Lakshminarayana Samhita [sanskrit]

by Shwetayan Vyas | 1,169,834 words | ISBN-10: 8170801818 | ISBN-13: 9788170801818

The Lakshminarayana Samhita Chapter 211 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Lakshmi-narayana-samhita is an encyclopaedic work devoted to Narayana although it deals with various deities. The work is written in Puranic style and divided into four books according to the four Yugas. In total, the work consists of roughly 120,000 metrical verses.

śrīkṛṣṇa uvāca |
rādhike bālakṛṣṇo'yaṃ daśamyāmadhvaraṃ prage |
yayau nijāsane svarṇe saṃsthitaśca tadā'bhavan || 1 ||
[Analyze grammar]

tūryāṇāṃ ninadāścāpi gītayo varayoṣitām |
vedaghoṣā maharṣīṇāṃ gāndharvagāyanāni ca || 2 ||
[Analyze grammar]

dhvanayaścāpi mantrāṇāṃ haryāśca makhināṃ tathā |
sajjāḥ kṛtāhnikā devāḥ karmaṭhā havyavāhakāḥ || 3 ||
[Analyze grammar]

havyapradā yajamānā maṇḍape copatasthire |
svastivācaḥ prokṣaṇāni vastūnāṃ cāhṛtistathā || 4 ||
[Analyze grammar]

puṇyāhavāco viprāṇāṃ devānāṃ stavanāni ca |
unnidratvaṃ tathā sākṣādupasthitiśca pūjanam || 5 ||
[Analyze grammar]

kramaśo'kṣaradhāmastheśvarasṛṣṭinivāsinām |
jīvalokīyajīvānāṃ pūjanaṃ kramaśo'bhavat || 6 ||
[Analyze grammar]

ṣoḍaśopasuvastūnāmarpaṇairbhojanādibhiḥ |
validānairhavyadānai rasadānaiḥ samarhaṇam || 7 ||
[Analyze grammar]

sudhāvṛtaphalānnādipāyasādipradānakaiḥ |
carudānairyathāyogyayavamāṣādidānakaiḥ || 8 ||
[Analyze grammar]

bhakṣyabhojyapradānaiśca lehyacoṣyapradānakaiḥ |
svādyapeyapradānaiśca tṛpyadṛśyapradānakaiḥ || 9 ||
[Analyze grammar]

bhāvyagamyapradānaiśca kalpyaklṛptyapradānakaiḥ |
sthūlasūkṣmapradānaiśca sattvā'sattvapradānakaiḥ || 10 ||
[Analyze grammar]

tṛptā bhavanti devādyāḥ sarvasṛṣṭinivāsinaḥ |
vahnayo bhuñjate snigdhaṃ bahvannaṃ bahujātikam || 11 ||
[Analyze grammar]

havanāni ca havyānāmabhavaṃstatra vahniṣu |
asaṃkhyānyuttamānyeva bahuhastaiśca bhāvataḥ || 12 ||
[Analyze grammar]

antimaṃ havanaṃ kṛtvā datvā ca bhūyasīstathā |
dakṣiṇāḥ svarṇamukhyāśca parihāraṃ vyadhāddhariḥ || 13 ||
[Analyze grammar]

rājāno yajamānāśca dadurdānāni koṭiśaḥ |
evaṃ yajñe vartite'tha madhyāhne bhojanāni ha || 14 ||
[Analyze grammar]

cakrurmakhasya vai sarve prāsādikānnajāni vai |
muktāstathā'vatārāścā'vatāriṇyo haripriyāḥ || 15 ||
[Analyze grammar]

pārṣadāḥ pārṣadānyaśca sāṃkhyayoginya ityapi |
satyaḥ sādhvyaśceśvarāṇya īśvarā devatāstathā || 16 ||
[Analyze grammar]

ṛṣayaḥ pitaro devā dikpālā lokapālakāḥ |
mānavā daityayakṣāśca dānavāḥ paśupakṣiṇaḥ || 17 ||
[Analyze grammar]

api kīṭapataṃgādyā vṛkṣāḥ stambāśca vallayaḥ |
tattvānyapi jaḍānyeva cetanāni ca sarvaśaḥ || 18 ||
[Analyze grammar]

nāmarūpamayaṃ sarvaṃ yatkiñciddharinirmitam |
sarvaṃ prasādamāsādya tṛptiṃ jagāma cādhvare || 19 ||
[Analyze grammar]

hariḥ kuṭumbasahito'nugairyuktaśca sevibhiḥ |
vrahmapriyābhiḥ sahito bubhuje carubhojanam || 20 ||
[Analyze grammar]

miṣṭānnāni ca śākāni rasasnigdhāni yāni ca |
divyāni cāpi sarvāṇi bubhuje bālakṛṣṇakaḥ || 21 ||
[Analyze grammar]

bhojanottaramevātra sannidhau śrīharestadā |
rājā dvaipāyanadvīpapatiḥ rājñīsamanvitaḥ || 22 ||
[Analyze grammar]

rāyabāleśvaro nāmnā prārthayatparameśvaram |
mālāvanarṣisahito vāyuphenāpurīṃ prati || 23 ||
[Analyze grammar]

netuṃ svarāṣṭre śrīkṛṣṇaṃ hāritāsmāritāpatim |
tathāstviti hariḥ prāha tūrṇaṃ sajjo'bhavattadā || 24 ||
[Analyze grammar]

lomaśena kuṭumbena śaṃkareṇa saha prabhuḥ |
vimānaṃ divyamāsthāyā'mbare'bhavat kṣaṇāntare || 25 ||
[Analyze grammar]

ṛṣiḥ rājā vimāne sve kuṭumbasahito'bhavat |
pūrvaṃ svāgatadānārthaṃ yayau tūrṇaṃ nijāṃ purīm || 26 ||
[Analyze grammar]

sainyaṃ sajjaṃ cakārā'sau tūrṇaṃ sammānanāya vai |
prajāḥ puṣpādisāmagrīrdhṛtvā sajjāstathā'bhavan || 27 ||
[Analyze grammar]

vāyuphenānagaryāḥ sannidhāvudyānasaṃsthite |
rājasaudhe mahāviśālāṃgaṇe ca yayustadā || 28 ||
[Analyze grammar]

tāvaddharervimānaṃ cāmbare'tyantasubhāsuram |
samadṛśyata suryābhaṃ vādyāni vividhāni vai || 29 ||
[Analyze grammar]

avādyanta tathā ghoṣā jayayuktāstadā'bhavan |
prajāstvekāgradṛṣṭyaiva vīkṣituṃ tvaritāstadā || 30 ||
[Analyze grammar]

tāvacca sannidhau tūrṇaṃ vimānaṃ tvāgataṃ hi khe |
rājñā darśitamārgeṇā'vātarat saudhasannidhau || 31 ||
[Analyze grammar]

mālāvanarṣirmālābhirvimānaṃ prāgavardhayat |
prajā lājākṣatādyaiścā'vardhayat paritastataḥ || 32 ||
[Analyze grammar]

rājā mālāṃ svarṇahāraṃ hareḥ kaṇṭhe samārpayat |
pādau prakṣālya ca papau harirbahiḥ samāyayau || 33 ||
[Analyze grammar]

prajāḥ sragādibhistūrṇaṃ pupūjuḥ svāgatādibhiḥ |
rājā saudhe hariṃ nītvā pupūja bahubhirdhanaiḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

tato yāne tu sauvarṇe copaveśya pareśvaram |
kuṭumbaṃ lomaśaṃ śaṃbhuṃ nagaryāṃ nītavānnṛpaḥ || 35 ||
[Analyze grammar]

sasainyaḥ śrīharirmārge sammānitaḥ prajājanaiḥ |
pūjito vanditaścāpi vīkṣito bhāvanetrakaiḥ || 36 ||
[Analyze grammar]

ārpito bahuratnādyairdhanaiḥ sauvarṇarūpyakaiḥ |
pradhānaiḥ pūjitaścāpi bhramitvā nagarīṃ tataḥ || 37 ||
[Analyze grammar]

āyayau rājasaudhaṃ taṃ niṣasāda nṛpāsane |
upādideśa ca tadā prajābhyo hitakṛdvacaḥ || 38 ||
[Analyze grammar]

īṣyate bahubhiḥ kṛṣṇo vinā puṇyaṃ na labhyate |
labhyate bahubhiḥ puṇyairvinābhāvaṃ na sevyate || 39 ||
[Analyze grammar]

sevyate bahubhirbhāvairvinā śraddhāṃ na rajyate |
rajyate cārpaṇaiḥ sarvaistatrā'nugrahakāraṇam || 40 ||
[Analyze grammar]

anugraheṇa vivaśo bhavāmyeva svayaṃ prabhuḥ |
mayā''nugrahayuktena bhavaddeśo vilokitaḥ || 41 ||
[Analyze grammar]

sevā cāṃgīkṛtā premṇā nirguṇā muktidā hi sā |
madyogo muktidaścāste sadā sarvasya dehinaḥ || 42 ||
[Analyze grammar]

yathājñānaṃ ca sevante prāpya māṃ dehinastviha |
teṣāṃ tathaiva dātā'haṃ tathā'nugrahakārakaḥ || 43 ||
[Analyze grammar]

prasanno'haṃ dadāmyeva sukhaṃ rakṣāmi vighnataḥ |
yogakṣemo karomyasya bhaktasya sevakasya me || 44 ||
[Analyze grammar]

sevābalāḍhyabhaktasya sarvaṃ sannihitaṃ śubham |
sevābale bubhūṣedvai savaṃ balavato vaśe || 45 ||
[Analyze grammar]

sevābalaṃ sthitaṃ svasmiṃttrāyate mahato bhayāt |
sarvadharmādbalaṃ dharmaḥ sarvasaukhyapravartakaḥ || 46 ||
[Analyze grammar]

sevābale sthito dharmo dharme tiṣṭhāmyahaṃ sadā |
mayi tiṣṭhati yāvacchrīḥ sarvasaukhyasya sādhanam || 47 ||
[Analyze grammar]

dhūmo vāyoriva vaśe sevāṃ dharmo'nuvartate |
sevā balavatāṃ dharmaḥ sarvāpatyaḥ pravartate || 48 ||
[Analyze grammar]

nāstyasādhyaṃ sevakānāṃ prasannatvajuṣāmiha |
madanugrahapātraṃ vai kṣipraṃ bahumataṃ bhavet || 49 ||
[Analyze grammar]

loke vai labhate pūjā paratreha mahatphalam |
sukhaṃ sucitraṃ bhuñjīta śāśvataṃ ca tataḥ param || 50 ||
[Analyze grammar]

sevā satyena kartavyā devapitṛtapasvinām |
atithīnāṃ satāṃ cāpyanāthānāṃ yoṣitaḥ tathā || 51 ||
[Analyze grammar]

asevā naiva kartavyā asevā droha eva tu |
udvejanaṃ bhaved drohāt tena ruṣṭā bhavanti te || 52 ||
[Analyze grammar]

yeṣāṃ ruṣṭāśca gurvādyāsteṣāṃ bhāgyaṃ vilīyate |
na teṣāṃ triṣu lokeṣu trātā bhavati kaścana || 53 ||
[Analyze grammar]

yastān parivadeccāpi tannāśaṃ cāpi rocayet |
svayaṃ nāśe gataḥ syāt sa tamaḥ sūryodaye yathā || 54 ||
[Analyze grammar]

anāgatasya sandraṣṭā pratyutpannamatistathā |
sevayā sukhamedhete tadvihīnau vinaśyataḥ || 55 ||
[Analyze grammar]

prāpte kāle bhavet sevā sā sevā mokṣadā matā |
gate kāle gate deve gate śrīsaṃbhave tataḥ || 56 ||
[Analyze grammar]

sa lābho na bhavatyeva yo lābho'nugrahe'rthitaḥ |
brahmavetṝn praseveta jñānavṛddhāṃstapasvinaḥ || 57 ||
[Analyze grammar]

śrutacāritryavṛttāḍhyān sataḥ seveta bhūtaye |
prītyā yaśo bhaveddivyamaprītyā śreyasāṃ kṣayaḥ || 58 ||
[Analyze grammar]

prītiṃ sampādayet sevāṃ kṛtvā satāṃ sa buddhimān |
prītāḥ santo harirvāpi śaraṇāyaṃ prarakṣati || 59 ||
[Analyze grammar]

kapotena śaraṇāyaḥ pūjito māṃsadānakaiḥ |
lubdho'raṇye śabaro vai krūrakarmā ca niṣṭhuraḥ || 60 ||
[Analyze grammar]

janaḥ pāpasamācārastyaktaḥ svairbāndhavaiḥ purā |
yayau vanaṃ tadā vṛṣṭirabhūt sarvātiśāyinī || 61 ||
[Analyze grammar]

jalaṃ jalaṃ hyabhūt sarvaṃ mahājalamayaṃ yathā |
labhyante prāṇino naiva pakṣiṇaḥ paśavo'pi na || 62 ||
[Analyze grammar]

lubdhakaḥ sa tadā sāyaṃ tvekāṃ kapotikā vane |
prāptavān pañjare tāṃ ca kṛtvā vṛkṣaṃ samāśritaḥ || 63 ||
[Analyze grammar]

lubdhakaḥ sa tadā rātrau vṛkṣaṃ matvā tu daivatam |
sāñjaliḥ praṇatiṃ kṛtvā vākyamāha vanaspatim || 64 ||
[Analyze grammar]

śaraṇaṃ yāmi yānyasmin daivatāni vanaspatau |
rakṣantu māṃ nirādhāraṃ śaraṇāgatamatra vaḥ || 65 ||
[Analyze grammar]

kṣudhitaḥ sa tu suṣvāpa mūle nidhāya mastakam |
śākhāyāṃ vihagaścāste nāmnā citrakapotakaḥ || 66 ||
[Analyze grammar]

bhāryā tasya gatā bhakṣyaṃ carituṃ nāgatā tu sā |
śuśoca bahudhā rātrau kapoto vṛṣṭipīḍitaḥ || 67 ||
[Analyze grammar]

manye bhāryā mṛtā me vai vātavṛṣṭibhiradya vai |
api svasti bhavettasyāḥ priyāyā mama kānane || 68 ||
[Analyze grammar]

bhāryāhīnaṃ gṛhaṃ tvadya śūnyaṃ me dṛśyate kila |
putrapautravadhūbhṛtyadāsādyaiḥ pūritaṃ hyapi || 69 ||
[Analyze grammar]

na gṛhaṃ gṛhamityāhurgṛhiṇī gṛhameva yat |
patnīṃ vinā gṛhaṃ cāste'raṇyaṃ śūnyamivā'param || 70 ||
[Analyze grammar]

tayā vinā jīvanaṃ me vyapārthakaṃ hi lokyate |
na bhuṃkte mayyabhukte yā nā'snāte snāti suvratā || 71 ||
[Analyze grammar]

nā'tiṣṭhatyupatiṣṭhetsā śete tu śayite mayi |
hṛṣṭe bhavati sā hṛṣṭā duḥkhite mayi duḥkhitā || 72 ||
[Analyze grammar]

proṣite dīnavadanā kruddhe tu priyavādinī |
pativratā patigatiḥ patipriyahite ratā || 73 ||
[Analyze grammar]

yasya syāt tādṛśī bhāryā dhanyaḥ sa puruṣaḥ sadā |
sā ca śānta kṣudhārtaṃ ca jānīte māṃ tapasvinī || 74 ||
[Analyze grammar]

anuraktā sthirā caiva bhaktā snigdhā yaśasvinī |
vṛkṣo'pi sadgṛhaṃ bhāti tayā yuktaṃ sukhāvaham || 75 ||
[Analyze grammar]

tadvihīno mahāsaudhaḥ kāntāra iva bhāti vai |
dharmārthakāmakāryeṣu bhāryā puṃsaḥ sahāyinī || 76 ||
[Analyze grammar]

videśagamane cāpi viśvāsapātrikā hi sā |
bhāryā vai paramaścārthaḥ puruṣasya sadā'sti hi || 77 ||
[Analyze grammar]

asahāyasya loke'tra bhāryā cāste sahāyinī |
rogakṛcchrābhibhūtasya bheṣajaṃ paramaṃ hi sā || 78 ||
[Analyze grammar]

nāsti patnīsamo bandhuḥ sahāyo dharmasaṃgrahe |
vinode paraloke ca gatau suhṛt tu sā saṭā || 79 ||
[Analyze grammar]

yasya sādhvī satī bhāryā ramyā ca priyavādinī |
nāsti gṛhe ca tenātrā'raṇye gantavyameva tu || 80 ||
[Analyze grammar]

martavyaṃ veti rātrau sa vilāpaṃ kṛtavān bahum |
taṃ vilāpaṃ prasuptenā'raṇye dhṛtā kapotikā || 81 ||
[Analyze grammar]

pañjarasthā praśuśrāva sasnehā vākyamabravīt |
aho'tīva subhāgyā'haṃ yasyā me dayitaḥ patiḥ || 82 ||
[Analyze grammar]

anājñāpālikāyā me guṇānevaṃ prabhāṣate |
na sā strī hyabhimantavyā yasyāṃ bhartā na tuṣyati || 83 ||
[Analyze grammar]

tuṣṭe bhartari nārīṇāṃ tuṣṭāḥ syuḥ sarvadevatāḥ |
bhasmībhavati sā nārī yasyā bhartā na tuṣyati |
iti sañcintya bhartāraṃ kapotī vākyamabravīt || 84 ||
[Analyze grammar]

nātha vakṣyāmi sukhakṛt tattayā kartumarhasi |
śaraṇāgatasevāyāṃ tatparo bhava sarvathā || 85 ||
[Analyze grammar]

ayaṃ śākuniko lubdhastava vāsaṃ samāgataḥ |
kṣudhārtasyā'nnadānena sevanaṃ puṇyadaṃ bhavet || 86 ||
[Analyze grammar]

śaraṇāgatasevāyāḥ puṇyaṃ svargapradaṃ matam |
sa tvaṃ sevaya kairātiṃ dehadānena vā priya || 87 ||
[Analyze grammar]

pūjāmasmai prayuṃkṣva tvaṃ śarīre mā spṛhāṃ vaha |
iti śrutvā priyāvākyaṃ kapoto'dho jagāma ha || 88 ||
[Analyze grammar]

tamutthāpyā''ha bhadraṃ te svāgataṃ karavāṇi te |
svagṛhe vartase cātra kimicchasi karomi te || 89 ||
[Analyze grammar]

tvamatra vanamadhye me śaraṇāgata āgataḥ |
śatrāvapyucitaṃ kāryamātithyaṃ gṛhamāgate || 90 ||
[Analyze grammar]

yajñatulyaṃ phalaṃ tasyātithyakarturgṛhasthiteḥ |
śrutvā kirātaścovāca śītaṃ kṣudhā ca me'dya vai || 91 ||
[Analyze grammar]

vādhete tannivṛttyarthaṃ yatnaḥ syācced vidhīyatām |
kapotaḥ śīghramuḍḍīya karmāragṛhamāgataḥ || 92 ||
[Analyze grammar]

jvalatkāṇḍaṃ gṛhītvaiva cañcvā vṛkṣamupāyayau |
śuṣkaparṇeṣu vahniṃ cā'dīpayallubdhako'tapat || 93 ||
[Analyze grammar]

śītaṃ gataṃ tataḥ prāha bhojanaṃ dehi me priya |
kapotaḥ prāha me nāsti sañcayo vanavāsinaḥ || 94 ||
[Analyze grammar]

nityoñcchavṛttyā jīvāmi nāśayeyaṃ kathaṃ kṣudhām |
kintu svātmapradānena tarpaye tvāṃ nu manyase || 95 ||
[Analyze grammar]

ṛṣīṇāṃ devatānāṃ ca pitṝṇāṃ ca mahātmanām |
satīnāṃ ca satāṃ pūjāṃ kuryādātmārpaṇairapi || 96 ||
[Analyze grammar]

ityuktvā triḥparikramyā'gniṃ viveśa vihaṃgamaḥ |
bhakṣayeti gṛṇan vākyaṃ natvā'tithiṃ punaḥ punaḥ || 97 ||
[Analyze grammar]

lubdhako'pi kapotaṃ saṃvīkṣyāgnibharjitaṃ tadā |
uppannakaruṇaḥ prāha pātakaṃ mitraghātajam || 98 ||
[Analyze grammar]

mamotpannaṃ nṛśaṃsasya prāyaścittaṃ nu kiṃ bhavet |
aho dehapradānenātithyasevā pradarśitā || 99 ||
[Analyze grammar]

so'haṃ cāpi vane sthitvā cariṣye pāralaukikam |
dharmaṃ karmaṃ cariṣyāmi dharmasevā parā gatiḥ || 100 ||
[Analyze grammar]

ityabhidhāya śīghraṃ tatpañjaraṃ ca kapotikām |
pramucya kṛṣṇakṛṣṇeti jajāpa bhaktimān yathā || 101 ||
[Analyze grammar]

sā kapotīṃ patiṃ vīkṣya vahnidagdhaṃ tato'pyanu |
satīdharmaṃ tadālambya vahniṃ viveśa duḥkhitā || 102 ||
[Analyze grammar]

tataścitrāṃgadadharaṃ bhartāraṃ sā'nvapaśyata |
vimānasthaṃ hi devībhiḥ pūjitaśca mahātmabhiḥ || 103 ||
[Analyze grammar]

prāpi divyā surāṇī ca bhūtvā vimānagā'bhavat |
lubdhakastau vimānasthau devau khe sandadarśa ha || 104 ||
[Analyze grammar]

sevādharmaphalaṃ dṛṣṭvā kirāto'pi tapo'karot |
atithīnāṃ sevanaṃ cākarod vananivāsinām || 105 ||
[Analyze grammar]

pālanaṃ paśupakṣyādeḥ śaraṇāgatarakṣaṇam |
dāvāgninā vane dagdhe bhasmībhūto'bhavattataḥ || 106 ||
[Analyze grammar]

naṣṭakalmaṣa evā'sau japan kṛṣṇanarāyaṇam |
divyāṃ gatiṃ jagāmaiva sevayā brahmasevinām || 107 ||
[Analyze grammar]

evaṃ sevāṃ prakurvantu yāntu mokṣapadaṃ param || 7 ||
[Analyze grammar]

ityuktvā rādhike kṛṣṇo virarāma kṣaṇaṃ tadā || 108 ||
[Analyze grammar]

iti śrīlakṣmīnārāyaṇīyasaṃhitāyāṃ dvitīye tretāsantāne'dhvaradevatāpūjanahomādyuttaraṃ bhojanaṃ tato rāyabāleśvararāṣṭraṃ dvaipāyanadvīpaṃ ca pratigamanam |
vāyuphenāpuryāṃ bhramaṇaṃ pūjanaṃ copadeśanaṃ cetyādinirūpaṇanāmaikādaśādhikadviśatatamo'dhyāyaḥ || 211 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Lakshminarayana Samhita Chapter 211

Cover of edition (2011)

Shri Lakshmi Narayana Samhita
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2011)

शेतायनव्यास (Shwetayan Vyas)

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: