Lakshminarayana Samhita [sanskrit]

by Shwetayan Vyas | 1,169,834 words | ISBN-10: 8170801818 | ISBN-13: 9788170801818

The Lakshminarayana Samhita Chapter 475 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Lakshmi-narayana-samhita is an encyclopaedic work devoted to Narayana although it deals with various deities. The work is written in Puranic style and divided into four books according to the four Yugas. In total, the work consists of roughly 120,000 metrical verses.

śrīnārāyaṇa uvāca |
śṛṇu lakṣmi pravakṣyāmi durvāsaso'tikaṣṭadam |
kadalyāścaritaṃ paścājjñānena mokṣadaṃ param || 1 ||
[Analyze grammar]

patnīvrataṃ tu muninā vāgdānā'vasare dhṛtam |
kṣamāmayaṃ tathā samyag vairāgyadaṃ tapaḥkaram || 2 ||
[Analyze grammar]

baleḥ putraḥ sāhasiko vane tilottamāyutaḥ |
ratiṃ cakāra vijane divā kāmena mohitaḥ || 3 ||
[Analyze grammar]

yatra durvāsaso dehe valmīkastapato'bhavat |
durvāsāstvāntaradṛṣṭyā jñātavāṃstaṃ baleḥ sutam || 4 ||
[Analyze grammar]

amaryādaṃ śaśāpā'pi dhenuko bhava dānavaḥ |
kharavad vartase yasmāt sannidhau mama cāśrame || 5 ||
[Analyze grammar]

kharo bhava vane ceyaṃ tilottamā'pi bāṇajā |
uṣā'niruddhapatnī ca bhavatviti śaśāpa vai || 6 ||
[Analyze grammar]

uṣā śaśāpa taṃ durvāsasaṃ tvaṃ pīḍitaḥ striyā |
bhavā'tiduḥkhitaḥ kāmamohitaśceti vai tadā || 7 ||
[Analyze grammar]

tena doṣeṇa durvāsāḥ kāmavānabhavat kvacit |
tadā tatrāgamadaurvanāmarṣiḥ svasutāyutaḥ || 8 ||
[Analyze grammar]

ūrūdbhavo brahmaṇastu purā kalpe tapasyataḥ |
ūrdhvaretā hi yogīndra aurvasteneti sa smṛtaḥ || 9 ||
[Analyze grammar]

tasya jānūdbhavā kanyā kadalīnāma viśrutā |
durvāsasaṃ prārthayantī nānyaṃ manasi rocate || 10 ||
[Analyze grammar]

sutāyukto muniraurvo durvāsasaṃ nanāma ha |
durvāsāśca praṇanāma samuttasthau mudānvitaḥ || 11 ||
[Analyze grammar]

aurvo durvāsasaṃ proce kanyakāyā manoratham |
kadalī mama kanyeyaṃ dhyāyantī tvāṃ smaratyapi || 12 ||
[Analyze grammar]

sarvarūpaguṇādhārā doṣeṇaikena saṃyutā |
atīva kalahāviṣṭā kopena gālikābruvā || 13 ||
[Analyze grammar]

nānāguṇayutaṃ vastu na tyajedekadoṣataḥ |
aurvasya vacanaṃ śrutvā dṛṣṭvā kanyāṃ susundarīm || 14 ||
[Analyze grammar]

navayauvanasampannāṃ munirmumoha kāmataḥ |
uvācaurvaṃ sukhayatā hṛdayena vidūyatā || 15 ||
[Analyze grammar]

nārī narasya saṃsāre muktimārganirodhikā |
vyavadhānaṃ tapasyāyā mohapāśanibandhinī || 16 ||
[Analyze grammar]

kārāgārākhyasaṃsāre durvahaṃ nigaḍaṃ tu sā |
ato me dhyāyataḥ kṛṣṇapādābjaṃ vighna āgataḥ || 17 ||
[Analyze grammar]

enaṃ mohaṃ phalaṃ tilottamāśāpasya vedmyaham |
aurva me rocate naiva saṃsāro yadyapi kṣayaḥ || 18 ||
[Analyze grammar]

tavā''jñāṃ mastake kṛtvā grahīṣyāmi sutāṃ tava |
upetāṃ kāminīṃ tyaktvā bhayaṃ syānnāśakārakam || 19 ||
[Analyze grammar]

rahasyupasthitāṃ kāmād gṛhṇīyānnāśasaṃkare |
kintvatininditaḥ sa syāt strījitaścet sadā bhavet || 20 ||
[Analyze grammar]

aurva tvaṃ tu svayaṃ cātra kanyayā saha cāgataḥ |
dātuṃ mahyaṃ hi te kanyāṃ tato'smi dharmasaṃkaṭe || 21 ||
[Analyze grammar]

vināśā'pekṣayā grāhyo dharma eva sanātanaḥ |
grahīṣyāmi tava kanyāṃ sahiṣye śatagālikāḥ || 22 ||
[Analyze grammar]

atireke kaṭuvākye dāsyāmi tatkṣaṇe phalam |
śatagālīsahiṣṇutvaṃ patnīvrataṃ mama dhruvam || 23 ||
[Analyze grammar]

asyāḥ pativrataṃ nityaṃ śatagālīpradānakam |
yādṛśo vararājo'sti tādṛśī ca vadhūḥ kṛtā || 24 ||
[Analyze grammar]

aho bhāgyasya vaicitryaṃ bhogine sarpiṇī dhṛtā |
yadyahaṃ śatapūrvaṃ syāmadhairyaḥ sā pradaṇḍayet || 25 ||
[Analyze grammar]

bhāṣābandhaṃ prakṛtvaivamaurvo dadau sutāṃ nijām |
svastītyuvāca durvāsā vivāhaṃ vidhinā'karot || 26 ||
[Analyze grammar]

aurvastāṃ sukhakṛdvākyairbodhayāmāsa kanyakām |
śṛṇu putri pravakṣyāmi nītisāraṃ sukhāvaham || 27 ||
[Analyze grammar]

hitaṃ satyaṃ ca gārhasthyapārakṛdvacanaṃ mama |
svakāntastu paro bandhuriha loke paratra ca || 28 ||
[Analyze grammar]

nahi kāntāt paraḥ preyān kulastrīṇāṃ paro guruḥ |
devapūjā vrataṃ dānaṃ tapaścānaśanaṃ japaḥ || 29 ||
[Analyze grammar]

tīrthasnānaṃ yajñadīkṣā pṛthvīpradakṣiṇādayaḥ |
ta ete patisevāyāḥ kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm || 30 ||
[Analyze grammar]

kimetaiḥ patibhaktāyāḥ sarvapuṇyapraśevadheḥ |
duḥkhī janaḥ sukhārthaṃ vai sākāṃkṣaḥ prathamo bhavet || 31 ||
[Analyze grammar]

patisevā sukhārtheti tatra dattamatirbhava |
patisevā paro dharmaḥ svargamokṣaprado'sti te || 32 ||
[Analyze grammar]

svaprajñānena satataṃ kāntaṃ nārāyaṇā'dhikam |
dṛṣṭvā taścaraṇāmbhojasevāṃ nityaṃ kariṣyasi || 33 ||
[Analyze grammar]

parihāsena kopena bhrameṇā'vajñayā muneḥ |
kaṭūktiṃ svāminaḥ sākṣātparokṣānna kariṣyasi || 34 ||
[Analyze grammar]

striyā vāgyoniduṣṭāyā yamadaṇḍo bhaved dhruvam |
sarvadharmaparītāṃ yā kaṭūktiṃ kurute patim || 35 ||
[Analyze grammar]

naikajanmakṛtaṃ puṇyaṃ tasyā naśyati niścitam |
gālī dānaṃ na kartavyaṃ kvāpi kutrāpi kenacit || 36 ||
[Analyze grammar]

tvayā putri vadhūrbhūtvā munernaiva viśeṣataḥ |
gālīdānaṃ manasā'pi smartavyaṃ na pativrate || 37 ||
[Analyze grammar]

tadā saukhyaṃ ca te nityaṃ saubhāgyaṃ saṃbhaviṣyati |
anyathā tatra vighno'sti vatse nibodha madvacaḥ || 38 ||
[Analyze grammar]

prāpto maṇirna hātavyo nirmūlyaḥ kaṃkaro yathā |
labdhaḥ patirna dhikkāryo yathā cauraḥ śaṭho'hitaḥ || 39 ||
[Analyze grammar]

svāmī naivā'vamantavyo yathā śvā markaṭo yathā |
tvaṅkāryo na tvayā kāntaḥ kiṃkaro'niṣṭakṛd yathā || 40 ||
[Analyze grammar]

bhartā nā'vagaṇanīyo yathā kṛttimayo mṛgaḥ |
trātā vaśe na kartavyo yathā ḍitthamayaḥ karī || 41 ||
[Analyze grammar]

vaṃśadātā na vaṃśena tāḍanīyaḥ kadācana |
bhojanasyā'rpake patyau nabhojanavadācaret || 42 ||
[Analyze grammar]

nindāyitaṃ nācaredvai priye tvānandadāyini |
sevanīye gurau naiva vanīyatāṃ samācaret || 43 ||
[Analyze grammar]

sadā'pāraprade patyau pāradatvaṃ na vai caret |
puruṣārthapratimāyāṃ ruṣārthaṃ na caret satī || 44 ||
[Analyze grammar]

kāmanāyāṃ pravṛttāyāṃ na kiṃmanāyate priyā |
patyuḥ śeṣatayā śiṣṭā varteta na śirastathā || 45 ||
[Analyze grammar]

patyau prāṇāṃścārpayitvā tiṣṭheta prāṇahā na tu |
ratiṃ dadyād yathātṛptiṃ kaṣṭadāṃ viratiṃ na vai || 46 ||
[Analyze grammar]

sarvaṃ dadyāt svāmine vai gālīdānaṃ na vai kvacit |
ātmārpaṇaṃ prakuryādvai kaṣṭārpaṇaṃ vinā satī || 47 ||
[Analyze grammar]

iti kanyāṃ bodhayitvā jagāmaurvaḥ svakāśramam |
durvāsāścetanārāmaḥ tvāśramaṃ strīyuto yayau || 48 ||
[Analyze grammar]

aho sukṛtināṃ kāmo vāñcchāmātreṇa siddhyati |
kadalī taṃ navaṃ kāntaṃ siṣeve sa ca tāṃ satīm || 49 ||
[Analyze grammar]

tapo dhyānaṃ parityajya gṛhā''sakto'bhavanmuniḥ |
karoti kalahaṃ nityaṃ prātarutthāya kandalī || 50 ||
[Analyze grammar]

gālīvākyaṃ vinā naiva prabodhayati taṃ patim |
tasyāṃ pituḥ kṛtā śikṣā ūṣare bījavad vṛthā || 51 ||
[Analyze grammar]

khāne pāne bhojane'rthe vihāre saṃgame'rcane |
kaṭūktiṃ prāyaśo brūte sehe tāṃ krodhano muniḥ || 52 ||
[Analyze grammar]

patnīvrataṃ pratijñātaṃ śatagālīsahiṣṇutā |
durvāsā bodhayāmāsa nītivākyaistu kāminīm || 53 ||
[Analyze grammar]

sā tanna bubudhe kiñcit karoti kalahe spṛhām |
tātapradattajñānaṃ tu nāntaḥsthānaṃ cakāra vai || 54 ||
[Analyze grammar]

ugrā pūrvād viśeṣā sā patiputravatī yataḥ |
na hīyate prabodhena svabhāvo duratikramaḥ || 55 ||
[Analyze grammar]

nityaṃ kaṭūktiṃ kāntaṃ sā karoti hetunā vinā |
tatrāpi bhojane devapūjane tu viśeṣataḥ || 56 ||
[Analyze grammar]

jagat prakampitaṃ yena sa kampitastayā ruṣā |
putrāḥ putryo'bhavaṃstasyāṃ viṃśatirviṃśatistataḥ || 57 ||
[Analyze grammar]

kaṭūktirvardhitā nāryā śatādhikaguṇā sadā |
atha sthānaṃ parityajya lokalajjāvigarhitaḥ || 58 ||
[Analyze grammar]

yayau sthānāntaraṃ nītvā bālāṃstyaktvā tu tāṃ priyām |
eko bālo dhṛto mūrdhni dvau dhṛtau skandhayoḥ punaḥ || 59 ||
[Analyze grammar]

kaṭyāṃ dhṛtau dvāvṛṣiṇā pārśvayoryānti cāpare |
anye tvagre pṛṣṭhataśca prayānti vānarā yathā || 60 ||
[Analyze grammar]

sarve mātṛsvabhāvāste pitraṃśāstāmasāstathā |
mārge kīśakulāyante nāṭayanti naṭā yathā || 61 ||
[Analyze grammar]

vigṛhṇanti vinā tattvaṃ krośanti ca mṛṣā mudhā |
durvāsasaḥ śirodeśe'patyaṃ mūtraṃ cakāra vai || 62 ||
[Analyze grammar]

skandhayośca malaṃ cakre kaṭyāṃ ṣṭhīvanamācarat |
vinā jalaṃ na vai śuddhistata evaṃ yayau puraḥ || 63 ||
[Analyze grammar]

tatrā''yayau ca devarṣirnāradaḥ śaṃkarastathā |
brahmā viṣṇuḥ sanakādyāḥ saptarṣayaḥ kutūhalāt || 64 ||
[Analyze grammar]

rūpāntaraiśca te prāhuḥ kimevaṃ vahase malam |
durvāsāḥ prāha gārhasthyasukhamatrā'nubhūyate || 61 ||
[Analyze grammar]

jīvanvai narake magno yamakuṇḍo gṛhāśramaḥ |
aho kaṣṭaṃ malinatvaṃ naraka candanāyate || 66 ||
[Analyze grammar]

mūtraṃ jayati tailasya sthāne jaṭāsu me'dya vai |
aho mohasya kedāro viṣaṃ yatrā'mṛtāyate || 67 ||
[Analyze grammar]

dukhaṃ sukhāyate'jñānādajñānaṃ kandalīkṛtam |
kaṃ sukhaṃ dalitaṃ yasmānmama sā kandalī priyā || 68 ||
[Analyze grammar]

tyajāmi vā rakṣayāmi kiṃ karomi tayā vinā |
evaṃ niḥśvasya durvāsāḥ sārthamadhye sthitaḥ kṣaṇam || 69 ||
[Analyze grammar]

hasito bodhitaścāpi nāradādyairmaharṣibhiḥ |
gṛhasthānāṃ bhavet kleśaḥ saṃsāraḥ kleśasaṃbhṛtaḥ || 70 ||
[Analyze grammar]

gaccha gṛhaṃ punarvipra maivaṃ tyaja gṛhaṃ svakam |
iti sambodhito yāvat tāvat sā kandalī satī || 71 ||
[Analyze grammar]

rudatī pṛṣṭhataḥ samājagāmā''nayanāya tam |
pādayoḥ patitā prāha gālīṃ dāsyena na vai kvacit || 72 ||
[Analyze grammar]

karotvanugrahaṃ krodhin śaṭhāpate sthavīraka |
itivākyāni miṣṭāni kandalyāḥ sammatāni vai || 73 ||
[Analyze grammar]

jagāda kandalī namrā dīnā ca kātarā muhuḥ |
dayāṃ kṛtvā ca durvāsā dhṛto vastre ca yoṣitā || 74 ||
[Analyze grammar]

yayau gṛhaṃ śarīreṇā'patyakardamalepinā |
sasnau śuddhiṃ cakārāpi jajāpa brahma cāntare || 75 ||
[Analyze grammar]

evaṃ roṣo layaṃ yātaḥ karmavaśyasya roṣiṇaḥ |
putravatī kaṭūktiṃ sā śatottarāṃ jagāda ha || 76 ||
[Analyze grammar]

jñānināṃ pravaro vipraḥ kṣamāsaṃsthāṃ cakāra ha |
nityaṃ śatottarāṃ vakti bodhaṃ cakre dayānidhiḥ || 77 ||
[Analyze grammar]

maunaṃ tathāpi sā dhatte naiva vegād dine dine |
evaṃ gālīpradānaiśca pradagdhaṃ mānasaṃ muneḥ || 78 ||
[Analyze grammar]

tasyāḥ kaṭūktivācinyā āyuḥ pūrṇaṃ babhūva ha |
svātmārāmo'pi munirāṭ kopāveśātivegitaḥ || 79 ||
[Analyze grammar]

śaśāpa kāminīṃ roṣād bhasmarāśirbhaveti vai |
muneriṅgitamātreṇa bhasmasāt sā babhūva ha || 80 ||
[Analyze grammar]

evamatyucchritānāṃ vai mattānāṃ śreya eva na |
apatyāni munestasya cakruśurmātṛnāśanāt || 81 ||
[Analyze grammar]

atha tasyā ātmatattvaṃ jīvo'ntarīkṣago'vadat |
he nātha sarvadarśī tvaṃ jñānavān yogināṃ varaḥ || 82 ||
[Analyze grammar]

sarvaṃ jānāsi sarvajña kimahaṃ bodhayāmi te |
saduktirvā kaṭūktirvā kopaḥ santāpa eva vā || 83 ||
[Analyze grammar]

lobho mohaśca kāmaśca kṣutpipāsādikaṃ ca yat |
sthaulyaṃ kārśyaṃ vināśaśca śāntaghorasumūḍhatāḥ || 84 ||
[Analyze grammar]

sarve śarīradharmāste śabdo gālī ca bhautikāḥ |
sattvaṃ rajastamaścaiva śarīraṃ triguṇātmakam || 85 ||
[Analyze grammar]

nyūnādhikaṃ bhavet tacca saṃsārastena jāyate |
rodanaṃ hasanaṃ kleśaścodvego bhayamityapi || 86 ||
[Analyze grammar]

krodhaḥ śāntiśca śāpaśca śārīrā nātmanaḥ priya |
sattvodayāttu mokṣecchā karmecchā tu rajoguṇāt || 87 ||
[Analyze grammar]

tamoguṇāt kalahecchā dvayornau sadṛśaṃ tamaḥ |
tamaḥ kopasya janako yathā tvayi tathā mayi || 88 ||
[Analyze grammar]

kopāt kaṭūktirgālī ca kaṭūktyā śatrutā bhavet |
tayā tvapriyatā sadyaḥ śatruḥ kaḥ kasya kaḥ sakhā || 89 ||
[Analyze grammar]

ko vā priyo'priyaḥ kaḥ kiṃ kiṃ mitraṃ ko ripurbhavet |
rāgadveṣau pradhānau vai sarvatra śatrumitrayoḥ || 90 ||
[Analyze grammar]

prāṇā'dhikaḥ priyaḥ strīṇāṃ bhartuḥ prāṇādhikā priyā |
babhūva śatrutā sadyo duruktyā ca kṣaṇād ruṣā || 91 ||
[Analyze grammar]

yadgataṃ tadgataṃ sarvaṃ bhautikaṃ bhūtadoṣataḥ |
śocanīyaṃ gataṃ naiva jātaṃ yattacca nānyathā || 92 ||
[Analyze grammar]

ahaṃ dagdhā tava patnī te'pi dagdhaṃ tapodhanam |
dagdhayordehayoścātha guṇayornāgamaḥ punaḥ || 93 ||
[Analyze grammar]

gate tadvai gataṃ sarvaṃ naṣṭaṃ tannaṣṭameva hi |
athā'dhunā prakartavyaṃ yathā śreyo bhavettu nau || 94 ||
[Analyze grammar]

kṣamāparādhaṃ nikhilaṃ kiṃ kartavyaṃ vadā'dhunā |
kiṃ karomi kva yāmīti bhavitā kutra janma me || 95 ||
[Analyze grammar]

tava jāyā sadā cāsmi nānyasya kutracit kvacit |
na bhūtā na bhaviṣyāmi prāpsyāmi tvāṃ punaḥ punaḥ || 96 ||
[Analyze grammar]

iti śrutvā vacastasyāḥ śokena hṛtacetanaḥ |
kṣaṇottaraṃ ca svasthaḥ sa prāṇāṃstyaktuṃ samudyataḥ || 97 ||
[Analyze grammar]

strīvicchedo vidagdhānāṃ yataḥ śokaṃ karoti hi |
tato yogāsanaṃ kṛtvā mumurṣurna hyuvāca tām || 98 ||
[Analyze grammar]

sā tvambare muniṃ dṛṣṭvā mumurṣuṃ śokavihvalā |
sasmāra śrīkṛṣṇanārāyaṇaṃ durgamarakṣakam || 99 ||
[Analyze grammar]

tāvat tatrā''yayau bālo vipro bhūtvā janārdanaḥ |
sasmitaḥ śyāmavarṇaśca durvāsasaṃ jagāda ca || 100 ||
[Analyze grammar]

itiśrīlakṣmīnārāyaṇīyasaṃhitāyāṃ prathame kṛtayugasantāne durvāsasaḥ aurvakanyayā kadalyā saha śatagālīsahanapūrvakapratijñayā vivāhastataḥ pātivratyātmakataddharmanirūpaṇaṃ viṃśatiputraputrīmatvaṃ krodhenātikrāmantyāḥ kadalyāḥ ṛṣiśāpena bhasmatā kadalyāḥ stutiḥ janārdanāgamaścetyādi |
nirūpaṇanāmā pañcasaptatyadhikacatuśśatatamo'dhyāyaḥ || 475 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Lakshminarayana Samhita Chapter 475

Cover of edition (2011)

Shri Lakshmi Narayana Samhita
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2011)

शेतायनव्यास (Shwetayan Vyas)

Buy now!
Help me keep this site Ad-Free

For over a decade, this site has never bothered you with ads. I want to keep it that way. But I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased truth, wisdom and knowledge.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: