Lakshminarayana Samhita [sanskrit]

by Shwetayan Vyas | 1,169,834 words | ISBN-10: 8170801818 | ISBN-13: 9788170801818

The Lakshminarayana Samhita Chapter 71 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Lakshmi-narayana-samhita is an encyclopaedic work devoted to Narayana although it deals with various deities. The work is written in Puranic style and divided into four books according to the four Yugas. In total, the work consists of roughly 120,000 metrical verses.

śrīkṛṣṇa uvāca |
śṛṇu tvaṃ rādhike yacca jyāmaghaḥ prāha bhāminīm |
sarvamokṣapradaṃ jñānaṃ yatkṛtvā nāvaśiṣyate || 1 ||
[Analyze grammar]

jyāmaghaḥ svapriyāmāha śṛṇu devi dhanālase |
śrīkṛṣṇasya parā śaktirmāyā mohakarī matā || 2 ||
[Analyze grammar]

śrīkṛṣṇarūpiṇī māyā yayedaṃ dhāryate jagat |
anayaiva jagat sarvaṃ sadevā'suramānuṣam || 3 ||
[Analyze grammar]

sṛjati poṣayatyeva grasati śrīpatiḥ svayam |
asyāstvaṃśānadhiṣṭhāya śaktimanto'bhavan surāḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

brahmeśānādayaḥ sarve'nayā śaktyā sureśvarāḥ |
saiṣā sarvajagatsūtiḥ prakṛtistriguṇātmikā || 5 ||
[Analyze grammar]

nā'laṃ devā na pitaro mānavā vāsavo'pi ca |
māyāmetāṃ samuttartuṃ ye cānye bhuvi dehinaḥ || 6 ||
[Analyze grammar]

tadāśīstannamaskārastanniṣṭhastatparāyaṇaḥ |
ārādhayan kṛṣṇanārāyaṇaṃ tarati tāṃ janaḥ || 7 ||
[Analyze grammar]

ekadā paramo bhakta indradyutiśca bhūsuraḥ |
sadā viṣṇuparo bhūtvā māyāṃ draṣṭuṃ mano'karot || 8 ||
[Analyze grammar]

tasyaivaṃ cehamānasya kadācitparamā kalā |
svarūpaṃ darśayāmāsa divyaṃ nārāyaṇodbhavam || 9 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭvā praṇamya śirasā nārāyaṇapriyāṃ satīm |
tuṣṭāva tu tato devīṃ papraccha vinayānvitaḥ || 10 ||
[Analyze grammar]

kā tvaṃ mātarviśālākṣi viṣṇucihnāṃkite śubhe |
yāthātathyena rūpaṃ svaṃ vadedānīṃ kṛpāmayi || 11 ||
[Analyze grammar]

śrutvā'sya sā'vadallakṣmīḥ śrīrahaṃ śrīhareḥ priyā |
na māṃ paśyanti munayo na devā mānavāḥ kutaḥ || 12 ||
[Analyze grammar]

nārāyaṇātmikā tvekā māyā'haṃ tanmayī parā |
na me nārāyaṇād bhedastanmayyahaṃ parameśvarī || 13 ||
[Analyze grammar]

sa ca sarveśvaraḥ parabrahma kṛṣṇanarāyaṇaḥ |
tanmayāstatkṛtārhāśca puruṣottamasevakāḥ || 14 ||
[Analyze grammar]

jñānena karmayogena ye bhajanti pareśvaram |
te tasya paramā bhaktā na teṣāṃ prabhavāmyaham || 15 ||
[Analyze grammar]

anādiśrīkṛṣṇanārāyaṇaṃ sarvasamarpaṇaiḥ |
jñānenā''rādhayan bhakto'vaśyaṃ mokṣamavāpsyati || 16 ||
[Analyze grammar]

śrutvā papraccha ca punarindradyatiḥ śriyaṃ tadā |
kathaṃ sa bhagavānīśo jñātavyaśceti me vada || 17 ||
[Analyze grammar]

evamuktā tu sā māyā karābhyāṃ taṃ tu bhūsuram |
saṃspṛśyā''ha kṛṣṇanārāyaṇo vakṣyati te'nagha || 18 ||
[Analyze grammar]

ityuktvā śrīkṛṣṇanārāyaṇe cāntaradhīyata |
vipraḥ sa śrīhariṃ draṣṭuṃ tasthau tatra samādhinā || 19 ||
[Analyze grammar]

tadbhaktyā'nugrahaṃ kurvan sākṣāt kṛṣṇanārāyaṇaḥ |
prādurāsīt pītavāsāḥ kiśoraśca jaganmayaḥ || 20 ||
[Analyze grammar]

indradyutirhariṃ vīkṣya neme tuṣṭāva taṃ prabhum |
kṛṣṇanārāyaṇa viṣṇo puruṣottama keśava || 21 ||
[Analyze grammar]

anādiśrīhare svāmin hṛṣīkeśa ca te namaḥ |
viśvātman sṛṣṭikṛtkṛṇānantaśakte ca te namaḥ || 22 ||
[Analyze grammar]

nirguṇā'nantadivyānāṃ guṇānāṃ pūrṇamūrtika |
jñānagamya kṛpālabhya puruṣottama te namaḥ || 23 ||
[Analyze grammar]

anantamūrtaye tubhya namo'spvānandarūpiṇe |
namasta parameśāya brahmaṇe paramātmane || 24 ||
[Analyze grammar]

tvaṃ pitā sarvabhūtānāṃ mātā bandhuḥ suhṛt sakhā |
tvamakṣaraṃ paraṃ dhāma cinmātraṃ vyoma 3 bṛhat || 25 ||
[Analyze grammar]

sarvatyā''dhāramavyaktamanantaṃ tamasaḥ param |
tvāṃ paśyanti parātmānaṃ jñānadīpena sevakāḥ || 26 ||
[Analyze grammar]

prapadye taṃ bhavedrūpaṃ saccidānandavigraham |
yatrāste bhagavaustadvai śrīhareḥ paramaṃ pakṣa || 27 ||
[Analyze grammar]

tvameva nayasi śrīmatkṛṣṇanārāyaṇaprabho |
śānaṃ dehi padaṃ dehi tvanmāyā mā pradehi me || 28 ||
[Analyze grammar]

ityuktvā prapatantaṃ taṃ pādayoḥ svakareṇa ha |
pasparśa prahasan kṛṣṇanārāyaṇaḥ punaḥ punaḥ || 29 ||
[Analyze grammar]

spṛṣṭamātro bhagavatā divyacakṣustadā'bhavat |
yathāvapparamaṃ tattvaṃ jñātavāṃstatprasādataḥ || 30 ||
[Analyze grammar]

uvāca tvatprasādānme cā'saṃdigdhaṃ ca śāśvatam |
jñānaṃ brahmaikaviṣayaṃ jātamānandasiddhidam || 31 ||
[Analyze grammar]

śādhi māṃ bhagavannatra kathaṃ sevyo'si sarvathā |
kiṃ kārya ca mayā loke tvadbhaktena pareśvara || 32 ||
[Analyze grammar]

śrutvā bhaktaṃ hariḥ prāha bhaktānāṃ dharmaśālinām |
jñānena bhaktiyogena pūjanīyo'hameva tu || 33 ||
[Analyze grammar]

vijñāya māṃ paraṃ tattvaṃ vibhūtiṃ kāryakāraṇam |
pravṛttiṃ me parāṃ jñātvā mokṣārthī māṃ samarcayet || 34 ||
[Analyze grammar]

sarvasaṃgān parityajya jñātvā manmāyikaṃ jagat |
ekaṃ māṃ svātmani dhyāyet sa paśyenmāṃ parātparam || 36 ||
[Analyze grammar]

trividhāṃ bhāvanāṃ kṛtvā bhaja māṃ tvaṃ sadā dvija |
ekā madviṣayā tatra parabrahmasugocarā || 36 ||
[Analyze grammar]

vyatirekeṇa bhagavān pare dhāmni virājate |
anādiśrīkṛṣṇanārāyaṇaḥ svāmipatiḥ prabhuḥ || 37 ||
[Analyze grammar]

svarāṭ sarvāvatārāṇāṃ kāraṇaṃ sarvaśaktimān |
dvitīyā bhāvanā tatra sarvā'cicciccharīriṇī || 38 ||
[Analyze grammar]

jaḍaṃ ca cetanaṃ sarvaṃ vyāpyaṃ śrīparamāpmanaḥ |
adhīnaṃ ca niyāmyaṃ ca sarvaṃ śrīparamātmanaḥ || 39 ||
[Analyze grammar]

teṣu sarveṣu tattveṣu cāntarātmā virājate |
so'yaṃ śrīmatkṛṣṇanārāyaṇaḥ śrīkṛṣṇavallabhaḥ || 40 ||
[Analyze grammar]

tadvinā'ṇurapi nāsti tadātmakaṃ ca tanmayam |
taṃ vyatiricya na cāsti jaḍaṃ cetanamityapi || 41 ||
[Analyze grammar]

tasmāt sarvā tasya mūrtirmūrtimānata eva saḥ |
divyo divyo yathā cāste tathā jaḍe'pi divyakaḥ || 42 ||
[Analyze grammar]

nirbaddho niṣkalaṃkaścā'saṃgo'ntaryāmisaṃsthitaḥ |
tvayi mayi tathā'nyatra sarvatrā'yaṃ virājate || 43 ||
[Analyze grammar]

ityevaṃ māṃ sarvatattve vilokya parisevaya |
tṛtīyā bhāvanā cātha naije brahmasvarūpiṇī || 44 ||
[Analyze grammar]

brahmasvarūpaḥ svayaṃ cā'smītyevaṃ manyeta dehavān |
sā brāhmī nijarūpasya guṇātigā pravartate || 45 ||
[Analyze grammar]

ahaṃ brahmāsmi jīvātmā jīvatvaṃ karmayuktatā |
karmāṇi brahmaṇi naiva santi brahmātmatā hi sā || 46 ||
[Analyze grammar]

sarvaṃ karma prakartavyaṃ brahma tena na lipyate |
evaṃ tredhā bhāvayitvā paraṃ padamavāpnuyāt || 47 ||
[Analyze grammar]

aśakto mūḍhavaccāpi hareḥ śaraṇamāśrayet |
tataḥ sarvaprayatnena tanniṣṭhastatparāyaṇaḥ || 48 ||
[Analyze grammar]

ārādhayet parabrahma tena mokṣo bhaved dhruvam |
tasya śrīmatkṛṣṇanārāyaṇasya paramātmanaḥ || 49 ||
[Analyze grammar]

aiśvaryāṇi samastāni nityā vibhūtirucyate |
prabhvārādhanayā bhakte vibhūtiḥ pratipadyate || 50 ||
[Analyze grammar]

kārye jagati cā'vyakte vyaktā'vyaktātmake'pyaham |
kāraṇaṃ cā'kṣaraṃ brahma viśiṣṭaṃ cā'smi sarvathā || 51 ||
[Analyze grammar]

ahaṃ nārāyaṇastatrā'ntaryāmīśvarapūjitaḥ |
sargasthityantakartā'smi vijñāyaivaṃ bhajasva mām || 52 ||
[Analyze grammar]

tatastvaṃ jñānakarmabhyāṃ māmupaiṣyasi yogataḥ |
ahaṃ nārāyaṇaḥ svāmī pūrvamāsaṃ mahān virāṭ || 53 ||
[Analyze grammar]

caturmukhastato brahmā mayā sṛṣṭaḥ pitāmahaḥ |
rudraḥ sṛṣṭastathā viṣṇustato mayā mamāṅgataḥ || 54 ||
[Analyze grammar]

sṛṣṭā śrīrviṣṇuśaktiśca kamalāyatalocanā |
surūpā saumyavadanā mohinī sarvadehinām || 55 ||
[Analyze grammar]

śucismitā suprasannā divyakāntiḥ suśobhitā |
divyamālāmbarabhūṣādhāriṇī mahimāspadā || 56 ||
[Analyze grammar]

nārāyaṇī mahāmāyā mūlaprakṛtivaiṣṇavī |
tāṃ dṛṣṭvā tu tadā brahmā māmuvāca punaḥ punaḥ || 57 ||
[Analyze grammar]

mohāyā'śeṣabhūtānāṃ niyojaya surūpiṇīm |
yeneyaṃ vipulā sṛṣṭirvardheta mama keśava || 58 ||
[Analyze grammar]

tathokto'haṃ śriyaṃ devīmavocaṃ prahasaṃstadā |
devīdamakhilaṃ viśvaṃ sadevā'suramānuṣam || 59 ||
[Analyze grammar]

mohayitvā mamā''deśāt saṃsāre vinipātaya |
kevalāṃ tvāṃ ye bhajeran tān tvayi sannirodhaya || 60 ||
[Analyze grammar]

jñānayogaratān dāntān brahmiṣṭhān brahmavādinaḥ |
akrodhanān satyaparān dūrataḥ parivarjaya || 61 ||
[Analyze grammar]

vedavijñānavedāntajñānaśamitasaṃśayān |
brahmayajñaparān viprān dūrataḥ parivarjaya || 62 ||
[Analyze grammar]

ye yajanti japairhomairbhajanaiḥ parameśvaram |
svādhyāyenejyayā dūrāttān prayatnena varjaya || 63 ||
[Analyze grammar]

bhaktiyogasamāyuktānīśvarārpitamānasān |
mayi sarvārpaṇakartṝn dūrātpariharā'malān || 64 ||
[Analyze grammar]

mannāmā''saktamanaso manmūrtidhyānaparāyaṇān |
matsādhusevakān bhaktān dharmiṣṭhān parivarjaya || 65 ||
[Analyze grammar]

bahunā'tra kimuktena sādhūn sādhvīrvivarjaya |
madārādhanasaṃmagnān manniyogānna mohaya || 66 ||
[Analyze grammar]

evaṃ mayā mama māyā preritā mama vallabhā |
yathādeśaṃ karotīyaṃ na badhnāti mamā'nugān || 67 ||
[Analyze grammar]

tāṃ madbhaktaḥ pūjayecca lakṣmīṃ śriyaṃ samarcayet |
śriyaṃ dadāti vipulāṃ puṣṭiṃ medhāṃ yaśo balam || 68 ||
[Analyze grammar]

arcitā bhagavatpatnī dadāti sampadaḥ śubhāḥ |
kṛṣṇasevāṃ dadātyeṣā tasmāllakṣmīṃ samarcayet || 69 ||
[Analyze grammar]

vinā karma na vai dehī tiṣṭhate ca nisargataḥ |
pravṛttaṃ ca nivṛttaṃ ca dvividhaṃ karma jāyate || 70 ||
[Analyze grammar]

jñānapūrvaṃ nivṛttaṃ syāt pravṛttaṃ yadato'nyathā |
nivṛttaṃ sevamānastu yāti tatparamaṃ padam || 71 ||
[Analyze grammar]

kṣamā damo dayā dānamalobhastyāga ityapi |
ārjavaṃ cānasūyā ca tīrthānusaraṇaṃ tathā || 72 ||
[Analyze grammar]

satyaṃ santoṣamāstikyaṃ śraddhā cendriyanigrahaḥ |
devatābhyarcanaṃ pūjā sādhūnāṃ vai viśeṣataḥ || 73 ||
[Analyze grammar]

ahiṃsā priyavāditvamapaiśunyaṃ sunamratā |
sarvamanuṣyajātīnāṃ dharmo'yaṃ mokṣado bhavet || 74 ||
[Analyze grammar]

prājāpatyaṃ tu viprāṇāṃ svargasthānaṃ kriyāvatām |
sthānamaindraṃ kṣatriyāṇāṃ tathādharmaiḥ pravartatām || 75 ||
[Analyze grammar]

vaiśyānāṃ mārutaṃ sthānaṃ tathādharmeṣu vartinām |
gāndharvaṃ śūdrajātīnāṃ tathādāsyeṣu vartinām || 76 ||
[Analyze grammar]

aṣṭāśītisahasrāṇāṃ yatīnāmūrdhvaretasām |
yatsthānaṃ tattu vairājaṃ sthānaṃ vai gurusevinām || 77 ||
[Analyze grammar]

saptarṣīṇāṃ tu yatsthānaṃ tat sadharmivanaukasām |
prājāpatyaṃ gṛhasthānāṃ tathādharmeṣu vartatām || 78 ||
[Analyze grammar]

yatīnāṃ nyāsināmūrdhvaretasāṃ tyāgināṃ satām |
satīnāṃ brahmasādhvīnāṃ vairājaṃ sthānamucyate || 79 ||
[Analyze grammar]

yogīnāmamṛtaṃ sthānaṃ bhūmnaścāvyākṛtaṃ tu yat |
bhaktānāṃ tu tadūrdhvaṃ ca vyomākhyaṃ paramakṣaram || 80 ||
[Analyze grammar]

ānandamaiśvaraṃ dhāma yasmānnāvartate punaḥ |
anādiśrīkṛṣṇanārāyaṇasvāmyarpitātmanām || 81 ||
[Analyze grammar]

paramaṃ dhāma evāsti parameśvararājitam |
sarvaibrahmamayairyuktaiḥ saccidānandalakṣaṇaiḥ || 82 ||
[Analyze grammar]

śṛṇu cānyat pravakṣyāmi mokṣadaṃ jñānamuttamam |
sarveṣāmāśramāṇāṃ tu dvaividhyaṃ cāntare matam || 83 ||
[Analyze grammar]

brahmacāryupakurvāṇo naiṣṭhiko brahmatatparaḥ |
yo'dhītya vidhivad vedān gṛhasthāśramamāviśet || 84 ||
[Analyze grammar]

upakurvāṇako jñeyo naiṣṭhiko maraṇāntikaḥ |
sādhakaścā'pyudāsīno gṛhastho dvividho mataḥ || 85 ||
[Analyze grammar]

kuṭumbabharaṇāyattaḥ sādhako'sau gṛhī bhavet |
ṛṇāni trīṇyapākṛtya niḥsaṃgaḥ syādudāsavān || 86 ||
[Analyze grammar]

vānaprasthastāpasaśca maukṣikaśca dvidhā mataḥ |
tapohomayajanasvādhyāyaniṣṭhastu tāpasaḥ || 87 ||
[Analyze grammar]

tataścāgre dhyānaniṣṭho kṛṣṇasevastu maukṣikaḥ |
sannyāso jñānabhāk cādyo dvitīyo bhaktibhāgapi || 88 ||
[Analyze grammar]

jñānāya vartate bhikṣurdehātmanorvivekavān |
ātmaratiścātmatṛptaḥ sanyāso jñānabhāgayam || 89 ||
[Analyze grammar]

samyagdarśanasampannaḥ kṛṣṇasevāparāyaṇaḥ |
kṛṣṇaratiḥ kṛṣṇatṛptaḥ sanyāsau maukṣikaḥ sa hi || 90 ||
[Analyze grammar]

yogī tu cāśramaḥ sarvāśrameṣu vidyate sadā |
gṛhe'nāsakta evā''dyo vivekī sa tu yogirāṭ || 91 ||
[Analyze grammar]

ahaṃ brahmā'kṣararūpo nirlepaḥ sa tu yogirāṭ |
parabrahmaṇa evā'haṃ prapannaḥ sa tu yogirāṭ || 92 ||
[Analyze grammar]

evaṃ tredhā bhaved yogī mokṣamārgānuyogavān |
evaṃ mayā prajābhyaścārpitaṃ vai mokṣasādhanam || 93 ||
[Analyze grammar]

brahmaṇe śikṣitaṃ sarvaṃ brahmā dadau tataśca tat |
ṛṣibhyo nijaputrebhyastairmārgairmokṣamāpnuvan || 94 ||
[Analyze grammar]

guṇāstrayo gṛhītāśca mayaiva jagato hitāḥ |
anyonyamanuraktāste hyanyonyamapajīvinaḥ || 95 ||
[Analyze grammar]

anyonyapraṇatāścaiva līlayā pārameśvarāḥ |
sattvarajastamoyogānmamaiva paramātmanaḥ || 96 ||
[Analyze grammar]

tisrastumūrtayaḥ proktā brahmaviṣṇumaheśvarāḥ |
ahaṃ brahmā mahādevo na bhinnāḥ paramārthataḥ || 97 ||
[Analyze grammar]

vibhajya svecchayā''tmānamantaryāmī sthito'pyaham |
tasmāt sarvaprayatnena vandyastredhā'pi mādhavaḥ || 98 ||
[Analyze grammar]

yadīcchedacirātsthānaṃ yattanmokṣākhyamavyayam |
varṇāśramasya dharmeṇa bhaktyā māṃ sevayet dvijaḥ || 99 ||
[Analyze grammar]

pūjayed bhāvayuktena yāvajjīvaṃ pratijñayā |
āśrame vaiṣṇave brāhme śāṃbhave vā sthito'pi mām || 100 ||
[Analyze grammar]

taccihnadhārī niyatastadbhaktajanavatsalaḥ |
dhyāyenmāmarcayed devān parāvidyāparāyaṇaḥ || 101 ||
[Analyze grammar]

yastu nārāyaṇaṃ devaṃ prapannaḥ śaraṇāgataḥ |
dhārayedūrdhvapuṇḍraṃ tu lalāṭe candanādibhiḥ || 102 ||
[Analyze grammar]

agre śaṃbhurmadhye viṣṇurmūle brahmā pratiṣṭhati |
prapanno yā jagadbījaṃ brahmāṇaṃ parameṣṭhinam || 103 ||
[Analyze grammar]

dhārayet sa mahābinduṃ lalāṭe bhālamadhyagam |
ūrdhvarekhā śāṃbhavī ca madhye viṣṇurvyavasthitaḥ || 104 ||
[Analyze grammar]

adhorekhā tu sā brāhmī tridevāḥ santi tatra ca |
śaṃbhuṃ prapanno bhaktastu bhasmanā vai tripuṇḍrakam || 105 ||
[Analyze grammar]

lalāṭe candramastulyaṃ cārdhabhāgena dhārayet |
upari vartate śaṃbhurmadhye viṣṇuradho hyajaḥ || 106 ||
[Analyze grammar]

saṃvartate tataścaitad brahmaviṣṇuśivātmakam |
sūryatulyaṃ rudrabhālaṃ candratulyaṃ tu vaiṣṇavam || 107 ||
[Analyze grammar]

vahnitulyaṃ brahmabhālaṃ tilakenojjvalaṃ sadā |
bhavatyeva surasthānamaiśvaraṃ tilake kṛte || 108 ||
[Analyze grammar]

evaṃ cihnaṃ paraṃ dhṛtvā kṛtvā vivekamātmanaḥ |
datvā''tmānaṃ prabhoḥ pāde śāśvataṃ padamāpnuhi || 109 ||
[Analyze grammar]

ityevaṃ rādhike śrīmatkṛṣṇanārāyaṇā''śrayam |
jñānaṃ vijñānasampannaṃ svapatnyai jyāmagho dadau || 110 ||
[Analyze grammar]

kṛṣṇanārāyaṇasvāmī purendradyutaye dadau |
mokṣadaṃ sarvamevaitad vijñānaṃ karmiṇāmapi || 111 ||
[Analyze grammar]

iti śrīlakṣmīnārāyaṇīyasaṃhitāyāṃ dvitīye tretāsantāne jyāmaghanṛpaḥ svapatnyai dhanālasāyai bhagavatā indradyutiviprāya pūrvamuktaṃ sarvamuktavānityādinirūpaṇanā |
maikasaptatitamo'dhyāyaḥ || 71 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Lakshminarayana Samhita Chapter 71

Cover of edition (2011)

Shri Lakshmi Narayana Samhita
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2011)

शेतायनव्यास (Shwetayan Vyas)

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: