Lakshminarayana Samhita [sanskrit]

by Shwetayan Vyas | 1,169,834 words | ISBN-10: 8170801818 | ISBN-13: 9788170801818

The Lakshminarayana Samhita Chapter 15 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Lakshmi-narayana-samhita is an encyclopaedic work devoted to Narayana although it deals with various deities. The work is written in Puranic style and divided into four books according to the four Yugas. In total, the work consists of roughly 120,000 metrical verses.

śrīkṛṣṇa uvāca |
śṛṇu vai rādhike tāsāṃ kathāṃ paramapāvanīm |
śrīkṛṣṇasvāmisaṃyogād ramātvaprāptayoṣitām || 1 ||
[Analyze grammar]

anādiśrīkṛṣṇanārāyaṇena lomaśāya tāḥ |
tadāśrame nivāsārthaṃ rakṣārthaṃ prasamarpitāḥ || 2 ||
[Analyze grammar]

prāptadivyasvarūpāstāḥ prāptā''navakumāratāḥ |
apyaprāptajñānadīpā ata eva kathānake || 3 ||
[Analyze grammar]

vyākhyāne vā rasavarjyā anāviṣkṛtabuddhayaḥ |
maunībhāvena vartante mugdhā iva hi saṃsadi || 4 ||
[Analyze grammar]

ātmajñānaṃ na jānanti na jānanti vṛṣaṃ tapaḥ |
ajñātā mokṣadharmeṣu tā āsan channadīpavat || 9 ||
[Analyze grammar]

kintu mumukṣābhāvāḍhyā jñānodayaparāyaṇāḥ |
papracchuḥ rādhike sarvā lomaśaṃ jñānabhāskaram || 6 ||
[Analyze grammar]

kīṭān bhramarī bhramarīva karoti naijadaṃśataḥ |
jñānī jñānapradastvandhān cakṣuṣmataḥ karoti ca || 7 ||
[Analyze grammar]

jñānaṃ dehi guro'smabhyaṃ mokṣadaṃ cāpmaśāntidam |
nārīrūpaṃ sadā jñānavarjitaṃ vāsanā''śrayam || 8 ||
[Analyze grammar]

doṣāśrayaṃbhavatyeva mokṣastasmānna jāyate |
yathā mokṣo bhavennaśca doṣanāśo yathā bhavet || 9 ||
[Analyze grammar]

yathā kṛṣṇaḥ prasannaḥ syāttathā vai saralān vṛṣān |
kartavyārthabhṛtānasmān praśādhi cā'balājanān || 10 ||
[Analyze grammar]

ityarthito lomaśastu jyeṣṭhe caikādaśīdine |
upādideśa sarvābhyo vratadharmān śubhapradān || 11 ||
[Analyze grammar]

ekādaśīvrataṃ putryaḥ sarvapāpaharaṃ param |
nirjalaṃ ca nirāhāraṃ kṛtaṃ sajāgaraṃ tathā || 12 ||
[Analyze grammar]

saśrīkṛṣṇārcanaśrāddhaṃ sakṛṣṇārādhanānvitam |
sasatsaṃgendriyadamaṃ pāpahaṃ mokṣadaṃ hi tat || 13 ||
[Analyze grammar]

kṛṣṇaprasannatādaṃ ca bhuktimuktipradaṃ tathā |
prātaḥ pūjāṃ vrate tvadya bālakṛṣṇasya vai hareḥ || 14 ||
[Analyze grammar]

gatvā kuruta puṣpādyaiḥ phalairjalaiśca candanaiḥ |
ātmārpaṇaiḥ pradakṣiṇairhṛdbhavaiḥ sumanoharaiḥ || 15 ||
[Analyze grammar]

bhojyadānaiḥ pānadānairdolā''ndolanakairapi |
nṛtyagītairhāvabhāvai rañjanaiḥ sevanairmuhuḥ || 16 ||
[Analyze grammar]

indriyāṇāṃ nigrahaiśca maunairviṣayavarjitam |
vrataṃ kuruta kṛṣṇasya prasannatārthameva vai || 17 ||
[Analyze grammar]

ityuktāstānūtnakanyā vrataṃ tu nirjalodbhavam |
jyeṣṭhaśuklaikādaśyāḥ saṃcakruḥ sajāgarānvitam || 18 ||
[Analyze grammar]

bālakṛṣṇaḥ prasannaśca tāstu vaikuṇṭhadarśanam |
kārayāmāsa ca naijaṃ darśanaṃ sucaturbhujam || 19 ||
[Analyze grammar]

naikapārṣadalakṣmyādivibhūtisevitaṃ dadau |
tāścātmānaṃ kṛtakṛtyaṃ menire śrīharipriyāḥ || 20 ||
[Analyze grammar]

rātrau jāgaraṇaṃ cakruḥ prātaścakrurhi pāraṇām |
āsīnaṃ lomaśaṃ tāśca papracchurdharmasaṃgraham || 21 ||
[Analyze grammar]

kiṃ sevyaṃ sarvadā pāpanāśakaṃ puṇyadāyakam |
mokṣadaṃ svargadaṃ cāpi yāmyakaṣṭanivārakam || 22 ||
[Analyze grammar]

lomaśastāstadā prāha sevyā gāvastathāvidhāḥ |
sarvadevamayā gāvo devyaścāmṛtavārdhayaḥ || 23 ||
[Analyze grammar]

tārikāstīrtharūpāśca pavitrāḥ puṣṭidāyikāḥ |
tāsāṃ sevā prakartavyā sarvalābhapradā sadā || 24 ||
[Analyze grammar]

sakṛt gavyapradattena prīyante devatādayaḥ |
dadhnā hi tridaśāḥ sarve kṣīreṇa ca maheśvaraḥ || 25 ||
[Analyze grammar]

ghṛtena pāvako nityaṃ pāyasena pitāmahaḥ |
gāṃ datvā gopayaḥ pītvā prīto medhyaḥ pumān bhavet || 26 ||
[Analyze grammar]

pañcagavyaṃ paraṃ medhyaṃ vājimedhaphalapradam |
maruto dhenudanteṣu jihvāyāṃ ca sarasvatī || 27 ||
[Analyze grammar]

khuramadhye ca gāndharvāḥ khurāgreṣu tu pannagāḥ |
sarvasandhiṣu sādhyāśca candrādityau tu locane || 28 ||
[Analyze grammar]

kakude sarvakṣatrāṇi lāṅgūle dharma āśritaḥ |
apāne sarvatīrthāni prasrāve jāhnavī nadī || 29 ||
[Analyze grammar]

staneṣu sāgarāḥ romakūpeṣu tu maharṣayaḥ |
lakṣmīrāste gomaye goḥ romeṣu sarvaśaktayaḥ || 30 ||
[Analyze grammar]

dhairyaṃ dhṛtiśca śāntiśca puṣṭirvṛddhistathā smṛtiḥ |
medhā lajjāṃ vapuḥ kīrtirvidyā matiśca santatiḥ || 31 ||
[Analyze grammar]

dharmapatnyo bhaktimūrtī goṣu tiṣṭhanti sarvadā |
paretamanugacchanti dattā gāvaḥ supātrake || 32 ||
[Analyze grammar]

yatra gāvastatra lakṣmīrdharmo jñānaṃ ca devatāḥ |
amarā api gobhiśca pradattābhirvinirmitāḥ || 33 ||
[Analyze grammar]

tasmāt putryaḥ kāmadhenūḥ prapūjayata cāśrame |
ayaṃ dharmo mahānatra vane prokto mayā śubhaḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

śrutvaivaṃ tā nūtnakanyā gosevāṃ vidadhuḥ śubhām |
athā'nyamapi papracchurdharmabhṛtaṃ śubhāvaham || 35 ||
[Analyze grammar]

gosevāsadṛśī kācidanyasevā'sti vā na vā |
yayā bhuktiśca muktiśca nārīṇāṃ śubhadā bhavet || 36 ||
[Analyze grammar]

lomaśastu tadā prāha patyuḥ sevā'sti tādṛśī |
svāmiśuśrūṣayā svargaṃ mokṣaḥ sukhaṃ hi labhyate || 37 ||
[Analyze grammar]

patyuḥ pādodakaṃ pītvā brahmaloke mahīyate |
patireva parabrahma patirdānaṃ vrataṃ kratuḥ || 38 ||
[Analyze grammar]

patyājñā paramo dharmastena muktirhi yoṣitām |
sarvadevāśca vidhayaḥ patyuvākye vasanti hi || 39 ||
[Analyze grammar]

yāsāṃ tuṣṭaḥ patirdevastāsāṃ tuṣṭaḥ pareśvaraḥ |
prasupte yā prasvapiti jāgarti jāgrati dhruvam || 40 ||
[Analyze grammar]

bhuṅkte tu bhojite putryaḥ sā mṛtyuṃ jayati dhruvam |
maune maunā bhaved yā tu sthite sthitā tu yā svayam || 41 ||
[Analyze grammar]

sā mṛtyuṃ jayate putryo nānyanmṛtyujayāvaham |
ekadṛṣṭirekacittā bhartṛrvacanakāriṇī || 42 ||
[Analyze grammar]

tasyā bibhyati yāmyāśca sā sādhvī pūjyate suraiḥ |
bhartrā cābhihitā premṇā na pratyākhyāyinī bhavet || 43 ||
[Analyze grammar]

nānyaṃ vai daivataṃ yāti patyuranyaṃ patipriyā |
sā na mṛtyumukhaṃ yāti lakṣmītulyā pativratā || 44 ||
[Analyze grammar]

eṣa mātā pitā bandhureṣa me daivataṃ param |
evaṃ śuśrūṣayate yā sā mṛtyuṃ jayati dhruvam || 45 ||
[Analyze grammar]

bhartāraṃ dhyāyamānā ca bhartāramanuvartanā |
bhartāraṃ cintayamānā na yāmyaṃ paśyati kvacit || 46 ||
[Analyze grammar]

snāne tathā''sane yāne keśaprasādhanādiṣu |
nānyaṃ yā manasā paśyet sā yamaṃ naiva paśyati || 47 ||
[Analyze grammar]

devatā arcayantaṃ vā bhuñjānaṃ sukhaśāyinam |
tyajati svāminaṃ yā na mṛtyuṃ kālaṃ jayettu sā || 48 ||
[Analyze grammar]

bhānau cānudite yā strī gṛhaṃ mārjayate sadā |
svāmisevāparā syācca yamalokaṃ na paśyati || 49 ||
[Analyze grammar]

śaucācārasamāyuktā bharturmukhāgradarśanā |
vartate ca hi te bharturmṛtyudvāraṃ na paśyati || 50 ||
[Analyze grammar]

pativratāḥ satyavākyā ajitā svāmisevikāḥ |
hiṃsāhīnā na vai yānti yāmyalokaṃ kadācana || 51 ||
[Analyze grammar]

brahmacaryaparāḥ kanyā vidhavā dharmasaṃbhṛtāḥ |
harerbhaktāḥ satāṃ dāsyo na yānti yamapattanam || 52 ||
[Analyze grammar]

jñānāśrayāstathā vidyāṃ parāṃ prāptāḥ samāhitāḥ |
svāmyarthe prāṇadātryaśca na yānti yamapattanam || 53 ||
[Analyze grammar]

dātryaḥ śuśrūṣikā mātāpitroḥ patyuśca sadguroḥ |
tilagosvarṇadātryaśca na yānti yamapatanam || 54 ||
[Analyze grammar]

cāturmāsyavratakartryo gurucittānupālikāḥ |
nityakathāśravaṇāśca na gacchanti yamālayam || 55 ||
[Analyze grammar]

tapasā prāpyate svargaṃ yaśaścāyuḥsukhādikam |
jñānavijñānamārogyaṃ rūpasaubhāgyasampadaḥ || 56 ||
[Analyze grammar]

prāpyante tapasā bhogā bhaktyā viṣṇoḥ paraṃ padam |
payobhakṣyā divaṃ yānti dhanadā draviṇāḍhyatām || 97 ||
[Analyze grammar]

guruśuśrūṣayā bhuktiṃ muktiṃ dhyānāt prayānti ca |
śrāddhena santatiṃ yānti svargaḥ parṇāśināṃ bhavet || 58 ||
[Analyze grammar]

phalamūlāśināṃ rājyaṃ mokṣo gosevināṃ bhavet |
rasānāṃ sampradānena saubhāgyamanujāyate || 59 ||
[Analyze grammar]

annapānīyadānena tṛptirbhavati śāśvatī |
saugandhikapradānena kāmabhogaiḥ pratṛpyate || 60 ||
[Analyze grammar]

phalaistu labhate putraṃ puṣpaiḥ saubhāgyamuttamam |
abhayasya pradānena sarvān kāmānavāpnuyāt || 61 ||
[Analyze grammar]

abhayasya pradātā yo'bhayaṃ dadāti dehine |
pātreṇa dehinā bhāvyaṃ tadoddhāro bhaved dvayoḥ || 62 ||
[Analyze grammar]

anādiśrīkṛṣṇanārāyaṇasvāmiprasaṃgataḥ |
satāṃ ca sevayā yāti kṣayaṃ tvaśubhamityataḥ || 63 ||
[Analyze grammar]

mokṣadā cātmaphaladā śubhā buddhiḥ pravartate |
kleśakṣayaṃ pāpaharaṃ śubhaṃ karmā'pi jāyate || 64 ||
[Analyze grammar]

svargaḥ śubhaphalaprāptirnirayaḥ pāpasaṃbhavaḥ |
arjayettu sadā śreṣṭhaṃ phaladaṃ nā'śubhaṃ kvacit || 65 ||
[Analyze grammar]

ahiṃsā sarvabhūtānāṃ tṛṣṇākrodhavivarjitā |
apāpakāriṇī sārvabhaumā tārayati dhruvam || 66 ||
[Analyze grammar]

anāśā yā sadā tiṣṭhediṣṭārtheṣu na lolupā |
savairāgyā harau lagnā nārī tarati sāgaram || 67 ||
[Analyze grammar]

śraddadhānā'nasūyā ca guruśuśrūṣaṇe ratā |
akṣudraśīlā dharmāḍhyā nārī tarati sāgaram || 68 ||
[Analyze grammar]

praśastāni ca yā kuryādapraśastāni varjayet |
maṃgale vartamānā ca mucyate sarvapāpataḥ || 69 ||
[Analyze grammar]

sthāvaraṃ jaṃgamaṃ tīrthaṃ sevate śuddhamānasā |
sādhuṃ ca sevate nityaṃ sā yāti paramāṃ gatim || 70 ||
[Analyze grammar]

śrīnūtnakumārikā ūcuḥ |
alpopāyakaraṃ caiva sukhopāyaṃ ca sarvaśaḥ |
karmaṇāmaśubhānāṃ ca vividhotpattijanmanām || 71 ||
[Analyze grammar]

yat samartha sphoṭayituṃ tanno brūhi tapodhana |
śrīlomaśa uvāca |
mokṣaprade harau prāpte prāpte sādhujane gurau || 72 ||
[Analyze grammar]

sevāṃ kuryāttu yā tasyā viśuddhenā''ntarātmanā |
sā sevā saralopāyo hyasatkarmapraṇāśanaḥ || 73 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭvā sādhūnnamasyed yā sā pāpebhyaḥ pramucyate |
manasā karmaṇā vācā yat kiñcit kaluṣaṃ kṛtam || 74 ||
[Analyze grammar]

kṛṣṇakāntāya cārpayya śuddhā mokṣagatā bhavet |
sūrye kṛṣṇaṃ candramasi kṛṣṇaṃ goṣu janārdanam || 75 ||
[Analyze grammar]

gurau kṛṣṇaṃ prapaśyed yā sā pramucyeta bandhanāt |
sādhuṃ patiṃ guruṃ devaṃ gāṃ pitarau satīṃ dvijam || 76 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭvā praṇamed dhyāyecca yā ca kuryāt pradakṣiṇam |
drāgeva duṣkṛtān hitvā mucyate sā prabandhanāt || 77 ||
[Analyze grammar]

gāvaḥ pavitrā maṃgalyā devānāmapi devatāḥ |
yā tāḥ prasevate bhaktyā sā pāpebhyaḥ pramucyate || 78 ||
[Analyze grammar]

saumye muhūrte saṃyukte pañcagavyaṃ tu yā pibet |
yāvajjīvakṛtātpāpāt tatkṣaṇādeva mucyate || 79 ||
[Analyze grammar]

lāṃgūlenoddhṛtaṃ toyaṃ mūrdhnā gṛhṇāti yā satī |
sarvatīrthaphalaṃ prāpya sā pāpebhyaḥ pramucyate || 80 ||
[Analyze grammar]

dhenustanādviniṣkrāntāṃ dhārāṃ kṣīrasya yā satī |
śirasā pratigṛhṇāti sā pāpebhyaḥ pramucyate || 81 ||
[Analyze grammar]

sādhuṃ saṃsevya vidhivad bhojayitvā prapūjayet |
tasyāstu kilbiṣaṃ sarvaṃ tatkṣaṇādeva naśyati || 82 ||
[Analyze grammar]

prācīnāgrān kuśān kṛtvā sthāpayitvā vṛṣaṃ puraḥ |
tatpucchajalasaṃsnātā śuddhā bhavati sarvathā || 83 ||
[Analyze grammar]

dakṣiṇāvarttaśaṃkhasthajalenā''plāvya śuddhyati |
kṛṣṇatilā'nvitajalaiḥ snātvā śuddhyati tatkṣaṇāt || 84 ||
[Analyze grammar]

acchidrapadmapatreṇa sarvaratnodakena ca |
sādhupādodakenā'pi snātvā pāpaiḥ pramucyate || 85 ||
[Analyze grammar]

kārtike bodhinīṃ kṛtvā kṛtvā ca dvādaśīṃ tathā |
janmakoṭikṛtapāpānyāśu nāśayati vratī || 86 ||
[Analyze grammar]

anādiśrīkṛṣṇanārāyaṇa lakṣmīpate prabho |
māṇikyeśvara haṃseśa kīrtanāt tallayaṃ vrajet || 87 ||
[Analyze grammar]

janmāntarasahasreṣu samārādhya pareśvaram |
vaiṣṇavītvaṃ labhet kācit sarvapāpakṣaye sati || 88 ||
[Analyze grammar]

bhavatībhiḥ kṛṣṇanārāyaṇā'nugrahaṇena tat |
durlabhaṃ vaiṣṇavītvaṃ vai labdhaṃ kṛpālabhaṃ sutāḥ || 89 ||
[Analyze grammar]

vaiṣṇavyo hi mahābhāgāḥ punanti sakalaṃ jagat |
saṃsmṛtaḥ kīrtito vā'pi dṛṣṭaḥ spṛṣṭo'pi vā sutāḥ || 90 ||
[Analyze grammar]

punāti bhagavān drāk ca sahasrajanmapāvanaḥ |
etajjñātvā bhavatībhiḥ pūjanīyo viśeṣataḥ || 91 ||
[Analyze grammar]

anādiśrīkṛṣṇanārāyaṇo bālasvarūpavān |
ityuktvā''camanaṃ datvā datvā''tmajñānamujjvalam || 92 ||
[Analyze grammar]

lomaśo virarāmā'pi tā api nūtnakanyakāḥ |
tyaktvā dharmamadharmaṃ ca śāśvatīṃ dhiyamāsthitāḥ || 93 ||
[Analyze grammar]

jagṛhurniyamāṃstāṃstān bhayahīnānaninditān |
prītyā paramayā yuktāḥ kṛṣṇemā'nvacintayan || 94 ||
[Analyze grammar]

lomaśo'pi sadā sāyaṃ kṛṣṇanārāyaṇasya ha |
kathāstāḥ śrāvayāmāsa pātivratyādibhaktidāḥ || 95 ||
[Analyze grammar]

lakṣmīnārāyaṇasaṃhitāṃ ca sarvāṃ samantataḥ |
śrāvayāmāsa tāḥ sarvāścāturmāsye vratasthitāḥ || 96 ||
[Analyze grammar]

nūtnakanyā lakṣakanyāstathā'nyā api sarvadā |
anādiśrīkṛṣṇanārāyaṇaṃ jepuḥ samādarāt || 97 ||
[Analyze grammar]

jāgrati cāpi nidrāyāṃ suṣuptāvapi tā harim |
patiṃ śrīsvāminaṃ hṛtsu dhārayāmāsurutsukāḥ || 98 ||
[Analyze grammar]

kambharānandanaṃ bālakṛṣṇaṃ hṛdbhiḥ pravavrire |
bhejustaṃ cātmani cātmāntarātmānaṃ priyaṃ prabhum || 99 ||
[Analyze grammar]

evaṃ tā rādhike divyā jātāstāmasajā api |
parameśvarayogena kimāścaryaṃ vadāmi te || 100 ||
[Analyze grammar]

kṛpāmātradhṛtajanmā kṛṣṇo'nugrahavānayam |
pāpipāpāni cogrāṇi nāśayitvā'karonnijān || 101 ||
[Analyze grammar]

narānnārīḥ paśūn vṛkṣān vallīdaityādikāṃstathā |
pāṭhakān śrotṛvargāṃśca naijān karoti vai tathā || 102 ||
[Analyze grammar]

iti śrīlakṣmīnārāyaṇīyasaṃhitāyāṃ dvitīye tretāsantāne nūtnakanyakānāṃ lomaśadarśitaikādaśīvratapātivratyagogurvādisevanamāhātmyanirūpaṇanāmā pañcadaśo'dhyāyaḥ || 15 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Lakshminarayana Samhita Chapter 15

Cover of edition (2011)

Shri Lakshmi Narayana Samhita
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2011)

शेतायनव्यास (Shwetayan Vyas)

Buy now!
Help me keep this site Ad-Free

For over a decade, this site has never bothered you with ads. I want to keep it that way. But I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased truth, wisdom and knowledge.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: