Lakshminarayana Samhita [sanskrit]

by Shwetayan Vyas | 1,169,834 words | ISBN-10: 8170801818 | ISBN-13: 9788170801818

The Lakshminarayana Samhita Chapter 128 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Lakshmi-narayana-samhita is an encyclopaedic work devoted to Narayana although it deals with various deities. The work is written in Puranic style and divided into four books according to the four Yugas. In total, the work consists of roughly 120,000 metrical verses.

śrīpuruṣottama uvāca |
śṛṇu tvaṃ śivarājñīśri mahādānaṃ tathāvidham |
hiraṇyakāmadhenostat sarvasaṃkalpasādhakam || 1 ||
[Analyze grammar]

maṇḍapaṃ kārayed ramyaṃ kuṇḍatoraṇaśobhanam |
āsanaiścopakaraṇairhavyairvahnyādibhiryutam || 2 ||
[Analyze grammar]

lokapālān devatāśca parameśaṃ ramāpatim |
lakṣmīḥ sarvāstathā''vāhya pūjāṃ homaṃ ca kārayet || 3 ||
[Analyze grammar]

yajamānastatastatrā'dhivāsanaṃ samācaret |
puṇyavedastavaghoṣān viprāḥ kuryuśca sādhavaḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

kāṃcanasyā'tiśuddhasya dhenuṃ vatsāṃ ca kārayet |
uttamāṃ palasāhasrīṃ tadardhena tu madhyamām || 5 ||
[Analyze grammar]

kanīyasīṃ tadardhena tripalādūrdhvamityapi |
kārayitvā maṇḍape tāmānāyya mṛgacarmaṇi || 6 ||
[Analyze grammar]

vedyāṃ guḍopari sthāpya mahāratnādibhiḥ śubhaiḥ |
śṛṃgakhurapṛṣṭhavaṃśe svarṇabhūṣādibhistathā || 7 ||
[Analyze grammar]

lalāṭe kuṃkumādyaiśca pūjayettāṃ savatsikām |
kuṃbhāṣṭakaṃ ratnapatrajalataṇḍulaśobhitam || 8 ||
[Analyze grammar]

sthāpayenmaṇḍape tatra dhānyānyaṣṭādaśā'pi ca |
ikṣudaṇḍāṣṭakaṃ tadvat phalāni vividhāni ca || 9 ||
[Analyze grammar]

pātrāṇi dohapātraṃ ca rajjuṃ ca śṛṃkhalāṃ śubhām |
khānapātraṃ rasyaghāsaṃ sthāpayenmaṇḍape tathā || 10 ||
[Analyze grammar]

kauśeyā'mbarayugalaṃ bhūṣāchatrapradīpakān |
kuṇḍalacāmaraghaṇṭāsvarṇaśṛṃgādikāstathā || 11 ||
[Analyze grammar]

vibhūṣā rūpyakhurikāḥ sarvarasān nyasecchubhān |
haridrāṃ phalapuṣpāṇi kastūrīṃ candanaṃ tathā || 12 ||
[Analyze grammar]

karpūraṃ śarkarāḥ saumyaṃ vitānakaṃ tathā'mbaram |
evaṃ sarvāḥ śubhā divyāḥ sāmagrīstīrthavāri ca || 13 ||
[Analyze grammar]

darbhaṃ cākṣatakāṃścāpi tulasīpatrakāṇi ca |
saṃsthāpya maṇḍape tatra yajamānaḥ śuciḥ svayam || 14 ||
[Analyze grammar]

puṣpahastaḥ pūjayed gāṃ vipro vedān samuccaret |
maṃgalaiḥ stavanairyuktaḥ triḥpradakṣiṇamācaret || 15 ||
[Analyze grammar]

stavanaṃ ca prakuryādvai tiṣṭhan gosannidhau tadā |
mātastvaṃ sarvadevānāṃ mandiraṃ sarvayoginām || 16 ||
[Analyze grammar]

dehināṃ tāriṇī tvaṃ vai śaktīnāmāśrayāśubhā |
svargamārgapradā mokṣapradā sampatpradā'si ca || 17 ||
[Analyze grammar]

pāpanāśakarī cāste sukhade tvāṃ namāmyaham |
yatheṣṭaphalade mātarduḥkhasantāpanāśinī || 18 ||
[Analyze grammar]

kāmadheno mahānandapradātri parameśvari |
mokṣadātri harernityaṃ prītikari namo'stu te || 19 ||
[Analyze grammar]

kānakī tvaṃ hariṇī tvaṃ hiraṇyā tvaṃ ca candrikā |
śrīstvaṃ lakṣmīrmahālakṣmīḥ kamalā tvaṃ haripriyā || 20 ||
[Analyze grammar]

nārāyaṇī tvaṃ rasadā saṃkalpapūrikā ramā |
padmā tvaṃ dhāmaśaktistvaṃ jayā tvaṃ laliteśvarī || 21 ||
[Analyze grammar]

śāradā tvaṃ māṇikī tvaṃ prabhā tvaṃ parameśvarī |
duḥkhahā tvaṃ pāśavatī padmajā tvaṃ ca tūlasī || 22 ||
[Analyze grammar]

mādhavī tvaṃ ca gāyatrī kārṣṇī tvaṃ śāṃkarī satī |
vaikuṇṭhā tvaṃ cākṣarī tvaṃ brāhmī tvaṃ kanakeśvarī || 23 ||
[Analyze grammar]

svargiṇī tvaṃ tāpasī tvaṃ satyā tvaṃ vaiṣṇavī priyā |
medinī tvaṃ prasūstvaṃ ca vāṭikā tvaṃ hi śāśvatī || 24 ||
[Analyze grammar]

rakṣayitrī prāpayitrī puṇyasya śāśvatasya vai |
mocayitrī hi pāpānāṃ dātrī mokṣasya pāvanī || 25 ||
[Analyze grammar]

tvaṃ dheno māṃ viniṣpāpaṃ kṛtvā kuṭumbasaṃyutam |
smṛddhaṃ svargaṃ sadā datvā tato mokṣaṃ pradāsyasi || 26 ||
[Analyze grammar]

kṛpayā te gatāḥ svargaṃ pitaro me purātanāḥ |
gamiṣyantyapare pretāḥ svargaṃ mokṣaṃ pradānataḥ || 27 ||
[Analyze grammar]

eṣā bhavatī dattā'si gurave brāhmaṇāya ca |
satpuruṣāya divyāya sādhave haraye'pi ca || 28 ||
[Analyze grammar]

ityuktvā ca jalaṃ kṣiptvā dadyād gāṃ gurave tadā |
maṇiratnāni mudrāśca rūpyakāṇi dhānāni ca || 29 ||
[Analyze grammar]

dhānyāni vastrajātāni dadyādanyebhya ādarāt |
bhojanāni vicitrāṇi miṣṭānnānyuttamāni ca || 30 ||
[Analyze grammar]

pāyasāni sugandhāni bhojayed viprayoginaḥ |
dīnā'nāthasatīsādhvīsādhubālān prabhojayet || 31 ||
[Analyze grammar]

dadyād dānāni bahūni cānyānyapi yathādhanam |
evaṃ svarṇadhenudātā yāti brahma sanātanam || 32 ||
[Analyze grammar]

svarṇadhenupradāne yaḥ śakto nāsti sa rājatīm |
savatsāṃ gāṃ pradadyācca tatrā'śaktastu vatsikām || 33 ||
[Analyze grammar]

vatsikādānakaraṇe'pyaśakto mānavastu yaḥ |
dānapraśaṃsāṃ kuryācca bodhayetprerayetparān || 34 ||
[Analyze grammar]

śṛṇuyācchrāvayeccāpi kīrtayet tatphalaṃ vrajet |
athā'nyatte pravakṣyāmi lakṣmi dānamanuttamam || 35 ||
[Analyze grammar]

mahādānaṃ hiraṇyā'śvapradānaṃ svargarājyadam |
mokṣadaṃ śvetavāhānāṃ vaihāyasavimānadam || 36 ||
[Analyze grammar]

puṇyadinaṃ samāsādya maṇḍapaṃ kārayecchubham |
vedikāṃ vā śubhaṃ kuṇḍaṃ homārthaṃ tatra kārayet || 37 ||
[Analyze grammar]

sarvopakaraṇyānyeva sthāpayet sannidhau tathā |
dānasāmagrikāḥ sarvāḥ svarṇarūpyakahīrakān || 38 ||
[Analyze grammar]

annavastrabhājanāni sthāpayet pūjanārthikāḥ |
sāmagrīścāpi sarvāśca candanākṣatamālikāḥ || 39 ||
[Analyze grammar]

naivedyā''rārtrikavastūnyapi pārśve nyasettataḥ |
tīrthajalena pūrṇaṃ vai kuṃbhaṃ nyasecca maṇḍape || 40 ||
[Analyze grammar]

puṇyāhavācanaṃ tatra kārayedviprasattamaiḥ |
lokapālādidevānāmāvāhanaṃ prakārayet || 41 ||
[Analyze grammar]

anādiśrīkṛṣṇanārāyaṇasya śrīpatestathā |
avatārapramuktānāṃ śaktīnāṃ sarvayoṣitām || 42 ||
[Analyze grammar]

āvāhanaṃ kārayecca pūjayecca vidhānataḥ |
sthāpayed vedikāmadhye kṛṣṇā'jinatilopari || 43 ||
[Analyze grammar]

kauśeyavastrasaṃvītaṃ sauvarṇaṃ śreṣṭhavājinam |
tripalāttu samārabhyā''sahasrapalasūdbhavam || 44 ||
[Analyze grammar]

svarṇapalyāṇapṛṣṭhaṃ ca svarṇahārasukalgikam |
suvarṇaraśanāyuktaṃ suvarṇapaṭṭaśobhitam || 45 ||
[Analyze grammar]

suvarṇanetrapaṭalaṃ hīrakaśāvirājitam |
sacchatraṃ satpādabandhaṃ sacchaphaṃ sumanoharam || 46 ||
[Analyze grammar]

yadvā'śvinīṃ suvarṇasya savatsarīṃ vibhūṣitām |
sthāpayet saumyavarṇāṃ vā dānārthaṃ maṇḍape tile || 47 ||
[Analyze grammar]

upānatpādukāchatracāmarāsanabhājanam |
sthāpayenmaṇḍape tatrekṣudaṇḍān kalaśā'ṣṭakam || 48 ||
[Analyze grammar]

mālyataṇḍulapatrādiratnaśrīphalasaṃyutam |
jalapūrṇaṃ hi sauvarṇaṃ rājataṃ tāmrajaṃ ca vā || 49 ||
[Analyze grammar]

anyāni dānayogyāni vastūni subhagānyapi |
hīrakamāṇikyaratnānyanekadhānyakāni ca || 50 ||
[Analyze grammar]

vastrālaṃkārapātrāṇi dānārthaṃ tatra vinyaset |
śayyāṃ paryaṃkasahitāṃ śirodhānādisaṃyutām || 51 ||
[Analyze grammar]

pārśvadhānopadhānopaskarādiśobhitāṃ nyaset |
sthālīṃ ca kalaśaṃ ramyāṃ vāṭikīṃ ca nyasedapi || 52 ||
[Analyze grammar]

miṣṭānnāni ca peyāni dugdhādīni nyasedapi |
phalānyanekamiṣṭāni supakvāni nyasedapi || 53 ||
[Analyze grammar]

kandāni mūlakandāni dalaśākāni sannyaset |
evaṃvidhe maṇḍape vai yajamānaḥ śuciḥ śubhaḥ || 54 ||
[Analyze grammar]

vipraiḥ sarvauṣadhisnānasnāpitaḥ kusumāñjaliḥ |
triḥ pradakṣiṇamāvṛtya vahnimaśvaṃ guruṃ tataḥ || 55 ||
[Analyze grammar]

prārthayet paramātmānaṃ sarvavājivirājitam |
namaste sarvavājāḍhya sarvātman vājihṛdgata || 56 ||
[Analyze grammar]

vedā''haraṇakartastvaṃ cā'śvinīputra te namaḥ |
svarṇāśvarūpamūrte te divyamūrte ca te namaḥ || 57 ||
[Analyze grammar]

sūryāśvamūrte kalkyaśvamūrte tubhyaṃ namo namaḥ |
uccaiḥśravase devāśvarūpiṇe te namo namaḥ || 58 ||
[Analyze grammar]

indriyāśvasvarūpāya mānasāśvāya te namaḥ |
aśvatthasāmyarūpāya mahāśvāya ca te namaḥ || 59 ||
[Analyze grammar]

śvetāśvarūpadhartre te pāpaghnāya ca te namaḥ |
vājirūpo haristvaṃ māṃ pāhi saṃsārasāgarāt || 60 ||
[Analyze grammar]

svargaṃ mokṣaṃ mahārājyaṃ dehi ṛddhiṃ sanātanīm |
dehi me sampadaḥ sarvā mokṣaṃ dehi tataḥ param || 61 ||
[Analyze grammar]

tava dānena viśvātmā tṛpto bhavatu mādhavaḥ |
evamuccārya paritaścaikaṃ pradakṣiṇaṃ caret || 62 ||
[Analyze grammar]

aṣṭottaraṃ śataṃ hutvā tato dāne'rpayeddhayam |
namaskṛtya hi gurave tamaśvaṃ vinivedayet || 63 ||
[Analyze grammar]

anyānyapi ca vastūni dadyād dāne yathocitam |
ṛtvigbhyaścārpayed dravyaṃ bhikṣave'nnaṃ dhanādikam || 64 ||
[Analyze grammar]

datvā pāpakṣayād divyo jāyate yajamānakaḥ |
sūryalokaṃ satyalokaṃ vaikuṇṭhaṃ ca prayāti saḥ || 65 ||
[Analyze grammar]

saṃhitāśravaṇaṃ kuryād bhojanādi prakārayet |
viprebhyaścāpi sādhubhyaḥ sādhvībhyo'nnāni cārpayet || 66 ||
[Analyze grammar]

anāthabālabālābhyo gobhyo'śvebhyo tṛṇāni ca |
dadyād bhāvabharo bhūtvā bhojayedannakāṃkṣiṇaḥ || 67 ||
[Analyze grammar]

lakṣmi svarṇāśvadānaṃ yo dadātyevaṃ yathādhanam |
sampūjyamāno deveśairmukto yāti padaṃ hareḥ || 68 ||
[Analyze grammar]

svarṇavimānamārūḍho yātyarkalokamuttamam |
śṛṇuyādvā kathāṃ cemāṃ so'pi yātyarkasadgṛham || 69 ||
[Analyze grammar]

vācayecchrāvayeccāpi so'pi yātyarkasannidhim |
abhinandanadaścāpi yāti svargaṃ sukhāśrayam || 70 ||
[Analyze grammar]

śṛṇu lakṣmi mahādānaṃ puṇyamaśvarathātmakam |
puṇyaṃ dinaṃ samāsādya maṇḍapaṃ kārayecchubham || 71 ||
[Analyze grammar]

vedīṃ kuṇḍaṃ kārayecca pūjāvastūni cāharet |
lokapālān devatāśca parabrahmā'vatārakān || 72 ||
[Analyze grammar]

īśvarānīśvariṇīścā''vāhayenmaṇḍape śubhe |
aṣṭādaśa ca dhānyāni pātrāṇi ca dhanāni ca || 73 ||
[Analyze grammar]

vastrabhūṣaṇarūpyāṇi sthāpayenmaṇḍape'bhitaḥ |
gaṇeśādyāṃstathā devān śrīpatiṃ māṃ janārdanam || 74 ||
[Analyze grammar]

bālakṛṣṇaṃ tathā kṛṣṇāṃ brahmapriyāṃ haripriyāḥ |
āvāhayetpūjayecca suvarṇarathamāharet || 75 ||
[Analyze grammar]

aśvasaptakayuktaṃ ca catuścakraṃ tato'dhikam |
aindranīlena kuṃbhena varūthena dhvajena ca || 76 ||
[Analyze grammar]

kūbareṇa sūryamukhyā sūtena ca virājitam |
anādiśrīkṛṣṇanārāyaṇaṃ māṃ kamalāyutam || 77 ||
[Analyze grammar]

sthāpayedrathamadhye paṭṭarājñīsamanvitam |
pārṣadānme sthāpayecca chatracāmaraśobhitān || 78 ||
[Analyze grammar]

vetradharān hetidharān pūjāsevanatatparān |
sādhūn sādhvīḥ sthāpayecca rathe matpārśvatastathā || 79 ||
[Analyze grammar]

devarṣipitṛsaṃghātān sthāpayed rathasattame |
mahālakṣmīṃ kaṃbharāṃ ca śrīmadgopālakṛṣṇakam || 80 ||
[Analyze grammar]

santuṣṭāṃ sthāpayeccāpi sarvā devīḥ śubhāśrayāḥ |
lalitāṃ sthāpayettatra sarvaśaktisamanvitām || 81 ||
[Analyze grammar]

ratnāni hīrakān hārān svarṇabhūṣā rathe nyaset |
siṃhacarmopari droṇatilān tato'dhikāṃśca vā || 82 ||
[Analyze grammar]

ādhārapaṭakān kṛtvā teṣu saṃsthāpayed ratham |
ṣoḍaśa vā caturo vā saratnapallavākṣatān || 83 ||
[Analyze grammar]

bastrajalaphalapūrṇān kalaśāṃstatra vinyaset |
kauśeyavastrasaṃyuktān pūjayedbhāvataḥ surān || 84 ||
[Analyze grammar]

rathe māṃ pūjayellakṣmi mannāmnā cādhivāsanām |
kuryād yathānyavastūnyāhared dānārthameva ca || 85 ||
[Analyze grammar]

chatraṃ ca cāmare cāpi kauśeyāmbaramityapi |
upānahau pāduke ca gāḥ śayyā pātramityapi || 86 ||
[Analyze grammar]

mañcakaścāparāṇyeva vastūni śobhanāni ca |
hemasiṃhaṃ kārayecca rathena saha śobhanam || 87 ||
[Analyze grammar]

dvābhyāṃ vā ca caturbhirvā vājibhiḥ sahitaṃ ratham |
cakrarakṣākarau sāśvau sahetī pārśvagau tathā || 88 ||
[Analyze grammar]

rathaṃ sahasrasauvarṇaṃ tadanyattu yathādhanam |
yadvā rathaṃ tripalordhvaṃ pūjayet triḥpradakṣiṇam || 89 ||
[Analyze grammar]

śuciḥ svayaṃ yajamāno gṛhītakusumāñjaliḥ |
śuklamālyāmbaradharaḥ kṛtvā me havanaṃ ghṛtaiḥ || 90 ||
[Analyze grammar]

athānyaphalapuṣpādyaistato rathaṃ pradakṣiṇam |
kṛtvā'rthayed rathaṃ māṃ cā'bhedena śrīpadaṃ prabhum || 91 ||
[Analyze grammar]

namo dhāmābhigataye namo nārāyaṇāya te |
namo'nādikṛṣṇanārāyaṇarūpāya yogine || 92 ||
[Analyze grammar]

brahmāṇḍapāragāyā'pi sarvalokātmakāya te |
namo dhāmnāmadhīśāya sarveśvararathāya te || 93 ||
[Analyze grammar]

mahākālo mahāmṛtyuścāyane ṛtavo hyarāḥ |
sarve te gaticakrākhyāstebhyo māṃ trātumarhasi || 94 ||
[Analyze grammar]

dehi svargaṃ śāśvataṃ me dehi ca dhārmikīṃ gatim |
dehi me paramaṃ dhāma kālamāyāvivarjitam || 95 ||
[Analyze grammar]

pitṝṇāṃ me kuṭumbānāṃ mokṣaṃ kuru rathottama |
divyo vimānarūpastvaṃ bhūtvā nayākṣaraṃ padam || 96 ||
[Analyze grammar]

muktāstava dhvaje santi dhāmā'kṣaraṃ tu paṭṭake |
īśvarā daṇḍadehe ca varūthe śaktayo'khilāḥ || 97 ||
[Analyze grammar]

antarbhāge svargalokā madhye nārāyaṇo hariḥ |
parito devatāḥ sarvā sarve devā bahiḥsthitāḥ || 98 ||
[Analyze grammar]

adhaḥ saptatalavāsāścakrayośca yamo vṛṣaḥ |
agre puṇyaṃ tathā bhaktirguravaste vasanti ca || 99 ||
[Analyze grammar]

teṣāṃ sākṣye dadāmyeva rakṣa māṃ bhavasāgarāt |
ityuktvā gurave deyo rathaścānyadhanānyapi || 100 ||
[Analyze grammar]

anyat sarvamanāthebhyo deyaṃ dānaṃ yathāyatham |
bhojayetsarvasādhūṃśca viprāṃśca bālabālikāḥ || 101 ||
[Analyze grammar]

visarjayettataḥ sarvān parihāraṃ vidhāpayet |
śrāvayet saṃhitāṃ dānakathāṃ cānyān diśettathā || 102 ||
[Analyze grammar]

upadeṣṭā'numantā ca phalaṃ tulyaṃ hi vindati |
divyarathe'dhiruhyaiva yāti dhāmā'kṣaraṃ mama || 103 ||
[Analyze grammar]

sarvasvargaviśeṣāṃśca bhuktvā kuṭumbayuk ciram |
īśvaro'pi mahān bhūtvā yāti dhāma rathārpakaḥ || 104 ||
[Analyze grammar]

iti śrīlakṣmīnārāyaṇīyasaṃhitāyāṃ tṛtīye dvāparasantāne mahādāneṣu svarṇakāmadhenudānahiraṇyāśvadānahiraṇyarathadānavidhinirūpaṇanāmā aṣṭāviṃśatyadhikaśatatamo'dhyāyaḥ || 128 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Lakshminarayana Samhita Chapter 128

Cover of edition (2011)

Shri Lakshmi Narayana Samhita
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2011)

शेतायनव्यास (Shwetayan Vyas)

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: