Lakshminarayana Samhita [sanskrit]

by Shwetayan Vyas | 1,169,834 words | ISBN-10: 8170801818 | ISBN-13: 9788170801818

The Lakshminarayana Samhita Chapter 467 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Lakshmi-narayana-samhita is an encyclopaedic work devoted to Narayana although it deals with various deities. The work is written in Puranic style and divided into four books according to the four Yugas. In total, the work consists of roughly 120,000 metrical verses.

śrīnārāyaṇa uvāca |
śṛṇu lakṣmi kalāvatyā vṛṣabhānostu yoṣitaḥ |
pativratāyāḥ sāmarthyaṃ pravadāmi mahottamam || 1 ||
[Analyze grammar]

pitṝṇāṃ mānasī kanyā kamalāṃśā kalāvatī |
sundarī vṛṣabhānasya pativrataparāyaṇā || 2 ||
[Analyze grammar]

yasyāstu tanayā rādhā kṛṣṇaprāṇādhikā priyā |
śrīkṛṣṇārdhāṃśasambhūtā tena tulyā ca tejasā || 3 ||
[Analyze grammar]

babhūvuḥ kanyakāstisraḥ pitṝṇāṃ mānasātpurā |
kalāvatī ratnadhanyā menakā ca dināntare || 4 ||
[Analyze grammar]

ratnadhanyā tu janakaṃ varayāmāsa bhūbhṛtam |
himācalaṃ hareraṃśaṃ varayāmāsa menakā || 5 ||
[Analyze grammar]

ratnadhanyāsutā sītā rāmapatnī pativratā |
menāputrī satī śaṃbhupatnī ca pārvatī tathā || 6 ||
[Analyze grammar]

ayonisaṃbhave cobhe pativrate rame śubhe |
kalāvatī sucandraṃ tu varayāmāsa satpatim || 7 ||
[Analyze grammar]

manuvaṃśīyanṛpatiṃ prāpya varṣasahasrakam |
reme rājye tato rājā saṃvirakto babhūva ha || 8 ||
[Analyze grammar]

jagāma tapase vindhyaśailaṃ saha svayoṣitā |
pulahāśramamāsādya tapastepe'tidāruṇam || 9 ||
[Analyze grammar]

mokṣākāṃkṣī nirāhāro divyavarṣasahasrakam |
samādhimāpa nṛpatirdhyātvā kṛṣṇapadāmbujam || 10 ||
[Analyze grammar]

tadgātravyāptavalmīkaṃ patnī dūraṃ cakāra sā |
niśceṣṭitaṃ patiṃ dṛṣṭvā prāṇā'sañcāravigraham || 11 ||
[Analyze grammar]

māṃsaśoṇitaśūnyaṃ tamasthisaṃsaktavigraham |
śokaṃ cakāra sā rājñī sā ruroda kalāvatī || 12 ||
[Analyze grammar]

he nāthanāthetyuccārya pātivratyaparāyaṇā |
śrutvā tu rodanaṃ tasyāḥ kṛpayā sa kṛpālayaḥ || 13 ||
[Analyze grammar]

āvirbabhūva jagatāṃ pitāmaho hyajaḥ svayam |
brahmā tāṃ ca nṛpaṃ cāpi vilokya śokamāpa ha || 14 ||
[Analyze grammar]

tataḥ kamaṇḍalujalenāsicya nṛpavigraham |
jīvaṃ saṃcārayāmāsa brahmaśaktyā sa viśvasṛṭ || 15 ||
[Analyze grammar]

rājā tu purato dṛṣṭvā jagaddhātārameva tam |
praṇanāma pratuṣṭāva prasannavadanekṣaṇam || 16 ||
[Analyze grammar]

brahmā nṛpaṃ samuvāca varaṃ vṛṇu yathepsitam |
rājā vavre tu nirvāṇaṃ nityamokṣaṃ paraṃ padam || 17 ||
[Analyze grammar]

śrutvā brahmā varaṃ dātumudyatastvabhavad yadā |
kalāvatī mahāsādhvī brahmāṇamāha sādaram || 18 ||
[Analyze grammar]

yadi muktiṃ nṛpendrāya dadāsi kamalodbhava |
tato'balāyā he brahman kā gatirme vinā dhavam || 19 ||
[Analyze grammar]

vinā kāntaṃ tu kāntānāṃ kā śobhā vidhavātmani |
vrataṃ ta pativratāyāśca patireva śrutau matam || 20 ||
[Analyze grammar]

guruścābhīṣṭadevo hi tapodharmamayaḥ patiḥ |
sarve vai bāndhavāḥ śreṣṭhāḥ patitulyā na yoṣitām || 21 ||
[Analyze grammar]

sarveṣāṃ tu priyatamo bandhurna svāminaḥ paraḥ |
sarvadharmāt parā brahman patisevā sudurlabhā || 22 ||
[Analyze grammar]

vrataṃ dānaṃ tapaḥ pūjā japahomādikaṃ tu yat |
svāmisevāvihīnāyāḥ sarvaṃ tanniṣphalaṃ bhavet || 23 ||
[Analyze grammar]

sarvatīrtheṣu ca snānaṃ tathā pṛthcyāḥ pradakṣiṇā |
sarvayajñeṣu dīkṣā ca mahādānavratāni vai || 24 ||
[Analyze grammar]

vedānāṃ paṭhanaṃ cāpi yāvantyapi tapāṃsi ca |
satāmarthe bhojanaṃ ca viprārcā devasevanam || 25 ||
[Analyze grammar]

cāturmāsyatapakṛcchracāndrāyaṇādikaṃ tathā |
etāni svāmisevāyāḥ kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm || 26 ||
[Analyze grammar]

svāmisevāvihīnā yā vadanti svāmine kaṭu |
patanti kālasūtre tā yāvaccandradivākarau || 27 ||
[Analyze grammar]

sarpāśca kṛmayastatra daśanti tā divāniśam |
mūtraśleṣmapurīṣāṇāṃ bhakṣaṇaṃ kārayanti tāḥ || 28 ||
[Analyze grammar]

tāsāṃ mukhe dadatyevamulkāstu yamakiṃkarāḥ |
evaṃ vai yātanā bhuktvā kṛmiyoniṃ prayānti tāḥ || 29 ||
[Analyze grammar]

bhakṣanti tatra malinaṃ yānti mānuṣatāṃ tataḥ |
itiśrutaṃ mayā sadbhyo vedavākyebhya ityataḥ || 30 ||
[Analyze grammar]

kiṃ vadāmi jagaddhātarna jānāmyabalā yataḥ |
tvaṃ pitā jagatāṃ dhātā yogī guruḥ satāṃ sadā || 31 ||
[Analyze grammar]

sarvajñaṃ kiṃ bodhayāmi mā viyojaya māṃ pitaḥ |
prāṇā'dhiko'yaṃ kānto me yadi mukto babhūva ha || 32 ||
[Analyze grammar]

mama ko rakṣitā brahman dharmasya yauvanasya ca |
kaumāre rakṣitā tāto datvā pātrāya mucyate || 33 ||
[Analyze grammar]

lagnena rakṣitā kānto yāvajjīvati vai patiḥ |
tadabhāve suto rakṣet trātāraste trayaḥ smṛtāḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

arakṣake satī sādhvī tvanyāśrayamupāvrajet |
tadadhīnā bhavet tatra pātivratyaṃ layaṃ vrajet || 35 ||
[Analyze grammar]

bahujanmārjitaṃ puṇyaṃ tadā nāryā vinaśyati |
bālye ca yauvane kānte vārdhakye'pi satīstriyāḥ || 36 ||
[Analyze grammar]

pativratāyāḥ kānte sve sarvakāle samā spṛhā |
putre sneho hi mātṝṇāṃ bhavetsarvādhiko'pi ca || 37 ||
[Analyze grammar]

patisnehasya sādhvīnāṃ kalāṃ nārhati ṣoḍaśīm |
putrasya stanyalābhānto miṣṭānne bhojanāvadhi || 38 ||
[Analyze grammar]

svārthināṃ svārthalābhāntaḥ sneho bhavati na dhruvaḥ |
kānte snehaḥ satīnāṃ tu svapne jāgrati santataḥ || 39 ||
[Analyze grammar]

smṛtyanto bandhuvicchedaḥ putrāṇāṃ tu tato'dhikaḥ |
sudāruṇaḥ svāminastu duḥkhaṃ nātaḥ paraṃ striyāḥ || 40 ||
[Analyze grammar]

avidagdhā yathā dagdhā jvaladagnau viṣādane |
tathā'vidagdhā dagdhā syāt svāmino virahānale || 41 ||
[Analyze grammar]

nā'nne tṛṣṇā jale tṛṣṇā'mbare bhogye na tṛṣṇikā |
gṛhe yaśasi saundarye sādhvīnāṃ svāminaṃ vinā || 42 ||
[Analyze grammar]

virahāgnau mano dagdhaṃ raktaṃ dagdhaṃ tathā''nanam |
bhuktaṃ dagdhaṃ dhanaṃ dagdhaṃ bhavedagnau tṛṇaṃ yathā || 43 ||
[Analyze grammar]

nahi kāntātparo bandhurnahi kāntātparaḥ priyaḥ |
nahi kāntāt paro devo nahi kāntātparo guruḥ || 44 ||
[Analyze grammar]

nahi kāntātpare prāṇā nahi kāntāt paraḥ striyāḥ |
nahi kāntātparo dharmo nahi kāntāt paraṃ dhanam || 45 ||
[Analyze grammar]

nimagnaṃ śrīkṛṣṇanārāyaṇe yathā satāṃ manaḥ |
yathaikaputre mātuśca kṛpaṇānāṃ dhane yathā || 46 ||
[Analyze grammar]

yathā bhayeṣubhītānāṃ śāstreṣu viduṣāṃ yathā |
stanyapāne śiśūnāṃ ca śilpeṣu śilpināṃ yathā || 47 ||
[Analyze grammar]

yathā kānte kāminīnāṃ tathā priye mano mama |
taṃ vinā jīvituṃ brahman kṣaṇamekaṃ na vai kṣamam || 48 ||
[Analyze grammar]

maraṇaṃ tu varaṃ tāsāṃ jīvanaṃ maraṇāyate |
tadbhartṛrahitānāṃ ca satīnāṃ śokacetasām || 49 ||
[Analyze grammar]

anyaśoko bhaved dūraḥ pānabhojanakhelanaiḥ |
kāntaśoko vardhate vai pānabhojanakhelane || 50 ||
[Analyze grammar]

satī nārī paticchāyā viyoktuṃ nārhati kvacit |
patipuṇyakṛtā mūrtiḥ patyāveva susajjate || 51 ||
[Analyze grammar]

svāminā kṛtapuṇyasya phalaṃ nārī pativratā |
phalabhogaḥ svāmino'sti kathaṃ sādhvī viyujyate || 52 ||
[Analyze grammar]

viyoge phalabhogo na kṛtaṃ patyurnirarthakam |
tasmānnārī satī nityaṃ yuyuje svāminā śubhā || 53 ||
[Analyze grammar]

itare khalu naśyanti dehanāśe svabhāvataḥ |
nārī karmaphalā mūrtiḥ sārthā janmani janmani || 54 ||
[Analyze grammar]

tato brahman patiṃ muktaṃ cet karoṣi mayā vinā |
tvāṃ śaptvā tvāṃ pradāsyāmi prasahya strīvadhaṃ hyagham || 55 ||
[Analyze grammar]

śrutvā kalāvatīvākyaṃ vismitaśca prajāpatiḥ |
hitaṃ syāttu yathā satyāstathovāca bhayānvitaḥ || 56 ||
[Analyze grammar]

vatse muktiṃ na dāsyāmi svāminaṃ te tvayā vinā |
tava puṇyaṃ tathā tvāste svargabhogena naśyati || 57 ||
[Analyze grammar]

muktaṃ kartuṃ tvayā sārdhaṃ sāmprataṃ nāhamīśvaraḥ |
sute muktiḥ puṇyabhogaṃ vinā sarvasya durlabhā || 58 ||
[Analyze grammar]

nirvāṇatāṃ samāpnoti dharmī bhogena nāśane |
bahukālaṃ svargabhogaṃ kuruṣva svāminā saha || 59 ||
[Analyze grammar]

tataśca yuvayorjanma bhavitā yamunātaṭe |
yadā bhaviṣyati satī kanyā te rādhikā svayam || 60 ||
[Analyze grammar]

jīvanmuktau tayā sārdhaṃ golokaṃ saṃgamiṣyathaḥ |
sādhvī vai sattvayukteyaṃ mā māṃ śaptuṃ samarhasi || 61 ||
[Analyze grammar]

jīvanmuktāḥ samāḥ santaḥ kṛṣṇanārāyaṇe ratāḥ |
ityaktvā prayayau brahmā svālayaṃ yayatuśca tau || 62 ||
[Analyze grammar]

svargaṃ bhuktvā sucandraśca vṛṣabhānurbabhūva ha |
padmāvatyā hi jaṭhare surabhānasya retasā || 63 ||
[Analyze grammar]

jātismaro hareraṃśo haripādābjamānasaḥ |
nandabandhurmahāyogī vaiṣṇavaḥ paramo mahān || 64 ||
[Analyze grammar]

kalāvatī kānyakubje babhūvā'yonisaṃbhavā |
jātismarā mahāsādhvī bhanandasya suputrikā || 65 ||
[Analyze grammar]

yajñakuṇḍotthitāṃ tāṃ ca labdhvā sukanakaprabhām |
mālāvatyai dadau patnyai sā pupoṣa praharṣitā || 66 ||
[Analyze grammar]

cakre kalāvatīnāma cakāra sumahotsavam |
bhavandano nṛpatistāṃ pradadau vṛṣabhānave || 67 ||
[Analyze grammar]

jātismaro hareraṃśo vṛṣabhānurupādade |
tasyāṃ kanyā'bhavad rādhā kṛṣṇanārāyaṇapriyā || 68 ||
[Analyze grammar]

tasyā vivāho bhāṇḍīre vaṭe brahmā vyadhāpayat |
kṛṣṇena saha rādhāyāḥ sukhaṃ prāpātirādhikā || 69 ||
[Analyze grammar]

rādhaikadā satī kṛṣṇaṃ vṛndāvane rahasthale |
kṛṣṇajanmadine kṛṣṇaṃ snapayāmāsa sundarī || 70 ||
[Analyze grammar]

yamījalena tatraiva sasmāra svakagodhanam |
golokādāgatā gāvastasyāḥ smaraṇamātrataḥ || 71 ||
[Analyze grammar]

sunandā sumanāścāpi suśīlā surabhistathā |
kapilā paṃcamī ceti svavaṃśavistarairyutā || 72 ||
[Analyze grammar]

vātsalyadṛṣṭyā kṛṣṇasya tāsāmūdhāṃsi susruvuḥ |
vavṛṣuḥ payasāṃ pūraistadūdhāṃsi payodharāḥ || 73 ||
[Analyze grammar]

kṛṣṇaḥ saṃsnāpitastābhiḥ śṛṃgāritaśca rādhayā |
kṛṣṇena kṛtasatkārā vārāṇasīṃ yayustu tāḥ || 74 ||
[Analyze grammar]

rādhā saṃbhojayāmāsa ramayāmāsa taṃ patim |
janmotsavaṃ sukhaṃ kṛtvā yayau kṛṣṇo gṛhaṃ nijam || 75 ||
[Analyze grammar]

vārāṇasyāṃ tu tā gāvaḥ śaṃkaraṃ paramīśvaram |
dhārāsārairavicchinnardugdhānāṃ pāpanāśinām || 76 ||
[Analyze grammar]

snapayāmāsuratyarthaṃ tāvadyāvaddhrado'bhavat |
śaṃbhuryatrā'bhavat pūrvaṃ sthitaḥ snātaśca dugdhakaiḥ || 77 ||
[Analyze grammar]

āgatānāṃ gavāṃ snehāt pratijagāma yatsthale |
tatsthalaṃ tvabhat khyātaṃ kapilāhrada eva yat || 78 ||
[Analyze grammar]

kapiladhārā tattīrthe tatra śrāddhena pāyasaiḥ |
agniṣvāttā barhiṣada ājyapāḥ sāmapāstathā || 79 ||
[Analyze grammar]

pitarastvanyajātīyā api tṛpyanti śāśvatam |
paṭhanācchravaṇāllakṣmi mokṣadaṃ kathitaṃ tava || 80 ||
[Analyze grammar]

iti śrīlakṣmīnārāyaṇīyasaṃhitāyāṃ prathame kṛtayugasantāne rādhikāmātuḥ kalāvatyā vṛṣabhānoḥ patnyā prāgbhave sucandrapatnyāḥ kalāvatyāstasyāḥ pātivratyena patyustapasā ca dampatyorvṛṣabhānukalāvatīrūpeṇa yamunātaṭe janma tayoḥ putrī rādhikā kṛṣṇajanmotsave godugdhaiḥ kṛṣṇaṃ snapayāmā |
setyādinirūpaṇanāmā saptaṣaṣṭyadhika catuśśatatamo'dhyāyaḥ || 467 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Lakshminarayana Samhita Chapter 467

Cover of edition (2011)

Shri Lakshmi Narayana Samhita
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2011)

शेतायनव्यास (Shwetayan Vyas)

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: