Lakshminarayana Samhita [sanskrit]

by Shwetayan Vyas | 1,169,834 words | ISBN-10: 8170801818 | ISBN-13: 9788170801818

The Lakshminarayana Samhita Chapter 172 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Lakshmi-narayana-samhita is an encyclopaedic work devoted to Narayana although it deals with various deities. The work is written in Puranic style and divided into four books according to the four Yugas. In total, the work consists of roughly 120,000 metrical verses.

śrīkṛṣṇa uvāca |
rādhike ketumālākhye kumārikābhya eva tu |
kumārāṇāṃ pradāne vai phalaṃ śreṣṭhaṃ prajāyate || 1 ||
[Analyze grammar]

nārī tatra svatantrā'sti kumāre svatvayāminī |
patnīvaco mahattatra patnyājñā pārameśvarī || 2 ||
[Analyze grammar]

patnī varcasvadhartrī hi patirdāsasamastataḥ |
patistu bījado mātraṃ kṣetraṃ pradhānamuttamam || 3 ||
[Analyze grammar]

kṣetraṃ vai rakṣakaṃ pātṛ janayitṛ niyāmakam |
sthāyi sarvādhikārāptaṃ pārampararyasya sūcakam || 4 ||
[Analyze grammar]

avabhṛthapradānena dharmo kumāradānakam |
pravṛttastatra tatkālād bālakṛṣṇecchayā paraḥ || 5 ||
[Analyze grammar]

gāṃgeyādīṃstadā śrīmadbālakṛṣṇaḥ pareśvara |
aśikṣayat kumārāṇāṃ dānavidhiṃ svayaṃ prabhuḥ || 6 ||
[Analyze grammar]

makhabhūmau ca vā devamandire vā gurorgṛhe |
śṛṃgārite ca vādyādyairdhvānite ca samājite || 7 ||
[Analyze grammar]

śubhe nirudyame vāre ārādhanādine prage |
yāyāt kanyākuṭumbaṃ tu nītvā kanyāṃ suśobhitām || 8 ||
[Analyze grammar]

suveṣāṃ yogyaśṛṃgārabhāsitāṃ pūrṇayauvanām |
sarvadṛśyānanāṃ citravastrāṃ chatrānvitāṃ tataḥ || 9 ||
[Analyze grammar]

mahāsiṃhāsane dharmaguruṃ natvā niṣāditām |
mātrā dattapuṣpamālāṃ guruṇā''śīḥprayojitām || 10 ||
[Analyze grammar]

anyaiścadarśakairmitraiḥ suhṛdādibhirarcitām |
ācāryaḥ śrāvayeddharmān nītīśvarādimiśritān || 11 ||
[Analyze grammar]

tāvattatra samāgacchet kumāreṇānvitaṃ tadā |
kuṭumbaṃ tu kumārasya mitrasuhṛtsamanvitam || 12 ||
[Analyze grammar]

suśobhitaṃ kumāraṃ ca kanyāpārśve niṣādya ca |
puṣpahārādikaṃ dadyāccāśīrvādān gurustadā || 13 ||
[Analyze grammar]

parameśānamantrāṃstau śrāvayed dharmabhaktivit |
tatastau dvau guruḥ puṣpādibhiḥ saṃpūjya mandire || 14 ||
[Analyze grammar]

puṣpahārau svahastena dadyāt tatkaṇṭhayoḥ pṛthak |
gucchau dadyāt sugandhādi dadyānamālādvayaṃ kare || 15 ||
[Analyze grammar]

parasparaṃ nidadhyācca mālāṃ kaṇṭhe vadhūrvaraḥ |
guruḥ kumārahastaṃ ca dadyātkumārikākare || 16 ||
[Analyze grammar]

kumārikā ca gṛhṇīyāt karaṃ patyustadā tataḥ |
kumārasya kare dadyāt karaṃ naijaṃ kumārikā || 17 ||
[Analyze grammar]

kumārastaṃ ca gṛhṇīyāt premabhāvena lokayan |
tataḥ parasparaṃ kuryāt mitho hastādicūmbanam || 18 ||
[Analyze grammar]

parasparaṃ parasparakarau dhṛtvā ca nartanam |
tatastau praṇametāṃ ca pareśvaraṃ guruṃ tathā || 19 ||
[Analyze grammar]

atha dvayoḥ pakṣiṇaśca dadyurharidvayaṃ tadā |
pratyekasya gale sarve sugandhādi śubhāspadam || 20 ||
[Analyze grammar]

sukhinau bhavatāṃ cāpi bhavatāṃ cirajīvinau |
bhavatāṃ putraputryādiphalinau premakośinau || 21 ||
[Analyze grammar]

ityāśīrvādasamprāptau nametāṃ dharmapustakam |
guruṃ tato bhavennṛtyaṃ paśyetāṃ dvandvayojitam || 22 ||
[Analyze grammar]

bhojanaṃ ca samājena gṛhṇīyātāṃ sahasthitau |
tāmbūlakādikaṃ prāpya guruṇā''śīḥprayojitau || 23 ||
[Analyze grammar]

gacchetāṃ ca samutthāya yatheṣṭaṃ kanyakāgṛham |
kanyājñayā ca vā gacchetāṃ tadānīṃ varagṛham || 24 ||
[Analyze grammar]

svatantraṃ vā gṛhaṃ kīrtilabhyaṃ vāsāya yojitam |
kumāraḥ kanyakājñāṃ ca lopayitvā na sañcaret || 25 ||
[Analyze grammar]

vadhūḥ sā svāminī nityaṃ svāmino vai niyāmikā |
varteta sarvathā'dhīno varastasyā matau mate || 26 ||
[Analyze grammar]

evaṃ kumāradānaṃ vai kumāryai devamandire |
utsavena ca bhojyena hāratorādibhirmatam || 27 ||
[Analyze grammar]

gāyanena ca nṛtyena vādyādibhiḥ suśobhitam |
nātra yajñavidhirvahnau devasākṣye hyapekṣyate || 28 ||
[Analyze grammar]

abandhano vidhiścāyaṃ yatheṣṭagṛhayāpanaḥ |
yadi premṇaḥ kṣatiścāste na cet svabhāvamelanam || 29 ||
[Analyze grammar]

puruṣo vai bhavatyeva tyaktavyo yoṣitā tadā |
dvitīyaścāpi kartavyaḥ svatantrayā tu yoṣitā || 30 ||
[Analyze grammar]

ityevaṃ rādhike kanyāyai kumārapradānake |
vidhiste'tra satīvaśyaḥ prokto vai ketumālake || 31 ||
[Analyze grammar]

tataḥ śrīmadbālakṛṣṇo rātrau viśrāntimāpa ha |
vivāhāḥ koṭiśastatra jātā vai dvādaśīdine || 32 ||
[Analyze grammar]

adhvare maṇḍape dānaṃ vivāhavidhinā'bhavat |
madhyāhne bhojayitvā ca mahīmānān samastakān || 33 ||
[Analyze grammar]

vidāye bahudānāni tebhyo dadau hariḥ svayam |
yāḥ sarvā upadāstatrāgatāstāstu prasādajāḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

kṛtvā matvā dadau kṛṣṇo jagṛhuḥ sarvadehinaḥ |
muktāstathā'vatārāśca bhagavanto narāyaṇāḥ || 35 ||
[Analyze grammar]

īśvarā īśvarāṇyaśca muktānyaḥ śaktayastathā |
tattvāni tattvavijñāśca satyaśca brahmacāriṇaḥ || 36 ||
[Analyze grammar]

sādhavaḥ pitaro devāḥ ṛṣayo devatopamāḥ |
rājāno mānavā daivagandharvādyāḥ suraprajāḥ || 37 ||
[Analyze grammar]

lokapālā diśāṃpālā vanāni tīrthabhūmayaḥ |
pātālasthā jalavāsā vyomavāsāśca bhūsthitāḥ || 38 ||
[Analyze grammar]

jaḍāśca cetanāścāpi mahīmānāstu ye tadā |
yajñe samāgatāścāsan vidāyaṃ jagṛhuśca te || 39 ||
[Analyze grammar]

śrīharestvājñayā sarve pūjayitvā pareśvaram |
yayurvimānayānaiśca vāhanaiḥ svālayāṃstataḥ || 40 ||
[Analyze grammar]

saurāṣṭrīyāḥ prajāścāpi yayurvimānamārgagāḥ |
brahmapriyāḥ sarvakanyāḥ kuṭumbaṃ śrīharestadā || 41 ||
[Analyze grammar]

ṛṣayo lomaśādyāśca nīlakarṇavṛkādayaḥ |
rājabhiścārthitāḥ sarve nyūṣustatra makhasthale || 42 ||
[Analyze grammar]

aśvapaṭṭasarodevāḥ kṣetrapā devatādikāḥ |
īśāno rājaguravo makhācāryāśca tadbhavāḥ || 43 ||
[Analyze grammar]

gāṃgeyāścāmukaprajā nyūṣustatra tu saṃgame |
harerdarśanalābhārthaṃ netuṃ hariṃ nijā''layān || 44 ||
[Analyze grammar]

bhuktvā rātrau tadā cakrurviśrāntiṃ ca prage punaḥ |
harirutthāya vidhivat snānapūjāṃ cakāra ha || 45 ||
[Analyze grammar]

trayodaśyāṃ tu madhyāhne bhojayāmāsa mānavān |
rājā samrāṭ karau badhvā prārthayāmāsa mādhavam || 46 ||
[Analyze grammar]

me gṛhaṃ pāvanaṃ kṛṣṇa pādanyāsairvidhehi ca |
tathā'stviti hariḥ prāha tataścoralaketukaḥ || 47 ||
[Analyze grammar]

rājā tvājñāpayāmāsa pradhānān svāgatāya vai |
vimānāni susajjāni tvānayāmāsurutsukāḥ || 48 ||
[Analyze grammar]

pradhānādyāstato yajñaparihāraṃ pracakrire |
sāmagrīṇāṃ tu śiṣṭānāṃ rakṣaṇaṃ dadhire tathā || 49 ||
[Analyze grammar]

yānābdherbhūpavargāstu prajāśca śreṣṭhinastathā |
ninyuḥ svasvālayān staṃbhapaṭamaṇḍapapātrikāḥ || 50 ||
[Analyze grammar]

rājabhistvarthitastatra śreṣṭhibhiścārthitaḥ prabhuḥ |
svasvadeśagṛhāṇyeva pavitrayitumādarāt || 51 ||
[Analyze grammar]

haristathā'stviti prāha svasvarṣimatamāvahan |
sarvālayānahaṃ samāgamiṣyāmi sukhāya vaḥ || 52 ||
[Analyze grammar]

rājānaḥ sarva evā'to yāntu nijālayānitaḥ |
guravastu mayā sākaṃ gāṃgeyāḥ santu saṃsthitāḥ || 53 ||
[Analyze grammar]

pratīkṣantu krameṇaiva mamāgamaṃ dinottare |
prādakṣiṇyakrameṇaivāgamiṣyāmi ca vo gṛhān || 54 ||
[Analyze grammar]

ityuktāḥ prayayuḥ sarve rājāno nijarājyakam |
vimāneṣu samāruhyoralabhūpena vanditāḥ || 55 ||
[Analyze grammar]

śrīharyādyā yayurvyomnā rājadhānīṃ tu mokṣadām |
mokṣakapattanākhyāṃ ca bahuśobhārhaśobhitām || 56 ||
[Analyze grammar]

gopurāṇi svarṇarūpyamayāni toraṇānyapi |
sūryacandraprabhātulyopajjvalāni śobhitānyapi || 57 ||
[Analyze grammar]

rājamārgāḥ śobhitāśca kṛtrimodyānapuṣpakaiḥ |
raṃgavallyādibhiḥ staṃbhaiḥ kādalaiḥ padmapatrakaiḥ || 58 ||
[Analyze grammar]

jalakuṃbhaiḥ svāgatādyairdhvajaiścitrairmakhātmakaiḥ |
yaśoślokānvitai ramyai raṃgapaṭādirājitaiḥ || 59 ||
[Analyze grammar]

patākābhiḥ śobhitāni phaṭākābhiśca śālikāḥ |
gandhajalaiḥ prasaktāni vartmāni vīthayastathā || 60 ||
[Analyze grammar]

rājamārgāḥ sugandhādyaiḥ puṣpairaṃgaiḥ śubhāḥ kṛtāḥ |
jayasvāgatamānādisūcikāmudrikānvitāḥ || 61 ||
[Analyze grammar]

sarvayantrānvitāṃ ramyāṃ viśālāṃ bahumānavām |
daśayojanavṛttāṃ ca smṛddhyādibhiḥ prapūritām || 62 ||
[Analyze grammar]

śvetacampakatulyābhairmānavaiḥ pariśobhitām |
vṛkṣavallīgṛhodyānai ramyāṃ manoharāṃ purīm || 63 ||
[Analyze grammar]

bahuvāditraninadaistūpasphoṭanagarjanaiḥ |
rājasainyaiḥ kṛtamāno bālakṛṣṇo viveśa tām || 64 ||
[Analyze grammar]

vimānādavaruhyaiva caturdantakaristhitaḥ |
śuśobha bhagavāṃstatra vardhito janakoṭibhiḥ || 65 ||
[Analyze grammar]

chatracāmaraśobhāḍhyo rājñā rājñyā gajāntare |
jayakāreṇa mānena premṇā nibhālito muhuḥ || 66 ||
[Analyze grammar]

rājamārge pūjitaśca vandito namito muhuḥ |
prasannatāṃ darśayan tān harirnṛpālayaṃ yayau || 67 ||
[Analyze grammar]

avātarat śanairdevo mātṛpitṛsamanvitaḥ |
kuṭumbibhiryuto maharṣibhiryukto'ṅgaṇe śubhe || 68 ||
[Analyze grammar]

mahodyānamaye rājasaudhāgre bhūtale tadā |
brahmapriyāstatheśānādayo hyavātaraṃstadā || 69 ||
[Analyze grammar]

vimānebhyo vyomamārgāt mahodyāne śubhāśraye |
rājasaudhe mahādivye nināya puruṣottamam || 70 ||
[Analyze grammar]

ūrukīrtirnṛpaputraścoralaketubhūpatiḥ |
pupūja bahudhā bhaktyā jalānnamadhuparkakaiḥ || 71 ||
[Analyze grammar]

candanākṣatagandhādyaiḥ kastūrīgandhasārakaiḥ |
bahusvarṇamayaiḥ pātraṃ ratnāḍhyābharaṇādibhiḥ || 72 ||
[Analyze grammar]

divyavastūpasāmagrībāhulyairārcayaddharim |
nīrājanaṃ tataścakre svarṇamudrāstu koṭiśaḥ || 73 ||
[Analyze grammar]

dadau dāne tu haryagre maṇihārān dadau gale |
pādau prakṣālya ca tadā sakuṭumbo jalaṃ papau || 74 ||
[Analyze grammar]

śataṃ putrā daśa putryastathā'nyā bālabālikāḥ |
dve patnyau dāsikāścāpi papurvāri prasādajam || 75 ||
[Analyze grammar]

kṛtakṛtyaṃ tadātmānaṃ menire rājayoginaḥ |
sarve kuṭumbino rājñastriṃśatkanyā viśeṣataḥ || 76 ||
[Analyze grammar]

jahṛṣuḥ śrīhariṃ prāpya manasaicchan sadā prabhum |
yavakrīto maharṣiśca pupūja parameśvaram || 77 ||
[Analyze grammar]

rājñā'rpitaṃ dhanaṃ cānyad dadau maharṣaye hariḥ |
kanyābhiścārthitaḥ kṛṣṇaḥ kumāradānadharmataḥ || 78 ||
[Analyze grammar]

nṛpālaye'bhavat kṛṣṇecchayā kumāradānakam |
kanyāstatra hariṃ prāpya jātāḥ pūrṇamanorathāḥ || 79 ||
[Analyze grammar]

pitṝn vṛddhān mātṛvargān praṇamyā''jñāṃ samarjya ca |
sākaṃ śrīhariṇā sthātuṃ sarvadaiva mano vyadhuḥ || 80 ||
[Analyze grammar]

prāpya mantrān vaiṣṇavāṃśca pāvanyaḥ kanyakāstu tāḥ |
pavitrahṛdayairbrahmapriyāmadhye sthitāḥ sadā || 81 ||
[Analyze grammar]

rājñā tatra kṛtā sevā rājñyādibhiśca sevakaiḥ |
pradhānaiḥ śreṣṭhibhiścāpi dāsadāsībhirityapi || 82 ||
[Analyze grammar]

bhojanaiḥ pānadānaiśca mardanaiḥ raṃjanādibhiḥ |
nagare'pi hariṃ nītvā śreṣṭhinaścā''rcayan prabhum || 83 ||
[Analyze grammar]

āprātaḥ śrīhariṃ ramyaṃ bālakṛṣṇaṃ pareśvaram |
śreṣṭhinaḥ svālayānnītvā pupūjurbahubhāvanāḥ || 84 ||
[Analyze grammar]

bahvarpaṇāni pradaduścātmārpaṇaṃ vyadhurmudā |
ekāntinaśca te bhaktā jātā narāḥ striyo'khilāḥ || 85 ||
[Analyze grammar]

paramā vaiṣṇavāḥ sarve bālakṛṣṇasya sevakāḥ |
bālakṛṣṇāśrayaṃ muktyai cakrire tu samutsukāḥ || 86 ||
[Analyze grammar]

vidyutprakāśake tatra nagare bhrājite'bhitaḥ |
paribabhrāma bhagavān kuṭumbena sahā'cyutaḥ || 87 ||
[Analyze grammar]

maharṣibhistatheśānamaṇḍalena purīṃ tataḥ |
prātaḥ svasthānamāsādya viśrāntiṃ cāpa vai manāk || 88 ||
[Analyze grammar]

gṛhītvā yoganidrāṃ ca sūryodaye vihāya tām |
samuttasthau nijaṃ dhyānaṃ kṛtvā cakāra cāplavam || 89 ||
[Analyze grammar]

uṣṇodakaiścandanādyairarcito marditastathā |
rājñyādibhistathā bhaktābhiśca sasnau jagadvidhiḥ || 90 ||
[Analyze grammar]

pūjāṃ saṃdhyāṃ tataḥ kṛtvā sadyojātaṃ ca bhojanam |
pracakāra mahārājaḥ sabhāyāṃ tata āyayau || 91 ||
[Analyze grammar]

pūjitaḥ saprajābhiśca śobhate jayate hariḥ |
rājate rājasanmānaiḥ śrīhariḥ kṛṣṇavallabhaḥ || 92 ||
[Analyze grammar]

tāvat tatra sabhāyāṃ vai kṛṣṇadehāstu mānavāḥ |
samāyayurvirūpāśca kṛśā duḥkhānvitāstadā || 93 ||
[Analyze grammar]

praṇipatya hariṃ prāhuḥ kuru no mokṣaṇaṃ prabho |
vayaṃ tvatroraladeśe vasāmo'gatikā janāḥ || 94 ||
[Analyze grammar]

vāsanāyuktacittāśca pūrvajā rājamāninām |
śrutvaivaṃ bhagavāṃstān jalapānamakārayat || 95 ||
[Analyze grammar]

rājñāṃ tu pūrvajāste saṃtyaktvā kāluṣyamulbaṇam |
divyadehāḥ samabhavan caturbhujā vimānagāḥ || 96 ||
[Analyze grammar]

pārṣadairnīyamānāste viṣṇordhāma yayuḥ param |
etad vilokya nṛpatistvāścaryaṃ paramaṃ mahat || 97 ||
[Analyze grammar]

natvā''tmānaṃ kṛtakṛtyaṃ mene mokṣaṃ svakaṃ hyapi |
mokṣārthaṃ tvarthayāmāsa śrīmatkṛṣṇanarāyaṇam || 98 ||
[Analyze grammar]

tathā'stviti prabhuḥ prāha prāpte kāle bhaviṣyati |
mokṣaṇaṃ sakuṭumbasyetyevaṃ varaṃ dadau tadā || 99 ||
[Analyze grammar]

athaivaṃ rādhike trayodaśyāṃ vidāyamāpya ca |
rājñā sanmānitaścāpi prasthāpito haristataḥ || 100 ||
[Analyze grammar]

hārādibhiḥ śobhitaḥ śrībhagavān gantumutsukaḥ |
prajābhiḥ pūjitaḥ sāyaṃ sarvānupādideśa ha || 101 ||
[Analyze grammar]

iti śrīlakṣmīnārāyaṇīyasaṃhitāyāṃ dvitīye tretāsantāne kumāradānavivāhavidhiḥ mahīmānānāṃ vidāyaḥ uralaketurājadhānyāṃ mokṣikāyāṃ prabhorgamanaṃ nagare bhrāmaṇaṃ pūjanaṃ rājapūrvajānāṃ mokṣaṇaṃ cetyādinirūpaṇanāmā dvāsaptatyadhikaśatatamo'dhyāyaḥ || 172 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Lakshminarayana Samhita Chapter 172

Cover of edition (2011)

Shri Lakshmi Narayana Samhita
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2011)

शेतायनव्यास (Shwetayan Vyas)

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: