Lakshminarayana Samhita [sanskrit]

by Shwetayan Vyas | 1,169,834 words | ISBN-10: 8170801818 | ISBN-13: 9788170801818

The Lakshminarayana Samhita Chapter 470 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Lakshmi-narayana-samhita is an encyclopaedic work devoted to Narayana although it deals with various deities. The work is written in Puranic style and divided into four books according to the four Yugas. In total, the work consists of roughly 120,000 metrical verses.

śrīnārāyaṇa uvāca |
śṛṇu lakṣmi sarpajātau pativratā vṛṣaṃ śubham |
yamunāyāstaṭe ramye yayau kṛṣṇo balānvitaḥ || 1 ||
[Analyze grammar]

gopālakavṛṣairgābhirvijahāra jalāntikam |
gāvo vṛṣāstathā bālāḥ papurvāri tṛṣāturāḥ || 2 ||
[Analyze grammar]

viṣāktaṃ tajjalaṃ tvāsīt kālīyasarpavāsataḥ |
kecinmūrchāṃ gatāstatra tvanye prāṇāṃśca tatyajuḥ || 3 ||
[Analyze grammar]

kṛpṇanārāyaṇo jñātvā jīvayāmāsa tāṃstadā |
kṛṣṇaḥ kadambamāruhya kṛtvā dehaṃ mahattamam || 4 ||
[Analyze grammar]

papāta jalamadhye sa nāgasyopari mādhavaḥ |
naikahastapramāṇaṃ tu jalotthānaṃ tadābhavat || 5 ||
[Analyze grammar]

sa sarpo mānuṣaṃ dṛṣṭvā dudrāva krodhavegataḥ |
baddhuṃ taṃ mānuṣaṃ rūpaṃ yāvajjagrāha taṃ harim || 6 ||
[Analyze grammar]

taptalohasamaṃ jātaṃ kṛṣṇavarṣma hi tejasā |
dagdhakaṇṭhodaro nāgastūdvignaḥ kṛṣṇatejasā || 7 ||
[Analyze grammar]

prāṇā yāstyevamuktvā vai cakārodvamanaṃ punaḥ |
bhagnadanto raktamukhaḥ kṛṣṇavajrāṃgacarvaṇāt || 8 ||
[Analyze grammar]

raktavaktrasya bhagavānuttasthau mastakopari |
nāgo viśvaṃbharākrāntaḥ papāta mūrchitaḥ priye || 9 ||
[Analyze grammar]

punaḥ sa cetanāṃ prāpya phaṇābhiḥ śrīnarāyaṇam |
svapucchena muhuryuktyā śrīkṛṣṇaṃ samatāḍayat || 10 ||
[Analyze grammar]

bhagavān śrīhariḥ kalānidhistūnnamitāṃ phaṇām |
pallatayā punaryuktyā tatāḍa ca nanarta ca || 11 ||
[Analyze grammar]

phaṇā śithilatāṃ prāptā sarpo'bhūttu mṛdurbahuḥ |
mūrchitaṃ taṃ tadā dṛṣṭvā nāginyo rurudurbhṛśam || 12 ||
[Analyze grammar]

patiprāṇāḥ svāmidharmāḥ patyarthaṃ kṛtajīvanāḥ |
tāsu śreṣṭhā surasākhyā patnī tasya śubhā satī || 13 ||
[Analyze grammar]

nāginībhiḥ saha premṇā ruroda purato hareḥ |
baddhāñjalipuṭā tūrṇaṃ praṇamya śrīhariṃ satī || 14 ||
[Analyze grammar]

dhṛtvā pādāravindaṃ śrīkṛṣṇamāha bhayākulā |
he jagatkānta me kāntaṃ dehi mānaṃ sumānada || 15 ||
[Analyze grammar]

patiḥ prāṇādhikaḥ strīṇāṃ nāsti bandhustu tatparaḥ |
pativratā'haṃ nāgasya patnī svecchāsvarūpiṇī || 16 ||
[Analyze grammar]

nāge mṛge ca vaidhavyaduḥkhitā syāṃ tataḥ prabho |
maraṇaṃ me prathamaṃ ca kuru me svāminastataḥ || 17 ||
[Analyze grammar]

tannāśe mama nāśo'sti strīhatyā te bhaviṣyati |
nāgapatnīvacaḥ śrutvā śrīkṛṣṇastāmuvāca ha || 18 ||
[Analyze grammar]

uttiṣṭhottiṣṭha nāgeśi varaṃ vṛṇu bhayaṃ tyaja |
gṛhāṇa kāntaṃ nāgeśi cirajīvā'jarāmarā || 19 ||
[Analyze grammar]

yamīhradraṃ parityajya sakuṭumbā'nyato vraja |
khaṇḍaṃ ramaṇakaṃ gaccha tatra saṃsukhino bhava || 20 ||
[Analyze grammar]

yatpādapadmacihnena garuḍastvatpati śubhe |
kṛtvā tu stavanaṃ bhaktyā praṇamiṣyati matpadam || 21 ||
[Analyze grammar]

śrutvadaṃ sā bhaktinamrā surasovāca mādhavam |
tvatpādābje dṛḍhā bhaktiṃ niścalā dehi me hare || 22 ||
[Analyze grammar]

manmanastvatpadāmbhojaṃ bhramatu bhramaro yathā |
svakāntaṃ mama sobhāgyaṃ sarvadā dehi me vibho || 23 ||
[Analyze grammar]

evaṃ samprārthya surasā dadarśa śrīharermukham |
locanābhyāṃ papau vaktraṃ nimeṣarahitaṃ satā || 24 ||
[Analyze grammar]

sarvāṃgapulakodbhinnā sānandāśrupariplutā |
uvāca purataḥ kṛṣṇaṃ bhaktyudrekapariplutā || 25 ||
[Analyze grammar]

na yāsyāmi ramaṇakaṃ tatra me na prayojanam |
sarpaḥ karotu saṃsāre kuru māṃ tava kiṃkarīm || 26 ||
[Analyze grammar]

nāgapatnyā vacaḥ śratvā śrīśa omityuvāca ha |
etasminnantare tūrṇaṃ ratho divyaḥ samāgataḥ || 27 ||
[Analyze grammar]

pārṣadapravarairyukto divyavastuparicchadaḥ |
avaruhya śatacakrādrathācchrīkṛṣṇapārṣadāḥ || 28 ||
[Analyze grammar]

praṇamya kṛṣṇaṃ tāṃ nītvā jagmurgolokamuttamam |
kṛṣṇaśchāyāṃ vinirmāya dadau sarpāya sarpiṇīm || 29 ||
[Analyze grammar]

sarpaḥ kiñcinna bubudhe camatkāraṃ kadambinaḥ |
avaruhya harirmūdhno dadau hastaṃ tu bhogini || 30 ||
[Analyze grammar]

sarpaḥ prabodhamāsādya dadarśa purato harim |
nāginī sāśrunetrāṃ ca surasāṃ svapativratām || 31 ||
[Analyze grammar]

bālakṛṣṇaṃ namaskṛtya ruroda premavihvalaḥ |
śrīkṛṣṇastaṃ paraṃ bhaktaṃ varaṃ vṛṇvityuvāca ha || 32 ||
[Analyze grammar]

tvaṃ me bhakto yataḥ sarpa sukhaṃ tiṣṭha bhayaṃ tyaja |
tasyā'hamanugṛhṇāmi yo me bhakto'tigā'rpitaḥ || 33 ||
[Analyze grammar]

kiñcittaddamanaṃ kṛtvā tatprasādaṃ karomyaham |
tvadvaṃśajātān sarpāṃśca hanti yo mānavaḥ kvacit || 34 ||
[Analyze grammar]

brahmahatyāsamaṃ pāpaṃ bhavitā tasya niścitam |
matpādapadmacihne yaḥ karoti daṇḍaghātanam || 35 ||
[Analyze grammar]

dviguṇā brahmahatyā vai bhavitā tasya niścitā |
lakṣmīryāsyati tadgehācchāpaṃ datvā sudāruṇam || 36 ||
[Analyze grammar]

vaṃśāyuryaśasāṃ hānirbhavitā tasya niścitam |
dehānte tasya mṛtyuśca sarpadaṃśād bhaviṣyati || 37 ||
[Analyze grammar]

tasya vaṃśodbhavānāṃ ca tvadvaṃśād bhavitā bhayam |
ye tu tvadvaṃśajān dṛṣṭvā supadāṃkaṃ madīyakam || 38 ||
[Analyze grammar]

praṇamiṣyanti bhaktyā te mokṣyante cauragād bhayāt |
gaccha śīghraṃ ramaṇakaṃ tyaja bhītiṃ khagādhipāt || 39 ||
[Analyze grammar]

matpadāṅkaṃ tava mūrdhni dṛṣṭvā pakṣī namiṣyati |
tava tvadvaṃśajānāṃ ca garuḍānna bhayaṃ kvacit || 40 ||
[Analyze grammar]

varaṃ cāpyaparaṃ sarpa vāñchitaṃ varayā'dhunā |
ityuktaḥ prāha kālīyo bhaktiṃ dehi smṛtiṃ tava || 41 ||
[Analyze grammar]

dāsyaṃ dehi tvatpadābje dhruvaṃ janmani janmani |
tadbhavet saphalaṃ yatra smṛtistvaccaraṇāmbuje || 42 ||
[Analyze grammar]

tanniṣphalaḥ svargavāso nāsti cet tvatpadasmṛtiḥ |
tvatpādadhyānayuktasya yattatsthānaṃ tu tat param || 43 ||
[Analyze grammar]

kṣaṇaṃ vā koṭikalpaṃ vā puruṣāyuḥ kṣaṇo'stu vā |
yadi tvatsevayā yāti saphalo niṣphalo'nyathā || 44 ||
[Analyze grammar]

teṣāṃ tvāyurvyayo nāsti ye tvatpādābjasevakāḥ |
na santi janmamaraṇarogaśokā''rtibhītayaḥ || 45 ||
[Analyze grammar]

samprāptastvanmanurbrahmannanantād yāvadeva tu |
tāvat tvadbhāvanenaiva tvadvarṇo'hamanugrahāt || 46 ||
[Analyze grammar]

māṃ tu bhaktamapakvaṃ vā vijñāya garuḍaḥ svayam |
deśād dūraṃ ca nyakkāraṃ cakāra dṛḍhabhaktimān || 47 ||
[Analyze grammar]

bhavatā tu dṛḍhāṃ bhaktiṃ datvā'haṃ svīkṛtaḥ svakaḥ |
garuḍaśca samuktastu mā bhaktaṃ khāda coragam || 48 ||
[Analyze grammar]

anugṛhītaścāhaṃ saṃrakṣitaḥ sarvadā tvayā |
he nātha karuṇāsindho dīnabandho kṣamā'dhamam || 49 ||
[Analyze grammar]

iti bruvantaṃ nāgendramotvityāha haristadā |
nāgendrāya varaṃ datvā gacchetyāha hariḥ punaḥ || 50 ||
[Analyze grammar]

sarpaḥ prāha kadā viṣṇo drakṣyāmi tvatpadāmbujam |
praṇamya śatakṛtvaśca yayau ramaṇakaṃ sthalam || 51 ||
[Analyze grammar]

jalaṃ jātaṃ sudhākalpaṃ prasannāḥ sarvajantavaḥ |
śṛṇu lakṣmi tasya pūrvasthalatyāgasya kāraṇam || 52 ||
[Analyze grammar]

śeṣājñayā nāgagaṇā pratisaṃvatsaraṃ bhiyā |
kārtikīpūrṇimāyāṃ tu kurvanti garuḍārcanam || 53 ||
[Analyze grammar]

puṣpairdhūpaiḥ sudīpaiḥ sannaivedyairbalibhistathā |
puṣkare te mahātīrthe susnātāstasya pūjanam || 54 ||
[Analyze grammar]

cakrustadā tu kālīyo na cakārā'pyahaṃkṛtaḥ |
nāgapūjopakaraṇaṃ balād bhakṣitumudyataḥ || 55 ||
[Analyze grammar]

tāvattatra samāyāto garuḍo yuyudhe tu taiḥ |
kālīyajātīyasarpaiḥ sarpāstena palāyitāḥ || 56 ||
[Analyze grammar]

anantaṃ śaraṇaṃ jagmustatra gatvā tu pakṣirāṭ |
yuddhaṃ cakāra tumulaṃ tvanantaṃ jitavān khagaḥ || 57 ||
[Analyze grammar]

kālīyastu vidudrāva jagāma yamunāhradam |
na taṃ saubhariśāpena khagendro gantumīśvaraḥ || 58 ||
[Analyze grammar]

garuḍastvekadā pūrvaṃ matsyabhakṣaṇavāñchayā |
tapataḥ saubhareryamītaṭasthasya samīpataḥ || 59 ||
[Analyze grammar]

jagrāha cañcunā mīnaṃ mīno'pi daivayogataḥ |
cañcvā viyukto nikaṭe papāta saubharestadā || 60 ||
[Analyze grammar]

śaraṇāgatarakṣāṃ saṃkuru cetyāha mīnarāṭa |
munirāha garuḍaṃ taṃ punarādātumudyatam || 61 ||
[Analyze grammar]

gaccha dūraṃ gaccha dūraṃ khagendra matsamīpataḥ |
karomi bhasmasāttūrṇaṃ yadyāgacchasi me hradam || 62 ||
[Analyze grammar]

madīyaśāpāt tūrṇaṃ tvaṃ bhasmasād bhavitāsi vai |
saubharestu vacaḥ śrutvā pracacāla khageśvaraḥ || 63 ||
[Analyze grammar]

smāraṃ smāraṃ kṛṣṇapādaṃ taṃ praṇamya jagāma ha |
itihetorgaruḍaḥ sa nāyāti yamunāhradam || 64 ||
[Analyze grammar]

ato nirbhayatāmāpya kālīyastatra saṃsthitaḥ |
śrīkṛṣṇasya pratāpena divyo bhakte'bhavattataḥ || 65 ||
[Analyze grammar]

gato ramaṇakaṃ khaṇḍaṃ nāginyāśchāyayā saha |
mūlarūpā tu mokṣaṃ sā surasā saṃjagāma ha || 66 ||
[Analyze grammar]

nāgarūpā'pi tiryañcī pātivratyaparāyaṇā |
patiṃ prāptvā rakṣayitvā bhūtvā dvedhā'cyutā'rthanāt || 67 ||
[Analyze grammar]

kṛṣṇadāsyaṃ gatā dhāmni patyau chāyā'pyavartayat |
evaṃ rakṣā kṛtā cāpi kṛṣṇanārāyaṇena vai || 68 ||
[Analyze grammar]

kimasti durlabhaṃ lakṣmi bhagavaddhyāyino'tra vai |
paratrāpi ca daurlabhyaṃ saulabhye parivartate || 69 ||
[Analyze grammar]

tasmād dhyeyaḥ sadā kṛṣṇaḥ sukhavāñcchāprapūrakaḥ |
paṭhanācchravaṇāccāsya nāgabhītirna jāyate || 70 ||
[Analyze grammar]

iti śrīlakṣmīnārāyaṇīyasaṃhitāyāṃ prathame kṛtayugasantāne yamunāhradasthakālīyasarpasya pativratāyāḥ surasānāginyā bhagavatprāptiḥ patisaubhāgyasātatyaṃ nāgabhakṣakagaruḍasya saubhariśāpāt yamunāhrade sarpasya nirbhayatā paścād ramaṇake vāsa ityādinirūpaṇanāmā saptatyadhikacatuśśatatamo'dhyāyaḥ || 470 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Lakshminarayana Samhita Chapter 470

Cover of edition (2011)

Shri Lakshmi Narayana Samhita
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2011)

शेतायनव्यास (Shwetayan Vyas)

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: