Lakshminarayana Samhita [sanskrit]

by Shwetayan Vyas | 1,169,834 words | ISBN-10: 8170801818 | ISBN-13: 9788170801818

The Lakshminarayana Samhita Chapter 33 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Lakshmi-narayana-samhita is an encyclopaedic work devoted to Narayana although it deals with various deities. The work is written in Puranic style and divided into four books according to the four Yugas. In total, the work consists of roughly 120,000 metrical verses.

śrīnaranārāyaṇa uvāca |
śṛṇu badrīpriye devi svarṇakāriṇikākathām |
madhyadeśe narmadāyāstaṭe māṇikyapattane || 1 ||
[Analyze grammar]

svarṇakārakuṭumbāni bhūpālamānitāni vai |
avasan svarṇarūpyāṇāṃ kalākauśalyavanti hi || 2 ||
[Analyze grammar]

putrāḥ putryaśca dāsāśca vartante svarṇakāriṇām |
vyāpārān kānakān sarve kurvantyābhūṣaṇāni ca || 3 ||
[Analyze grammar]

vibhinnānyapi pātrāṇi tathopaskaraṇāni ca |
pradarśanāni rūpāṇi racayanti bahūnyapi || 4 ||
[Analyze grammar]

dhātujāni naikadhā saṃvikrayādi dadhatyapi |
rājāno rājyamānyāśca rāṣṭramānyāśca vai prajāḥ || 5 ||
[Analyze grammar]

prajeśvarāḥ śreṣṭhinaśca krayaṃ kurvanti cāpaṇāt |
svarṇakārāḥ kalayā vai suvarṇe melanaṃ manāk || 6 ||
[Analyze grammar]

bahu vā bhinnadhātūnāṃ kṛtvā kurvanti bhūṣaṇam |
śuddhaṃ tu kundanaṃ kaścid bhūṣārthaṃ cārpayatyapi || 7 ||
[Analyze grammar]

tatrāpi dhātusammelaṃ kṛtvā niṣkāsayanti tat |
miśre svarṇe viśeṣeṇa miśraṇaṃ vidadhatyapi || 8 ||
[Analyze grammar]

stenakarma vidhāyaiva racayanti hi bhūṣaṇam |
evaṃvidhāḥ svarṇakārā rājyabhūṣākarā api || 9 ||
[Analyze grammar]

bhavanti sma ca lakṣāṇāṃ koṭīnāṃ bhūṣaṇākarāḥ |
śṛṃgārakāriṇaścāpi stainyena dhanino'bhavan || 43310 ||
[Analyze grammar]

stainyaṃ tu badrike naiva hitakṛt kasyacit kvacit |
prāpte tu daśame varṣe samūlaṃ hi vinaśyati || 11 ||
[Analyze grammar]

athaikadā tu taddeśe'vagrahaścā'bhavanmuhuḥ |
durbhikṣapīḍitā lokā labhante'nnaṃ na vai kvacit || 12 ||
[Analyze grammar]

mahārāṣṭre'bhavadannaṃ tvasaṃkhyaṃ vṛṣṭiyogataḥ |
vinā mūlyaṃ na cāpyeta dhanaṃ nā'bhūt prajākare || 13 ||
[Analyze grammar]

prajā nirdhanadāridryaduḥkhitā annavarjitāḥ |
ucchṛṃkhalāstato jātā lūṭanaṃ cārabhanta vai || 14 ||
[Analyze grammar]

yuddhasainyasamānyeva prajānāṃ maṇḍalāni vai |
udvṛttāni lūṭakāni prāsarat pattane'bhitaḥ || 15 ||
[Analyze grammar]

rājagṛhe tathā śreṣṭhivasatau svarṇakāriṣu |
yatra yatrā'bhavat svarṇaṃ rūpyakaṃ tāmrajaṃ dhanam || 16 ||
[Analyze grammar]

apahṛtya samastaṃ tad yayurannārthamulbaṇāḥ |
mahārāṣṭrapradeśeṣu gatvā'nnāni tu lebhire || 17 ||
[Analyze grammar]

svarṇakārā dhanahīnā mūladhanaiśca varjitāḥ |
tato'nnavarjitāścāpi babhūvuḥ kṣutprapīḍitāḥ || 18 ||
[Analyze grammar]

prajābālā bālikādyāḥ putrāḥ pautrādayo'varāḥ |
pīḍyante tvannavidhurā mriyante kṣutprapīḍitāḥ || 19 ||
[Analyze grammar]

vikarālasvarūpaṃ vai duṣkālena dhṛtaṃ tadā |
prajā mṛtyubhayāccakrurnāmayajñān sthale sthale || 43320 ||
[Analyze grammar]

maṇḍalāni militvā'pi grāme grāme pure pure |
harernāmnāṃ kīrtanāni kurvanti vṛṣṭivāñcchayā || 21 ||
[Analyze grammar]

pūjanāni prakurvanti śuṣkapatrādibhiḥ prajāḥ |
bhāvadravyaiḥ pūjayanti cārtanādaiḥ stuvantyapi || 22 ||
[Analyze grammar]

mṛtadehānarpayanti haraye sutabāndhavān |
evaṃ jāte hi duṣkāle śaraṇyo nopalabhyate || 23 ||
[Analyze grammar]

tatra vṛddhā bhaktimatī svarṇakartrī tu pāvanī |
āsīnnāmnā hemasudhā saṃkalpasiddhiśālinī || 24 ||
[Analyze grammar]

yā pūrvaṃ svājñayā patyuḥ pitṛbhyāṃ sahitā yayau |
kuṃkumavāpikākṣetraṃ tatra śrīlomaśaṃ munim || 25 ||
[Analyze grammar]

guruṃ cakāra sā nārī mantraṃ jagrāha tanmukhāt |
oṃ namaḥ śrīkṛṣṇanārāyaṇāya pataye svāhā || 26 ||
[Analyze grammar]

jajāpa sā nityameva mantraṃ sahasravārakam |
anādiśrīkṛṣṇanārāyaṇeti raṭanaṃ sadā || 27 ||
[Analyze grammar]

bālakṛṣṇahare kṛṣṇakānteti bhajanaṃ muhuḥ |
 cakre karmasu sarveṣu vārdhakye'pi tu bhāvataḥ || 28 ||
[Analyze grammar]

pūjāṃ prātaḥ karotyeva mūrteḥ puṣpajalādibhiḥ |
naivedyaṃ cārārtrikaṃ ca śayanaṃ kārayatyapi || 29 ||
[Analyze grammar]

militvā bahudhā nāryastadgṛhe cotsavaṃ hareḥ |
kurvantyapi sādhavaśca satyaścāyānti tadgṛham || 43330 ||
[Analyze grammar]

sevate'nnajalavastraiḥ pādasaṃvāhanādibhiḥ |
satīḥ sādhūn yatheṣṭaṃ ca dānena rañjayatyapi || 31 ||
[Analyze grammar]

āśīrvādān sādhavaste datvā yānti sthalāntaram |
evaṃ puṇyavatī sā''sīd yadgṛhaṃ tīrthamuttamam || 32 ||
[Analyze grammar]

pāvanaṃ sarvadā tvāsīt sadā nārāyaṇāśrayam |
siddhyāśrayaṃ tathā''sīcca duṣkāle'pyannamakṣayam || 33 ||
[Analyze grammar]

yadgṛhe vartate kṛṣṇanārāyaṇapratāpataḥ |
vardhante divyakaṇakāḥ kusūle vardhate dhṛtam || 34 ||
[Analyze grammar]

yadannaṃ ceyamicched vā prātarnaivedyakāriṇī |
tat kusūle labhyate'pi śākapatrādikaṃ tathā || 35 ||
[Analyze grammar]

evaṃ siddhimatī sā''sīnnānye jānanti tādṛśīm |
tathāpi duḥkhitā lokā maranti tān vilokya sā || 36 ||
[Analyze grammar]

dayāparā'bhavada vṛddhā paropakṛtiśālinī |
bālikābhyaśca bālebhyo vidhavābhyastathā dine || 37 ||
[Analyze grammar]

sagarbhābhyo'tivṛddhābhyo dīnā'nāthebhya ityapi |
madhyāhne svagṛhaṃ yātebhyo dadāti hi roṭakam || 38 ||
[Analyze grammar]

niṣkāsya svagṛhacullīpārśvasthakoṣṭhalāttataḥ |
premṇā dadāti sā vṛddhā bhuktvā yānti kṣudhākulāḥ || 39 ||
[Analyze grammar]

naitad viditaṃ sarveṣāṃ tato'nye mānavāḥ striyaḥ |
bhaktāyā durbhikṣakāle bhaktiṃ nindanti duḥkhitāḥ || 43340 ||
[Analyze grammar]

aho bhaktirna vai loke roṭakaṃ pradadāti hi |
na duṣkālaṃ mārakaṃ ca nivārayati cāgatam || 41 ||
[Analyze grammar]

na bhaktyā pūryate sthālī na mukhaṃ nodaraṃ tathā |
na bhaktyā kṣunnivṛttiśca tṛṣānāśo'pi naiva ca || 42 ||
[Analyze grammar]

na bhaktyā kālanāśaśca na vā mṛtyornivāraṇam |
na bhaktirbhojanārthaṃ vai jāyate kavalātmikā || 43 ||
[Analyze grammar]

kiṃ bhaktyā śuṣkayā tvatra sāhāyyaṃ tu yayā na vai |
mṛṣā bhaktirhi devānāṃ mṛṣā nārāyaṇasya ca || 44 ||
[Analyze grammar]

etādṛśe mahākāle nā'nnaṃ bhaktirdadāti vai |
na bhaktīnāṃ kavalā vai bhavanti sā mṛṣā tataḥ || 45 ||
[Analyze grammar]

na vā kṛṣṇo na vā viṣṇurduṣkāle'nnaṃ prayacchati |
bālāśca bālikāścāpi mriyante teṣu nirghṛṇaḥ || 46 ||
[Analyze grammar]

paśyantviyaṃ mahāvṛddhā hemasudhā'tra pattane |
bhaktimatī vidyate'pi duḥṣkāle'nnaṃ dadāti na || 47 ||
[Analyze grammar]

bhaktistasyā niṣphalā'sti jātaṃ durbhikṣakaṃ katham |
bhaktirnaiva mahākālaṃ nivārayati bhāti naḥ || 48 ||
[Analyze grammar]

dhik tatra sādhavaḥ sādhvyaḥ khādantyāyānti yānti tān |
na sāhāyyaṃ prakurvanti duṣkāle harijīvinaḥ || 49 ||
[Analyze grammar]

evamajñajanāstasyā nindāṃ kurvanti vai tadā |
badrike sādhusādhvīnāṃ bhakternindāṃ harestathā || 43350 ||
[Analyze grammar]

bubhukṣitā janā lokā mithaḥ kurvanti pīḍitāḥ |
saiṣā vāṇī karṇaparamparayā vṛddhayā śrutā || 51 ||
[Analyze grammar]

atha kālaṃ camatkārasyaiva vijñāya bhāminī |
hareḥ pratāpamutkṛṣṭaṃ darśayituṃ tadā svayam || 52 ||
[Analyze grammar]

iyeṣa vṛddhā sahasā hemasudhā haripriyā |
prātaḥ sā sthālikāṃ dhṛtvā kare ca daṇḍikāṃ kare || 53 ||
[Analyze grammar]

pīṭayitvā dhvanayitvā nirjagāma tu pattane |
mahāpathe vicitteva śrāvayatyeva mānavān || 54 ||
[Analyze grammar]

yebhyo vai bhojanaṃ cāstyapekṣaṇīyaṃ gṛhe mama |
āgantavyaṃ hi madhyānhe durbhikṣaduḥkhitairjanaiḥ || 55 ||
[Analyze grammar]

evaṃ sā nagare kṛtvā prakāśā''mantraṇaṃ tataḥ |
āyātā svagṛhaṃ tatra sasmāra śrīpatiṃ harim || 56 ||
[Analyze grammar]

anādiśrīkṛṣṇanārāyaṇaṃ lakṣmīṃ ca lomaśam |
sākṣāt te tvāyayurbhaktyā niṣeduḥ satkṛtā gṛhe || 57 ||
[Analyze grammar]

divyā divyavibhūṣāḍhyā rūparūpānuyoginaḥ |
prasannavadanāḥ sveṣṭadevāḥ kalyāṇakāriṇaḥ || 58 ||
[Analyze grammar]

vanditāḥ pūjitā bhaktyā satkṛtā bhojitāstathā |
arthitāḥ prārthitāḥ sthātuṃ pūrayituṃ niveditāḥ || 59 ||
[Analyze grammar]

bhaktivaśāste vṛddhāyāstathaiveti samācaran |
viṣṇuścotpādakastatra roṭakāṇāṃ tadā'bhavat || 43360 ||
[Analyze grammar]

lakṣmīścā''pūrikā tatra bhojanānāṃ tadā'bhavat |
lomaśaścā'bhavat tatra dātā satatayatnavān || 61 ||
[Analyze grammar]

hemasudhā jalānāṃ ca pradātrī tu tadā'bhavat |
tāvadvai mānavā dīnā anāthā bhikṣukāḥ striyaḥ || 62 ||
[Analyze grammar]

narā nāryaḥ sādhavaśca satyaśca kṣutprapīḍitāḥ |
anye khalāśca nindādikartāro'pi kṣudhānvitāḥ || 63 ||
[Analyze grammar]

kutūhalāttu hāsyārthaṃ vīkṣituṃ tatra cāgatāḥ |
vṛddhā jātā vicittā kiṃ bhānahīnā mṛṣā ca kim || 64 ||
[Analyze grammar]

kiṃ satyaṃ vartate tatra bhaktiḥ kiṃ phalitā kṛtā |
dadāti cānnaṃ yadvā sā duṣkālaparipīḍitā || 65 ||
[Analyze grammar]

āhvayatyeva vai sthālyā vṛthā mithyā ṛtaṃ ca vā |
ityāścaryaparā lokāḥ sahasraśaḥ kṣudhānvitāḥ || 66 ||
[Analyze grammar]

āyātā bhāvayuktā vā abhāvasahitā api |
atha śrīlomaśo devaḥ prārabhata pradānakam || 67 ||
[Analyze grammar]

roṭakāṇāṃ sahasrāṇāṃ sahaivaikakṣaṇe kṣaṇe |
mānavā vyomamārgeṇa kṣiptān sarvān hi roṭakān || 68 ||
[Analyze grammar]

gṛhṇanti na bhuvaṃ yānti roṭakāḥ kṣudhitairdhṛtāḥ |
bhuktvā bhuktvā prayāntyeva viśāle bhūtale tadā || 69 ||
[Analyze grammar]

sammardastu mahāṃstatra jāyate'pi na bādhakṛt |
āsāyaṃ dattavān cānnaṃ lomaśākhyo gurustadā || 43370 ||
[Analyze grammar]

lakṣmīrnārāyaṇastatra virājete vidhāyakau |
roṭakā godhūmajā vai miṣṭamiśrā ghṛtānvitāḥ || 71 ||
[Analyze grammar]

prāpyante cāpi bhujyante tṛptiṃ yanti tu bhojinaḥ |
evaṃ vai lakṣaśo lokā bhuktvā proktvā jayaṃ muhuḥ || 72 ||
[Analyze grammar]

prayānti svagṛhaṃ sāyaṃ camatkāro'bhavad bhuvi |
rātrau hemasudhayā'nnasatraṃ cānargalaṃ kṛtam || 73 ||
[Analyze grammar]

deśagrāmādibhya īyurmānavā bhikṣukā iti |
tebhyo'nnaṃ te dadū rātrāvāprabhātaṃ dine yathā || 74 ||
[Analyze grammar]

evaṃ durbhikṣaduḥkhāḍhyā narā nāryastu lakṣaśaḥ |
āyayuḥ paritaḥ śrutvā''ścaryaṃ vai dinasaptakam || 75 ||
[Analyze grammar]

rātrindivaṃ pravāhāstu mānavānāṃ samudrabhāḥ |
udvelā iva sañjātā bhikṣāścaryaprapreritāḥ || 76 ||
[Analyze grammar]

bhikṣukāste prasādānnaṃ bhuktvā bhuktvā vyaghāḥ śubhāḥ |
babhūvuḥ pāvanā bhaktāścakruśca bhajanaṃ hareḥ || 77 ||
[Analyze grammar]

prabhokṛṣṇa bālakṛṣṇa śrīkṛṣṇamādhavīpate |
vṛddhānāryā kṣudhā vināśitā te kṛpayā'dhunā || 78 ||
[Analyze grammar]

praśaṃsanti hariṃ te tu stuvanti nityatarpitāḥ |
ekavāraṃ yena bhuktaḥ prasādaḥ paramātmanaḥ || 79 ||
[Analyze grammar]

māsaṃ māsaṃ na vai teṣāṃ kṣudhāmāsīddhi badrike |
evaṃvidhaṃ camatkāraṃ prāpuste mānavāstadā || 43380 ||
[Analyze grammar]

āgatyāgatya tu sarve jagṛhurmantramuttamam |
vṛddhā tebhyo lomaśādvai dāpayatyeva tanmanum || 81 ||
[Analyze grammar]

oṃ namaḥ śrīkṛṣṇanārāyaṇāya pataye svāhā |
lakṣaśo mānavāstatra vaiṣṇavāścā'bhavan śubhāḥ || 82 ||
[Analyze grammar]

vṛddhayā cārthitaḥ kṛṣṇanārāyaṇo'pi varṣaṇam |
pracakāra tato bhūmau tṛptidaṃ śītalairjalaiḥ || 83 ||
[Analyze grammar]

araṇyāni ca vāṭyaśca kṣetrāṇi ca vanāni ca |
mānasāni cāpaṇāni jātānyaudāryavanti ca || 84 ||
[Analyze grammar]

patrānnaphalapuṣpādyaiḥ ṛddhāni tāni cā'bhavan |
vṛddhā sā hemasudhikā devatāvat prapūjyatām || 85 ||
[Analyze grammar]

avāpa kṛṣṇayogena tāpasī lokarakṣiṇī |
hemasudhā'nnadā devī tvannapūrṇā'bhavad bhuvi || 86 ||
[Analyze grammar]

tataḥ pūjāṃ parāṃ prāpya lakṣmīlomaśamādhavāḥ |
tiro'bhavan tataḥ sthānāt kuṃkumakṣetramāyayuḥ || 87 ||
[Analyze grammar]

hemasudhā'nnapūrṇā tu divyadehā vyajāyata |
kathayitvā hi sarvebhyo gantuṃ kuṃkumavāpikām || 88 ||
[Analyze grammar]

tiro'bhavat sahasā sā paśyatāṃ lakṣadehinām |
kuṃkumavāpikākṣetramambareṇa samāyayau || 89 ||
[Analyze grammar]

hareḥ sevāparā nityaṃ vartate caraṇāmbuje |
divyadehā divyamuktānikā dāsī tu pāvanī || 43390 ||
[Analyze grammar]

ṣoḍaśābdā divyamūrtirnityaṃ tasthau hareḥ puraḥ |
atha te nārmadakṣetravāsā māṇikyavāsinaḥ || 91 ||
[Analyze grammar]

yātrārthaṃ tvāyayurdivyaṃ kṣetraṃ kuṃkumavāpikām |
lakṣaśo mānavā nāryo narā janmamahotsave || 92 ||
[Analyze grammar]

aṣṭādaśe kṛṣṇanārāyaṇajayantikotsave |
darśanārthaṃ pūjanārthaṃ kalyāṇārthaṃ tathā''yayuḥ || 93 ||
[Analyze grammar]

pradaduścopadāḥ sarve pupūjurmaṇiratnakaiḥ |
candanairakṣataiḥ pauṣpahāramālābhiracyutam || 94 ||
[Analyze grammar]

anādiśrīkṛṣṇanārāyaṇaṃ śrīmāṇikīpatim |
lomaśaṃ ca tathā cāśvasaro lakṣmīmapūjayan || 95 ||
[Analyze grammar]

tīrthavidhiṃ pracakruśca nyūṣurmāsacatuṣṭayam |
māghasnānaṃ vidhāyaiva kṛtakṛtyāśca te'bhavan || 96 ||
[Analyze grammar]

sahasraśo narā nāryo līnasaṃkalpavāsanāḥ |
bālakṛṣṇaprabhāveṇa yayurdhāmā'kṣaraṃ hareḥ || 97 ||
[Analyze grammar]

anye'bhavan sādhavaśca sādhvyaścā'pyabhavaṃstadā |
apare vaiṣṇavāḥ sarve kṛtvā tīrthaṃ yayurgṛham || 98 ||
[Analyze grammar]

ityevaṃ badrike lokakalyāṇakāriṇī satī |
suvarṇakārapramadā jātā'nnapūrṇikā surī || 99 ||
[Analyze grammar]

tataḥ kālāntare prāptā padaṃ śāśvatamakṣaram |
svarṇakārādijātīnāṃ prajānāṃ pāpanāśanam || 433100 ||
[Analyze grammar]

hareḥ prasādabhojyādidānena sā cakāra ha |
bhuktimuktipradā nārāyaṇī sā ca tato'bhavat || 101 ||
[Analyze grammar]

iti śrīlakṣmīnārāyaṇīyasaṃhitāyāṃ caturthe tiṣyasantāne māṇikyapattanīyāyā hemasudhānāmnyāḥ svarṇakāriṇyā bhaktyā bhagavatā'saṃkhyamānavānāṃ bhojanādi durbhikṣe'rpitaṃ mokṣaṇaṃ ca kṛtaṃ sāpi muktiṃ nītetyādinirūpaṇanāmā trayastriṃśo'dhyāyaḥ || 33 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Lakshminarayana Samhita Chapter 33

Cover of edition (2011)

Shri Lakshmi Narayana Samhita
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2011)

शेतायनव्यास (Shwetayan Vyas)

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: