Padma Purana [sanskrit]

462,305 words | ISBN-13: 9789385005305

The Padma-purana Book 6 Chapter 128 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Padmapurana is a one of the largest of the eighteen Major Puranas containing roughly 50,000 metrical verses. Although popular for its inclusion of the Ramayana and large sections on pilgrimage guides this is also known for its dedication to both Shiva and Vishnu.

[English text for this chapter is available]

vasiṣṭha uvāca |
kathitaṃ māghamāhātmyaṃ dattātreyeṇa bhāṣitam |
adhunā'haṃ pravakṣyāmi māghasnānasya yatphalam || 1 ||
[Analyze grammar]

sarvakratuvariṣṭhaṃ tu sarvadānaphalapradam |
sarvavratatapastulyaṃ māghasnānaṃ paraṃtapa || 2 ||
[Analyze grammar]

snānena māghasya viśuddhamānasā pitṝndivi sthāpya kuladvayasya vai |
svargaṃ prayāṃti svayamujjvalānanā varairvimānai ruciraiśca kāmagaiḥ || 3 ||
[Analyze grammar]

ye mānavāḥ pāpakṛto'pi sarvadā sadā durācāraratā vimārgagāḥ |
snātvā hi māghe harimarcayaṃti ye muṃcaṃti tepīha mahāghasaṃcayam || 4 ||
[Analyze grammar]

satyena hīnāḥ pitṛmātṛduḥkhadā hyanāśramasthāḥ kuladharmavarjitāḥ |
ye dāṃbhikāste'pi narāḥ satāṃ gatiṃ snānaiḥ prayāṃtyatra hi māghasaṃbhavaiḥ || 5 ||
[Analyze grammar]

puṇyeṣu tīrtheṣu ca māghamāse snānaṃ narāṇāmatidurlabhaṃ bhuvi |
tasmādyato brahmavidāṃ padaṃ naraiḥ saṃprāpyate nātra vicāraṇā mama || 6 ||
[Analyze grammar]

māghe tapo dāna japa prasevanaṃ sthānaṃ hareḥ pūjanamakṣayaṃ nṛpa |
tasmādyathāśakti naraiḥ prayatnataḥ snātvā pradeyaṃ vasanānnakāṃcanam || 7 ||
[Analyze grammar]

māghe'nnadātā'mṛtapaḥ surālaye hemnaśca dātā balabhitsamīpagaḥ |
dīpāgnivāsāṃsi dadannaraḥ sadā sūryasyaloke vasati prabhāmayaḥ || 8 ||
[Analyze grammar]

yajñaiḥ sudānaiḥ sutapobhirujjvalaiḥ subrahmacaryārcanayogasevayā |
śuddhā bhavaṃtīha tathā na pāpinaḥ snānairyathā puṇyabhavaistu māghajaiḥ || 9 ||
[Analyze grammar]

duḥkhaughasaṃtaptimasahyayātanāṃ yāmyāṃ na te yāṃtyapi pāpakāriṇaḥ |
ye māghamāse varatīrthamajjanaṃ kurvaṃti cārdhoditasūryamaṃḍale || 10 ||
[Analyze grammar]

snātvā ca māghe harimarcayaṃti ye svargacyutā bhūpatayo bhavaṃti |
bhavyāḥ surūpāḥ subhagāḥ priyaṃvadā dharmānvitā bhūridhanāḥ śatāyuṣaḥ || 11 ||
[Analyze grammar]

dīptānale kāṣṭhacayo yathāhuto bhasmāvaśeṣo bhavatīha tatkṣaṇāt |
snānena māghasya tathā vilīyate kṣudro'pi pāpaugha mahāghasaṃcayaḥ || 12 ||
[Analyze grammar]

kāyena vācā manasāpi pātakaṃ jñātaṃ yadajñātamalaṃkṛtaṃ naraiḥ |
snānaṃ ca māghe varatīrthasaṃbhavaṃ sarvaṃ dahadviṣṇurivāśu hṛdgataḥ || 13 ||
[Analyze grammar]

saṃbhujyamānāghaphalaṃ hi pārthiva pramādatopīha nṛṇāṃ kadācana |
snānaṃ hi māghasya yataḥ prasajyate tadaiva tatsaṃkṣayameti niścitam || 14 ||
[Analyze grammar]

gaṃdharvaṃ kanyāḥ pṛthivī śaśāpajaṃ saṃbhujyamānāghaphalaṃ duratyayam |
snānādvimuktāḥ khalu māghamāsajādvākyātpurā lomaśajātamadbhutam || 15 ||
[Analyze grammar]

sūta uvāca |
śrutvaitatpārthivaḥ prītyā natvā tatpādapaṃkajam |
śraddhayā parayā namrastaṃ papraccha purodhasam || 16 ||
[Analyze grammar]

bhagavanbrūhi kanyābhiḥ śāpo hyabhigataḥ kutaḥ |
kasyāpatyāni tāstāsāṃ nāma kiṃ kīdṛśaṃ vayaḥ || 17 ||
[Analyze grammar]

kathaṃ lomaśavākyena vipākācchāpasaṃbhavāt |
vimuktāḥ kutra tāḥ sasnurmāsaṃ tāḥ katisaṃkhyayā || 18 ||
[Analyze grammar]

vasiṣṭha uvāca |
śrūyatāṃ rājaśārdūla dharmagarbhāṃ kathāṃ parām |
yathā'raṇirvahnigarbhā dharmasūrvahnisūriva || 19 ||
[Analyze grammar]

gaṃdharvaḥ sukhasaṃgītistasya kanyā pramodinī |
suśīlasya suśīlā ca susvarā svaravedinaḥ || 20 ||
[Analyze grammar]

sutārā caṃdrakāṃtasya caṃdrikā suprabhasya ca |
imāni varanāmāni tāsāmapsarasāṃ nṛpa || 21 ||
[Analyze grammar]

kumāryaḥ paṃca sarvāstā vayasā susamāḥ punaḥ |
caṃdrādivaviniṣkrāṃtāścaṃdrikeva samujjvalāḥ || 22 ||
[Analyze grammar]

caṃdrānanāḥ sukeśinyaścaṃdrāmṛtarasādharāḥ |
netreṣvānaṃdakāriṇyaḥ kaumudī kumudeṣviva || 23 ||
[Analyze grammar]

lāvaṇyapiṃḍasaṃbhūtāścārurūpāmanoharāḥ |
udibhannakucakuṃbhinyaḥ padminya iva mādhave || 24 ||
[Analyze grammar]

unmīlya yauvanaṃ kāṃtaṃ vallīva navapallavaiḥ |
hemagaurāśca hemābhā hemālaṃkārabhūṣitāḥ || 25 ||
[Analyze grammar]

hemacaṃpakamālinyo hemacchavisuvāsasaḥ |
svaragrāmāvalīhāsu vividhā mūrcchanāsu ca || 26 ||
[Analyze grammar]

tāladānavinodeṣu veṇuvīṇāpravādane |
mṛdaṃganādasaṃbhinnaṃ lāsyamārgalaveṣu ca || 27 ||
[Analyze grammar]

citrādiṣu vinodeṣu kalāsu ca viśāradāḥ |
evaṃbhūtāstu tāḥ kanyā mumuhuḥ krīḍane vane || 28 ||
[Analyze grammar]

pitṛbhirlālitāḥ satyaśceruśca dhanadālaye |
kautukādekadā paṃca militvā māsi mādhave |
kanyā maṃdārapuṣpāṇi vicinvaṃtyo vanādvanam || 29 ||
[Analyze grammar]

gaurīṃ samārādhayituṃ varāṃganāḥ kadācidacchodasarovaraṃ yayuḥ |
hemāṃbujāni pravarāṇi tāḥ punastasmādupādāya varotpalaiḥ saha || 30 ||
[Analyze grammar]

vaiḍūryaśuddhasphaṭikācchavidrume snātvā taḍāge paridhāya cāṃbaram |
maunena ca sthaṃḍilapiṃḍikāmayī svarṇasya siktābhirumāṃ vinirmamuḥ || 31 ||
[Analyze grammar]

samarcitāṃ caṃdanacaṃdrakuṃkumairabhyarcya gaurīṃ varapaṃkajādibhiḥ |
nānopacāraiśca subhaktibhāvitāstālaprayogairnanṛtuḥ kumārikāḥ || 32 ||
[Analyze grammar]

gāṃdhāramāśritya varaṃ svaraṃ tato geyaṃ sutāradhvanibhiḥ sumūrcchitam |
eṇīdṛśastāḥ prajaguḥ kalākṣaraṃ cāruprabaṃdhaṃ gatibhistu susvaram || 33 ||
[Analyze grammar]

tasminsunāde rasavarṣaharṣade kanyāsvalaṃ nirbharanṛtyavṛttiṣu |
acchodatīrthapravare tadā gataḥ snātuṃ munervedanidheḥ sutāgnipaḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

rūpeṇa niḥsīmataro varānanaḥ sarojapatrāyatalocano yuvā |
viśālavakṣāḥ subhujo'tisuṃdaraḥ śyāmacchaviḥ kāmaivāparo hi saḥ || 35 ||
[Analyze grammar]

sa brahmacārī saśikho virājate daṃḍenayukto dhanuṣaiva manmathaḥ |
eṇājinaprāvaraṇaḥ susūtradhṛgghemābhamauṃjī kaṭisūtramekhalaḥ || 36 ||
[Analyze grammar]

taṃ dṛṣṭvā brāhmaṇaṃ bālāstāstatra sarasastaṭe |
jaharṣuḥ kautukāviṣṭāḥ ko'yaṃ no nayanātithiḥ || 37 ||
[Analyze grammar]

saṃtyaktanṛtyagītāstāstasyālokanatatparāḥ |
hariṇyo lubdhakeneva viddhāḥ kāmena sāyakaiḥ || 38 ||
[Analyze grammar]

paśyapaśyeti jalpaṃtyo mugdhāḥ paṃcasu saṃbhramam |
tasminvipravare yūni kāmadevabhramaṃ yayuḥ || 39 ||
[Analyze grammar]

punaḥ punastamabhyarcya nayanaiḥ paṃkajairiva |
paścādvicāramāyāsustāśca kanyāḥ parasparam || 40 ||
[Analyze grammar]

yadyayaṃ kāmadevo hi ratihīnaḥ kathaṃ vrajet |
athāyamaśvinau devau tau nūnaṃ yugmacāriṇau || 41 ||
[Analyze grammar]

gaṃdharvaḥ kinnaro vātha siddho vā kāmarūpadhṛk |
ṛṣiputrothavā kaścitkaścidvā mānuṣottamaḥ || 42 ||
[Analyze grammar]

astu vā kaścidevāyaṃ dhātrāsṛṣṭo hi naḥ kṛte |
yathābhāgyavatāmarthe nidhānaṃ pūrvakarmabhiḥ || 43 ||
[Analyze grammar]

tathāsmākaṃ kumārīṇāṃ gauryā nīto varottamaḥ |
karuṇājalakallola plavārdrīkṛtacittayā || 44 ||
[Analyze grammar]

mayā vṛtastvayā cāyaṃ tvayā vṛtastathā mayā |
evaṃ paṃcasu kanyāsu vadaṃtīṣu nṛpottama || 45 ||
[Analyze grammar]

śrutvā tadvacanaṃ tatra kṛtvā mādhyāhnikīḥ kriyāḥ |
ālocya hṛdaye so'pi vighnametadupasthitam || 46 ||
[Analyze grammar]

brahmaviṣṇugiriśādayaḥ surā ye ca siddhamunayaḥ purātanāḥ |
te'pi yogabalino vimohitā līlayā tadabalābhiradbhutam || 47 ||
[Analyze grammar]

yoṣitāṃ nayanatīkṣṇasāyakairbhrūlatāsudṛḍhacāpanirgataiḥ |
dhanvināmakaraketunā hataḥ kasya no patati hā manomṛgaḥ || 48 ||
[Analyze grammar]

tāvadeva nayadhīrvirājate tāvadeva janatā bhayaṃ bhajet |
tāvadeva dṛḍhacittatā bhṛśaṃ tāvadeva gaṇanā kulasya ca || 49 ||
[Analyze grammar]

tāvadeva tapasaḥ pragalbhatā tāvadeva yamadhāraṇaṃ nṛṇām |
yāvadeva vanitekṣaṇabāṇairmohayaṃtyurumadairna mānuṣāḥ || 50 ||
[Analyze grammar]

mohayaṃtu madayaṃtu rāgiṇāṃ yoṣitaḥ sulalitairmanoharaiḥ |
mohayaṃti madayaṃti māmimaṃ dharmarakṣaṇaparaṃ hi kairguṇaiḥ || 51 ||
[Analyze grammar]

māṃsaśukramalamūtranirmite yoṣitāṃ vapuṣi nirghṛṇe'śucau |
kāminaśca parikalpya cārutāṃ mā ramaṃtu suvimūḍhacetasaḥ || 52 ||
[Analyze grammar]

dāruṇo hi parikīrtitoṃganā sannidhirvimalabuddhibhirbudhaiḥ |
yāvadatra na samīpagā imāstāvadeva hi gṛhaṃ vrajāmyaham || 53 ||
[Analyze grammar]

samīpaṃ tasya yāvaddhi nāgacchaṃti varāṃganāḥ |
vaiṣṇavena prabhāveṇa tāvadaṃtardadhe dvijaḥ || 54 ||
[Analyze grammar]

tasya yogabalādbhūpa gatasyādarśanaṃ tadā |
dṛṣṭvā tadadbhutaṃ karma ṛṣiputrasya dhīmataḥ || 55 ||
[Analyze grammar]

vitrastanayanā bālāḥ kuraṃgya iva kātarāḥ |
saṃbhrāṃta nayanāḥ śūnyā dadṛśustā diśo daśa || 56 ||
[Analyze grammar]

iṃdrajālaṃ sphuṭaṃ vetti māyāṃ jānāti vā punaḥ |
dṛṣṭo'pyadṛṣṭarūpo'bhūdityūcuśca parasparam || 57 ||
[Analyze grammar]

vyāptaṃ tu hṛdayaṃ tāsāṃ sadaiva virahāgninā |
jvaladdāvānaleneva susnigdhaṃ sāṃdra kānanam || 58 ||
[Analyze grammar]

tyaktvaiṃdrajālikīṃ vidyāṃ kāṃta darśaya satvaram |
svātmānaṃ no manoyuktaṃ prāggrāse makṣikopamam || 59 ||
[Analyze grammar]

hā kaṣṭaṃ darśitaḥ kasmāddhātrā tvaṃ ghaṭitaḥ punaḥ |
jñātaṃ mahānusaṃtāpahetornastvaṃ vinirmitaḥ || 60 ||
[Analyze grammar]

kaccitte nirdayaṃ cetaḥ kaccidasmāsu no manaḥ |
kacciddhūrto'si he kāṃta kaccinmuṣṇāsi no manaḥ || 61 ||
[Analyze grammar]

kaccinna pratyayosmāsu kaccida'smānparīkṣase |
kaccinnarmakalāśīlaḥ kaccinmāyāviśāradaḥ || 62 ||
[Analyze grammar]

kacciccitte praveṣṭuṃ ca vetsi vijñānalāghavam |
kaccinniṣkramaṇopāyaṃ na jānāsi kutaḥ punaḥ || 63 ||
[Analyze grammar]

kaccidvināparādhaṃ tu tvamasmāsu prakupyase |
kaccidduḥkhaṃ vijānāsi pareṣāṃ vipralaṃbhajam || 64 ||
[Analyze grammar]

tvaddarśanaṃ vinā nūnaṃ hṛdayeśvara sāṃpratam |
na jīvāmo'tha jīvāmaḥ punastvaddarśanāśayā || 65 ||
[Analyze grammar]

asmāṃśca nīyatāṃ tatra yatra śīghraṃ gato bhavān |
tvaddarśanaharo dhātā vyadadhādaṃkuracchidam || 66 ||
[Analyze grammar]

sarvathā darśanaṃ dehi kāruṇyaṃ bhaja sarvathā |
paryaṃtaṃ na prapaśyaṃti sarvathā sajjanā janāḥ || 67 ||
[Analyze grammar]

itthaṃ vilapya tāḥ kanyāḥ pratīkṣya ca bahukṣaṇam |
pitṛrbhiyā gṛhaṃ gaṃtuṃ śīghramārebhire gatim || 68 ||
[Analyze grammar]

tatpremanigaḍairbaddhā bhṛśaṃ viraha viklavāḥ |
kathaṃciddhairyamālaṃbya tāḥ svaṃ svaṃ gṛhamāgatāḥ || 69 ||
[Analyze grammar]

āgatya patitāḥ sarvā jalayaṃtrasamīpataḥ |
kimetanmātṛbhiḥ pṛṣṭāḥ kutaḥ kālātyayo'bhavat || 70 ||
[Analyze grammar]

kanyā ūcuḥ |
krīḍaṃtyaḥ kinnarībhistu sārdhaṃ saṃgītakaṃ mudā |
saṃsthitāstena na jñātaṃ divasādi sarovare || 71 ||
[Analyze grammar]

pathiśrāṃtā vayaṃ mātaḥ saṃtāpastena nastanau |
mohena mahatā vaktuṃ na kenāpyutsahāmahe || 72 ||
[Analyze grammar]

ityuktvā luluṭhustatra maṇibhūmau kumārikāḥ |
ākāraṃ gopayaṃtyastā mugdhā jalpaṃti mātṛbhiḥ || 73 ||
[Analyze grammar]

kācinnartayati krīḍāmayūraṃ na mudā tadā |
na pāṭhayati taṃ kīraṃ paṃjare'nyā kutūhalāt || 74 ||
[Analyze grammar]

lālayennakulaṃ nānyā nollāsayati sārikām |
aparātīva saṃmugdhā naiva krīḍati sārasaiḥ || 75 ||
[Analyze grammar]

bhejire na vinodāṃstā remire naiva maṃdire |
ūcire bāṃdhavairnālaṃ vīṇāvādyaṃ na cakrire || 76 ||
[Analyze grammar]

kalpadrumaprasūnaṃ yadrasavattu sudhopamam |
maṃdārakusumāmodi na papurmadhuraṃ madhu || 77 ||
[Analyze grammar]

yoginya iva tāḥ kanyā nāsāgranyastalocanāḥ |
alakṣyadhyānasaṃtānāḥ puruṣottamamānasāḥ || 78 ||
[Analyze grammar]

caṃdrakāṃtamaṇicchanne sravadvārikaṇadrave |
kṣaṇaṃ vātāyane sthitvā jalayaṃtrekṣaṇaṃ kṣaṇāt || 79 ||
[Analyze grammar]

racayaṃti kṣaṇaṃ śayyāṃ dīrghikāṃ bhojinīdalaiḥ |
vījyamānā sakhībhistāḥ śītalaiḥ kadalīdalaiḥ || 80 ||
[Analyze grammar]

itthaṃ yugasamāṃ rātriṃ manvānāstā varastriyaḥ |
kathaṃciddhīratāṃ kṛtvā vihvalāḥ sajvarā iva || 81 ||
[Analyze grammar]

prātarvyomamaṇiṃ dṛṣṭvā manyamānāḥ svajīvitam |
vijñāpya mātaraṃ svāṃ svāṃ gaurīṃ pūjayituṃ gatāḥ || 82 ||
[Analyze grammar]

snātvā tena vidhānena puṣpairdhūpairyathā tathā |
vidhāya pūjanaṃ devyā gāyaṃtyastatra tāḥ sthitāḥ || 83 ||
[Analyze grammar]

etasminnaṃtare vipraḥ snātuṃ so'pi samāgataḥ |
pitrāśramapadāttasmādacchode ca sarovare || 84 ||
[Analyze grammar]

mitraṃ dṛṣṭvaiva rātryaṃte nalinya iva kanyakāḥ |
utphullanayanā jātāstaṃ dṛṣṭvā brahmacāriṇam || 85 ||
[Analyze grammar]

gatvā tadaiva tāḥ kanyāḥ samīpaṃ brahmacāriṇaḥ |
savyāpasavyabaṃdhena bhujapāśaṃ ca cakrire || 86 ||
[Analyze grammar]

gato'si dhūrta pūrvedyurgaṃtumadya na śakyase |
vṛtastvaṃ nūnamasmābhirnātra te'stu vicāraṇā || 87 ||
[Analyze grammar]

ityukto brāhmaṇaḥ prāha prasanbāhupāśagaḥ |
yuṣmābhirucyate bhadramanukūlaṃ priyaṃ vacaḥ || 88 ||
[Analyze grammar]

prathamāśramaniṣṭhasya kiṃtu nādyāpi me vratam |
vedābhyasanaśīlasya pāraṃ yāti guroḥ kule || 89 ||
[Analyze grammar]

āśrame yatra yo dharmo rakṣaṇīyaḥ sa paṃḍitaiḥ |
vivāho'yamato manye na dharma iti kanyakāḥ || 90 ||
[Analyze grammar]

ākarṇya tasya vākyāni tamūcustā vacastataḥ |
sakaladhvanisotkaṃṭhāḥ kokilā iva mādhave || 91 ||
[Analyze grammar]

dharmādarthorthataḥ kāmaḥ kāmāddharmaphalodayaḥ |
ityeva niścitaṃ śāstraṃ varṇayaṃti vipaścitaḥ || 92 ||
[Analyze grammar]

sakāmo dharmabāhulyātpuraste samupāgataḥ |
sevyatāṃ vividhairbhogaiḥ svargabhūmiriyaṃ tataḥ || 93 ||
[Analyze grammar]

śrutvā tadvacanaṃ tāsāṃ prāha gaṃbhīrayā girā |
tathyaṃ vo vacanaṃ kiṃtu samāpyeha svakaṃ vratam || 94 ||
[Analyze grammar]

prāpyanujñāṃ guroḥ sarvaṃ vaivāhaṃ karma nānyathā |
ityuktvā punarūcustāḥ sphuṭaṃ mūḍho'si sundaraḥ || 95 ||
[Analyze grammar]

divyauṣadhaṃ brahmarasāyanaṃ ca siddhirnidheḥ sādhukalā varāṃganāḥ |
maṃtrastathā siddhirasaśca dharmato nemā niṣedhyāḥ sudhiyā samāgatāḥ || 96 ||
[Analyze grammar]

kāryaṃ hi daivādyadi siddhamāgataṃ tasminnupekṣāṃ na ca yāti nītigaḥ |
yasmādupekṣā na punaḥ phalapradā tasmānna dīrghīkaraṇaṃ praśasyate || 97 ||
[Analyze grammar]

sāṃdrānurāgāḥ kulajanmanirmalāḥ snehārdracittāḥ sugiraḥ svayaṃvarāḥ |
kanyāḥ surūpāḥ khalu cāruyauvanā dhanyā labhaṃte'tra narāstu netare || 98 ||
[Analyze grammar]

kva vayaṃ varasundaryaḥ kva cā'yaṃ tāpaso baṭuḥ |
durghaṭasya vidhāne hi manye dhātātipaṃḍitaḥ || 99 ||
[Analyze grammar]

tasmādasmānidānīṃ tu svīkuryānmaṃgalaṃ bhavān |
gāṃdharveṇa vivāhena hyanyathā no na jīvitam || 100 ||
[Analyze grammar]

śrutavākyastataḥ prāha brāhmaṇo dharmavittamaḥ |
bho mṛgākṣyaḥ kathaṃ tyājyo dharmo dharmadhanairnaraiḥ || 101 ||
[Analyze grammar]

dharmaścārthaśca kāmaśca mokṣaścaitaccatuṣṭayam |
yathoktaṃ saphalaṃ jñeyaṃ viparītaṃ tu niṣphalam || 102 ||
[Analyze grammar]

nākālehaṃ vratī kuryāmato dāraparigraham |
na kriyāphalamāpnoti kriyākālaṃ na vetti yaḥ || 103 ||
[Analyze grammar]

yato dharmavicāre'sminprasaktaṃ mama mānasam |
tasmācchṛṇuta he kanyā na samīhe svayaṃvaram || 104 ||
[Analyze grammar]

evaṃ jñātvāśayaṃ tasya samīkṣyaitāḥ parasparam |
karātkaraṃ vimucyātha jagrāhāṃghrī pramodinī || 105 ||
[Analyze grammar]

bhujau jagrahatustasya suśīlā sasvarā tathā |
āliliṃga sutārā ca cucuṃbe caṃdrikāmukham || 106 ||
[Analyze grammar]

tathāpi nirvikāro'sau pralayānalasannibhaḥ |
śaśāpa brahmacārī tāḥ krodhenātyaṃtamūrcchitaḥ || 107 ||
[Analyze grammar]

piśācya iva māṃ lagnāstatpiśācyo bhaviṣyatha |
evaṃ tenāśu śaptāstāstaṃ saṃtyajya purāsthitāḥ || 108 ||
[Analyze grammar]

kimetacceṣṭitaṃ pāpa hyanāgasi jane tvayā |
priye kṛtye'priyaṃ kṛtvā dhiktā dharmajñatāṃ tava || 109 ||
[Analyze grammar]

anurakteṣu bhakteṣu mitreṣu drohakāriṇaḥ |
puṃso lokadvaye saukhyaṃ nāśaṃ yātīti naḥ śrutam || 110 ||
[Analyze grammar]

tasmāttvamapi naḥ śāpātpiśāco bhava satvaram |
ityuktvoparatā bālā niḥśvasaṃtyaḥ kṣudhākulāḥ || 111 ||
[Analyze grammar]

tadā cānyonyasaṃraṃbhāttasminsarasi pārthiva |
tāḥ kanyā brahmacārī saḥ sarve paiśācamāgatāḥ || 112 ||
[Analyze grammar]

piśācyāḥ sa piśācaśca kraṃdamānāḥ sudāruṇama |
kṣapayaṃti vipākaṃ taṃ pūrvopāttasya karmaṇaḥ || 113 ||
[Analyze grammar]

svakāle tu phalatyeva pūrvopāttaṃ śubhāśubham |
svacchāyā iva durvāraṃ devānāmapi pārthiva || 114 ||
[Analyze grammar]

kraṃdaṃti pitarastāsāṃ mātarastatra tasya ca |
apramādaśca bālānāṃ daivaṃ hi duratikramam || 115 ||
[Analyze grammar]

tata ūrdhvaṃ piśācāste āhārārthe suduḥkhitāḥ |
itastataśca dhāvaṃto vasaṃti sarasastaṭe || 116 ||
[Analyze grammar]

evaṃ bahutithe kāle lomaśo munisattamaḥ |
pauṣe māsi caturdaśyāmacchode snātumāgataḥ || 117 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭvā taṃ brāhmaṇaṃ sarve piśācāḥ kṣutsamākulāḥ |
dhāvaṃto haṃtukāmāste militvā yūthavartinaḥ || 118 ||
[Analyze grammar]

dahyamānāsu tīvreṇa tejasā lomaśasya ca |
asamarthāḥ puraḥsthātuṃ sarve te dūrataḥ sthitāḥ || 119 ||
[Analyze grammar]

tatra vedanidhirviprastadaiva hi samāgataḥ |
samīkṣya lomaśaṃ rājansāṣṭāṃgaṃ praṇipatya saḥ || 120 ||
[Analyze grammar]

uvāca sūnṛtāṃ vācaṃ baddhvā śirasi cāṃjalim |
mahābhāgyodaye vipra sādhūnāṃ saṃgatirbhavet || 121 ||
[Analyze grammar]

gaṃgādisarvatīrtheṣu yo naraḥ snāti sarvadā |
yaḥ karoti satāṃ saṃgaṃ tayoḥ satsaṃgatirvarā || 122 ||
[Analyze grammar]

gurūṇāṃ saṃgamo vipra dṛṣṭādṛṣṭaphalo bhuvi |
svargado rogahārī ca kiṃtu sopadravo mataḥ || 123 ||
[Analyze grammar]

ityuktvā kathayāmāsa pūrvavṛttāṃtamadbhutam |
imā gaṃdharvakanyāstā baṭuḥ so'yaṃ mamātmajaḥ || 124 ||
[Analyze grammar]

sarve piśācarūpeṇa mithaḥ śāpavimohitāḥ |
dīnānanāstu tiṣṭhaṃti tavāgre munisattama || 125 ||
[Analyze grammar]

tvaddarśanena bālānāṃ nistāro'dya bhaviṣyati |
sūryodaye tamaḥ stomaḥ kiṃ na līyeta gahvare || 126 ||
[Analyze grammar]

śrutvā tallomaśo rājankṛpārdrīkṛtamānasaḥ |
pratyuvāca mahātejāstaṃ muniṃ putraduḥkhitam || 127 ||
[Analyze grammar]

matprasādācca bālānāṃ smṛtiḥ sapadi jāyatām |
dharmaṃ ca vacmi taṃ yena mithaḥ śāpo layaṃ vrajet || 128 ||
[Analyze grammar]

vedanidhiruvāca |
maharṣe kathyatāṃ dharmo mucyaṃte yena bālakāḥ |
nāyaṃ kālo vilaṃbasya śāpāgnirdāruṇo yataḥ || 129 ||
[Analyze grammar]

lomaśa uvāca |
mayā sārdhaṃ prakurvaṃtu māghasnānaṃ vidhānataḥ |
śāpānmucyaṃti māghāṃte nānyathā niṣkṛtirbhavet || 130 ||
[Analyze grammar]

śāpaḥ pāpaphalaṃ vipra pāpanāśo bhavennṛṇām |
māghasnānena tīrthe ca iti me niścitā matiḥ || 131 ||
[Analyze grammar]

saptajanmakṛtaṃ pāpaṃ vartamānaṃ ca pātakam |
māghasnānaṃ dahetsarvaṃ puṇyatīrthe viśeṣataḥ || 132 ||
[Analyze grammar]

prāyaścittaṃ na paśyaṃti yasminpāpe munīśvarāḥ |
pātakaṃ puṇyatīrtheṣu naśyettadapi māghataḥ || 133 ||
[Analyze grammar]

jñānakṛnmānase māghastasmānmokṣaphalapradaḥ |
himavatpṛṣṭhatīrtheṣu sarvapāpapraṇāśanaḥ || 134 ||
[Analyze grammar]

iṃdralokapradocchode nirdiṣṭo vedavādibhiḥ |
sarvapāpaharo māgho mokṣado badarīvane || 135 ||
[Analyze grammar]

pāpahā duḥkhahārī ca sarvakāmaphalapradaḥ |
rudralokaprado māgho nārmade pāpanāśanaḥ || 136 ||
[Analyze grammar]

yāmunaḥ sūryalokāya bhavetkalmaṣanāśanaḥ |
sārasvato'ghavidhvaṃsī brahmalokaphalapradaḥ || 137 ||
[Analyze grammar]

viśālaphalado māgho viśālāyāṃ dvijottama |
pātakeṃdhanadāvāgnirgarbhahetu kriyāpahaḥ || 138 ||
[Analyze grammar]

viṣṇulokāya mokṣāya jāhnavaḥ parikīrtitaḥ |
śarayū gaṃḍakī siṃdhuścaṃdrabhāgā ca kauśikī || 139 ||
[Analyze grammar]

tāpī godāvarī bhīmā payoṣṇī kṛṣṇaveṇikā |
kāverī tuṃgabhadrā ca anyā yāśca samudragāḥ || 140 ||
[Analyze grammar]

āśu māghī naro yāti svargalokaṃ vikalmaṣaḥ |
naimiṣe viṣṇusāyujyaṃ puṣkare brahmaṇoṃtikam || 141 ||
[Analyze grammar]

ākhaṃḍalasya loko hi kurukṣetre tu māghataḥ |
māgho devahrade vipra yogasiddhiphalapradaḥ || 142 ||
[Analyze grammar]

prabhāse makarāditye snānādrudragaṇo bhavet |
devakyāṃ devatādeho naro bhavati māghataḥ || 143 ||
[Analyze grammar]

māghasnānena bho vipra gomatyāṃ na punarbhavaḥ |
hemakūṭe mahākāle oṃkāre amareśvare || 144 ||
[Analyze grammar]

nīlakaṃṭherbude māghādrudraloke mahīyate |
sarvāsāṃ saritāṃ vipra saṃgame makare ravau || 145 ||
[Analyze grammar]

snānena sarvakāmānāmavāptirjāyate nṛṇām |
māghastu prāpyate dhanyaiḥ prayāge dvijasattama |
apunarbhavadaṃ tatra sitāsitajalaṃ yataḥ || 146 ||
[Analyze grammar]

gāyaṃti devāḥ satataṃ divisthā māghaḥ prayāge kila no bhaviṣyati |
snānānnarā yatra na garbhavedanāṃ paśyaṃti tiṣṭhaṃti ca viṣṇusannidhau || 147 ||
[Analyze grammar]

majjaṃti ye'pitryahamatra mānavāstīrthe prayāge bahupāpakaṃcukāḥ |
vrajaṃti te no nirayeṣu dharmiṇaḥ svarge śubhe cāru caraṃti devavat || 148 ||
[Analyze grammar]

tīrthairvratairdānatapobhiradhvaraiḥ sārdhaṃ vidhātrā tulayā dhṛtaṃ puraḥ |
māghe prayāgasya tayordvayorabhūnmāgho garīyānata eva so'dhikaḥ || 149 ||
[Analyze grammar]

vātāṃbuparṇāśanadehaśoṣaṇaistapobhirugraiścirakālasaṃcitaiḥ |
yogaiśca saṃyāṃti narā natāṃ gatiṃ snānena māghasya hi yāṃti yāṃ gatim || 150 ||
[Analyze grammar]

snātāśca ye makarabhāskarodaye tīrthe prayāge surasiṃdhusaṃgame |
teṣāṃ gṛhadvāramalaṃkaroti kiṃ bhṛṃgāvali kuṃjarakarṇatāḍitā || 151 ||
[Analyze grammar]

yo rājasūyāddhayamedhayajñataḥ snānātphalaṃ saṃpradadāti cādhikam |
pāpāni sarvāṇi vilopya līlayā nūnaṃ prayāgaḥ sa kathaṃ na sevyate || 152 ||
[Analyze grammar]

avaṃtiviṣaye rājā vīraseno'bhavatpurā |
narmadātīramāgatya rājasūyaṃ cakāra saḥ || 153 ||
[Analyze grammar]

ṣoḍaśairaśvamedhaiśca svarṇavāṭavirājitaiḥ |
svarṇabhūṣaṇayūpāḍhyairīje so'pi yathāvidhi || 154 ||
[Analyze grammar]

pradadau dhānyarāśīṃśca dvijebhyaḥ parvatopamān |
vadānyo devatābhakto gopradaḥ sa suvarṇadaḥ || 155 ||
[Analyze grammar]

brāhmaṇo bhadrako nāma mūrkho hīnakulastathā |
kṛṣīvalo durācāraḥ sarvadharmabahiṣkṛtaḥ || 156 ||
[Analyze grammar]

kṛṣikarmasamudvigno baṃdhubhiścāpyasaṃskṛtaḥ |
itastataḥ paribhramya nirgataḥ kṣutprapīḍitaḥ || 157 ||
[Analyze grammar]

daivataḥ sārthamāviśya prayāgaṃ sa samāgataḥ |
mahāmāghīṃ puraskṛtya sasnau tatra dinatrayam || 158 ||
[Analyze grammar]

anaghaḥ snānamātreṇa bhūtveha sa dvijottamaḥ |
prayāgāccalitastatra punaryasmātsamāgataḥ || 159 ||
[Analyze grammar]

sa rājā so'pi vipraśca vipannāvekadā tadā |
tayorgatiḥ samādṛṣṭā mayā śakrasya sannidhau || 160 ||
[Analyze grammar]

tejo rūpaṃ balaṃ straiṇaṃ devayānaṃ vibhūṣaṇam |
pārijātamayīmālā nṛtyaṃ gītaṃ tayoḥ samam || 161 ||
[Analyze grammar]

iti dṛṣṭaṃ hi māhātmyaṃ kṣetrasya kathamucyate |
māghaḥ sitāsite vipra rājasūyaiḥ samo mataḥ || 162 ||
[Analyze grammar]

dhanustriśatavistīrṇe sitanīlāṃbusaṃgame |
apunarāvṛttirmāghī rājasūyī punarbhavet || 163 ||
[Analyze grammar]

māghamāsīya vāto'pi sitāsitajalaṃ spṛśet |
adharmyaṃ na spṛśennūnaṃ mahāpātakahā hi saḥ || 164 ||
[Analyze grammar]

kimatra bahunoktena śrūyatāṃ dvija niścitam |
samudbhūtaphalaṃ pāpaṃ tīrthe māghaḥ praṇāśayet || 165 ||
[Analyze grammar]

atra te kathayiṣyāmi sāvadhānamatiḥ śṛṇu |
piśācamocanaṃ nāma itihāsaṃ purātanam |
śṛṇvaṃtyapsaraso bālāḥ śṛṇotu tvatsutastathā |
matprasādātsmṛtirlabdhvā paiśācyānmuktikāminaḥ || 1 ||
[Analyze grammar]

purā devadyutirvipro vaiṣṇavo vedapāragaḥ || 166 ||
[Analyze grammar]

piśācānmocayāmāsa karuṇāplutamānasaḥ || 167 ||
[Analyze grammar]

dilīpa uvāca |
kutra sthitaḥ kasya putro niyamaḥ ko'sya vā japaḥ |
kena vā vaiṣṇavo vṛttaḥ ke piśācāśca mocitāḥ || 168 ||
[Analyze grammar]

etadvistarataḥ sarvaṃ kīrtayasva mahāmune |
kautūhalaṃ mahāpuṇyaṃ śṛṇumastvatprasādataḥ || 169 ||
[Analyze grammar]

vasiṣṭha uvāca |
plakṣaprasravaṇe puṇye sarasvatyāstaṭe śubhe |
tatrāśramapadaṃ tasya śailamāśritya śobhanam || 170 ||
[Analyze grammar]

śālaistālaistamālaiśca bilvairbakulapāṭalaiḥ |
tiṃtiḍīciribilvaiśca cūtacaṃpakakāṃcanaiḥ || 171 ||
[Analyze grammar]

karaṃjaiḥ kovidāraiśca kesaraiḥ kuṃjarāśanaiḥ |
tilakaiḥ karṇikāraiśca kuṃbhaiḥ khādiratiṃdukaiḥ || 172 ||
[Analyze grammar]

vānīraiḥ sālvajaṃbīraiḥ pīlūduṃbaravetasaiḥ |
śākoṭairaṭarūṣaiśca karahāṭairvaṭadrumaiḥ || 173 ||
[Analyze grammar]

ghoṃṭākuṭajapālāśairaśokaiḥ śokahāribhiḥ |
jaṃbūniṃbakadaṃbaiśca kṣīrikākaramardakaiḥ || 174 ||
[Analyze grammar]

bījapūraiḥ sanāriṃgai raṃbhārājivirājitaiḥ |
panasai rasavadbhiśca nārikelaiḥ sadāphalaiḥ || 175 ||
[Analyze grammar]

saptacchadaistripatraiśca śirīṣāmalakaiḥ śubhaiḥ |
karkaṃdhū lakucairakṣaiḥ pāribhadrairvacādibhiḥ || 176 ||
[Analyze grammar]

ketakaiḥ siṃduvāraiśca tagaraiḥ kundamallikaiḥ |
padmendīvarakahlāra mālatī yūthikādibhiḥ || 177 ||
[Analyze grammar]

mālatī mogaraiścaiva jātīphalavirājitaiḥ |
punnāgaiḥ kiṃśukaiścaiva barbarītulasīdrumaiḥ || 178 ||
[Analyze grammar]

āśramo ramaṇīyaḥ sa drumairnānāvidhairnṛpa |
vanamadhye nadī yāti puṇyatoyā sarasvatī || 179 ||
[Analyze grammar]

kūjaṃti sārasāstatra madasnigdhakalaṃ sadā |
nadaṃti kokilāḥ śabdaṃ guṃjaṃti ca madhuvratāḥ || 180 ||
[Analyze grammar]

bahukolāhalaṃ bhūpa tadvanaṃ śukasāribhiḥ |
caraṃti śvāpadāstatra vividhāḥ kānanottame || 181 ||
[Analyze grammar]

sadāphalaṃ sadāpuṣpaṃ parāgakaṇadhūsaram |
ācchannaṃ kānanaṃ sarvaṃ madhuvṛkṣaiḥ samaṃtataḥ || 182 ||
[Analyze grammar]

navapallavasaṃjātamaṃjarībharavallibhiḥ |
āśliṣṭamabhitoramyaṃ priyābhiriva vallabhaḥ || 183 ||
[Analyze grammar]

tasya śāpabhayāttrasto vāto vāti samaṃtataḥ |
na varṣaṃtyaśmabhirmeghā na śoṣayati bhāskaraḥ || 184 ||
[Analyze grammar]

vanaṃ nopadravaṃ taddhi sadā siddhaniṣevitam |
āhlādajanakaṃ nityaṃ vanaṃ caitrarathaṃ yathā || 185 ||
[Analyze grammar]

tasminvasati dharmātmā devadyutirdvijottamaḥ |
putraḥ sumitro viprasya labdho lakṣmīpatervarāt || 186 ||
[Analyze grammar]

niyamaḥ śrūyatāṃ tasya sarvadā niyatātmanaḥ |
grīṣme paṃcatapā nityaṃ sūryanyastavilocanaḥ || 187 ||
[Analyze grammar]

varṣatkādaṃbinī yāvadvarṣāsvabhrāvakāśagaḥ |
vāte pravāte niṣkaṃpo duḥsaho himavāniva || 188 ||
[Analyze grammar]

vasatyapsu sa hemaṃte hrade sārasvate dvija |
upaspṛśati kāle sa trivāraṃ vārinirmalam || 189 ||
[Analyze grammar]

pitṝndevānṛṣīnnityaṃ saṃtarpayati śraddhayā |
brahmayajñaparo nityaṃ satyavādī jiteṃdriyaḥ || 190 ||
[Analyze grammar]

bhūmau viśrāmya viśrāṃtaḥ pradadhyau prārthayanharim |
vanyairjuhotyagnihotraṃ śraddhayātithipūjakaḥ || 191 ||
[Analyze grammar]

cāṃdrāyaṇavidhānena kālaṃ nayati sarvadā |
svayaṃ vigalitaiḥ patraiḥ phalairvṛttiṃ samīhate || 192 ||
[Analyze grammar]

anudvignastaponiṣṭho vedavedāṃgapāragaḥ |
dhamanī vikarālosāvasthimātrakalevaraḥ || 193 ||
[Analyze grammar]

itthaṃ jagāma varṣāṇāṃ sahasraṃ tasya kānane |
tadā jajvāla śailo'sau tapasastasya tejasā || 194 ||
[Analyze grammar]

soḍhuṃ na śakyate bhūtaistejastasya mahātmanaḥ |
vaiśvānara ivābhāti prajvalaṃstapasā dvija || 195 ||
[Analyze grammar]

gatavairāṇi bhūtāni samajāyaṃta tadvane |
mṛgavyāghrākhumārjārā mithaḥ krīḍaṃti nirbhayāḥ || 196 ||
[Analyze grammar]

anyo'pi niyamastasya śrūyatāmatidurlabhaḥ |
nārāyaṇaṃ trikālaṃ sa saṃpūjayati nityaśaḥ || 197 ||
[Analyze grammar]

puṣpāṇāṃ tu sahasreṇa vikacena sugaṃdhinā |
vedasūktavidhānena viṣṇudhyānaparāyaṇaḥ || 198 ||
[Analyze grammar]

viṣṇoḥ saṃprītaye vipraḥ kurute karma cākhilam |
dadhīcervaradānātsa saṃjāto varavaiṣṇavaḥ || 199 ||
[Analyze grammar]

ekadā māsi vaiśākhe ekādaśyāṃ mahāmuniḥ |
pūjāṃ kṛtvā hare ramyāṃ vicitrāmakarotstutim || 200 ||
[Analyze grammar]

tadaiva khagamāruhya devo devo hariḥ svayam |
ājagāma purastasya tayā stutyātiharṣitaḥ || 201 ||
[Analyze grammar]

taṃ dṛṣṭvā garuḍārūḍhaṃ pratyakṣaṃ jaladacchavim |
caturbāhuṃ viśālākṣaṃ sarvālaṃkārabhūṣitam || 202 ||
[Analyze grammar]

udbhūtapulako vipraḥ sānaṃda jalalocanaḥ |
jagāma śirasā bhūmau kṛtakṛtyamanāstadā || 203 ||
[Analyze grammar]

na mamau tena harṣeṇa sa brahmāṃḍodare'pi hi |
na sasmāra nijaṃ dehaṃ brahmabhūta ivābhavat || 204 ||
[Analyze grammar]

tataḥ saṃbhāṣitaḥ prītyā hariṇā vaiṣṇavo muniḥ |
devadyute vijānāmi madbhaktastvaṃ madāśrayaḥ || 205 ||
[Analyze grammar]

saṃnyastākhilakarmāsi madbhāvo manmanāḥ sadā |
varaṃ brūhi prasanno'smi stotreṇānena cānagha || 206 ||
[Analyze grammar]

iti śrutvā harervākyaṃ pratyuvāca sa tāpasaḥ |
devadevāraviṃdākṣa svamāyādhṛtavigraha || 207 ||
[Analyze grammar]

tvaddarśanātsadā deva durlabho nāparo varaḥ |
brahmādayaḥ surāḥ sarve yoginaḥ sanakādayaḥ || 208 ||
[Analyze grammar]

tvāṃ sākṣātkartumicchaṃti siddhāśca kapilādayaḥ |
ahaṃ mameti pāśā ye moha lobhāḥ śubhāśubhāḥ || 209 ||
[Analyze grammar]

sahetukāśca dahyaṃte dṛṣṭe tvayi parāvare |
janmanaḥ karmaṇo buddherāvirbhūtaṃ phalaṃ mama || 210 ||
[Analyze grammar]

yaddṛṣṭo'si jagannātha prārthaye kimataḥ param |
na varārthaṃ hi deveśa tvatpādapaṃkajaṃ hṛdi || 211 ||
[Analyze grammar]

ciṃtayāmi sadā bhaktyā tvadgatenāṃtarātmanā |
imameva varaṃ yāce tvadbhaktiracalā mama || 212 ||
[Analyze grammar]

astu vai kamalānātha prārthaye nāparaṃ varam |
iti śrutvā vacastasya prasannavadano hariḥ || 213 ||
[Analyze grammar]

pratyuvāca prasannātmā evamastu dvijottama |
anyaste tapasaḥ kaścitpratyūho na bhaviṣyati || 214 ||
[Analyze grammar]

etacca tvatkṛtaṃ stotraṃ ye paṭhiṣyaṃti mānavāḥ |
teṣāṃ madviṣayā bhaktirniścalā ca bhaviṣyati || 215 ||
[Analyze grammar]

dharmakāryaṃ ca yatkiṃcitsāṃgaṃ sarvaṃ bhaviṣyati |
jñāne ca paramā niṣṭhā teṣāṃ sthāsyati niścalā || 216 ||
[Analyze grammar]

ityuktvāṃtarhitastatra devadevo janārdanaḥ |
devadyutistadārabhya nārāyaṇaparo'bhavat || 217 ||
[Analyze grammar]

dilīpa uvāca |
maharṣe'nugṛhīto'smi kathayā pāvanīkṛtaḥ |
anayā viṣṇusaṃgatyā gaṃgayevāhamadya vai || 218 ||
[Analyze grammar]

kiṃ tatstotraṃ samākhyāhi prasanno yena mādhavaḥ |
tasyānaghasya viprasya mahatkautūhalaṃ mama || 219 ||
[Analyze grammar]

tvatprasādādahaṃ vipra manye prāptaṃ manoratham |
mahatāṃ saṃgatiḥ kasya mahattvāya na kalpate || 220 ||
[Analyze grammar]

kathayasva prasādena viṣṇoḥ stotramanuttamam |
yena tuṣṭaḥ sa bhagavāndadau tasya ca darśanam || 221 ||
[Analyze grammar]

vasiṣṭha uvāca |
kathayāmi rahasyaṃ te yajjaptaṃ stotramuttamam |
prāggṛhītaṃ suparṇena garuḍānmayi cāgatam || 222 ||
[Analyze grammar]

adhyātmagarbhasāraṃ tanmahodayakaraṃ śubham |
sarvapāpaharaṃ bhūpa svātmajñānakaraṃ param || 223 ||
[Analyze grammar]

oṃ namo vāsudevāya namo viśvāya cakriṇe |
bhaktapriyāya kṛṣṇāya jagannāthāya śārṅgiṇe || 224 ||
[Analyze grammar]

stotā stutyaḥ stutiḥ sarvaṃ jagadviṣṇumayaṃ yadā |
tadā saṃstūyate kena bhaktirmodakarī nṛṇām || 225 ||
[Analyze grammar]

yasya devasya niḥśvāso vedāḥ sāṃgāḥ sasūtrakāḥ |
kā stutiḥ pramude tasya bhaktyā'haṃ mukharo'bhavam || 226 ||
[Analyze grammar]

cakravadbhramate sarvaṃ trailokyaṃ sacarācaram |
atastvaṃ gīyate deva cakrapāṇi varāyudha || 227 ||
[Analyze grammar]

vedo na vakti yaṃ sākṣānna ca vāgvetti no manaḥ |
madvidhastaṃ kathaṃ stauti bhaktimānvā kathaṃ bhavet || 228 ||
[Analyze grammar]

brahmādibrahmaviṣṇustvaṃ tvameva sakalāśrayaḥ |
sraṣṭā brahmanidānaṃ ca śuddhaṃ brahmatvameva ca || 229 ||
[Analyze grammar]

devabhāvena jāgarti na nidrāti nijātmani |
sukhasaṃdohabuddhiryā sā tvaṃ viṣṇo na saṃśayaḥ || 230 ||
[Analyze grammar]

mahadādayo mahābhāvāstathā vaikārikā guṇāḥ |
tvameva nātha tatsarvaṃ nānātvaṃ mūḍhakalpanā || 231 ||
[Analyze grammar]

keśakeśavarūpābhiḥ kalpanā tisṛbhistathā |
tvameva kalpase brahma pumāniva sutādibhiḥ || 232 ||
[Analyze grammar]

vidoṣaṃ viguṇaṃ caikaṃ cinmūrtirakhilaṃ jagat |
kavīnāṃ bhāti yattattvaṃ taṃ viṣṇuṃ naumi nirmalam || 233 ||
[Analyze grammar]

yasya jñānena kurvaṃti karmāpi śrutibhāṣitam |
nirīṣaṇā jaganmitrāḥ śuddhaṃ brahma namāmi tat || 234 ||
[Analyze grammar]

dhvastetaracca sanmātraṃ yatprabodhādupāsate |
yoginaḥ sarvabhūteṣu sadrūpaṃ naumi taṃ harim || 235 ||
[Analyze grammar]

brahmāhamiti gāyaṃti yaṃ jñātvaikaṃ varā dvijāḥ |
paśyaṃto hi tvayā tulyaṃ deva taṃ naumi mādhavam || 236 ||
[Analyze grammar]

māyayā mohavaicitryaṃ tathāhaṃ mamatāṃ nṛṇām |
yo nāśayati pāpaughānnamastasmai cidātmane || 237 ||
[Analyze grammar]

prayāṇe vā prayāṇe ca yannāmasmaratāṃ nṛṇām |
sadyo naśyaṃti pāpaughā namastasmai cidātmane || 238 ||
[Analyze grammar]

mohānalalasajjvālā jvalallokeṣu sarvadā |
yatpādāṃbhoruhacchāyāṃ praviṣṭaśca na dahyate || 239 ||
[Analyze grammar]

yasya smaraṇamātreṇa na moho naiva durgatiḥ |
na rogā naiva duḥkhāni tamanaṃtaṃ namāmyaham || 240 ||
[Analyze grammar]

kāmayaṃte prajā naiva dhiṣaṇābhyaḥ samutthitāḥ |
lokamātmaiva paśyaṃti yaṃ buddhvaikacarā janāḥ || 241 ||
[Analyze grammar]

śabdārthaḥ saṃvidarthaśca viṣṇornāmaparo yadi |
satyena tena saṃsāro mā saṃspṛśatu mādhava || 242 ||
[Analyze grammar]

nārāyaṇo jagadvyāpī yadi vedādisaṃmataḥ |
satyena tena nirvighnā viṣṇubhaktirmamāstu vai || 243 ||
[Analyze grammar]

yo na bījaṃ vinā bījaṃ bīje yo bījabhāvitaḥ |
sa viṣṇurbhava bījaṃ me sitavidyāsi nādya tu || 244 ||
[Analyze grammar]

tritanurnaṭavadyastu sṛṣṭi sthiti layeṣu ca |
guṇairbhavati kāryeṣu sa prasīdatu me hariḥ || 245 ||
[Analyze grammar]

daśadhehā'vatīrṇo yo dharmatrāṇāya kevalam |
abhyarthitaḥ suraiḥ sarvaiḥ sa prasīdatu me hariḥ || 246 ||
[Analyze grammar]

brahmādistaṃbaparyaṃtaṃ prāṇihṛnmaṃdire'malaḥ |
eko vasati yo devaḥ sa prasīdatu me hariḥ || 247 ||
[Analyze grammar]

icchāṃ cakre sa devāgre ekaścaiva bahustathā |
praviṣṭo devatāḥ sraṣṭā sa prasīdatu me hariḥ || 248 ||
[Analyze grammar]

hṛtkhagaḥ khasamaḥ khādiḥ khātītaḥ khakriyaḥ khagaḥ |
khaṃ brahmā khādibhukcāṃte khamūrtistvaṃ makhāśanaḥ || 249 ||
[Analyze grammar]

yadbhāsāyanmudā yasya māyayā sajyate jagat |
jāḍyaṃ duḥkhamasatyaṃ ca sa bhavāneva tanmayaḥ || 250 ||
[Analyze grammar]

tvatsṛṣṭaṃ modate viśvaṃ tvattyaktamaśucirbhavet |
tatsaṃgato'pyasaṃgastvaṃ vikārastena tena hi || 251 ||
[Analyze grammar]

bhūtayogajacaitanyaṃ cārvākāyamupāsate |
saugatā bravate tarkaistvāṃ buddhiṃ kṣaṇabhaṃgurām || 252 ||
[Analyze grammar]

śarīraparimāṇaṃ tvāṃ manyaṃte jinadevatāḥ |
dhyāyaṃti puruṣaṃ sāṃkhyāstvāmeva prakṛteḥ param || 253 ||
[Analyze grammar]

janmādirahitaḥ pūrvaṃ yaḥ syādānaṃdalakṣaṇam |
tvāmevopaniṣadbrahma ciṃtayaṃti parasparam || 254 ||
[Analyze grammar]

khādibhūtāni dehaśca mano buddhīṃdriyāṇi ca |
vidyāvidye tvamevātra nānyattvatto'sti kiṃcana || 255 ||
[Analyze grammar]

tvaṃ dhātā sarvabhūtānāṃ tvameva śaraṇaṃ mama |
tvamagnistvaṃ haviḥ śakro hotā maṃtraḥ kriyāphalam || 256 ||
[Analyze grammar]

tvamasti nāsti vaikuṃṭha tvāmahaṃ śaraṇaṃ gataḥ |
tvaṃ karmaphaladātā ca dīkṣitānāṃ kriyāphalam || 257 ||
[Analyze grammar]

tvaṃ hetuḥ sarvabhūtānāṃ tvameva śaraṇaṃ mama |
yuvatīnāṃ yathā yūni yūnāṃ ca yuvatau yathā || 258 ||
[Analyze grammar]

mano'bhiramate tadvatprītirme ramatāṃ tvayi |
api pāpaṃ durācāraṃ naraṃ tvatpraṇataṃ hare || 259 ||
[Analyze grammar]

nekṣaṃte kiṃkarā yāmyā ulūkāstapanaṃ yathā |
tāpatrayamaghaughaśca tāvatpīḍayate janam || 260 ||
[Analyze grammar]

yāvatsmarati no nātha bhaktyā tvatpādapaṃkajam || 261 ||
[Analyze grammar]

yaṃ naspṛśaṃti guṇajātiśarīradharmā yaṃ na spṛśaṃti gatayastvakhileṃdriyāṇām |
yaṃ ca spṛśaṃti munayo gatasaṃgamohāstasmai namo bhagavate haraye karomi || 262 ||
[Analyze grammar]

sthūlaṃ vilāpyakaraṇe karaṇaṃ nidāne tatkāraṇaṃ karaṇakāraṇavarjite ca |
itthaṃ vilāpya munayaḥ praviśaṃti tatra tasmai namostu haraye munisevitāya || 263 ||
[Analyze grammar]

yaddhyānasaṃvahanaghūrṇavaśīkṛtāṃtāmaiśvaryacāruguṇinīṃ sukhamokṣalakṣmīm |
āliṃgya śerata ihātmasukhaikabhājastasmainamo'stu haraye munisevitāya || 264 ||
[Analyze grammar]

janmādibhāvavikṛtervirahasvabhāve yasminnayaṃ paridhunoti ṣaḍūrmivargaḥ |
yaṃ tāpayaṃti na sadā madanādidoṣāstaṃ vāsudevamamalaṃ praṇato'smi hārdam || 265 ||
[Analyze grammar]

yaddhyānasaṃgatamalaṃ vijahātyavidyāṃ yaddhyānavahnipatitaṃ jagadeti nāśam |
yajjñānamullasadasidyati saṃśayāriṃ taṃ tvāṃ hariṃ viśadibodhaghanaṃ namāmi || 266 ||
[Analyze grammar]

carācarāṇi bhūtāni sarvāṇi ca harervaśe |
yathātra tena satyena purastiṣṭhatu me hariḥ || 267 ||
[Analyze grammar]

yathā nārāyaṇaḥ sarvaṃ jagatsthāvarajaṃgamam |
tena satyena me rūpaṃ pradarśayatu keśavaḥ || 268 ||
[Analyze grammar]

bhaktiryathā harau me'sti tadvariṣṭhā gurau yadi |
mamāsti tena satyena svaṃ darśayatu keśavaḥ || 269 ||
[Analyze grammar]

tasyaivaṃ śapathaiḥ satyairbhaktiṃ tasyānuciṃtayan |
darśayāmāsa cātmānaṃ sa prītaḥ puruṣottamaḥ || 270 ||
[Analyze grammar]

tato dattvā varaṃ tasya pūrayitvā manoratham |
jagāma kamalākāṃtaḥ stutyā vipreṇa toṣitaḥ || 271 ||
[Analyze grammar]

kṛtakṛtyo dvijaḥ so'pi vāsudevaparāyaṇaḥ |
śiṣyaiḥ sārdhaṃ japanstotraṃ tasminnāste tapovane || 272 ||
[Analyze grammar]

kīrtayedyanaidaṃnastotraṃnaśṛṇuyādyo'pinamānavaḥ |
aśvamedhasyanayajñasyanaprāpnotinavipulaṃnaphalam || 273 ||
[Analyze grammar]

ātmavidyāprabodhaṃ ca labhate brāhmaṇaḥ sadā |
na pāpe jāyate buddhirnaiva paśyatyamaṃgalam || 274 ||
[Analyze grammar]

buddhisvāsthyaṃ manaḥsvāsthyaṃ svāsthyamaiṃdriyakaṃ tathā |
nṛṇāṃ bhavati sarveṣāmasya stotrasya kīrtanāt || 275 ||
[Analyze grammar]

vicāryārthaṃ japedyastu śraddhayā tatparo naraḥ |
sa vidhūyeha pāpāni labhate vaiṣṇavaṃ padam || 276 ||
[Analyze grammar]

labhate vāṃcchitānkāmānputrapautrānpaśūṃstathā |
dīrghamāyurbalaṃ vīryaṃ labhate sa sadā paṭhan || 277 ||
[Analyze grammar]

tilapātrasahasreṇa gosahasreṇa yatphalam |
tatphalaṃ samavāpnoti ya imāṃ kīrtayetstutim || 278 ||
[Analyze grammar]

dharmārthakāmamokṣāṇāṃ yaṃ yaṃ kāmayate sadā |
acirāttamavāpnoti stotreṇānena mānavaḥ || 279 ||
[Analyze grammar]

ācāre vinaye dharme jñāne tapasi sannaye |
nṛṇāṃ bhavati nityaṃ dhīrimāṃ saṃśṛṇvatāṃ stutim || 280 ||
[Analyze grammar]

mahāpātakayukto vā yukto vā hyupapātakaiḥ |
sadyo bhavati śuddhātmā stotrasya paṭhanātsakṛt || 281 ||
[Analyze grammar]

prajñā lakṣmīryaśaḥ kīrtijñānadharmavivardhanam |
duṣṭagrahopaśamanaṃ sarvāśubhavināśanam || 282 ||
[Analyze grammar]

sarvavyādhiharaṃ pathyaṃ sarvāriṣṭaniṣūdanam |
durgatestaraṇaṃ stotraṃ paṭhitavyaṃ dvijātibhiḥ || 283 ||
[Analyze grammar]

nakṣatragrahāpīḍāsu rājacorabhayeṣu ca |
agnicoranipāteṣu sadyaḥ saṃkīrtayedidam || 284 ||
[Analyze grammar]

siṃhavyāghrabhayaṃ nāsti nābhicārabhayaṃ tathā |
bhūtapretapiśācebhyo rākṣasebhyastathaiva ca || 285 ||
[Analyze grammar]

pūtanā jṛṃbhakebhyaśca vighnebhyaścaiva sarvadā |
nṛṇāṃ kvacidbhayaṃ nāsti stave hyasminprakīrtite || 286 ||
[Analyze grammar]

vāsudevasya pūjāṃ yaḥ kṛtvā stotramudīrayet |
lipyate pātakairnāsau padmapatramivāṃbhasā || 287 ||
[Analyze grammar]

gaṃgādipuṇyatīrtheṣu yā snānairnāpyate gatiḥ |
tāṃ gatiṃ samavāpnoti paṭhanpuṇyāmimāṃ stutim || 288 ||
[Analyze grammar]

ekakālaṃ dvikālaṃ vā trikālaṃ vāpi yaḥ paṭhet |
sarvadā sarvakāleṣu so'kṣayaṃ sukhamaśnute || 289 ||
[Analyze grammar]

caturṇāmapi vedānāṃ trirāvṛttyā ca yatphalam |
tatphalaṃ labhate stotramadhīyānaḥ sakṛnnaraḥ || 290 ||
[Analyze grammar]

akṣayyaṃ dhanamāpnoti strīṇāṃ bhavati vallabhaḥ |
pūjāṃ viṃdati loke'smicchraddhayā saṃsmaranharim || 291 ||
[Analyze grammar]

sarvadā saṃpadāyukto vipadaṃ naiva gacchati |
gobhirna hriyate stotraṃ nityaṃ yaḥ kīrtayeddhi yat || 292 ||
[Analyze grammar]

alakṣmī kālakarṇī ca duḥsvapnaṃ durviciṃtitam |
sadyo naśyaṃti bhaktānāmetaṃ saṃśṛṇvatāṃ stavam || 293 ||
[Analyze grammar]

prātarutthāya yo'dhīte śucirviṣṇuparāyaṇaḥ |
akṣayyaṃ labhate saukhyamiha loke paratra ca || 294 ||
[Analyze grammar]

devadyutipraṇītaṃ vai viṣṇuprītikaraṃ śubham |
viṣṇuprasādajananaṃ viṣṇudarśanakārakam || 295 ||
[Analyze grammar]

yogasāramidaṃ nāma stotraṃ paramapāvanam |
yaḥ paṭhetsatataṃ bhaktyā viṣṇulokaṃ sa gacchati || 296 ||
[Analyze grammar]

iti te kathitaṃ stotraṃ guhyaṃ pāpapraṇāśanam |
ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi piśācasya vimocanam || 297 ||
[Analyze grammar]

iti śrīpādme mahāpurāṇe paṃcapaṃcāśatsāhasryāṃ saṃhitāyāmuttarakhaṃḍe māghamāhātmye vasiṣṭhadilīpasaṃvāde |
yogasārastotrakathanaṃnāma aṣṭāviṃśatyadhikaśatatamo'dhyāyaḥ || 128 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Padma Purana Chapter 128

Cover of edition (2016)

Sri Padma Purana (Sanskrit Text and Hindi Translation)
by Chaukhamba Surbharati Prakashan (2016)

Sanskrit Text and Hindi Translation with Sloka Index (Set of 7 Volumes)

Buy now!
Cover of edition (2007)

Padma Purana (In Six Volumes)
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2007)

Sanskrit Text Only

Buy now!
Cover of Bengali edition

Padma Purana in Bengali
by Navabharat Publishers, Kolkata (0)

Set of 7 Volumes

Buy now!
Cover of edition (2015)

Sri Padma Purana (Tamil)
by Azhwargal Aaivu Maiyam, Chennai (2015)

Translated by S. Jagatrakshgan

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Padma Purana in Gujarati
by Shree Harihar Pustakalay, Surat (0)

[પદમ પુરણ:]

Buy now!
Cover of edition (2013)

Padma Mahapurana (Kannada)
by Vijeth Prakashan Gadag, Bangalore (2013)

[ಪದ್ಮ ಮಹಾಪುರಾಣಂ]

Buy now!
Help me keep this site Ad-Free

For over a decade, this site has never bothered you with ads. I want to keep it that way. But I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased truth, wisdom and knowledge.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: