Lakshminarayana Samhita [sanskrit]

by Shwetayan Vyas | 1,169,834 words | ISBN-10: 8170801818 | ISBN-13: 9788170801818

The Lakshminarayana Samhita Chapter 490 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Lakshmi-narayana-samhita is an encyclopaedic work devoted to Narayana although it deals with various deities. The work is written in Puranic style and divided into four books according to the four Yugas. In total, the work consists of roughly 120,000 metrical verses.

śrīnārāyaṇa uvāca |
śṛṇu lakṣmi kathāṃ tvanyāṃ sadbhāgyasampadāṃ pradām |
āsīd rājā vṛko nāma somavaṃśasamudbhavaḥ || 1 ||
[Analyze grammar]

tasya bhāryā'bhavatsādhvī pātivratyaparāyaṇā |
tayoḥ paścimavarṣeṣu kanyā tvekā'bhavat tadā || 2 ||
[Analyze grammar]

jyotirvido janmalagnaṃ dṛṣṭvā prāhurnṛpaṃ nṛpīm |
citrāsaṃsthe ravau tithau caturdaśyāṃ niśākare || 3 ||
[Analyze grammar]

yā kanyā prāpnuyājjanma sā bhaved viṣakanyakā |
tasyāḥ pāṇergrāhakaḥ ṣaṇmāseṣu nidhanaṃ vrajet || 4 ||
[Analyze grammar]

yadgṛhe janma cāpannā tat syād vaibhavavarjitam |
seyaṃ rājaṃstava putrī tādṛśī viṣakanyakā || 5 ||
[Analyze grammar]

paitṛkaṃ śvaśurīyaṃ ca haniṣyati gṛhadvayam |
rājaṃstyaktvā tatastāṃ tvaṃ sadā rājye sukhī bhava || 6 ||
[Analyze grammar]

yadvā sā ca bhavet sādhvī yatinī sāṃkhyayoginī |
tadā kuladvayoddhāraṃ kariṣyati na saṃśayaḥ || 7 ||
[Analyze grammar]

abhāgyānāmapi bhāgyaṃ tyāgitve parivartate |
bhasmacchanno yatiścūrṇamoṣadhaṃ śreyase yataḥ || 8 ||
[Analyze grammar]

yatra kvāpi samutpanno yatirmaṇiśca mauktikam |
svarṇaṃ kanyauṣadhaṃ sarve divyatāṃ yānti dīkṣayā || 9 ||
[Analyze grammar]

tasmād yatheṣṭaṃ kartavyaṃ rocate yacca te nṛpa |
ityukto'pi sa rājarṣirmatvā bhāgyaṃ svapūrvakṛt || 10 ||
[Analyze grammar]

mārjayitumaśakyaṃ tāṃ na vai tatyāja vatsalaḥ |
yena yena śarīreṇa yadyat karma karoti yaḥ || 11 ||
[Analyze grammar]

yasyāṃ yasyāmavasthāyāṃ yādṛśādvegataśca yat |
tena tasyāṃ ca tadbhuṃkte nā'kṛtaṃ prāpyate kvacit || 12 ||
[Analyze grammar]

pañcaitānīha sṛjyante garbhasthasyaiva dehinaḥ |
āyuḥ karma ca vittaṃ ca vidyā nidhanameva ca || 13 ||
[Analyze grammar]

yathā vṛkṣeṣu vallīṣu phalāni kusumāni ca |
svaṃ kālaṃ nātivartante tadvatkarma purākṛtam || 14 ||
[Analyze grammar]

yathā dhenusahasreṣu vatso vidanti mātaram |
tathaiva koṭimadhyasthaṃ kartāraṃ karma vindati || 15 ||
[Analyze grammar]

svena pūrvaṃ kṛtaṃ karma na kaścid dehavān bhuvi |
balena prajñayā vāpi samarthaḥ kartumanyathā || 16 ||
[Analyze grammar]

svakṛtānyupatiṣṭhanti sukhaduḥkhāni dehinām |
ahaṃkāramamatvābhyāṃ sajjate yaḥ sa baddhyate || 17 ||
[Analyze grammar]

suśīghramabhidhāvantaṃ nijaṃ karmā'bhidhāvati |
śete saha śayānena tiṣṭhantamanutiṣṭhati || 18 ||
[Analyze grammar]

yena yatrāpi bhoktavyaṃ sukhaṃ vā dukhaḥmeva vā |
naraḥ sa baddho rajjveva balāttatraiva nīyate || 19 ||
[Analyze grammar]

jāgratāṃ svapatāṃ vāpi prajalpatāṃ pragacchatām |
karma siṣādhayiṣūṇāṃ pratipādayitāmapi || 20 ||
[Analyze grammar]

sarvasvārpaṇakartṝṇāmavaśyamupatiṣṭhati |
tailakṣaye yathādīpo nirvāṇamadhigacchati || 21 ||
[Analyze grammar]

karmakṣaye tvāśayānāṃ kṣaye nirvāṇamṛcchati |
kleśamūlā vāsanā sā karmāśayā nigadyate || 22 ||
[Analyze grammar]

tadutpannaphalaṃ dṛṣṭādṛṣṭajanmani vedhate |
na mantrā na tapo dānaṃ na tīrthaṃ na ca vā''śrayaḥ || 23 ||
[Analyze grammar]

samarthā rakṣituṃ jantuṃ pūrvakarmapravāhataḥ |
annapānāni jīryanti bhojanāni divāniśam || 24 ||
[Analyze grammar]

tasminnevodare garbhaḥ kathaṃ nāma na jīryate |
tasmād garbhasamaṃ karma bhoge vinā na naśyati || 25 ||
[Analyze grammar]

śubhaṃ vā yadi vā pāpaṃ svakṛtaṃ prāpyate janaiḥ |
tadvadiyaṃ mama putrī yathākarma samāgatā || 26 ||
[Analyze grammar]

viṣakanyā mama bhāgye likhitā pūrvakarmabhiḥ |
tattathā'stu daivadattaṃ helanīyaṃ na karhicit || 27 ||
[Analyze grammar]

upasthitaṃ tu bhogārthaṃ samāgacchatu māṃ prati |
vaibhave bahavo bhogā tannāśe tāpasī sthitiḥ || 28 ||
[Analyze grammar]

ubhayatrāpi lābho me nirvāṇaṃ ca nisargataḥ |
daivadattaṃ mileccedvai ko lābhastata uttamaḥ || 29 ||
[Analyze grammar]

putrī nimittarūpā me vairāgye'pi bhaviṣyati |
mama muktau ca tasyāśca muktirapi bhaviṣyati || 30 ||
[Analyze grammar]

arakṣaṃ tiṣṭhati daivād daivānnaśyati rakṣitam |
daivājjīvatyanātho'pi daivānnaśyati nāthavān || 31 ||
[Analyze grammar]

ativārdhakyasaukhyārthaṃ putrī tvālambanaṃ mama |
saviṣā vā sarvanāśā kathaṃ tyajāmi cātmajām || 32 ||
[Analyze grammar]

anāthāmabalāṃ tyaktvā kathaṃ syāṃ bhrūṇahā bhuvi |
poṣyatyāgaṃ vidhāyaiva bhaveyaṃ yāmyagaḥ katham || 33 ||
[Analyze grammar]

ātmā putrī putratulyā tadarthe pṛthivīṃ tyajet |
saiva lakṣmī mama bālā mama bhāgyādupāgatā || 34 ||
[Analyze grammar]

ete svārthaparāḥ sarve vadantu manasepsitam |
mayā putrī rakṣaṇīyā vairāgyāya nivṛttaye || 35 ||
[Analyze grammar]

kṛtaṃ rājyaṃ bahusamaṃ dṛṣṭā bhogā anantakāḥ |
putrīmiṣeṇa nirbandhaḥ kariṣye bhajanaṃ hareḥ || 36 ||
[Analyze grammar]

sarvaṃ naśyatu me śīghraṃ svārthā naśyantu vighnadāḥ |
bhaktirmuktiḥ sutā śāntiḥ sadvṛttirmā vinaśyatu || 37 ||
[Analyze grammar]

evaṃ sa niścayaṃ kṛtvā nā''tyajat kanyakāṃ nijām |
sāpi śarmavatī nityaṃ vairāgyeṇa hi vartate || 38 ||
[Analyze grammar]

tasmāt śarmavatī nāmnā kṛtā pitrā sukhapradā |
atha sā yauvanaṃ prāptā kṛṣṇanārāyaṇaṃ sadā || 39 ||
[Analyze grammar]

bhajati sma prage snātvā namati sma pituḥ padam |
sevate sma prasūṃ sādhvī matvā puṇyamanuttamam || 40 ||
[Analyze grammar]

atha pūrvakṛtād daivād vṛkasya nṛpateḥ purīm |
śatravaḥ parito vṛttvā tvayuddhyan bahuvāsarān || 41 ||
[Analyze grammar]

vṛko yuddhe hato daivād dine tu daśame yadā |
tadā lokāstadevocuranayā viṣakanyāyā || 42 ||
[Analyze grammar]

rājño rājyaṃ gataṃ sarvaṃ rājā'pi nihato raṇe |
ukto jyotirvidā pūrvaṃ nṛpastatyāja naiva tām || 43 ||
[Analyze grammar]

adhunā vadhyatāṃ tveṣā niryāsyatāṃ purāditaḥ |
avaśiṣṭasya rakṣā syādanyathā nāśa eva hi || 44 ||
[Analyze grammar]

kanyā śrutvā prajāvāṇīṃ niryayau niśithe satī |
hāṭakeśvaraśaṃbhośca kṣetraṃ gatvā kṣaṇaṃ sthitā || 45 ||
[Analyze grammar]

natvā śaṃbhuṃ śokamagnā cintayāmāsa vai mṛtim |
atha tasyāḥ smṛtirjātā pūrvajanmasamudbhavā || 46 ||
[Analyze grammar]

caṇḍālatve mayā pūrvaṃ gaurekā vitṛṣīkṛtā |
tatpuṇyena nṛpaputrī sañjātā'smi vṛkālaye || 47 ||
[Analyze grammar]

pūrvadehe bahuputrā tvāsaṃ caṇḍālabhāminī |
vigarhitā ca dāridryakadarthitā kṣudhārditā || 48 ||
[Analyze grammar]

tṛṣārditā'pyahaṃ dadau jalaṃ gave supuṣkalam |
tena puṇyena saṃjātā kanyā'haṃ bhūbhṛtaḥ khalu || 49 ||
[Analyze grammar]

kintu caṇḍālaputrītve tadā gaurīṃ tu kānakīm |
corayitvā ca pāṣāṇairbabhaṃja khaṇḍaśaśca tām || 50 ||
[Analyze grammar]

devālayād vinirgatya vikrayārthaṃ mahāpaṇam |
yāvadgatavatī tāvaddhṛtā rājabhaṭairaham || 51 ||
[Analyze grammar]

tāḍitā daṇḍitā kārāgāre kṣiptā tato mṛtā |
pārvatīmūrtibhaṃgena sañjātā viṣakanyakā || 52 ||
[Analyze grammar]

mama karma mayā'vaśyaṃ bhoktavyamaghameva tu |
kintu jalapradānasya puṇyaṃ prāptaṃ mayā śubham || 53 ||
[Analyze grammar]

atha tatroṭajāṃ kṛtvā karomi tapa uttamam |
jaladānaṃ phaladānaṃ yathāśakti ca sevanam || 54 ||
[Analyze grammar]

satāṃ yatīnāṃ sādhunāṃ gavāṃ dharmiṣṭhayoṣitām |
bālānāṃ devabhaktānāṃ sevayā mokṣaṇaṃ bhavet || 55 ||
[Analyze grammar]

iti kṛtvā tapastepe gaurīṃ saṃsthāpya bhaktitaḥ |
vrataṃ kṛtavatī gauryāḥ snātvā pūjādi cācarat || 56 ||
[Analyze grammar]

ekāntaropavāsaiśca nṛtyagītairmanoharaiḥ |
toṣayāmāsa nityaṃ sā grīṣme pañcāgnisādhanā || 57 ||
[Analyze grammar]

śiśire jalamadhyasthā varṣāyāṃ jalavṛṣṭiṣu |
sthitā pūrvaṃ phalāhārā patrāhārā tataḥ param || 58 ||
[Analyze grammar]

śuṣkaparṇādinī paścājjalāhārā babhūva sā |
vāyvāhārā tato jātā cātmārāmā tataḥ param || 59 ||
[Analyze grammar]

ākāśaśayanā tyaktakuṭīrā ca digambarā |
babhūva dhūlikāmagnā bhūtale bhūtalaṃ yathā || 60 ||
[Analyze grammar]

bahukālo gatastasyā yoginyā yogadharmataḥ |
mukhaṃ valibhirākrāntaṃ palitairaṅkitaṃ śiraḥ || 61 ||
[Analyze grammar]

kanyābhāve'pi vartantyā gaurī tuṣṭā babhūva ha |
atha tasyāḥ parīkṣārthaṃ śacī bhūtvā tu pārvatī || 62 ||
[Analyze grammar]

śvetaṃ gajaṃ samāruhya mahārājñī samāyayau |
dadhatī mukuṭaṃ mūrdhni sevyamānā'psarogaṇaiḥ || 63 ||
[Analyze grammar]

prasannavadanā śarmavatīṃ provāca sādaram |
varaṃ vṛṇu yatheṣṭaṃ te dadāmi tāpasi priye || 64 ||
[Analyze grammar]

ahaṃ bhāryā sureśasyendrāṇī bhavāmi nāmataḥ |
svayaṃ prāptā dayāṃ kṛtvā dātuṃ tava tapaḥphalam || 65 ||
[Analyze grammar]

bhavānī niṣṭhurā kanye nā'dyāpi tvāṃ prapaśyati |
iti śrutvā rajo dehāduddhūlya ca kṛtāñjaliḥ || 66 ||
[Analyze grammar]

namaskṛtyā''ha nā'haṃ tvatprasādaṃ cintaye śaci |
varaṃ tvattastu necchāmi nā'nyāsāṃ devayoṣitām || 67 ||
[Analyze grammar]

yā devī śivakāntā'sti varaṃ tasyā vṛṇomyaham |
yayā varṣasahasrāṇi śivārthaṃ taptameva yat || 68 ||
[Analyze grammar]

kṛṣṇavāmāṃgasaṃbhūtā prakṛtiryā sadāśivā |
yayā vyāptamidaṃ sarvaṃ tasyā varaṃ vṛṇomyaham || 69 ||
[Analyze grammar]

śacyuvāca tanayā kanyāmahaṃ vajradharī śacī |
svāminyahaṃ tu devānāṃ devīnāmīśvarī satī || 70 ||
[Analyze grammar]

mayā dattairvaraiḥ sarvā devyo bhavanti kanyake |
tvaṃ kathaṃ naiva gṛhṇāsi varaṃ mattaḥ kutāpasi || 71 ||
[Analyze grammar]

tannūnaṃ vajraghātena cūrṇayiṣyāmi te śiraḥ |
iti śrutvā dhairyayuktā kanyā prāha sureśvarīm || 72 ||
[Analyze grammar]

svāminī tvaṃ surāṇāṃ ca devīnāmapi tadṛtam |
yasyāḥ prāptaṃ tavaiśvaryaṃ parāṃ tāṃ toṣayāmyaham || 73 ||
[Analyze grammar]

svāgataṃ te mātṛtulyaṃ pūjye'rcayāmi satphalaiḥ |
svalpamapyaparādhaṃ te na karomi maheśvari || 74 ||
[Analyze grammar]

tathāpi vadhayogyāṃ māṃ manyase nikṣipā''yudham |
evamuktvā śivāṃ dhyātvā'vātatāra hṛdambare || 75 ||
[Analyze grammar]

cintayāmāsa ca hṛdi maraṇaṃ vā ca darśanam |
ekaṃ labdhavyamevā'tra śacyā vā śivayoṣitaḥ || 76 ||
[Analyze grammar]

anyathā jvalanaṃ yogyaṃ sevayiṣyāmi cānalam |
tāvat tvairāvato jātastadā siṃhasvarūpakaḥ || 77 ||
[Analyze grammar]

śacī jātā śivārūpā hyapsarasastu sevikāḥ |
rudrāṇyo bhālacandrāśca śūlahastāḥ śubhānanāḥ || 78 ||
[Analyze grammar]

śuklāṃ śuklavṛṣasthāṃ pārvatīṃ śuklāmbarāṃ hṛdi |
dṛṣṭvā śarmavatī cakṣurudghāṭyā'gre vyalokayat || 79 ||
[Analyze grammar]

viṣakanyā stutiṃ cakre praṇipatya sagadgadā |
namaste śāṃkari rakṣākari prāṇātivallabhe || 80 ||
[Analyze grammar]

sarvakāmaprade satye bhaktāyā hṛdayaṃgame |
namasteṣṭaguṇaiśvaryavatyai satyai namo namaḥ || 81 ||
[Analyze grammar]

dhyāyanti yoginastvāṃ cārcayanti snehavastubhiḥ |
samyagbhāvātmakaiḥ puṣpairarcayāmi maheśvari || 82 ||
[Analyze grammar]

ityuktvā praṇanāmātha pārvatī tāmuvāca ha |
parituṣṭā'smi te putri varaṃ prārthaya vāñchitam || 83 ||
[Analyze grammar]

viṣakanyā tadovāca sarvaṃ jānāsi ceśvari |
bharturarthe mayā sarvaḥ kṛto'yaṃ tapaudyamaḥ || 84 ||
[Analyze grammar]

tatkiṃ tena kariṣyāmi sāmprataṃ jarayā''vṛtā |
vasā'tra pārvati nityaṃ kanyānāṃ śubhadā bhava || 85 ||
[Analyze grammar]

ityuktā pārvatī tathāstviti prāha tataḥ param |
pasparśa pāṇinā kanyāṃ cakāra navayauvanām || 86 ||
[Analyze grammar]

uvāconaṣoḍaśābdāṃ divyā campakasadṛśīm |
vada kanye varārohe kimiṣyate tataḥ param || 87 ||
[Analyze grammar]

kanyā''ha mātaḥ śaṃbhorme darśanaṃ kāraya prabhoḥ |
satī prāha samāgaccha kailāsaṃ siṃhasaṃsthitā || 88 ||
[Analyze grammar]

ityuktā sā śarmavatī yayau kailāsameva tu |
dṛṣṭvā ca śaṃkaraṃ sādhvī labdhvā mantraṃ tu vaiṣṇavam || 89 ||
[Analyze grammar]

oṃ namaḥ śrīkṛṣṇanārāyaṇāya svāmine namaḥ |
kaṇṭhe ca tulasīmālāṃ gṛhītvā sāttvatī tadā || 90 ||
[Analyze grammar]

abhavad vaiṣṇavī kanyā nārāyaṇaparāyaṇā |
ante nārāyaṇaṃ labdhvā patiṃ muktiṃ jagāma sā || 91 ||
[Analyze grammar]

ityevaṃ kathitaṃ lakṣmi śarmavatyāḥ śubhāvaham |
tāpasyāḥ śuklacaritaṃ viṣakanyātapaḥ param || 92 ||
[Analyze grammar]

pārvatīniṣṭhayā bhaktyā labdhvā śaṃbhośca darśanam |
vaiṣṇavī paramā bhūtvā yayau viṣṇostu mandiram || 93 ||
[Analyze grammar]

bhāgyahīnā gṛhahīnā karmahīnā'pi yā bhavet |
tapasā''rādhanayā ca bhuktiṃ muktiṃ labheta tu || 94 ||
[Analyze grammar]

paṭhanācchravaṇāccāsya tādṛśīṃ sadgatiṃ labhet |
bhāgyarekhāṃ surekhāṃ ca kṛtvā dāsyaṃ harervrajet || 95 ||
[Analyze grammar]

iti śrīlakṣmīnārāyaṇīyasaṃhitāyāṃ prathame kṛtayugasantāne saurāṣṭrīyavṛkarājñaḥ śarmavatyā viṣakanyāyāḥ pitṛrājyanāśottaraṃ tapaḥ pūrvajanmādismṛtiḥ gaurīśaṃbhvorārādhanā parīkṣā varadānam śivāśivadarśanam kailāsagamanam tato nārāyaṇabhaktyā vaikuṇṭhe mokṣaṇaṃ cetinirūpaṇanāmā |
navatyadhikacatuśśatatamo'dhyāyaḥ || 490 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Lakshminarayana Samhita Chapter 490

Cover of edition (2011)

Shri Lakshmi Narayana Samhita
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2011)

शेतायनव्यास (Shwetayan Vyas)

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: