Lakshminarayana Samhita [sanskrit]

by Shwetayan Vyas | 1,169,834 words | ISBN-10: 8170801818 | ISBN-13: 9788170801818

The Lakshminarayana Samhita Chapter 378 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Lakshmi-narayana-samhita is an encyclopaedic work devoted to Narayana although it deals with various deities. The work is written in Puranic style and divided into four books according to the four Yugas. In total, the work consists of roughly 120,000 metrical verses.

śrīnārāyaṇa uvāca |
śṛṇu lakṣmi kathāṃ cānyāṃ gṛhagodhāprakīrtitām |
pātivratyasya dharmasya puṣṭidāṃ prākpravartitām || 1 ||
[Analyze grammar]

rukmāṃgado'bhavad rājā raivatādrau vihāravān |
aśvārūḍhaḥ paśyati sma gireḥ śobhāmanuttamām |
nikhanan svakhureṇorvīmaśvo yāti sthalīṃ sthalīm |
tasya dārayataḥ pṛthvīṃ sutīkṣṇena khureṇa hi || 3 ||
[Analyze grammar]

bhūbhāgāntargatā kācid bhūmigodhā prakartitā |
vidīryamāṇāṃ nṛpatirapaśyatsa dayāparaḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

śītalena jalenā'bhyaṣiṃcattā sa vimūrchitām |
avāpa cetanāṃ lakṣmi śītavāriprasecanāt || 5 ||
[Analyze grammar]

rājānamagrato vīkṣya godhā vacanamabravīt |
rusmāṃgada mahābāho nibodha mama ceṣṭitam || 6 ||
[Analyze grammar]

śākale nagare pūrvaṃ bhāryā'haṃ tvagrajanmanaḥ |
rūpayauvanasampannā'pyāsaṃ na tasya supriyā || 7 ||
[Analyze grammar]

sadā vidveṣasaṃyukto mayi niṣṭhurajalpakaḥ |
tato'haṃ krodhasaṃyuktā vaśīkaraṇamantrakam || 8 ||
[Analyze grammar]

sarvavaśyakaraṃ prāptuṃ gatā kācittu tāpasīm |
tatrā'haṃ praṇatā bhūtvā padbhyāṃ nyasyāṃ'gulīyakam || 9 ||
[Analyze grammar]

nivedya mama bhartustu vimānanaṃ sthirā'bhavam |
tayoktā'haṃ tadā rājan prayogārthaṃ samantrakam || 10 ||
[Analyze grammar]

cūrṇo rakṣānvito hyeṣaḥ sarvabhūtavaśaṃkaraḥ |
tvayā bhartari saṃyojyo dugdhapāne ca mastake || 11 ||
[Analyze grammar]

bhaviṣyati patirvaśyo dveṣaṃ naiva kariṣyati |
cūrṇarakṣāṃ gṛhītvā'haṃ prāptā bhartāramekalā || 12 ||
[Analyze grammar]

pradoṣe śirasi bhartū rakṣācūrṇaṃ prayojitam |
pāne tu payasā sārdhaṃ pradoṣe tatra cārpitam || 13 ||
[Analyze grammar]

yadā sa pītacūrṇastu bhartā tadrātritaḥ khalu |
drāgeva kṣayarogyeva jātaḥ kṣīṇo dine dine || 14 ||
[Analyze grammar]

hatatejā mama bhartā māmuvācā'tinirbalaḥ |
śokaṃ kurvan divārātrau dāso'smi tava śobhane || 15 ||
[Analyze grammar]

trāhi māṃ śaraṇaṃ prāptaṃ maraṇaṃ nikaṭe mama |
śrutvā'haṃ tāpasīṃ yātā niveditavatī punaḥ || 16 ||
[Analyze grammar]

bhartā me vaśago jātaḥ kathaṃ jīved bhavet sukhī |
tayauṣadhaṃ punardattaṃ svastho'bhūttena me patiḥ || 17 ||
[Analyze grammar]

pūrvacūrṇādbhavo dāhaḥ śāntastenauṣadhena vai |
tataḥ prabhṛti me bhartā vaśyo'bhūd vacane sthitaḥ || 18 ||
[Analyze grammar]

kālenā'haṃ mṛtā rājan gatā narakayātanām |
tāmrabhrāṣṭre tvahaṃ dagdhā kṛtvā khaṇḍāni vai muhuḥ || 19 ||
[Analyze grammar]

yugakālottaraṃ jātā pṛthivyāṃ pāpajātikā |
bhūmigodhā sthitā cātra gṛhagodhābhijātikā || 20 ||
[Analyze grammar]

varṣasahasraṃ tasmādyā nārī patiṃ vaśaṃ caret |
vṛthādharmā vṛthācārā dahyate tāmrabhrāṣṭrake || 21 ||
[Analyze grammar]

bhartā nātho gatirbhartā daivataṃ gurureva ca |
tasya vaśyaṃ cared yā tu sā kathaṃ sukhamāpnuyāt || 22 ||
[Analyze grammar]

tiryagyoniśataṃ yāti kṛmikuṣṭhasamanvitā |
tasmād bhūpāla kartavyaṃ strībhirbhartṛvacaḥ sadā || 23 ||
[Analyze grammar]

pātivratyaṃ paro dharmastārako yoṣitāṃ śubhaḥ |
sāpatnyaṃ cāpi yadvairaṃ bhartari naiva yojayet || 24 ||
[Analyze grammar]

iṣṭā yā bhūpate bhartustasyā yā duṣṭamācaret |
sā patnī narakaṃ yāti yāvad vai brahmaṇo dinam || 25 ||
[Analyze grammar]

sāpatnabhāvaṃ yā kuryād bhartṛsneheṣṭayā saha |
tatphalaṃ prāpyate yāmye tāpanaṃ tāmrabhrāṣṭrake || 26 ||
[Analyze grammar]

yathā sukhaṃ bhaved bhartustathā kāryaṃ hi bhāryayā |
anukūlaṃ hitaṃ tasyā iṣṭāyā bharturācaret || 27 ||
[Analyze grammar]

patiṃ yathā tathā tāṃ ca saṃpaśyed vai pativratā |
hīnāyāścāpi śuśrūṣāṃ kṛtvā yāti triviṣṭapam || 28 ||
[Analyze grammar]

sarvān bhogānavāpnoti bharturiṣṭaṃ karoti yā |
īrṣyābhāvaparityāgāt sarveśvarapadaṃ labhet || 29 ||
[Analyze grammar]

sapalī yā sapatnyāstu śuśrūṣāṃ kurute sadā |
bharturiṣṭāṃ sannirīkṣya tasyā loko'kṣayo bhavet || 30 ||
[Analyze grammar]

śṛṇu rājanmayā dṛṣṭā patisevāparāyaṇā |
gaṇikā padminīnāmnī tatkathāṃ kathayāmi te || 31 ||
[Analyze grammar]

pūrve mama gṛhapārśve śūdro'bhūd bhāryayā yutaḥ |
nāmnā bhāluka ityasya patnī nāmnā tu māṭulī || 32 ||
[Analyze grammar]

rūpayauvanasampannā pātivratyaparāyaṇā |
bhālukasyā'bhavat tviṣṭā śūdrā gaṇikā piṅgalī || 33 ||
[Analyze grammar]

śūdrajāteḥ suduṣṭasya parityaktakriyasya ca |
ācarad veśyayā sārdhaṃ sevāṃ pativratā satī || 34 ||
[Analyze grammar]

prakṣālanaṃ dvayoḥ pādānāmucchiṣṭāśanā dvayoḥ |
ubhayorapyadhaḥ śete tūbhayorvai hite ratā || 35 ||
[Analyze grammar]

veśyayā vāryamāṇā'pi sadācārapathe sthitā |
evaṃ śuśrūyantyāstu bhartāraṃ veśyayā saha || 36 ||
[Analyze grammar]

jagāma su mahān kālaḥ sthitāyāḥ patisevane |
athaikadā tu tadbhartā māhiṣaṃ mūlakānvitam || 37 ||
[Analyze grammar]

abhakṣayattu niṣpāvaṃ durmedhāstailamiśritam |
tadapathyabhujastasya cā'vamanya pativratām || 38 ||
[Analyze grammar]

abhavad dāruṇo rogo gude tasya bhagaṃdaraḥ |
sandahyamāno'titarāṃ divārātrau sa bhūriśaḥ || 39 ||
[Analyze grammar]

atha veśyā tasya vittaṃ samādāya jagāma vai |
anyasmai sā dadau prītyā yūne kāmaparāyaṇā || 40 ||
[Analyze grammar]

tataḥ śūdro dīnamanā vrīḍayā'ti pradharṣitaḥ |
uvāca prarudan bhāryāṃ paripālaya māṃ priye || 41 ||
[Analyze grammar]

na mayopakṛtaṃ kiṃcit tava sundari pāpinā |
veśyā''saktena duṣṭena bahūnabdān pativrate || 42 ||
[Analyze grammar]

yo bhāryāṃ praṇatāṃ pāpo nānumanyeta garvitaḥ |
so'śubhāni samāpnoti janmāni daśa paṃca ca || 43 ||
[Analyze grammar]

divākīrtigṛhe tasmājjanma prāpsyāmi garhitam |
tavā'pamānato patni patisevāparāyaṇe || 44 ||
[Analyze grammar]

iti bhartṛvacaḥ śrutvā bhāryā bhartāramabravīt |
purākṛtāni pāpāni duḥkhāni prabhavanti hi || 45 ||
[Analyze grammar]

tāni saṃkṣamate vidvān kṣamayā'nto bhaviṣyati |
evamuktvā samāśvasya bhartāramanuśiṣya ca || 46 ||
[Analyze grammar]

ānītavatī janakād vittaṃ karoti sevanam |
nārāyaṇasvarūpaṃ taṃ manyate sma satī patim || 47 ||
[Analyze grammar]

divā divā triryatnena bhagandaraviśodhanam |
karoti sevanaṃ tasya pavanaṃ ca dadātyapi || 48 ||
[Analyze grammar]

na sā rātrau svapityapi na divā ca pativratā |
bhartṛduḥkhena santaptā tvapaśyajjvalitaṃ jagat || 49 ||
[Analyze grammar]

yadyasti vasudhā devī pitaro devatāstathā |
kurvantu rogahīnaṃ me bhartāraṃ gatakalmaṣam || 50 ||
[Analyze grammar]

caṇḍikāyai pradāsyāmi śrīphalaṃ māhiṣaṃ tathā |
navarātravrataṃ cāpi bharturārogyahetave || 51 ||
[Analyze grammar]

sādaraṃ tu kariṣyāmi hyupavāsān daśaiva ca |
śarīraṃ sthāpayiṣye'haṃ sūkṣmakaṇṭakasaṃstare || 52 ||
[Analyze grammar]

nopabhokṣyāmi madhuraṃ nopabhokṣyāmi vai ghṛtam |
bāhyābhyaṃgavihīnā'haṃ saṃsthāsye bahuvāsarān || 53 ||
[Analyze grammar]

jīvatāṃ rogahīno hi bhartā me śaradāṃ śatam |
evaṃ niścayayuktā sā kṛṣṇabuddhyā prasevate || 54 ||
[Analyze grammar]

patistasyāḥ pātivatyapratāpenāpi sarvathā |
rogahīnastu saṃjātaḥ sukhado yoṣite'nvaham || 55 ||
[Analyze grammar]

bahukāle gate paścād tridoṣajvarapīḍitaḥ |
vyajāyata kadācittu kālagatyā'ntikā'ntakaḥ || 56 ||
[Analyze grammar]

trikaṭuṃ pradadau bhartre yatnena mahatā'pi sā |
śītārtaḥ kampamāno'sau patnyaṃgulimakhaṇḍayat || 57 ||
[Analyze grammar]

ubhayordantayoḥ śleṣaḥ sudṛḍhaḥ samapadyata |
agulyāḥ khaṇḍamāsye'sya sthitamevāpi sundarī || 58 ||
[Analyze grammar]

siṣeve parayā prītyā prāṇāṃstatyāja sopi vai |
atha vikrīya valayaṃ krītvā kāṣṭhāni bhūriśaḥ || 19 ||
[Analyze grammar]

citāṃ sarpiyutāṃ cakre madhye dhṛtvā patiṃ tadā |
avaruhya ca bāhubhyāṃ pādenākṛṣya pāvakam || 60 ||
[Analyze grammar]

mukhe mukhaṃ samādhāya hṛdaye hṛdayaṃ tathā |
jaghane jaghanaṃ devī tvātmanaḥ sannidhāya ca || 61 ||
[Analyze grammar]

dāhayāmāsa kalyāṇī bharturdehaṃ pativratā |
ātmanā saha cārvaṃgī jvalite jātavedasi || 62 ||
[Analyze grammar]

vimucya dehaṃ sahasā jagāma svāminā saha |
devalokaṃ śodhayitvā mahāpāpādisañcayān || 63 ||
[Analyze grammar]

itidṛṣṭaṃ mayā sākṣād rājan śūdrāṇikāvratam |
svargadaṃ sukhadaṃ tasmād vidviṣenna patipriyām || 64 ||
[Analyze grammar]

svahastena priyāṃ bharturbhāryāṃ saṃbhojayet satī |
sapatnīṃ tu sapatnī hi kiṃcidannaṃ dadāti yat || 65 ||
[Analyze grammar]

tadanantaṃ bhaved rājan phalaṃ cānantakaṃ bhavet |
pativratā ca sā jñeyā yonisaṃrakṣaṇā sadā || 66 ||
[Analyze grammar]

nārīṇāṃ bhartṛśuśrūṣā putrāṇāṃ pitṛsevanam |
śūdrāṇāṃ lokasevā ca lokarakṣā mahībhṛtām || 67 ||
[Analyze grammar]

pātivratyaṃ ca tatproktaṃ rakṣaṇaṃ svāminaścaret |
yasyā duḥkhī bhaved bhartā bhāryāyā bahubhāryakaḥ || 68 ||
[Analyze grammar]

samṛddhāyāḥ sapāpāyāstasyāḥ proktā hyadhogatiḥ |
sā yāti narakaṃ pāpā pūyākhyaṃ yugameva yat || 69 ||
[Analyze grammar]

tataśchunchundarī syācca saptajanmāni parvate |
tataḥ kākī tataḥ śyālī godhā gotvena śuddhyati || 70 ||
[Analyze grammar]

bharturarthe tu yā vittaṃ vidyamānaṃ na yacchati |
jīvitaṃ vā svadehaṃ vā viṣṭhāyāṃ sā bhavet kṛmiḥ || 71 ||
[Analyze grammar]

kṛmiyonirvinirmuktā kāṣṭhīlā jāyate tataḥ |
kāṣṭhīlayā purā proktaṃ śrutaṃ mayā vadāmi te || 72 ||
[Analyze grammar]

mama kaumārabhāve tu madgrāme kāṣṭhapāṭakaḥ |
cullikāyogyakāṣṭhāni ptaityaṃ pāṭayati gṛhe || 73 ||
[Analyze grammar]

tatra dṛṣṭā mayā muṇḍā kāṣṭhīlā dārunirgatā |
navanītamṛdudehā kaniṣṭhāṃgulikāprabhā || 74 ||
[Analyze grammar]

mukhe tvañjanasadrūpā sthaulye tvaṃgulimānikā |
tāṃ patitāṃ bhuvi dṛṣṭvā jagdhuṃ kākaḥ samāgataḥ || 75 ||
[Analyze grammar]

yāvat cañcvā pragṛhṇāti tāvanmayā tu kaṃkaraiḥ |
loṣṭhakṣepaṇakaiścāpi sadyaḥ kāko nivāritaḥ || 76 ||
[Analyze grammar]

sā muktā sakṣatā tuṇḍatāḍitā na palāyitum |
samarthā hyabhavad rājan vepamānā'timūrchitā || 77 ||
[Analyze grammar]

siktā mayā jalenātha svāsthyaṃ jñānamupāgatā |
tataḥ sā mānuṣīvācā pūrvaṃ janma jagāda mām || 78 ||
[Analyze grammar]

sumantunāmno hi muneḥ sarvajñasya sutā'bhavat |
patnī cāsīd guṇayuktā kauṇḍinyasya sudarpitā || 79 ||
[Analyze grammar]

jananyā bandhuvargasya pituriṣṭatayā hyaham |
pitrā dattaṃ yautakaṃ me śvaśureṇāpi cārpitam || 80 ||
[Analyze grammar]

ayutaṃ ca suvarṇānāmupavastubahūttamam |
pitṛśvaśuravittābhyāṃ susamṛddhā'bhavaṃ tadā || 81 ||
[Analyze grammar]

gomahiṣyādisaṃyuktā dhanadhānyasamanvitā |
iṣṭā śvaśurayoścā'haṃ sauśīlyena janasya ca || 82 ||
[Analyze grammar]

kālena pañcatāṃ prāptaḥ śvaśuro me'tidhārmikaḥ |
mṛtaṃ taṃ patimādāya śvaśrūragniṃ viveśa sā || 83 ||
[Analyze grammar]

atha māsadvaye yāte bhartā me rājamandiram |
yajñakāryaprasiddhyarthaṃ gato veśyāḥ dadarśa saḥ || 84 ||
[Analyze grammar]

rūpāḍhyā yauvanopetāstāsāṃ madhyāttu vai dvayam |
veśyāratnaṃ samādāya rakṣayāmāsa vai gṛhe || 85 ||
[Analyze grammar]

tayorvittamaśeṣaṃ tu kṣayaṃ nītaṃ niṣevaṇāt |
varṣatraye gate niḥsvo jātaḥ patirmamā'tha saḥ || 86 ||
[Analyze grammar]

prārthayāmāsa māṃ vittaṃ dehi me'ṅgavibhūṣaṇam |
tanmayā nahi dattaṃ tu bhartre vyasanine tadā || 87 ||
[Analyze grammar]

kintu sarvaṃ samādāya gatā'haṃ pitṛmandiram |
patinā gṛhavastvādi vikrītaṃ kṣayitaṃ ca tat || 88 ||
[Analyze grammar]

śvaśurasyāpi yaddravyaṃ yatra kvāpi sthitaṃ tvabhūt |
sarvaṃ tat kṣayitaṃ tena kṣetrabhāṇḍaparicchadam || 89 ||
[Analyze grammar]

atha nāvaṃ samāruhya dravyārthaṃ kṛtamānasaḥ |
gataḥ samudramārgeṇa dūraṃ yāvattadā'nilaiḥ || 90 ||
[Analyze grammar]

prabhaṃjanairvaśaṃ nītā naukā viśīrṇatā gatā |
anye mṛtāḥ patirme tu daivāt kāṣṭhaṃ samāśritaḥ || 91 ||
[Analyze grammar]

vāyunā śubhapuṇyenā''sasāda dvīpamalpakam |
yatra sāmudraratnāni cā'bhavan koṭiśaḥ khalu || 92 ||
[Analyze grammar]

tattīraṃ sa muhūrtaṃ tu viśaśrāma kṣudhānvitaḥ |
pakvavṛkṣaphalānyattvā pītvā jalaṃ sukhānvitaḥ || 93 ||
[Analyze grammar]

sālavṛkṣasya mūle sa rātrau suṣvāpa vai śramī |
abhyagād rākṣaso ghoraḥ kanyāmādāya sundarīm || 94 ||
[Analyze grammar]

śubhāṃ kāśīpateḥ putrīṃ nāmnā ratnāvalīṃ satīm |
jahāra rājasaudhāt tāṃ bhakṣyārthaṃ svīyayoṣitaḥ || 95 ||
[Analyze grammar]

rākṣasaḥ prāha patnīṃ ca madbhakṣya ṃtu guhāmukhe |
nararūpaṃ samāste vai tamānaya ca mā ciram || 96 ||
[Analyze grammar]

ityuktā sā yayau guhādvāraṃ mama patiṃ prati |
uvāca tu patiṃ me sā tvāṃ patiṃ kartumāgatā || 97 ||
[Analyze grammar]

śaktiṃ dadāmi te haste matpatiṃ hantumeva vai |
yadi tvamanayā śaktyā na hiṃsasi rākṣasam || 98 ||
[Analyze grammar]

khādayiṣyati durmedhāstvāṃ ca māṃ ca na saṃśayaḥ |
yā gatirbrahmahatyāyāṃ kutsitā prāpyate janaiḥ || 99 ||
[Analyze grammar]

tāṃ gatiṃ hi prapadye'haṃ vacmi cedanṛtaṃ yadi |
ityuktvā brāhmaṇaṃ nītvā guhāyāṃ rākṣasaṃ prati || 100 ||
[Analyze grammar]

gatā sā prāha vipraṃ taṃ prakṣipasva suśaktikām |
śratvā drāgeva tāṃ śaktiṃ mumoca rākṣasaṃ prati || 101 ||
[Analyze grammar]

kṛtvā bhasmāvaśeṣaṃ sā rākṣasaṃ gaganaṃ gatā |
athovāca dvijaṃ hṛṣṭā bhogān bhuṃkṣvā'tra kānta me || 102 ||
[Analyze grammar]

kānto mayā hato naiva kintu pāpād viyojitaḥ |
brāhmaṇaśca kṛtaḥ kānto brāhmaṇī ca bhavāmi vai || 103 ||
[Analyze grammar]

kanyātvadhvaṃsako mā syāt patiścaiva vināśitaḥ |
yatra te'sti gṛhaṃ tatrā''gacchāmi kanyayā saha || 104 ||
[Analyze grammar]

ityuktvā rākṣasī sarvaṃ saṃpragṛhya guhādhanam |
kareṇurūpiṇī bhūtvā pṛṣṭhe kṛtvā patiṃ mama || 105 ||
[Analyze grammar]

yayāvākāśamārgeṇa kāśīrājagṛhaṃ prati |
pṛṣṭhāt kareṇurūpiṇyāḥ sakanyo'vātarad dvijaḥ || 106 ||
[Analyze grammar]

kareṇuścā'bhavatkanyā mānuṣī dvijapatnikā |
ratnāvalī yayau pitṛgṛhaṃ vṛttaṃ jagau tadā || 107 ||
[Analyze grammar]

talpasthā rakṣasā rātrau svapurasthā hṛtā'pyaham |
jīvamānā'kṣatā prāptā samāśvasihi matkṛte || 108 ||
[Analyze grammar]

aviplutā'smi ca pitaḥ rākṣasyā rakṣitā'nayā |
brāhmaṇaḥ rakṣitaścāpi dehyasmai brāhmaṇāya mām || 109 ||
[Analyze grammar]

anenaikāsanā jātā sa me bhartā bhavedataḥ |
sudyumnastāṃ dadau tasmai viprāya vidhinā tataḥ || 110 ||
[Analyze grammar]

kanyāṃ ca rākṣasīṃ patnīdvayamādāya vāḍavaḥ |
mahodayapuraṃ prāyāt kariṇīvāhanaḥ kṣaṇāt || 111 ||
[Analyze grammar]

bhartā pūrvaṃ parityakto yaḥ sa patnīdvayānvitaḥ |
susamṛddhaḥ śrutaścādya tena cā''kāritā'pyaham || 112 ||
[Analyze grammar]

bharturgṛhaṃ punaḥ prāptā tena mukhyaiva mānitā |
sarvaṃ dhanaṃ tathā patnīdvayaṃ mahyaṃ samarpitam || 113 ||
[Analyze grammar]

ahaṃ vai svalpasamaye bhāgyahīnā mṛtā'bhavam |
patyurdrohād yāmyakuṇḍānanubhūyā'smi vai tarau || 114 ||
[Analyze grammar]

kāṣṭhīlāṃ cātiduḥkhārtā jātā yāsyāmi pāśavīm |
yoniṃ ca pakṣijanmāni punareva sahasraśaḥ || 115 ||
[Analyze grammar]

yā bharturnā'rpayedvittaṃ jīvitaṃ ca śubhānanā |
sā'pīdṛśīmavasthāṃ vai yāsyatyeva na saṃśayaḥ || 116 ||
[Analyze grammar]

evaṃ jñātvā'niśaṃ rakṣetpatyurvittaṃ ca jīvitam |
patirmātā pitā vittaṃ jīvitaṃ ca gururgatiḥ || 117 ||
[Analyze grammar]

patyau prasanne padmeśaḥ prasanno jāyate dhruvam |
jīvitenāpi vittena bhartāraṃ vañcayettu yā || 118 ||
[Analyze grammar]

kṛmiyoniśataṃ gatvā pulkasī jāyate tu sā |
surataṃ yācamānāya payevittaṃ māninī || 119 ||
[Analyze grammar]

yā na yacchati duṣṭā sā kāṣṭhīlā jāyate dhruvam |
vittaṃ dehaṃ tathā putraṃ yaccānyadvā bhaveddhanam || 120 ||
[Analyze grammar]

nyakkāraṃ ca bhavet sarvaṃ strīṇāmekaṃ patiṃ vinā |
tasyā'rthe vā tyajed vittaṃ jīvitaṃ ca samantataḥ || 121 ||
[Analyze grammar]

dhanaṃ tyajet tyajed dāsān dārān jīvaṃ gṛhaṃ tyajet |
tyajeddeśaṃ tathā bhūpaṃ svargaṃ mitraṃ guruṃ tyajet || 122 ||
[Analyze grammar]

tyajettīrthaṃ tyajeddharmaṃ tyajedatyantasupriyam |
tyajed yogaṃ tyajed dānaṃ yānaṃ puṇyakriyāṃ tyajet || 123 ||
[Analyze grammar]

tapastyajet tyajed vidyāṃ siddhiṃ mokṣaṃ tyajettathā |
na tyajet svasvāmisevāṃ tatsarvebhyo'dhikāṃ satī || 124 ||
[Analyze grammar]

vedaiḥ śuśrūṣaṇaṃ bhartuḥ strīṇāṃ dharmaḥ prakīrtitaḥ |
yadbravīti patiḥ kiñcit tatkāryamaviśaṃkayā || 125 ||
[Analyze grammar]

śuklaṃ śuklamiti brūyāt śuklaṃ vai patisevanam |
tadagre sarvameveti kṛṣṇaṃ pativratākṛte || 126 ||
[Analyze grammar]

kāṣṭhīlayā svakaṃ vṛttaṃ sarva me kathitaṃ tataḥ |
mokṣārthaṃ prāha sā kaṣṭaṃ prāptā prāṇāntagāminī || 127 ||
[Analyze grammar]

dehi me puṇyamatraiva kare dhṛtvā jalaṃ svasaḥ |
ekadinasya sevāyāḥ patyuḥ puṇyaṃ ca yadbhavet || 128 ||
[Analyze grammar]

tatpuṇyaṃ me pradehyatra yenā'smād vapuṣo mriye |
prāpsye janmāntaraṃ cātha kariṣye bhartṛsevanam || 129 ||
[Analyze grammar]

svarga gamiṣye tatpaścānmokṣaṃ yāsye hi sevayā |
ityuktā'haṃ dadau tasyai dinaikaṃ bhartṛsevayā || 130 ||
[Analyze grammar]

yallabdhaṃ vai mayā puṇyaṃ pūrvaṃ tenaiva sā mṛtā |
sā ca labdhvā yathākarma januṃ kāle ca mānuṣī || 131 ||
[Analyze grammar]

bhūtvā yayau paraṃ śreyaḥ patisevāparāyaṇā |
ahaṃ rājan bhūmigodhā moktumicchāmi varṣma yat || 132 ||
[Analyze grammar]

dehi rājaṃstava patnyā sandhyāvalyā kṛtaṃ tu yat |
ekasyā'hnaḥ patisevājanyaṃ puṇyaṃ sukhapradam || 133 ||
[Analyze grammar]

patnīkṛte'pi puṇye vai patyurbhogo'sti sarvathā |
tvayā dattaṃ tava patnyā dattameva bhaviṣyati || 134 ||
[Analyze grammar]

ityuktaḥ sa ca rukmāṃgadākhyaḥ puṇyaṃ dadau tadā |
godhādehaṃ parityajya yayau śubhrāṃ gatiṃ tadā || 135 ||
[Analyze grammar]

iti te kathitaṃ lakṣmi patisevanakarmaṇā |
puṇyamuddhārakaṃ nāryā prāpyate mokṣaṇaṃ tathā || 136 ||
[Analyze grammar]

paṭhanācchravaṇāccāsya patisevāphalaṃ bhavet |
patidrohakṛtaṃ pāpaṃ naśyatyeva na saṃśayaḥ || 137 ||
[Analyze grammar]

uddharetpāpinīṃ nārīṃ patisevaikavāsarā |
kiṃ punarājīvanaṃ tu kṛtā kiṃ kiṃ na dāsyati || 138 ||
[Analyze grammar]

patirveśyāparo vāpi vyasanī vā vimārgagaḥ |
patireva patirnāryā nānyaḥ pratinidhirbhavet || 139 ||
[Analyze grammar]

anyatra syātpratinidhiḥ pratinidhirna maithune |
anyānyaṃgāni paśyanti mānavāścānyayoṣitaḥ || 140 ||
[Analyze grammar]

yonyaṃgaṃ darśanā'yogyaṃ dṛśyaṃ nānyaiḥ patiṃ vinā |
pramatto vārdhako vā'tha pāśavo rākṣaso'thavā || 141 ||
[Analyze grammar]

daityo'spṛśyo'tha cāṇḍālo malinaḥ pūyapūritaḥ |
durgandho viṣṭayā lipto rugṇaḥ kṛmiprapūritaḥ || 142 ||
[Analyze grammar]

yādṛśastādṛśo vāpi yonidraṣṭā sa eva saḥ |
nā'nyo devo'thavā samrāḍ yoniyogyo hi dharmataḥ || 143 ||
[Analyze grammar]

dharmato yonirūpaṃ sa līnamarthaṃ hi gacchati |
līno bhūtvā dhāturūpaḥ putrātmā jāyate'pi saḥ || 144 ||
[Analyze grammar]

patirūpeṇa pātā'sti putrarūpeṇa pāsyati |
paraloke prapātā ca patireva mato hi saḥ || 145 ||
[Analyze grammar]

tatkṛte vartitaṃ yadyat sarvaṃ nāryāḥ pramokṣakṛt |
iti jñātvā sadā lakṣmi pātivratyaṃ samācaret || 146 ||
[Analyze grammar]

hariryathā'rcito bhaktairbhaktānuddharati svayam |
patistathā'rcitaḥ patnyā patnīmuddharati svayam || 147 ||
[Analyze grammar]

malinā vā vicittā vā rugṇā pūyaprapūritā |
durgandhā vā kurūpā vā vṛkā jaḍā sajantukā || 148 ||
[Analyze grammar]

madyamāṃsaratā vā durvāṇī duṣṭā malānvitā |
yādṛśī tādṛśī vā syād rākṣasī vā piśācikā || 149 ||
[Analyze grammar]

bhūtī pretī ca vetālī ḍākinī kālikāpi vā |
patnyāṃ tasyāmeva patiḥ rantumicchati vai gṛhe || 150 ||
[Analyze grammar]

abhayaṃ ramaṇaṃ yatra sa vai dharmaḥ sanātanaḥ |
sabhayaṃ ramaṇaṃ yatrā'dharmaḥ samparikīrtitaḥ || 151 ||
[Analyze grammar]

abhayaṃ ramaṇaṃ ramayitārau tārayed bhayāt |
patnīvrataṃ tataḥ pātivratyamuddhārakaṃ sadā || 152 ||
[Analyze grammar]

iti śrīlakṣmīnārāyaṇīyasaṃhitāyāṃ prathame kṛtayugasantāne pativratāmāhātmye rukmāṃgadarājñe gṛhagodhayā svabhartṛvaśīkāro bhālukamāṭulīpiṅgalīvṛttāntaḥ sumantusutākauṇḍinyapatnīkāṣṭhīlāvṛttāntaḥ kāśīrājaputrī vṛttāntaḥ bhartṛsevaikadinajapuṇyadānena tāsāṃ muktiḥ pativratānāṃ viśeṣatā patiṃ prati cetyādi nirūpaṇanāmā'ṣṭasaptatyadhikatriśatatamo'dhyāyaḥ || 378 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Lakshminarayana Samhita Chapter 378

Cover of edition (2011)

Shri Lakshmi Narayana Samhita
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2011)

शेतायनव्यास (Shwetayan Vyas)

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: