Lakshminarayana Samhita [sanskrit]

by Shwetayan Vyas | 1,169,834 words | ISBN-10: 8170801818 | ISBN-13: 9788170801818

The Lakshminarayana Samhita Chapter 557 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Lakshmi-narayana-samhita is an encyclopaedic work devoted to Narayana although it deals with various deities. The work is written in Puranic style and divided into four books according to the four Yugas. In total, the work consists of roughly 120,000 metrical verses.

śrīnārāyaṇa uvāca |
śṛṇu lakṣmi tataḥ śaṃbhuḥ pārvatīṃ prāha pāvanam |
ākhyānaṃ tat kathayāmi tvādikalpe kṛte yuge || 1 ||
[Analyze grammar]

manurnāmā'bhavadrājā sūryavaṃśo mahābalī |
sāketā tasya nagarī pradhānā''sīttadā bhuvi || 2 ||
[Analyze grammar]

avadhyā dānavaistasmādavadhyā nāmato'bhavat |
saptaprākārarakṣāḍhyā parikhāsaptavartulā || 3 ||
[Analyze grammar]

daśayojanavistīrṇā sarayūmanusaṃsthitā |
navakhaṇḍāṃ medinīṃ sa śaśāsaikapriyāvrataḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

ekadā sa mahārājo vasiṣṭhaṃ pratyabhāṣata |
yajño mayā prakartavyo dūraṃ cāraṇyakasthale || 5 ||
[Analyze grammar]

pāvanaṃ tādṛśaṃ sthānaṃ pradarśaya yathāruci |
vasiṣṭhaścāpi tacchrutvā gṛhītvā viprasammatim || 6 ||
[Analyze grammar]

ṛkṣe vai parvate'raṇye yato revā pravartate |
tatra yajñaṃ kuru rājannityājñāṃ pradadau purā || 7 ||
[Analyze grammar]

hayamedhaṃ mahāyajñaṃ gatvā tatra cakāra saḥ |
bhūgosuvarṇaratnāni yajñe dadau sa bhūpatiḥ || 8 ||
[Analyze grammar]

daśayojanaparyantaṃ yajñakāryārthamaṇḍapam |
akārayacca revāyāstīre yajñaparo nṛpaḥ || 9 ||
[Analyze grammar]

āhūya devatāḥ sarvā devendram pākaśāsanam |
atarpayat tvarghapādyairmadhuparkaiśca viṣṭaraiḥ || 10 ||
[Analyze grammar]

atarpayad bhūmidevān sādhūṃśca bhojanādibhiḥ |
hārakeyūrakaṭakaiḥ kaṇṭhābharaṇabhūṣaṇaiḥ || 11 ||
[Analyze grammar]

bhojanānāṃ praśālāsu paṃktiṣvapi samāgatāḥ |
vayāṃsi pakṣiṇaścānye kīṭā vā vanacāriṇaḥ || 12 ||
[Analyze grammar]

yajñocchiṣṭeṣu lulitā jātāḥ sarve hiraṇmayāḥ |
evaṃ nivartito yajño narmadāyāstaṭe mahān || 13 ||
[Analyze grammar]

avabhṛthe stutā revā rājñā toṣaṃ gatā nadī |
svargasopānabhūtā'si pitṝṇāṃ mokṣakāriṇī || 14 ||
[Analyze grammar]

pāpahā sarvalokānāṃ mātā cātigarīyasī |
divaṃ naya mahāsādhvi pāpatāpapraṇāśini || 15 ||
[Analyze grammar]

stotraṃ śrutvā mahābhāgā manornṛpasya sā tataḥ |
pratyuvāca nṛpaṃ tuṣṭā makarāsanasaṃsthitā || 16 ||
[Analyze grammar]

sarvābharaṇaśobhāḍhyā candrakāntinibhānanā |
kanyārūpā hāsyayuktā varaṃ vṛṇu hṛdīpsitam || 17 ||
[Analyze grammar]

rājā prāha sadā loke tīrtharūpā'si tāriṇī |
tārayā'tra śubhe tīrthe yajñabhūmau sadā sati || 18 ||
[Analyze grammar]

mama rājye tathā nadyo vasantu bhavatārikāḥ |
yugāni śāśvatānīha prajākalyāṇahetave || 19 ||
[Analyze grammar]

āgaccha ca mayā sākaṃ rūpāntareṇa narmade |
sāketāyāṃ nagaryāṃ me sarayvā saha saṃvasa || 20 ||
[Analyze grammar]

tathā'stvityāha taṃ revā yayau rūpāntareṇa sā |
sāketāyāṃ nagaryāṃ ca revākuṇḍe'vasattataḥ || 21 ||
[Analyze grammar]

yajñabhūmau mahattīrthaṃ yajñasthānaṃ tu ṛkṣake |
snānāt tatra divaṃ yānti dehinaḥ puṇyaśālinaḥ || 22 ||
[Analyze grammar]

athā''ste bhagavān viṣṇurbrahmakuṇḍaṃ supāvanam |
revā cottaravāhā'tra snātvā mokṣamavāpnuyāt || 23 ||
[Analyze grammar]

haṃsatīrthaṃ tataścāste haṃsā yatra divaṃ gatā |
tataścāgre siddhatīrthaṃ siddhā vasanti tāpasāḥ || 24 ||
[Analyze grammar]

tato gaṃgāyamunāsaṃgamo revājale śubhaḥ |
mataṃgarṣiḥ purā gaṃgāṃ yamunāṃ ca samāhvayat || 25 ||
[Analyze grammar]

ṛṣīṇāṃ mahīmānānāṃ snānārthaṃ prātareva ha |
mūrtā gaṃgā yamunā ca samāyayau jale tadā || 26 ||
[Analyze grammar]

jalarūpā'bhavat tīrthaṃ trisaṃgamātmakaṃ śubham |
atha ramyaṃ yogatīrthaṃ tathā ṛkṣeśvaraṃ param || 27 ||
[Analyze grammar]

tīrthamāpsarasaṃ nāma vartate śāpavārakam |
purā tvindrasabhāyāṃ cāpsaraso nṛtyamācaran || 28 ||
[Analyze grammar]

kāmaḥ svayaṃ paraṃ rūpaṃ dhṛtvā tatra samāyayau |
nartakyastaṃ tadā dṛṣṭvā mumuhurvismayānvitāḥ || 29 ||
[Analyze grammar]

tālagītisvaranyāsanṛtyakramān visasmaruḥ |
tadā tvindraścukopā'ti nartakīstāḥ śaśāpa ha || 30 ||
[Analyze grammar]

campake sīmapa'nāme keśini cāpi bhāmini |
kaumudi suprabhe tathotpale mahodaye'sime || 31 ||
[Analyze grammar]

lokapālā virājante sabhāyāmatra ceśvarāḥ |
yathāṃgaṃ nartanaṃ prāptaṃ vikramaṃ ca pramādataḥ || 32 ||
[Analyze grammar]

tato niṣādayoniṃ saṃyāntu tacchikṣaṇaṃ hyalam |
narmadāyāṃ tataḥ snātvā kuṃbhayoge punaḥ punaḥ || 33 ||
[Analyze grammar]

māghe māsi tṛtīyāyāṃ nirāhārāśca nirjalāḥ |
gaurīṃ śaṃbhuṃ tvarcayitvā divaṃ punaravāpsyatha || 34 ||
[Analyze grammar]

ityuktāstā niṣādyaśca tathā bhūtvā tu nārmade |
jale snātvā yayurmuktiṃ tīrthaṃ cāpsarasaṃ hi tat || 35 ||
[Analyze grammar]

atha tīrtha paraṃ dattātreyānadī ca revayā |
saṃgatā tatra saṃsnātvā pūjayitvā ca keśavam || 36 ||
[Analyze grammar]

nirdhūya sarvapāpāni yātyante śrīhareḥ padam |
tato gāṃjālabhedākhyaṃ tīrthaṃ kāryaṃ pramokṣadam || 37 ||
[Analyze grammar]

somavaṃśe nṛpaścāsīd devānīka itiprathaḥ |
tadātmajaścakravartī harikeśaḥ sa nāmataḥ || 38 ||
[Analyze grammar]

kanyāpure'bhavat tasya rājadhānī parātparā |
tuṃgabhadrātaṭe tena makhāśca bahavaḥ kṛtāḥ || 39 ||
[Analyze grammar]

harikeśo dadau dānaṃ dogdhrīṇāmekalakṣakam |
sūryagrahe ca niṣkāṇāṃ sahasraṃ pratibhūsuram || 40 ||
[Analyze grammar]

dadāvatha punarvedavidyāyāṃ vijayāya vai |
brāhmaṇānāṃ sabhā tatra cakāra mahatīṃ punaḥ || 41 ||
[Analyze grammar]

yo vai tatra vijayeta tasmai gaurekavatsikā |
dogdhrī suvarṇabhūṣāḍhyā hīrakasraksuśobhitā || 42 ||
[Analyze grammar]

dātavyeti viniścitya praśnaṃ rājā cakāra ha |
atra rāhusūryayoge snāne prayāgajaṃ phalam || 43 ||
[Analyze grammar]

snānaṃ prārabdhajaṃ kiṃ vā vinā prārabdhamīyate |
sumukhyaṃ kāraṇaṃ kinnu kiṃ bhavedvā prayojakam || 44 ||
[Analyze grammar]

prayāgabhūmirnā'trā'sti saṃyogo nāsti tadbhuvaḥ |
kathaṃ tajjaṃ phalaṃ syācca hetuṃ vinā na janyatā || 45 ||
[Analyze grammar]

iti praśne kṛte rājñi paṇḍitāḥ ṛṣayastadā |
kecidāhustvarthavādaṃ tadā prāśastyabodhakam || 46 ||
[Analyze grammar]

anye prāhurvinā bhūmiṃ prayāgasya na tatphalam |
apare ca tadā prāhuḥ prayāgasadṛśaṃ phalam || 47 ||
[Analyze grammar]

snānaṃ prayāgasnānena sadṛśaṃ jagaduḥ pare |
snānaṃ prārabdhajaṃ cānye pare prārabdhamantarā || 48 ||
[Analyze grammar]

prayatnena bhavatyeva snānaṃ puṇyaṃ vināpi ca |
mukhyaṃ tu kāraṇaṃ tatra mumukṣā vā bubhukṣatā || 49 ||
[Analyze grammar]

icchā'sti kāraṇaṃ mukhyaṃ yā kācidvā bhaveddhi sā |
sārthavāhastadecchāyā uttejako bhavatyapi || 50 ||
[Analyze grammar]

prayojikā tu jijñāsā śāstrajanyā punaḥ punaḥ |
śāstrayoge kāraṇaṃ tu kṛpā guroḥ sadā matā || 51 ||
[Analyze grammar]

evaṃvidhā bhaveyuśca hetavo bhinnarūpiṇaḥ |
evaṃ vādaḥ pravṛttaśca naikenāpi nirūpitam || 52 ||
[Analyze grammar]

mukhyaṃ tu kāraṇaṃ tatra puṇyadaṃ yad hṛdi sthitam |
parabrahma svayaṃ dātṛ phalasyaiveti vismṛtam || 53 ||
[Analyze grammar]

tena kaiścinna vijitā dhenuḥ svarṇamayī tadā |
vivāde vijayārthaṃ ca pravṛtte'pi na nirṇayaḥ || 54 ||
[Analyze grammar]

brāhmaṇānāṃ vivāde ca tatrā''sīdekabhūsuraḥ |
nāmnā raudrāyaṇo'tharvamantravid vādakārakaḥ || 55 ||
[Analyze grammar]

vivāde jāyamāne'pi vijayaṃ naiva labdhavān |
ruṣṭaḥ sa cā'nale rājñā kārayāmāsa tatkṣaṇam || 56 ||
[Analyze grammar]

homaṃ raudrairmahāmantraiḥ sutejasairajānatā |
rājñā kṛtena homena yugāntāgnisamaprabhaḥ || 57 ||
[Analyze grammar]

tatkuṇḍādutthito vahnirjvālāmālābhayaṃkaraḥ |
dagdho hi maṇḍapastena maṇḍapasthāśca pūruṣāḥ || 58 ||
[Analyze grammar]

bhasmībhūtaṃ tathā cānyat sāmagryupasuvastukam |
rājā prāhā'tra hatyānāṃ dagdhānāṃ niṣkṛtistu me || 59 ||
[Analyze grammar]

yathā bhavettathā viprā dīyatāṃ tvācarāmi tām |
brāhmaṇāśca tadā prāhuḥ kalpagrāmaṃ prayāhi vai || 60 ||
[Analyze grammar]

bhṛgvādyāḥ ṛṣayastatra praṣṭavyā niṣkṛtau tvayā |
evamukto yayau rājā pādacārī sukalpakam || 61 ||
[Analyze grammar]

maharṣīn sa praṇamyaiva sambhāṣāṃ pracakāra ha |
tato nivedayāmāsa kratau hatyāghamulbaṇam || 62 ||
[Analyze grammar]

śrutvā tam ṛṣayaḥ prāhurgāyatrīdaśalakṣakam |
tīrthe tīrthe japa rājan yāhyaṣṭaṣaṣṭitīrthakam || 63 ||
[Analyze grammar]

gohiraṇyapradānaṃ ca kuru homāyutaṃ tathā |
dehi sadbhyaśca viprebhyaḥ sahasraśatadakṣiṇam || 64 ||
[Analyze grammar]

evaṃ pāpasya muktiḥ syāt kuru tīrthāni bhāvataḥ |
ye mṛtā vahnidagdhāśca teṣāmasthipravāhaṇam || 65 ||
[Analyze grammar]

narmadāyāṃ kuru rājaṃstena muktirbhaviṣyati |
narmadodakasamparkād divi devatvamāpyate || 66 ||
[Analyze grammar]

tilodakapradānena teṣāṃ muktirbhaved dhruvam |
narmadāyāstaṭe ramye śubhaṃ yajñaṃ ca vaiṣṇavam || 67 ||
[Analyze grammar]

samācara punaryatra mokṣaṇaṃ saṃbhaviṣyati |
ityuktaḥ sa tu rājarṣiḥ punaḥ śrīnarmadāṃ prati || 68 ||
[Analyze grammar]

yayau yajñaṃ tarpaṇaṃ ca cakre tatra taṭe śubhe |
pravāho nirgatastatra narmadāyāṃ samāviśat || 69 ||
[Analyze grammar]

sa gāñjāletivikhyāto narmadāsaṃgamo'bhavat |
harikeśena pitaro mṛtā dagdhāśca ye kṛtau || 70 ||
[Analyze grammar]

sarve te tāritāstatra tṛptāḥ procurnṛpaṃ tataḥ |
tvatprasādānmahābhāga vayaṃ devatvamāgatāḥ || 71 ||
[Analyze grammar]

divyayānasamārūḍhā yāsyāmo vaiṣṇavaṃ padam |
harikeśo nṛpaḥ śrutvā parayā ca mudā yutaḥ || 72 ||
[Analyze grammar]

saptakalpasthirāṃ revāṃ natvā cakre stutiṃ tataḥ |
namastestu saricchreṣṭhe saptakalpanivāsini || 73 ||
[Analyze grammar]

snātvā tvayi janaḥ kvāpi sarvatra muktimṛcchati |
tvatprasādānmahādevi muktirjātā bhavārṇavāt || 74 ||
[Analyze grammar]

pitṝṇāṃ vahnidagdhānāṃ jaya devi dayāvati |
narmadā tadvacaḥ śrutvā mūrtā kanyā babhūva sā || 75 ||
[Analyze grammar]

varaṃ vṛṇu nṛpaṃ prāha rājā vavre varaṃ tadā |
yadi me varadā sādhvi pūtaṃ māṃ kuru pāvani || 76 ||
[Analyze grammar]

snānā'vagāhanātpānātsmaraṇātkīrtanādapi |
saptajanmakṛtaṃ pāpaṃ sadya eva vinaśyatu || 77 ||
[Analyze grammar]

revovāca tathā'stveva tataścāntaradhīyata |
harikeśaścakravartī natvā punaśca tāṃ diśam || 78 ||
[Analyze grammar]

kāmikaṃ yānamāruhya yayau sāketapattanam |
tattīrthaṃ nārmadaṃ hatyānāśakṛnmokṣadaṃ śubham || 79 ||
[Analyze grammar]

harikeśaṃ ca gāñjālaṃ hatyāpāpavināśanam |
dhanyaṃ yaśasyamāyuṣyaṃ bhuktimuktipradaṃ śubham || 80 ||
[Analyze grammar]

atha yāmyāṃ diśi nāmnā tīrthaṃ vālukaśāṃkaram |
yatra kanyānarmadāsaṃgamo jāto hi mokṣadaḥ || 81 ||
[Analyze grammar]

tataścā'gre samākhyātaṃ tīrthaṃ pūrṇamanoratham |
harivarmā purā cāsīd virāṭanagarādhipaḥ || 82 ||
[Analyze grammar]

kṛtastena kratustatra golakṣaṃ tatra saṃdadau |
devāḥ sutarpitāstatra viprāḥ santaśca pūjitāḥ || 83 ||
[Analyze grammar]

athā'nyadapi sattīrthaṃ revāmatsyāsamāgamaḥ |
yatrā''po nirmalāḥ pānāt snānānmuktipradāḥ sadā || 84 ||
[Analyze grammar]

revāyā uttare kūle kapilāsaṃgamātparam |
narmadāpuramatrā''ste yatra viprāstu tāpasāḥ || 85 ||
[Analyze grammar]

koṭiśo vai virājante jamadagnyāśramāntike |
jamadagnirmahograṃ ca tapaścacāra śāṃkaram || 86 ||
[Analyze grammar]

sākṣādabhūcchivastasya varaṃ vṛṇu jagāda tam |
ṛṣirvavre kāmadhenuṃ golokāt sā samāyayau || 87 ||
[Analyze grammar]

dharmakarmaśubhārthe ca śivapūjāsutarpaṇe |
pitṛkārye devakārye gāvaḥ puṇyatamāḥ sadā || 88 ||
[Analyze grammar]

kāmadhenoḥ sakāśācca jamadagniravāpa ha |
sarvān kāmān dharmarūpānsampatpradān divaḥpradān || 89 ||
[Analyze grammar]

ṛṣīṇāṃ ca sahasrāṇi nityaṃ bhojayate dvijaḥ |
jamadagnermahākīrtiḥ pṛthvyāṃ vyāptā gavā tadā || 90 ||
[Analyze grammar]

vipracittyākhyadaityasya kanyā māhiṣmatī tu yā |
tasyā nāmnā sa nagarīṃ māhiṣmatīṃ vinirmame || 91 ||
[Analyze grammar]

yatsannidhau mahāraṇye jamadagnirnyuvāsa ha |
yayau sakhībhirvyomnā sā vīkṣituṃ mandarācalam || 92 ||
[Analyze grammar]

tapantaṃ cā'svarasaṃjñaṃ tatra dadarśa tāpasam |
dṛṣṭvā''śramapadaṃ ramyaṃ cintayāmāsa bhāminī || 93 ||
[Analyze grammar]

bhīṣayitvā'hamenaṃ tu tiṣṭhāmyatrāśrame svayam |
kāmarūpadharā sā'pi bhūtvā'raṇyanivāsinām || 94 ||
[Analyze grammar]

ṛṣīṇāṃ sannidhau yātā mahiṣīrūpadhāriṇī |
ṛṣibhiḥ khalu śaptā sā mahiṣyastu śataṃ samāḥ || 95 ||
[Analyze grammar]

mahiṣaṃ putramāsādya tataḥ svasthā bhaviṣyasi |
evaṃ śaptā yayau sā tu narmadātīrthamuttamam || 96 ||
[Analyze grammar]

yatra tepe tapo ghoraṃ sindhudvīpo mahātapāḥ |
sindhudvīpasya vai vīryaṃ pracaskanda śilātale || 97 ||
[Analyze grammar]

jalā'nvitaṃ sugandhaṃ tat papau sā mahiṣī tadā |
tataḥ sā suṣuve vipravīryajanyaṃ sutaṃ dṛḍham || 98 ||
[Analyze grammar]

mahiṣākhyā'suraṃ krūraṃ yaṃ jaghāna hi śāṃkarī |
nārāyaṇī mahāśaktistato māhiṣmatī nijām || 99 ||
[Analyze grammar]

māhiṣmatīṃ purīṃ gatvā jamadagnyāśramāntike |
kālena sā mṛtā prāptā svargamṛṣeḥ pratāpataḥ || 100 ||
[Analyze grammar]

tīrthaṃ tajjāmadagnyaṃ vai māhiṣmataṃ suśobhanam |
viśokairaṇḍikā caiva tṛtīyā pāvanī matā || 101 ||
[Analyze grammar]

caturthī narmadā tāsāṃ saṃgame kapilā śilā |
tīrthaṃ puṇyatamaṃ tvāste yatra piṇḍapradānataḥ || 102 ||
[Analyze grammar]

pitaro mokṣaṇaṃ yānti parśurāmeṇa tāritāḥ |
etatte kathitaṃ lakṣmi purā satyai śivoditam || 103 ||
[Analyze grammar]

śravaṇātkīrtanāccā'sya divi devatvamāpyate |
bhuktirmuktirlabhyate'pi jāmadagnyāśrame śubhe || 104 ||
[Analyze grammar]

iti śrīlakṣmīnārāyaṇīyasaṃhitāyāṃ prathame kṛtayugasantāne ṛkṣaparvate manukṛtayajñatīrthaṃ viṣṇubrahmakuṇḍahaṃsatīrthaṃ trisaṃgama yogatīrthaṃ āpsarasatīrthaṃ dattātreyāsaṃgamaḥ gāṃjālabhedatīrthaṃ vālukaṃ pūrṇamanorathatīrthaṃ kanyānarmadāsaṃgamaḥ matsyāsaṃgamonarmadāpuraṃ jāmadagnyatīrthamityādīni sabījāni nirūpitānītināmā saptapañcāśadadhikapañcaśatatamo'dhyāyaḥ || 557 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Lakshminarayana Samhita Chapter 557

Cover of edition (2011)

Shri Lakshmi Narayana Samhita
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2011)

शेतायनव्यास (Shwetayan Vyas)

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: