Padma Purana [sanskrit]

462,305 words | ISBN-13: 9789385005305

The Padma-purana Book 1 Chapter 8 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Padmapurana is a one of the largest of the eighteen Major Puranas containing roughly 50,000 metrical verses. Although popular for its inclusion of the Ramayana and large sections on pilgrimage guides this is also known for its dedication to both Shiva and Vishnu.

[English text for this chapter is available]

bhīṣma uvāca |
bahubhirddharaṇī bhuktā bhūpālaiḥ śrūyate purā |
pārthivāḥ pṛthivīyogātpṛthivī kasya yogataḥ || 1 ||
[Analyze grammar]

kimarthaṃ ca kṛtā saṃjñā bhūmessā pāribhāṣikī |
gauritīyaṃ ca saṃjñā vā bhuvaḥ kasmādbravīhi me || 2 ||
[Analyze grammar]

pulastya uvāca |
purā kṛtayugasyāsīdaṃgo nāma prajāpatiḥ |
mṛtyostu duhitā tena pariṇītātidurmukhī || 3 ||
[Analyze grammar]

sunīthā nāma tasyāstu veno nāma sutaḥ purā |
adharmanirataḥ kāmī balavānvasudhādhipaḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

lokasyādharmakṛccāpi parabhāryāpahārakaḥ |
atha tasya prasidyarthaṃ jagadarthaṃ maharṣibhiḥ || 5 ||
[Analyze grammar]

anunītopi na dadāvaśuddhātmā'bhayaṃ tataḥ |
śāpena mārayitvainamarājakabhayārditāḥ || 6 ||
[Analyze grammar]

mamaṃthurbrāhmaṇāstasya balāddehamakalmaṣāḥ |
tatkāyānmathyamānāttu janitā mlecchajātayaḥ || 7 ||
[Analyze grammar]

śarīre māturaṃśena kṛṣṇāṃjanasamaprabhāḥ |
pituraṃśasya saṃgena dhārmiko dharmakārakaḥ || 8 ||
[Analyze grammar]

utpanno dakṣiṇāddhastātsadhanuḥ saśaro gadī |
divyatejomayaḥ putrassaratnakavacāṃgadaḥ || 9 ||
[Analyze grammar]

pṛthurevābhavannāmnā sa ca viṣṇurajāyata |
sa viprairabhiṣiktaḥ saṃstapaḥ kṛtvā suduṣkaraṃ || 10 ||
[Analyze grammar]

viṣṇorvareṇa sarvasya prabhutvamagamatprabhuḥ |
niḥsvādhyāyavaṣaṭkāraṃ nirddharmaṃ vīkṣya bhūtalaṃ || 11 ||
[Analyze grammar]

veddhumevodyataḥ kopācchareṇāmitavikramaḥ |
tato gorūpamāsthāya bhūḥ palāyitumudyatā || 12 ||
[Analyze grammar]

pṛṣṭhe tvanvagamattasyāḥ pṛthuḥ seṣuśarāsanaḥ |
tataḥ sthitvaikadeśe tu kiṃ karomīti cābravīt || 13 ||
[Analyze grammar]

pṛthurapyavadadvākyamīpsitaṃ dehi suvrate |
sarvasya jagataḥ śīghraṃ sthāvarasya carasya ca || 14 ||
[Analyze grammar]

tatheti cābravīdbhūmirdudoha sa narādhipaḥ |
svake pāṇau pṛthurvatsaṃ kṛtvā svāyaṃbhuvaṃ manuṃ || 15 ||
[Analyze grammar]

tadannamabhavaddugdhaṃ prajā jīvaṃti yena tu |
tatastu ṛṣibhirdugdhā vatsaḥ somastadābhavat || 16 ||
[Analyze grammar]

dogdhā vācaspatirabhūtpātraṃ vedastapo rasaḥ |
devaiśca vasudhā dugdhā maruddogdhā tadābhavat || 17 ||
[Analyze grammar]

indro vatsaḥ samabhavatkṣīramūrjjasvalaṃ balaṃ |
devānāṃ kāṃcanaṃ pātraṃ pitṛṇāṃ rājataṃ tathā || 18 ||
[Analyze grammar]

aṃtakaścābhavaddogdhā yamo vatsaḥ svadhā rasaḥ |
bilaṃ ca pātraṃ nāgānāṃ takṣako vatsakobhavat || 19 ||
[Analyze grammar]

viṣaṃ kṣīraṃ tato dogdhā dhṛtarāṣṭrobhavatpunaḥ |
asurairapi dugdheyaṃ āyase śatrupīḍanam || 20 ||
[Analyze grammar]

pātre māyāmabhūdvatsaḥprālhādistuvirocanaḥ |
dogdhā trimūrddhā tatrāsīnmāyā yena pravartitā || 21 ||
[Analyze grammar]

yakṣaiśca vasudhā dugdhā purāṃtarddhānamīpsubhiḥ |
kṛtvā viśvāvasuṃ vatsaṃ maṇimaṃtaṃ mahīpate || 22 ||
[Analyze grammar]

pretarakṣogaṇairdugdhā vasā rudhiramulbaṇaṃ |
raupyanābhobhavaddogdhā sumālī vatsa eva ca || 23 ||
[Analyze grammar]

gaṃdharvaiśca punardugdhā vasudhā sāpsarogaṇaiḥ |
vatsaṃ citrarathaṃ kṛtvā gaṃdhānpadmadale tathā || 24 ||
[Analyze grammar]

dogdhāvasurucirnāmātharvavedasya pāragaḥ |
giribhirvasudhā dugdhā ratnāni vividhāni ca || 25 ||
[Analyze grammar]

auṣadhāni ca divyāni dogdhā merurmahīdharaḥ |
vatsobhūddhimavāṃstatra pātraṃ śailamayaṃ punaḥ || 26 ||
[Analyze grammar]

vṛkṣaiśca vasudhā dugdhā kṣīraṃ chinnaprarohaṇaṃ |
pālāśapātre dogdhā tu sālaḥ puṣpavanākulaḥ || 27 ||
[Analyze grammar]

plakṣobhavattato vatsaḥ sarvavṛkṣavanādhipaḥ |
evamanyaiśca vasudhā tathā dugdhā yathecchataḥ || 28 ||
[Analyze grammar]

āyurddhanāni saukhyaṃ ca pṛthau rājyaṃ praśāsati |
na dāridryaṃ tathā rogī nādhanonacapāpakṛt || 29 ||
[Analyze grammar]

nopasargā na cāghātaḥ pṛthau rājyaṃ praśāsati |
nityaṃpramuditālokā duḥkhaśokavivarjitāḥ || 30 ||
[Analyze grammar]

dhanuḥ koṭyā ca śaileṃdrānutsārya sa mahābalaḥ |
bhūmaṃḍalaṃ samaṃ cakre lokānāṃ hitakāmyayā || 31 ||
[Analyze grammar]

na puragrāmadurgāṇi na cāyudhadharā narāḥ |
mriyaṃte yatra duḥkhaṃ ca nārthaśāstrasya cādaraḥ || 32 ||
[Analyze grammar]

dharmaikatānāḥ puruṣāḥ pṛthau rājyaṃ praśāsati |
kathitāni ca pātrāṇi yatkṣīraṃ ca yathā tava || 33 ||
[Analyze grammar]

yeṣāṃ yena rucistatra tebhyo dattaṃ vijānatā |
yajñaśrīdeṣu sarveṣu mayā tubhyaṃ niveditaṃ || 34 ||
[Analyze grammar]

duhitṛtvaṃ gatā yasmātpṛthoḥ pṛthvī mahāmate |
tasyānusārayogācca pṛthivī viśrutā budhaiḥ || 35 ||
[Analyze grammar]

bhīṣma uvāca |
ādityavaṃśamakhilaṃ vada brahmanyathākramaṃ |
somavaṃśaṃ ca tattvajña yathāvadvaktumarhasi || 36 ||
[Analyze grammar]

pulastya uvāca |
vivasvānkaśyapātpūrvamadityāmabhavatpurā |
tasya patnītrayaṃ tadvatsaṃjñā rājñī prabhā tathā || 37 ||
[Analyze grammar]

raivatasya sutā rājñī revataṃ suṣuve sutaṃ |
prabhā prabhātaṃ suṣuve tvāṣṭraṃ saṃjñā tathā manuṃ || 38 ||
[Analyze grammar]

yamaśca yamunā caiva yamalau ca babhūvatuḥ |
tatastejomayaṃ rūpamasahaṃtī vivasvataḥ || 39 ||
[Analyze grammar]

nārīmutpādayāmāsa svaśarīrādaniṃditāṃ |
tvāṣṭrī svarūparūpeṇa nāmnā chāyeti bhāminī || 40 ||
[Analyze grammar]

kiṃkaromīti purataḥ saṃsthitāṃ tāmabhāṣata |
chāye tvaṃ bhaja bhartāraṃ madīyaṃ taṃ varānane || 41 ||
[Analyze grammar]

apatyāni madīyāni mātṛsnehena pālaya |
tathetyuktvā ca sā devamagātkāmāya suvratā || 42 ||
[Analyze grammar]

kāmayāmāsa devopi saṃjñeyamiti cādarāt |
janayāmāsa sāvarṇiṃ manuṃ manusvarūpiṇam || 43 ||
[Analyze grammar]

savarṇatvācca sāvarṇermanorvaivasvatasya tu |
tataḥ sutāṃ ca tapatīṃ tvāṣṭrīṃ caiva krameṇa tu || 44 ||
[Analyze grammar]

chāyāyāṃ janayāmāsa saṃjñeyamiti bhāskaraḥ |
chāyā svaputre tvadhikaṃ snehaṃ cakre manau tadā || 45 ||
[Analyze grammar]

na cakṣame manuḥ pūrvastadyamaḥ krodhamūrchitaḥ |
saṃtarjayāmāsa tadā pādamutkṣipya dakṣiṇaṃ || 46 ||
[Analyze grammar]

śaśāpa ca yamaṃ chāyā bhavatu krimisaṃyutaḥ |
pādoyameko bhavitā pūyaśoṇitavisravaḥ || 47 ||
[Analyze grammar]

nivedayāmāsa pituryamaḥ śāpena dharṣitaḥ |
niḥkāraṇamahaṃ śapto mātrā deva sakopayā || 48 ||
[Analyze grammar]

bālabhāvānmayā kiṃcidudyataścaraṇaḥ sakṛt |
manunā vāryamāṇāpi mama śāpamadādvibho || 49 ||
[Analyze grammar]

prāyo na mātā sāsmākamasamā snehato yataḥ |
devopyāha yamaṃ bhūyaḥ kiṃ karomi mahāmate || 50 ||
[Analyze grammar]

saukhyātkasya na duḥkhaṃ syādathavā karmasaṃtatiḥ |
anivāryā bhavasyāpi kā kathānyeṣu jaṃtuṣu || 51 ||
[Analyze grammar]

kṛkavākustava pade sa krimiṃ bhakṣayiṣyati |
khaṃjaṃ ca ruciraṃ caiva pādametadbhaviṣyati || 52 ||
[Analyze grammar]

evamuktaḥ samāśvastastapastīvraṃ cakāra ha |
vairāgyātpuṣkare tīrthe phalaphenānilāśanaḥ || 53 ||
[Analyze grammar]

pitāmahaṃ samārādhya yāvadvarṣāyutaṃ punaḥ |
tapaḥprabhāvāddeveśaḥ saṃtuṣṭaḥ padmasaṃbhavaḥ || 54 ||
[Analyze grammar]

vavre sa lokapālatvaṃ pitṛlokaṃ tathākṣayaṃ |
dharmādharmātmakasyāsya jagatastu parīkṣaṇam || 55 ||
[Analyze grammar]

evaṃ sa lokapālatvamagamatpadmasaṃbhavāt |
pitṝṇāmādhipatyaṃ ca dharmādharmasya cānagha || 56 ||
[Analyze grammar]

vivasvānatha tajjñātvā saṃjñāyāḥ karmaceṣṭitaṃ |
tvaṣṭuḥ samīpamagamadācacakṣe saroṣavān || 57 ||
[Analyze grammar]

tamuvāca tatastvaṣṭā sāṃtvapūrvamidaṃ vacaḥ |
tavāsahaṃtī bhagavaṃstejastīvraṃ tamonuda || 58 ||
[Analyze grammar]

baḍavārūpamāsthāya matsakāśamihāgatā |
nivāritā mayā sā ca tvadbhayena divaspate || 59 ||
[Analyze grammar]

yasmādavijñātamanā matsakāśamihāgatā |
tasmānmadīyaṃ bhavanaṃ praveṣṭuṃ na tavārhati || 60 ||
[Analyze grammar]

evamuktā jagāmāśu marudeśamaniṃditā |
baḍavārūpamāsthāya bhūtale saṃpratiṣṭhitā || 61 ||
[Analyze grammar]

tasmātprasādaṃ kuru me yadyanugrahabhāgaham |
apaneṣyāmi te tejaḥ kṛtvā yaṃtre divākaram || 62 ||
[Analyze grammar]

rūpaṃ tava kariṣyāmi lokānaṃdakaraṃ prabho |
tathetyuktaḥ sa raviṇā bhrame kṛtvā divākaraṃ || 63 ||
[Analyze grammar]

pṛthakcakāra tejaśca cakraṃ viṣṇoḥ prakalpayat |
triśūlaṃ cāpi rudrasya vajramiṃdrasya cāparaṃ || 64 ||
[Analyze grammar]

daityadānavasaṃhartṛ sahasrakiraṇātmakaṃ |
rūpaṃ cāpratimaṃ cakre tvaṣṭā padbhyāmṛte mahat || 65 ||
[Analyze grammar]

na śaśāka ca taddraṣṭuṃ pādarūpaṃ raveḥ punaḥ |
adyāpi ca tataḥ pādau na kaścitkārayetkvacit || 66 ||
[Analyze grammar]

yaḥ karoti sa pāpiṣṭho gatimāpnoti niṃditāṃ |
kuṣṭharogamavāpnoti lokesminduḥkhasaṃjñitaṃ || 67 ||
[Analyze grammar]

tasmānna dharmakāmārthī citreṣvāyataneṣu ca |
na kvacitkārayetpādau devadevasya dhīmataḥ || 68 ||
[Analyze grammar]

tataḥ sa bhagavāngatvā bhūrlokamamarādhipaḥ |
kāmayāmāsa kāmārto mukha eva divākaraḥ || 69 ||
[Analyze grammar]

aśvarūpeṇa mahatā tejasā ca samanvitaḥ |
saṃjñā ca manasā kṣobhamagamadbhayavihvalā || 70 ||
[Analyze grammar]

nāsāpuṭābhyāmutsṛṣṭaṃ paroyamiti śaṃkayā |
tasyātha retaso jātāvaśvināviti naḥ śrutam || 71 ||
[Analyze grammar]

dasrau śrutitvātsaṃjātau nāsatyau nāsikāgrataḥ |
jñātvā cirācca taṃ devaṃ saṃtoṣamagamatparaṃ || 72 ||
[Analyze grammar]

vimānenāgamatsvarge patnyā saha mudānvitaḥ |
sāvarṇyopi manurmerāvadyāpi tapate tapaḥ || 73 ||
[Analyze grammar]

śanistapobalāccāpi grahāṇāṃ samatāṃ gataḥ |
yamunā tapatī caiva punarnadyau babhūvatuḥ || 74 ||
[Analyze grammar]

viṣṭhirghorātmikā tadvatkālatvena vyavasthitā |
manorvaivasvatasyāpi daśa putrā mahābalāḥ || 75 ||
[Analyze grammar]

ilastu prathamasteṣāṃ putreṣṭyā samakalpi yaḥ |
ikṣvākuḥ kuśanābhaśca ariṣṭo dhṛṣṭa eva ca || 76 ||
[Analyze grammar]

nariṣyaṃtaḥ karūṣaśca śaryātiśca mahābalaḥ |
pṛṣadhraścātha nābhāgaḥ sarve te divyamānuṣāḥ || 77 ||
[Analyze grammar]

abhiṣicya manuḥ pūrvamilaṃ putraṃ sa dhārmikam |
jagāma tapase bhūyaḥ puṣkaraṃ sa tapovanaṃ || 78 ||
[Analyze grammar]

athājagāma sidhyarthaṃ tasya brahmā varapradaḥ |
varaṃ varaya bhadraṃ te mānaveya yathepsitaṃ || 79 ||
[Analyze grammar]

uvāca sa tadā devaṃ padmākṣaṃ padmajaṃ vibhuṃ |
vaṃśe me dharmasaṃyuktāḥ pṛthivyāṃ sarvapārthivāḥ || 80 ||
[Analyze grammar]

bhaveyurīśvarāḥ svāminprasādāttava kaṃjaja |
tathetyuktvā tu deveśastatraivāṃtaradhīyata || 81 ||
[Analyze grammar]

tatoyodhyāṃ samāgatya samatiṣṭhadyathā purā |
athaikadā rathārūḍha ilo nija suto manoḥ || 82 ||
[Analyze grammar]

nirjagāmārthasidhyarthaminaprāyāṃ mahīmimāṃ |
bhramandvīpāni sarvāṇi kṣmābhṛtaḥ saṃprasādhayan || 83 ||
[Analyze grammar]

jagāmopavanaṃ śaṃbhorathākṛṣṭaḥ pratāpavān |
kalpadrumalatākīrṇaṃ nāmnā śaravaṇaṃ mahat || 84 ||
[Analyze grammar]

ramate yatra deveśaḥ somaḥ somārddhaśekharaḥ |
umayā samayastatra purā śaravaṇe kṛtaḥ || 85 ||
[Analyze grammar]

puṃnāmasaṃjñaṃ yatkiṃcidāgamiṣyati no vanaṃ |
strītvameṣyati tatsarvaṃ daśayojanamaṃḍale || 86 ||
[Analyze grammar]

ajñātasamayo rājā ilaḥ śaravaṇaṃ gataḥ |
strītvaṃ jagāma sahasā baḍavāśvo'bhavatkṣaṇāt || 87 ||
[Analyze grammar]

puruṣatve kṛtaṃ sarvaṃ strīkāye vismṛtaṃ tataḥ |
ileti sābhavannārī pīnonnataghanastanī || 88 ||
[Analyze grammar]

unnataśroṇijaghanā padmapatrāyatekṣaṇā |
pūrṇenduvadanā tanvī vilāsinyasitekṣaṇā || 89 ||
[Analyze grammar]

pīnonnatāyatabhujā nīlakuṃcitamūrddhajā |
tanulomā suvadanā mṛdugadgadabhāṣiṇī || 90 ||
[Analyze grammar]

śyāmāgaureṇa varṇena tanutāmranakhāṃkurā |
kārmukabhrūyugopetā haṃsāvaraṇagāminī || 91 ||
[Analyze grammar]

bhramamāṇā vane tasminciṃtayāmāsa bhāminī |
ko me pitā vā bhrātā vā ko me trātā bhavediha || 92 ||
[Analyze grammar]

kasya bhartturahaṃ dattā kiyadvarṣāsmi bhūtale |
ciṃtayaṃtī ca dadṛśe somaputreṇa sāṅganā || 93 ||
[Analyze grammar]

ilārūpa samākṣipta manasā varavarṇinī |
budhastadāptaye yatnamakarotkāmapīḍitaḥ || 94 ||
[Analyze grammar]

viśiṣṭākāravānmuṃḍī sa kamaṃḍalupustakaḥ |
veṇudaṃḍakṛtāveśaḥ pavitraka khanitrakaḥ || 95 ||
[Analyze grammar]

dvijarūpaḥ śikhī brahma nigadankarṇakuṃḍalī |
vaṭubhiścārthibhiryuktaḥ samitpuṣpakuśodakaiḥ || 96 ||
[Analyze grammar]

kālenviṣyāṃ tatastasminnājuhāva sa tāmilām |
bahirvanasyāṃtaritaḥ kila pādapamaṃḍape || 97 ||
[Analyze grammar]

sasaṃbhramamakasmācca sopālaṃbhamivābhavat |
tyaktvāgnihotraśuśrūṣāṃ kva gatā maṃdirānmama || 98 ||
[Analyze grammar]

iyaṃ vihāravelā te atikrāmati sāṃpratam |
ehyehi pṛthusuśroṇi saṃbhrāṃtā kena hetunā || 99 ||
[Analyze grammar]

iyaṃ sāyaṃtanī velā vihārasyeha varttate |
kṛtvopalepanaṃ puṣpairalaṃkuru gṛhaṃ mama || 100 ||
[Analyze grammar]

sābravīdvismṛtāhaṃ ca sarvameva tapodhana |
ātmānaṃ tvāṃ ca bharttāraṃ kulaṃ ca vada menagha || 101 ||
[Analyze grammar]

budhaḥ provāca tāṃ tanvīmilā tvaṃ varavarṇinī |
ahaṃ ca kāmuko nāma bahuvidyo budhaḥ smṛtaḥ || 102 ||
[Analyze grammar]

tejasvinaḥ kule jātaḥ pitā me brāhmaṇādhipaḥ |
iti sā tasyavacanātpraviṣṭā budhamaṃdiram || 103 ||
[Analyze grammar]

ratnastaṃbhasamākīrṇaṃ divyamāyāvinirmitam |
ilā kṛtārthamātmānaṃ mene tadbhavane sthitā || 104 ||
[Analyze grammar]

aho vṛttamahorūpamaho dhanamahokulam |
mama cāsya ca bhartturvā aho lāvaṇyamuttamam || 105 ||
[Analyze grammar]

reme ca sā tena samamatikālamilā vane |
sarvabhogamaye gehe yatheṃdrabhavane tathā || 106 ||
[Analyze grammar]

athānviṣyaṃto rājānaṃ bhrātarastasya mānavāḥ |
ikṣvākupramukhā jagmustadā śaravaṇāṃtikam || 107 ||
[Analyze grammar]

tataste dadṛśuḥ sarve vaḍavāmagrataḥ sthitām |
ratnaparyaṃtakiraṇadīpyamānāmanuttamām || 108 ||
[Analyze grammar]

saṃprāpya pratyabhijñānātsarve vismayamāgatāḥ |
ayaṃ caṃdraprabho nāma vājī tasya mahātmanaḥ || 109 ||
[Analyze grammar]

agamadvaḍavārūpamuttamaṃ kena hetunā |
tatastu maitrāvaruṇiṃ papracchuḥ svapurohitam || 110 ||
[Analyze grammar]

kimetadityabhūccitraṃ vada yogavidāṃ vara |
vasiṣṭhopyabravītsarvaṃ dṛṣṭvā taṃ dhyānacakṣuṣā || 111 ||
[Analyze grammar]

samayaḥ śaṃbhudayitā kṛtaḥ śaravaṇe purā |
yaḥ pumānpraviśeccātra sa nārītvamavāpsyati || 112 ||
[Analyze grammar]

ayamaśvopi nārītvamagādrājñā sahaiva tu |
ilaḥ puruṣatāmeti yathāsau dhanadopamaḥ || 113 ||
[Analyze grammar]

tathaiva yatnaḥ karttavya ārādhya ca pinākinam |
tataste mānavā jagmuryatra devo maheśvaraḥ || 114 ||
[Analyze grammar]

tuṣṭavurvividhaiḥ stotraiḥ pārvatīparameśvarau |
tāvūcaturalaṃ caiṣa samayaḥ kiṃ nu sāṃprataṃ || 115 ||
[Analyze grammar]

ikṣvākoraśvamedhena yatphalaṃ syāttadāvayoḥ |
datvā kiṃpuruṣo vīraḥ sa bhaviṣyatyasaṃśayam || 116 ||
[Analyze grammar]

tathetyuktvā tu te sarve jagmurvaivasvatātmajāḥ |
iṣṭvāśvamedhena tata ilā kiṃpuruṣobhavat || 117 ||
[Analyze grammar]

māsamekaṃ pumānvīraḥ strītvaṃ māsamabhūtpunaḥ |
budhasya bhavane tiṣṭhannilo garbhadharobhavat || 118 ||
[Analyze grammar]

ajījanatputramekamanekaguṇasaṃyutam |
budha utpādya taṃ pūruṃ sa svargamagamatpunaḥ || 119 ||
[Analyze grammar]

ilasya nāmnā tadvarṣamilāvṛtamabhūttadā |
somārkavaṃśajo rājā ilobhūdvaṃśavarddhanaḥ || 120 ||
[Analyze grammar]

evaṃ purūravāḥ pūrorabhavadvaṃśavarddhanaḥ |
ikṣvākurarkavaṃśasya tathaivokto nareśvaraḥ || 121 ||
[Analyze grammar]

ilaḥ kiṃpuruṣatve ca sudyumna iti cocyate |
punaḥ putratrayamabhūtsudyumnasyāparājitam || 122 ||
[Analyze grammar]

utkalotha gayastadvaddharitāśvaśca vīryavān |
utkalasyotkalā nāma gayasya tu gayāpurī || 123 ||
[Analyze grammar]

haritāśvasya digyāmyā saṃjñātā kurubhiḥ saha |
pratiṣṭhānebhiṣicyātha sa purūravasaṃ sutam || 124 ||
[Analyze grammar]

jagāmelāvṛtaṃ bhoktuṃ divyaṃ varṣaṃ phalāśanaḥ |
ikṣvākurjyeṣṭhadāyādo madhyadeśamavāptavān || 125 ||
[Analyze grammar]

nariṣyaṃtasya putrobhūcchuko nāma mahābalaḥ |
nābhāgādaṃbarīṣastu dhṛṣṭasya tu sutatrayam || 126 ||
[Analyze grammar]

dhṛṣṭaketuḥ svadharmātho raṇadhṛṣṭaśca vīryavān |
ānarto nāma śaryāteḥ sukanyā caiva dārikā || 127 ||
[Analyze grammar]

ānartasyābhavatputro rocamānaḥ pratāpavān |
ānarto nāma deśobhūnnagarī ca kuśasthalī || 128 ||
[Analyze grammar]

rocamānasya revobhūdrevādraivata eva ca |
kakudmī cāparaṃ nāma jyeṣṭhaḥ putraśatasya ca || 129 ||
[Analyze grammar]

revatī tasya sā kanyā bhāryā rāmasya viśrutā |
karūṣāccaiva kārūṣā bahavaḥ prathitā bhuvi || 130 ||
[Analyze grammar]

pṛṣadhro govadhācchūdro guruśāpādajāyata |
ikṣvākuputrā nāmnātha vikukṣi nimidaṃḍakāḥ || 131 ||
[Analyze grammar]

śreṣṭhāḥ putraśatasyāsanpaṃcāśaccātha tatsutāḥ |
meroruttarataste tu jātāḥ pārthivasattamāḥ || 132 ||
[Analyze grammar]

catvāriṃśattathāṣṭānye śatamadhye ca yebhavan |
merordakṣiṇataścaiva rājānaste prakīrtitāḥ || 133 ||
[Analyze grammar]

jyeṣṭhātkakutsthanāmābhūtsutastasya suyodhanaḥ |
tasya putraḥ pṛthṛrnāma viśvastasya pṛthoḥ sutaḥ || 134 ||
[Analyze grammar]

ārdrastasya ca putrobhūdyuvanāśvastatobhavat |
yuvanāśvasya putrobhūcchāvasto nāma vīryavān || 135 ||
[Analyze grammar]

nirmitā yena śāvastī hyaṃgadeśe narādhipa |
śāvastādbṛhadaśvo bhūtkuvalāśvastatobhavat || 136 ||
[Analyze grammar]

dhuṃdhumāratvamagamaddhuṃdhuṃ hatvā'suraṃ purā |
tasya putrāstrayo jātā dṛḍhāśvo ghṛṇireva ca || 137 ||
[Analyze grammar]

kapilāśvaśca vikhyāto dhauṃdhumāriḥ pratāpavān |
dṛḍhāśvasya pramodastu haryaśvastasya cātmajaḥ || 138 ||
[Analyze grammar]

haryaśvasya nikuṃbhobhūtsaṃhatāśvastatobhavat |
akṛtāśvo raṇāśvaśca saṃhatāśva sutāvubhau || 139 ||
[Analyze grammar]

yuvanāśvo raṇāśvasya māṃdhātā ca tatobhavat |
māṃdhātuḥ purukutsobhūddharmasetuśca pārthivaḥ || 140 ||
[Analyze grammar]

mucukundaśca vikhyātaśśakramitraḥ pratāpavān |
purukutsasya putrobhūddussaho narmadāpatiḥ || 141 ||
[Analyze grammar]

saṃbhūtistasya putrobhūttridhanvā ca tatobhavat |
tridhanvanaḥ suto jātastrayyāruṇa iti smṛtaḥ || 142 ||
[Analyze grammar]

tasya satyavrato nāma tasmātsatyarathaḥ smṛtaḥ |
tasya putro hariścandro hariścaṃdrācca rohitaḥ || 143 ||
[Analyze grammar]

rohatācca vṛko jāto vṛkādbāhurajāyata |
sagarastasya putrobhūdrājā paramadhārmikaḥ || 144 ||
[Analyze grammar]

dve bhārye sagarasyāpi prabhā bhānumatī tathā |
tābhyāmārādhitaḥ pūrvamaurvāgniḥ putrakāmyayā || 145 ||
[Analyze grammar]

aurvastuṣṭastayoḥ prādādyatheṣṭaṃ varamuttamam |
ekā ṣaṣṭisahasrāṇi sutamekaṃ tathāparā || 146 ||
[Analyze grammar]

agṛhṇādvaṃśakartāraṃ prabhā'gṛhṇādbahūnsutān |
ekaṃ bhānumatī putramagṛhṇādasamaṃjasaṃ || 147 ||
[Analyze grammar]

tataḥ ṣaṣṭisahasrāṇi suṣuve yādavī prabhā |
khanaṃtaḥ pṛthivīṃ dagdhā viṣṇunā ye 'śvamārgaṇe || 148 ||
[Analyze grammar]

asamaṃjastu tanayo hyaṃśumānnāma viśrutaḥ |
tasya putro dilīpastu dilīpāttu bhagīrathaḥ || 149 ||
[Analyze grammar]

yena bhāgīrathī gaṅgā tapaḥ kṛtvāvatāritā |
bhagīrathasya tanayo nābhāga iti viśrutaḥ || 150 ||
[Analyze grammar]

nābhāgasyāṃbarīṣobhūtsiṃdhudvīpastatobhavat |
tasyāyutāyuḥ putrobhūdṛtuparṇastatobhavat || 151 ||
[Analyze grammar]

tasya kalmāṣapādastu sarvakarmā tataḥ smṛtaḥ |
tasyānaraṇyaḥ putrobhūnnighnastasya sutobhavat || 152 ||
[Analyze grammar]

nighnaputrāvubhau jātāvanamitra raghūttamau |
anamitro vanamagādarināśakṛte nṛpa || 153 ||
[Analyze grammar]

raghorabhūddilīpastu dilīpāccāpyajastathā |
dīrghabāhurajājjātaḥ prajāpālastatobhavat || 154 ||
[Analyze grammar]

tato daśaratho jātastasya putracatuṣṭayaṃ |
nārāyaṇātmakāḥ sarve rāmastasyāgrajobhavat || 155 ||
[Analyze grammar]

rāvaṇāṃtakarastadvadraghūṇāṃ vaṃśavarddhanaḥ |
vālmīkiryasya caritaṃ cakre bhārgavasattamaḥ || 156 ||
[Analyze grammar]

tasya putraḥ kuśo nāma ikṣvākukulavarddhanaḥ |
atithistu kuśājjāto niṣadhastasya cātmajaḥ || 157 ||
[Analyze grammar]

nalastu niṣadhājjāto nabhāstasmādajāyata |
nabhasaḥ puṃḍarīkobhūtkṣemadhanvā tataḥ param || 158 ||
[Analyze grammar]

tasyaputrobhavadvīro devānīkaḥ pratāpavān |
ahīnagustasya sutaḥ sahasrāśvastataḥ paraḥ || 159 ||
[Analyze grammar]

tataścaṃdrāvalokastu tārāpīḍastatobhavat |
tasyātmajaścandragiriścaṃdrastasya sutobhavat || 160 ||
[Analyze grammar]

śrutāyurabhavattasmādbhārate yo nipātitaḥ |
nalau dvāveva vikhyātau vaṃśe yasya viśeṣataḥ || 161 ||
[Analyze grammar]

vīrasenasutastadvannaiṣadhaśca narādhipaḥ |
ete vivasvato vaṃśe rājāno bhūridakṣiṇāḥ || 162 ||
[Analyze grammar]

ikṣvākuvaṃśaprabhavāḥ prādhānyena prakīrtitāḥ || 163 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Padma Purana Chapter 8

Cover of edition (2016)

Sri Padma Purana (Sanskrit Text and Hindi Translation)
by Chaukhamba Surbharati Prakashan (2016)

Sanskrit Text and Hindi Translation with Sloka Index (Set of 7 Volumes)

Buy now!
Cover of edition (2007)

Padma Purana (In Six Volumes)
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2007)

Sanskrit Text Only

Buy now!
Cover of Bengali edition

Padma Purana in Bengali
by Navabharat Publishers, Kolkata (0)

Set of 7 Volumes

Buy now!
Cover of edition (2015)

Sri Padma Purana (Tamil)
by Azhwargal Aaivu Maiyam, Chennai (2015)

Translated by S. Jagatrakshgan

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Padma Purana in Gujarati
by Shree Harihar Pustakalay, Surat (0)

[પદમ પુરણ:]

Buy now!
Cover of edition (2013)

Padma Mahapurana (Kannada)
by Vijeth Prakashan Gadag, Bangalore (2013)

[ಪದ್ಮ ಮಹಾಪುರಾಣಂ]

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: