Lakshminarayana Samhita [sanskrit]

by Shwetayan Vyas | 1,169,834 words | ISBN-10: 8170801818 | ISBN-13: 9788170801818

The Lakshminarayana Samhita Chapter 422 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Lakshmi-narayana-samhita is an encyclopaedic work devoted to Narayana although it deals with various deities. The work is written in Puranic style and divided into four books according to the four Yugas. In total, the work consists of roughly 120,000 metrical verses.

śrīnārāyaṇa uvāca |
śrūyatāṃ ca tvayā lakṣmi śabarī lokapāvanī |
yā''sīd brahmapriyā nāmnī patnī kṛṣṇasya dhāmani || 1 ||
[Analyze grammar]

yadā vai rādhayā lakṣmīrgaṃgā cāpi sarasvatī |
bhuvaṃ yātuṃ ruṣā proktāstadā brahmapriyā sakhī || 2 ||
[Analyze grammar]

rādhāṃ tatpādayornatvā prāha kalyāṇi mā vada |
kṣamāṃ kuru sapatnīṣu mātaryogyā kṣamā tava || 3 ||
[Analyze grammar]

tadā rādhā ca tāmāha gaccha tvaṃ ramayā saha |
pṛthvyāṃ dāsīvargajanma gṛhītvā vasa bhūtale || 4 ||
[Analyze grammar]

tadā tatra sakhī cānyā pampānāmnyabhavaddhareḥ |
sā nanāma tadā rādhāṃ mā vadetyāha tāṃ ca sā || 5 ||
[Analyze grammar]

rādhā prāha prayāhi tvaṃ bhuvi brahmapriyāyutā |
vasā'raṇye mahāpampe jaḍe yāhi samīpataḥ || 6 ||
[Analyze grammar]

ityukte te rādhikāyāścakrāte pādamardanam |
prasannā'bhūt tadā rādhā provāca śāpamokṣaṇam || 7 ||
[Analyze grammar]

kṛṣṇena sākaṃ yāṃ kācit sakhī rādhāṃ vinā yadi |
vihariṣyati tāḥ sarvāḥ preṣayiṣyāmi bhūtalam || 8 ||
[Analyze grammar]

brahmapriye ca pampe ca golokaghaṭikā'vadhim |
pṛthvyāṃ bahumanūnāṃ vai kālaṃ bhuktvā tataḥ param || 9 ||
[Analyze grammar]

rāmarūpaṃ varaṃ kṛṣṇaṃ prāpyā'trā''yāsyathaḥ punaḥ |
kariṣyatho brahmavetryau bhaktiṃ tāvaddharerbhuvi || 10 ||
[Analyze grammar]

brahmacāridharmavatyau lokakalyāṇade sadā |
divyacirāyuṣāṃ yukte devyau bhaviṣyathau bhuvi || 11 ||
[Analyze grammar]

ityanugrahamāsādya kṛṣṇājñayā ca te hyubhe |
lakṣmyā samaṃ samāyāte bhūtale dakṣiṇe sthale || 12 ||
[Analyze grammar]

lakṣmīrvedavatī jātā kuśadhvajasya kanyakā |
sā ca taptvā tapaścograṃ badaryākhyāśrame satī || 13 ||
[Analyze grammar]

pṛthvyāṃ ca bālikā sītā jātā janakanandinī |
kuśadhvajasya dāsaścāṭavīpālo'bhavattadā || 14 ||
[Analyze grammar]

bhīmākhyo vai kulālaḥ śrīveṃkaṭādrinivāsakṛt |
tasya vai mānasī kanye pampā brahmapriyā hyubhe || 15 ||
[Analyze grammar]

yugale janite divye jātismare hareḥ priye |
jagmatuste tapo'rthaṃ vai jātamātre vanāntaram || 16 ||
[Analyze grammar]

kraucāraṇyāt samārabhya ṛṣyamūkādriśobhitam |
mahāraṇyaṃ viviśatuḥ kanyake te hyubhe tataḥ || 17 ||
[Analyze grammar]

cakratustapa ugraṃ te nirjane divyabhāvane |
tatrā'rkavaṃśajāścāsan vānarāḥ paśavaśca ye || 18 ||
[Analyze grammar]

balinaḥ krūrakarmāṇo dharmāmnāyavivarjitāḥ |
kvacitkvacidvane tatra tāpasyau kanyake tu te || 19 ||
[Analyze grammar]

pīḍayāmāsuratyarthaṃ paśuceṣṭitakrośanaiḥ |
tadā pampā vicāryaiva puṣkariṇyabhavajjalam || 20 ||
[Analyze grammar]

jalarūpā tapaścaryāṃ karoti harilabdhaye |
brahmapriyā'bhavat tatra jaraṭhā'tikurūpiṇī || 21 ||
[Analyze grammar]

asthimātra śarīrā ca śuṣkā dhanurdharā satī |
krūravarṇā'tinirghṛṇā śabarī sā bhayāvahā || 22 ||
[Analyze grammar]

yāṃ dṛṣṭvā bhayamāpuste vānarā rākṣasīmiva |
evaṃ tapaḥ prakurvantyau samāsāte hyubhe priye || 23 ||
[Analyze grammar]

patiṃ kṛṣṇaṃ ca te nityamārādhayata ādarāt |
ṛṣyamūkagiryaraṇye phalivṛkṣātisaṃkule || 24 ||
[Analyze grammar]

jambūpriyālapanasairnyagrodhaplakṣatindukaiḥ |
aśvatthakarṇikāraiśca tilakairnaktamālakaiḥ || 25 ||
[Analyze grammar]

nāgavṛkṣaiḥ sahakārairaśokaiḥ karavīrakaiḥ |
pāribhadraiḥ kadambaiścandanairnāraṃgakhārikaiḥ || 26 ||
[Analyze grammar]

kharjūraśrīphalanārīkelaiḥ phalidrumairyute |
sarvakālaphalāstatra pādapā madhurasravāḥ || 27 ||
[Analyze grammar]

sarve ca ṛtavastatra phalapuṣpaprasūsamāḥ |
śobhante nirjharā yatrā'mṛtakandādayastathā || 28 ||
[Analyze grammar]

tādṛśī puṣkariṇī sā pampā jalamayī hyabhūt |
aśarkarā hyavibhraṃśā samatīrthā hyaśaivalā || 29 ||
[Analyze grammar]

sūkṣmasaṃskṛtavālūkā kamalotpalaśobhitā |
haṃsaiḥ krauṃcairmaṇḍukaiśca kuraraiścātakaiḥ śukaiḥ || 30 ||
[Analyze grammar]

menāmayūrakukkuṭairjalīyaiḥ śabditāḥ muhuḥ |
rātrau kanyā svarūpā sā śabaryā saha modate || 31 ||
[Analyze grammar]

divā pampā jalarūpā śabarī yatra modate |
prāṇināṃ nidrite kāle kanyake cakraturmudam || 32 ||
[Analyze grammar]

kṛṣṇanārāyaṇaṃ lakṣmyā rādhayā sahitaṃ varam |
pārvatyā prabhayā yuktaṃ śriyā māṇikyayā yutam || 33 ||
[Analyze grammar]

padmāvatyā ca padminyā mālatyā jayayā'nvitam |
mohinyā vṛndayā sākaṃ tulasyā padmayā yutam || 34 ||
[Analyze grammar]

mālatyā durgayā yuktaṃ sarasvatyā ca gaṃgayā |
lalitayā'nvitaṃ te śrīkṛṣṇanārāyaṇaṃ mudā || 35 ||
[Analyze grammar]

pupūjatuḥ śubhairdravyaiḥ prāṇyasambādhake kṣaṇe |
pātivratyena dharmeṇa prakṛtyā sahitaṃ patim || 36 ||
[Analyze grammar]

sugandhaścandanānāṃ tu tatra yāti samantataḥ |
vāditrāṇāṃ svarāstatra jāyante sukhadāstadā || 37 ||
[Analyze grammar]

vanadevībhirāgatya gīyante gītikāstadā |
vṛkṣā vallayastṛṇāḥ stambā mūrtāścāyānti pūjane || 38 ||
[Analyze grammar]

phalapuṣpāṇyarpayanti dugdhāni kāmadhenavaḥ |
devagajāśca dhavalā garuḍāḥ pāṇḍurāstathā || 39 ||
[Analyze grammar]

svargahaṃsāḥ svarṇamatsyā mūrtāścāyānti pūjane |
nadā nadyaḥ samudrāśca ratnānyāyānti tatra vai || 40 ||
[Analyze grammar]

kambharākhyā mahālakṣmīrgopālakṛṣṇa īśvaraḥ |
āgatya ca tayoḥ pūjāṃ saṃgṛhṇīto niśottare || 41 ||
[Analyze grammar]

lakṣmyādiviṃśatipatnīyukśrīkṛṣṇanarāyaṇaḥ |
pūjāṃ kanyādvayakṛtāṃ gṛhītvā''śliṣya vakṣasi || 42 ||
[Analyze grammar]

ramayitvā sukhaṃ datvā datvā sarvaṃ prasādajam |
cumbayitvā harirnityamadṛśyo jāyate tataḥ || 43 ||
[Analyze grammar]

pampā jalamayī cānyā jaraṭhā śabarī tadā |
bhavatīti tapastayonirvighnaṃ jāyate sadā || 44 ||
[Analyze grammar]

evaṃ pampāṃ puṣkariṇīṃ nūtanāmṛṣayaḥ khalu |
śrutvā mataṃgaśiṣyā ye parvatāraṇyavāsinaḥ || 45 ||
[Analyze grammar]

āsannivasitāstatra draṣṭuṃ samāyayustadā |
te ca puṣkariṇīṃ daivīṃ dṛṣṭvā mudānvitāstataḥ || 46 ||
[Analyze grammar]

pampātīre nyuṣuḥ parṇakuṭīrvidhāya naikaśaḥ |
teṣāṃ tapaḥprakartṝṇāṃ śarīrāt svedabindavaḥ || 47 ||
[Analyze grammar]

ye prapeturmahīṃ tāni babhūvuḥ kusumāni vai |
svedabindusamutthāni naśyanti kusumāni na || 48 ||
[Analyze grammar]

teṣāṃ vāsārhabhūmau sā śabarī pādacāriṇī |
śramaṇī śabarī nityaṃ kṛṣṇabhaktiparāyaṇā || 49 ||
[Analyze grammar]

pratīkṣate taṃ samayaṃ kadā sītā miliṣyati |
kadā rāmo vanaṃ yāsyannau mokṣaṃ prāpayiṣyati || 50 ||
[Analyze grammar]

etasminnantare rāmalakṣmaṇāvupatasthatuḥ |
tau puṣkariṇyāḥ paṃpāyāstīramāsādya paścimam || 51 ||
[Analyze grammar]

vanavāse rāvaṇena hṛtāṃ mārgayituṃ priyām |
samāgatāvapaśyatāṃ śabaryā ramyamāśramam || 52 ||
[Analyze grammar]

bahudrumasamākīrṇaṃ pampāśobhitavigraham |
suramyamabhivīkṣantau śabarīmabhyupeyatuḥ || 53 ||
[Analyze grammar]

tau dṛṣṭvā tu tadā siddhā samutthāya kṛtāñjaliḥ |
pādau jagrāha rāmasya lakṣmaṇaṃ praṇanāma ca || 54 ||
[Analyze grammar]

pādyamācamanīyaṃ ca sarvaṃ prādād yathāvidhi |
tāmuvāca tato rāmaḥ śramaṇīṃ dharmasaṃsthitām || 55 ||
[Analyze grammar]

smaryate kiṃ brahmapriye rādhāvākyaṃ tapaḥpradam |
rāmo'haṃ śrīkṛṣṇanārāyaṇo'smi mokṣadastava || 56 ||
[Analyze grammar]

pampā tāvat svaraṃ śrutvā bhūtvā kanyā samāyayau |
rāmasya caraṇe natvā patitvā'muñcadaśruṇī || 57 ||
[Analyze grammar]

rāmaḥ papraccha kuśalaṃ svāsthyaṃ vṛttāntapūrvakam |
kaccid vāṃ nirjitā vighnāḥ kaccid vāṃ vardhate tapaḥ || 58 ||
[Analyze grammar]

kaccid vāṃ niyataḥ kopa āhāraśca tapodhane |
kaccid vāṃ niyamāḥ prāptāḥ kaccidvāṃ manasaḥ sukham || 59 ||
[Analyze grammar]

kaccidvāṃ vṛddhaśuśrūṣā saphalā'tra pravartate |
rāmeṇa pṛṣṭe tāpasyau siddhe siddhābhivandite || 60 ||
[Analyze grammar]

śaśaṃsatuḥ śabarī vṛddhā pampā rāmāya śobhanam |
adya prāptā tapaḥsiddhistava saṃdarśanāt prabho || 61 ||
[Analyze grammar]

adya nau saphalaṃ janmā'tithayaścāpi pūjitāḥ |
adya nau saphalaṃ tapta svargaśca padaśāśvatam || 62 ||
[Analyze grammar]

tvayi nāthe samāpanne pūjite cābhivandite |
sevite bhojite kṛṣṇe sarvaṃ prāptaṃ phalaṃ prabho || 63 ||
[Analyze grammar]

vavā''vāṃ cakṣuṣā nātha pūte ca divyatāṃ gate |
yāsyāvo naijagolokaṃ tvatprasādāt priyaprabho || 64 ||
[Analyze grammar]

citrakūṭaṃ tvayi prāpte vimānairatulaprabhaiḥ |
itaste divamārūḍhā hyāvābhyāṃ ye'tra sevitā || 65 ||
[Analyze grammar]

ukte taiścātidharmajñairmahābhāgavatarṣibhiḥ |
āgamiṣyati rāmaḥ sa puṇyaṃ vāmimamāśramam || 66 ||
[Analyze grammar]

sa yuvābhyāṃ sevanīyaḥ śrīkṛṣṇaḥ sā'nujo'tithiḥ |
taṃ tu dṛṣṭvā svakaṃ lokaṃ golokaṃ yāsyatho yuvām || 67 ||
[Analyze grammar]

evamukte mahābhāgaistadā''vāṃ kāntakeśava |
āvābhyāṃ sañcitaṃ vanyaṃ vividhaṃ ca phalādikam || 68 ||
[Analyze grammar]

tavā'rthe kamalākānta paṃpāyāstīrasaṃbhavam |
paṃpayā ca śabaryā'rghyaṃ samarpitaṃ gṛhāṇa tat || 69 ||
[Analyze grammar]

ityuktvā te dadatuśca niveśya kuśaviṣṭare |
pādaprakṣālanaṃ kṛtvā tattoyaṃ pāpanāśanam || 70 ||
[Analyze grammar]

śirasā''dhārya pītvā ca vanyaiḥ puṣpaiḥ pupūjatuḥ |
phalāni ca supakvāni mūlāni madhurāṇi ca || 71 ||
[Analyze grammar]

svayamāsvādya mādhuryaṃ parīkṣya paribhakṣya ca |
paścānnivedayāmāsa śabarī prāṇadāyine || 72 ||
[Analyze grammar]

badaryādiprapakvāni bhakṣayāmāsatuśca tau |
atha rāmaḥ satīṃ dāsīṃ śabarīṃ prāha saṃsmaran || 73 ||
[Analyze grammar]

dānavāścātra vai pūrve cakruryajñamahotsavam |
adyāpi vidyate vedī vahnistatra prakāśate || 74 ||
[Analyze grammar]

ityāścaryamayaṃ sthānaṃ draṣṭumicchāmi sundari |
ityuktā sā yayau nītvā rāmaṃ dūre vanāntaram || 75 ||
[Analyze grammar]

śabarī darśayāmāsa tāvubhau tadvanaṃ mahat |
paśya meghaghanaprakhyaṃ mṛgapakṣisamākulam || 76 ||
[Analyze grammar]

mataṃgavanamevaitad viśrutaṃ munivāsitam |
iha te bhāvitātmāno guravo'tra mama priya || 77 ||
[Analyze grammar]

juhavāṃcakrire nīḍe mantravanmantrapūjitam |
iyaṃ pratyaksthalī vedī yatra vai dānavāḥ sadā || 78 ||
[Analyze grammar]

puṣpopahāraṃ kurvanti devatābhyo dine dine |
teṣāṃ tapaḥprabhāveṇa paśyā'dyāpi janārdana || 79 ||
[Analyze grammar]

dyotayantī diśaḥ sarvāḥ śriyā vedyatulaprabhā |
aśaknuvadbhistairgantumupavāsakṛśaiḥ sadā || 80 ||
[Analyze grammar]

snānārthaṃ cintitāḥ saptā'bdhayastiṣṭhanti cātra vai |
kṛtābhiṣekaistairnyastā valkalāḥ pādapeṣviha || 81 ||
[Analyze grammar]

adyāpi na viśuṣyanti pradeśe'tra vilokaya |
devakāryāṇi kurvadbhiryānīmāni dhṛtāni vai || 82 ||
[Analyze grammar]

mṛdūnyapi ca puṣpāṇi mlānatāṃ yānti nātra vai |
ityevaṃ paśyati rāmastāvat te tāpasāstadā || 83 ||
[Analyze grammar]

divyarūpadharāḥ sarve danuvaṃśasamudbhavāḥ |
vaiṣṇāvāste mataṃgasya śiṣyāstatra samāyayuḥ || 84 ||
[Analyze grammar]

patitāḥ pādayostasya rāmasyā'kṣālayan padam |
pītavantaśca te sarve munayaḥ prāgbhave tu te || 85 ||
[Analyze grammar]

vihāya dānavīṃ yoniṃ vimānamadhiruhya ca |
nītāśca pārṣadaiḥ sarve jagmurvaikuṇṭhameva te || 86 ||
[Analyze grammar]

atha dāsī śabaryāha kāntaṃ kṛṣṇanarāyaṇam |
kṛtsnaṃ vanamidaṃ dṛṣṭaṃ śrotavyaṃ ca śrutaṃ tvayā || 87 ||
[Analyze grammar]

tadicchāmyabhyanujñātā tyakṣyāmyetatkalevaram |
pampā'pīcchati golokaṃ gantuṃ pūrṇe yuge hare || 88 ||
[Analyze grammar]

kvā'sti lakṣmi svasurnau śrīḥ lakṣmīrvada kṛpāṃ kuru |
śrutvā ruroda rāmaśca te dhairyaṃ dadatustadā || 89 ||
[Analyze grammar]

sītāvṛttāntamājñāya cakrire cintanaṃ ca te |
atha svāsthyaṃ paraṃ prāpya rāmeṇānugraheṇa vai || 90 ||
[Analyze grammar]

dhairyamādāya ca dṛṣṭā dehaṃ tyājayituṃ tadā |
pampā tatra samāyātā sāpyayācata mokṣaṇam || 91 ||
[Analyze grammar]

sāpi rāmeṇa tatraiva kṛpayā cāvalokitā |
uvāca śabarīṃ pampāṃ naiṣṭhikīṃ vṛttimāśritām || 92 ||
[Analyze grammar]

ājīvanaṃ brahmacaryavratasthāṃ śrīharipriyām |
arcito'haṃ tvayā pampe śabari gaccha me gṛham || 93 ||
[Analyze grammar]

tāvattatra samāyātaṃ vimānaṃ kṛṣṇasaṃyutam |
lakṣmīyuktaṃ pārṣadaiḥ sevitaṃ nārāyaṇaṃ prabhum || 94 ||
[Analyze grammar]

natvā dhyātvā hṛdi kṛtvā pampā ca śabarī tadā |
anujñātā tu rāmeṇa pādādudbhāvya cānalam || 95 ||
[Analyze grammar]

kṛtvā dehaṃ bhasmasācca gopī golokavāsinī |
kṛṣṇapriyā yathā cāsītpampā brahmapriyā tathā || 96 ||
[Analyze grammar]

jvalatpāvakasaṃkāśe rādhālakṣmīsame hyubhe |
bhūtvā tu kanyake divye kṛṣṇapārśve niṣedatuḥ || 97 ||
[Analyze grammar]

divyābharaṇasaṃyukte divyamālānulepane |
divyāmbaradhare tatra babhūvatuḥ sudarśane || 98 ||
[Analyze grammar]

virājayantyau kṛṣṇasya pārśve vidyullate yathā |
yayaturnityagolokaṃ kāntayānena te hyubhe || 99 ||
[Analyze grammar]

iti te kathitaṃ lakṣmi brahmapriyācaritrakam |
śrutvā paṭhitvā yāyādvai golokaṃ pramadā naraḥ || 100 ||
[Analyze grammar]

iti śrīlakṣmīnārāyaṇīyasahitāyāṃ prathame kṛtayugasantāne pātivratye golokād brahmapriyāpampayoḥ rādhikāroṣādavataraṇaṃ rāmacandrayogena śabarīpampayoḥ punargolokaprāptiḥ pātivratyaṃ cetinirūpaṇanāmā dvāviṃśatyadhikacatuśśatatamo'dhyāyaḥ || 422 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Lakshminarayana Samhita Chapter 422

Cover of edition (2011)

Shri Lakshmi Narayana Samhita
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2011)

शेतायनव्यास (Shwetayan Vyas)

Buy now!
Let's grow together!

I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased sources, definitions and images. Your donation direclty influences the quality and quantity of knowledge, wisdom and spiritual insight the world is exposed to.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: