Lakshminarayana Samhita [sanskrit]

by Shwetayan Vyas | 1,169,834 words | ISBN-10: 8170801818 | ISBN-13: 9788170801818

The Lakshminarayana Samhita Chapter 150 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Lakshmi-narayana-samhita is an encyclopaedic work devoted to Narayana although it deals with various deities. The work is written in Puranic style and divided into four books according to the four Yugas. In total, the work consists of roughly 120,000 metrical verses.

śrīnārāyaṇīśrīruvāca |
vanastho'raṇyavāsaśca parvatādisthito'pi vā |
agrāmastho nirjanastho mucyetopadravāt katham || 1 ||
[Analyze grammar]

śrīpuruṣottama uvāca |
śṛṇu tvaṃ śivarājñīśri vanastho'dristhito'pi vā |
nirjanastho'pi kaṣṭārto mucyate smaraṇānmama || 2 ||
[Analyze grammar]

madbhaktānāṃ smaraṇācca pūjanād vandanādapi |
nirjane'pi pramucyeta bandhanāt sarvatovidhāt || 3 ||
[Analyze grammar]

śrīnārāyaṇīśrīruvāca |
tvadbhaktā bahavaḥ santi balavān śīghrapuṣṭidaḥ |
sahāyadaḥ kaṣṭaharaḥ ko'sti me kṛpayā vada || 4 ||
[Analyze grammar]

śrīpuruṣottama uvāca |
tvaritaṃ smṛtamātro'pi vinā sevāṃ prapūjanam |
vinā cārādhanāṃ bhaktiṃ hanūmān kaṣṭanāśakaḥ || 5 ||
[Analyze grammar]

paropakāro dharmo'sti śaraṇyatvaṃ hanūmataḥ |
avyājaduḥkhahantṛtvaṃ hanūmati virājate || 6 ||
[Analyze grammar]

dhūpamātreṇa cāyāti stotramātreṇa dṛśyate |
smṛtimātreṇa cāgatya karotyāśrayavāñcchitam || 7 ||
[Analyze grammar]

bhūtapretapiśācānāṃ ḍākinyādikuyoṣitām |
bālavyomagrahāṇāṃ ca hanūmān harate rujam || 8 ||
[Analyze grammar]

brahmacaryaṃ naiṣṭhikaṃ vai hanūmati virājate |
brahmarūpaṃ mama rūpaṃ brahmacaryaṃ sadā matam || 9 ||
[Analyze grammar]

brahmaṇo balamāsādya bhaktibalasamanvitam |
hanūmān kurute kāryaṃ tapassu te sahāyadaḥ || 10 ||
[Analyze grammar]

adṛśyo'pi marudrūpaḥ samāgatya drutaṃ prabhuḥ |
bhūtapretādikān hatvā mocayatyāścitaṃ rujaḥ || 11 ||
[Analyze grammar]

yatrā''ste śrīhanumān vai pratiṣṭhāvidhinā sthitaḥ |
yatra pratikṛtistasya tatra pīḍā na jāyate || 12 ||
[Analyze grammar]

yadvane yadaraṇye'pi parvate nagare pure |
grāme kheṭe kharvaṭake ghoṣe ca vasatāvapi || 13 ||
[Analyze grammar]

pulīne cocchraye kroḍe sīmni kṣetre jalasthale |
gṛhe mārge catvare ca vṛkṣe khāte ca mandire || 14 ||
[Analyze grammar]

hanūmān taddhvajaścāpi pratimā tasya yatra ca |
tatra vane sthalādau vā prākāre śibire'pi vā || 15 ||
[Analyze grammar]

nāyānti bhūtavargādyā jvarā vighnā grahādayaḥ |
ḍākinī śākinī bhūtā bhairavāśca piśācakāḥ || 16 ||
[Analyze grammar]

kṛtyā vīrāśca rogāśca tāpā niśācarādayaḥ |
kaṣṭāni ca kabandhāśca pretāśca brahmarākṣasāḥ || 17 ||
[Analyze grammar]

ripavo yakṣakuṣmāṇḍā yantrā mantrāśca tantrikāḥ |
abhicārā vidravanti cendrajālāśca sarvaśaḥ || 18 ||
[Analyze grammar]

yoginyo mātaraścāpi daityā gaṇāśca dānavāḥ |
vidravanti vīkṣya devaṃ hanūmantaṃ mahābalam || 19 ||
[Analyze grammar]

kākinī kāminī brahmagrahāścauragrahāstathā |
mārīgrahā vinaśyanti śrutvā stotraṃ hanūmataḥ || 20 ||
[Analyze grammar]

vyāghrāḥ sarpāśca rājāno nāryaśca śatravastathā |
sabhā pāpāni badhyante śrīmaddhanūmataḥ smṛteḥ || 21 ||
[Analyze grammar]

āyurārogyaiśvaryādivṛddhirbhavati tadbalāt |
śiraḥśūlaṃ gulmaśūlaṃ nāgapāśādikaṃ tathā || 22 ||
[Analyze grammar]

kuvidyāścāpyariṣṭāni duritāni ca yāni ca |
hanūmataḥ stotrapāṭhānnaśyantyeva na saṃśayaḥ || 23 ||
[Analyze grammar]

yātudhānāḥ pramathāśca ghoradṛṣṭaya āsurāḥ |
ketavaḥ śreyasāṃ pratīpakāḥ sarīsṛpādayaḥ || 24 ||
[Analyze grammar]

ghorāṇyaghāni kṛcchrāṇi daṃṣṭriṇaścāpadastathā |
upadravāḥ kalahāśca naśyanti hanumatstavāt || 25 ||
[Analyze grammar]

śṛṇu lakṣmi pūjanādi kathayāmi hanūmataḥ |
kārtike kṛṣṇapakṣe tu caturdaśyāṃ prage vratī || 26 ||
[Analyze grammar]

snātvā sampūjya devāṃśca pitṝn natvā samarhaṇān |
kārayenmaṇḍapaṃ ramyaṃ kadalīstaṃbhaśobhitam || 27 ||
[Analyze grammar]

hāraiśca hīrakādyaiśca mauktikaiḥ patratoraṇaiḥ |
raṅgavallīdhvajādyaiśca kalaśaiḥ śobhitaṃ śubham || 28 ||
[Analyze grammar]

caturdvāraṃ dvādaśastaṃbhaṃ suvastrairvitānitam |
gadācihnaṃ dhvajāyāṃ vai kārayenmaṇḍape'pi ca || 29 ||
[Analyze grammar]

kuṇḍaṃ madhye kārayettu hastadvayapramāṇakam |
trisetuṃ ca yathāyogyaṃ sindūrābilakuṃkumaiḥ || 30 ||
[Analyze grammar]

suśṛṃgārya tailapātraṃ sindūraṃ māṣabhojanam |
vaṭakān laḍḍukāṃścāpi caṇakān vrīhitaṇḍulān || 31 ||
[Analyze grammar]

tilāṃśca dugdhasārāṃśca pāyasaṃ kṣīramityapi |
rājamāṣān ghṛtaṃ miṣṭānnakaṃ phalāni roṭakān || 32 ||
[Analyze grammar]

dugdhakṛtāḥ pūrikāśca guḍaṃ cāpi nidhāpayet |
guḍaudanaṃ dugdhapakvaṃ maṇḍape tatra vinyaset || 33 ||
[Analyze grammar]

nārikelān khārikāśca kharjūraṃ panasaṃ tathā |
puṣṭā'nnāni samastāni puṣṭaphalāni yāni ca || 34 ||
[Analyze grammar]

yathāśakti maṇḍape ca vratī samuparakṣayet |
puṇyāhaṃ maṃgalavāco vācayitvā dvijaistataḥ || 35 ||
[Analyze grammar]

prāyaścittaṃ kārayecca saṃkalpaṃ kārayedapi |
sarvā'niṣṭavināśārthaṃ sarveṣṭaprāptaye tathā || 36 ||
[Analyze grammar]

hanūmataḥ pratiṣṭhāṃgamakhaṃ karomi śāntaye |
hanūmataḥ prasādena yātu nirvighnapūrṇatām || 37 ||
[Analyze grammar]

gaṇeśaṃ pūjayeccāpi rudraṃ saṃsthāpayettathā |
hanūmatkalaśaṃ tatra sthāpayenmukhyadaivatam || 38 ||
[Analyze grammar]

añjaniṃ mātaraṃ cāpi marutaṃ pitaraṃ tathā |
śaṃkaraṃ dhātupitaraṃ skandaṃ ca brahmacāriṇam || 39 ||
[Analyze grammar]

sādhūn sanatkumārādīn sthāpayenmātṛkāstathā |
rudrān vasūṃstathā''dityānnidhīn brahmavrataṃ tathā || 40 ||
[Analyze grammar]

brahmacaryaṃ sthāpayecca vāstudevaṃ sadaivatam |
dikpālāṃllokapālāṃśca saptarṣīn sthāpayettathā || 41 ||
[Analyze grammar]

garuḍaṃ śeṣasarpa ca vyūhaṃ śrīvāsudevajam |
śrīlalitāṃ mahālakṣmīṃ rāmādityaṃ nareśvaram || 42 ||
[Analyze grammar]

vānarāṃstatsajātīyān sthāpayetpūjayettathā |
pannatiṃ pādasaṃsthāṃ ca gadāṃ sarvāghanāśinīm || 43 ||
[Analyze grammar]

sthāpayed brahmamālāṃ ca vardhinīkalaśaṃ tathā |
tatrā''vāhya ca tīrthāni ratnāni nikṣipedatha || 44 ||
[Analyze grammar]

pañcāmṛtāni sarvāṇi homapātrāṇi yāni ca |
pūjādravyāṇi sarvāṇi prokṣayettīrthavāriṇā || 45 ||
[Analyze grammar]

evamāvāhya devāṃśca pūjayeccandanādibhiḥ |
ṣoḍaśopasuvastvādyaistato vahniṃ nidhāpayet || 46 ||
[Analyze grammar]

kuṇḍe suhavanaṃ dadyādghṛtamiṣṭānnapāyasaiḥ |
samidbhiścārkapuṣpaiśca tathā'rkādisamindhanaiḥ || 47 ||
[Analyze grammar]

grahāṇāṃ pūjanaṃ kṛtvā juhuyāt sarvadaivatam |
ājyaṃ vrīhi phalaṃ patraṃ puṣpaṃ ca śarkarādikam || 48 ||
[Analyze grammar]

vedikāyāṃ mukhyadevaṃ hanumantaṃ suvarṇajam |
rājataṃ vā'tha tāmraṃ ca ratnajaṃ prastarodbhavam || 49 ||
[Analyze grammar]

ānāyya sthāpayettatra puṇyāhaṃ vācayetpunaḥ |
pañcāmṛtaiḥ snāpayecca mardayettailagandhibhiḥ || 50 ||
[Analyze grammar]

abhiṣekaṃ kārayecca mārjayeccāmbaraṃ diśet |
śṛṃgārayed vāyuputraṃ rathe cārohayettataḥ || 51 ||
[Analyze grammar]

bhrāmayennagare vādyotsavairgītaiḥ samantataḥ |
pūjayetpraṇamet sarvaprajā ca gṛhamānayet || 52 ||
[Analyze grammar]

prapūjya vedikāsthāne jale samadhivāsayet |
svāpayedekarātriṃ ca prātarutthāpayettataḥ || 53 ||
[Analyze grammar]

devapūjāṃ samastāṃ ca kārayet havanaṃ tathā |
jāpayeddhanumanmantrān vedamantraiḥ samanvitān || 54 ||
[Analyze grammar]

śṛṇu lakṣmi mahāmantraṃ kathayāmi hanūmataḥ |
oṃ namo hanumate duḥkhabhaṃjanāya sukhaṃ kuru phaṭ svāhā || 55 ||
[Analyze grammar]

daśasāhasravāraṃ vai viṃśatyakṣarapāṭhanam |
ekamāsaṃ japennityaṃ sarvaduḥkhapraṇāśanam || 56 ||
[Analyze grammar]

omasya śrīhanumanmahāmantrasya śrīkṛṣṇanārāyāṇaḥ ṛṣiḥ |
śrīhimācalahanumān devatā mama samasteṣṭaprāptyarthaṃ |
samastā'niṣṭanāśārthaṃ śrīkṛṣṇanārāyaṇaprasannārthaṃ |
śrīhimācalahanumatstotramantrajapamahaṃ kariṣye || 57 ||
[Analyze grammar]

oṃ namo bhagavate mahābalavate |
sarvādhikavīryavate mahāhanumate vajradehāya |
kumārabrahmacāriṇe yakṣarākṣasabhūtapretapiśācakuṣmāṇḍa |
vināyakavetālaḍākinīśākinīkākinīyoginīvetāli |
nīkṛtyāgrahagaṇabandhanāya rogādibandhanāya ehi ehi |
āgaccha āgaccha āveśaya āveśaya praveśaya |
praveśaya sphura sphura sarvamukhabandhana śatruṃ me vaśamānaya |
klīṃ klīṃ klīṃ hrīṃ śrīṃ śrīṃ śrīṃ klīṃ hrīṃ mardaya mardaya māraya māraya |
cūrṇaya cūrṇaya oṃ hrāṃ hrīṃ hrūṃ hraiṃ hrauṃ hraḥ phaṭ svāhā || 58 ||
[Analyze grammar]

oṃ hrāṃ hrīṃ oṃ namo bhagavate brahmahanumate rudramaruda |
ñjanijātāya sarvaduḥkhanivāraṇāya sarvavidhajvarān |
chindhi chindhi sarvakaṣṭānyuccāṭaya uccāṭaya oṃ hrāṃ |
śrīṃ oṃ namo bhagavate śrīhimācalamahāhanumate |
duḥkhahālakṣmīpūjitāya oṃ hrāṃ hrīṃ hruṃ hraiṃ hroṃ hraḥ āṃ |
hāṃ hāṃ hāṃ hāṃ jauṃ sauṃ ehi ehi ehi oṃ haṃ oṃ haṃ |
oṃ haṃ oṃ namo balavate gadāvate sarvaviṣaṃ hara hara |
vyomavanaṃ bhedaya bhedaya chedaya chedaya māraya māraya śoṣaya |
śoṣaya mohaya mohaya jvālaya jvālaya prahāraya prahāraya |
sarvāṃ māyāṃ bhedaya bhedaya oṃ hrāṃ hrīṃ oṃ namo bhagavate |
mahālāṅgūlavate sarvabalāni kṣobhaya kṣobhaya sakala |
bandhamokṣaṇaṃ kuru kuru sarvaśūlān nirmūlaya nirmūlaya |
sarvapāśān śithīlaya śithīlaya duṣṭāvidyāśchedaya |
chedayaṃ nijavidyāḥ prakaṭaya prakaṭaya sarvāriṣṭāni |
nāśaya nāśaya asādhyaṃ sādhaya sādhaya atra mūrtau |
vāsaṃ vidhehi vidhehi camatkāraṃ pradarśaya pradarśaya |
adrivīra tanuman hanuman mama sarvaśatrūn |
bhasma kuru kuru han han huṃ phaṭ svāhā || 59 ||
[Analyze grammar]

aṣṭottaraśatavāraṃ japet saṃjuhuyāttataḥ |
pūjayecchrīhanumantaṃ parihāraṃ tataścaret || 60 ||
[Analyze grammar]

tṛtīya divase prātaḥ pūjayitvā surāṃstathā |
havanaṃ kārayitvā cotthāpya kīśaṃ prapūjayet || 61 ||
[Analyze grammar]

vimāne taṃ prasaṃsthāpya mandirāgre samānayet |
pradakṣiṇaṃ vidhāyaiva prāṅmukhe vottarānane || 62 ||
[Analyze grammar]

mandirāgre nidhāyaiva pūjayed balimarpayet |
aṅganyāsān prakuryācca tathā tattvāni sannyaset || 63 ||
[Analyze grammar]

netrāñjanaṃ prakuryācca vastrabhūṣādi cārpayet |
prāṇapratiṣṭhāṃ kuryācca bījavarṇanināditām || 64 ||
[Analyze grammar]

oṃ kaṃ khaṃ gaṃ ghaṃ ṅa āṃ pṛthivyaptejo vāyvākāśātmane oṃ hṛdayāya namaḥ |
oṃ caṃ chaṃ jaṃ jhaṃ aṃ iṃ śabdasparśarūparasagandhātmane īṃ śirasi svāhā |
oṃ ṭaṃ ṭhaṃ ḍaṃ ḍhaṃ ṇaṃ uṃ śrotratvak cakṣūrasanāghrāṇātmane ūṃ śikhāyai vaṣaṭ |
oṃ taṃ thaṃ daṃ dhaṃ naṃ eṃ vākpāṇipādapāyūpasthātmane aiṃ kavacāya hum |
oṃ paṃ phaṃ baṃ bhaṃ maṃ oṃ vacanādānaviharaṇotsargānandātmane auṃ netratrayāya vauṣaṭ |
oṃ yaṃ raṃ laṃ vaṃ śaṃ saṃ haṃ laṃ kṣaṃ taṃ aṃ manobuddhyahaṃkāracittātmane aḥ astrāya phaṭ || 65 ||
[Analyze grammar]

atha devaṃ spṛṣṭvāoṃ āṃ hrīṃ krauṃ yaṃ raṃ laṃ vaṃ śaṃ ṣaṃ saṃ haṃ saḥ devasya prāṇa iha prāṇāḥ |
oṃ āṃ hrīṃ krauṃ yaṃ raṃ laṃ vaṃ śaṃ ṣaṃ saṃ haṃ saḥ devasya jīva iha sthitaḥ |
oṃ āṃ hrīṃ krauṃ yaṃ raṃ laṃ vaṃ śaṃ ṣaṃ saṃ haṃ saḥ devasya sarvendriyāṇīha |
oṃ āṃ hrīṃ krauṃ yaṃ raṃ laṃ vaṃ śaṃ ṣaṃ saṃ haṃ saḥ devasya vāṅmanaścakṣuśrotraghrāṇaprāṇāḥ iha tiṣṭhantu svāhā || 66 ||
[Analyze grammar]

arcāhṛdi aṃguṣṭhaṃ datvā japet asyai prāṇāḥ pratiṣṭhantu asyai prāṇāścarantu ca |
asyai devatvamarcāyai māmaheti ca kaścana || 67 ||
[Analyze grammar]

praṇavena sannirudhya dhyātvā sajīvameva tam |
hanumanmantramevā'syāḥ karṇe japennamettataḥ || 68 ||
[Analyze grammar]

sthāpayenmandire siṃhāsane samprārthayettathā |
sarvāniṣṭāni deva tvatsthāpanena layaṃ param || 69 ||
[Analyze grammar]

yāntu sarvān kuru kīśa sukhinaḥ sarvatomukhān |
dhūpaṃ dīpaṃ ca naivedyaṃ dadyāttāmbūlakaṃ jalam || 70 ||
[Analyze grammar]

nīrājanaṃ prakuryācca puṣpāñjaliṃ diśettataḥ |
kārpāsavartīḥ prājvālya nīrājanamidaṃ vadet || 71 ||
[Analyze grammar]

atra nīrājanam |
jaya kape balavaṃstvaṃ jaya kape balavaṃstvam |
suranaramunijanavanditapatkaja hanumaṃstvam || 72 ||
[Analyze grammar]

prauḍhapratāpa pavanasuta tribhuvanajayakārin |
asuraripumadagañjana bhayasaṃkaṭahārin || 73 ||
[Analyze grammar]

bhūtapiśācavikaṭagrahapīḍā te japanāt |
hanumadgarjitaśravaṇān naśyati tharakampāt || 74 ||
[Analyze grammar]

raghuvarasahāyollaṃghya sāgaramatidīrgham |
sītāśodhanamāptvā laṃkāṃ prājvālayat || 75 ||
[Analyze grammar]

rāmacaraṇaratidāyaka śaraṇāgatatrātaḥ |
pūrṇānandita hanuman vāñcchitaphaladātaḥ || 76 ||
[Analyze grammar]

pūrṇāhutiṃ diśet parihāraṃ ca kārayettathā |
viprān sādhūn satīrbhaktān bhojayed dakṣiṇāṃ diśet || 77 ||
[Analyze grammar]

nityaṃ saṃpūjayed devaṃ sa nāśayedaniṣṭakam |
dhvajādidarśanaṃ kuryātpaṭhenmantraṃ nirantaram || 78 ||
[Analyze grammar]

sindūratailārkapuṣpamālā dhyātvā'rpayet sadā |
bhuktirmuktirbhaveccāpi lakṣmi manuṣyatāṃ vrajet || 79 ||
[Analyze grammar]

itiśrīlakṣmīnārāyaṇīyasaṃhitāyāṃ tṛtīye dvāparasantāne hanumanmantratajjapahanumatprāṇapratiṣṭhādividhinirūpaṇanāmā pañcāśadadhikaśatatamo'dhyāyaḥ || 150 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Lakshminarayana Samhita Chapter 150

Cover of edition (2011)

Shri Lakshmi Narayana Samhita
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2011)

शेतायनव्यास (Shwetayan Vyas)

Buy now!
Help me keep this site Ad-Free

For over a decade, this site has never bothered you with ads. I want to keep it that way. But I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased truth, wisdom and knowledge.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: