Lakshminarayana Samhita [sanskrit]

by Shwetayan Vyas | 1,169,834 words | ISBN-10: 8170801818 | ISBN-13: 9788170801818

The Lakshminarayana Samhita Chapter 522 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Lakshmi-narayana-samhita is an encyclopaedic work devoted to Narayana although it deals with various deities. The work is written in Puranic style and divided into four books according to the four Yugas. In total, the work consists of roughly 120,000 metrical verses.

śrīnārāyaṇa uvāca |
śṛṇu lakṣmi tataścāpi lomaśaḥ sa mahāmuniḥ |
indradyumne dadau jñānaṃ līnaṃ māyikavāyunā || 1 ||
[Analyze grammar]

lomaśaḥ prāha rājastvaṃ śṛṇu vṛttaṃ purābhavam |
ekadā nāradaḥ satyāllokācchrībadarīvanam || 2 ||
[Analyze grammar]

nārāyaṇaṃ naraṃ draṣṭuṃ tīrthayātrāprasaṃgataḥ |
viśālāyāṃ tadā tvāsīt svāyaṃbhuvamanoḥ sutaḥ || 3 ||
[Analyze grammar]

tapasyāṃ saṃprakurvan śrīkṛṣṇanārāyaṇaṃ japan |
priyavratābhidhānastaṃ dṛṣṭvā śrīnārado muniḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

yayau tasya tu nikaṭe rājā nanāma cādarāt |
rājā ceṣṭvā bahuyajñairvipulairbhūridakṣiṇaiḥ || 5 ||
[Analyze grammar]

nivṛttiṃ dharmamāśritya sādhuṃ nanāma nāradam |
abhyutthānena ca mudā jvaladbhāskaratejasam || 6 ||
[Analyze grammar]

dadau pādyaṃ cāsanaṃ sunaivedyaṃ badarīphalam |
tataḥ papraccha kuśalaṃ papraccha lokavartanam || 7 ||
[Analyze grammar]

bhagavan kiñcidāścaryametasmin kṛtasaṃjñite |
yuge dṛṣṭaṃ śrutaṃ vāpi tanme kathaya nārada || 8 ||
[Analyze grammar]

nāradaḥ prāha dṛṣṭaṃ yacchṛṇuṣvāścaryamadbhutam |
hyastane'hani rājendra śvetadvīpaṃ gato'bhavam || 9 ||
[Analyze grammar]

tatra dugdhasaro dṛṣṭvā phullapaṃkajaśobhitam |
tathā tasya taṭe ramyāṃ kumārīṃ pṛthulocanām || 10 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭvā'haṃ vismayā''pannastāṃ kanyāmāyatekṣaṇām |
pṛṣṭavānasmi rājendra tadā madhurabhāṣiṇīm || 11 ||
[Analyze grammar]

kā'si bhadre kathaṃ vā'si kiṃ vā kāryamiha tvayā |
kartavyaṃ cārusarvāṃgi tanmamā''cakṣva sundari || 12 ||
[Analyze grammar]

evamuktā mayā sā ca māṃ dṛṣṭvā'nimiṣekṣaṇā |
kṣaṇaṃ tūṣṇīṃ sthitā yāvat tāvanme jñānamuttamam || 13 ||
[Analyze grammar]

vismṛtaṃ sarvavedāśca śāstrāṇi saṃhitāstathā |
yogāḥ śikṣāstathā sarvā dharmanyāyāḥ kalādayaḥ || 14 ||
[Analyze grammar]

sarve dṛṣṭvaiva me rājan kumāryā'pahṛtaṃ kṣaṇāt |
tato'haṃ vismayāviṣṭaścintāśokākulaḥ svayam || 15 ||
[Analyze grammar]

tāmeva śaraṇaṃ gatvā hṛdā paśyāmi tāṃ punaḥ |
tāvad divyaḥ pumāṃstasyāḥ śarīre samadṛśyata || 16 ||
[Analyze grammar]

tasyāpi puṃso hṛdaye tvaparastasya corasi |
anyo raktekṣaṇaḥ śrīmān dvādaśādityasannibhaḥ || 17 ||
[Analyze grammar]

evaṃ dṛṣṭvā pumāṃso'tra trayaḥ kanyāśarīragāḥ |
kṣaṇena līnāḥ kanyaikā prapaśyāmi na tānpunaḥ || 18 ||
[Analyze grammar]

tataḥ pṛṣṭā mayā devī sā kumārī kathaṃ mama |
vedā naṣṭā mamā''cakṣva bhadre tannāśakāraṇam || 19 ||
[Analyze grammar]

kanyā prāha ca mātā'haṃ vedānāṃ tava nārada |
sāvitrī brahmaṇaḥ patnī jananī tava nārada || 20 ||
[Analyze grammar]

tvayā nā'haṃ samāgatya satkṛtā vā namaskṛtā |
māṃ na jānāsi yena tvaṃ tato vedā hatāstava || 21 ||
[Analyze grammar]

sāvitrīṃ cāpi gāyatrīṃ yo na jānāti vai dvijaḥ |
tasya jñānaṃ tu vedānāṃ jāyate na kadācana || 22 ||
[Analyze grammar]

mātṛnāśe bhavennāśaḥ putrāṇāṃ mātṛsevinām |
mātṛbhaktāśca te putrā vinā kvāpi ca mātaram || 23 ||
[Analyze grammar]

nahi tiṣṭhanti pātreṣu vedā naṣṭāstatastava |
mātṛpūjā na kurvanti manvate na ca mātaram || 24 ||
[Analyze grammar]

namanti mātaraṃ naiva te syurmūrkhā jaḍātmakāḥ |
mātaraṃ nahi jānanti sevante na ca mātaram || 25 ||
[Analyze grammar]

āśīrvādavihīnāste jaḍā bhavanti tāmasāḥ |
mātṛduḥkhaṃ kṛtaṃ yena mātā naiva ca poṣitā || 26 ||
[Analyze grammar]

garbhabhārahatā tena kṛtā mātā'vamānitā |
te vicittāstathonmattā daridrā duḥkhinastathā || 27 ||
[Analyze grammar]

udvejinaḥ savighnāśca rugṇā bhavanti putrakāḥ |
tasmānmātā piturdaśaguṇā mānyā sutena vai || 28 ||
[Analyze grammar]

kāryārthaṃ gamane kvāpi mātā''hvayati pṛṣṭhataḥ |
tatkāryaṃ saphalaṃ siddhyenmātā tasmādgarīyasī || 29 ||
[Analyze grammar]

pitā bījapradātā tannavamāsān pupoṣa yā |
kaṣṭaṃ prasahya sūte taṃ pañcavarṣāṇi rakṣati || 30 ||
[Analyze grammar]

mūtramalādi bālasya prakṣālayati sarvadā |
tasmācchataguṇā mātā bālaṃ kaṭyāṃ dadhāti yā || 31 ||
[Analyze grammar]

udare ca tathā kaṭyāṃ hṛdye ca dadhāti yā |
sadā pūjyatamā mātā sevanīyā śubhecchubhiḥ || 32 ||
[Analyze grammar]

nāradastāṃ samutthāya jñātvā mātaramityatha |
natvā prapūjya papraccha ke trayaḥ puruṣā iti || 33 ||
[Analyze grammar]

mātovāca mayi dṛṣṭaḥ sarvāṃgaścāruśobhanaḥ |
eṣa ṛgvedanāmā vai vedo nārāyaṇaḥ svayam || 34 ||
[Analyze grammar]

vahnibhūto dahatyāśu pāpānyuccāraṇādanu |
etasya hṛdaye yo'yaṃ dṛṣṭa āsīttvayā''tmaja || 35 ||
[Analyze grammar]

sa yajurvedarūpeṇa sthito brahmā mahābalaḥ |
tasyā'pyurasi saṃviṣṭo ya eṣa śucirujjvalaḥ || 36 ||
[Analyze grammar]

sāmavedo mahābhāgavatabhaktaḥ sa śaṃkaraḥ |
eṣa ādityavat pāpānyāśu nāśayati smṛtaḥ || 37 ||
[Analyze grammar]

ete trayo mahāvedāstathā devāstrayaśca te |
etasmin sarasi putra jñānātmake mamāntike || 38 ||
[Analyze grammar]

snātvā gṛhāṇa vedādīn sarvajñatvaṃ tathā labha |
kṛte vedasaraḥsnāne prāgbhavīyaṃ smariṣyasi || 39 ||
[Analyze grammar]

evamuktvā tirobhāvaṃ gatā mātā tadā mama |
ahaṃ tatra kṛtasnāno labdhvā sahasrajanmajam || 40 ||
[Analyze grammar]

jñānaṃ samāgataścātrā''ścaryaṃ dṛṣṭaṃ hi tanmayā |
tatraikaṃ mama te janma kathayāmi purābhavam || 41 ||
[Analyze grammar]

pūrvakalpe bhavānāsīd rājā bāhudhano bhuvi |
dakṣiṇe paścime deśe siṃhāraṇye ca raivate || 42 ||
[Analyze grammar]

tadā'hamabhavaṃ tatra śatruṃjitānadītaṭe |
brāhmaṇo vedavidyādiniṣṇātaḥ śāradā'bhidhaḥ || 43 ||
[Analyze grammar]

bahubhṛtyaparīvāro bahudhānyadhanādimān |
kintu jñānena sampannaścāsaṃ paramabuddhimān || 44 ||
[Analyze grammar]

tato dhyātaṃ mayaikānte kimanena karomyaham |
dvandvena sarvametaddhi nyasya putreṣu yāmyaham || 45 ||
[Analyze grammar]

tapase dhṛtasaṃkalpo vicārya ca rasāyanam |
dāsyabhaktyā haristuṣyet pitaraḥ śrāddhakarmabhiḥ || 46 ||
[Analyze grammar]

devā yajñairjanā dānaiḥ striyaḥ kāmaiḥ ripuḥ kṣayaiḥ |
tato'haṃ nirgato gehādaśvapaṭṭasaraḥ prati || 47 ||
[Analyze grammar]

lomaśo yatra vai śaśvad rājate sarasastaṭe |
tatra gatvā mayā viṣṇuḥ purāṇapuruṣottamaḥ || 48 ||
[Analyze grammar]

ārādhito'tisadbhaktyā kṛṣṇanārāyaṇo hariḥ |
tato me bhagavāṃstuṣṭaḥ pratyakṣatāṃ jagāma me || 49 ||
[Analyze grammar]

stuto mayā tadā kṛṣṇanārāyaṇaśca tadyathā |
paraṃ parāṇāmamṛtaṃ purāṇaṃ puruṣaṃ prabhum || 50 ||
[Analyze grammar]

namāmyapratimaṃ kṛṣṇanārāyaṇaṃ patiṃ param |
īśitāraṃ hariṃ cogratejasaṃ vīryavattamam || 51 ||
[Analyze grammar]

parabrahma pareśaṃ tvāṃ staumi nārāyaṇaṃ prabhum |
śrīpatiṃ kambharālakṣmībālaṃ gopālabālakam || 52 ||
[Analyze grammar]

rādhālakṣmīramāpadmāprabhāpadmāvatīpatim |
pārvatīmāṇikīgaṃgālalitāmanasāpatim || 53 ||
[Analyze grammar]

satāṃ ca svāminaṃ kṛṣṇanārāyaṇaṃ namāmyaham |
prasiddhaḥ śaraṇaṃ me'stu kṛṣṇanārāyaṇaḥ prabhuḥ || 54 ||
[Analyze grammar]

pradhāneśaśca dhāmeśo hyakṣareśaḥ satīpatiḥ |
sahasramūrdhā'nantākṣo'nantabāhūrupādavān || 55 ||
[Analyze grammar]

kṣīrasthaścāmṛtasthaśca kuṃkumavāpikāsthitaḥ |
triyugaśca trivedasthaḥ kṛte śvetatanuśca yaḥ || 56 ||
[Analyze grammar]

tato raktaśca pītaśca kṛṣṇaścāpi tataḥ punaḥ |
vartate bahudhā yaśca viprān mukhāt sasarja yaḥ || 57 ||
[Analyze grammar]

bhujayorbahudhā kṣatraṃ corvorviśaḥ padāccarān |
varṇān sasarja yo devo viśvatanuṃ namāmi tam || 58 ||
[Analyze grammar]

śaṃkhacakragadāpadmadhanurdhvajatriśūlavān |
svastikasvarṇarekhātmaśrīvatsahāraśobhitaḥ || 59 ||
[Analyze grammar]

śaraṇaṃ me sadā cā'stu muktido mestu vai bhavān |
itistuto mayā devaḥ kṛṣṇanārāyaṇaḥ prabhuḥ || 60 ||
[Analyze grammar]

varaṃ vṛṇīṣvetyasakṛt prāhā'haṃ mokṣamiṣṭavān |
iṣṭadevaśca māṃ prāha bhaja tvaṃ prakṛtiṃ mune || 61 ||
[Analyze grammar]

mamā''jñayā ca pravṛttirmokṣa eva na saṃśayaḥ |
vinā''jñāṃ me ca nivṛttirbandhanāya bhaved dhruvam || 62 ||
[Analyze grammar]

tasmāt kalpāntaraṃ yāhi sāyaṃ jāto'dya vai divā |
nāraṃ pānīyamityuktaṃ nāraṃ jñānaṃ tathocyate || 63 ||
[Analyze grammar]

nāraṃ tvātmasthitaṃ viṣṇuṃ yo dadāti sa nāradaḥ |
sadā te nāma caitadvai khyātaṃ samyag bhaviṣyati || 64 ||
[Analyze grammar]

evamuktaśca taṃ natvā kṛṣṇanārāyaṇaṃ prabhum |
lomaśaṃ taṃ maharṣiṃ ca rājaṃstvadgṛhamāgataḥ || 65 ||
[Analyze grammar]

tvayā sammānitaścāhaṃ tvarthito mokṣaṇaṃ prati |
mayā'pyuktaṃ bhaja kṛṣṇanārāyaṇaṃ patiṃ prabhum || 66 ||
[Analyze grammar]

pravṛttiṃ ca harernārāyaṇasyaiva kuru nṛpa |
tvayā rājyaṃ parityaktaṃ nirgatastvaṃ mayā saha || 67 ||
[Analyze grammar]

brahmalokaṃ gatau cāvāṃ rātrirjātā dinasya ca |
divasaśca punaḥ sṛṣṭo brahmaṇā parameṣṭhinā || 68 ||
[Analyze grammar]

tatrā'haṃ nāradī jātaḥ smṛto nṛpa bhavān mayā |
priyavrataḥ sa evā'yaṃ ceti tvāṃ draṣṭumāgataḥ || 69 ||
[Analyze grammar]

yasmānnārāyaṇaṃ dhyātvā prāpto'smi gurutāṃ nṛpa |
tasmāt tvamapi rājendra bhava viṣṇuparāyaṇaḥ || 70 ||
[Analyze grammar]

matsyaḥ kūrmo varāhaśca narasiṃho'tha vāmanaḥ |
rāmo rāmaśca kṛṣṇaśca buddhaḥ kalkī ca te daśa || 71 ||
[Analyze grammar]

kṛṣṇanārāyaṇaviṣṇormūrtayastāḥ śubhapradāḥ |
darśanaṃ prāptumicchūnāṃ sopānāni ca śobhanāḥ || 72 ||
[Analyze grammar]

yattāsāṃ paramaṃ rūpaṃ dṛṣṭavānahameva tat |
purā kalpe tadā tatra kuṃkumavāpikā''laye || 73 ||
[Analyze grammar]

naranārāyaṇau cātra mūrtī tasyaiva śobhane |
brahmacaryavratasthe'tra lokakalyāṇahetave || 74 ||
[Analyze grammar]

dharā mūrtistasya cādyā sarvadhāraṇapoṣikā |
dvitīyā salilaṃ mūrtistṛtīyā taijasī prabhā || 75 ||
[Analyze grammar]

caturthī prāṇamūrtirvāyurvyomākhyā tu pañcamī |
mana ātmā cāntarātmā harestāścāṣṭamūrtayaḥ || 76 ||
[Analyze grammar]

abhivyāptamidaṃ sarvaṃ jagannārāyaṇena hi |
ityukto nāradenā'sau rājā bhāgavato mahān || 77 ||
[Analyze grammar]

nārāyaṇātmakaṃ brahmaparaṃ japtvā svayaṃbhuvaḥ |
kṛṣṇanārāyaṇamanāḥ paraṃ nirvāṇamāptavān || 78 ||
[Analyze grammar]

ityevaṃ lomaśaḥ sarvaṃ kathayāmāsa bhūbhṛte |
indradyumnāya vijñānaṃ kṛṣṇanārāyaṇāśritam || 79 ||
[Analyze grammar]

śrutvā lakṣmi mahābhāgavato rājā tutoṣa ha |
punastaṃ lomaśaṃ prāha sudhāṃ cātmāśritāṃ mune || 80 ||
[Analyze grammar]

pātraṃ matvā śubhaṃ śiṣyaṃ brahmāmṛtaṃ ca pāyaya |
ityukte lomaśastaṃ ca brahmajñānaṃ tato'bravīt || 81 ||
[Analyze grammar]

vaidikaṃ sāmavedoktamārṣaṃ ca gahanaṃ tathā |
jñānacakṣuṣmatā grāhya hṛtprakāśakṛtāṃ sthiram || 82 ||
[Analyze grammar]

dhyātṝṇāṃ pacanīyaṃ ca brahmaupaniṣadaṃ param |
yacchrutvā vāsanālipto brahmabhūyāya kalpate || 83 ||
[Analyze grammar]

chidyate hṛdayagranthirbhidyate saṃśayastathā |
līyate tāmaso bhāvo vardhante sukhasampadaḥ || 84 ||
[Analyze grammar]

kṣīyante sarvakarmāṇi śuṣkārdrāṇi dṛḍhānyapi |
yajjñānenāntaraṃ cakṣuraiśvaryāḍhyaṃ prakāśate || 85 ||
[Analyze grammar]

itiśrīlakṣmīnārāyaṇīyasaṃhitāyāṃ prathame kṛtayugasantāne kuṃkumavāpīkṣetre lomaśendradyumnasaṃvāde nāradasya śvetadvīpe sāvitryāṃ jñānahrāsastataḥ sāvitrīpradavedādijñānaṃ badaryāṃ priyavratāya tatkathanaṃ priyavratasya mokṣaḥ bhagavaddhāmā'vatārā'vatārijñānaphalaṃ cetyādinirūpaṇanāmā |
dvāviṃśatyadhikapañcaśatatamo'dhyāyaḥ || 522 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Lakshminarayana Samhita Chapter 522

Cover of edition (2011)

Shri Lakshmi Narayana Samhita
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2011)

शेतायनव्यास (Shwetayan Vyas)

Buy now!
Let's grow together!

I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased sources, definitions and images. Your donation direclty influences the quality and quantity of knowledge, wisdom and spiritual insight the world is exposed to.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: