Mahabharata [sanskrit]

699,462 words | ISBN-10: 812150094X | ISBN-13: 9788121500944

The Sanskrit edition of the Mahabharata, one of the largest epic poems ever written, consisting of 100,000 metrical verses. Consisting of 18 books, the Mahabharata details the history and legends concerning ancient India (Bharata), including a major battle campaign involving the Kauravas and the Pandavas, also known as the Kurukshetra War. This portion also contains the Bhagavad-Gita. Alternative titles: Mahābhārata (महाभारत).

Verse 12.325.4

नारद उवाच ।
नमस्ते देवदेव [१] निष्क्रिय [२] निर्गुण [३] लोकसाक्षिन् [४] क्षेत्रज्ञ [५] अनन्त [६=११६] पुरुष [७] महापुरुष [८] त्रिगुण [९] प्रधान [१०] ।
अमृत [११] व्योम [१२] सनातन [१३] सदसद्व्यक्ताव्यक्त [१४] ऋतधामन् [१५] पूर्वादिदेव [१६] वसुप्रद [१७] प्रजापते [१८] सुप्रजापते [१९] वनस्पते [२०] ।
महाप्रजापते [२१] ऊर्जस्पते [२२] वाचस्पते [२३] मनस्पते [२४] जगत्पते [२५] दिवस्पते [२६] मरुत्पते [२७] सलिलपते [२८] पृथिवीपते [२९] दिक्पते [३०] ।
पूर्वनिवास [३१] ब्रह्मपुरोहित [३२] ब्रह्मकायिक [३३] महाकायिक [३४] महाराजिक [३५] चतुर्महाराजिक [३६] आभासुर [३७] महाभासुर [३८] सप्तमहाभासुर [३९] याम्य [४०] ।
महायाम्य [४१] संज्ञासंज्ञ [४२] तुषित [४३] महातुषित [४४] प्रतर्दन [४५] परिनिर्मित [४६] वशवर्तिन् [४७] अपरिनिर्मित [४८] यज्ञ [४९] महायज्ञ [५०] ।
यज्ञसंभव [५१] यज्ञयोने [५२] यज्ञगर्भ [५३] यज्ञहृदय [५४] यज्ञस्तुत [५५] यज्ञभागहर [५६] पञ्चयज्ञधर [५७] पञ्चकालकर्तृगते [५८] पञ्चरात्रिक [५९] वैकुण्ठ [६०] ।
अपराजित [६१] मानसिक [६२] परमस्वामिन् [६३] सुस्नात [६४] हंस [६५] परमहंस [६६] परमयाज्ञिक [६७] सांख्ययोग [६८] अमृतेशय [६९] हिरण्येशय [७०] ।
वेदेशय [७१] कुशेशय [७२] ब्रह्मेशय [७३] पद्मेशय [७४] विश्वेश्वर [७५] त्वं जगदन्वयः [७६] त्वं जगत्प्रकृतिः [७७] तवाग्निरास्यम् [७८] वडवामुखोऽग्निः [७९] त्वमाहुतिः [८०] ।
त्वं सारथिः [८१] त्वं वषट्कारः [८२] त्वमोंकारः [८३] त्वं मनः [८४] त्वं चन्द्रमाः [८५] त्वं चक्षुराद्यम् [८६] त्वं सूर्यः [८७] त्वं दिशां गजः [८८] दिग्भानो [८९] हयशिरः [९०] ।
प्रथमत्रिसौपर्ण [९१] पञ्चाग्ने [९२] त्रिणाचिकेत [९३] षडङ्गविधान [९४] प्राग्ज्योतिष [९५] ज्येष्ठसामग [९६] सामिकव्रतधर [९७] अथर्वशिरः [९८] पञ्चमहाकल्प [९९] फेनपाचार्य [१००] ।
वालखिल्य [१०१] वैखानस [१०२] अभग्नयोग [१०३] अभग्नपरिसंख्यान [१०४] युगादे [१०५] युगमध्य [१०६] युगनिधन [१०७] आखण्डल [१०८] प्राचीनगर्भ [१०९] कौशिक [११०] ।
पुरुष्टुत [१११] पुरुहूत [११२] विश्वरूप [११३] अनन्तगते [११४] अनन्तभोग [११५] अनन्त [११६=६] अनादे [११७] अमध्य [११८] अव्यक्तमध्य [११९] अव्यक्तनिधन [१२०] ।
व्रतावास [१२१] समुद्राधिवास [१२२] यशोवास [१२३] तपोवास [१२४] लक्ष्म्यावास [१२५] विद्यावास [१२६] कीर्त्यावास [१२७] श्रीवास [१२८] सर्वावास [१२९] वासुदेव [१३०] ।
सर्वच्छन्दक [१३१] हरिहय [१३२] हरिमेध [१३३] महायज्ञभागहर [१३४] वरप्रद [१३५=१५७] यमनियममहानियमकृच्छ्रातिकृच्छ्रमहाकृच्छ्रसर्वकृच्छ्रनियमधर [१३६] निवृत्तधर्मप्रवचनगते [१३७] प्रवृत्तवेदक्रिय [१३८] अज [१३९] सर्वगते [१४०] ।
सर्वदर्शिन् [१४१] अग्राह्य [१४२] अचल [१४३] महाविभूते [१४४] माहात्म्यशरीर [१४५] पवित्र [१४६] महापवित्र [१४७] हिरण्मय [१४८] बृहत् [१४९] अप्रतर्क्य [१५०] ।
अविज्ञेय [१५१] ब्रह्माग्र्य [१५२] प्रजासर्गकर [१५३] प्रजानिधनकर [१५४] महामायाधर [१५५] चित्रशिखण्डिन् [१५६] वरप्रद [१५७=१३५] पुरोडाशभागहर [१५८] गताध्वन् [१५९] छिन्नतृष्ण [१६०] ।
छिन्नसंशय [१६१] सर्वतोनिवृत्त [१६२] ब्राह्मणरूप [१६३] ब्राह्मणप्रिय [१६४] विश्वमूर्ते [१६५] महामूर्ते [१६६] बान्धव [१६७] भक्तवत्सल [१६८] ब्रह्मण्यदेव [१६९] भक्तोऽहं त्वां दिदृक्षुः [१७०] एकान्तदर्शनाय नमो नमः [१७१] ॥ ४ ॥

nārada uvāca |
namaste devadeva [1] niṣkriya [2] nirguṇa [3] lokasākṣin [4] kṣetrajña [5] ananta [6=116] puruṣa [7] mahāpuruṣa [8] triguṇa [9] pradhāna [10] |
amṛta [11] vyoma [12] sanātana [13] sadasadvyaktāvyakta [14] ṛtadhāman [15] pūrvādideva [16] vasuprada [17] prajāpate [18] suprajāpate [19] vanaspate [20] |
mahāprajāpate [21] ūrjaspate [22] vācaspate [23] manaspate [24] jagatpate [25] divaspate [26] marutpate [27] salilapate [28] pṛthivīpate [29] dikpate [30] |
pūrvanivāsa [31] brahmapurohita [32] brahmakāyika [33] mahākāyika [34] mahārājika [35] caturmahārājika [36] ābhāsura [37] mahābhāsura [38] saptamahābhāsura [39] yāmya [40] |
mahāyāmya [41] saṃjñāsaṃjña [42] tuṣita [43] mahātuṣita [44] pratardana [45] parinirmita [46] vaśavartin [47] aparinirmita [48] yajña [49] mahāyajña [50] |
yajñasaṃbhava [51] yajñayone [52] yajñagarbha [53] yajñahṛdaya [54] yajñastuta [55] yajñabhāgahara [56] pañcayajñadhara [57] pañcakālakartṛgate [58] pañcarātrika [59] vaikuṇṭha [60] |
aparājita [61] mānasika [62] paramasvāmin [63] susnāta [64] haṃsa [65] paramahaṃsa [66] paramayājñika [67] sāṃkhyayoga [68] amṛteśaya [69] hiraṇyeśaya [70] |
vedeśaya [71] kuśeśaya [72] brahmeśaya [73] padmeśaya [74] viśveśvara [75] tvaṃ jagadanvayaḥ [76] tvaṃ jagatprakṛtiḥ [77] tavāgnirāsyam [78] vaḍavāmukho'gniḥ [79] tvamāhutiḥ [80] |
tvaṃ sārathiḥ [81] tvaṃ vaṣaṭkāraḥ [82] tvamoṃkāraḥ [83] tvaṃ manaḥ [84] tvaṃ candramāḥ [85] tvaṃ cakṣurādyam [86] tvaṃ sūryaḥ [87] tvaṃ diśāṃ gajaḥ [88] digbhāno [89] hayaśiraḥ [90] |
prathamatrisauparṇa [91] pañcāgne [92] triṇāciketa [93] ṣaḍaṅgavidhāna [94] prāgjyotiṣa [95] jyeṣṭhasāmaga [96] sāmikavratadhara [97] atharvaśiraḥ [98] pañcamahākalpa [99] phenapācārya [100] |
vālakhilya [101] vaikhānasa [102] abhagnayoga [103] abhagnaparisaṃkhyāna [104] yugāde [105] yugamadhya [106] yuganidhana [107] ākhaṇḍala [108] prācīnagarbha [109] kauśika [110] |
puruṣṭuta [111] puruhūta [112] viśvarūpa [113] anantagate [114] anantabhoga [115] ananta [116=6] anāde [117] amadhya [118] avyaktamadhya [119] avyaktanidhana [120] |
vratāvāsa [121] samudrādhivāsa [122] yaśovāsa [123] tapovāsa [124] lakṣmyāvāsa [125] vidyāvāsa [126] kīrtyāvāsa [127] śrīvāsa [128] sarvāvāsa [129] vāsudeva [130] |
sarvacchandaka [131] harihaya [132] harimedha [133] mahāyajñabhāgahara [134] varaprada [135=157] yamaniyamamahāniyamakṛcchrātikṛcchramahākṛcchrasarvakṛcchraniyamadhara [136] nivṛttadharmapravacanagate [137] pravṛttavedakriya [138] aja [139] sarvagate [140] |
sarvadarśin [141] agrāhya [142] acala [143] mahāvibhūte [144] māhātmyaśarīra [145] pavitra [146] mahāpavitra [147] hiraṇmaya [148] bṛhat [149] apratarkya [150] |
avijñeya [151] brahmāgrya [152] prajāsargakara [153] prajānidhanakara [154] mahāmāyādhara [155] citraśikhaṇḍin [156] varaprada [157=135] puroḍāśabhāgahara [158] gatādhvan [159] chinnatṛṣṇa [160] |
chinnasaṃśaya [161] sarvatonivṛtta [162] brāhmaṇarūpa [163] brāhmaṇapriya [164] viśvamūrte [165] mahāmūrte [166] bāndhava [167] bhaktavatsala [168] brahmaṇyadeva [169] bhakto'haṃ tvāṃ didṛkṣuḥ [170] ekāntadarśanāya namo namaḥ [171] || 4 ||

Note! This is not a direct translation of the verse, but merely an approximate preview.

...equal Sakra himself in prowess. All those apes, O regenerate one, will become my allies for accomplishing the business of the deities. I shall then slay the terrible lord of the Rakshasas, that wretch of Pulastya...

English translation by Kisari Mohan Ganguly (2013) Read online Buy now!

Glossary of Sanskrit terms

Note: This extracts Sanskrit terms and links to English definitions from the glossary, based on an experimental segmentation of verse (12.325.4). Some terms could be superfluous while some might not be mentioned. Click on the word to show English definitions.

Narada, Nama, Namas, Tad, Yushmad, Lokasakshin, Sadasat, Ritadhaman, Purvadi, Prajapati, Suprajapati, Vanaspati, Mahaprajapati, Urjaspati, Vacaspata, Vacaspati, Jagatpati, Divaspati, Marutpati, Salilapati, Prithivipati, Dikpati, Saptama, Han, Sanjna, Vashavartin, Apari, Yajna, Yona, Yajnabhaga, Pancayajna, Pancaka, Kartriga, Parama, Svamin, Vedesha, Tva, Jagada, Aya, Ayas, Jagat, Prakriti, Agni, Asya, Vadavamukha, Ahuti, Sarathi, Vashatkara, Onkara, Mana, Manas, Candrama, Candramas, Cakshu, Cakshus, Adya, Suri, Surya, Disha, Dish, Gaja, Bhanu, Hayashiras, Hayashira, Pancagni, Shadanga, Samika, Vrata, Atharvashiras, Phenapa, Abhagna, Uksh, Parisankhyana, Yugadi, Yuga, Anantagati, Ananta, Anada, Anadi, Avyaktam, Avyakta, Samudra, Yasha, Lakshmi, Vidyu, Kirtya, Kirti, Yamani, Yama, Aha, Ahan, Kricchratikricchra, Akricchra, Sarvakricchra, Niyama, Nivritta, Dharmapravacana, Gat, Gata, Gati, Pravritta, Veda, Sarvagata, Sarvagati, Sarvadarshin, Mahavibhuta, Mahavibhuti, Mahatmya, Sharira, Brihat, Brahma, Brahman, Praja, Sargaka, Dhanaka, Citrashikhandin, Purodasha, Gatadhvan, Sarvatah, Sarvata, Brahmana, Vishvamurti, Mahamurti, Bhaktri, Bhakta, Asmad, Didrikshu, Ekanta, Darshana,

Analysis of Sanskrit grammar

Note: this is an experimental feature and only shows the first possible analysis of the Sanskrit text (Mahabharata Verse 12.325.4). If the system was successful in segmenting the sentence, you will see of which words it is made up of, generally consisting of Nouns, Pronouns, Verbs, Participles and Indeclinables. Click on the link to show all possible derivations of the word.

 • Line 1: “nārada uvāca
 • nārada* -
 • nārada (noun, masculine)
  [nominative single]
 • uvāca -
 • vac (verb class 2)
  [perfect active first single], [perfect active third single]
  vac (verb class 3)
  [perfect active first single], [perfect active third single]
 • Line 2: “namaste devadeva [1] niṣkriya [2] nirguṇa [3] lokasākṣin [4] kṣetrajña [5] ananta [6=116] puruṣa [7] mahāpuruṣa [8] triguṇa [9] pradhāna [10]
 • namas -
 • namas (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  namas (noun, neuter)
  [compound], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  nama (noun, masculine)
  [nominative single]
 • te -
 • ta (noun, masculine)
  [locative single]
  ta (noun, neuter)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual], [locative single]
  (noun, feminine)
  [nominative dual], [vocative single], [vocative dual], [accusative dual]
  tad (noun, neuter)
  [nominative dual], [accusative dual]
  sa (noun, masculine)
  [nominative plural]
  (noun, feminine)
  [nominative dual], [accusative dual]
  yuṣmad (pronoun, none)
  [dative single], [genitive single]
 • devadeva* -
 • Cannot analyse 1*ni
 • niṣkriya* -
 • Cannot analyse 2*ni
 • nirguṇa* -
 • Cannot analyse 3*lo
 • lokasākṣin -
 • lokasākṣin (noun, masculine)
  [vocative single]
  lokasākṣin (noun, neuter)
  [vocative single]
 • Cannot analyse 4*kṣ
 • kṣetrajña* -
 • Cannot analyse 5*an
 • ananta* -
 • Cannot analyse 6=116*pu
 • puruṣa* -
 • Cannot analyse 7*ma
 • mahāpuruṣa* -
 • Cannot analyse 8*tr
 • triguṇa* -
 • Cannot analyse 9*pr
 • pradhāna* -
 • Cannot analyse 10
 • Line 3: “amṛta [11] vyoma [12] sanātana [13] sadasadvyaktāvyakta [14] ṛtadhāman [15] pūrvādideva [16] vasuprada [17] prajāpate [18] suprajāpate [19] vanaspate [20]
 • amṛta* -
 • Cannot analyse 11*vy
 • vyoma* -
 • Cannot analyse 12*sa
 • sanātana* -
 • Cannot analyse 13*sa
 • sadasad -
 • sadasat (noun, masculine)
  [compound]
  sadasat (noun, neuter)
  [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • vyaktāvyakta* -
 • Cannot analyse 14*ṛt
 • ṛtadhāman -
 • ṛtadhāman (noun, masculine)
  [vocative single]
  ṛtadhāman (noun, neuter)
  [vocative single]
 • Cannot analyse 15*pū
 • pūrvādi -
 • pūrvādi (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  pūrvādi (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  pūrvādi (noun, feminine)
  [compound], [adverb]
 • deva* -
 • Cannot analyse 16*va
 • vasuprada* -
 • Cannot analyse 17*pr
 • prajāpate -
 • prajāpati (noun, masculine)
  [vocative single]
 • Cannot analyse 18*su
 • suprajāpate -
 • suprajāpati (noun, masculine)
  [vocative single]
 • Cannot analyse 19*va
 • vanaspate -
 • vanaspati (noun, feminine)
  [vocative single]
  vanaspati (noun, masculine)
  [vocative single]
 • Cannot analyse 20
 • Line 4: “mahāprajāpate [21] ūrjaspate [22] vācaspate [23] manaspate [24] jagatpate [25] divaspate [26] marutpate [27] salilapate [28] pṛthivīpate [29] dikpate [30]
 • mahāprajāpate -
 • mahāprajāpati (noun, masculine)
  [vocative single]
 • Cannot analyse 21*ūr
 • ūrjaspate -
 • ūrjaspati (noun, masculine)
  [vocative single]
 • Cannot analyse 22*vā
 • vācaspate -
 • vācaspata (noun, masculine)
  [locative single]
  vācaspati (noun, masculine)
  [vocative single]
 • Cannot analyse 23*ma
 • Cannot analyse manaspate*24
 • Cannot analyse 24*ja
 • jagatpate -
 • jagatpati (noun, masculine)
  [vocative single]
 • Cannot analyse 25*di
 • divaspate -
 • divaspati (noun, masculine)
  [vocative single]
 • Cannot analyse 26*ma
 • marutpate -
 • marutpati (noun, masculine)
  [vocative single]
 • Cannot analyse 27*sa
 • salilapate -
 • salilapati (noun, masculine)
  [vocative single]
 • Cannot analyse 28*pṛ
 • pṛthivīpate -
 • pṛthivīpati (noun, masculine)
  [vocative single]
 • Cannot analyse 29*di
 • dikpate -
 • dikpati (noun, masculine)
  [vocative single]
 • Cannot analyse 30
 • Line 5: “pūrvanivāsa [31] brahmapurohita [32] brahmakāyika [33] mahākāyika [34] mahārājika [35] caturmahārājika [36] ābhāsura [37] mahābhāsura [38] saptamahābhāsura [39] yāmya [40]
 • pūrvanivāsa* -
 • Cannot analyse 31*br
 • brahmapurohita* -
 • Cannot analyse 32*br
 • brahmakāyika* -
 • Cannot analyse 33*ma
 • mahākāyika* -
 • Cannot analyse 34*ma
 • mahārājika* -
 • Cannot analyse 35*ca
 • caturmahārājika* -
 • Cannot analyse 36*āb
 • ābhāsura* -
 • Cannot analyse 37*ma
 • mahābhāsura* -
 • Cannot analyse 38*sa
 • saptama -
 • saptama (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  saptama (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • -
 • ha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  ha (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  han (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  (noun, feminine)
  [nominative single]
  han (noun, masculine)
  [nominative single]
  (verb class 1)
  [imperative active second single]
 • ābhāsura* -
 • Cannot analyse 39*yā
 • yāmya* -
 • Cannot analyse 40
 • Line 6: “mahāyāmya [41] saṃjñāsaṃjña [42] tuṣita [43] mahātuṣita [44] pratardana [45] parinirmita [46] vaśavartin [47] aparinirmita [48] yajña [49] mahāyajña [50]
 • mahāyāmya* -
 • Cannot analyse 41*sa
 • sañjñā -
 • sañjña (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  sañjña (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  sañjñā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • asañjña* -
 • Cannot analyse 42*tu
 • tuṣita* -
 • Cannot analyse 43*ma
 • mahātuṣita* -
 • Cannot analyse 44*pr
 • pratardana* -
 • Cannot analyse 45*pa
 • parinirmita* -
 • Cannot analyse 46*va
 • vaśavartin -
 • vaśavartin (noun, masculine)
  [vocative single]
  vaśavartin (noun, neuter)
  [vocative single]
 • Cannot analyse 47*ap
 • apari -
 • aparī (noun, feminine)
  [adverb], [vocative single]
 • nirmita* -
 • Cannot analyse 48*ya
 • yajña* -
 • Cannot analyse 49*ma
 • mahāyajña* -
 • Cannot analyse 50
 • Line 7: “yajñasaṃbhava [51] yajñayone [52] yajñagarbha [53] yajñahṛdaya [54] yajñastuta [55] yajñabhāgahara [56] pañcayajñadhara [57] pañcakālakartṛgate [58] pañcarātrika [59] vaikuṇṭha [60]
 • yajña -
 • yajña (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • sambhava* -
 • Cannot analyse 51*ya
 • yajña -
 • yajña (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • yone -
 • yona (noun, masculine)
  [locative single]
  yona (noun, neuter)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual], [locative single]
 • Cannot analyse 52*ya
 • yajña -
 • yajña (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • garbha* -
 • Cannot analyse 53*ya
 • yajñahṛdaya* -
 • Cannot analyse 54*ya
 • yajñas -
 • yajña (noun, masculine)
  [nominative single]
 • tuta* -
 • Cannot analyse 55*ya
 • yajñabhāga -
 • yajñabhāga (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  yajñabhāga (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • hara* -
 • Cannot analyse 56*pa
 • pañcayajña -
 • pañcayajña (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • dhara* -
 • Cannot analyse 57*pa
 • pañcakā -
 • pañcakā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • la -
 • la (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • kartṛga -
 • kartṛga (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  kartṛga (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • te -
 • ta (noun, masculine)
  [locative single]
  ta (noun, neuter)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual], [locative single]
  (noun, feminine)
  [nominative dual], [vocative single], [vocative dual], [accusative dual]
  tad (noun, neuter)
  [nominative dual], [accusative dual]
  sa (noun, masculine)
  [nominative plural]
  (noun, feminine)
  [nominative dual], [accusative dual]
  yuṣmad (pronoun, none)
  [dative single], [genitive single]
 • Cannot analyse 58*pa
 • pañcarātrika* -
 • Cannot analyse 59*va
 • vaikuṇṭha* -
 • Cannot analyse 60
 • Line 8: “aparājita [61] mānasika [62] paramasvāmin [63] susnāta [64] haṃsa [65] paramahaṃsa [66] paramayājñika [67] sāṃkhyayoga [68] amṛteśaya [69] hiraṇyeśaya [70]
 • aparājita* -
 • Cannot analyse 61*mā
 • mānasika* -
 • Cannot analyse 62*pa
 • parama -
 • parama (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  parama (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • svāmin -
 • svāmin (noun, masculine)
  [vocative single]
 • Cannot analyse 63*su
 • susnāta* -
 • Cannot analyse 64*ha
 • haṃsa* -
 • Cannot analyse 65*pa
 • paramahaṃsa* -
 • Cannot analyse 66*pa
 • parama -
 • parama (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  parama (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • yājñika* -
 • Cannot analyse 67*sā
 • sāṅkhyayoga* -
 • Cannot analyse 68*am
 • amṛteśaya* -
 • Cannot analyse 69*hi
 • hiraṇyeśaya* -
 • Cannot analyse 70
 • Line 9: “vedeśaya [71] kuśeśaya [72] brahmeśaya [73] padmeśaya [74] viśveśvara [75] tvaṃ jagadanvayaḥ [76] tvaṃ jagatprakṛtiḥ [77] tavāgnirāsyam [78] vaḍavāmukho'gniḥ [79] tvamāhutiḥ [80]
 • vedeśa -
 • vedeśa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • ya* -
 • Cannot analyse 71*ku
 • kuśeśaya* -
 • Cannot analyse 72*br
 • brahmeśaya* -
 • Cannot analyse 73*pa
 • padmeśaya* -
 • Cannot analyse 74*vi
 • viśveśvara* -
 • Cannot analyse 75*tv
 • tvam -
 • tva (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  tva (noun, masculine)
  [accusative single]
  yuṣmad (pronoun, none)
  [nominative single]
 • jagada -
 • jagada (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  gad (verb class 1)
  [perfect active first single], [perfect active second plural]
 • nva -
 • nu (indeclinable adverb)
  [indeclinable adverb]
  nu (noun, masculine)
  [compound], [adverb], [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual]
  nau (noun, feminine)
  [adverb]
 • ayaḥ -
 • ayas (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  aya (noun, masculine)
  [nominative single]
  i (noun, masculine)
  [nominative plural], [vocative plural]
  e (noun, masculine)
  [nominative plural], [vocative plural], [accusative plural]
 • Cannot analyse 76*tv
 • tvam -
 • tva (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  tva (noun, masculine)
  [accusative single]
  yuṣmad (pronoun, none)
  [nominative single]
 • jagat -
 • jagat (noun, masculine)
  [compound]
  jagat (noun, neuter)
  [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • prakṛtiḥ -
 • prakṛti (noun, feminine)
  [nominative single]
 • Cannot analyse 77*ta
 • tavā -
 • yuṣmad (pronoun, none)
  [genitive single]
 • agnir -
 • agni (noun, masculine)
  [nominative single]
 • āsyam -
 • āsya (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  āsya (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  āsyā (noun, feminine)
  [adverb]
  ās -> āsya (participle, masculine)
  [adverb from √ās]
  ās -> āsya (participle, neuter)
  [adverb from √ās]
  ās -> āsyā (participle, feminine)
  [adverb from √ās]
  as -> āsya (participle, masculine)
  [adverb from √as]
  as -> āsya (participle, neuter)
  [adverb from √as]
  as -> āsyā (participle, feminine)
  [adverb from √as]
  ās -> āsya (participle, masculine)
  [accusative single from √ās]
  ās -> āsya (participle, neuter)
  [nominative single from √ās], [accusative single from √ās]
  as -> āsya (participle, masculine)
  [accusative single from √as]
  as -> āsya (participle, neuter)
  [nominative single from √as], [accusative single from √as]
  as (verb class 4)
  [imperfect active first single]
 • Cannot analyse 78*va
 • vaḍavāmukho' -
 • vaḍavāmukha (noun, masculine)
  [nominative single]
 • agniḥ -
 • agni (noun, masculine)
  [nominative single]
 • Cannot analyse 79*tv
 • tvam -
 • tva (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  tva (noun, masculine)
  [accusative single]
  yuṣmad (pronoun, none)
  [nominative single]
 • āhutiḥ -
 • āhuti (noun, feminine)
  [nominative single]
  āhuti (noun, masculine)
  [nominative single]
 • Cannot analyse 80
 • Line 10: “tvaṃ sārathiḥ [81] tvaṃ vaṣaṭkāraḥ [82] tvamoṃkāraḥ [83] tvaṃ manaḥ [84] tvaṃ candramāḥ [85] tvaṃ cakṣurādyam [86] tvaṃ sūryaḥ [87] tvaṃ diśāṃ gajaḥ [88] digbhāno [89] hayaśiraḥ [90]
 • tvam -
 • tva (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  tva (noun, masculine)
  [accusative single]
  yuṣmad (pronoun, none)
  [nominative single]
 • sārathiḥ -
 • sārathi (noun, masculine)
  [nominative single]
 • Cannot analyse 81*tv
 • tvam -
 • tva (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  tva (noun, masculine)
  [accusative single]
  yuṣmad (pronoun, none)
  [nominative single]
 • vaṣaṭkāraḥ -
 • vaṣaṭkāra (noun, masculine)
  [nominative single]
 • Cannot analyse 82*tv
 • tvam -
 • tva (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  tva (noun, masculine)
  [accusative single]
  yuṣmad (pronoun, none)
  [nominative single]
 • oṅkāraḥ -
 • oṅkāra (noun, masculine)
  [nominative single]
 • Cannot analyse 83*tv
 • tvam -
 • tva (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  tva (noun, masculine)
  [accusative single]
  yuṣmad (pronoun, none)
  [nominative single]
 • manaḥ -
 • manas (noun, neuter)
  [compound], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  mana (noun, masculine)
  [nominative single]
 • Cannot analyse 84*tv
 • tvam -
 • tva (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  tva (noun, masculine)
  [accusative single]
  yuṣmad (pronoun, none)
  [nominative single]
 • candramāḥ -
 • candramā (noun, feminine)
  [nominative plural], [vocative plural], [accusative plural]
  candramas (noun, masculine)
  [nominative single]
  candrama (noun, masculine)
  [nominative plural], [vocative plural]
 • Cannot analyse 85*tv
 • tvam -
 • tva (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  tva (noun, masculine)
  [accusative single]
  yuṣmad (pronoun, none)
  [nominative single]
 • cakṣur -
 • cakṣus (noun, masculine)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single]
  cakṣus (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  cakṣu (noun, masculine)
  [nominative single]
  kṣai (verb class 1)
  [perfect active third plural]
 • ādyam -
 • ādya (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  ādya (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  ādyā (noun, feminine)
  [adverb]
  ad -> ādya (participle, masculine)
  [adverb from √ad]
  ad -> ādya (participle, neuter)
  [adverb from √ad]
  ad -> ādyā (participle, feminine)
  [adverb from √ad]
  ad -> ādya (participle, masculine)
  [accusative single from √ad]
  ad -> ādya (participle, neuter)
  [nominative single from √ad], [accusative single from √ad]
 • Cannot analyse 86*tv
 • tvam -
 • tva (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  tva (noun, masculine)
  [accusative single]
  yuṣmad (pronoun, none)
  [nominative single]
 • sūryaḥ -
 • sūrī (noun, feminine)
  [nominative plural], [vocative plural]
  sūrya (noun, masculine)
  [nominative single]
  sūr -> sūrya (participle, masculine)
  [nominative single from √sūr class 4 verb], [nominative single from √sūr class 10 verb]
 • Cannot analyse 87*tv
 • tvam -
 • tva (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  tva (noun, masculine)
  [accusative single]
  yuṣmad (pronoun, none)
  [nominative single]
 • diśām -
 • diśā (noun, feminine)
  [accusative single]
  diś (noun, feminine)
  [genitive plural]
 • gajaḥ -
 • gaja (noun, masculine)
  [nominative single]
 • Cannot analyse 88*di
 • dig -
 • diś (noun, feminine)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single]
 • bhāno -
 • bhānu (noun, feminine)
  [vocative single]
  bhānu (noun, masculine)
  [vocative single]
 • Cannot analyse 89*ha
 • hayaśiraḥ -
 • hayaśiras (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  hayaśiras (noun, neuter)
  [compound], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  hayaśira (noun, masculine)
  [nominative single]
 • Cannot analyse 90
 • Line 11: “prathamatrisauparṇa [91] pañcāgne [92] triṇāciketa [93] ṣaḍaṅgavidhāna [94] prāgjyotiṣa [95] jyeṣṭhasāmaga [96] sāmikavratadhara [97] atharvaśiraḥ [98] pañcamahākalpa [99] phenapācārya [100]
 • prathamatrisauparṇa* -
 • Cannot analyse 91*pa
 • pañcāgne -
 • pañcāgni (noun, masculine)
  [vocative single]
  pañcāgni (noun, feminine)
  [vocative single]
 • Cannot analyse 92*tr
 • triṇāciketa* -
 • Cannot analyse 93*ṣa
 • ṣaḍaṅga -
 • ṣaḍaṅga (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  ṣaḍaṅga (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • vidhāna* -
 • Cannot analyse 94*pr
 • prāgjyotiṣa* -
 • Cannot analyse 95*jy
 • jyeṣṭhasāmaga* -
 • Cannot analyse 96*sā
 • sāmika -
 • sāmika (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  sāmika (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • vrata -
 • vrata (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  vrata (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • dhara* -
 • Cannot analyse 97*at
 • atharvaśiraḥ -
 • atharvaśiras (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  atharvaśiras (noun, neuter)
  [compound], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • Cannot analyse 98*pa
 • pañcamahākalpa* -
 • Cannot analyse 99*ph
 • phenapā -
 • phenapa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  phenapa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  phenapā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • ācārya* -
 • Cannot analyse 100
 • Line 12: “vālakhilya [101] vaikhānasa [102] abhagnayoga [103] abhagnaparisaṃkhyāna [104] yugāde [105] yugamadhya [106] yuganidhana [107] ākhaṇḍala [108] prācīnagarbha [109] kauśika [110]
 • vālakhilya* -
 • Cannot analyse 101*va
 • vaikhānasa* -
 • Cannot analyse 102*ab
 • abhagnayo -
 • abhagnā (noun, feminine)
  [instrumental single]
 • ug -
 • ukṣ (noun, masculine)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single]
  ukṣ (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • a* -
 • Cannot analyse 103*ab
 • abhagna -
 • abhagna (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  abhagna (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • parisaṅkhyāna -
 • parisaṅkhyāna (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • Cannot analyse 104*yu
 • yugāde -
 • yugādi (noun, masculine)
  [vocative single]
 • Cannot analyse 105*yu
 • yugam -
 • yuga (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
 • adhya* -
 • Cannot analyse 106*yu
 • yuga -
 • yuga (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • nidhana* -
 • Cannot analyse 107*āk
 • ākhaṇḍala* -
 • Cannot analyse 108*pr
 • prācīnagarbha* -
 • Cannot analyse 109*ka
 • kauśika* -
 • Cannot analyse 110
 • Line 13: “puruṣṭuta [111] puruhūta [112] viśvarūpa [113] anantagate [114] anantabhoga [115] ananta [116=6] anāde [117] amadhya [118] avyaktamadhya [119] avyaktanidhana [120]
 • puruṣṭuta* -
 • Cannot analyse 111*pu
 • puruhūta* -
 • Cannot analyse 112*vi
 • viśvarūpa* -
 • Cannot analyse 113*an
 • anantagate -
 • anantagati (noun, masculine)
  [vocative single]
  anantagati (noun, feminine)
  [vocative single]
 • Cannot analyse 114*an
 • ananta -
 • ananta (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  ananta (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  ant (verb class 1)
  [perfect active first single], [perfect active second plural], [perfect active third single]
 • bhoga* -
 • Cannot analyse 115*an
 • ananta* -
 • Cannot analyse 116=6*an
 • anāde -
 • anāda (noun, masculine)
  [locative single]
  anādi (noun, masculine)
  [vocative single]
  anādi (noun, feminine)
  [vocative single]
 • Cannot analyse 117*am
 • amadhya* -
 • Cannot analyse 118*av
 • avyaktam -
 • avyaktam (indeclinable)
  [indeclinable]
  avyakta (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  avyakta (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  avyaktā (noun, feminine)
  [adverb]
 • adhya* -
 • Cannot analyse 119*av
 • avyakta -
 • avyakta (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  avyakta (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • nidhana* -
 • Cannot analyse 120
 • Line 14: “vratāvāsa [121] samudrādhivāsa [122] yaśovāsa [123] tapovāsa [124] lakṣmyāvāsa [125] vidyāvāsa [126] kīrtyāvāsa [127] śrīvāsa [128] sarvāvāsa [129] vāsudeva [130]
 • vratāvā -
 • vrata (noun, masculine)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual]
 • āsa* -
 • Cannot analyse 121*sa
 • samudrā -
 • samudra (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  samudra (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  samudrā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • adhivāsa* -
 • Cannot analyse 122*ya
 • yaśo -
 • yaśa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  yaśa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  yaśā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • uvāsa -
 • vas (verb class 1)
  [perfect active first single], [perfect active third single]
  vas (verb class 6)
  [perfect active first single], [perfect active third single]
 • Cannot analyse 123*ta
 • tapovāsa* -
 • Cannot analyse 124*la
 • lakṣmyāvā -
 • lakṣmī (noun, feminine)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual]
 • āsa* -
 • Cannot analyse 125*vi
 • vidyāvā -
 • vidyu (noun, masculine)
  [locative single]
  vidyu (noun, feminine)
  [locative single]
  vid (verb class 2)
  [optative active first dual]
 • āsa* -
 • Cannot analyse 126*kī
 • kīrtyāvā -
 • kīrtya (noun, masculine)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual]
  kīrt -> kīrtya (participle, masculine)
  [nominative dual from √kīrt class 10 verb], [vocative dual from √kīrt class 10 verb], [accusative dual from √kīrt class 10 verb]
  kīrtī (noun, feminine)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual]
 • āsa* -
 • Cannot analyse 127*śr
 • śrīvāsa* -
 • Cannot analyse 128*sa
 • sarvāvāsa* -
 • Cannot analyse 129*vā
 • vāsudeva* -
 • Cannot analyse 130
 • Line 15: “sarvacchandaka [131] harihaya [132] harimedha [133] mahāyajñabhāgahara [134] varaprada [135=157] yamaniyamamahāniyamakṛcchrātikṛcchramahākṛcchrasarvakṛcchraniyamadhara [136] nivṛttadharmapravacanagate [137] pravṛttavedakriya [138] aja [139] sarvagate [140]
 • sarvacchandaka* -
 • Cannot analyse 131*ha
 • harihaya* -
 • Cannot analyse 132*ha
 • harimedha* -
 • Cannot analyse 133*ma
 • mahāyajñabhāgahara* -
 • Cannot analyse 134*va
 • varaprada* -
 • Cannot analyse 135=157*ya
 • yamani -
 • yamanī (noun, feminine)
  [adverb], [vocative single]
 • yamam -
 • yamā (noun, feminine)
  [adverb]
  yama (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  yama (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
 • ahāni -
 • aha (noun, neuter)
  [nominative plural], [vocative plural], [accusative plural]
  ahan (noun, neuter)
  [nominative plural], [vocative plural], [accusative plural]
 • yama -
 • yama (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  yama (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • kṛcchrātikṛcchram -
 • kṛcchrātikṛcchra (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
 • ahā -
 • aha (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • akṛcchra -
 • akṛcchra (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  akṛcchra (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • sarvakṛcchra -
 • sarvakṛcchra (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  sarvakṛcchra (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • niyama -
 • niyama (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • dhara* -
 • Cannot analyse 136*ni
 • nivṛtta -
 • nivṛtta (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  nivṛtta (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • dharmapravacana -
 • dharmapravacana (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • gate -
 • gat (noun, masculine)
  [dative single]
  gat (noun, neuter)
  [dative single]
  gata (noun, masculine)
  [locative single]
  gata (noun, neuter)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual], [locative single]
  gatā (noun, feminine)
  [nominative dual], [vocative single], [vocative dual], [accusative dual]
  gati (noun, feminine)
  [vocative single]
  gati (noun, masculine)
  [vocative single]
 • Cannot analyse 137*pr
 • pravṛtta -
 • pravṛtta (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  pravṛtta (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • veda -
 • veda (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  vid (verb class 2)
  [perfect active first single], [perfect active third single]
 • kriya* -
 • Cannot analyse 138*aj
 • aja* -
 • Cannot analyse 139*sa
 • sarvagate -
 • sarvagata (noun, masculine)
  [locative single]
  sarvagata (noun, neuter)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual], [locative single]
  sarvagatā (noun, feminine)
  [nominative dual], [vocative single], [vocative dual], [accusative dual]
  sarvagati (noun, feminine)
  [vocative single]
 • Cannot analyse 140
 • Line 16: “sarvadarśin [141] agrāhya [142] acala [143] mahāvibhūte [144] māhātmyaśarīra [145] pavitra [146] mahāpavitra [147] hiraṇmaya [148] bṛhat [149] apratarkya [150]
 • sarvadarśin -
 • sarvadarśin (noun, masculine)
  [vocative single]
  sarvadarśin (noun, neuter)
  [vocative single]
 • Cannot analyse 141*ag
 • agrāhya* -
 • Cannot analyse 142*ac
 • acala* -
 • Cannot analyse 143*ma
 • mahāvibhūte -
 • mahāvibhūta (noun, masculine)
  [locative single]
  mahāvibhūti (noun, feminine)
  [vocative single]
  mahāvibhūti (noun, masculine)
  [vocative single]
 • Cannot analyse 144*mā
 • māhātmya -
 • māhātmya (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • śarīra -
 • śarīra (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • Cannot analyse 145*pa
 • pavitra* -
 • Cannot analyse 146*ma
 • mahāpavitra* -
 • Cannot analyse 147*hi
 • hiraṇmaya* -
 • Cannot analyse 148*bṛ
 • bṛhat -
 • bṛhat (indeclinable)
  [indeclinable]
  bṛhat (indeclinable adverb)
  [indeclinable adverb]
  bṛhat (noun, masculine)
  [compound]
  bṛh -> bṛhat (participle, masculine)
  [compound from √bṛh]
  bṛh -> bṛhat (participle, masculine)
  [compound from √bṛh]
  bṛhat (noun, neuter)
  [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  bṛh -> bṛhat (participle, neuter)
  [nominative single from √bṛh], [vocative single from √bṛh], [accusative single from √bṛh]
  bṛh -> bṛhat (participle, neuter)
  [nominative single from √bṛh], [vocative single from √bṛh], [accusative single from √bṛh]
 • Cannot analyse 149*ap
 • apratarkya* -
 • Cannot analyse 150
 • Line 17: “avijñeya [151] brahmāgrya [152] prajāsargakara [153] prajānidhanakara [154] mahāmāyādhara [155] citraśikhaṇḍin [156] varaprada [157=135] puroḍāśabhāgahara [158] gatādhvan [159] chinnatṛṣṇa [160]
 • avijñeya* -
 • Cannot analyse 151*br
 • brahmā -
 • brahma (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  brahma (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  brahman (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  brahmā (noun, feminine)
  [nominative single]
  brahm (verb class 1)
  [imperative active second single]
 • agrya* -
 • Cannot analyse 152*pr
 • prajā -
 • prajā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • sargaka -
 • sargaka (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  sargaka (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • ra* -
 • Cannot analyse 153*pr
 • prajāni -
 • prajāni (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  praja (noun, neuter)
  [nominative plural], [vocative plural], [accusative plural]
 • dhanaka -
 • dhanaka (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • ra* -
 • Cannot analyse 154*ma
 • mahāmāyādhara* -
 • Cannot analyse 155*ci
 • citraśikhaṇḍin -
 • citraśikhaṇḍin (noun, masculine)
  [vocative single]
 • Cannot analyse 156*va
 • varaprada* -
 • Cannot analyse 157=135*pu
 • puroḍāśa -
 • puroḍāśa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • bhāgahara* -
 • Cannot analyse 158*ga
 • gatādhvan -
 • gatādhvan (noun, masculine)
  [vocative single]
  gatādhvan (noun, neuter)
  [vocative single]
 • Cannot analyse 159*ch
 • Cannot analyse chinnatṛṣṇa*16
 • Cannot analyse 160
 • Line 18: “chinnasaṃśaya [161] sarvatonivṛtta [162] brāhmaṇarūpa [163] brāhmaṇapriya [164] viśvamūrte [165] mahāmūrte [166] bāndhava [167] bhaktavatsala [168] brahmaṇyadeva [169] bhakto'haṃ tvāṃ didṛkṣuḥ [170] ekāntadarśanāya namo namaḥ [171]
 • chinnasaṃśaya* -
 • Cannot analyse 161*sa
 • sarvato -
 • sarvataḥ (indeclinable)
  [indeclinable]
  sarvata (noun, masculine)
  [nominative single]
 • nivṛtta* -
 • Cannot analyse 162*br
 • brāhmaṇa -
 • brāhmaṇa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  brāhmaṇa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • rūpa* -
 • Cannot analyse 163*br
 • brāhmaṇapriya* -
 • Cannot analyse 164*vi
 • viśvamūrte -
 • viśvamūrti (noun, masculine)
  [vocative single]
  viśvamūrti (noun, feminine)
  [vocative single]
 • Cannot analyse 165*ma
 • mahāmūrte -
 • mahāmūrti (noun, masculine)
  [vocative single]
  mahāmūrti (noun, feminine)
  [vocative single]
 • Cannot analyse 166*bā
 • bāndhava* -
 • Cannot analyse 167*bh
 • bhaktavatsala* -
 • Cannot analyse 168*br
 • brahmaṇyadeva* -
 • Cannot analyse 169*bh
 • bhakto' -
 • bhaktṛ (noun, masculine)
  [vocative single]
  bhakta (noun, masculine)
  [nominative single]
 • aham -
 • aha (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  asmad (pronoun, none)
  [nominative single]
 • tvām -
 • tvā (noun, feminine)
  [accusative single]
  yuṣmad (pronoun, none)
  [accusative single]
 • didṛkṣuḥ -
 • didṛkṣu (noun, masculine)
  [nominative single]
  didṛkṣu (noun, feminine)
  [nominative single]
 • Cannot analyse 170*ek
 • ekānta -
 • ekānta (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  ekānta (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • darśanāya -
 • darśana (noun, masculine)
  [dative single]
  darśana (noun, neuter)
  [dative single]
 • namo* -
 • namas (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  namas (noun, neuter)
  [compound], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  nama (noun, masculine)
  [nominative single]
 • namaḥ -
 • namas (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  namas (noun, neuter)
  [compound], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  nama (noun, masculine)
  [nominative single]
 • Cannot analyse 171

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Mahabharata Verse 12.325.4

Cover of edition (2003)

The Mahabharata in Kannada (Set of 32 Volumes)
by Bharatha Darshana Bangalore (2003)

ಶ್ರೇಮಹಭಾರತ [ಮಹಾಭಾರತ]; 13907 pages;

Buy now!

Preview of verse 12.325.4 in Kannada sript:
ನಾರದ ಉವಾಚ ।
ನಮಸ್ತೇ ದೇವದೇವ [೧] ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ [೨] ನಿರ್ಗುಣ [೩] ಲೋಕಸಾಕ್ಷಿನ್ [೪] ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ [೫] ಅನನ್ತ [೬=೧೧೬] ಪುರುಷ [೭] ಮಹಾಪುರುಷ [೮] ತ್ರಿಗುಣ [೯] ಪ್ರಧಾನ [೧೦] ।
ಅಮೃತ [೧೧] ವ್ಯೋಮ [೧೨] ಸನಾತನ [೧೩] ಸದಸದ್ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತ [೧೪] ಋತಧಾಮನ್ [೧೫] ಪೂರ್ವಾದಿದೇವ [೧೬] ವಸುಪ್ರದ [೧೭] ಪ್ರಜಾಪತೇ [೧೮] ಸುಪ್ರಜಾಪತೇ [೧೯] ವನಸ್ಪತೇ [೨೦] ।
ಮಹಾಪ್ರಜಾಪತೇ [೨೧] ಊರ್ಜಸ್ಪತೇ [೨೨] ವಾಚಸ್ಪತೇ [೨೩] ಮನಸ್ಪತೇ [೨೪] ಜಗತ್ಪತೇ [೨೫] ದಿವಸ್ಪತೇ [೨೬] ಮರುತ್ಪತೇ [೨೭] ಸಲಿಲಪತೇ [೨೮] ಪೃಥಿವೀಪತೇ [೨೯] ದಿಕ್ಪತೇ [೩೦] ।
ಪೂರ್ವನಿವಾಸ [೩೧] ಬ್ರಹ್ಮಪುರೋಹಿತ [೩೨] ಬ್ರಹ್ಮಕಾಯಿಕ [೩೩] ಮಹಾಕಾಯಿಕ [೩೪] ಮಹಾರಾಜಿಕ [೩೫] ಚತುರ್ಮಹಾರಾಜಿಕ [೩೬] ಆಭಾಸುರ [೩೭] ಮಹಾಭಾಸುರ [೩೮] ಸಪ್ತಮಹಾಭಾಸುರ [೩೯] ಯಾಮ್ಯ [೪೦] ।
ಮಹಾಯಾಮ್ಯ [೪೧] ಸಂಜ್ಞಾಸಂಜ್ಞ [೪೨] ತುಷಿತ [೪೩] ಮಹಾತುಷಿತ [೪೪] ಪ್ರತರ್ದನ [೪೫] ಪರಿನಿರ್ಮಿತ [೪೬] ವಶವರ್ತಿನ್ [೪೭] ಅಪರಿನಿರ್ಮಿತ [೪೮] ಯಜ್ಞ [೪೯] ಮಹಾಯಜ್ಞ [೫೦] ।
ಯಜ್ಞಸಂಭವ [೫೧] ಯಜ್ಞಯೋನೇ [೫೨] ಯಜ್ಞಗರ್ಭ [೫೩] ಯಜ್ಞಹೃದಯ [೫೪] ಯಜ್ಞಸ್ತುತ [೫೫] ಯಜ್ಞಭಾಗಹರ [೫೬] ಪಞ್ಚಯಜ್ಞಧರ [೫೭] ಪಞ್ಚಕಾಲಕರ್ತೃಗತೇ [೫೮] ಪಞ್ಚರಾತ್ರಿಕ [೫೯] ವೈಕುಣ್ಠ [೬೦] ।
ಅಪರಾಜಿತ [೬೧] ಮಾನಸಿಕ [೬೨] ಪರಮಸ್ವಾಮಿನ್ [೬೩] ಸುಸ್ನಾತ [೬೪] ಹಂಸ [೬೫] ಪರಮಹಂಸ [೬೬] ಪರಮಯಾಜ್ಞಿಕ [೬೭] ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ [೬೮] ಅಮೃತೇಶಯ [೬೯] ಹಿರಣ್ಯೇಶಯ [೭೦] ।
ವೇದೇಶಯ [೭೧] ಕುಶೇಶಯ [೭೨] ಬ್ರಹ್ಮೇಶಯ [೭೩] ಪದ್ಮೇಶಯ [೭೪] ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ [೭೫] ತ್ವಂ ಜಗದನ್ವಯಃ [೭೬] ತ್ವಂ ಜಗತ್ಪ್ರಕೃತಿಃ [೭೭] ತವಾಗ್ನಿರಾಸ್ಯಮ್ [೭೮] ವಡವಾಮುಖೋಽಗ್ನಿಃ [೭೯] ತ್ವಮಾಹುತಿಃ [೮೦] ।
ತ್ವಂ ಸಾರಥಿಃ [೮೧] ತ್ವಂ ವಷಟ್ಕಾರಃ [೮೨] ತ್ವಮೋಂಕಾರಃ [೮೩] ತ್ವಂ ಮನಃ [೮೪] ತ್ವಂ ಚನ್ದ್ರಮಾಃ [೮೫] ತ್ವಂ ಚಕ್ಷುರಾದ್ಯಮ್ [೮೬] ತ್ವಂ ಸೂರ್ಯಃ [೮೭] ತ್ವಂ ದಿಶಾಂ ಗಜಃ [೮೮] ದಿಗ್ಭಾನೋ [೮೯] ಹಯಶಿರಃ [೯೦] ।
ಪ್ರಥಮತ್ರಿಸೌಪರ್ಣ [೯೧] ಪಞ್ಚಾಗ್ನೇ [೯೨] ತ್ರಿಣಾಚಿಕೇತ [೯೩] ಷಡಙ್ಗವಿಧಾನ [೯೪] ಪ್ರಾಗ್ಜ್ಯೋತಿಷ [೯೫] ಜ್ಯೇಷ್ಠಸಾಮಗ [೯೬] ಸಾಮಿಕವ್ರತಧರ [೯೭] ಅಥರ್ವಶಿರಃ [೯೮] ಪಞ್ಚಮಹಾಕಲ್ಪ [೯೯] ಫೇನಪಾಚಾರ್ಯ [೧೦೦] ।
ವಾಲಖಿಲ್ಯ [೧೦೧] ವೈಖಾನಸ [೧೦೨] ಅಭಗ್ನಯೋಗ [೧೦೩] ಅಭಗ್ನಪರಿಸಂಖ್ಯಾನ [೧೦೪] ಯುಗಾದೇ [೧೦೫] ಯುಗಮಧ್ಯ [೧೦೬] ಯುಗನಿಧನ [೧೦೭] ಆಖಣ್ಡಲ [೧೦೮] ಪ್ರಾಚೀನಗರ್ಭ [೧೦೯] ಕೌಶಿಕ [೧೧೦] ।
ಪುರುಷ್ಟುತ [೧೧೧] ಪುರುಹೂತ [೧೧೨] ವಿಶ್ವರೂಪ [೧೧೩] ಅನನ್ತಗತೇ [೧೧೪] ಅನನ್ತಭೋಗ [೧೧೫] ಅನನ್ತ [೧೧೬=೬] ಅನಾದೇ [೧೧೭] ಅಮಧ್ಯ [೧೧೮] ಅವ್ಯಕ್ತಮಧ್ಯ [೧೧೯] ಅವ್ಯಕ್ತನಿಧನ [೧೨೦] ।
ವ್ರತಾವಾಸ [೧೨೧] ಸಮುದ್ರಾಧಿವಾಸ [೧೨೨] ಯಶೋವಾಸ [೧೨೩] ತಪೋವಾಸ [೧೨೪] ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾವಾಸ [೧೨೫] ವಿದ್ಯಾವಾಸ [೧೨೬] ಕೀರ್ತ್ಯಾವಾಸ [೧೨೭] ಶ್ರೀವಾಸ [೧೨೮] ಸರ್ವಾವಾಸ [೧೨೯] ವಾಸುದೇವ [೧೩೦] ।
ಸರ್ವಚ್ಛನ್ದಕ [೧೩೧] ಹರಿಹಯ [೧೩೨] ಹರಿಮೇಧ [೧೩೩] ಮಹಾಯಜ್ಞಭಾಗಹರ [೧೩೪] ವರಪ್ರದ [೧೩೫=೧೫೭] ಯಮನಿಯಮಮಹಾನಿಯಮಕೃಚ್ಛ್ರಾತಿಕೃಚ್ಛ್ರಮಹಾಕೃಚ್ಛ್ರಸರ್ವಕೃಚ್ಛ್ರನಿಯಮಧರ [೧೩೬] ನಿವೃತ್ತಧರ್ಮಪ್ರವಚನಗತೇ [೧೩೭] ಪ್ರವೃತ್ತವೇದಕ್ರಿಯ [೧೩೮] ಅಜ [೧೩೯] ಸರ್ವಗತೇ [೧೪೦] ।
ಸರ್ವದರ್ಶಿನ್ [೧೪೧] ಅಗ್ರಾಹ್ಯ [೧೪೨] ಅಚಲ [೧೪೩] ಮಹಾವಿಭೂತೇ [೧೪೪] ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಶರೀರ [೧೪೫] ಪವಿತ್ರ [೧೪೬] ಮಹಾಪವಿತ್ರ [೧೪೭] ಹಿರಣ್ಮಯ [೧೪೮] ಬೃಹತ್ [೧೪೯] ಅಪ್ರತರ್ಕ್ಯ [೧೫೦] ।
ಅವಿಜ್ಞೇಯ [೧೫೧] ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ರ್ಯ [೧೫೨] ಪ್ರಜಾಸರ್ಗಕರ [೧೫೩] ಪ್ರಜಾನಿಧನಕರ [೧೫೪] ಮಹಾಮಾಯಾಧರ [೧೫೫] ಚಿತ್ರಶಿಖಣ್ಡಿನ್ [೧೫೬] ವರಪ್ರದ [೧೫೭=೧೩೫] ಪುರೋಡಾಶಭಾಗಹರ [೧೫೮] ಗತಾಧ್ವನ್ [೧೫೯] ಛಿನ್ನತೃಷ್ಣ [೧೬೦] ।
ಛಿನ್ನಸಂಶಯ [೧೬೧] ಸರ್ವತೋನಿವೃತ್ತ [೧೬೨] ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂಪ [೧೬೩] ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯ [೧೬೪] ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ [೧೬೫] ಮಹಾಮೂರ್ತೇ [೧೬೬] ಬಾನ್ಧವ [೧೬೭] ಭಕ್ತವತ್ಸಲ [೧೬೮] ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವ [೧೬೯] ಭಕ್ತೋಽಹಂ ತ್ವಾಂ ದಿದೃಕ್ಷುಃ [೧೭೦] ಏಕಾನ್ತದರ್ಶನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ [೧೭೧] ॥ ೪ ॥

Cover of edition (2008)

The Complete Mahabharata (9 volumes)
by M. N. Dutt (2008)

6415 pages; Sanskrit Text with English Translation; [Edited By: Dr. Ishwar Chandra Sharma & Dr. O.N. Bimali] [Publisher: Parimal Publication Pvt. Ltd.]

Buy now!
Cover of edition (2017)

Mahabharata (Hindi Translation, Six Volumes)
by Sahityacharya Pandit Ramnarayandutt Shastri Pandey "Ram" (2017)

7350 pages; [महाभारत] [Publisher: Gita Press, Gorakhpur] 44 Color and Black/white illustrations.

Buy now!
Cover of Bengali edition

The Mahabharata in Bengali (Two Volumes)
by Akshay Library, Kolkata (2019)

3049 pages; [মহাভারত] [মহার্ষী বদভ্যাস (Maharishi Vedvyas)]

Buy now!

Preview of verse 12.325.4 in Bengali sript:
নারদ উবাচ ।
নমস্তে দেবদেব [১] নিষ্ক্রিয [২] নির্গুণ [৩] লোকসাক্ষিন্ [৪] ক্ষেত্রজ্ঞ [৫] অনন্ত [৬=১১৬] পুরুষ [৭] মহাপুরুষ [৮] ত্রিগুণ [৯] প্রধান [১০] ।
অমৃত [১১] ব্যোম [১২] সনাতন [১৩] সদসদ্ব্যক্তাব্যক্ত [১৪] ঋতধামন্ [১৫] পূর্বাদিদেব [১৬] বসুপ্রদ [১৭] প্রজাপতে [১৮] সুপ্রজাপতে [১৯] বনস্পতে [২০] ।
মহাপ্রজাপতে [২১] ঊর্জস্পতে [২২] বাচস্পতে [২৩] মনস্পতে [২৪] জগত্পতে [২৫] দিবস্পতে [২৬] মরুত্পতে [২৭] সলিলপতে [২৮] পৃথিবীপতে [২৯] দিক্পতে [৩০] ।
পূর্বনিবাস [৩১] ব্রহ্মপুরোহিত [৩২] ব্রহ্মকাযিক [৩৩] মহাকাযিক [৩৪] মহারাজিক [৩৫] চতুর্মহারাজিক [৩৬] আভাসুর [৩৭] মহাভাসুর [৩৮] সপ্তমহাভাসুর [৩৯] যাম্য [৪০] ।
মহাযাম্য [৪১] সংজ্ঞাসংজ্ঞ [৪২] তুষিত [৪৩] মহাতুষিত [৪৪] প্রতর্দন [৪৫] পরিনির্মিত [৪৬] বশবর্তিন্ [৪৭] অপরিনির্মিত [৪৮] যজ্ঞ [৪৯] মহাযজ্ঞ [৫০] ।
যজ্ঞসংভব [৫১] যজ্ঞযোনে [৫২] যজ্ঞগর্ভ [৫৩] যজ্ঞহৃদয [৫৪] যজ্ঞস্তুত [৫৫] যজ্ঞভাগহর [৫৬] পঞ্চযজ্ঞধর [৫৭] পঞ্চকালকর্তৃগতে [৫৮] পঞ্চরাত্রিক [৫৯] বৈকুণ্ঠ [৬০] ।
অপরাজিত [৬১] মানসিক [৬২] পরমস্বামিন্ [৬৩] সুস্নাত [৬৪] হংস [৬৫] পরমহংস [৬৬] পরমযাজ্ঞিক [৬৭] সাংখ্যযোগ [৬৮] অমৃতেশয [৬৯] হিরণ্যেশয [৭০] ।
বেদেশয [৭১] কুশেশয [৭২] ব্রহ্মেশয [৭৩] পদ্মেশয [৭৪] বিশ্বেশ্বর [৭৫] ত্বং জগদন্বযঃ [৭৬] ত্বং জগত্প্রকৃতিঃ [৭৭] তবাগ্নিরাস্যম্ [৭৮] বডবামুখোঽগ্নিঃ [৭৯] ত্বমাহুতিঃ [৮০] ।
ত্বং সারথিঃ [৮১] ত্বং বষট্কারঃ [৮২] ত্বমোংকারঃ [৮৩] ত্বং মনঃ [৮৪] ত্বং চন্দ্রমাঃ [৮৫] ত্বং চক্ষুরাদ্যম্ [৮৬] ত্বং সূর্যঃ [৮৭] ত্বং দিশাং গজঃ [৮৮] দিগ্ভানো [৮৯] হযশিরঃ [৯০] ।
প্রথমত্রিসৌপর্ণ [৯১] পঞ্চাগ্নে [৯২] ত্রিণাচিকেত [৯৩] ষডঙ্গবিধান [৯৪] প্রাগ্জ্যোতিষ [৯৫] জ্যেষ্ঠসামগ [৯৬] সামিকব্রতধর [৯৭] অথর্বশিরঃ [৯৮] পঞ্চমহাকল্প [৯৯] ফেনপাচার্য [১০০] ।
বালখিল্য [১০১] বৈখানস [১০২] অভগ্নযোগ [১০৩] অভগ্নপরিসংখ্যান [১০৪] যুগাদে [১০৫] যুগমধ্য [১০৬] যুগনিধন [১০৭] আখণ্ডল [১০৮] প্রাচীনগর্ভ [১০৯] কৌশিক [১১০] ।
পুরুষ্টুত [১১১] পুরুহূত [১১২] বিশ্বরূপ [১১৩] অনন্তগতে [১১৪] অনন্তভোগ [১১৫] অনন্ত [১১৬=৬] অনাদে [১১৭] অমধ্য [১১৮] অব্যক্তমধ্য [১১৯] অব্যক্তনিধন [১২০] ।
ব্রতাবাস [১২১] সমুদ্রাধিবাস [১২২] যশোবাস [১২৩] তপোবাস [১২৪] লক্ষ্ম্যাবাস [১২৫] বিদ্যাবাস [১২৬] কীর্ত্যাবাস [১২৭] শ্রীবাস [১২৮] সর্বাবাস [১২৯] বাসুদেব [১৩০] ।
সর্বচ্ছন্দক [১৩১] হরিহয [১৩২] হরিমেধ [১৩৩] মহাযজ্ঞভাগহর [১৩৪] বরপ্রদ [১৩৫=১৫৭] যমনিযমমহানিযমকৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রমহাকৃচ্ছ্রসর্বকৃচ্ছ্রনিযমধর [১৩৬] নিবৃত্তধর্মপ্রবচনগতে [১৩৭] প্রবৃত্তবেদক্রিয [১৩৮] অজ [১৩৯] সর্বগতে [১৪০] ।
সর্বদর্শিন্ [১৪১] অগ্রাহ্য [১৪২] অচল [১৪৩] মহাবিভূতে [১৪৪] মাহাত্ম্যশরীর [১৪৫] পবিত্র [১৪৬] মহাপবিত্র [১৪৭] হিরণ্ময [১৪৮] বৃহত্ [১৪৯] অপ্রতর্ক্য [১৫০] ।
অবিজ্ঞেয [১৫১] ব্রহ্মাগ্র্য [১৫২] প্রজাসর্গকর [১৫৩] প্রজানিধনকর [১৫৪] মহামাযাধর [১৫৫] চিত্রশিখণ্ডিন্ [১৫৬] বরপ্রদ [১৫৭=১৩৫] পুরোডাশভাগহর [১৫৮] গতাধ্বন্ [১৫৯] ছিন্নতৃষ্ণ [১৬০] ।
ছিন্নসংশয [১৬১] সর্বতোনিবৃত্ত [১৬২] ব্রাহ্মণরূপ [১৬৩] ব্রাহ্মণপ্রিয [১৬৪] বিশ্বমূর্তে [১৬৫] মহামূর্তে [১৬৬] বান্ধব [১৬৭] ভক্তবত্সল [১৬৮] ব্রহ্মণ্যদেব [১৬৯] ভক্তোঽহং ত্বাং দিদৃক্ষুঃ [১৭০] একান্তদর্শনায নমো নমঃ [১৭১] ॥ ৪ ॥

Cover of Gujarati edition

Mahabharat in Gujarati (20 Volumes)
by Dinkar Joshi (દિનકર જોશી) (2010)

14252 pages; [મહાભારત] [Publisher: Pravin Prakashan Pvt. Ltd, Rajkot]

Buy now!

Preview of verse 12.325.4 in Gujarati sript:
નારદ ઉવાચ ।
નમસ્તે દેવદેવ [૧] નિષ્ક્રિય [૨] નિર્ગુણ [૩] લોકસાક્ષિન્ [૪] ક્ષેત્રજ્ઞ [૫] અનન્ત [૬=૧૧૬] પુરુષ [૭] મહાપુરુષ [૮] ત્રિગુણ [૯] પ્રધાન [૧૦] ।
અમૃત [૧૧] વ્યોમ [૧૨] સનાતન [૧૩] સદસદ્વ્યક્તાવ્યક્ત [૧૪] ઋતધામન્ [૧૫] પૂર્વાદિદેવ [૧૬] વસુપ્રદ [૧૭] પ્રજાપતે [૧૮] સુપ્રજાપતે [૧૯] વનસ્પતે [૨૦] ।
મહાપ્રજાપતે [૨૧] ઊર્જસ્પતે [૨૨] વાચસ્પતે [૨૩] મનસ્પતે [૨૪] જગત્પતે [૨૫] દિવસ્પતે [૨૬] મરુત્પતે [૨૭] સલિલપતે [૨૮] પૃથિવીપતે [૨૯] દિક્પતે [૩૦] ।
પૂર્વનિવાસ [૩૧] બ્રહ્મપુરોહિત [૩૨] બ્રહ્મકાયિક [૩૩] મહાકાયિક [૩૪] મહારાજિક [૩૫] ચતુર્મહારાજિક [૩૬] આભાસુર [૩૭] મહાભાસુર [૩૮] સપ્તમહાભાસુર [૩૯] યામ્ય [૪૦] ।
મહાયામ્ય [૪૧] સંજ્ઞાસંજ્ઞ [૪૨] તુષિત [૪૩] મહાતુષિત [૪૪] પ્રતર્દન [૪૫] પરિનિર્મિત [૪૬] વશવર્તિન્ [૪૭] અપરિનિર્મિત [૪૮] યજ્ઞ [૪૯] મહાયજ્ઞ [૫૦] ।
યજ્ઞસંભવ [૫૧] યજ્ઞયોને [૫૨] યજ્ઞગર્ભ [૫૩] યજ્ઞહૃદય [૫૪] યજ્ઞસ્તુત [૫૫] યજ્ઞભાગહર [૫૬] પઞ્ચયજ્ઞધર [૫૭] પઞ્ચકાલકર્તૃગતે [૫૮] પઞ્ચરાત્રિક [૫૯] વૈકુણ્ઠ [૬૦] ।
અપરાજિત [૬૧] માનસિક [૬૨] પરમસ્વામિન્ [૬૩] સુસ્નાત [૬૪] હંસ [૬૫] પરમહંસ [૬૬] પરમયાજ્ઞિક [૬૭] સાંખ્યયોગ [૬૮] અમૃતેશય [૬૯] હિરણ્યેશય [૭૦] ।
વેદેશય [૭૧] કુશેશય [૭૨] બ્રહ્મેશય [૭૩] પદ્મેશય [૭૪] વિશ્વેશ્વર [૭૫] ત્વં જગદન્વયઃ [૭૬] ત્વં જગત્પ્રકૃતિઃ [૭૭] તવાગ્નિરાસ્યમ્ [૭૮] વડવામુખોઽગ્નિઃ [૭૯] ત્વમાહુતિઃ [૮૦] ।
ત્વં સારથિઃ [૮૧] ત્વં વષટ્કારઃ [૮૨] ત્વમોંકારઃ [૮૩] ત્વં મનઃ [૮૪] ત્વં ચન્દ્રમાઃ [૮૫] ત્વં ચક્ષુરાદ્યમ્ [૮૬] ત્વં સૂર્યઃ [૮૭] ત્વં દિશાં ગજઃ [૮૮] દિગ્ભાનો [૮૯] હયશિરઃ [૯૦] ।
પ્રથમત્રિસૌપર્ણ [૯૧] પઞ્ચાગ્ને [૯૨] ત્રિણાચિકેત [૯૩] ષડઙ્ગવિધાન [૯૪] પ્રાગ્જ્યોતિષ [૯૫] જ્યેષ્ઠસામગ [૯૬] સામિકવ્રતધર [૯૭] અથર્વશિરઃ [૯૮] પઞ્ચમહાકલ્પ [૯૯] ફેનપાચાર્ય [૧૦૦] ।
વાલખિલ્ય [૧૦૧] વૈખાનસ [૧૦૨] અભગ્નયોગ [૧૦૩] અભગ્નપરિસંખ્યાન [૧૦૪] યુગાદે [૧૦૫] યુગમધ્ય [૧૦૬] યુગનિધન [૧૦૭] આખણ્ડલ [૧૦૮] પ્રાચીનગર્ભ [૧૦૯] કૌશિક [૧૧૦] ।
પુરુષ્ટુત [૧૧૧] પુરુહૂત [૧૧૨] વિશ્વરૂપ [૧૧૩] અનન્તગતે [૧૧૪] અનન્તભોગ [૧૧૫] અનન્ત [૧૧૬=૬] અનાદે [૧૧૭] અમધ્ય [૧૧૮] અવ્યક્તમધ્ય [૧૧૯] અવ્યક્તનિધન [૧૨૦] ।
વ્રતાવાસ [૧૨૧] સમુદ્રાધિવાસ [૧૨૨] યશોવાસ [૧૨૩] તપોવાસ [૧૨૪] લક્ષ્મ્યાવાસ [૧૨૫] વિદ્યાવાસ [૧૨૬] કીર્ત્યાવાસ [૧૨૭] શ્રીવાસ [૧૨૮] સર્વાવાસ [૧૨૯] વાસુદેવ [૧૩૦] ।
સર્વચ્છન્દક [૧૩૧] હરિહય [૧૩૨] હરિમેધ [૧૩૩] મહાયજ્ઞભાગહર [૧૩૪] વરપ્રદ [૧૩૫=૧૫૭] યમનિયમમહાનિયમકૃચ્છ્રાતિકૃચ્છ્રમહાકૃચ્છ્રસર્વકૃચ્છ્રનિયમધર [૧૩૬] નિવૃત્તધર્મપ્રવચનગતે [૧૩૭] પ્રવૃત્તવેદક્રિય [૧૩૮] અજ [૧૩૯] સર્વગતે [૧૪૦] ।
સર્વદર્શિન્ [૧૪૧] અગ્રાહ્ય [૧૪૨] અચલ [૧૪૩] મહાવિભૂતે [૧૪૪] માહાત્મ્યશરીર [૧૪૫] પવિત્ર [૧૪૬] મહાપવિત્ર [૧૪૭] હિરણ્મય [૧૪૮] બૃહત્ [૧૪૯] અપ્રતર્ક્ય [૧૫૦] ।
અવિજ્ઞેય [૧૫૧] બ્રહ્માગ્ર્ય [૧૫૨] પ્રજાસર્ગકર [૧૫૩] પ્રજાનિધનકર [૧૫૪] મહામાયાધર [૧૫૫] ચિત્રશિખણ્ડિન્ [૧૫૬] વરપ્રદ [૧૫૭=૧૩૫] પુરોડાશભાગહર [૧૫૮] ગતાધ્વન્ [૧૫૯] છિન્નતૃષ્ણ [૧૬૦] ।
છિન્નસંશય [૧૬૧] સર્વતોનિવૃત્ત [૧૬૨] બ્રાહ્મણરૂપ [૧૬૩] બ્રાહ્મણપ્રિય [૧૬૪] વિશ્વમૂર્તે [૧૬૫] મહામૂર્તે [૧૬૬] બાન્ધવ [૧૬૭] ભક્તવત્સલ [૧૬૮] બ્રહ્મણ્યદેવ [૧૬૯] ભક્તોઽહં ત્વાં દિદૃક્ષુઃ [૧૭૦] એકાન્તદર્શનાય નમો નમઃ [૧૭૧] ॥ ૪ ॥

Cover of edition (2018)

Shri Mahabharatam in Malayalam (2 volumes)
by Swami Mridananda (2018)

1681 pages; [Publisher: Ramakrishna Math, Thrissur]

Buy now!

Preview of verse 12.325.4 in Malayalam sript:
നാരദ ഉവാച ।
നമസ്തേ ദേവദേവ [൧] നിഷ്ക്രിയ [൨] നിര്ഗുണ [൩] ലോകസാക്ഷിന് [൪] ക്ഷേത്രജ്ഞ [൫] അനന്ത [൬=൧൧൬] പുരുഷ [൭] മഹാപുരുഷ [൮] ത്രിഗുണ [൯] പ്രധാന [൧൦] ।
അമൃത [൧൧] വ്യോമ [൧൨] സനാതന [൧൩] സദസദ്വ്യക്താവ്യക്ത [൧൪] ഋതധാമന് [൧൫] പൂര്വാദിദേവ [൧൬] വസുപ്രദ [൧൭] പ്രജാപതേ [൧൮] സുപ്രജാപതേ [൧൯] വനസ്പതേ [൨൦] ।
മഹാപ്രജാപതേ [൨൧] ഊര്ജസ്പതേ [൨൨] വാചസ്പതേ [൨൩] മനസ്പതേ [൨൪] ജഗത്പതേ [൨൫] ദിവസ്പതേ [൨൬] മരുത്പതേ [൨൭] സലിലപതേ [൨൮] പൃഥിവീപതേ [൨൯] ദിക്പതേ [൩൦] ।
പൂര്വനിവാസ [൩൧] ബ്രഹ്മപുരോഹിത [൩൨] ബ്രഹ്മകായിക [൩൩] മഹാകായിക [൩൪] മഹാരാജിക [൩൫] ചതുര്മഹാരാജിക [൩൬] ആഭാസുര [൩൭] മഹാഭാസുര [൩൮] സപ്തമഹാഭാസുര [൩൯] യാമ്യ [൪൦] ।
മഹായാമ്യ [൪൧] സംജ്ഞാസംജ്ഞ [൪൨] തുഷിത [൪൩] മഹാതുഷിത [൪൪] പ്രതര്ദന [൪൫] പരിനിര്മിത [൪൬] വശവര്തിന് [൪൭] അപരിനിര്മിത [൪൮] യജ്ഞ [൪൯] മഹായജ്ഞ [൫൦] ।
യജ്ഞസംഭവ [൫൧] യജ്ഞയോനേ [൫൨] യജ്ഞഗര്ഭ [൫൩] യജ്ഞഹൃദയ [൫൪] യജ്ഞസ്തുത [൫൫] യജ്ഞഭാഗഹര [൫൬] പഞ്ചയജ്ഞധര [൫൭] പഞ്ചകാലകര്തൃഗതേ [൫൮] പഞ്ചരാത്രിക [൫൯] വൈകുണ്ഠ [൬൦] ।
അപരാജിത [൬൧] മാനസിക [൬൨] പരമസ്വാമിന് [൬൩] സുസ്നാത [൬൪] ഹംസ [൬൫] പരമഹംസ [൬൬] പരമയാജ്ഞിക [൬൭] സാംഖ്യയോഗ [൬൮] അമൃതേശയ [൬൯] ഹിരണ്യേശയ [൭൦] ।
വേദേശയ [൭൧] കുശേശയ [൭൨] ബ്രഹ്മേശയ [൭൩] പദ്മേശയ [൭൪] വിശ്വേശ്വര [൭൫] ത്വം ജഗദന്വയഃ [൭൬] ത്വം ജഗത്പ്രകൃതിഃ [൭൭] തവാഗ്നിരാസ്യമ് [൭൮] വഡവാമുഖോഽഗ്നിഃ [൭൯] ത്വമാഹുതിഃ [൮൦] ।
ത്വം സാരഥിഃ [൮൧] ത്വം വഷട്കാരഃ [൮൨] ത്വമോംകാരഃ [൮൩] ത്വം മനഃ [൮൪] ത്വം ചന്ദ്രമാഃ [൮൫] ത്വം ചക്ഷുരാദ്യമ് [൮൬] ത്വം സൂര്യഃ [൮൭] ത്വം ദിശാം ഗജഃ [൮൮] ദിഗ്ഭാനോ [൮൯] ഹയശിരഃ [൯൦] ।
പ്രഥമത്രിസൌപര്ണ [൯൧] പഞ്ചാഗ്നേ [൯൨] ത്രിണാചികേത [൯൩] ഷഡങ്ഗവിധാന [൯൪] പ്രാഗ്ജ്യോതിഷ [൯൫] ജ്യേഷ്ഠസാമഗ [൯൬] സാമികവ്രതധര [൯൭] അഥര്വശിരഃ [൯൮] പഞ്ചമഹാകല്പ [൯൯] ഫേനപാചാര്യ [൧൦൦] ।
വാലഖില്യ [൧൦൧] വൈഖാനസ [൧൦൨] അഭഗ്നയോഗ [൧൦൩] അഭഗ്നപരിസംഖ്യാന [൧൦൪] യുഗാദേ [൧൦൫] യുഗമധ്യ [൧൦൬] യുഗനിധന [൧൦൭] ആഖണ്ഡല [൧൦൮] പ്രാചീനഗര്ഭ [൧൦൯] കൌശിക [൧൧൦] ।
പുരുഷ്ടുത [൧൧൧] പുരുഹൂത [൧൧൨] വിശ്വരൂപ [൧൧൩] അനന്തഗതേ [൧൧൪] അനന്തഭോഗ [൧൧൫] അനന്ത [൧൧൬=൬] അനാദേ [൧൧൭] അമധ്യ [൧൧൮] അവ്യക്തമധ്യ [൧൧൯] അവ്യക്തനിധന [൧൨൦] ।
വ്രതാവാസ [൧൨൧] സമുദ്രാധിവാസ [൧൨൨] യശോവാസ [൧൨൩] തപോവാസ [൧൨൪] ലക്ഷ്മ്യാവാസ [൧൨൫] വിദ്യാവാസ [൧൨൬] കീര്ത്യാവാസ [൧൨൭] ശ്രീവാസ [൧൨൮] സര്വാവാസ [൧൨൯] വാസുദേവ [൧൩൦] ।
സര്വച്ഛന്ദക [൧൩൧] ഹരിഹയ [൧൩൨] ഹരിമേധ [൧൩൩] മഹായജ്ഞഭാഗഹര [൧൩൪] വരപ്രദ [൧൩൫=൧൫൭] യമനിയമമഹാനിയമകൃച്ഛ്രാതികൃച്ഛ്രമഹാകൃച്ഛ്രസര്വകൃച്ഛ്രനിയമധര [൧൩൬] നിവൃത്തധര്മപ്രവചനഗതേ [൧൩൭] പ്രവൃത്തവേദക്രിയ [൧൩൮] അജ [൧൩൯] സര്വഗതേ [൧൪൦] ।
സര്വദര്ശിന് [൧൪൧] അഗ്രാഹ്യ [൧൪൨] അചല [൧൪൩] മഹാവിഭൂതേ [൧൪൪] മാഹാത്മ്യശരീര [൧൪൫] പവിത്ര [൧൪൬] മഹാപവിത്ര [൧൪൭] ഹിരണ്മയ [൧൪൮] ബൃഹത് [൧൪൯] അപ്രതര്ക്യ [൧൫൦] ।
അവിജ്ഞേയ [൧൫൧] ബ്രഹ്മാഗ്ര്യ [൧൫൨] പ്രജാസര്ഗകര [൧൫൩] പ്രജാനിധനകര [൧൫൪] മഹാമായാധര [൧൫൫] ചിത്രശിഖണ്ഡിന് [൧൫൬] വരപ്രദ [൧൫൭=൧൩൫] പുരോഡാശഭാഗഹര [൧൫൮] ഗതാധ്വന് [൧൫൯] ഛിന്നതൃഷ്ണ [൧൬൦] ।
ഛിന്നസംശയ [൧൬൧] സര്വതോനിവൃത്ത [൧൬൨] ബ്രാഹ്മണരൂപ [൧൬൩] ബ്രാഹ്മണപ്രിയ [൧൬൪] വിശ്വമൂര്തേ [൧൬൫] മഹാമൂര്തേ [൧൬൬] ബാന്ധവ [൧൬൭] ഭക്തവത്സല [൧൬൮] ബ്രഹ്മണ്യദേവ [൧൬൯] ഭക്തോഽഹം ത്വാം ദിദൃക്ഷുഃ [൧൭൦] ഏകാന്തദര്ശനായ നമോ നമഃ [൧൭൧] ॥ ൪ ॥

Cover of edition (2018)

Mahabharata in Telugu (7 Volumes)
by Gita Press, Gorakhpur (2018)

7248pages

Buy now!

Preview of verse 12.325.4 in Telugu sript:
నారద ఉవాచ ।
నమస్తే దేవదేవ [౧] నిష్క్రియ [౨] నిర్గుణ [౩] లోకసాక్షిన్ [౪] క్షేత్రజ్ఞ [౫] అనన్త [౬=౧౧౬] పురుష [౭] మహాపురుష [౮] త్రిగుణ [౯] ప్రధాన [౧౦] ।
అమృత [౧౧] వ్యోమ [౧౨] సనాతన [౧౩] సదసద్వ్యక్తావ్యక్త [౧౪] ఋతధామన్ [౧౫] పూర్వాదిదేవ [౧౬] వసుప్రద [౧౭] ప్రజాపతే [౧౮] సుప్రజాపతే [౧౯] వనస్పతే [౨౦] ।
మహాప్రజాపతే [౨౧] ఊర్జస్పతే [౨౨] వాచస్పతే [౨౩] మనస్పతే [౨౪] జగత్పతే [౨౫] దివస్పతే [౨౬] మరుత్పతే [౨౭] సలిలపతే [౨౮] పృథివీపతే [౨౯] దిక్పతే [౩౦] ।
పూర్వనివాస [౩౧] బ్రహ్మపురోహిత [౩౨] బ్రహ్మకాయిక [౩౩] మహాకాయిక [౩౪] మహారాజిక [౩౫] చతుర్మహారాజిక [౩౬] ఆభాసుర [౩౭] మహాభాసుర [౩౮] సప్తమహాభాసుర [౩౯] యామ్య [౪౦] ।
మహాయామ్య [౪౧] సంజ్ఞాసంజ్ఞ [౪౨] తుషిత [౪౩] మహాతుషిత [౪౪] ప్రతర్దన [౪౫] పరినిర్మిత [౪౬] వశవర్తిన్ [౪౭] అపరినిర్మిత [౪౮] యజ్ఞ [౪౯] మహాయజ్ఞ [౫౦] ।
యజ్ఞసంభవ [౫౧] యజ్ఞయోనే [౫౨] యజ్ఞగర్భ [౫౩] యజ్ఞహృదయ [౫౪] యజ్ఞస్తుత [౫౫] యజ్ఞభాగహర [౫౬] పఞ్చయజ్ఞధర [౫౭] పఞ్చకాలకర్తృగతే [౫౮] పఞ్చరాత్రిక [౫౯] వైకుణ్ఠ [౬౦] ।
అపరాజిత [౬౧] మానసిక [౬౨] పరమస్వామిన్ [౬౩] సుస్నాత [౬౪] హంస [౬౫] పరమహంస [౬౬] పరమయాజ్ఞిక [౬౭] సాంఖ్యయోగ [౬౮] అమృతేశయ [౬౯] హిరణ్యేశయ [౭౦] ।
వేదేశయ [౭౧] కుశేశయ [౭౨] బ్రహ్మేశయ [౭౩] పద్మేశయ [౭౪] విశ్వేశ్వర [౭౫] త్వం జగదన్వయః [౭౬] త్వం జగత్ప్రకృతిః [౭౭] తవాగ్నిరాస్యమ్ [౭౮] వడవాముఖోఽగ్నిః [౭౯] త్వమాహుతిః [౮౦] ।
త్వం సారథిః [౮౧] త్వం వషట్కారః [౮౨] త్వమోంకారః [౮౩] త్వం మనః [౮౪] త్వం చన్ద్రమాః [౮౫] త్వం చక్షురాద్యమ్ [౮౬] త్వం సూర్యః [౮౭] త్వం దిశాం గజః [౮౮] దిగ్భానో [౮౯] హయశిరః [౯౦] ।
ప్రథమత్రిసౌపర్ణ [౯౧] పఞ్చాగ్నే [౯౨] త్రిణాచికేత [౯౩] షడఙ్గవిధాన [౯౪] ప్రాగ్జ్యోతిష [౯౫] జ్యేష్ఠసామగ [౯౬] సామికవ్రతధర [౯౭] అథర్వశిరః [౯౮] పఞ్చమహాకల్ప [౯౯] ఫేనపాచార్య [౧౦౦] ।
వాలఖిల్య [౧౦౧] వైఖానస [౧౦౨] అభగ్నయోగ [౧౦౩] అభగ్నపరిసంఖ్యాన [౧౦౪] యుగాదే [౧౦౫] యుగమధ్య [౧౦౬] యుగనిధన [౧౦౭] ఆఖణ్డల [౧౦౮] ప్రాచీనగర్భ [౧౦౯] కౌశిక [౧౧౦] ।
పురుష్టుత [౧౧౧] పురుహూత [౧౧౨] విశ్వరూప [౧౧౩] అనన్తగతే [౧౧౪] అనన్తభోగ [౧౧౫] అనన్త [౧౧౬=౬] అనాదే [౧౧౭] అమధ్య [౧౧౮] అవ్యక్తమధ్య [౧౧౯] అవ్యక్తనిధన [౧౨౦] ।
వ్రతావాస [౧౨౧] సముద్రాధివాస [౧౨౨] యశోవాస [౧౨౩] తపోవాస [౧౨౪] లక్ష్మ్యావాస [౧౨౫] విద్యావాస [౧౨౬] కీర్త్యావాస [౧౨౭] శ్రీవాస [౧౨౮] సర్వావాస [౧౨౯] వాసుదేవ [౧౩౦] ।
సర్వచ్ఛన్దక [౧౩౧] హరిహయ [౧౩౨] హరిమేధ [౧౩౩] మహాయజ్ఞభాగహర [౧౩౪] వరప్రద [౧౩౫=౧౫౭] యమనియమమహానియమకృచ్ఛ్రాతికృచ్ఛ్రమహాకృచ్ఛ్రసర్వకృచ్ఛ్రనియమధర [౧౩౬] నివృత్తధర్మప్రవచనగతే [౧౩౭] ప్రవృత్తవేదక్రియ [౧౩౮] అజ [౧౩౯] సర్వగతే [౧౪౦] ।
సర్వదర్శిన్ [౧౪౧] అగ్రాహ్య [౧౪౨] అచల [౧౪౩] మహావిభూతే [౧౪౪] మాహాత్మ్యశరీర [౧౪౫] పవిత్ర [౧౪౬] మహాపవిత్ర [౧౪౭] హిరణ్మయ [౧౪౮] బృహత్ [౧౪౯] అప్రతర్క్య [౧౫౦] ।
అవిజ్ఞేయ [౧౫౧] బ్రహ్మాగ్ర్య [౧౫౨] ప్రజాసర్గకర [౧౫౩] ప్రజానిధనకర [౧౫౪] మహామాయాధర [౧౫౫] చిత్రశిఖణ్డిన్ [౧౫౬] వరప్రద [౧౫౭=౧౩౫] పురోడాశభాగహర [౧౫౮] గతాధ్వన్ [౧౫౯] ఛిన్నతృష్ణ [౧౬౦] ।
ఛిన్నసంశయ [౧౬౧] సర్వతోనివృత్త [౧౬౨] బ్రాహ్మణరూప [౧౬౩] బ్రాహ్మణప్రియ [౧౬౪] విశ్వమూర్తే [౧౬౫] మహామూర్తే [౧౬౬] బాన్ధవ [౧౬౭] భక్తవత్సల [౧౬౮] బ్రహ్మణ్యదేవ [౧౬౯] భక్తోఽహం త్వాం దిదృక్షుః [౧౭౦] ఏకాన్తదర్శనాయ నమో నమః [౧౭౧] ॥ ౪ ॥

Like what you read? Consider supporting this website: