Lakshminarayana Samhita [sanskrit]

by Shwetayan Vyas | 1,169,834 words | ISBN-10: 8170801818 | ISBN-13: 9788170801818

The Lakshminarayana Samhita Chapter 432 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Lakshmi-narayana-samhita is an encyclopaedic work devoted to Narayana although it deals with various deities. The work is written in Puranic style and divided into four books according to the four Yugas. In total, the work consists of roughly 120,000 metrical verses.

śrīnārāyaṇa uvāca |
śrūyatāṃ ca tvayā lakṣmi pātivratyaparāyaṇām |
divyāṃ camatkṛtiṃ vakṣye pāpatāpavināśinīm || 1 ||
[Analyze grammar]

pāñcāladeśe saurāṣṭre hemantākhyo'bhavannṛpaḥ |
śaśāsa rājyaṃ dharmeṇa paścime puṇyalālasaḥ || 2 ||
[Analyze grammar]

pūrvaṃ dānaṃ kṛtaṃ tena ratnānāṃ kanakasya ca |
jalaṃ mūlyātmakaṃ nāsti jaladānaṃ tu nā'karot || 3 ||
[Analyze grammar]

tena doṣeṇa rājño vai liptasya ca śanaiḥ śanaiḥ |
sampaddhānirjāyate sma gajāśvā rogapīḍitāḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

gomahiṣyādi yacchreṣṭhaṃ naṣṭaṃ paśudhanaṃ hi tat |
ajāvikaṃ samastaṃ ca vanyaṃ mṛgādikaṃ tathā || 5 ||
[Analyze grammar]

rogaprapīḍitaṃ sarvaṃ vināśamagamacchanaiḥ |
anāvṛṣṭirabhūttasya nirmānuṣyavidhāyinī || 6 ||
[Analyze grammar]

deśaḥ śuṣkastato jātaḥ prajā deśāntaraṃ yayuḥ |
rājyakośādikaṃ jātaṃ śūnyaṃ riktaṃ ca nirbalam || 7 ||
[Analyze grammar]

jñātvā tvanye nṛpāḥ pañca militvā yānamācaran |
taṃ jetuṃ sulabhaṃ matvā samājagmuḥ samantataḥ || 8 ||
[Analyze grammar]

pāñcālarājaṃ yuddhena jigyurninyuśca sampadaḥ |
hemantaḥ svapativratāpatnyā yuktastu raivate || 9 ||
[Analyze grammar]

dhātrībhṛtyādisahito viveśa girigahvaram |
māninyā bhāryayā yukto vanyairyātrāṃ carannṛpaḥ || 10 ||
[Analyze grammar]

cintayāmāsa bahudhā badarījambvaraṇyake |
phalakandakṛtāhāraḥ kimetad dukhaḥmāgatam || 11 ||
[Analyze grammar]

mayā dānaṃ pradattaṃ vai bahudhā pratiparvaṇi |
mātṛpitṛhitaṃ sarvaṃ kṛtavānasmi sevakaḥ || 12 ||
[Analyze grammar]

guravastoṣitā nityaṃ brāhmaṇāścāpi rakṣitāḥ |
dharmaḥ surakṣitaḥ śaśvad devāścāpi prapūjitāḥ || 13 ||
[Analyze grammar]

indriyāṇāṃ vaśe nāhaṃ nāhaṃ vyasanalampaṭaḥ |
na cauryapāradāryādikartṛsaṃgī kadācana || 14 ||
[Analyze grammar]

tathāpi vai kathaṃ cedaṃ dāridryaṃ samupāgatam |
parājayo mahān jāto viruddhā bāndhavādayaḥ || 15 ||
[Analyze grammar]

ye'nukūlāstu te sarve'dhunā''ptāḥ pratikūlatām |
kasya vā karmaṇaścedaṃ phalamāptaṃ mayā prabho || 16 ||
[Analyze grammar]

evaṃ cintayatastasya raivatādrivane'niśam |
yātrārthaṃ tvāgatastatra tadgururyājakābhidhaḥ || 17 ||
[Analyze grammar]

prāptaśca satkṛto vanyaistṛpto nataśca pādayoḥ |
papraccha duḥkhaprāpteḥ sa pāñcāleśastu kāraṇam || 18 ||
[Analyze grammar]

dāridryaṃ kośanāśaśca śatrubhiḥ saṃparājayaḥ |
rājyanāśo vane vāso bāndhavā vimukhāḥ katham || 19 ||
[Analyze grammar]

mama deśe'pyanāvṛṣṭiḥ kathametad guro vad |
iti pṛṣṭo gururdhyātvā vijñāya pūrvajanmajam || 20 ||
[Analyze grammar]

karma tatkāraṇaṃ sarvaṃ tasmai cāha śṛṇu nṛpa |
purā'raṇyanivāsī tvaṃ vyādhaḥ prāṇivihiṃsakaḥ || 21 ||
[Analyze grammar]

niṣṭhuraścauryakuśalo dharmakarmavivarjitaḥ |
kṛṣṇanārāyaṇanāmno japakāryavirodhyapi || 22 ||
[Analyze grammar]

kṛṣṇasmaraṇahīnaśca praṇāmavarjitaḥ sadā |
śastrajīvī mārgalabdhaprajāpīḍākaraḥ śaṭhaḥ || 23 ||
[Analyze grammar]

bālāpatyamṛgāṇāṃ pakṣiṇāṃ hatyākarasya te |
apatyāni na jāyante jātasya garbhapātatā || 24 ||
[Analyze grammar]

viśvāsaghātakatvena bāndhavā naiva sodarāḥ |
mārgapīḍākaratvena mitrasuhṛdvivarjitaḥ || 25 ||
[Analyze grammar]

sādhūnāṃ ca tiraskārāt śatrubhiste parābhavaḥ |
kadā'pyadattadoṣeṇa dāridryaṃ te hyupasthitam || 26 ||
[Analyze grammar]

pravāsināṃ kaṣṭadastvaṃ kaṣṭamudvejanaṃ tava |
sarvāvamānakartā tvaṃ cāvamānaṃ gato mahat || 27 ||
[Analyze grammar]

jalādīnāmadānena vane tvaṃ jalapīḍitaḥ |
nirāhāro bhavasyeva pūrvakarmavipākataḥ || 28 ||
[Analyze grammar]

atha rājaṃtvayā'raṇye sukṛtaṃ rājyadaṃ kṛtam |
śṛṇu kaścinmunistatra karṣaṇākhyaḥ samāgataḥ || 29 ||
[Analyze grammar]

brahmacaryavratī kṛṣṇapātivratyaparāyaṇaḥ |
tadā tvaṃ dhanurādāya mārgaṃ ruddhvā puraḥ sthitaḥ || 30 ||
[Analyze grammar]

pṛṣṭavān ceddravyamasti dīyatāṃ me vanecara |
muniḥ prāhā'vyayaṃ dravyaṃ madagre vartate śaṭha || 31 ||
[Analyze grammar]

yadīcchasi pradāsye'haṃ pātraṃ gṛhāṇa cedasi |
śrutvā taṃ viḥsmitastatra kīdṛk pātraṃ dhanaṃ ca kim || 32 ||
[Analyze grammar]

vicāryaṃ proktavānenaṃ dehi cedasmi pātrakam |
karṣaṇastasya vacasā tutoṣa prāha re śaṭha || 33 ||
[Analyze grammar]

kati hatyā kṛtāścātra vada niṣkapaṭaṃ purā |
vyādhaḥ prāha mayā'raṇye pāre sahasra ghātitāḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

paśavaḥ pakṣiṇaścānye svalpā vai mānavā api |
karṣaṇaḥ prāha pāpī tvaṃ pāpakṣālanamicchasi || 35 ||
[Analyze grammar]

tadā pāpānyahaṃ te'tra kṣālayāmi yadīcchasi |
vyādhaḥ prāha samicchāmi pāpānāṃ kṣālanaṃ mama || 36 ||
[Analyze grammar]

karṣaṇaḥ prāha prathamaṃ snātvā''yāhi madāntike |
vyādhaḥ snātvā''yayau paścāt tulasīdalamiśratam || 37 ||
[Analyze grammar]

kṛṣṇaprāsādikaṃ vāri tasmai pānārthamarpitam |
apibat sa jalaṃ śiṣṭaṃ mastake dhṛtavāṃstataḥ || 38 ||
[Analyze grammar]

guroścaraṇau prakṣālyā'pyapibat salilaṃ punaḥ |
karṣaṇena tadā tasya karṇe dakṣe punaḥ punaḥ || 39 ||
[Analyze grammar]

oṃ namaḥ śrīkṛṣṇanārāyaṇāya svāmine namaḥ |
vāratrayaṃ mahāmantraḥ śrāvitastāvadeva tu || 40 ||
[Analyze grammar]

taccharīrālomakūpebhyaśca pāpāni sarvaśaḥ |
nirgatāni mūrtimanti hatyādīni sahasraśaḥ || 41 ||
[Analyze grammar]

rurudustāni sarvāṇi dīnāni vikṛtāni ca |
bhayaṃkarāṇi sarvāṇi prāhustaṃ karṣaṇaṃ tadā || 42 ||
[Analyze grammar]

asmākaṃ ko'styaparādhaḥ kathaṃ ca muninā tvayā |
niṣkāsitānyasya dehād dayāṃ kuru kṛpāṃ kuru || 43 ||
[Analyze grammar]

dehi vāsaṃ tvayi yadvā tasmin yadvā sthalāntare |
avaśyameva bhoktavyaṃ kṛtaṃ tena vanāntare || 44 ||
[Analyze grammar]

karṣaṇastu tadā prāha kṛṣṇanāmnā tvaghāni vai |
prajvalantyājanmajāni yuṣmākaṃ tādṛśī gatim || 45 ||
[Analyze grammar]

kariṣyāmi kṣaṇenaiva tato dūraṃ pragacchata |
na matsāmye sthitirvo'sti dūraṃ gacchata sarvathā || 46 ||
[Analyze grammar]

ityuktāni tu pāpāni mūrtimanti gatāni vai |
dāmodarasya tīrthasya parvate saṃbhramanti hi || 47 ||
[Analyze grammar]

atha vyādhena vanyaiśca phalaiḥ saṃbhojito guruḥ |
sarojalaṃ samānīya tṛṣā tasya nivāritā || 48 ||
[Analyze grammar]

sugandhīni supuṣpāṇi kundānyānīya yatnataḥ |
mālādikaṃ racayitvā kaṇṭhe śirasi pūjitaḥ || 49 ||
[Analyze grammar]

pādāvanejanaṃ tasya dehāvamardanaṃ tathā |
kṛtaṃ vyajanapavanaḥ śītalo vījitastadā || 50 ||
[Analyze grammar]

evaṃ sādhoḥ kṛtā pūjā karṣaṇarṣerhi bhāvataḥ |
kṛṣṇapūjopahārāṇi samānītāni tena ca || 51 ||
[Analyze grammar]

prasādo bhakṣito vāri pītaṃ prāsādikaṃ tathā |
evaṃ vyādhena bhaktena paricaryā kṛtā tadā || 52 ||
[Analyze grammar]

puṇyaṃ jātaṃ mahattatrāśīrvādā guruṇā'rpitāḥ |
rājyavān dhanavān lakṣmīpūrito bhava pārthiva || 53 ||
[Analyze grammar]

ityuktvā satkṛtiṃ labdhvā yayau tīrthāntaraṃ guruḥ |
vyādho himaprabhāveṇa rātrāveva mṛtiṃ gataḥ || 54 ||
[Analyze grammar]

sa ca tvaṃ bhūriyaśasaḥ saurāṣṭranṛpatergṛhe |
kumāro'si janiṃ prāptaḥ sādhusevā kṛtā tvayā || 55 ||
[Analyze grammar]

tena puṇyena rājā'bhūḥ puṇyaṃ sarvaṃ tu bhakṣitam |
puṇyanāśaṃ vilokyaiva dāmodarasya sannidhau || 56 ||
[Analyze grammar]

raivatādrau tu te'ghāni yāni vidrāvitāni vai |
tāni saṃpaśya sarvāṇi punastvāṃ vai vavalgire || 17 ||
[Analyze grammar]

teṣāṃ balena cedṛk te bhramaṇaṃ patanādikam |
jātaṃ rājan yatastāni pāpāni prāgbhave tava || 58 ||
[Analyze grammar]

ṛṣiṇā dayayā naiva prajvālitāni sarvathā |
sajīvanāni yātāni tāni punarvavalgire || 59 ||
[Analyze grammar]

tasmāt kṛṣṇakṛṣṇakṛṣṇakṛṣṇanārāyaṇa prabho |
harekṛṣṇa parabrahma vāsudeva ramāpate || 60 ||
[Analyze grammar]

śrīpate rādhikākānta kamaleśa prabhāpate |
māṇikīśa jayālakṣmīpate śrīpārvatīpate || 61 ||
[Analyze grammar]

satāṃ pate kṛpāsindho bhaktapate sumuktide |
sāvitrīśa tulasīṣṭa gaṃgāsarasvatīpate || 62 ||
[Analyze grammar]

yogipatipate siddhāsādhvīpativratāpate |
antarātman mamā'ghāni prajvālaya vināśaya || 63 ||
[Analyze grammar]

dāso'haṃ kiṃkaraste'smi sevā'rhaṃ pāvanaṃ kuru |
rakṣaya māṃ pādadāsye kaiṃkarye pātivratyake || 64 ||
[Analyze grammar]

ityarthanāṃ kuru bhūbhṛt sarvaṃ śreṣṭhaṃ bhaviṣyati |
maṃgalānāṃ prade kṛṣṇe tuṣṭe sarvaṃ nirāmayam || 65 ||
[Analyze grammar]

ahaṃ vai yājakaste'smi gururyājakanāmataḥ |
tava kalyāṇakṛccāsmi vada kiṃ karavāṇi te || 66 ||
[Analyze grammar]

yadīcchasi sukhaṃ rājyaṃ dhanadhānyādisampadaḥ |
svargāpavargau yadi vā sāyujyaṃ vā hareḥ padam || 67 ||
[Analyze grammar]

kimicchasi vada rājan kṛtakṛtyo bhavā'tra me |
śrutvā jagāda hemanto harṣavihvalamānasaḥ || 68 ||
[Analyze grammar]

rājyaṃ cecchāmi nirvighnaṃ śatrūṇāṃ garvabhañjakam |
tataśca śrīkṛṣṇanārāyaṇasya caraṇe sadā || 69 ||
[Analyze grammar]

pātivratyaparāṃ bhaktiṃ samicchāmi sadā dvija |
śrutvā taṃ yājakastvāha yuktān dharmān nibodha me || 70 ||
[Analyze grammar]

dānena labhate rājyaṃ svargaṃ sampad dhanāni ca |
sevayā labhate tvāyurbhāgyaṃ bhogyaṃ sutādikān || 71 ||
[Analyze grammar]

bhaktyā labhate govindacaraṇaṃ dhāma śāśvatam |
satsaṃgena mahāśāntiṃ sukhaṃ cānandaśevadhim || 72 ||
[Analyze grammar]

etaccatuṣṭayaṃ rājan yathāśakti samācara |
gāṃ dehi pṛthivīṃ dehi svalpāmapi dvijāya vai || 73 ||
[Analyze grammar]

tena lakṣmīṃ ca pṛthivīṃ punaḥ prāpsyasi satvaram |
śayyāchatrādikaṃ dehi rājyaṃ prāpsyasi vai punaḥ || 74 ||
[Analyze grammar]

svarṇaṃ raupyaṃ dhanaṃ dehi tena prāpsyasi sampadaḥ |
nārāyaṇahrade snātvā dāmodaraṃ samarcaya || 75 ||
[Analyze grammar]

vāmanaste punarjayaṃ kārayiṣyatyasaṃśayam |
kṛṣṇanārāyaṇamūrtidānaṃ kuru gurau śubham || 76 ||
[Analyze grammar]

jaladānaṃ prapādānaṃ kuru cātra vanāntare |
putrān prāpsyasi rājendra tvātmatulyaparākramān || 77 ||
[Analyze grammar]

yannāsti tattu saṃkalpād dehi jalasya sākṣitaḥ |
paścātprāpte pradātavyaṃ kāryaṃ śāṭhyaṃ na karhicit || 78 ||
[Analyze grammar]

sevāṃ sādhujanānāṃ ca kuru prāpsyasi cāyuṣam |
bhogyaṃ vastuprajātaṃ ca dārāḥ sutānavāpsyasi || 79 ||
[Analyze grammar]

pātivratyaṃ kuru kṛṣṇe satīvat sarvathā'nagha |
sevanaṃ pūjanaṃ tasmai sunaivedyaṃ jalārpaṇam || 80 ||
[Analyze grammar]

yathartusnānaśṛṃgāraṃ samutsāhamahotsavam |
vratamudyāpanaṃ cānyad yatkiñcicchakyameva tat || 81 ||
[Analyze grammar]

kuru dāsyaṃ ca kaiṃkaryaṃ dhyānaṃ ca bhajanaṃ japam |
sarveṣāṃ sukhado bhūtvā prāpsyasi dhāma cākṣaram || 82 ||
[Analyze grammar]

rādhākṛṣṇaṃ ramākāntaṃ lakṣmīnārāyaṇaṃ prabhum |
śivāśivaṃ pārvatīśaṃ śrīpatiṃ kamalāpatim || 83 ||
[Analyze grammar]

māṇikīśaṃ prabhākāntaṃ jayeśaṃ lalitāpatim |
padminīśaṃ ca padmeśaṃ durgeśaṃ tulasīpatim || 84 ||
[Analyze grammar]

devīpatiṃ hariṃ kṛṣṇaṃ svāminaṃ śrīnarāyaṇam |
kambhareśaṃ rukmiṇīśaṃ parabrahmātmanāṃ patim || 85 ||
[Analyze grammar]

satāṃ patiṃ sarvanāthaṃ bhajā'ntaryāmiṇaṃ gurum |
rādhādivat sadā pātivratyaṃ pālaya keśave || 86 ||
[Analyze grammar]

gṛhāṇemāṃ gale kaṇṭhīṃ tulasīmālikāṃ śubhām |
oṃ śrīkṛṣṇakṛṣṇakṛṣṇanārāyaṇa namo'stu te || 87 ||
[Analyze grammar]

ityuccārya hariṃ natvā dhyātvā kāntaṃ manoharam |
oṃ namaḥ śrīkṛṣṇanārāyaṇāya svāmine namaḥ || 88 ||
[Analyze grammar]

evaṃ japaṃ kuru rājannaṣṭottaraśataṃ dine |
tena muktiṃ paraprāptisvarūpāṃ tvaṃ labhiṣyasi || 89 ||
[Analyze grammar]

satāṃ divyajanānāṃ tvaṃ kuru saṃgaṃ supuṇyadam |
sādhvīnāṃ ca satīnāṃ ca darśanaṃ kuru vai satām || 90 ||
[Analyze grammar]

sevāṃ pūjāṃ pādacaryāṃ kaiṃkaryaṃ dāsavat kuru |
vaha teṣāṃ pādarajāṃsyapi svaśirasā sadā || 91 ||
[Analyze grammar]

caraṇāmṛtameteṣāṃ piba snāne niyojaya |
satyaśca sādhavo rājannānakhādāśiro'vadhim || 92 ||
[Analyze grammar]

divyāḥ pavitrāḥ puṇyāśca bhāgatyāgavivarjitāḥ |
tānprasevaya yadvat śrīṃ śrīkṛṣṇaṃ ca narāyaṇam || 93 ||
[Analyze grammar]

sadā niṣkāmabhāvena prasevaya śriyāḥ patim |
tena te sakalā lokā bhaviṣyanti vaśānugāḥ || 94 ||
[Analyze grammar]

pratyakṣo bhavitā kṛṣṇanārāyaṇastava gṛhe |
pratyakṣā bhavitā lakṣmīstava sampadvivardhinī || 95 ||
[Analyze grammar]

taveyaṃ mahiṣī rājannityaṃ śrīpūjanaṃ prage |
karotu śrīvṛkṣapatre kuṃkumena virājitām || 96 ||
[Analyze grammar]

rekhābhiḥ sudṛśyarūpāṃ caturbhujāṃ haripriyām |
dhūpadīpasunaivedyajalapuṣpaphalādibhiḥ || 97 ||
[Analyze grammar]

pūjayatu snehabhaktyā prasannā sā bhaviṣyati |
dāsyatyabhīṣṭamevā'syai pātivratyena sevayā || 98 ||
[Analyze grammar]

sarvaṃ te vāñchitaṃ hṛdyaṃ tūrṇaṃ prāptaṃ bhaviṣyati |
ityuktvā yājakastasmai datvā śubhāśiṣastataḥ || 99 ||
[Analyze grammar]

yayau vanāntaraṃ lakṣmi hemantaḥ snānamācarat |
cakre dānaṃ pūjanādi sevāṃ raivatavāsinām || 100 ||
[Analyze grammar]

yogināṃ vaiṣṇavānāṃ ca satsaṃgaṃ cakāra ha |
kathāṃ dāmodarakṛṣṇadevālaye'śṛṇot śubhām || 101 ||
[Analyze grammar]

dhyānaṃ sumananaṃ kṛṣṇanārāyaṇasya cākarot |
śubhānyasya svāpnadarśanānyabhuvan niśāvyaye || 102 ||
[Analyze grammar]

hastimāruhya sacchatro yāti rājyaṃ suvardhitaḥ |
vandito devalokasthaiḥ prajayā tvabhiveṣṭitaḥ || 103 ||
[Analyze grammar]

apsarobhiḥ puṣpamālā''bhūṣaṇairabhivardhitaḥ |
lakṣmyā''gatya kalaśādbhiḥ saṃsnāpitaśca so'bhavat || 104 ||
[Analyze grammar]

gāyakairdevagandharvaigītaiḥ saṃśrāvitaḥ sa ca |
guruvargaiśca mātṛbhistilakaiḥ sā'kṣatairyutaḥ || 105 ||
[Analyze grammar]

lalāṭe śobhitaśchatracāmarādibhirarthitaḥ |
evaṃ dṛṣṭvā ca sa svapnaṃ mumoda prāha yoṣite || 106 ||
[Analyze grammar]

kṛṣṇanārāyaṇadṛṣṭyā rājyaṃ punarmiliṣyati |
śubhaṃ śakunaṃ vijaye vilokya dhvajadarśanam || 107 ||
[Analyze grammar]

yātrāṃ cakāra nagarīṃ rājyaṃ jigāya vai svakam |
jigāyā'nyānmahāśatrūn kāṃścijjagrāha vai vaśān || 108 ||
[Analyze grammar]

rājñāṃ kośagajā'śvāṃśca svayaṃ jagrāha vīryavān |
karadā bhagnasaṃkalpā bhūbhṛtaśca babhūvire || 109 ||
[Analyze grammar]

ekacchatramabhūd rājyaṃ saurāṣṭraviṣayeṣu vai |
putrastasyā'bhavad dhṛṣṭadyumnaścātipratāpavān || 110 ||
[Analyze grammar]

hemanto bhaktasādhūnāṃ sevāṃ cakre dine dine |
kathāṃ śuśrāva kṛṣṇasya nityaṃ rājyagṛhe mudā || 111 ||
[Analyze grammar]

prajāśca vaiṣṇavī jātā pātivratyaparā hareḥ |
yathā''tmani tathā kṛṣṇe bhaktiṃ pracakrire sadā || 112 ||
[Analyze grammar]

santuṣṭaśca svayaṃ kṛṣṇo nārāyaṇaścaturbhujaḥ |
akṣayāyāṃ tṛtīyāyāṃ pratyakṣaḥ samajāyata || 113 ||
[Analyze grammar]

lakṣmīyukto garuḍastho divyabhūṣādibhūṣitaḥ |
nirīkṣya harṣāt pronmatto nanarta pulakāñcitaḥ || 114 ||
[Analyze grammar]

tuṣṭāva parayā bhaktyā prāñjaliḥ premapūritaḥ |
jalaṃ pādāvavanijya dadhāra mukhamastake || 115 ||
[Analyze grammar]

arcayāmāsa sadvastuṣoḍaśakena pārthivaḥ |
vavande sarvadānena purāṇapuruṣaṃ harim || 116 ||
[Analyze grammar]

vande dhṛtvā hṛdaye te padaṃ tīrthāspadaṃ prabho |
yasya sādhoḥ prasaṃgena tārito'haṃ tvayā hare || 117 ||
[Analyze grammar]

sādhusevāratasyā'yaṃ saṃsāro goṣpadāyate |
satsaṃgena hare kṛṣṇa tvayi jātā matirmama || 118 ||
[Analyze grammar]

rājyanāśo'bhavanme te'nugraho yatphalaṃ bhavān |
tathā sevāṃ smṛtiṃ dāsyaṃ pātivratyaṃ pradehi me || 119 ||
[Analyze grammar]

manaste pādayorastu vacaste guṇakīrtane |
netre ca darśane te stāṃ śrotre tava kathāśrave || 120 ||
[Analyze grammar]

rasanā tvatprasāde'stu ghrāṇaṃ tvanmūrtisaurabhe |
carmā'stu sparśane te'tra hastau mandiramārjane || 121 ||
[Analyze grammar]

pādau tvatkṣetragamane cānye tvadarthayojite |
mūrdhā te vandane cāstu kāmastvadarthameva ca || 122 ||
[Analyze grammar]

buddhiste nirṇaye cāstu cittaṃ te cintane sadā |
ahaṃbhāvo'stu kānte me cāyurme tvayi cārpitam || 123 ||
[Analyze grammar]

santu dināni sādhūnāṃ sevāyāṃ premabhāvataḥ |
satsaṃgaste satāṃ cāstu muktiste pādasevanam || 124 ||
[Analyze grammar]

nā'nyāṃ śriyaṃ prakāṃkṣe'haṃ kvacicchrīpatimantarā |
itistutaḥ kṛṣṇanārāyaṇaḥ śrīmañjaleśvaraḥ || 125 ||
[Analyze grammar]

hasan prāha varaṃ tasmai tvāyuṣyaṃ cāyutaṃ param |
bhaktiṃ kṛtvā mama dāsyaṃ pātivratyaṃ vidhāya ca || 126 ||
[Analyze grammar]

mama sāyujyameva tvamāpsyasi svakuṭumbayuk |
tṛtīyāyāmakṣayāyāṃ tvamiva me prapūjanam || 127 ||
[Analyze grammar]

kariṣyanti janāste'pi yāsyanti matpadaṃ dhruvam |
snānaṃ dānaṃ mama pūjāṃ kariṣyanti tu yāḥ prajāḥ || 128 ||
[Analyze grammar]

narānnārīrnayiṣye'haṃ tvakṣaraṃ mama dhāma vai |
iti datvā varaṃ kṛṣṇastatraivā'ntaradhīyata || 129 ||
[Analyze grammar]

rājā cakre satāṃ madhye vāsaṃ śuśrāva satkathām |
pātivratyaparāṃ bhaktiṃ kṛṣṇasya svakuṭumbayuk || 130 ||
[Analyze grammar]

bhuktvā rājyamayutānte yayau tvante hareḥ padam |
śravaṇātpaṭhanāccāsya yāsyanti śrīhareḥ padam || 131 ||
[Analyze grammar]

iti śrīlakṣmīnārāyaṇīyasaṃhitāyāṃ prathame kṛtayugasantāne saurāṣṭre pañcāladeśīyahemantanṛpateḥ prākkṛtakarmabhiḥ rājyanāśādiḥ gurūpadiṣṭaśrīkṛṣṇanārāyaṇapātivratyadāsyadharmeṇa punā rājyaprāptiḥ śrīharidarśanamokṣādinirūpaṇanāmā dvātriṃśadadhikacatuśśatatamo'dhyāyaḥ || 432 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Lakshminarayana Samhita Chapter 432

Cover of edition (2011)

Shri Lakshmi Narayana Samhita
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2011)

शेतायनव्यास (Shwetayan Vyas)

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: