Lakshminarayana Samhita [sanskrit]

by Shwetayan Vyas | 1,169,834 words | ISBN-10: 8170801818 | ISBN-13: 9788170801818

The Lakshminarayana Samhita Chapter 35 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Lakshmi-narayana-samhita is an encyclopaedic work devoted to Narayana although it deals with various deities. The work is written in Puranic style and divided into four books according to the four Yugas. In total, the work consists of roughly 120,000 metrical verses.

śrīnaranārāyaṇa uvāca |
śṛṇu badrīpriye devi śavahartryāḥ kathāṃ śubhām |
saurāṣṭre mālavagrāme śavadāhakarī sadā || 1 ||
[Analyze grammar]

āsīdekā śvapacī vai śmaśānā''vāsakāriṇī |
patiputrasutāyuktā sambandhibāndhavānvitā || 2 ||
[Analyze grammar]

karoti nityameveyaṃ śmaśāne śavadāhanam |
karaṃ labdhvā karotyeva nijakarma svabhāvajam || 3 ||
[Analyze grammar]

nityaṃ śavānāṃ dāhena vairāgyaṃ jāyate śubham |
kṣaṇaṃ vāpi ciraṃ vāpi mṛtasya darśanāt khalu || 4 ||
[Analyze grammar]

śvapacyā mālavānyāstu vairāgyaṃ vartate tathā |
nityaṃ śocati pherūṇāṃ viṣaye maraṇaṃ svakam || 5 ||
[Analyze grammar]

aho nityaṃ vyasavyo vai bālā yuvati vṛddhigā |
jāyante ca naraścāpi bālā yuvāna ūddharvagāḥ || 6 ||
[Analyze grammar]

tathā'haṃ maraṇaṃ lapsye'kasmādeva na saṃśayaḥ |
pitarau me mṛtau cāpi śvaśurau me mṛtau tathā || 7 ||
[Analyze grammar]

rājā vṛddho mṛtaścāpi mriyante dehino'niśam |
vijetāro mṛtāścāpi vaimānikā maranti ca || 8 ||
[Analyze grammar]

sarve nāśaṃ samāyānti nāśameṣyāmyahaṃ tathā |
mṛtyukāle na kānto'pi sāhāyyārthaṃ balī tadā || 9 ||
[Analyze grammar]

anyeṣāṃ kā kathā tatra tataḥ sādhyaḥ sahāyadaḥ |
dharmaḥ sahāyakṛlloke paraloke'pi pārśvadaḥ || 10 ||
[Analyze grammar]

sukhaṃ dharmāt prabhavati yatra prāṇī prajāyate |
tatra dharmaḥ samaṃ yāti puṇyākhyaḥ paramo guruḥ || 11 ||
[Analyze grammar]

puṇyaṃ tvātmasahāyaṃ syād dānajaṃ sevanādikam |
godānaṃ pṛthivīdānaṃ vastrānnajaladānakam || 12 ||
[Analyze grammar]

chatropānaccāmarādipradānaṃ prasahāyadam |
puṣpapatraphaladānaṃ bhakṣyabhojyapradānakam || 13 ||
[Analyze grammar]

gṛhadānaṃ vastudānaṃ copakaraṇadānakam |
dehadānaṃ putradānaṃ putrīdānaṃ sukhārpaṇam || 14 ||
[Analyze grammar]

vratadānaṃ cātmadānaṃ kaṭidānaṃ pramodadam |
dhanadānaṃ bhūṣaṇādyarpaṇaṃ kṣetrapradānakam || 15 ||
[Analyze grammar]

evaṃvidhāni dānāni sarvāṇyeva mahāpathe |
paraloke cāgragāṇi copatiṣṭhanti sarvathā || 16 ||
[Analyze grammar]

dattaṃ tat prāpyate svagre nā'dattaṃ prāpyate kvacit |
tasmānmayā śvapacyā vai dātavyaṃ dānamuttamam || 17 ||
[Analyze grammar]

satpātraṃ labhyate tasmai dātavyaṃ śreyase mama |
vicāryetthaṃ śvapacī sā phalānyāhṛtya vai vanāt || 18 ||
[Analyze grammar]

badarāṇi cāmṛtāni kadalāni yathartu ca |
karmadāni jambūphalānyāhṛtya sā dadāti vai || 19 ||
[Analyze grammar]

kandān patrāṇi puṣpāṇi madhu miṣṭekṣudaṇḍakān |
tathā'nyāni pavitrāṇi yogyāni pradadāti sā || 20 ||
[Analyze grammar]

dānaṃ mārgāgatebhyo vai yatibhyaḥ sadbhya ityapi |
upayuñjanti santaśca prakṣālya tatphalādikam || 21 ||
[Analyze grammar]

kāṣṭhāni mūttikāścāpi samāhṛtya dadāti sā |
evaṃ karoti dānāni vṛkṣatvacāṃ tathā tu sā || 22 ||
[Analyze grammar]

kaṭānāmāsanānāṃ ca pāṣāṇānāṃ pramardinām |
oṣadhīnāṃ ca vallīnāṃ karoti dānamityapi || 23 ||
[Analyze grammar]

athaivaṃ dānadharmeṇa vikhyātā mālavānikā |
abhavanmālave grāme dātrītimālavānikā || 24 ||
[Analyze grammar]

dānapuṇyapratāpena tvekadā dharmadevatā |
nārī sādhvī svayaṃ bhūtvā''yayau śvapacīmandim || 25 ||
[Analyze grammar]

asnātā'bhūnmālavānī rajasvalā śmaśānagā |
śavārdhadāhasampannā prātareva malānvitā || 26 ||
[Analyze grammar]

malināyā gṛhe sādhvī yātrāmārgeṇa vai prage |
samāyātaikalā kācit tyāgadharmavatī satī || 27 ||
[Analyze grammar]

vīkṣya tāṃ tyāginīṃ sādhvīṃ tvekalāṃ śramayojitām |
sahasotthāya caṇḍālī nanāma pādayordrutam || 28 ||
[Analyze grammar]

uvāca svāgataṃ devi mātarnamāmi cādarāt |
yathārhe samaye sevāṃ kariṣye rocate yathā || 26 ||
[Analyze grammar]

asmyahaṃ śvapacī jātyā tatrāpyasmi rajasvalā |
asnātā ca malasyāpi visargottarasaṃsthitā || 30 ||
[Analyze grammar]

śavārdhadāhasampannā śmaśānasthā bhavāmi ca |
kiṃ karomi pavitrāyāḥ satyā arthe vadā'tra me || 31 ||
[Analyze grammar]

atrāgatāyāste sevā sādhvi yathā bhavenmayā |
svāgatārthaṃ kṛpayā te yadahaṃ tannivedaya || 32 ||
[Analyze grammar]

prasannā bhava me sādhvi yogyaṃ karomi sandiśa |
bhaktā'smi bhāvayuktā'smi sevikā'smi karomi te || 33 ||
[Analyze grammar]

sevanaṃ yogyamevā'tra mataṃ tava karomi tat |
dhanyaṃ bhāgyaṃ mama mātardinaṃ me saphalaṃ tviha || 358 ||
[Analyze grammar]

darśanādapi sañjāta sevanāttu viśeṣataḥ |
bhavedeva tathā mātarbrūhi śīghraṃ karo्mi te || 35 ||
[Analyze grammar]

ityevaṃ prārthitavatī bhāvaśuddhā tu sā tadā |
dharmā dharmamatiṃ vīkṣya prasanno'bhūttadā drutam || 36 ||
[Analyze grammar]

uvāca tāṃ tadā dharmadevatā sādhvikā satī |
dehi me tvāsanaṃ tūrṇaṃ pavitraṃ tatsadā matam || 37 ||
[Analyze grammar]

dehi me cāpi patrāṇi tulasyāḥ santi te yadi |
dehi me phalapuṣpāṇi gṛhe te santi vai yadi || 38 ||
[Analyze grammar]

dehi me kāṣṭhapatrāṇi santi te yadi mandire |
naita tyaśuddhabhāvāni kadācit santi bhūtale || 39 ||
[Analyze grammar]

pāvanāni sadā santi dehi me yadi santi te |
tilān vai santi ced dehi taṇḍulakān pradehi ca || 40 ||
[Analyze grammar]

samprokṣyā'haṃ grahīṣyāmi pāvanān vai sadā bhuvi |
ityuktā tā bhāvabhinnā gatvā nijaṃ tu mandiram || 41 ||
[Analyze grammar]

ānāyya pradadau sādhvyai sādhvī saṃprokṣya jagṛhe |
vṛkṣalaye yayau tatrā''sanaṃ nikṣipya cullikām || 42 ||
[Analyze grammar]

kṛtvā saṃpacya devebhyo vaiśvadevaṃ baliṃ dadau |
gave baliṃ dadau bhūtavaliṃ dadau tataḥ param || 43 ||
[Analyze grammar]

pitṛbaliṃ dadau cāpi nārāyaṇabaliṃ dadau |
tato yāvat prabhoktuṃ vai patrāvalīprapūraṇam || 44 ||
[Analyze grammar]

karoti tāvadevā'tra kaścidabhyāgataḥ śubhaḥ |
āyayau śvapaco bhūtvā'rthayāmāsa tu bhojanam || 45 ||
[Analyze grammar]

sādhvī tasmai dadau tṛptipradaṃ bhuktvā yayau sa hi |
tataścānyā jaraṭhā cābhyāgatā tatra cāgatā || 46 ||
[Analyze grammar]

tasyai sādhvī dadau ' tṛptipradaṃ sā bubhuje satī |
bhuktavatī niṣasāda tarośchāyāśraye tale || 47 ||
[Analyze grammar]

japaṃ vidadhatī kṛṣṇanārāyaṇeti mālayā |
o namaḥ śrīkṛṣṇanārāyaṇāya pataye svāhā || 48 ||
[Analyze grammar]

uccāraṇaṃ karotyeṣa mālākarā tu sādhyikā |
śrutvā tu pācikā sādhvī tāmapṛcchat tadā drutam || 49 ||
[Analyze grammar]

kā tvaṃ kiṃ japasi śrīmannārāyaṇaṃ hi mālayā |
kiṃ tena jāyate puṇyaṃ phalaṃ vā'nyad vadā'tra me || 50 ||
[Analyze grammar]

abhyāgatā tadovāca śṛṇu tvaṃ pācike sati |
mantreṇā'nena bhagavān kṛṣṇanārāyaṇo milet || 51 ||
[Analyze grammar]

śvapacyapi ca cāṇḍālī dvijatulyā prajāyate |
pāvanī sarvavarṇānāṃ mantreṇā'nena cakriṇaḥ || 52 ||
[Analyze grammar]

māṃsādāścāpi madyādāḥ kravyādāḥ kuṇapāśanāḥ |
pūyante manunā kṛṣṇadaivatena na saṃśayaḥ || 53 ||
[Analyze grammar]

yaḥ sākṣāt paramātmā'sti dhāmeśaḥ puruṣottamaḥ |
malamāso'pi yadyogānnirmalaḥ pāvano'bhavat || 54 ||
[Analyze grammar]

malinā sarvadā māyā nirmalā rādhikā tu sā |
ajāyata hi tadyogāt tanmantraṃ prajapāmyaham || 55 ||
[Analyze grammar]

prabhokṛṣṇa vālakṛṣṇā'nādikṛṣṇanarāyaṇa |
māṇikīmādhavīlakṣmīrādhāramāpate prabho || 56 ||
[Analyze grammar]

śuni kroḍe khale kāke śave cāṇḍālake yame |
rākṣase dhvajini drohiṇyapi yo vartate prabhuḥ || 57 ||
[Analyze grammar]

gavi mṛge sati haṃse jīve dvije gurau sure |
nṛpe devālaye mitre vartate yo narāyaṇaḥ || 58 ||
[Analyze grammar]

pavitraḥ pāvakaḥ kṛṣṇastamahaṃ prajapāmi vai |
bhaktā'smi pāvanī jātā prasādabhakṣaṇādinā || 59 ||
[Analyze grammar]

nāmnā'smi śabalāyoniścāṇḍālī vaiṣṇavī sadā |
ityuktvā sā divyarūpā divyavimānagā'bhavat || 60 ||
[Analyze grammar]

pācikā drutamevā'syāḥ sakāśānmanumārthayat |
sāpi vimānagā mantraṃ śrāvayāmāsa bhāvataḥ || 61 ||
[Analyze grammar]

pācikā tatparaṃ mantraṃ jagrāha satvaraṃ tadā |
tāvat tatrā'bhavat sākṣāt pūrvabhoktā narastu yaḥ || 62 ||
[Analyze grammar]

so'pyayācata mantraṃ taṃ vimānasthā dadau manum |
tasmai kṛṣṇasya nāmā'pi datvā svargaṃ gatā'bhavat || 63 ||
[Analyze grammar]

aho bhāgyaṃ śabalāyā dharmadravyarpitā'danāt |
svargaṃ lebhe tato dharmadevatā'pi tato manum || 64 ||
[Analyze grammar]

lebhe labdhvā dadau tatra cāṇḍālyai śreyase drutam |
cāṇḍālī tanmanuṃ prāpya divyatejomayī hyabhūt || 65 ||
[Analyze grammar]

dharmadevīkarād yastu jagrāha mānavaḥ phalam |
bhojyaṃ sa tu manuścāsīt vaiṣṇavo mūrtimāṃratadā || 66 ||
[Analyze grammar]

dharmadevyāḥ pāvanītvaṃ prādarśayanmanuḥ svayam |
ṣoḍaśārṇaḥ kṛṣṇanārāyaṇasvāmisvadaivataḥ || 67 ||
[Analyze grammar]

evaṃ vai kṛpayā tatra pāvanī dharmadevatā |
mantro'pi pāvanaścāpi cāṇḍālī pāvanī tadhā || 68 ||
[Analyze grammar]

kṛṣṇā'rpitā'pi śabadāyonirvai pāvanī tathā |
kṛṣṇanārāyaṇayogānnikṛṣṭayonijā'pi yat || 69 ||
[Analyze grammar]

pāvanī jāyate yatra kṛṣṇo'sti pāvanaṃ tu tat |
yadrike dharmadeṣyāḥ sā saṃśrutvā dāsikā tataḥ || 70 ||
[Analyze grammar]

ātmanivedinī jātā dharmadevī tiro'bhavat |
evaṃvidhāṃ dharmadevīṃ vīkṣya caṇḍālanī drutam || 71 ||
[Analyze grammar]

stutiṃ cakre darśanārthaṃ punastatrā'timohinī |
namo dharmadevatāyai nārāyaṇyai namo namaḥ || 72 ||
[Analyze grammar]

namaścāṇḍālikābhaktyā prasannāyai ca te namaḥ |
namaḥ śabalikāyonisvarūpāyai ca te namaḥ || 73 ||
[Analyze grammar]

namo mantrasvarūpāyai mahādhātryai ca te namaḥ |
namo'nādikṛṣṇanārāyaṇavāṇyai ca te namaḥ || 74 ||
[Analyze grammar]

namaḥ śaktyai mahāśaktyai pāvayitryai ca te namaḥ |
namaḥ kalyāṇakartryai te divyamātre ca te namaḥ || 75 ||
[Analyze grammar]

mālavānyā meladātryai dharmadāyai ca te namaḥ |
punarme darśanaṃ dehi mātarniḥsaṃśayāya me || 76 ||
[Analyze grammar]

yā'haṃ pṛṣṭvā bhavapāraṃ yāsyāmyeva na saṃśayaḥ |
ityarthitā dharmadevī prādṛśyate tadā punaḥ || 77 ||
[Analyze grammar]

mālavānī namaścakre papraccha mokṣaṇaṃ pre |
kathaṃ mokṣaṃ prapadye'haṃ kathaṃ pāraṃ prayāmi ca || 78 ||
[Analyze grammar]

kā tvaṃ me vada kānte'tra kiṃ kṛtvā tvaṃ prayāsyapi |
kimarthaṃ tvaṃ samāyātā kā me bhaktiranuttamā || 79 ||
[Analyze grammar]

kathaṃ vā bhāvi me bhāgyaṃ vada me guruyogini |
ityevaṃ badrike śiṣyā papraccha dharmadevatām || 80 ||
[Analyze grammar]

dharmadevī samuvāca sarvaṃ tasyai yathātatham |
āyātā'haṃ parīkṣārthaṃ svīgatārthe'tibhāvukīm || 81 ||
[Analyze grammar]

kīdṛśī tvāṃ tu tāṃ jñātuṃ tvayā bhāvo'ti daśitaḥ |
dharmadevo'smyahaṃ devīsvarūpo'tra samāgataḥ || 82 ||
[Analyze grammar]

bhāvaṃ hārdaṃ ca te bhāvaṃ dharmaṃ jñātvā'tiharṣitaḥ |
svāgataṃ bhajana jñātvā dāsyaṃ jñātvā'tiharṣitaḥ || 83 ||
[Analyze grammar]

saṃprāptaṃ pācitaṃ tvannaṃ mayā te śreyase tviha |
prasādasya pradānāya tuṣṭaye te tathā tviha || 84 ||
[Analyze grammar]

athā'haṃ te manuṃ dātumicchāṃ cakāra śobhanām |
tāvānmantrāḥ svayaṃ kṛṣṇanārāyaṇasya pāvanaḥ || 85 ||
[Analyze grammar]

ṣoḍaśārṇo naro bhūtvā tvatkṛpārthaṃ samāgataḥ |
pāvano'pi manurdharmāt pāvanatara iṣyate || 86 ||
[Analyze grammar]

ityevaṃ sa manurbhikṣāṃ bhuktvā tvatrā'bhyadarśayat |
cāṇḍālī śabalāyoniryā sā māyā pramādinī || 87 ||
[Analyze grammar]

sarvajantukhanirūpā cāyātā kāraṇātmikā |
sarvayonimayī māyā sarvathā malinā hyati || 88 ||
[Analyze grammar]

sāpi dharmācchuddharūpā kṛṇāyogāttu sarvathā |
śuddhaiva jāyate nārāyaṇārpitā hi muktidā || 89 ||
[Analyze grammar]

brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrāstathā'ntyajā api |
cāṇḍālāśceti sarvā yā bhūtānā yonayo bhuvi || 90 ||
[Analyze grammar]

tāḥ sarvāḥ śrīkṛṣṇanārāyaṇayogena divyatām |
yānti sarvārpaṇabhaktyā cāṇḍālī śuddhimeti ca || 91 ||
[Analyze grammar]

tvaṃ bhaktā saṃvīkṣya sarvaṃ jagrahitha manūttamam |
matto'tra tena sahasā jātāsi pāvanī śubhā || 92 ||
[Analyze grammar]

tava yogena cānyāsāṃ cāṇḍālīnāṃ pramokṣaṇam |
bhaviṣyati na sandehastvaṃ jātā'dya narāyaṇī || 93 ||
[Analyze grammar]

bhaktyā pūtāsi cāṇḍāli kṛpayā pāvitā mayā |
manunā pāvitā samyag viprāṇyasi tvitaḥ param || 94 ||
[Analyze grammar]

mahāmuktānikā cāsi brahmadhāmanivāsinī |
tava sarvaṃ kuṭumbaṃ vai pāvanaṃ brahmagotrakam || 95 ||
[Analyze grammar]

adyataḥ khalu sañjātaṃ bhaja śrīvallabhamprabhum |
tyaja vai tāmasaṃ karma prasevaya tu sāttvikam || 96 ||
[Analyze grammar]

prabhuṃnārāyaṇaṃ kāntaṃ labdhvā yāhyakṣaraṃ padam |
kuṃkumavāpikākṣetraṃ prayāhi sakuṭumbinī || 97 ||
[Analyze grammar]

sākṣātkṛṣṇaṃ bālakṛṣṇaṃ labdhvā yāhi paraṃ padam |
ityuktvā badrike dharmadevaścādṛśyatāṃ gataḥ || 98 ||
[Analyze grammar]

mālavānī prasādaṃ tu bhuktvā tyaktvā nijakriyām |
kuṭumbasahitā prāptā kṣetraṃ kuṃkumavāpikām || 99 ||
[Analyze grammar]

aśvapaṭṭasarastīre jale snātvā papau jalam |
anādiśrīkṛṣṇanārāyaṇaṃ tatra vyalokayat || 100 ||
[Analyze grammar]

kāntaṃ susundaraṃ viṣṇuṃ caturbhujaṃ subhūṣaṇam |
sutejasaṃ hariṃ vīkṣya kuṭumbena samaṃ drutam || 101 ||
[Analyze grammar]

mūrchāmavāpa tatraiva cāṇḍālī mālavānikā |
divyaṃ vimānaṃ subhagaṃ tvāyātaṃ tatra śobhanam || 102 ||
[Analyze grammar]

bālakṛṣṇaṃ prabhuṃ dṛṣṭvā vimānaṃ cā'pyarūruhat |
kuṭumbasahitā divyā divyadehātisundarī || 103 ||
[Analyze grammar]

anādiśrīhariṃ dhyātvā yayau dhāmā'kṣaraṃ param |
evaṃ badrīpriye bhaktā mālavāni haripriyā || 104 ||
[Analyze grammar]

kuṭumbena sahitā sā'bhūt dharmakṛpayā tadā |
mahābhāgavataṃ dharmaṃ labdhavatī prabhumpatim || 105 ||
[Analyze grammar]

kāmyadharmeṇāpi sādhyadharmaḥ saṃprāpyate kvacit |
paṭhanācchravaṇādasyā'vāpyate dharmajo vṛṣaḥ || 106 ||
[Analyze grammar]

iti śrīlakṣmīnārāyaṇīyasaṃhitāyāṃ caturthe tiṣyasantāne mālavānyāścāṇḍālyā dharmabalena sevābalena dharmadevatādarśanaṃ mūrtimatṣoḍaśokṣaramanudarśanaṃ śabalikāyonipāvanatādarśanaṃ tataḥ kuṃkumavāpikāgamanottaraṃ sakuṭumbāyā mokṣaṇaṃ cetyādinirūpaṇanāmā pañcatriṃśo'dhyāyaḥ || 35 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Lakshminarayana Samhita Chapter 35

Cover of edition (2011)

Shri Lakshmi Narayana Samhita
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2011)

शेतायनव्यास (Shwetayan Vyas)

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: