Lakshminarayana Samhita [sanskrit]

by Shwetayan Vyas | 1,169,834 words | ISBN-10: 8170801818 | ISBN-13: 9788170801818

The Lakshminarayana Samhita Chapter 13 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Lakshmi-narayana-samhita is an encyclopaedic work devoted to Narayana although it deals with various deities. The work is written in Puranic style and divided into four books according to the four Yugas. In total, the work consists of roughly 120,000 metrical verses.

śrīpuruṣottama uvāca |
śṛṇu lakṣmi tataścāpi prajñātākhye tu ṣoḍaśe |
vedhaso vatsare caikādaśe tu kalpake tathā || 1 ||
[Analyze grammar]

navame ca manau tatra prākaṭyaṃ tu yathā mama |
pṛthvyāmāsīttadā dharmo brahmakumārayoginaḥ || 2 ||
[Analyze grammar]

brahmaṇaścā'bhavatputro brahmakumārasaṃjñakaḥ |
ābālyād brahmacāryeva satyaloke purā'bhavat || 3 ||
[Analyze grammar]

tasya śiṣyā naiṣṭhikāśca satyaloke'bhavaṃstadā |
svarge pṛthvyāṃ vicaranti smopadeśaparāyaṇāḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

ārṣakumārasaṃjñaśca śiṣyaḥ pṛthvyāmupādiśat |
manuṣyebhyaḥ śīladharmaṃ naiṣṭhikaṃ brahmacaryakam || 5 ||
[Analyze grammar]

narā nāryaśca ye dehadhāriṇaḥ puṇyaśālinaḥ |
pāpā vā brahmacaryasthā vartante naiṣṭhikā yadi || 6 ||
[Analyze grammar]

te tu muktā bhavantyeva māyāpāśavivarjitāḥ |
brahmacaryaṃ kāmadāhaḥ kāmajayo hi dehinā || 7 ||
[Analyze grammar]

śīlavratena kartavyo mokṣadaṃ sādhanaṃ param |
nāryā cā'kṣatayā stheyaṃ nareṇā'skhalitena ca || 8 ||
[Analyze grammar]

evaṃ śīlavratinā'tra bhāvyamājīvanaṃ sadā |
brahmacaryaṃ brahmarūpaṃ parabrahmāptikāraṇam || 9 ||
[Analyze grammar]

parabrahmaṇi samprāpte ṛṇaṃ pāpaṃ na vidyate |
aśuddhistatra nāstyeva sādhvyāṃ sādhau ca naiṣṭhike || 10 ||
[Analyze grammar]

brahmacaryaṃ mahādīkṣā brahmacaryaṃ paraṃ balam |
brahmacaryaṃ mokṣamārgo brahmacaryaṃ paraṃ padam || 11 ||
[Analyze grammar]

yajñadānavatāṃ loke janmāni tu bahūnyapi |
jāyante ca tato brahmavratena mokṣaṇaṃ bhavet || 12 ||
[Analyze grammar]

brahmavratasya mokṣaḥ syādekenaiva tu janmanā |
brahmavratasya tu sadā prasannaḥ parameśvaraḥ || 13 ||
[Analyze grammar]

agnayo devatādyāścā'bhiyanti brahmacāriṇaḥ |
avyāhatā gatirmokṣe'nyatrā'pi brahmacāriṇaḥ || 14 ||
[Analyze grammar]

brahmacārī mahāpāpān pavitrayati tatkṣaṇāt |
brahmacārisnātavāri pibanti pitaro'pi ca || 15 ||
[Analyze grammar]

brahmacārī svayaṃ devo devatā brahmacāriṇī |
haryaṃśā avatārā vai brahmacaryaparā janāḥ || 16 ||
[Analyze grammar]

brahmacāriprasaṃgena brahmabhūyā bhavanti vai |
darśanaṃ sparśanaṃ cāpi vandanaṃ sevanādikam || 17 ||
[Analyze grammar]

pādajalaṃ mānanaṃ ca svāgataṃ bhojanādikam |
tatkṣaṇāt pāvayatyeva kṛtaṃ yad brahmacāriṇaḥ || 18 ||
[Analyze grammar]

guravo bahavo loke jñānadā śuṣkayatninaḥ |
guravaḥ śīlayuktā ye satyāste tārakāḥ parāḥ || 19 ||
[Analyze grammar]

nārī śīlavratā sākṣād bodhyā nārāyaṇī satī |
naraḥ śīlavratī sākṣād bodhyo nārāyaṇaḥ prabhuḥ || 20 ||
[Analyze grammar]

evamārṣakumāreṇa sampradāyo hi naiṣṭhikaḥ |
āsītpṛthvyāṃ tadānīṃ vai sthāpito brahmacāriṇaḥ || 21 ||
[Analyze grammar]

koṭiśo vai narā nāryo brahmacaryaparāyaṇāḥ |
naiṣṭhikāśca babhūvurvai tadā pṛthaṅnivāsinaḥ || 22 ||
[Analyze grammar]

sādhvyaḥ pṛthaṅnivasanti strīṇāmevā''śrameṣu tāḥ |
narāḥ pṛthaṅ nivasanti narāṇāmāśrameṣu te || 23 ||
[Analyze grammar]

parasparāśramānnaiva praviśanti striyo narāḥ |
parasparaṃ na spṛśanti narānnārīśca śīlinaḥ || 24 ||
[Analyze grammar]

śṛṇu tvaṃ śivarājñiśri tvevaṃ śīlapratāpinām |
devāśca pitaraścāpi darśanārthaṃ prayānti hi || 25 ||
[Analyze grammar]

brahmaśīlāśca tāḥ sādhvyaḥ prakāśante ca candravat |
sūryavacca prakāśante tejobhiḥ śīlajaistadā || 26 ||
[Analyze grammar]

evaṃ tejomayān dehān dṛṣṭvā devā narāstathā |
dūrādāśramato'pyevā'mbarād vā ca vanādapi || 27 ||
[Analyze grammar]

mohaṃ prayānti bahavaḥ satīṣu dhairyavarjitāḥ |
atha daityā dānavāśca rākṣasāśca surā narāḥ || 28 ||
[Analyze grammar]

mānavā nṛpavargāśca sattāvanto narā api |
satīvargān brahmamagnān brahmaśīlān sthale sthale || 29 ||
[Analyze grammar]

vane'raṇye nadītīre vilokya tīrthavāsagān |
mugdhā mohaṃ paraṃ gatvā cakrurvai dharṣaṇaṃ kvacit || 30 ||
[Analyze grammar]

uddhatā niyamaṃ bhaṃktvā praviśantyāśramāṃstathā |
śīlasādhvīrdharṣayanti cāpaharanti vā''śramāt || 31 ||
[Analyze grammar]

brahmavratāt pātayanti hyasurā nṛpiśācakāḥ |
nṛpāśca nṛpabhṛtyāśca stenāśca yodhinastathā || 32 ||
[Analyze grammar]

prasahyā''viśyā''śramāṃśca bhraṃśayanti satīḥ vratāt |
evaṃ vai bahudhā jāte tvekadā śukrako'suraḥ || 33 ||
[Analyze grammar]

daityaiḥ sākaṃ samāyāto mandākinyāstaṭe tadā |
āśrame tatra vai brahācāriṇīnāṃ surakṣite || 34 ||
[Analyze grammar]

vyomamārgeṇa sahasā'vatīrṇo yoginīgaṇe |
nāryaścāśramavāsinyo brahmacaryaparāyaṇāḥ || 35 ||
[Analyze grammar]

saśukrakāṃstadā daityān vilokya dudruvurbhayāt |
itastato'pyadhāvaṃścāśramavṛkṣeṣu bhīvaśāḥ || 36 ||
[Analyze grammar]

sādhvyastrāsaṃ yayustatra dharṣitā vratakhaṇḍitāḥ |
tatra caikā'bhavat sādhvī nāmnā sudarśinī satī || 37 ||
[Analyze grammar]

akhaṇḍitā'kṣatā brahmacaryaparordhvarājasī |
vāksiddhā divyarūpā ca kalpalateva yoginī || 38 ||
[Analyze grammar]

camatkāraparā vācā sarvabhasmavidhāyinī |
sūryojjvalā supuṣṭā ca yuvatī brahmacāriṇī || 39 ||
[Analyze grammar]

agniḥ sūryastathā vāyuḥ yatsparśe bhayameti ca |
tāṃ vṛkṣādho dhyānamagnāṃ brahmalagnāmavasthitām || 40 ||
[Analyze grammar]

vilokya śukrakaḥ śīghraṃ dharṣituṃ samupāgataḥ |
spṛṣṭavāṃstāṃ balād yāvat tāvat sādhvī vilokya tam || 41 ||
[Analyze grammar]

śaśāpa vratavighno'sau bhasmībhavatu tatkṣaṇam |
śukrako daityapūjyo'pi tatkṣaṇād bhasmatāṃ gataḥ || 42 ||
[Analyze grammar]

athā'nyā brahmacāriṇyo nyavedayan vratakṣatim |
tadā kruddhā punaḥ sādhvī sudarśanī śaśāpa ha || 43 ||
[Analyze grammar]

adyāvadhi satīnāṃ ye pradharṣaṇaprakāriṇaḥ |
bhūtale vā tathā svarge'nyatra ye saṃvasantyapi || 44 ||
[Analyze grammar]

tatra te drutamevā'dya bhavantu bhasmasāt kṣaṇāt |
ityuktvā sā satī hastagataṃ vāri mumoca ha || 45 ||
[Analyze grammar]

tāvat sarve brahmavratavināśakāstu ye'bhavan |
yatra yatra tu lokeṣu dagdhāstatra ca tatra ca || 46 ||
[Analyze grammar]

athāpi roṣamāpannā sudarśanī mahāsatī |
vicāramakarot tatra narebhyo vighnaśāntaye || 47 ||
[Analyze grammar]

narāḥ pṛthvyāṃ samāgatya svargādilokavāsinaḥ |
pradharṣayanti ye sādhvīḥ pradharṣaṇecchukā api || 48 ||
[Analyze grammar]

nāryo bhavantu te cātra sarvadā na narāḥ punaḥ |
ye tu bhūtalavāsāśca narā nṛpādayo'pi ca || 49 ||
[Analyze grammar]

dharṣayanti satīḥ sādhvīrbalāt te'pi sadā bhuvi |
nāryo bhavantu satataṃ na vai te tu narāḥ punaḥ || 50 ||
[Analyze grammar]

pṛthivyāṃ naravargo'yaṃ mānavo vratabhaṃgakṛt |
māstu sarve bhavantveva nāryo mā santu te narāḥ || 51 ||
[Analyze grammar]

bālakā api vṛddhā vā yuvāno vā narā janāḥ |
sarve bhavantu nāryo vai satīvratabhayā'pradāḥ || 52 ||
[Analyze grammar]

ityuktvā hastagaṃ vāri mumoca sā sudarśinī |
tāvat satyāḥ prabhāvādvai bhūloko'yaṃ samantataḥ || 53 ||
[Analyze grammar]

nārīmātro'bhavattūrṇaṃ narāḥ sarve striyo'bhavan |
eko'pi mānavo vargo nararūpo na śiṣyate || 54 ||
[Analyze grammar]

bālakāḥ kanyakārūpā vṛddhā vṛddhastriyo'bhavan |
yuvānaśca yuvatyo vai tadā'bhavan gṛhe gṛhe || 55 ||
[Analyze grammar]

nagare nagare khaṇḍe khaṇḍe cāvārdhi sarvathā |
naukāsvapi sthitā nāryo'bhavaṃstadā pravāsinaḥ || 56 ||
[Analyze grammar]

hāhākāro mahānāsīdāścaryaṃ paramaṃ ca tat |
caturdaśasu lokeṣu pṛthvyāṃ tattu viśeṣataḥ || 57 ||
[Analyze grammar]

sarve narāḥ prapaśyanti nijacihnāni vai rahaḥ |
dehāṃgānāṃ vivṛttiṃ vai nārīcihnamayī tadā || 58 ||
[Analyze grammar]

lajjāmavāpuḥ paramāṃ mukhaṃ na darśayanti te |
aśmaśrulāḥ sakeśāśca sastanāḥ sabhagāstathā || 59 ||
[Analyze grammar]

sarve narā abhavaṃśca kṣitau nārīsvarūpiṇaḥ |
jātismarāśca te sarve'vāpurduḥkhaṃ paraṃ tadā || 60 ||
[Analyze grammar]

anyalokeṣu daityādyāḥ svasvabāndhavamaṇḍale |
parāṃ lajjāmavāpuśca yayuste hāsyatāṃ tadā || 61 ||
[Analyze grammar]

surā api tathākāryā vighnakartāra eva te |
strīrūpā abhavaṃścāpi deveṣu hāsyatāṃ gatāḥ || 62 ||
[Analyze grammar]

svasvapatnīsannidhau te cāvamānaṃ gatāstadā |
dhikkāratāṃ gatāścāpi śīladharṣaṇakāriṇaḥ || 63 ||
[Analyze grammar]

camatkāro mahāñjātastrilokyāṃ narayoṣitām |
narā naiva hi vidyante bhūtale kopapātrakāḥ || 64 ||
[Analyze grammar]

nārīrājyaṃ samastaṃ vai bhūtalaṃ sarvato'bhavat |
nārīprajātmakaṃ sarvaṃ bhūtalaṃ vai tadā'bhavat || 65 ||
[Analyze grammar]

atha vai vedhasaḥ putraḥ kāmadevo naro'pi ca |
nārīrūpastadā jātaḥ sādhvīdehasthito hi yaḥ || 66 ||
[Analyze grammar]

sa ca patnīṃ ratiṃ prītiṃ tyaktvā nārīsvarūpavān |
satyalokaṃ yayau tūrṇaṃ paśyan svarge'pi sadṛśīm || 67 ||
[Analyze grammar]

nāryāpattimayīṃ devasthitiṃ satye'pi tādṛśīm |
śukrasya dagdhatāṃ cāpi śuśrāva tatra vai pathi || 68 ||
[Analyze grammar]

sudarśanyāḥ prakopasya kāraṇaṃ sarvasṛṣṭiṣu |
dharṣaṇaṃ ca satīnāṃ yat tanmūlaṃ naranāśanam || 69 ||
[Analyze grammar]

sthale sthale tathā sarvaloke vārtā ca sā'bhavat |
sudarśinyā mahākopānnarā nāryo'bhavan bhuvi || 70 ||
[Analyze grammar]

kāmadevo brahmaṇe tu gatvā sabhājaneṣu vai |
brahmakumārakāyā'pi nyavedayad yathāyatham || 71 ||
[Analyze grammar]

strīrūpaṃ cā'pyanaṅgaṃ ca vīkṣyate jahasustadā |
āścaryacakitāḥ sarve'pyaho satyā balaṃ tviti || 72 ||
[Analyze grammar]

brahācaryabalaṃ śreṣṭhaṃ balebhyo balavattamam |
brahmacaryādbalaṃ śreṣṭhaṃ samaṃ vā'nyanna vidyate || 73 ||
[Analyze grammar]

sādhanāni samastāni samastāni tapāṃsi ca |
vratānyapi samastāni tiṣṭhanti brahmacaryake || 74 ||
[Analyze grammar]

mokṣasya sādhanaṃ caitad rakṣāyāḥ sādhanaṃ param |
aiśvaryasādhanaṃ śreṣṭhaṃ brahmacaryaṃ viśiṣyate || 75 ||
[Analyze grammar]

atha nārāyaṇīśri tvaṃ śṛṇu paścāt striyo bhuvi |
vinā patiṃ ca tāḥ sarvā mamārādhanamāvyadhuḥ || 76 ||
[Analyze grammar]

duḥkhitāḥ pramadāḥ sarvā garbhavatyo'pi bālikāḥ |
asūyanta na vai bālān tataścā'bhyadhiduḥkhitāḥ || 77 ||
[Analyze grammar]

vaṃśabījāni naṣṭāni kathaṃ kulapravāhaṇam |
bhaviṣyatīti tāḥ sarvā jātismarā narāstathā || 78 ||
[Analyze grammar]

māṃ samārādhayāmāsuḥ śrīhariṃ puruṣottamam |
etādṛśasya śāpasya vārayitā na cāparaḥ || 79 ||
[Analyze grammar]

surā api tathā prāhurvinā māṃ puruṣottamam |
tato brahmā haraścāpi tathā prāhatureva ha || 80 ||
[Analyze grammar]

vinā nārāyaṇaṃ brahmaparaṃ śrīparameśvaram |
nāsya śāpasya śāntestu kartā'nyo vidyate prabhuḥ || 81 ||
[Analyze grammar]

bhaktāyā brahmacāriṇyāḥ satyāḥ śāpo durantakaḥ |
nityanaiṣṭhikadharmātmā samartho'tra pumuttamaḥ || 82 ||
[Analyze grammar]

iti nirṇīya sarveṣu lokeṣu pramadāgaṇāḥ |
bhaktyā cārādhayāmāsurmāṃ hariṃ puruṣottamam || 83 ||
[Analyze grammar]

strīrājyaṃ kevalaṃ bhūmau strīprajāḥ santi tāstathā |
ye cāgacchanti vā bhūmau te bhavanti hi yoṣitaḥ || 84 ||
[Analyze grammar]

te sarve vai pracakruśca bhaktyā tvārādhanaṃ mama |
śatavarṣāṇi vai bhūmau strīsṛṣṭireva kevalā || 85 ||
[Analyze grammar]

na vā sṛṣṭirna jātā ca prācīnā vartate hi sā |
caturdaśanivāsāśca strībhāvabhayatastadā || 86 ||
[Analyze grammar]

pṛthvyāṃ ke'pi nacā''yānti pūjāyāmapi devatāḥ |
gaṇeśo na samāyāti nāyānti ṛṣayo'pi tu || 87 ||
[Analyze grammar]

pūjane ca vratodyāne surā nāyānti vai bhayāt |
śāpo'yaṃ dāruṇaścāti viṣṇuścāpi bibheti yat || 88 ||
[Analyze grammar]

nārībhavanabhītyā tu brahmā nāyāti vai tathā |
brahmakumārakaścāpi nāyāti pṛthivīṃ tadā || 89 ||
[Analyze grammar]

satīśāpanivārārthaṃ ke'pi nāyānti vai surāḥ |
ye cāyānti prajāyante bhūtale pramadā hi tāḥ || 90 ||
[Analyze grammar]

evaṃ rodho mahāñjāto'sahyastrībhavanātmakaḥ |
ajñātā ye samāyānti te'pi striyo bhavanti yat || 91 ||
[Analyze grammar]

nārīvargānmṛtānnetuṃ ye'pi viṣṇostu pārṣadāḥ |
yamadūtāśca vā bhūmāvāgatāste striyo'bhavan || 92 ||
[Analyze grammar]

evaṃ te pārṣadā gatvā strīsvarūpā hareḥ puraḥ |
āścaryakāriṇo jātāḥ śāpaḥ satyā durāsadaḥ || 93 ||
[Analyze grammar]

yamadūtāḥ striyo bhūtvā hāsyabhāvamupāgatāḥ |
paraloke'pi netṝṇāmāgamo tena rodhitaḥ || 94 ||
[Analyze grammar]

bhuktā api tathā dūtā api bhavanti vai striyaḥ |
kā kathā tatra cānyeṣāṃ mṛtyurnāyāti tadbhayāt || 95 ||
[Analyze grammar]

maraṇaṃ jāyate naivāyuṣyakṣaye'pi vai tadā |
amṛtā pṛthivī jātā nārī vaikuṇṭhasadṛśī || 96 ||
[Analyze grammar]

aho sāmarthyamevā'tra brahmacāribalasya vai |
anyathākartṛtā nārāyaṇasyeva tadā'bhavat || 97 ||
[Analyze grammar]

kālo nārībhāvabhayānnāyāti vai kṣitau tadā |
puṃvargo vai na cāyāti satīśāpabhayād bhuvi || 98 ||
[Analyze grammar]

athā'haṃ śrīhariścāpi strībhiścārādhitastadā |
nārīrūpabhayād bhūmāvāgantuṃ neṣṭavāṃstadā || 99 ||
[Analyze grammar]

kintvavicārayaṃ dhāmni kalayā śāpavāraṇam |
kartavyamiti dhāmnaiva nārī bhūtvā samāyayau || 100 ||
[Analyze grammar]

divyā divyasvarūpā ca divyamuktāśca pārṣadāḥ |
sarve nārīsvarūpā ca bhūtvā bhuvaṃ samāgatāḥ || 101 ||
[Analyze grammar]

hasantyo vai vayaṃ sarvā lakṣmyādibhiḥ sunarmitāḥ |
parasparaṃ pramodinyaḥ sarvā vayaṃ tvayā saha || 102 ||
[Analyze grammar]

āyātā bhūtalaṃ ramyaṃ yatra sudarśanī satī |
devāśca ṛṣayaścāpi muktāścānye tathā'pare || 103 ||
[Analyze grammar]

kutūhalabhṛtāḥ sarve bhūtvā nāryastato hi te |
draṣṭuṃ samāgatāḥ sarvāḥ surā bhūtvā ca yoṣitaḥ || 104 ||
[Analyze grammar]

nārībrahmāṇḍakaścāyaṃ samutsavo jagattraye |
avyāpnot sarvathā karṇākarṇībhāvena sarvataḥ || 105 ||
[Analyze grammar]

parasparaṃ prapaśyanti nāryo nārīrnarāḥ purā |
jātismarāśca te sarve pramodante hasantyapi || 106 ||
[Analyze grammar]

śrīkṛṣṇo'pi samāyāto golakād rādhayā saha |
so'pi rādhāsakhī jātā rādhikā vai dvitīyakā || 107 ||
[Analyze grammar]

nārāyaṇo'pi vaikuṇṭhāllakṣmyā sākaṃ samāyayau |
so'pi nārāyaṇī jātā lakṣmīsakhī suśobhitā || 108 ||
[Analyze grammar]

naranārāyaṇaścāpi narī nārāyaṇī tadā |
abhavatāṃ bhuvi nāryo tāpasyau śobhite tadā || 109 ||
[Analyze grammar]

śaṃkaraḥ śāṃkarī jātā satyā tatra vilokitā |
evamanye ca ye tatra samāyātāḥ kutūhalāt || 110 ||
[Analyze grammar]

sarve nāryaḥ samabhavan mahākhelo'bhavaddhi saḥ |
parasparaṃ prapaśyanti spṛśanti strīsvabhāvavat || 111 ||
[Analyze grammar]

hasanti ca pramodante strīkṛtaṃ hi striyā jagat |
nārāyaṇaṃ cakāraiṣā nārāyaṇīṃ sudarśanī || 112 ||
[Analyze grammar]

iti śrīlakṣmīnārāyaṇīyasaṃhitāyāṃ tṛtīye dvāparasantāne vedhasaḥ ṣoḍaśe vatsare ārṣakumāraśiṣyayā brahmacāriṇyā sudarśanyā svapradharṣaṇakāriṇāṃ śukrādīnāṃ doṣeṇa tathā |
bhūlokanarādīnāṃ śāpadvārā strīkaraṇamityādinirūpaṇanāmā trayodaśo'dhyāyaḥ || 13 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Lakshminarayana Samhita Chapter 13

Cover of edition (2011)

Shri Lakshmi Narayana Samhita
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2011)

शेतायनव्यास (Shwetayan Vyas)

Buy now!
Help me keep this site Ad-Free

For over a decade, this site has never bothered you with ads. I want to keep it that way. But I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased truth, wisdom and knowledge.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: