Lakshminarayana Samhita [sanskrit]

by Shwetayan Vyas | 1,169,834 words | ISBN-10: 8170801818 | ISBN-13: 9788170801818

The Lakshminarayana Samhita Chapter 94 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Lakshmi-narayana-samhita is an encyclopaedic work devoted to Narayana although it deals with various deities. The work is written in Puranic style and divided into four books according to the four Yugas. In total, the work consists of roughly 120,000 metrical verses.

śrīpuruṣottama uvāca |
śṛṇu nārāyaṇīśri tvaṃ mahatāmāśrayāt sadā |
mahattvaṃ cāpi kalyāṇaṃ jāyate dharmarakṣaṇam || 1 ||
[Analyze grammar]

satāṃ yogena vai sarvaśreyāṃsi saṃbhavanti hi |
atrārthe te kathayāmi purāvṛttaṃ śubhāspadam || 2 ||
[Analyze grammar]

ājanābhamidaṃ varṣaṃ daśasāhasrayojanam |
sahyādreḥ paścimaṃ mātrāgaskarākhyaṃ ca yāvatā || 3 ||
[Analyze grammar]

siṃhāraṇyaṃ madhyabhāgaṃ bhūbhāgaṃ tīrthamuttamam |
gokarṇākhyaṃ maharṣīṇāṃ nivāsāḍhyamabhūt purā || 4 ||
[Analyze grammar]

sagarasya sutaiḥ khātā pṛthivī paścimā hi sā |
dakṣiṇā pṛthivī khātā hyaṣṭasāhasrayojanā || 5 ||
[Analyze grammar]

avaśeṣo'sya khaṇḍasya dve sahasre'vaśiṣyate |
pṛthvīkhātottaraṃ tīrthe gokarṇe cirakālataḥ || 6 ||
[Analyze grammar]

sāmudraṃ jalamāpannaṃ bhūmagnā kṣāravāribhiḥ |
tīrthaṃ gokarṇasaṃjñaṃ ca śārabhaṃ tīrthamityapi || 7 ||
[Analyze grammar]

siṃhāraṇyaṃ samastaṃ ca jalamagnaṃ tato'bhavat |
sārdhayojanavistāraṃ gokarṇaṃ bhūtalaṃ hyabhūt || 8 ||
[Analyze grammar]

gokarṇākhyaṛṣeḥ kṣetraṃ harāvatārarūpiṇaḥ |
tatrā'saṃkhyāni tīrthāni munidevālayāstathā || 9 ||
[Analyze grammar]

avasan siddhasaṃghāśca munayaḥ saṃśitavratāḥ |
nirvāṇaṃ paramaṃ prāptāḥ punarāvṛttivarjitam || 10 ||
[Analyze grammar]

tatkṣetre sarvadā lakṣmi prītyā bhūtagaṇaiḥ saha |
devyā ca sakalairdevairnityaṃ vasati śaṃkaraḥ || 11 ||
[Analyze grammar]

siddhikāmā vasanti sma munayastatra kecana |
acireṇaiva tatsiddhiṃ prāpnuvanti sma tadbalāt || 12 ||
[Analyze grammar]

ambhodhisalile magnaṃ vīkṣyāśramādi bhūtalam |
tapasāṃ nidhayaḥ santastathā prajājanā api || 13 ||
[Analyze grammar]

sahyādriṃ pūrvabhāgasthaṃ nilayarthaṃ samāruhan |
vasantastatra te santaḥ sampradhārya parasparam || 14 ||
[Analyze grammar]

uddhāropāyamatyantaśreṣṭhaṃ sādhusamāśrayam |
mahendrādau tapasyantaṃ rāmaṃ gantuṃ pracakramuḥ || 15 ||
[Analyze grammar]

malayācalavāsāśca tathā nīlādrivāsinaḥ |
deśabhūvāsinaścāpi rāmaṃ gantuṃ pracakramuḥ || 16 ||
[Analyze grammar]

śuṣkasumitradharmādyā munayaḥ saṃśitavratāḥ |
yayurdidṛkṣavo rāmaṃ mahendramacalaṃ prati || 17 ||
[Analyze grammar]

atītya subahūn deśān vanāni droṇamāpagāḥ |
āseduracalaśreṣṭhaṃ dadṛśūrāmamaṇḍalam || 18 ||
[Analyze grammar]

praśāntasarvasattvāḍhyaṃ sarvartudrumaśobhitam |
āśramaṃ sampraviśyaiva dadṛśuḥ paraśuprabhum || 19 ||
[Analyze grammar]

ajine tu sukhāsīnaṃ śiṣyaiḥ parivṛtaṃ prabhum |
vavandire mahāmaunaṃ pupūjā'rghyādibhirharim || 20 ||
[Analyze grammar]

kṛtātithyānṛṣīn rāmaḥ smitapūrvamabhāṣata |
svāgataṃ vo mahābhāgāḥ pāvito'haṃ śubhāgamaiḥ || 21 ||
[Analyze grammar]

sevāṃ mamā'rhām ṛṣayo darśayantu karomi vai |
śrutvā maharṣayaḥ prāhurgokarṇākhyaṃ tu bhūtalam || 22 ||
[Analyze grammar]

khanadbhiḥ sāgarajanyaiḥ patitaṃ sāgarāmbhasi |
utsāritārṇavajalaṃ kṣetraṃ tat sarvapāvanam || 23 ||
[Analyze grammar]

upalabdhumabhīpsāmo bhavatastu kṛpāṃ kuru |
viṣṇoraṃśo bhavānāste sādhuḥ satāṃ balodayaḥ || 24 ||
[Analyze grammar]

bhṛgoḥ putrasyarcikasya jamadagniḥ suto'malaḥ |
tasya tvaṃ brahmadharmā'si samartho'si mahāprabhuḥ || 25 ||
[Analyze grammar]

tasmāt kartumaśakyaṃ tatte kiñcinnaiva vidyate |
vāñcchitārthapradaṃ tvāṃ cābhiyācituṃ samāgatāḥ || 26 ||
[Analyze grammar]

sa tvamātmaprabhāveṇa samutsāryā'rṇavodakam |
kṣetraṃ gokarṇamityākhyaṃ siṃhāraṇye jale plutam || 27 ||
[Analyze grammar]

dātumarhasi bhagavannaḥ sarvānṛṣisattamān |
iti śrutvā tato rāmaḥ prāha yogyaṃ tapodhanāḥ || 28 ||
[Analyze grammar]

karaṇīyaṃ satāṃ kāryaṃ nā'tra kāryā vicāraṇā |
kintu śastrāṇi sannyasya tapaḥ kartuṃ samāgataḥ || 29 ||
[Analyze grammar]

vinā śastraṃ tadasādhyaṃ kiṃ kartavyaṃ diśantu mām |
śuṣkādyāḥ ṛṣayaḥ prāhuḥ śrutvā rāmoditaṃ hiṃ tam || 30 ||
[Analyze grammar]

satāṃ saṃrakṣaṇārthāya śastrasaṃgrahaṇaṃ tu yat |
vrataṃ pratijñāṃ dharmaṃ vā satyaṃ poṣayati dhruvam || 31 ||
[Analyze grammar]

na cyāvayate satyādvā na dharmādvā vratānna vā |
tasmāt sādhurhitārthāya bhavatā grāhyamāyudham || 32 ||
[Analyze grammar]

tapa eva mahattacca kṛtaṃ te'tra bhaviṣyati |
dharma eva mahāṃstena caritaste bhaviṣyati || 33 ||
[Analyze grammar]

ityuktaḥ paraśudhrak ca vicārya sādhurakṣaṇam |
paraṃ bhāgavataṃ dharmaṃ saśastraḥ saha cāyayau || 34 ||
[Analyze grammar]

tapastyaktvā satāṃ rakṣātapo dhṛtvā'mbare yayau |
sahyādriṃ cāyayau paścānmalayācalamāyayau || 35 ||
[Analyze grammar]

varuṇaṃ tvāhvayāmāsa meghagambhīrayā girā |
ahaṃ munigaṇaiḥ sārdhamāgatastvaddidṛkṣayā || 36 ||
[Analyze grammar]

tasmāt svarūpadhṛk mahyaṃ praceto dehi darśanam |
punaḥ punaścāpi samāhūto yadā na cāyayau || 37 ||
[Analyze grammar]

nistoyamarṇavaṃ kartumiyeṣa ruṣito hariḥ |
ācamya ca dhanurdhṛtvā''ropya jyāghoṣamācarat || 38 ||
[Analyze grammar]

svarṇapuṃkhaṃ viśikhaṃ ca bhārgavaṃ vahnidaivatam |
samantrāstraṃ mahāghoraṃ sandadhe ca mumoca ha || 39 ||
[Analyze grammar]

tataścacāla vasudhā saśailavanakānanā |
prakṣobhaṃ paramaṃ jagmuḥ sarvalokāśca vārdhayaḥ || 40 ||
[Analyze grammar]

sadigdāhā'bhrapaṭalairabhavan saṃvṛtā diśaḥ |
astrāgnijvālitā āpo vināśaṃ prayayustadā || 41 ||
[Analyze grammar]

babhūva varuṇo devo garviṣṭho'pi śarāgninā |
dagdhastūrṇaṃ bhasmasādvai samudraḥ śuṣkatāṃ yayau || 42 ||
[Analyze grammar]

tāvad brahmādayastatrā''yayustuṣṭuvurīśvaram |
alaṃ cā'laṃ hare śāntiṃ gṛhāṇa parameśvara || 43 ||
[Analyze grammar]

asādhyaṃ te na vai kiñcicchrīpateḥ paramātmanaḥ |
varuṇo dagdhatāṃ yāto jalaṃ naṣṭaṃ prajāyate || 44 ||
[Analyze grammar]

jalahīnaṃ jagat sarvaṃ nāśaṃ kṣaṇāt prayāsyati |
prasīda tvaṃ kṛpāsindho nivārayā'stramulbaṇam || 45 ||
[Analyze grammar]

ujjīvaya ca varuṇaṃ jalahetuṃ suraṃ prabho |
namaste rudrarūpāya saṃkarṣaṇāya te namaḥ || 46 ||
[Analyze grammar]

mahākālasvarūpāya mṛtyurūpāya te namaḥ |
sarvasaṃhārakṛtkṛṣṇasādhurūpāya te namaḥ || 47 ||
[Analyze grammar]

kṣatrāntakāya devānāṃ hitāya ca namo namaḥ |
satāṃ hitāya rāmāya śrīharaye te namaḥ || 48 ||
[Analyze grammar]

itistuto haristatra vīkṣya devān puraḥsthitān |
śāntimāsādya vahnyastraṃ nijagrāha nivṛttaye || 49 ||
[Analyze grammar]

saṃhṛtyā'straṃ sthito rāmo varuṇo nāśatāṃ gataḥ |
ujjīvanārthaṃ tasyaivāśvinībālau surādayaḥ || 50 ||
[Analyze grammar]

sasmarustūrṇamāyātau brahmājñayā rasauṣadhaiḥ |
vāruṇaṃ bhasmacayanaṃ siṣicatuḥ samantrakaiḥ || 51 ||
[Analyze grammar]

varuṇo bhasmatastatrojjīvanaṃ prāpya cotthitaḥ |
kṛtāñjalirbhīta eva papāta rāmapādayoḥ || 52 ||
[Analyze grammar]

uvāca rakṣa māṃ rāma kṛpayā śaraṇāgatam |
aparādhamimaṃ naiva pragaṇayya praśādhi mām || 53 ||
[Analyze grammar]

evaṃ bruvāṇaṃ varuṇaṃ rāmaḥ prāha jaleśvaram |
tvattoye medinīṃ pūrvaṃ khanadbhiḥ sagarātmajaiḥ || 24 ||
[Analyze grammar]

adho nipātitaṃ tīrthaṃ gokarṇamṛṣisevitam |
eṣāṃ vāsāya tat kṣetraṃ pradehi pūrvavacchubham || 55 ||
[Analyze grammar]

mā jalaṃ tatra cāyātu yojanānāṃ śatadvaye |
gokarṇe cāpi ca śūrpārake tīrthe kadācana || 56 ||
[Analyze grammar]

bhavatīrthe satītīrthe tīrthe tathā ca śārabhe |
śrutvā varuṇa omityaṃgīkṛtya saṃprapūjya ca || 57 ||
[Analyze grammar]

bhuvaṃ datvā jīvanaṃ ca labdhvā yayau suraiḥ saha |
vyasmayanta tu munayo dṛṣṭvā rāmasya vikramam || 58 ||
[Analyze grammar]

ṛṣayaḥ sthānamāsādya praseduścātiharṣitāḥ |
kṛtakṛtyā bhaśaṃ rāmamāśiṣā samapūjayan || 59 ||
[Analyze grammar]

tairājñapto yayau rāmo mahendraparvataṃ prati |
tattoyaniḥsṛte kṣetre nyūṣurmaharṣayaḥ prajāḥ || 60 ||
[Analyze grammar]

dvīpāścāntarjale te ca vartante tīrtharūpiṇaḥ |
munayo vyomamārgeṇa vicaranti hi yoginaḥ || 61 ||
[Analyze grammar]

ityevaṃ sādhuyogena rāmayogena padmaje |
tvatpitā pradadau bhūmiṃ jīvanaṃ varuṇāya ca || 62 ||
[Analyze grammar]

hariḥ pradadau tatraiva tīrthalābho bhavatpunaḥ |
sarvaṃ dadāti sādhurvai bhuktiṃ muktiṃ samunnatim || 63 ||
[Analyze grammar]

paropakāraśīlā vai sādhavo hyanivartinaḥ |
śṛṇu cānyāṃ kathāṃ cāpi sādhujanyāṃ hitāvahām || 64 ||
[Analyze grammar]

sūryaputro babhūvā'pi cekṣvākurnṛpasattamaḥ |
ayodhyāyāṃ ca tadvaṃśe kuvalāśvo'bhavannṛpaḥ || 65 ||
[Analyze grammar]

dhārmikaśca mahāśūro yajvā sādhuprarakṣakaḥ |
himālayasya nikaṭe hyuttaṃkasyā''śramāntike || 66 ||
[Analyze grammar]

dhundhunāmā madhoḥ putro rākṣaso'bhavadulbaṇaḥ |
tannāśārthaṃ kuvalāśvaṃ yuyojottaṃka eva ha || 67 ||
[Analyze grammar]

sajjo'bhavat kuvalāśvo dhundhuṃ nāśayituṃ saruṭ |
sahasrairekaviṃśatyā putrāṇāṃ saha satvaraḥ || 68 ||
[Analyze grammar]

tamāviśattato viṣṇurbhagavān svena tejasā |
uttaṃkasya niyogena lokānāṃ hitakāmyayā || 69 ||
[Analyze grammar]

divyaiḥ puṣpaiśca taṃ devāḥ samantāt samavākiran |
dhundhuścāsīd vālukāyāmantastale hi bhūtale || 70 ||
[Analyze grammar]

tatra gatvā ca rājā svatanayaiḥ saha bhūtalam |
viśālaṃ khanayāmāsa dhundhurāsāditastale || 71 ||
[Analyze grammar]

dhundhurmukhena vahniṃ vai hyavāsṛjad bhayaṃkaram |
vahninā kuvalāśvasya putrā dagdhāḥ samastataḥ || 72 ||
[Analyze grammar]

trayo dūraṃ sthitāstatrorvaritā jīvasaṃyutāḥ |
kuvalāśvo jalāstreṇa śamayāmāsa cānalam || 73 ||
[Analyze grammar]

dhundhuṃ ca mārayāmāsa śaivā'streṇa hiṃ satvaram |
uttaṃkaṃ darśayāmāsa mṛtaṃ taṃ rākṣasaṃ nṛpaḥ || 74 ||
[Analyze grammar]

uttaṃko'pi prasanno'bhūd varaṃ dadau tu bhūbhṛte |
dadataścā'kṣayaṃ vittaṃ śatrubhiścāpyadhṛṣyatām || 75 ||
[Analyze grammar]

dharme ratiṃ ca satataṃ svarge vāsaṃ tathā'kṣaye |
putrāṇāṃ cā'kṣayān lokān ye cātra rākṣasā hatāḥ || 76 ||
[Analyze grammar]

uttaṃkasya prasādena cāyayurdevatāstadā |
vimānāni samādāya putrāste caikaviṃśatiḥ || 77 ||
[Analyze grammar]

sahasrāṇi divyadehā bhūtvā vimānasaṃsthitāḥ |
yayuḥ svargaṃ paśyatāṃ vai sarveṣāṃ jayanādinām || 78 ||
[Analyze grammar]

evamṛṣeḥ pratāpena rājā vijayamāptavān |
putrāṇāṃ cā'kṣayaṃ svargaṃ sādhoḥ pratāpato'bhavat || 79 ||
[Analyze grammar]

athaivaṃ kuvalāśvasya dṛḍhāśvo jīvavān sutaḥ |
tasya vaṃśe'bhavadrājā satyavrato mahābalaḥ || 80 ||
[Analyze grammar]

sa ca vidarbhanṛpatervivāhe maṇḍape yayau |
pāṇigrahaṇakāle vai yuddhaṃ kṛtvā mahābalaḥ || 81 ||
[Analyze grammar]

kāmād balācca mohācca saṃharṣeṇa balena ca |
bhāvino'rthasya ca balād bhāryāṃ jahāra maṇḍapāt || 82 ||
[Analyze grammar]

devān viprānavamatya pāpaṃ vai kṛtavān sa ca |
tena trayyāruṇākhyena pitrā tyakto hyadhārmikaḥ || 83 ||
[Analyze grammar]

kathitaścāpi vāsāya śvapākaiḥ saha vai bahiḥ |
uvāsā'pi bahirgatvā śvapākā'vasathāntike || 84 ||
[Analyze grammar]

atha dvādaśavarṣāṇi nā'varṣat pākaśāsanaḥ |
viśvāmitrastadā deśe tapaścakāra dāruṇam || 85 ||
[Analyze grammar]

viśvāmitrasya patnī ca bahuputrasamanvitā |
kuṭumbabharaṇārthāya vyakrīṇānmadhyamaṃ sutam || 86 ||
[Analyze grammar]

jñātvā satyavratastadvai mokṣayāmāsa taṃ sutam |
datvā bahūni cā'nnāni satyabalodbhavāni ca || 87 ||
[Analyze grammar]

evaṃ satyavratastasyā bharaṇaṃ hyakarottadā |
viśvāmitrasya tuṣṭyarthamanukampārthamityapi || 88 ||
[Analyze grammar]

viśvāmitrasuto yaśca mocito gālavo hi saḥ |
maharṣiścā'bhavacchūro vratabhaktisamanvitaḥ || 89 ||
[Analyze grammar]

tasya vratena bhaktyā ca kṛpayā ca pratijñayā |
viśvāmitrakalatrādīn satyavrato babhāra ha || 90 ||
[Analyze grammar]

vasiṣṭhaścā'bhavad rājye trayyāruṇinṛpasya vai |
ayodhyāyāṃ satyavrate vimanā iva sarvathā || 91 ||
[Analyze grammar]

itihetorvasiṣṭhe vai satyavratasya bhāvanā |
nā''sīnmanāgapi tatra bhāvino'rthasya vai balāt || 92 ||
[Analyze grammar]

satyavrato'tha vai roṣād vasiṣṭhasyāśramaṃ yayau |
bhojyādīni samagrāṇi jahāra bālavattadā || 93 ||
[Analyze grammar]

bhojayāmāsa tatsarvaṃ viśvāmitrasya cātmajān |
vasiṣṭhastaṃ tadā prāha tripāpastvaṃ sadā'si vai || 94 ||
[Analyze grammar]

kanyāstrīharaṇaṃ tvekaṃ cāṇḍālena niveśanam |
mama bhojyādiharaṇaṃ triśaṃkustvaṃ tato mataḥ || 95 ||
[Analyze grammar]

viśvāmitrastu tapasā nivṛtto jñātavānidam |
prasanno'bhūd varaṃ prādād devavat prasukhī bhava || 96 ||
[Analyze grammar]

atha vavre satyavratastriśaṃkuḥ puṇyavānapi |
saśarīro vraje svargaṃ bhuktvā rājyamakaṇṭakam || 97 ||
[Analyze grammar]

trayyāruṇau mṛte rājye'bhyaṣicat taṃ triśaṃkukam |
rājyaṃ kṛtvā yayau tena varṣmaṇā divameva saḥ || 98 ||
[Analyze grammar]

miṣatāṃ devatānāṃ ca vasiṣṭhasya ca kauśikaḥ |
viśvāmitraḥ saśarīraṃ divamāropayannṛpam || 99 ||
[Analyze grammar]

saṃbhavo'saṃbhavasyā'yaṃ tadadbhutamivā'bhavat |
viśvāmitraprasādena triśaṃkurdivi rājate || 100 ||
[Analyze grammar]

pratāpo'yaṃ mahānāste sādhoḥ ṛṣestapasvinaḥ |
tasmādvai sādhavaḥ sevyā uddharttāro hi pāpinām || 101 ||
[Analyze grammar]

tasya satyaratā bhāryā suṣuve haricandrakam |
rohitastasya putraśca viśvāmitrakṛpālayāḥ || 102 ||
[Analyze grammar]

tāritā bahukaṣṭaiśca viśvāmitreṇa dhīmatā |
śāśvatakīrtayo loke kṛtāḥ strīputrabhūbhṛtaḥ || 103 ||
[Analyze grammar]

etatte kathitaṃ lakṣmi sādhorāśrayaṇe sadā |
kalyāṇaṃ vividhaṃ cāpi jāyate mokṣaṇaṃ hyapi || 104 ||
[Analyze grammar]

iti śrīlakṣmīnārāyaṇīyasaṃhitāyāṃ tṛtīye dvāparasantāne paraśurāmāśrayeṇa siṃhāraṇyavāsināṃ sāgaramagnasya gokarṇatīrthasya punarlābhaḥ uttaṃkarṣeḥ kṛpayā kuvalāśvasya dhundhumāratvam viśvāmitrasya kṛpayā satyavratākhyatriśaṃkoḥ sadehasvargagāmitvamityādisādhupratāpavarṇananāmā caturnavatitamo'dhyāyaḥ || 94 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Lakshminarayana Samhita Chapter 94

Cover of edition (2011)

Shri Lakshmi Narayana Samhita
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2011)

शेतायनव्यास (Shwetayan Vyas)

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: