Lakshminarayana Samhita [sanskrit]

by Shwetayan Vyas | 1,169,834 words | ISBN-10: 8170801818 | ISBN-13: 9788170801818

The Lakshminarayana Samhita Chapter 8 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Lakshmi-narayana-samhita is an encyclopaedic work devoted to Narayana although it deals with various deities. The work is written in Puranic style and divided into four books according to the four Yugas. In total, the work consists of roughly 120,000 metrical verses.

śrībadrīśvaryuvāca |
ko'sau vipro'bhavat tatra tāpaso badarīsthale |
yasmai kanyā ca badaraṃ dadau brūhi hare kathām || 1 ||
[Analyze grammar]

śrīnaranārāyaṇa uvāca |
brahmadevo'bhavadvipro lūnīgrāmanivāsakṛt |
saurāṣṭre vedavedāṃgapravīṇo makhakarmaṭhaḥ || 2 ||
[Analyze grammar]

prātaḥ snātvā pūjayitvā kṛṣṇaṃ daivatapañcakam |
bhikṣārthaṃ sa prayātyeva grāmavasatisadgṛham || 3 ||
[Analyze grammar]

alaṃ prāpyodarapūrṇaṃ nivartate gṛhaṃ nijam |
aprāpya pūrṇaṃ vasatigṛhāṃgaṇāni yātyapi || 4 ||
[Analyze grammar]

alaṃ labdhvā gṛhaṃ yāti pācayitvā striyā saha |
nāmnā tu viśadākṣyā 3 bhuṃkte devārpaṇottaram || 5 ||
[Analyze grammar]

ityevaṃ vartamānasya gataṃ varṣasahasrakam |
vyajāyata na cāpatyaṃ patnī śokāturā'bhavat || 6 ||
[Analyze grammar]

anapatyasya lokā na bhavanti sukhadāyinaḥ |
uddhāro'pi bhavennaiva ṛṇānubandhinastathā || 7 ||
[Analyze grammar]

api mūrkho'pi vaṃśīyaḥ samuddharati pūrvajān |
aputrasya gatirnāsti vandhyāyā nahi mokṣaṇam || 8 ||
[Analyze grammar]

tasmāt prayatitavyaṃ vai putrārthaṃ tapaādibhiḥ |
vicāryetthaṃ patiṃ prāha viśadākṣī pratāpinī || 9 ||
[Analyze grammar]

gataṃ varṣasahasraṃ vai putro nāsti hi mānasaḥ |
na garbhajo nāṃ'kajaśca na datto na ca rakṣitaḥ || 10 ||
[Analyze grammar]

vinā putraṃ gatirnāsti caiṣitavyaḥ sutastataḥ |
sarvebhyaḥ khalu putrebhyo garīyān garbhajaḥ sutaḥ || 11 ||
[Analyze grammar]

auraso guṇasampannaḥ pitrośca pratibimbakaḥ |
utpādanīyaścāvābhyāṃ putro garbhaja uttamaḥ || 12 ||
[Analyze grammar]

dehi garbhaṃ hariṃ dhyātvā kṛtakṛtyā bhavāmi yat |
śrutvaivaṃ pramadāvākyaṃ vipraḥ prāha na me sutaḥ || 13 ||
[Analyze grammar]

lalāṭe likhitaścāsti na te putro bhaviṣyati |
stheyaṃ tasmādaputrābhyāmāvābhyāṃ bhavasāgare || 14 ||
[Analyze grammar]

śrutvaivaṃ pramadā prāha bhāgyaṃ tapasā vardhate |
putrecchayā tapaḥ kāryaṃ bhavatā vā mayā tviha || 15 ||
[Analyze grammar]

aputrayormaraṇaṃ vai narakāya bhavediti |
ṛṇāni trīṇyapākṛtya mokṣe cittaṃ niveśayet || 16 ||
[Analyze grammar]

asādhyaṃ nāsti viprasya tapasvino viśeṣataḥ |
tasmāttapaḥ paraṃ kāryaṃ putrārthaṃ kānta sarvathā || 17 ||
[Analyze grammar]

ityuktvā virarāmeyaṃ vipraścintāṃ cakāra ha |
patnyā vākyaṃ yathārthaṃ vai nā'napatyasya sadgatiḥ || 18 ||
[Analyze grammar]

saṃkalpapūrakaṃ kṣetraṃ divyaṃ badarikāśramam |
gantavyaṃ tatra yātrārthaṃ putrārthaṃ tapase'pi ca || 19 ||
[Analyze grammar]

putraprāptirbhavedvā na mokṣasiddhirbhaviṣyati |
tasmādubhayasiddhyarthaṃ gantavyaṃ badarīvanam || 20 ||
[Analyze grammar]

nirṇīyetthaṃ striyā sākaṃ yayau badarikāśramam |
tīrthavidhiṃ vidhāyaiva kṛtvā''sanaṃ prakāśake || 21 ||
[Analyze grammar]

tapastepe bhūsuro'sau patnyā sākamaharniśam |
māsaṃ cakre phalāhāraṃ badarasyaiva kevalam || 22 ||
[Analyze grammar]

māsaṃ tasthau nirāhāraṃ himānilakṛtāśanaḥ |
māsadvayānte badarīṃ smṛtvā stotraṃ cakāra ha || 23 ||
[Analyze grammar]

nārāyaṇī satī sādhvī māṇikī śrīḥ ramā ratiḥ |
hariṇī kamalā lakṣmīḥ sadā jayatu mādhavī || 24 ||
[Analyze grammar]

mūlinī pattriṇī devī śākhāvatī himālayā |
badarāḍhyā narabījā sadā jayatu mādhavī || 25 ||
[Analyze grammar]

śūlāṃkuśadharā sādhvī brāhmaṇī bālayoginī |
sarvarṣidevavāsā śrīḥ sadā jayatu mādhavī || 26 ||
[Analyze grammar]

kārṣṇī kṛṣṇapriyā śītā hemānalanivāriṇī |
haryaṃganā brahmaśīlā sadā jayatu mādhavī || 27 ||
[Analyze grammar]

sattvamayī bālakṛṣṇasvarūpā puruṣottamī |
prajñā'nādikṛṣṇanārāyaṇī jayatu mādhavī || 28 ||
[Analyze grammar]

pārvatī brahmamuktādijaganmātā'vatāriṇī |
śrīkṛṣṇe vallabhā goptrī sadā jayatu mādhavī || 29 ||
[Analyze grammar]

camatkārasthitā devī tāpasī parameśvarī |
bhaktecchāpūrikā cāndrī sadā jayatu mādhavī || 30 ||
[Analyze grammar]

evaṃ stutvā namaḥ kṛtvopārarāma sa bhūsuraḥ |
viśadākṣau tato gatvā pupūja badarīśvarīm || 31 ||
[Analyze grammar]

jalaṃ tathā'kṣatān puṣpāṇyuttamāni ca śarkarāḥ |
dhūpaṃ dīpaṃ candanaṃ ca kuṃkumaṃ ca tathā'mbaram || 32 ||
[Analyze grammar]

samarpya badrikādevyai nīrājanaṃ samācarat |
aparādhakṣamāṃ cāpi yayāce viśadākṣikā || 33 ||
[Analyze grammar]

tataścākāśavāk tatra badaryūrdhvaṃ manoharā |
aśrūyata viśadākṣi badarīvratamācara || 34 ||
[Analyze grammar]

nityaṃ prātarbadaryāstu mūle secaya vāri tu |
badaryadhaḥśayanaṃ ca badaryadho nijāsanam || 35 ||
[Analyze grammar]

badrīpatraprapūtaṃ ca badarīphalabhojanam |
badrīchāyāṃ samāsādya māsamekaṃ nivāsanam || 36 ||
[Analyze grammar]

badarīrasasammiśravārisnānaṃ tathottamam |
badarīphalamālāyāḥ kaṇṭhe nityaṃ pradhāraṇam || 37 ||
[Analyze grammar]

prakoṣṭhe badarīpatraphalamālāvadhāraṇam |
kaṭyāṃ badarīpatrāṇāṃ mekhalāyāḥ pradhāraṇam || 38 ||
[Analyze grammar]

badarīpuṣpagandhasya mañjaryā grahaṇaṃ tathā |
dhammile badarīpuṣpamañjaryā dhāraṇaṃ tathā || 39 ||
[Analyze grammar]

sāyamārādhanaṃ badrīpramāyāḥ stotrakīrtanam |
badrībhūmermārjanaṃ ca badrīgundrasya bhakṣaṇam || 40 ||
[Analyze grammar]

badrītvakcūrṇayuktasya jalasya pānamityapi |
māsānte badarībījāṃ'kuraropaṇamityapi || 41 ||
[Analyze grammar]

udyāpanaṃ pūjanaṃ ca badarāṇāṃ pradānakam |
yathāśaktisvarṇarūpyabhūṣāratnapradānakam || 42 ||
[Analyze grammar]

annavastrādidānaṃ ca smṛddhirājyapradānakam |
yathā vaibhavadānaṃ ca pūjanaṃ ca visarjanam || 43 ||
[Analyze grammar]

sādhūnāṃ bhojanaṃ cāpi sādhvīnāṃ bhojanaṃ tathā |
kanyānāṃ bhojanaṃ cāpi kumārāṇāṃ ca bhojanam || 44 ||
[Analyze grammar]

vadhūnāṃ bhojanaṃ cāpi garbhiṇīnāṃ ca bhojanam |
śāṭikāṃ ghargharīṃ colīṃ kucalīṃ stanabandhinīm || 45 ||
[Analyze grammar]

dadyād dāne pramadābhyo mama prasādakāriṇīm |
dhanaṃ tu dakṣiṇāṃ dadyāt parihāraṃ tataścaret || 46 ||
[Analyze grammar]

evaṃ māsavrataṃ kuryāttasyāḥ putro bhavediti |
putrī cāpi mayā tulyā bhavennāstyatra saṃśayaḥ || 47 ||
[Analyze grammar]

śrutvaivaṃ vyomavāṇī sā māsaṃ śrībadarīvratam |
pracakāra yathāproktaṃ vipro'pi tapa ācarat || 48 ||
[Analyze grammar]

vratānte badarīdevī prasannā māṇikīramā |
kanyārūpā svayaṃ bhūtvā nirjagāma drumāntarāt || 49 ||
[Analyze grammar]

badaraṃ sā kare dhṛtvā dadau tad viprayoṣite |
viśadākṣī phalaṃ neme neme tāṃ badarīśvarīm || 50 ||
[Analyze grammar]

pataye phalalābhārthaṃ sā ceyeṣa hṛdantare |
badarī sahasā bhāvaṃ jñātvā viprāya tad dadau || 51 ||
[Analyze grammar]

prathamaṃ badaraṃ divyaṃ sabījaṃ putradāyakam |
dvitīyaṃ badaraṃ cāsyai brāhmaṇyai sā tato dadau || 52 ||
[Analyze grammar]

uvāca badarīdevī vipraṃ bhuṃkṣva sabījakam |
putravān tvaṃ yathākālaṃ patnīdvārā bhaviṣyasi || 53 ||
[Analyze grammar]

viśadākṣīṃ tataḥ prāha putraste'pi tataḥ param |
snuṣāsaṃkalpamātreṇa putrikāvān bhaviṣyati || 54 ||
[Analyze grammar]

putrikā sā mānasīti cākasmād bālayogini |
matsamā śrīharerbhaktā nārāyaṇī bhaviṣyati || 55 ||
[Analyze grammar]

dvitīyaṃ badaraṃ tasmād rakṣa snuṣārthamavyayam |
prasannā'smi bhava brāhmi vaṃśavistārayoginī || 56 ||
[Analyze grammar]

pautrīvaṃśo gānasaste bādarākhyo bhaviṣyati |
ityāśīrvādamevaitāṃ brāhmaṇīṃ brāhmaṇaṃ tathā || 57 ||
[Analyze grammar]

datvā tiro'bhavad badrīnārāyaṇī nareśvarī |
kṛtakṛtyo'bhavad vipro viprāṇī pūrṇamānasā || 58 ||
[Analyze grammar]

nārāyaṇaṃ badarīśaṃ badrīṃ prapūjya bhāvataḥ |
udyāpanaṃ samastaṃ ca yathāśakti vidhāya ca || 59 ||
[Analyze grammar]

yātrāṃ pūrṇāṃ saṃvidhāya tapaḥpūrṇaṃ vidhāya ca |
ṛṣīndevānprapūjyā'pi gaṃgāṃ vigāhya vai tataḥ || 60 ||
[Analyze grammar]

śanairnatvā hariṃ smṛtvā nyavartatāmubhāvapi |
ṛṣīkeśaṃ haridvāraṃ puṣkaraṃ siddhapattanam || 61 ||
[Analyze grammar]

kṛtvā tīrthāni tau māsacatuṣṭayottaraṃ mudā |
saurāṣṭre tvāyayatuśca kṣetraṃ kuṃkumavāpikām || 62 ||
[Analyze grammar]

tīrthavidhiṃ vidhāyā'pi dṛṣṭvā śrīlomaśaṃ munim |
anādiśrīkṛṣṇanārāyaṇaṃ prapūjya tāvubhau || 63 ||
[Analyze grammar]

prāpatuḥ svagṛhaṃ lūnīgrāmaṃ prasannamānasau |
pūjābhiḥ pūjitau vāsaṃ cakruturgṛhadharmiṇau || 64 ||
[Analyze grammar]

viśadākṣī babhūvā'pi patyurdaurhṛdalakṣaṇā |
suṣuve sā susamaye kumāraṃ śubhalakṣaṇam || 65 ||
[Analyze grammar]

dadau dānāni vipraśca jātakarmādi cācarat |
viśadākṣī putravatīgaṇanāṃ prajagāma ha || 66 ||
[Analyze grammar]

badrīpārvīramādevyāḥ kṛpayā'patyayoginī |
jātā saubhāgyasampannā saphalā gṛhadharmiṇī || 67 ||
[Analyze grammar]

atha kāle prayāte ca suto yadā yuvā'bhavat |
nāmnā nikāmadeveti khyātiṃ prāpa prajāsvapi || 68 ||
[Analyze grammar]

vivāhitaḥ sa pitrā'pi dhūnīgrāme śubhālaye |
girīśvarasya viprasya sutāṃ sureśvarīṃ satīm || 69 ||
[Analyze grammar]

kanyāṃ vivāhavidhinā jagrāha sa tu maṇḍape |
sā'pi mahendratulyaṃ vai badaryanugrahodbhavam || 70 ||
[Analyze grammar]

patiṃ tvāsādya mumude nikāmadevanāmakam |
nikāmadevamātā'pi snuṣāyai badaraṃ phalam || 71 ||
[Analyze grammar]

rakṣitaṃ cirakālena sopākhyānaṃ dadau mudā |
sureśvarī snuṣā bhuktvā phalaṃ badarīdaivatam || 72 ||
[Analyze grammar]

divyajñānavatī jātā satyasaṃkalpaśālinī |
yattat sureśvarī patnī kalpayatyeva mānase || 73 ||
[Analyze grammar]

tattat sarvaṃ bhavatyeva yathā lakṣmīḥ sarasvatī |
evaṃ te badrike proktaṃ sureśvarīkathānakam || 74 ||
[Analyze grammar]

athā'gre'pi kathayāmi kathāṃ te bālayogini |
tvameva badarī jātā putrikā bālayoginī || 75 ||
[Analyze grammar]

iti śrīlakṣmīnārāyaṇīyasaṃhitāyāṃ caturthe tiṣyasantāne lūnīgrāmasya brahmadevaviprasyā'napatyasya badrikāśrame tapasā prāptavaradānabadaraphalābhyāṃ putrapautrīprāptiprabhṛtinirūpaṇanāmā'ṣṭamo'dhyāyaḥ || 8 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Lakshminarayana Samhita Chapter 8

Cover of edition (2011)

Shri Lakshmi Narayana Samhita
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2011)

शेतायनव्यास (Shwetayan Vyas)

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: