Lakshminarayana Samhita [sanskrit]

by Shwetayan Vyas | 1,169,834 words | ISBN-10: 8170801818 | ISBN-13: 9788170801818

The Lakshminarayana Samhita Chapter 5 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Lakshmi-narayana-samhita is an encyclopaedic work devoted to Narayana although it deals with various deities. The work is written in Puranic style and divided into four books according to the four Yugas. In total, the work consists of roughly 120,000 metrical verses.

śrīnaranārāyaṇa uvāca |
śṛṇu badrīrame devi teto narakathāmapi |
nirbīje badare tatra naro vai bījatāṃ yayau || 1 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭvā bhuktvā'mṛtasvādūnyuttamāni phalāni vai |
surā maharṣayo devā mānavā dehino'pare || 2 ||
[Analyze grammar]

naranārāyaṇaṃ kṛṣṇanārāyaṇaṃ ca māṇikīm |
prārthayāmāsuratyarthaṃ badrīṃ deśe ninīṣayā || 3 ||
[Analyze grammar]

naranārāyaṇaviṣṇo sarvopakārakaprabho |
badarīyaṃ kalpavṛkṣottamā pīyūṣasatphalā || 4 ||
[Analyze grammar]

sampannā kṛpayā te'trā'kṣaradhāmanivāsinī |
badaro'tra ca phalatāṃ prāptastṛptikaro rasaḥ || 5 ||
[Analyze grammar]

naitādṛśī sudhā svarge jane tapasi satyake |
na mānave na pātāle merau lokā'cale'pi na || 6 ||
[Analyze grammar]

imāmakṣayyaphaladāmakṣayyatṛptidāmapi |
dehi lokeṣu naḥ kṛṣṇanārāyaṇadayānidhe || 7 ||
[Analyze grammar]

yathā devā vayaṃ bhaktāḥ ṛṣayaśca mahārṣayaḥ |
vanāraṇyanivāsā vai syāma caitatphalādanāḥ || 8 ||
[Analyze grammar]

bhavān lokasya sarvasya śreyo'rthaṃ tapati prabho |
badarīlābhadānena paraṃśreyaḥ karotvapi || 9 ||
[Analyze grammar]

pāpā jīvā api loke badarāśanakāriṇaḥ |
niṣpāpāste bhaviṣyanti yāsyanti paramaṃ padam || 10 ||
[Analyze grammar]

kṛpā kāryā hi lokeṣu phalaṃ naitādṛśaṃ param |
mokṣadaṃ pāvanaṃ puṇyapradaṃ yajñaphalapradam || 11 ||
[Analyze grammar]

tapasvināṃ tapovṛddhikaraṃ śāśvatatṛptidam |
devā'mṛtātimiṣṭaṃ ca pitṝṇāṃ tṛptidaṃ param || 12 ||
[Analyze grammar]

vanāraṇyanivāsānāṃ sādhūnāṃ sattvavardhanam |
antaḥkaraṇanairmalyasampādakaṃ hareḥ priyam || 13 ||
[Analyze grammar]

brahmaphalaṃ hi badaraṃ divyāmṛtaphalaṃ tathā |
lakṣmīphalaṃ tathā bhaktiphalaṃ śrīmāṇikīphalam || 14 ||
[Analyze grammar]

ākṣaraṃ satphalaṃ tvetannānyatra labhyate prabho |
datvā nastvaṃ kṛtārthānnaḥ kuru kṛṣṇanarāyaṇa || 15 ||
[Analyze grammar]

badarākhyaphalaṃ tvetad badarākhyo nṛpastathā |
lakṣmīśrīmāṇikībadrīpārvīramā haripriyāḥ || 16 ||
[Analyze grammar]

naranārāyaṇastvaṃ ca sarve lokopakārakāḥ |
upakāraṃ prakurvantu badarārpaṇakarmaṇā || 17 ||
[Analyze grammar]

ityarthito hariḥ prāha sarvān badarabhikṣukān |
bhavatāṃ mama bhaktānāṃ manaḥpūrttyai dayāvaśaḥ || 18 ||
[Analyze grammar]

dātumicchāmi badarāṇyavicchinnāni syuryathā |
imāni divyarūpāṇi nirbījāni bhavanti vai || 19 ||
[Analyze grammar]

teṣāṃ dānena bhavatāṃ ciraprāptirna vai bhavet |
vṛkṣastveko badaryāstu vidyate'vicalastathā || 20 ||
[Analyze grammar]

hemāsuropamardārthaścotkhātuṃ sa na śakyate |
badarāṇāṃ yathā vaṃśaparamparā bhavettathā || 21 ||
[Analyze grammar]

mayā phalāni sarvāṇi kāryāṇi bījavanti ca |
vinā bījaṃ na tajjātiravicchinnā pravardhate || 22 ||
[Analyze grammar]

mūlātstambātphalātpatrātkāṇḍānnālācca cakṣuṣaḥ |
śākhāyāśca jaṭāyāśca granthervā vaṃśavardhanam || 23 ||
[Analyze grammar]

bījācchreṣṭhatarā vaṃśavṛddhiḥ sā'tra vibhāvyate |
vaṃśajaiḥ pūrvajānāṃ tu samuddhāro vitanyate || 24 ||
[Analyze grammar]

hrāse nūtanasampattau kṣayaścāpi bhavenna vai |
tataścātra badareṣu bījāni racayāmyaham || 25 ||
[Analyze grammar]

uktvaivaṃ badarīnātho nārāyaṇastu śīlavān |
svāṃśaṃ naraṃ prasannātmā lokayāmāsa tatkṣaṇe || 26 ||
[Analyze grammar]

naro namro vinītaśca kṛtāñjalirabhāṣata |
yadicchā te hare cāste kurve drutaṃ vadā'tra me || 27 ||
[Analyze grammar]

tvadicchayā'kṣare dhāmni śrīpuruṣottamāt purā |
yadā rādhā''rbabhūva tadā'haṃ kṛṣṇatāṃ gataḥ || 28 ||
[Analyze grammar]

goloke rādhayā sākaṃ tvadājñayā'vasaṃ sadā |
yadā punaśca te mūrteḥ ramādevī vyajāyata || 29 ||
[Analyze grammar]

tadā nārāyaṇatvaṃ samprāpya vaikuṇṭhago'bhavam |
yadā ramā tava mūrteḥ prāvirbabhūva vai tadā || 30 ||
[Analyze grammar]

vāsudevasvarūpo'haṃ vyūharūpo'bhavaṃ purā |
yadā jātā mahālakṣmīrlalitā te svarūpataḥ || 31 ||
[Analyze grammar]

tadā'haṃ tu mahāviṣṇuḥ śrīpure tvabhavaṃ purā |
lakṣmīryadā tava dehājjātā viṣṇustadā'bhavam || 32 ||
[Analyze grammar]

śrīśca jātā tava mūrtestadāhaṃ śeṣaśāyanaḥ |
kamalā ca tava mūrterjātā yadā tvadājñayā || 33 ||
[Analyze grammar]

śvetadvīpe śvetanārāyaṇo'haṃ tvabhavaṃ tadā |
yadā tvaṃ māṇikīṃ badrīṃ kṛtvā niṣevase hime || 34 ||
[Analyze grammar]

tadā'trā'haṃ tava bhrātā naro bhavāmi te'nujaḥ |
dharmaputro mānaso'smi vada yattatkaromyaham || 35 ||
[Analyze grammar]

dharmaputrā hi catvāro nārāyaṇā bhavanti ye |
jyeṣṭho haristvakṣare'sti bhavān śrīpuruṣottamaḥ || 36 ||
[Analyze grammar]

kṛṣṇo golokadhāmastho nārāyaṇo vikuṇṭhake |
sa tvaṃ śīlasvarūpaśca kṛṣṇanārāyaṇo hariḥ || 37 ||
[Analyze grammar]

māṇikyāsahitastvatra vartase parameśvaraḥ |
tavāṃ'śo'haṃ naraścā'smi karomyājñāṃ pradarśaya || 38 ||
[Analyze grammar]

ityuktvā praṇanāmainaṃ badrīnāthaṃ narāyaṇam |
tadā nārāyaṇaḥ prāha bhrātaḥ kalyāṇakṛdbhavān || 39 ||
[Analyze grammar]

lokopakārakartā'sti matparākramarūpavān |
vartase tvaṃ mama vīryabalaśaktyādimūrtikaḥ || 40 ||
[Analyze grammar]

ime devādayo bhaktāḥ prārthayanti hi badrikām |
badarāṇi samicchanti nityabhojanasiddhaye || 41 ||
[Analyze grammar]

ekaiva badarī tvadya vartate mūladevikā |
badarāṇi hyasaṃkhyāni jātānyasyāḥ phalāni vai || 42 ||
[Analyze grammar]

nirbījāni bhavantyeva surādyairarthitāni ca |
tāni sarvāṇi dīyante bhakṣyante ca surādibhiḥ || 43 ||
[Analyze grammar]

ekavāraṃ tṛptidāni bhaviṣyanti na cādhikam |
kintu vaṃśakarāṇyeva tāni syuryadi sarvadā || 44 ||
[Analyze grammar]

akṣayyavaṃśadānyeva tadā lokasukhaṃ bhavet |
badaryā vaṃśavṛddhiśca tāpasānāṃ ca bhojanam || 45 ||
[Analyze grammar]

phalāhārātmakaṃ syācca bhūtale divi cāpare |
sarvalokeṣu badarīvaṃśo bhavet parārthakaḥ || 46 ||
[Analyze grammar]

badareṣu tataścātra bījānīṣṭāni santi me |
bhūtvā tvaṃ bījarūpo'tra phaleṣvāviśa cā'nuja || 47 ||
[Analyze grammar]

tvadātmakairbījamūlairbadaryaḥ koṭiśo'parāḥ |
bhaviṣyanti vanāraṇyodyākṣetrāṭavīṣvapi || 48 ||
[Analyze grammar]

sarvalokeṣu bījāḍhyabadarāṇyuttamānyapi |
bhaviṣyanti tavādeśād badare bījavadbhava || 49 ||
[Analyze grammar]

ityuktaḥ sahasā bhakto naro nārāyaṇājñayā |
bījarūpo'bhavad badrīmūle viveśa ca drume || 50 ||
[Analyze grammar]

vadareṣu samasteṣu bījātmā sa vyajāyata |
naro'yaṃ badarīgarbho vyajāyata suvaṃśakṛt || 51 ||
[Analyze grammar]

tāpasenāpi veṣeṇa pṛthak cāpi sthito'bhavat |
nārāyaṇaḥ prasanno'bhūd dṛṣṭvā bījātmakaṃ naram || 52 ||
[Analyze grammar]

badarīśrīḥ prasannā'bhūd vaṃśavatī hyajāyata |
atha nārāyaṇaḥ prāha devādibhyo'tigauravam || 53 ||
[Analyze grammar]

māhātmyaṃ badarāṇāṃ vai badaryāścāghanāśanam |
etanmūlā badaryo vai bhaviṣyanti kṣitau divi || 54 ||
[Analyze grammar]

candre merau satyaloke jane tapasi mānave |
lokāloke raivatādrau puṣkare dakṣiṇe kurau || 55 ||
[Analyze grammar]

brāhme parīpradeśeṣu prācīneṣvamarīśake |
gaurīloke cābrikteṣu tathoṣṭreṣu ca bhūmiṣu || 56 ||
[Analyze grammar]

pātālādau munīnāṃ ca nivāseṣu śubheṣvapi |
nadītīreṣvaraṇyeṣu siṃhāraṇyādikeṣvapi || 57 ||
[Analyze grammar]

dharmāraṇyeṣu sarvatra bhaviṣyanti hi badrikāḥ |
sarvartuphaladāḥ kāścit svargādau cākṣayā sadā || 58 ||
[Analyze grammar]

kāścid deśādiguṇakā yathartuphaladā api |
kāścid varṣāsu phaladāḥ kāścicchītaphalapradāḥ || 59 ||
[Analyze grammar]

kāściduṣṇartuphaladā bhaviṣyanti drumātmikāḥ |
kāścitpauṣyastathā mādhyaḥ phālgunyaścaitrya ityapi || 60 ||
[Analyze grammar]

bhūbhāgeṣu bhaviṣyanti badaryaścāpi putrikāḥ |
pakvamiṣṭāyatapuṣṭamahatphalapradāḥ śubhāḥ || 61 ||
[Analyze grammar]

māghe pūjāṃ badarīṇāṃ kariṣyanti tu ye janāḥ |
teṣāṃ lakṣmīramāpūjāphalaṃ syānnātra saṃśayaḥ || 62 ||
[Analyze grammar]

vasantasya dine tvekādaśyāṃ vā pūrṇimātithau |
amāyāṃ vā badaryāstu gatvā mūlasya sannidhau || 63 ||
[Analyze grammar]

phālgunaikādaśikāyāṃ phākanapūrṇimātithau |
phālgunasyāmāvāsyāyāṃ gatvā śrībadarītale || 1150 ||
[Analyze grammar]

pūjayedbadarīṃ devīṃ jalārpaṇena vai purā |
gūḍaṃ dadyāccharkarāṃ ca miṣṭānnaṃ mūlake'rpayet || 61 ||
[Analyze grammar]

dugdhaṃ samarpayeccāpi dhūpaṃ dīpaṃ tathā'kṣatān |
kuṃkumaṃ ca gulālaṃ ca candanaṃ jalamarpayet || 66 ||
[Analyze grammar]

yajñopavītakaṃ sūtraṃ śāṭīsūtraṃ ca kajjalam |
sindūrakaṃ ca bhūṣārthaṃ puṣpamālāṃ samarpayet || 67 ||
[Analyze grammar]

ārārtrikaṃ prakuryācca pradakṣiṇaṃ namaḥkriyām |
tāmbūlakaṃ pradadyācca phalaṃ dadyānmanoharam || 68 ||
[Analyze grammar]

badrīdevyai dhvajaṃ dadyānnārāyaṇyai namo'stu te |
śrīmāṇikyai namastubhyaṃ ramāyai te namonamaḥ || 69 ||
[Analyze grammar]

namaḥ śrīpuruṣottamyai padmāvatyai namonamaḥ |
namaste bālayoginyai kārṣṇyai devyai namonamaḥ || 70 ||
[Analyze grammar]

śūlāṃ'kuśadharāyai te himajāyai namo'stu te |
tvaṃ lakṣmīstvaṃ satī śrīśca tvaṃ ramā rādhikā prabhau || 71 ||
[Analyze grammar]

tvaṃ pārvatī mahālakṣmīstasyai brāhmyai ca te namaḥ |
namaste badarīśvaryai hariṇyai te namonamaḥ || 72 ||
[Analyze grammar]

tāpasānāṃ phaladātryai sudhādhartryai ca te namaḥ |
trailokyavanditāyai te mātarbadri ca te namaḥ || 73 ||
[Analyze grammar]

tava chāyā'nādimāyāchāyānāśakarī matā |
tava mūlaṃ brahmamūlaṃ mūlaprakṛtivārakam || 74 ||
[Analyze grammar]

tava śākhā dhāmaśākhā ullaṃghyā'kṣaradhāmadāḥ |
tava patrāṇicchatrāṇi brahmasāmrājyadāni vai || 75 ||
[Analyze grammar]

tava phalāni bhuktāni yogināṃ phaladāni ca |
sarvayogaphaladāni parabrahmapradāni ca || 76 ||
[Analyze grammar]

tava bījāni lokānāṃ vāsanākṣayakāṇi vai |
tava vaṃśyā badaryaśca pāpināṃ pāpanāśikāḥ || 77 ||
[Analyze grammar]

tvatphalānāṃ bhakṣaṇaṃ ca mokṣaphalādanapradam |
tvatpatrāṇāṃ sparśanaṃ ca brahmānandagṛhapradam || 78 ||
[Analyze grammar]

tvanmūleṣu namanaṃ ca sarvā'suravināśanam |
tvanmūrterdarśanaṃ badri pakhahmā'valokanam || 79 ||
[Analyze grammar]

tvatphalāḍhyajalaiḥ snānaṃ brahmahradāvagāhanam |
tvadadhaḥśayanaṃ badri sarvatīrthādhivāsanam || 80 ||
[Analyze grammar]

tvanmūle jaladānādi pitṝṇāṃ tṛptidāyakam |
tvatphalārpaṇamevāpi śrāddhe'yutādhitṛptidam || 81 ||
[Analyze grammar]

tvatphalānāṃ prapakvānāṃ dānaṃ brahmarasapradam |
sarvarasapradaṃ badri sarvasampatpravardhanam || 82 ||
[Analyze grammar]

badarī yatra vai sthālyāṃ tatrā'kṣaraṃ padaṃ mama |
yatra śrībadarīdevī tatra śrībadrikāśramaḥ || 83 ||
[Analyze grammar]

badrīvane gataprāṇo dehī mokṣāya kalpate |
badrītale na vai yāmyā dūtā yānti kadācana || 84 ||
[Analyze grammar]

pāpināṃ pāpanāśāni badaryadho bhavanti vai |
maraṇe badarīdraṣṭā svargaṃ mokṣaṃ ca vindati || 85 ||
[Analyze grammar]

phalaṃ bhuṃjan badaryāstu mṛto yāti parāṃ gatim |
badarīpuṣpasaṃvyāptaśayyo yātyakṣaraṃ padam || 86 ||
[Analyze grammar]

āpadgatasya badarīpūjayā''padvināśanam |
duḥsvapnaṃ jāyate naiva badarīsevinaḥ kvacit || 87 ||
[Analyze grammar]

bhūtapretapiśācānāṃ naśyantyupadravāstathā |
grahopapīḍā naśyanti badarīsevināṃ sadā || 88 ||
[Analyze grammar]

dhāryā badaramālā vai kaṇṭhe māghyāṃ śubhe dine |
bhakṣyaṃ ca badaraṃ pakvaṃ miṣṭaṃ māghyāṃ śubhe dine || 89 ||
[Analyze grammar]

dehe badaragarbhaśca raso mṛdyaḥ śubhe'hani |
snānaṃ kāryaṃ badarāḍhyajalaiścāpi vrate'hani || 90 ||
[Analyze grammar]

tena yāvanmakhānāṃ vai cāvabhṛthaphalaṃ bhavet |
sarvayajñaphalaṃ badrīpūjanāt syānna saṃśayaḥ || 91 ||
[Analyze grammar]

badarīphalahārāṃścā'rpayet pakvaphalakṛtān |
devakāryārthamevāpi vadarīkāṣṭhamarpayet || 92 ||
[Analyze grammar]

havanārthaṃ badarāṇi pakvāni cārpayettathā |
phalāhārārthamevāpi badarāṇi samarpayet || 93 ||
[Analyze grammar]

śarkarāsahitānyeva ghṛtayuktāni vai tathā |
dugdhayuktāni yataye tāpasāya samarpayet || 94 ||
[Analyze grammar]

māghyāṃ gatvā badaryāstu tale bhojanamācaret |
sarve devā bhuñjate tat tṛpyanti pitaro'pi ca || 95 ||
[Analyze grammar]

viprāya sādhave dadyād dānāni badarītale |
anāthāya striyai dadyādakṣayāni bhavanti hi || 96 ||
[Analyze grammar]

purā pitre suśīlākhyo vipro datvā śubhaṃ phalam |
badaraṃ pitṛkarayoḥ śrāddhe tvindrapadaṃ hyagāt || 97 ||
[Analyze grammar]

badaraṃ badarīnāthaṃ badrikāṃ badrikāśramam |
badrībījaṃ vadan martyo brahmabhūyāya jāyate || 98 ||
[Analyze grammar]

smṛtvā badarīṃ badaraṃ vadrīśvaraṃ himāśramam |
antakāle tyajan dehaṃ yāsyatyūrdhvo parāṃ gatim || 99 ||
[Analyze grammar]

nārīṃ śrībadarīdevīṃ smṛtvā yāsyati cākṣaram |
bhaviṣyati hareḥ patnī māṇikyāyāḥ sakhīśvarī || 100 ||
[Analyze grammar]

naro yāsyati mokṣaṃ ca nārāyaṇapadāmbuje |
paśavaḥ pakṣiṇaścāpi kīṭāśca jalajā api || 101 ||
[Analyze grammar]

tṛṇādyā badarīṃ śritvā mṛtvā yāsyanti mokṣaṇam |
badarīyaṃ naranārāyaṇāṃ'ganā pravartate || 102 ||
[Analyze grammar]

tasyā yogena bhuktiṃ ca muktiṃ svargādisampadaḥ |
prāpsyanti kṛtapāpā vai bhaviṣyanti hi pāvanāḥ || 103 ||
[Analyze grammar]

iti śrīlakṣmīnārāyaṇīyasaṃhitāyāṃ caturthe tiṣyasantāne devādīnāṃ satatabadarīphalāptivāñcchāyāṃ badaryāḥ sabījaphalavattvakaraṇaṃ narasya bījarūpatā badarīmāhātmyaṃ cetyādinirūpaṇanāmā pañcamo'dhyāyaḥ || 5 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Lakshminarayana Samhita Chapter 5

Cover of edition (2011)

Shri Lakshmi Narayana Samhita
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2011)

शेतायनव्यास (Shwetayan Vyas)

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: