Lakshminarayana Samhita [sanskrit]

by Shwetayan Vyas | 1,169,834 words | ISBN-10: 8170801818 | ISBN-13: 9788170801818

The Lakshminarayana Samhita Chapter 145 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Lakshmi-narayana-samhita is an encyclopaedic work devoted to Narayana although it deals with various deities. The work is written in Puranic style and divided into four books according to the four Yugas. In total, the work consists of roughly 120,000 metrical verses.

śrīkṛṣṇa uvāca |
athāpi rādhike cāgre kalaśasthāpanādikam |
kathayāmi yadāha śrīharirdevāyataṃ munim || 1 ||
[Analyze grammar]

kalaśaṃ jalasampannaṃ phalaratnādirājitam |
nijayoḥ karayordhṛtvā śiraso'gre tato bhuvi || 2 ||
[Analyze grammar]

vakreṇa jānunā cārdhaṃ niṣadya dakṣiṇena tu |
kareṇa dhārayitvā saṃsthāpayed vidhinā sthale || 3 ||
[Analyze grammar]

tato vipraiśca puṇyāhaṃ vācayed yajamānakaḥ |
yajamānavacaḥprativaco dadhuśca bhūsurāḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

me puṇyāhaṃ dī'rghamāyurastu te brūma eva tat |
śivā āpaḥ santu ceti saumanasyaṃ tathā'stu ca || 5 ||
[Analyze grammar]

akṣatā'riṣṭamastveva saumāṃgalyaṃ tathā'stu ca |
pāntu gandhāstathā pāntu cākṣatā āyurastu ca || 6 ||
[Analyze grammar]

pāntu puṣpāṇi cāstveva sauśriyaṃ siddhirastu ca |
pāntu tāmbūlāni cāstvaiśvaryaṃ pāntu ca dakṣiṇāḥ || 7 ||
[Analyze grammar]

astu dhanaṃ bahuvidhaṃ śrīrastu cāstu sadyaśaḥ |
vidyāvinayavittādi cāstu cāyuṣyamityapi || 8 ||
[Analyze grammar]

bahuputrādimattvaṃ ca dīrghamāyuḥ samastu te |
śāntiḥ puṣṭiścāstu tuṣṭiryajamānasya sarvadā || 9 ||
[Analyze grammar]

ityuccāryā'bhisiñceyuryajamānasya mūrdhani |
bhadraṃ karṇe śṛṇuyāma bhadraṃ paśyema cakṣuṣā || 10 ||
[Analyze grammar]

stutiyogyaṃ tanu prāpnuyāma devahitaṃ sadā |
devā bhadraṃ bhāvayantu cārātiśca nivartatām || 11 ||
[Analyze grammar]

devasakhyaṃ sadā cā'stu tathā''yuḥ kālavarjitam |
draviṇaṃ puṣkalaṃ cāstu savitā'vatu sarvataḥ || 12 ||
[Analyze grammar]

candraścāyuścāmṛtaṃ ca dadātvasmai sudaivatam |
hiraṇyadā vasavo'sya yajamānasya santu vai || 13 ||
[Analyze grammar]

ityāśīrvādapātraṃ tvaṃ yajamāno vivardhatām |
samāhitā'ntaḥ karaṇāḥ prasannāḥ smo'stu śāntikā || 14 ||
[Analyze grammar]

puṣṭistuṣṭirvṛddhirastu cā'vighnāyuṣyamastu ca |
ārogyaṃ śivakarmā'stu samṛddhirastu karmaṇām || 15 ||
[Analyze grammar]

vedaśāstrasaṃhitānāṃ jñānasmṛddhiḥ sadā'stu te |
dhanadhānyaputrapautrasmṛddhirastviṣṭasampadām || 15 ||
[Analyze grammar]

ariṣṭanāśanaṃ cāstu dūre'stu rogapāpakam |
akalyāṇaṃ hataṃ te'stu śreyo'stu sarvabhāvitam || 17 ||
[Analyze grammar]

uttare karmaṇi nirvighnatvaṃ cāstu sadā tava |
śubhāśca saphalāḥ santu kriyāste cottarodbhavāḥ || 18 ||
[Analyze grammar]

tithyādayaḥ śubhāḥ santu jalasekena te sadā |
tithyādyadhisurāḥ sarve prīyantāṃ jalasekataḥ || 19 ||
[Analyze grammar]

prīyetāṃ tithikaraṇe durgāpāñcālike tathā |
prīyantāṃ viśvadevāśca prīyantāṃ ca marudgaṇāḥ || 20 ||
[Analyze grammar]

umāmātaraḥ prīyantāṃ prīyantāmekapatnikāḥ |
prīyantāṃ sarvadevāśca prīyantāṃ vedamūrtayaḥ || 21 ||
[Analyze grammar]

prīyantāṃ brāhmaṇā brahma prīyetāṃ śāradāśriyau |
śraddhāmedhe suprīyetāṃ kātyāyanī ca prīyatām || 22 ||
[Analyze grammar]

māheśvarī prīyatāṃ ca ṛddhikarī ca prīyatām |
siddhikarī prīyatāṃ ca puṣṭikarī ca prīyatām || 23 ||
[Analyze grammar]

tuṣṭikarī prīyatāṃ ca prīyantāṃ kuladevatāḥ |
prīyetāṃ bhagavantau ca tathā vighnavināyakau || 24 ||
[Analyze grammar]

prīyantāṃ grāmadevāśca hatāste paripanthinaḥ |
brahmadviṣo hatāścāpi vighnadāśca hatāstathā || 25 ||
[Analyze grammar]

śatravaśca hatāḥ sarve śāmyantu ghoramūrtayaḥ |
śāmyantu pāpapuñjāśca śāmyantu tava cetayaḥ || 26 ||
[Analyze grammar]

vardhantāṃ śubhakāryāṇi santu cāpaḥ śivāstu te |
śivā āhutayaḥ santu syātāṃ śive niśādine || 27 ||
[Analyze grammar]

kāmaṃ varṣatu parjanyo hyoṣadhayaḥ phalānvitāḥ |
yogakṣemau bhavetāṃ te prīyantāṃ gṛhadevatāḥ || 28 ||
[Analyze grammar]

anādiśrīkṛṣṇanārāyaṇaśca prīyatāṃ tathā |
parjanyaḥ prīyatāṃ svāmī prīyatāṃ kārtikastathā || 29 ||
[Analyze grammar]

brāhmaḥ kālaśca puṇyāhaḥ sadā te'stu śubhakriyaḥ |
astu devapratiṣṭhākarmaṇaḥ puṇyāhameva te || 30 ||
[Analyze grammar]

punantu māṃ devadevāḥ punantu mānasaṃ dhiyam |
punantu viśvābhūtāni jātavedaḥ punīhi mām || 31 ||
[Analyze grammar]

pṛthivyāmuddhṛtāyāṃ ca kalyāṇaṃ tu bruvantu me |
oṃ kalyāṇaṃ maharddhiṃ ca bruvantu brāhmaṇā mama || 32 ||
[Analyze grammar]

satrarddhi mama ca jyotiramṛtaṃ svaḥ bruvantu me |
svastiṃ vṛddhiṃ bruvantveva santu brūmaśca bhūsurāḥ || 33 ||
[Analyze grammar]

svasti na indro vṛddhaśravāḥ svasti naḥ pūṣā viśvavedāḥ |
svasti nastārkṣyo'riṣṭanemiḥ svanti no bṛhaspatirdadhātu || 34 ||
[Analyze grammar]

haripriyā svastimatī svastiṃ karotu sarvadā |
omastu śrīśca te lakṣmīḥ patnyau nārāyaṇasya vai || 35 ||
[Analyze grammar]

evaṃ puṇyāhavācaśca santu pūrṇā bhūsūriṇām |
tataścā'bhiṣekakarma pātre tu kalaśodakam || 36 ||
[Analyze grammar]

dhṛtvā viprāśca catvāro dūrvā''mrapallavādibhiḥ |
yajamānamabhiṣiñceyuśca tvāṃ prapunantviti || 37 ||
[Analyze grammar]

punantu māṃ devajanāḥ punantu tīrthasāgarāḥ |
pañcanadyo jātavedo punantyete yajisthitam || 38 ||
[Analyze grammar]

sāmrājyenā'bhiṣiñcāmi vācāṃ tvāṃ tu yajisthitam |
bhaiṣajyenā'bhiṣiñcāmi tejasā brahmavarcasā || 39 ||
[Analyze grammar]

aindriyeṇābhiṣiñcāmīndrasya tvāṃ tu yajisthitam |
viśvāni devasavitardurītāni parāsuva || 40 ||
[Analyze grammar]

makhasatre tu sarveṣāṃ yad bhadraṃ tanna āsuva |
oṃ dyauḥ śāntirantarikṣaṃ śāntiścādhyātmikī tava || 41 ||
[Analyze grammar]

anena vācanenā'tra prīyatāṃ vai prajāpatiḥ |
evaṃ vai rādhike puṇyāhavāguttarame ca || 42 ||
[Analyze grammar]

mātṛkāpūjanaṃ kuryāttvagnikoṇe supīṭhake |
akṣatānāṃ prapuñjeṣu yadvā pūgīphaleṣu ca || 43 ||
[Analyze grammar]

gaurī padmā śacī medhā sāvitrī vijayā jayā |
devasenā svadhā svāhā mātaro lokamātaraḥ || 44 ||
[Analyze grammar]

hṛṣṭiḥ puṣṭistathā tuṣṭirātmanaḥ kuladevatā |
gaṇeśaśceti sampūjyā vṛddhāvetā hi ṣoḍaśa || 45 ||
[Analyze grammar]

rādhā lakṣmīrmāṇikī ca brahmavidyāramāratiḥ |
suguṇā maṃjulā haṃsā lalitā kambharā satī || 46 ||
[Analyze grammar]

santoṣā kamalā durgā śāradārcyāśca ṣoḍaśa |
gaṇeśāya nama omāvāhayāmi gaṇādhipam || 47 ||
[Analyze grammar]

oṃ gauryai ca namo gaurīmāvāhayāmi te namaḥ |
oṃ padmāyai namaḥ padmāmāvāhayāmi te namaḥ || 48 ||
[Analyze grammar]

oṃ śacyai ca namaḥ śacīmāvāhayāmi te namaḥ |
oṃ medhāyai namo medhāmāvāhayāmi te namaḥ || 49 ||
[Analyze grammar]

oṃ sāvitryai namaḥ sāvitrikāmāvāhayāmi ca |
vijayāyai namaścāvāhayāmi vijayāṃ namaḥ || 50 ||
[Analyze grammar]

oṃ jayāyai namo jayāmāvāhayāmi te namaḥ |
namaḥ śrīdevasenāyai senāmāvāhayāmi ca || 91 ||
[Analyze grammar]

oṃ svadhāyai namaḥ svadhāmāvāhayāmi te namaḥ |
oṃ svāhāyai namaḥ svāhāmāvāhayāmi te namaḥ || 52 ||
[Analyze grammar]

oṃ mātṛbhyo namo mātṝrāvāhayāmi vai namaḥ |
namo vai lokamātṛbhyo nama āvāhayāmi tāḥ || 53 ||
[Analyze grammar]

hṛṣṭyai namaścāvāhayāmyo puṣṭyai ca namastathā |
āvāhayāmi tāṃ tuṣṭyai nama āvāhayāmi ca || 54 ||
[Analyze grammar]

namaḥ śrīkuladevyai cāvāhayāmi namo'stu te |
oṃ rādhāyai namaścāvāhayāmi pratinaumi tām || 55 ||
[Analyze grammar]

oṃ śrīlakṣmyai nama āvāhayāmi praṇamāmi tām |
oṃ māṇikyai nama āvāhayāmi praṇamāmi tām || 66 ||
[Analyze grammar]

oṃ brahmavidyāyai namaścāvāhayāmi praṇamāmi tām |
ramāratyai namaścāvāhayāmyasyai namo namaḥ || 57 ||
[Analyze grammar]

oṃ śriyaṃ cāvāhayāmi śrīdevyai namo namaḥ |
oṃ suguṇāṃ nama āvāhayāmyasyai namo namaḥ || 58 ||
[Analyze grammar]

mañjulāyai nama āvāhayāmyasyai namo namaḥ |
haṃsāyai ca nama āvāhayāmyasyā namo'stu ca || 99 ||
[Analyze grammar]

lalitāyai nama āvāhayāmyasyai namo namaḥ |
kaṃbharāyai nama āvāhayāmyasyā namo'stu ca || 60 ||
[Analyze grammar]

oṃ satyai nama āvāhayāmyasyai ca namo namaḥ |
santoṣāyai nama āvāhayāmyasyai namo namaḥ || 61 ||
[Analyze grammar]

kamalāyai nama āvāhayāmyasyai namo namaḥ |
oṃ durgāyai nama āvāhayāmyasyai namo namaḥ || 62 ||
[Analyze grammar]

śāradāyai namaścāvāhayāmyasyai namo'stu ca |
ityāvāhya pratiṣṭhāpya pūjayedupacārakaiḥ || 63 ||
[Analyze grammar]

prīyantāṃ pūjayā devā devyastuṣyantu mātaraḥ |
kuṇḍasthamātṛkāmūrdhni ghṛtadhārāṃ dadāmi ca || 64 ||
[Analyze grammar]

brāhmī māheśvarī cāpi kaumārī vaiṣṇavī tathā |
vārāhī ca tathendrāṇī cāmuṇḍā ghṛtadhārayā || 65 ||
[Analyze grammar]

sahadhārayā tuṣṭā bhavantu varadāstathā |
pādyādibhiḥ pūjayecca dhārā divyā balapradāḥ || 66 ||
[Analyze grammar]

tathā'nyāḥ ṣoḍaśadevīḥ pūjayed ghṛtadhārayā |
nāndīśrāddhaṃ prakuryācca krameṇā''camanādinā || 67 ||
[Analyze grammar]

prāṇānāyamya ca kālaṃ deśaṃ saṃkalpya vai tataḥ |
asya devasya ca pratiṣṭhānakarmasu vastubhiḥ || 68 ||
[Analyze grammar]

nāndīśrāddhaṃ kariṣye'haṃ vighnādivinivṛttaye |
nāndīmukhāḥ satyavasusaṃjñakā viśvadevatāḥ || 69 ||
[Analyze grammar]

oṃ bhūrmuvaḥ sva idaṃ vaḥ pādyaṃ pādāvanejanam |
pādaprakṣālanaṃ vṛddhiścā'stu mātā pitāmahī || 70 ||
[Analyze grammar]

prapitāmahikā caitā nāndīmukhyo bhavanti yāḥ |
oṃ bhūrbhuvaḥ sva idaṃ vaḥ pādyaṃ pādāvanejanam || 71 ||
[Analyze grammar]

pādaprakṣālanaṃ vṛddhiścā'stu pitā pitāmahaḥ |
prapitāmaha evaite nāndīmukhā bhavanti ye || 72 ||
[Analyze grammar]

oṃ bhūrbhuvaḥ sva idaṃ vaḥ pādyaṃ pādāvanejanam |
pādaprakṣālanaṃ vṛddhiścā'stu sarvā tataḥ param || 73 ||
[Analyze grammar]

mātāmahaḥ pramātāmaho vṛddhapramātāmahaḥ |
sapatnīkā nāndīmukhā ye ca ye ca bhavanti te || 74 ||
[Analyze grammar]

oṃ bhūrbhuva sva idaṃ vaḥ pādyaṃ pādāvanejanam |
pādaprakṣālanaṃ vṛddhiścāstu dadāmi cāsanam || 75 ||
[Analyze grammar]

satyavasusaṃjñakebhyo viśvedevebhya ityapi |
nāndīmukhebhya oṃ bhūrbhuvaḥ sva idaṃ sukhāsanam || 76 ||
[Analyze grammar]

svadhā vo'stu nāndīśrāddhekṣaṇau kriyetāmoṃ tathā |
svīkurutāṃ bhavantau ca prāpnuvaśca sukhānvitau || 77 ||
[Analyze grammar]

mātṛpitāmahīprapitāmahīnāṃ sukhāsanam |
āsādayatāṃ vaḥ svāhā''sādayāvaḥ sukhāvaham || 78 ||
[Analyze grammar]

pitṛpitāmahaprapitāmahānāṃ sukhāsanam |
āsādayatāṃ vaḥ svāhā''sādayāmaḥ sukhāvaham || 79 ||
[Analyze grammar]

mātāmahapramātāmahavṛddhapramātāmahāḥ |
va āsanaṃ svadhā vo bhūrbhuvaḥ svaḥ sukhāvaham || 80 ||
[Analyze grammar]

gandhaṃ puṣpaṃ dīyate ca satyavasubhya eva ca |
viśvebhyo nāndīmukhyebhya idaṃ gandhādikārcanam || 81 ||
[Analyze grammar]

sampadyantāmiha vṛddhiḥ svadhā bhavanta eva ca |
mātṛpitāmahīprapitāmahībhya eva ca || 82 ||
[Analyze grammar]

idaṃ gandhādyarcanaṃ ca svāhā vṛddhiḥ samastu ca |
pitṛpitāmahaprapitāmahebhya eva ca || 83 ||
[Analyze grammar]

idaṃ gandhādyarcanaṃ ca svadhā vṛddhiḥ samastu ca |
mātāmahapramātāmahavṛddhapramātāmahāḥ || 84 ||
[Analyze grammar]

sastrībhyo va idaṃ gandhārcanaṃ svadhā'stu vṛddhikā |
ityevamarcanaṃ datvā bhojanasya tu niṣkrayaḥ || 85 ||
[Analyze grammar]

dravyaṃ dadyāt satyavasu viśvedevebhya eva ca |
yugmabhojanaparyāptamannamamṛtamarpitam || 86 ||
[Analyze grammar]

svadhā sampadyatāṃ vṛddhirāyustejaḥpradā śubhā |
mātṛpitāmahīprapitāmahībhya eva ca || 87 ||
[Analyze grammar]

yugmabhojanaparyāptamannamamṛtamarpitam |
svadhā sampadyatāṃ vṛddhiḥ hiraṇyadakṣiṇāyutam || 88 ||
[Analyze grammar]

pitṛpitāmahaprapitāmahebhyo'pi caiva ha |
yugmabhojanaparyāptamannamamṛtamarpitam || 89 ||
[Analyze grammar]

svadhā sampadyatāṃ vṛddhirhiraṇyadakṣiṇāyutam |
mātāmahapramātāmahavṛddhapramātāmahāḥ || 90 ||
[Analyze grammar]

sastrībhyo va idaṃ bhojyaṃ paryāptā'mṛtamarpitam |
svadhā sampadyatāṃ vṛddhirhiraṇyadakṣiṇāyutam || 91 ||
[Analyze grammar]

dadāmi dakṣiṇāṃ drākṣā''malakayavaniṣkrayām |
nāndīśrāddhaphalapūrvyai sasyavasubhya eva ca || 92 ||
[Analyze grammar]

mātṛpitāmahīprapitāmahībhyo'pi caiva ha |
nāndīśrāddhaphalapūrttyai dadāmi dakṣiṇāṃ tathā || 93 ||
[Analyze grammar]

pitṛpitāmahaprapitāmahebhyo'pi caiva ha |
nāndīśrāddhaphalapūrttyai dadāmi dakṣiṇāṃ tathā || 94 ||
[Analyze grammar]

mātāmahapramātāmahavṛddhapramātāmahāḥ |
sastrībhyo vo dadāmyatra dakṣiṇāṃ niṣkrayātmikām || 95 ||
[Analyze grammar]

nāndīśrāddhaphalapūrtyai drākṣā''malakamārdrakam |
phalapratiṣṭhāsiddhyarthaṃ gṛhṇantu cotsṛjāmi ca || 96 ||
[Analyze grammar]

nāndīśrāddhaṃ susampannaṃ paṭhitvā''rpyaṃ ca dakṣiṇām |
viśvedevāḥ prīyantāmomiti devavisarjanam || 97 ||
[Analyze grammar]

nāndīmukhā mātaraśca prīyantāṃ tadvisarjanam |
nāndīmukhāḥ pitaraśca prīyantāṃ tadvisarjanam || 98 ||
[Analyze grammar]

nāndīmukhā mātāmahāḥ prīyantāṃ tadvisarjanam |
anuvrajya ca viprāṇāṃ vacanāt paripūrṇakaḥ || 99 ||
[Analyze grammar]

śrāddhavidhirnāndīmukhaprāsādāt paripūrṇakaḥ |
astu vai paripūrṇo'yaṃ brāhmaṇānāṃ vaco'nugaḥ || 100 ||
[Analyze grammar]

ityevaṃ rādhike kṛṣṇanārāyaṇaḥ paraḥ prabhuḥ |
devāyatanakāyā''ha vidhiṃ mayoditastu te || 101 ||
[Analyze grammar]

iti śrīlakṣmīnārāyaṇīyasaṃhitāyāṃ dvitīye tretāsantāne pratiṣṭhotsave kalaśasthāpanapuṇyāhavācanamātṛkādyāvāhananāndīśrāddhāsanapūjanabhojanadakṣiṇādānavisarjanādinirūpaṇanāmā pañcacatvāriṃśadadhikaśatatamo'dhyāyaḥ || 145 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Lakshminarayana Samhita Chapter 145

Cover of edition (2011)

Shri Lakshmi Narayana Samhita
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2011)

शेतायनव्यास (Shwetayan Vyas)

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: