Lakshminarayana Samhita [sanskrit]

by Shwetayan Vyas | 1,169,834 words | ISBN-10: 8170801818 | ISBN-13: 9788170801818

The Lakshminarayana Samhita Chapter 408 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Lakshmi-narayana-samhita is an encyclopaedic work devoted to Narayana although it deals with various deities. The work is written in Puranic style and divided into four books according to the four Yugas. In total, the work consists of roughly 120,000 metrical verses.

śrīnārāyaṇa uvāca |
śṛṇu lakṣmi pravakṣyāmi pātivratyamahābalam |
upabarhaṇapatnyā vai mālāvatyā pradarśitam || 1 ||
[Analyze grammar]

brahmā'sṛjad yadā sṛṣṭiṃ vinirmāya tu nāradam |
prāha sṛṣṭipravāhārthaṃ nāradastannyaṣedhayat || 2 ||
[Analyze grammar]

muktidātā pitā prokto mokṣagāmī suto mataḥ |
bhrātā mātā patiḥ patnī bhaktipradāḥ śubhāḥ sadā || 3 ||
[Analyze grammar]

māyābandhanadātāro na bodhyāste kuṭumbinaḥ |
tva ca brahmā svayaṃ jñānī niyojayasi māyike || 4 ||
[Analyze grammar]

nāhaṃ māyāṃ grahīṣyāmi na ca sṛṣṭiṃ karomyapi |
bhajiṣye brahma paramaṃ tārayiṣye tvadādikān || 5 ||
[Analyze grammar]

sārthakayiṣye putratvaṃ mā khedaṃ vaha viśvasṛṭ |
ityukto roṣatāmrākṣo brahmā śaśāpa nāradam || 6 ||
[Analyze grammar]

mṛtyuṃ prāpya dārayukto bhava dāsastataḥ param |
jñānahīnaḥ karmabhāro bhava nārada vai muhuḥ || 7 ||
[Analyze grammar]

tadā taṃ nāradaḥ prāha pitā maivaṃ kuru prabho |
tvamapyatra hi saṃsāre pūjyatāṃ mā labha kvacit || 8 ||
[Analyze grammar]

ityuktaḥ sa tadā brahmā sanakādibhirarthitaḥ |
putraṃ prāha punastvaṃ vai caturthe māmavāpsyasi || 9 ||
[Analyze grammar]

brahmacaryaparastatra sadā putra bhaviṣyasi |
tāvad dāragṛhavyāpto bhaviṣyasi na saṃśayaḥ || 10 ||
[Analyze grammar]

ityuto nārado naṣṭo mārīco hyabhavat tataḥ |
gandharvarājasya viśvāvasoḥ putratvamāptavān || 11 ||
[Analyze grammar]

upabarhaṇanāmā'sau gandharvo'bhūcca vaiṣṇavaḥ |
śṛṇu lakṣmi kathayāmi viśvāvasuḥ purā kila || 12 ||
[Analyze grammar]

tapaścacāra śaṃbhośca putrahīno hi karmaṇā |
vaśiṣṭhaḥ pradadau tasmai mantraṃ tu dvādaśākṣaram || 13 ||
[Analyze grammar]

varṣaśataṃ jajāpainaṃ puṣkare tāvadeva ca |
prasannāsyaṃ vṛṣabhasthaṃ dadarśa purataḥ śivam || 14 ||
[Analyze grammar]

varaṃ vṛṇuṣveti śivastamuvāca tato hyayam |
yayāce śrīharerbhaktiṃ putra paramavaiṣṇavam || 15 ||
[Analyze grammar]

śivaḥ prāha prasanno'smi tathā'stu tava maṃgalam |
kṛtārthastvaṃ varādekādanyaccarvitacarvaṇam || 16 ||
[Analyze grammar]

yasya bhaktirharau vatsa sudṛḍhā sarvamaṃgalā |
sa samarthaḥ sarvaviśvaṃ pātuṃ kartuṃ ca līlayā || 17 ||
[Analyze grammar]

bhaved yasya sukṛtinaḥ putraḥ paramavaiṣṇavaḥ |
kulakoṭiṃ tasya te vai hyuddhārayanti līlayā || 18 ||
[Analyze grammar]

caritārthaḥ pumānekād varamirachurvarādaho |
kiṃ vareṇa dvitīyena puṃsā tṛptirna maṃgale || 19 ||
[Analyze grammar]

harerbhaktiṃ harerdāsyaṃ putraṃ paramavaiṣṇavam |
cirāyuṣaṃ ca guṇinaṃ śaśvatsusthirayauvanam || 20 ||
[Analyze grammar]

jñāninaṃ sundaraṃ śreṣṭhaṃ gurubhaktaṃ jitendriyam |
labhasvemaṃ varaṃ ceti hyuktvā śaṃbhustirodadhe || 21 ||
[Analyze grammar]

viśvāvasurgṛhaṃ yātaḥ parvate gandhamādane |
nāradastasya bhāryāyāṃ lebhe janma śubhāvaham || 22 ||
[Analyze grammar]

gururvaśiṣṭhastannāma cakāra copabarhaṇam |
upaśabdo'dhikārtho'tra pūjye tu barhaṇaḥ pumān || 23 ||
[Analyze grammar]

pūjyānāmadhiko bālastenopabarhaṇābhidhaḥ |
upabarhaṇaḥ kālena tepe ca duṣkaraṃ tapaḥ || 24 ||
[Analyze grammar]

gaṇḍakītīramāsādya taṃ tadā sthirayauvanam |
gāndharvyo dadṛśustaṃ ca pañcāśad vavrire patim || 25 ||
[Analyze grammar]

gṛhītvā tā yuvā reme dvilakṣavarṣa kāmukaḥ |
ekadā sa yayau brahmasabhāyāṃ ca jagau kathām || 26 ||
[Analyze grammar]

tadā raṃbhāṃ sa cālokya caṃcalo hyabhavanmuhuḥ |
drutaṃ tatyāja saṃgītaṃ mūrchāṃ prāpa sabhātale || 27 ||
[Analyze grammar]

uccaiḥ prājahasurdevā brahmā kopācchaśāpa tam |
vraja tvaṃ śūdrayoniṃ ca gāndharvīṃ tanumutsṛja || 28 ||
[Analyze grammar]

kāle vaiṣṇavasaṃsargānmanputrastvaṃ bhaviṣyasi |
upabarhaṇagandharvaḥ sa jahau tāṃ tanuṃ tadā || 29 ||
[Analyze grammar]

mūlādhāraṃ svādhiṣṭhānaṃ maṇipūramanāhatam |
viśuddhamājñācakraṃ ṣaḍ bhittvā tanvā viniryayau || 30 ||
[Analyze grammar]

yogena brahmasamprāpa śrīkṛṣṇaṃ manasā smaran |
patnyaśca bāndhavāḥ sarve vilapya rurudurbhṛśam || 31 ||
[Analyze grammar]

pañcāśadyoṣitāṃ madhye sādhvī mālāvatī tadā |
uccaiḥ ruroda sā tīvraṃ kṛtvā kāntaṃ svavakṣasi || 32 ||
[Analyze grammar]

citrarathasya kanyāstā rurudustasya yoṣitaḥ |
mālāvatī vilalāpa kṛṣṇa tvaṃ jagatāṃ patiḥ || 33 ||
[Analyze grammar]

nāhaṃ jagadbahistvasmi māṃ na pāsi kathaṃ prabho |
are surā yajñabhujo ghṛtaṃ bhoktuṃ kṣamā bhuvi || 34 ||
[Analyze grammar]

kṣaṇenā'yajñabhājaśca kariṣyāmi satītvataḥ |
nārāyaṇa jagatkānta nāhameva jagadbahiḥ || 35 ||
[Analyze grammar]

pātivratyaṃ mama pūrṇamakhaṇḍitaṃ yadasti cet |
śīghraṃ jīvaya matkāntamanyathā tvāṃ śapāmyaham || 36 ||
[Analyze grammar]

prajāpate putraśāpāt tvamapūjyo dharātale |
tavaivā'nadhikāritvaṃ kariṣyāmyatra sarjane || 37 ||
[Analyze grammar]

he śaṃbho jñānalopaṃ te kariṣyāmi śapena vai |
dharmalopaṃ ca dharmasya kariṣyāmyeva vai kṣaṇāt || 38 ||
[Analyze grammar]

yamādhikāraṃ dūre ca kariṣyāmi na saṃśayaḥ |
satyaṃ kālaṃ śapiṣyāmi mṛtyukanyāṃ suniṣṭhurām || 39 ||
[Analyze grammar]

śapāmi sarvānatraiva jarāṃ vyādhiṃ vinā'dhunā |
vyādhinā jarayā mṛtyurna hyabhūcca patermama || 40 ||
[Analyze grammar]

ityuktvā kauśikītīre tvāgacchacchaptumeva tān |
tāṃ śaptumudyatāṃ dṛṣṭvā brahmā śaṃbhupurogamaḥ || 41 ||
[Analyze grammar]

devatāśca yayustīraṃ kṣīrābdheḥ śaraṇaṃ harim |
tatra snātvā ca tuṣṭuvuḥ paramātmānamīśvaram || 42 ||
[Analyze grammar]

viṣṇuṃ brahmā jagatkāntamityuvāca ha bhītavat |
upabarhaṇapatnī sā kanyā citrarathasya ca || 43 ||
[Analyze grammar]

kāntahetośca mā devān śapet tvaṃ rakṣa mādhava |
smaranti sādhavaḥ santo mahāpatsu parameśvaram || 44 ||
[Analyze grammar]

śaraṇāgatadīnārtaparitrāṇaparāyaṇa |
rakṣa rakṣa kṛṣṇanārāyaṇa te śaraṇaṃ gatān || 45 ||
[Analyze grammar]

adhikāravihīnaṃ māṃ mālāvatī dadhāti vai |
sampat sarvā mahābrāhmī yāsyatyevā'dhunā mama || 46 ||
[Analyze grammar]

śaṃbhuṃ prāha tvayā dattaṃ mahājñānaṃ sudurlabham |
śatamanvantaratapaḥphalena puṣkare purā || 47 ||
[Analyze grammar]

aiśvaryadhanasāmarthyaṃ prāptaṃ mayā narāyaṇa |
mamaitajjñānaratnaṃ vai śāpānniryāti yoṣitaḥ || 48 ||
[Analyze grammar]

aho pativratātejaḥ sarveṣāṃ tejasāṃ param |
tejo'nalena dagdhaṃ māṃ trāhi rakṣa hare prabho || 49 ||
[Analyze grammar]

dharmaḥ prāha mahāratnaṃ dharma eva sanātanaḥ |
so'haṃ nāśaṃ sameṣyāmi yoṣitaḥ śāpataḥ prabho || 50 ||
[Analyze grammar]

saptamanvantaratapaḥphalena parameśvara |
prāpto dharmastvayā datto'dhunā śāpena naśyati || 51 ||
[Analyze grammar]

devā ūcuḥ kratau ghṛtabhujo vayaṃ tvayā kṛtāḥ |
yoṣicchāpena vai sarvaṃ nāśaṃ yāti dayāṃ kuru || 52 ||
[Analyze grammar]

iti stuvanti tāvadvai vāgbabhūvā'śarīriṇī |
yūyaṃ gacchata tatraiva yāsyāmyahaṃ hi rakṣaṇe || 53 ||
[Analyze grammar]

śrutvā hṛṣṭāḥ surā mālāvatīṃ yayurhi tatkṣaṇam |
mālāvatī surān dṛṣṭvā praṇanāma pativratā || 54 ||
[Analyze grammar]

ruroda kāntaṃ saṃsthāpya devānāṃ sannidhau priye |
etasminnantare kaścit tatra brāhmaṇabālakaḥ || 55 ||
[Analyze grammar]

ājagāma śuklavāsāḥ paṃcāṃgapatrasaṃyutaḥ |
satilakaḥ samāgatya sabhāmadhye hyuvāsa saḥ || 56 ||
[Analyze grammar]

uvāca kathamatraite surā brahmādayo'pare |
samāyātā namo vo'stu sraṣṭā svayaṃ kathaṃ sthitaḥ || 57 ||
[Analyze grammar]

aho hartā svayaṃ rudro dharmaḥ sākṣī kathaṃ sthitaḥ |
kathaṃ raviḥ kathaṃ candraḥ kathamatra hutāśanaḥ || 58 ||
[Analyze grammar]

kathaṃ kālo mṛtyukanyā kathaṃ vātra yamādayaḥ |
he mālāvati te kroḍe ko'ti śuklaḥ śavo'dhunā || 59 ||
[Analyze grammar]

iti bruvantaṃ taṃ natvā mālāvatī jagād ha |
namo viprasvarūpāya kṛṣṇanārāyaṇāya te || 60 ||
[Analyze grammar]

akasmād brahmaṇaḥ śāpāt prāṇāṃstatyāja matpatiḥ |
devānuddiśya vilapāmyatha jīvati matpatiḥ || 61 ||
[Analyze grammar]

sarvāndevānahaṃ yāce patidānaṃ mamepsitam |
yadi dāsyanti devā me kāntadānaṃ yathepsitam || 62 ||
[Analyze grammar]

bhadraṃ tadā'nyathā tebhyaḥ saṃśapsyāmi ca dāruṇam |
durnivāryaḥ satīśāpastapasā kena vāryate || 63 ||
[Analyze grammar]

brāhmaṇastāmuvācedaṃ sati kāle phalet kṛtam |
kāle prāptaṃ bhaveccāpi nāgrahastatra yujyate || 64 ||
[Analyze grammar]

yatrādhikāro devānāṃ tattad dadāti nā'param |
na balaṃ na ca saundaryaṃ naiśvaryaṃ na dhanaṃ sutaḥ || 65 ||
[Analyze grammar]

naiva strī na ca satkānto labhyate tapasā vinā |
prakṛtiṃ sevate yaḥ sa labhet kāntāṃ guṇānvitām || 66 ||
[Analyze grammar]

śriyaṃ ca niścalāṃ putraṃ pautraṃ bhūmiṃ dhanaṃ prajām |
śivārcanāt satīṃ kāntāṃ satpatiṃ labhate sa sā || 67 ||
[Analyze grammar]

vidyāṃ jñānaṃ sukavitāṃ putraṃ pautraṃ parāṃ śriyam |
balaṃ dhanaṃ vikramaṃ ca mahadaiśvaryamityapi || 68 ||
[Analyze grammar]

brahmārcanāllabhet siddhīrvidyāṃ śriyaṃ prajāstathā |
sūyārcanāllabhed vidyāmārogyadhanaputrakān || 69 ||
[Analyze grammar]

gaṇeśasyā'rcanād vighnanāśaṃ sarvāgrapūjyatām |
paramānandamaiśvaryaṃ putraṃ vidyāṃ dhanaṃ prajāḥ || 70 ||
[Analyze grammar]

viṣṇostu sevayā muktiṃ tapo dharmaṃ yaśaḥ śriyam |
dharmasya sevanāt śāntiṃ sukhaṃ dhanaṃ labheta ca || 71 ||
[Analyze grammar]

yo yaṃ devaṃ bhajedbhaktyā sattvādau labhate tu tam |
kāle paścāttena sārdhaṃ paraṃ kṛṣṇapadaṃ labhet || 72 ||
[Analyze grammar]

bhajate śrīkṛṣṇanārāyaṇaṃ yaḥ prakṛteḥ param |
akṣaraṃ paramaṃ brahma bhagavantaṃ sanātanam || 73 ||
[Analyze grammar]

sākāraṃ ca nirākāraṃ jyotiḥ svecchāmayaṃ vibhum |
sarvādhāraṃ ca sarveśaṃ paramānandamīśvaram || 74 ||
[Analyze grammar]

nirliptaṃ sākṣirūpaṃ ca bhaktānugrahavigraham |
jīvanmuktaḥ sa satyaṃ vai varaṃ nākāṃkṣati dhruvam || 75 ||
[Analyze grammar]

sa sarvaṃ manute tucchaṃ sālokyādi catuṣṭayam |
brahmatvamamaratvaṃ ca loṣṭavattucchavat sati || 76 ||
[Analyze grammar]

aiśvaryaṃ loṣṭatulyaṃ ca naśvaraṃ ceti manyate |
jalabudbudavatsarvaṃ jānātyeva vinaśvaram || 77 ||
[Analyze grammar]

dāsyaṃ vinā na yāceta śrīkṛṣṇasya padaṃ param |
svapne jāgaraṇe vāpi śaśvat sevāṃ hi vāñcchati || 78 ||
[Analyze grammar]

paripūrṇatamaṃ brahma sevate yaḥ sthiraḥ sadā |
ātmanaḥ kulakoṭiṃ sa śataṃ mātāmahasya ca || 79 ||
[Analyze grammar]

śvaśurasya śataṃ pūrvamuddhṛtya svaṃ hi līlayā |
dāsaṃ dāsīṃ prasūṃ bhāryāṃ putrādapi paraṃ śatam || 80 ||
[Analyze grammar]

uddhared kṛṣṇabhakto vai golokaṃ dhāma yāti ca |
guruvaktrād viṣṇumantro yasya karṇe viśatyapi || 81 ||
[Analyze grammar]

yamastallekhanaṃ dūraṃ karoti tatkṣaṇe bhiyā |
madhuparkādikaṃ brahmā tadarthaṃ viniyujya ca || 82 ||
[Analyze grammar]

satyaloke'bhito yāti mārgeṇānena yāsyati |
niḥśaṃko yāti golokaṃ vihāya mānavīṃ tanum || 83 ||
[Analyze grammar]

purātanaṃ kṛtaṃ karma yadyat tasya śubhāśubham |
chinatti kṛṣṇaścakreṇa tīkṣṇadhāreṇa santatam || 84 ||
[Analyze grammar]

taṃ vihāya jarāmṛtyuryāti cakrabhiyā sati |
anyathā śatakhaṇḍaṃ tāṃ kurute tu sudarśanaḥ || 85 ||
[Analyze grammar]

gatvā divyāṃ tanuṃ dhṛtvā śrīkṛṣṇaṃ sevate tadā |
yāvat kṛṣṇo hi goloke tāvadbhakto vaset sadā || 86 ||
[Analyze grammar]

nimeṣaṃ manute dāso naśvaraṃ brahmaṇo vayaḥ |
vada vinā kṛṣṇanārāyaṇaṃ nānyaḥ samarthakaḥ || 87 ||
[Analyze grammar]

kena rogeṇa hi mṛto'dhunā sādhvi tava priyaḥ |
sarvarogacikitsāṃ ca jānāmyahaṃ cikitsakaḥ || 88 ||
[Analyze grammar]

rājamṛtyuṃ yamaṃ kālaṃ vyādhimānīya te puraḥ |
nibaddhya dātuṃ śakto'haṃ vyādho badhvā paśuṃ yathā || 89 ||
[Analyze grammar]

yo vā yogena khedena dehatyāgaṃ karoti ca |
tasya taṃ jīvanopāyaṃ jānāmi yogadharmataḥ || 90 ||
[Analyze grammar]

vipravākyaṃ satī śrutvā kāntabhaktā hyuvāca tam |
sarvaṃ kalayituṃ śaktastvaṃ yadi brāhmaṇottama || 91 ||
[Analyze grammar]

kālaṃ yamaṃ mṛtyukanyāṃ madabhyāśe samānaya |
mālāvatīvacaḥ śrutvā viṣṇustānāhvayaṃstadā || 92 ||
[Analyze grammar]

dadarśa mṛtyukanyāṃ sā prathamaṃ mālikāvatī |
kṛṣṇavarṇāṃ ghorarūpāṃ raktāmbarapradhāriṇīm || 93 ||
[Analyze grammar]

ṣaḍbhujāṃ ca dayāyuktāṃ catuṣṣaṣṭisutānvitām |
tataḥ kālaṃ ghorarūpaṃ dadarśa purataḥ satī || 94 ||
[Analyze grammar]

ṣaḍvaktraṃ ṣoḍaśabhujaṃ caturviṃśatilocanam |
ṣaṭpādaṃ kṛṣṇavarṇaṃ ca raktāmbaradharaṃ varam || 95 ||
[Analyze grammar]

grīṣmasūryasamakāntiṃ sarvasaṃhārarūpiṇam |
satī dadarśa purato vyādhisaṃghān sudurjayān || 96 ||
[Analyze grammar]

vayasā'timahāvṛddhān yūno bālāṃśca ghātakān |
satī dadarśa dharmiṣṭhaṃ kṛṣṇavarṇaṃ yamaṃ tathā || 97 ||
[Analyze grammar]

dharmādharmavicārajñaṃ śāstāraṃ pāpināṃ gurum |
atha mālāvatī yamaṃ papraccha yuktikovidā || 98 ||
[Analyze grammar]

he dharmarāja dharmiṣṭha kāle hyanāgate'pi me |
kāntamakāle tu kathaṃ harasi vada me vibho || 99 ||
[Analyze grammar]

yamaḥ prāhā'prāptakālo mriyate na kadācana |
īśvarājñāṃ vinā sādhvi nā'mṛtaṃ vai nayāmyaham || 100 ||
[Analyze grammar]

ahaṃ kālo mṛtyukanyā vyādhayaśca sudurjayāḥ |
niṣeke nirmitā yasya taṃ harāmo hi tatkṣaṇe || 101 ||
[Analyze grammar]

mṛtyukanyā sahavāsā vijñāpayati yatkṣaṇam |
tatkṣaṇe'haṃ kalayāmi pṛcchaināṃ tvatpatikṛte || 102 ||
[Analyze grammar]

mālāvatī tadā prāha mṛtyukanye kathaṃ tvayā |
mama kānto hṛto'kāle jīvitāyāṃ mayi priye || 103 ||
[Analyze grammar]

mṛtyukanyā ca tāṃ prāha sṛṣṭā viśvasṛjā'tra vai |
prāṇaviyojanakārye saṃharāmi yathāpalam || 104 ||
[Analyze grammar]

kālena preritā cā'haṃ niṣekeṇa sahasthitā |
nityamāyurharāmyeva nātra me dūṣaṇaṃ priye || 105 ||
[Analyze grammar]

satī satīnāṃ madhye ca kācittejasvinī yadi |
māmapi bhasmasātkartuṃ kṣamā tadā jagat khalu || 106 ||
[Analyze grammar]

mṛtyukanyāvihīnaṃ saccā'mṛtaṃ syānna tvanyathā |
ahaṃ tiṣṭhāmi garbhe'pi dehināṃ dehatattvake || 107 ||
[Analyze grammar]

nityaṃ nityaṃ saṃharāmi jānanti naiva tajjanāḥ |
adya yajjāyate śvastad vṛddhamityeva vartate || 108 ||
[Analyze grammar]

nūtanaṃ jāyate paścājjīrṇa vṛddhaṃ taducyate |
nityaṃ nityaṃ hi vārdhakyaṃ sarvatra saṃpravartate || 109 ||
[Analyze grammar]

janā mūḍhāstu modante yuvā'haṃ bālako'smyaham |
nāsmi vṛddha ityajñānaṃ jānantyeva na vṛddhatām || 110 ||
[Analyze grammar]

vṛddhirhi vṛddhatā proktā niṣeko vardhate sadā |
garbhe ca vardhate nityaṃ bālyādau ca vivardhate || 111 ||
[Analyze grammar]

vardhate eva nityaṃ na tūno bhavati kaścana |
kālapraperitā cāha matputrā vyādhayastathā || 112 ||
[Analyze grammar]

kurmaḥ kāryaṃ pratikṣaṇaṃ na no doṣo'sti vai sati |
pṛccha kālaṃ mahātmānamucitaṃ sa kariṣyati || 113 ||
[Analyze grammar]

satī prāha tadā kālaṃ sākṣin vai karmaṇāṃ prabho |
kathaṃ harasi matkāntaṃ jīvitāyāṃ mayi prabho || 114 ||
[Analyze grammar]

śrutvā mālāvatīduḥkhaṃ kālaḥ prāha satīṃ tadā |
ko vā'haṃ ko yamaḥ kā ca mṛtyukanyā tathā''dhayaḥ || 115 ||
[Analyze grammar]

vayaṃ bhramāmaḥ śrīkṛhaṇādeśasya paripālakāḥ |
mūlā prakṛtiryadvāme yatkukṣau viṣṇuśaṃbhvajāḥ || 116 ||
[Analyze grammar]

devatā yannideśasthā dharmo'pi yasya vai vaśe |
grahāśca rāśayo yasya dikpālādyāśca vai vaśe || 117 ||
[Analyze grammar]

tasyaivāṃśo hyayaṃ kālo mṛtyurmṛtyusutā''dhayaḥ |
ime yatpreritāḥ sarve kurmo yogaviyojane || 118 ||
[Analyze grammar]

pṛccha kṛṣṇaṃ śāsako tvaṃ kathaṃ svāmī mṛtastava |
ityuktvā virame kālo brāhmaṇastāmuvāca ha || 119 ||
[Analyze grammar]

pṛṣṭaḥ kālo yamo mṛtyukanyā vyādhigaṇā api |
kaste'dhunā ca sandehastaṃ pṛccha kanyake punaḥ || 120 ||
[Analyze grammar]

mālāvatī tadā prāha kaṃ pṛcchāmyadhunā dvija |
yogena prāṇāṃstatyāja matpatiḥ śāpahetunā || 121 ||
[Analyze grammar]

adhunā matprāṇakāntaṃ dehi dehi yadi kṛpā |
natvā vaḥ svāminā sārdhaṃ yāsyāmi svagṛhaṃ prati || 122 ||
[Analyze grammar]

kṛṣṇa kva mārgayāmyatra brāhmaṇaḥ kṛṣṇa eva hi |
brāhmaṇo yatkarotyeva kṛṣṇo'nusarati dvijam || 123 ||
[Analyze grammar]

iti dīnavacaḥ śrutvā brāhmaṇo devamadhyagaḥ |
uvāca paramaṃ satyaṃ devānprati dayāvaśaḥ || 124 ||
[Analyze grammar]

upabarhaṇabhāryeyaṃ putrī citrarathasya ca |
yayāce jīvadānaṃ ca svāminaḥ śaraṇāgatā || 125 ||
[Analyze grammar]

tanmāṃ brūta surāścātra kimanuṣṭheyamarthakṛt |
śaptukāmā surānsarvān mayā satī nirodhitā || 126 ||
[Analyze grammar]

bahubhirvākpralāpaiścā'dhunā kiṃ syād vilambane |
yuṣmābhirarthito viṣṇuḥ śvetadīpe sa nāgataḥ || 127 ||
[Analyze grammar]

babhūvā''kāśavāṇī ca paścādāyāti keśava |
viparītaṃ tu tajjātaṃ yato nāyāti keśavaḥ || 128 ||
[Analyze grammar]

brahmovāca tadā vipraṃ nārado'yaṃ mamā''tmajaḥ |
akāle mama śāpena gandharvastūpabarhaṇaḥ || 129 ||
[Analyze grammar]

yogena prāṇāṃstatyāja kāle'vaśeṣite'pi vai |
tattu varṣasahasraṃ caivāyurasyāsti sāmpratam || 130 ||
[Analyze grammar]

dvilakṣaṃ tu gataṃ tasya yaccheṣaṃ pravadāmi tat |
yathainaṃ na spṛśecchāpo devāśca nirbhayā yathā || 131 ||
[Analyze grammar]

hariḥ sarvatra cāstyeva nā''yāto naiva vidyate |
dṛśyā'dṛśyasvarūpeṇa kṛṣṇanārāyaṇo'sti saḥ || 132 ||
[Analyze grammar]

kṛṣṇaḥ kathaṃ na cāyāti viyadvāgapi vai mṛṣā |
iti nindaṃ harestasya mā kuru dvija saṃsadi || 133 ||
[Analyze grammar]

kasya śiṣyo munīndrasya kastvaṃ nāmnā ca bho dvija |
kva vāsaḥ kuta āyātaḥ kasya vaṃśodbhavo bhavān || 134 ||
[Analyze grammar]

viḍambayasi devāṃśca kṛṣṇanārāyaṇaṃ tathā |
adhunāpi sabhāṃ viṣṇurnāyāta iti yadvacaḥ || 135 ||
[Analyze grammar]

tvayoktaṃ tanna śrotavyaṃ nindātmakaṃ parātmanaḥ |
viṣirvyāptirnuśca yāvat viṣṇuḥ sarvatra vyāpakaḥ || 136 ||
[Analyze grammar]

evaṃ sarvatra sattve vai gamanāgamane kutaḥ |
mahannindā bhavedyatra naiva sādhuḥ śṛṇoti tām || 137 ||
[Analyze grammar]

nindakaḥ śrotṛbhiḥ sārdha kuṃbhīpākaṃ vrajed yugam |
viṣṇunindā trividhā vai mūrtikhaṇḍanarūpiṇī || 138 ||
[Analyze grammar]

anastitvarūpiṇī ca jīvasāmyasvarūpiṇī |
tasyā'tra niṣkṛtirnāsti yāvadvai brahmaṇaḥ śatam || 139 ||
[Analyze grammar]

gurornindāṃ yaḥ karoti piturnindāṃ narādhamaḥ |
sa yāti kālasūtraṃ ca yāvaccandradivākarau || 140 ||
[Analyze grammar]

brāhmaṇastu tadākarṇya devānuvāca vai tadā |
kā kṛtā viṣṇunindā'ho he devā dharmaśālinaḥ || 141 ||
[Analyze grammar]

nā''gato hariratreti vyarthā''kāśasarasvatī |
iti proktaṃ mayā bhadraṃ na tadvai nindanaṃ kṛtam || 142 ||
[Analyze grammar]

yūyaṃ vai bhāvukā brūta viṣṇurvyāpaka īśvaraḥ |
iticet tatkathaṃ yātāḥ śvetadīpaṃ varāya ca || 143 ||
[Analyze grammar]

aṃśāṃśinorna bhedaścet parameśatadaṃśayoḥ |
kalāṃ hitvā niṣevante santaḥ pūrṇatamaṃ katham || 144 ||
[Analyze grammar]

sarvāṃśānāṃ prabhuḥ kṛṣṇo bhaktānugrahavigrahaḥ |
ūrdhvaṃ ca sarvabrahmāṇḍād vaikuṇṭhaṃ satyameva vai || 145 ||
[Analyze grammar]

caturbhujaśca vaikuṇṭhe lakṣmīkāntaḥ sanātanaḥ |
tasmādūrdhvaṃ ca golokaḥ pañcāśatkoṭiyojanam || 146 ||
[Analyze grammar]

goloke dvibhujaḥ kṛṣṇo rādhākāntaḥ sanātanaḥ |
tato'tivyāpako loko'kṣarabrahmātmako'tigaḥ || 147 ||
[Analyze grammar]

paripūrṇatamaṃ brahmaparamaṃ tatra rājate |
evaṃ tasya kathamatra nāgamo'dya bhaved brūta || 148 ||
[Analyze grammar]

dhyāyanti vaiṣṇavāḥ santaḥ sevante divyavigraham |
yaṃ sevante bhāgavatāḥ santaḥ sādhvyo nirantaram || 149 ||
[Analyze grammar]

yasya vaṃśodbhavo'haṃ ca yasya śiṣyaśca bālakaḥ |
so'yaṃ vakti dvijo bhūtvā devasaṃghā nibodhata || 150 ||
[Analyze grammar]

śīghraṃ jīvaya gandharvaṃ deveśvara sureśvara |
vyakte jāte tataḥ kṛṣṇe vāgyuddhe kiṃ prayojanam || 151 ||
[Analyze grammar]

ityuktvā bālako vipraścaturbāhuḥ ramāyutaḥ |
lakṣmīśaḥ śrīkṛṣṇanārāyaṇātmako'bhavattadā || 152 ||
[Analyze grammar]

atha brahmā kamaṇḍalujalaṃ śave dadau tadā |
sañcāraṃ manasastasya cakāra sundaraṃ vapuḥ || 153 ||
[Analyze grammar]

jñānadānaṃ dadau śaṃbhurviṣṇurjīvaṃ dadau tataḥ |
dharmajñānaṃ svayaṃ dharmo vahnirdadau hi jāṭharam || 154 ||
[Analyze grammar]

kāmo dadau surūpatvaṃ vāyuḥ prāṇān dadau tadā |
sūryo dadau netratejo vāṇīṃ dadau ca śāradā || 155 ||
[Analyze grammar]

śobhāṃ dadau tadā śrīśca devā dadurhi tatkriyāḥ |
śavastathāpi nottasthau yathā śete jaḍastathā || 156 ||
[Analyze grammar]

brahmovāca tadā sādhvīṃ vayaṃ kṛtamanorathāḥ |
atha snātvā ca śrīkṛṣṇānārāyaṇaṃ hṛdi smara || 157 ||
[Analyze grammar]

taṃ vinā nojjīvanaṃ vai jīve tiṣṭhati vāstavam |
brahmaṇo vacanāt sādhvī tuṣṭāva parameśvaram || 158 ||
[Analyze grammar]

vande taṃ paramātmānaṃ sarvakāraṇakāraṇam |
vinā yena śavāḥ sarve prāṇino'pi nirarthakāḥ || 159 ||
[Analyze grammar]

yadāveśāt sajīvāḥ sakriyāḥ sacetanā yataḥ |
sevādhyānaṃ na tadapi ghaṭate vigrahaṃ vinā || 160 ||
[Analyze grammar]

tādṛśaṃ divyarūpaṃ śrīkṛṣṇanārāyaṇaṃ vibhum |
tejomaṇḍalamadhyasthaṃ koṭigopīgaṇāvṛtam || 161 ||
[Analyze grammar]

atīva kamanīyaṃ ca śyāmaṃ paṃkajalocanam |
mandahāsānanaṃ koṭikandarpasundaraṃ prabhum || 162 ||
[Analyze grammar]

dvibhujaṃ pītavastraṃ ca kiśoraṃ rādhikāpatim |
lakṣmīśrīpārvatīpadmāpadminīmāṇikīpatim || 163 ||
[Analyze grammar]

pārṣadaiḥ sevitaṃ vande sarvarūpadharaṃ harim |
prāṇarūpaṃ patiprāṇaṃ vande jīvātumīśvaram || 164 ||
[Analyze grammar]

āyāhi bhagavaṃścātra gandharve jeḍacetane |
ityuktvā sā tu gāndharvī punaḥ prāha ruṣā satī || 165 ||
[Analyze grammar]

yadi nāyāhi bhagavan kariṣye vai ramādikāḥ |
matsadṛśīḥ svāmihīnāstvāṃ ca gandharvasadṛśam || 166 ||
[Analyze grammar]

pātivratyaṃ yadi me'sti satyaṃ tadeti yāvatā |
vaktuṃ yāti tadā tāvat kṛṣṇastatrā''jagāma ha || 167 ||
[Analyze grammar]

mā mā bhetyuktavāṃstredhā satīṃ śāpe niṣidhya vai |
praviveśa ca gandharve tāvatso'bhavadutthitaḥ || 168 ||
[Analyze grammar]

utthāya śīghraṃ vīṇāṃ ca dhṛtvā snātvā ca vāsasī |
nanāma devān viṣṇuṃ śrīkṛṣṇanārāyaṇaṃ tathā || 169 ||
[Analyze grammar]

nanarta ca kṣaṇaṃ kṛṣṇa hare govinda vai vadan |
nedurdundubhayo devāḥ puṣpavṛṣṭiṃ pracakrire || 170 ||
[Analyze grammar]

sarve yayuḥ svasvadhāma nārado'pi svayoṣitā |
samaṃ mātrā tathā pitrā yayau gandharvapattanam || 171 ||
[Analyze grammar]

mālāvatī ratnakoṭiṃ dadau dhanāni vai satī |
bhojanāni ca viprebhyaḥ svastivācamakārayat || 172 ||
[Analyze grammar]

mahotsavaṃ cakārāpi gandharva upabarhaṇaḥ |
punarjīvanamāsādya pativratāpradāpitam || 173 ||
[Analyze grammar]

harerbhaktiṃ harerdāsyaṃ cakāra tūpabarhaṇaḥ |
yo yā cedaṃ paṭhedvāpi śṛṇuyād bhāvataḥ priye || 174 ||
[Analyze grammar]

tasya tasyāḥ prasaubhāgyaprāptirbhavenna saṃśayaḥ |
bhuktirmuktiścaturvargasiddhirbhavedakhaṇḍitā || 175 ||
[Analyze grammar]

iti śrīlakṣmīnārāyaṇīyasaṃhitāyāṃ prathame kṛtayugasantāne brahmaśāpānnāradasya mṛtyurupabarhaṇākhyagandharvajanmani punarmṛtyustatra tatpatnyā mālāvatyā pātivratyabalena saviṣṇudevānāhūya kālādīnāhūya ca svapatirujjīvita ityādinirūpaṇanāmā'ṣṭādhikacatuśśatatamo'dhyāyaḥ || 408 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Lakshminarayana Samhita Chapter 408

Cover of edition (2011)

Shri Lakshmi Narayana Samhita
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2011)

शेतायनव्यास (Shwetayan Vyas)

Buy now!
Help me keep this site Ad-Free

For over a decade, this site has never bothered you with ads. I want to keep it that way. But I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased truth, wisdom and knowledge.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: