Lakshminarayana Samhita [sanskrit]

by Shwetayan Vyas | 1,169,834 words | ISBN-10: 8170801818 | ISBN-13: 9788170801818

The Lakshminarayana Samhita Chapter 373 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Lakshmi-narayana-samhita is an encyclopaedic work devoted to Narayana although it deals with various deities. The work is written in Puranic style and divided into four books according to the four Yugas. In total, the work consists of roughly 120,000 metrical verses.

śrīnārāyaṇa uvāca |
śṛṇu lakṣmi kathāṃ te'pi pātivratyaparāyaṇām |
vaikuṇṭhe samabhūd yā vai garvanāśāya sarvathā || 1 ||
[Analyze grammar]

vaikuṇṭhā'dhipatiḥ kṛṣṇanārāyaṇo hariḥ svayam |
rājate sma sabhāmadhye naikapārṣadaveṣṭitaḥ || 2 ||
[Analyze grammar]

dāsadāsīvaiṣṇavaiśca sevitaḥ parameśvaraḥ |
akṣarādhipatervakṣaḥ sthalotpannā mahāsatī || 3 ||
[Analyze grammar]

sampatkartrī mahecchā śrīhareḥ saṃkalparūpiṇī |
lakṣmīḥ svāṃ muktarūpebhyo vilokyā'ntarvilakṣaṇām || 4 ||
[Analyze grammar]

prārthayāmāsa sarveśaṃ lajjayā śrīhariṃ tadā |
mama vāsasya yogyaṃ vai bhavanaṃ racaya prabho || 5 ||
[Analyze grammar]

yathāhaṃ pātivratyena siṣeve tvāṃ pareśvaram |
kṛṣṇanārāyaṇaḥ sākṣāt parātmā parameśvaraḥ || 6 ||
[Analyze grammar]

śrutvā yogyāṃ prārthanāṃ ca jñātvā nārīṃ svasevikām |
vaikuṇṭhaṃ racayāmāsa yugalārthaṃ navaṃ śubham || 7 ||
[Analyze grammar]

svayaṃ caturbhujo jāto mahālakṣmyabhilāṣayā |
patirūpaḥ parabrahma śaṃkhacakragadādimān || 8 ||
[Analyze grammar]

aṣṭādaśavayovarṣaḥ kamanīyo'tikāntimān |
sarvāṃgavīryasampūrṇo lakṣmīḥ ṣoḍaśavatsarā || 9 ||
[Analyze grammar]

kamanīyā patisevāyogyā muktā'tisundarī |
sustanī svānanā ramyā sumadhyā svarṇavarṇikā || 10 ||
[Analyze grammar]

sarvāṃgaśobhāsampūrṇā sarvasiddhisamāśritā |
sarvaiśvaryamahānandā saṃkalparūpadhāriṇī || 11 ||
[Analyze grammar]

kāminī ratikuśalā nārāyaṇaparāyaṇā |
sarvābharaṇaśobhāḍhyā divyavastrādibhūṣitā || 12 ||
[Analyze grammar]

sarvaśṛṃgārasaddravyacūrṇakajjalamaṇḍitā |
anaṃgaścā'bhavattasyāṃ dehā'bhinna iva sthitaḥ || 13 ||
[Analyze grammar]

tasyāḥ saṃkalpapūrttyarthaṃ nārāyaṇaścaturbhujaḥ |
caturbhujāṃ svakāṃ patnīṃ lakṣmīṃ nītvā yayau hariḥ || 14 ||
[Analyze grammar]

vaikuṇṭhaṃ svakṛtaṃ dhāma yatra nā'nyad dvayaṃ vinā |
tṛtīyaṃ vyaktirūpaṃ na yugalaṃ tatra modate || 15 ||
[Analyze grammar]

saṃkalpasiddhayastatra prodgatā vai sahasraśaḥ |
dāsikāstā mahālakṣmyāḥ sarvāḥ pañcadaśābdikāḥ || 16 ||
[Analyze grammar]

tāsāṃ kṛte kṛtāstatra saudhāścandrasamāḥ sukhāḥ |
svakṛte bhavanaṃ divyaṃ mandiraṃ ca kṛtaṃ navam || 17 ||
[Analyze grammar]

prākāro'tiviśālaśca pattanaṃ dīrghavistaram |
jalapuṣkariṇīvṛndaṃ cakāra tatra śrīhariḥ || 18 ||
[Analyze grammar]

nadān nadīstaḍāgāni vāṭikodyānabhūmikāḥ |
vihārāṇi vicitrāṇi rasaśālāśca dīrghikāḥ || 19 ||
[Analyze grammar]

bhojyaśālāstathā prasannatāśālā ratisthalīḥ |
sabhāsthale mahaddivyaṃ siṃhāsanaṃ parātparam || 20 ||
[Analyze grammar]

upakaraṇavastvāḍhyabhavanānāṃ tu paṃktikāḥ |
vinirmāya svayaṃ tatra modate yugalaṃ sadā || 21 ||
[Analyze grammar]

nārāyaṇo yadā lakṣmyā sākaṃ saṃtiṣṭhate gṛhe |
premamagnastadā dāsyaḥ samāgacchanti bhāvataḥ || 22 ||
[Analyze grammar]

bhagavatpremasampannā rajoratisamāhutāḥ |
vilāsārthaṃ samāgatyā''śliṣyanti parameśvaram || 23 ||
[Analyze grammar]

haristu bahurūpāṇi dhṛtvā ramate tāsvapi |
mahālakṣmīścāpi tatra ramate bhavane svake || 24 ||
[Analyze grammar]

sahasrāyutasaṃkhyāsu samakāle hariḥ svayam |
ramate bahubhāvena koṭirūpadharaḥ prabhuḥ || 25 ||
[Analyze grammar]

evaṃ vaikuṇṭhabhavane vaikuṇṭhe pūrṇadhāmani |
nārāyaṇaṃ vinā nānyo naraḥ kaścitpravartate || 26 ||
[Analyze grammar]

koṭikoṭyastu dāsyaśca vartante sevikāḥ sadā |
tatraikadā hi sarvāsu sarvarūpadharo hariḥ || 27 ||
[Analyze grammar]

cakre vai ramaṇaṃ dāsīkoṭitṛptikaraṃ prabhuḥ |
mahālakṣmīḥ svabhavane nārāyaṇe pravalgitā || 28 ||
[Analyze grammar]

mahā''nande'timagnā''sīt tallīneva tadā'bhavat |
tatraivā'vasare nityā muktāḥ sanatkumārakāḥ || 29 ||
[Analyze grammar]

jñātvā yogabalenāpi vaikuṇṭhaṃ nūtanaṃ kṛtam |
nārāyaṇasvarūpaṃ ca lakṣmīsvarūpamityapi || 30 ||
[Analyze grammar]

dāsīkoṭisvarūpāṇi bhavanāni navāni ca |
sākṣād draṣṭuṃ kṛtahṛdo muktā bālasvarūpiṇaḥ || 31 ||
[Analyze grammar]

ratibhāve'kṛtayogā ajānanta iva striyam |
strīyogaṃ cā'pyajānanto vighnaṃ jānanti caiva na || 32 ||
[Analyze grammar]

darśanārthaṃ kṛtayatnā vyomamārgādavātaran |
prākārāntaḥsthalīṃ gatvā saṃviviśū ratigṛham || 33 ||
[Analyze grammar]

nārāyaṇaṃ samāśliṣṭāṃ lakṣmīṃ vilokya te tadā |
gatvā pārśve dvayordehau vāhayāmāsurādarāt || 34 ||
[Analyze grammar]

pādasaṃmardanaṃ cakruḥ sevayāmāsurīśvarau |
aśaṃkamānasāḥ sarve paṃcavarṣāḥ kumārakāḥ || 35 ||
[Analyze grammar]

lakṣmīrānandamāsādya sevayitvā narāyaṇam |
śuddhā bhūtvā tu tānbālān bhojanādi dadau satī || 36 ||
[Analyze grammar]

bhojitāḥ pūjitā dṛṣṭāḥ spṛṣṭā natāśca saṃyayuḥ |
tataḥ kṛṣṇaṃ mahālakṣmīḥ prāha nārāyaṇaṃ prabhum || 37 ||
[Analyze grammar]

bhagavan sarvadā naivamucitaṃ darśanaṃ tava |
bālāstu doṣarahitāstathā bhānavivarjitāḥ || 38 ||
[Analyze grammar]

kintu cānye mahātmānaḥ ṛṣayaśca surādayaḥ |
ita ārabhya bālebhyo vijñāya darśanotsukāḥ || 39 ||
[Analyze grammar]

āyāsyanti sadā te'tra darśanārthaṃ muhurmuhuḥ |
akāladarśane nau vai vighnaṃ tu satataṃ bhavet || 40 ||
[Analyze grammar]

dāsyastatra niyoktavyā gopurādau tu pālikāḥ |
yadvā yatheṣṭaṃ bhagavan yathecchasi tathā kuru || 41 ||
[Analyze grammar]

śrutvā nārāyaṇo yogyaṃ yuyoja dvārapālikāḥ |
niyuktā api tāḥ kvāpi kvacit premātirekataḥ || 42 ||
[Analyze grammar]

tyaktvā dvāraṃ hariṃ yānti dvāraṃ śūnyaṃ bhavatyapi |
ṛṣayo munayo jñātvā samāyānti tu bhāvukāḥ || 43 ||
[Analyze grammar]

vaikuṇṭhasya vilokārthaṃ darśanārthaṃ harestathā |
tadā lakṣmyā punaḥ kṛṣṇanārāyaṇaḥ samarthitaḥ || 44 ||
[Analyze grammar]

bhagavan dvārapālatvaṃ dṛḍhaṃ bhaktāya dīyatām |
sakhyastu tāḥ snehamagnā dvāre tiṣṭhanti naiva yat || 45 ||
[Analyze grammar]

ye tu syurdvārapālatve kṛtayatnā bhavantu te |
iti śrutvā haristatra sasmāraiśvaryasadguṇān || 46 ||
[Analyze grammar]

aiśvaryāṇi guṇāścāpi pārṣadā rūpasundarāḥ |
narākārāścatuḥkarāḥ bhūtvā'ntikamupāyayuḥ || 47 ||
[Analyze grammar]

stutvā nārāyaṇaṃ lakṣmīṃ natvā prāhuśca deśanam |
darśayā'tra mahārāja kartuṃ jātāḥ sma te dhiyā || 48 ||
[Analyze grammar]

tatra jayaṃ vijayākhyamaiśvaryaṃ prāha keśavaḥ |
dvārapālatvamevā'tra kartavyaṃ mama deśanam || 49 ||
[Analyze grammar]

evaṃ nandasunandau ca puṣpadantaṃ ca sāttvatam |
kumudaṃ kumudākṣaṃ ca niyuyuje'pi gopure || 50 ||
[Analyze grammar]

aṣṭaiśvaryātmakapārṣadāste rakṣanti gopurān |
lakṣmīdāsīkoṭiyuktā niḥśaṃkā sevate patim || 51 ||
[Analyze grammar]

pātivratyena dharmeṇa yathā chāyā svadehinam |
nānyaṃ naraṃ vijānāti nārāyaṇātparaṃ samam || 52 ||
[Analyze grammar]

nānyaṃ paśyati puṃvargaṃ dvārapālamapi kvacit |
nānyaiḥ sā bhāṣate lakṣmīrnānyaṃ spṛśati vai kvacit || 53 ||
[Analyze grammar]

nānyāṃ ratiṃ prajānāti harervaikuṇṭhavāsinaḥ |
nānyasattāṃ vijānāti caturbhujanarāyaṇāt || 54 ||
[Analyze grammar]

nānyaguṇān kathayati nārāyaṇaguṇān ṛte |
nānyaṃ dhyāyati smarati manute niścinoti na || 55 ||
[Analyze grammar]

nārāyaṇaḥ parabrahma nārāyaṇaḥ pareśvaraḥ |
nārāyaṇaḥ sarvadraṣṭā nānyastasmātparaḥ prabhuḥ || 56 ||
[Analyze grammar]

iti sarvātmanā tatra līnā bhavati vidyate |
pativākyakarī svāmisukhadā pativartinī || 57 ||
[Analyze grammar]

svāpe ca ramaṇe snāne śayane bhojane'rhaṇe |
viharaṇaṃ prakāryaṃ ca lakṣmīḥ patiparāyaṇā || 58 ||
[Analyze grammar]

sevate śrīhariṃ tatra śayyāyāṃ vai narāyaṇī |
tāvattatra punaryātā darśanāya kumārakāḥ || 59 ||
[Analyze grammar]

sanakādyā brahmaputrā nityasiddhā hi bālakāḥ |
evameva hareste ca darśanārthaṃ samāgatāḥ || 60 ||
[Analyze grammar]

prākāraṃ cātha ca dvārāṇyapahāya mahā'mbarāt |
avatarurbrahmarūpā yayurnārāyaṇāntikam || 61 ||
[Analyze grammar]

pūrvavat sevanaṃ kṛtvā kṛtvā ca darśanaṃ muhuḥ |
prasannāḥ pañcavarṣīyā yayuste tṛptamānasāḥ || 62 ||
[Analyze grammar]

iti jāte prasaṃge ca mahālakṣmyā tu vai tataḥ |
ājñaptā dvārapālādyā nirodhāya gatikṛtām || 63 ||
[Analyze grammar]

āgaccheyurvinā''jñāṃ na praviśeyurna vai ca te |
ye ke'pi syustathā dvārapālatvaṃ kāryameva hi || 64 ||
[Analyze grammar]

ityājñaptā mahālakṣmyā sarvadikṣu prapālinaḥ |
vinā''jñāṃ tu mahālakṣmyāstathā harerapi kvacit || 65 ||
[Analyze grammar]

praveśaṃ na dadatyeva yadyapi syurharādayaḥ |
evaṃ sevāparā nityaṃ lakṣmīḥ kṛṣṇaṃ prasevate || 66 ||
[Analyze grammar]

aśaṃkā cātisammugdhā dāsīkoṭibhirarcitā |
pātivratyaparā nityaṃ sevate śrīnarāyaṇam || 67 ||
[Analyze grammar]

yoganidrottaraṃ yoganidrāṃ gṛhṇāti padmajā |
svapane śayane nityaṃ karoti tvaṃgamardanam || 68 ||
[Analyze grammar]

yoganidrāṃ hareḥ pūrvaṃ vihāyaiva jalāmṛtam |
dadātyānanaśuddhyarthaṃ dantaśuddhyarthacūrṇakam || 69 ||
[Analyze grammar]

snānādyarthaṃ jalaṃ coṣṇaṃ sugandhicandanānvitam |
vastraṃ cābhūṣaṇādyaṃ ca kusumādi dadāti ca || 70 ||
[Analyze grammar]

śṛṃgārarasapuṣṭyarthaṃ karotyābhūṣitaṃ harim |
bhojyaṃ miṣṭaṃ dugdhapānaṃ kārayatyeva sarvadā || 71 ||
[Analyze grammar]

śītaleṣṭajalapānaṃ phalaṃ mukhapraśodhanam |
tāmbūlādyaṃ dadātyevā'mbarakṣālanamityapi || 72 ||
[Analyze grammar]

kṛṣṇabhojyādipātrāṇāṃ mañjanaṃ svakareṇa vai |
āsanādipradānaṃ ca keśaveśādisādhanam || 73 ||
[Analyze grammar]

kastūrīkajjalakuṃkumākṣatādisamarpaṇam |
vyajanenā'niladānaṃ śayyāstaraṇamityapi || 74 ||
[Analyze grammar]

evaṃ tadaṃgakāryāṇi karotyeṣā pativratā |
vrataṃ pūjā japo homaḥ paṭhanaṃ stotramityapi || 75 ||
[Analyze grammar]

kṛṣṇājñayaitatsarvaṃ vai karotyeṣā pativratā |
nārāyaṇasya sevāyāṃ nārāyaṇī pravartate || 76 ||
[Analyze grammar]

athaikadā mahālakṣmīrdāsīsahasravāritā |
yayāvudyānake ramye manorañjanakāmyayā || 77 ||
[Analyze grammar]

tatra vibhinnaśākhāḍhyavṛkṣarājivirājite |
śādvale puṣpagandhāḍhye mṛdule subhage sthale || 78 ||
[Analyze grammar]

saṃreme sakhābhiḥ sārdhaṃ praśaśaṃsa svakaṃ sukham |
bahumānyaṃ praśaśaṃsa garvamavāpa sundarī || 79 ||
[Analyze grammar]

sakhyo nārāyaṇo devaḥ sarveśvaro'pi sarvadā |
mamā'bhiprāyamāsādya karotyeva kriyāṃ sadā || 80 ||
[Analyze grammar]

mayā tu sevayā nātho vaśīkṛto'sti mādhavaḥ |
māmantarā na vai sthātuṃ kṣaṇaṃ saudhe pravartate || 81 ||
[Analyze grammar]

hikkānvitā prapaśyantu māṃ hi smarati keśava |
āyāsyati kṣaṇenātra yadvā gacchāma eva tam || 82 ||
[Analyze grammar]

madvākyaṃ narmayuktaṃ vā yathārthaṃ vā na lumpati |
yathā vacmi kṛṣṇanārāyaṇaḥ karoti tattathā || 83 ||
[Analyze grammar]

mayaiva gṛhavānasti mayaiva śobhate sadā |
mayaiva ca bhavatyo'pi dattāstasmai parātmane || 84 ||
[Analyze grammar]

nānyo matsadṛśī mānyā dhanyā cātra sahelikāḥ |
evaṃ garvaṃ samāpannā jñātā nārāyaṇena sā || 85 ||
[Analyze grammar]

pātivratyaparā ceyaṃ smayamāptā'tibhāvataḥ |
darpayuktā mahālakṣmīḥ sakhībhiḥ saha tatsthalāt || 86 ||
[Analyze grammar]

gṛhaṃ pratinivṛttā ca samāyātā tu gopuram |
harirjaye vijaye ca viveśa garvagañjanaḥ || 87 ||
[Analyze grammar]

viśamānā vibhordvāraṃ viśālaṃ sā sakhīvṛtā |
nivāritā sā dvārāttu jayena vijayena ca || 88 ||
[Analyze grammar]

parābhūtā mahālakṣmīstena dvayena sā tataḥ |
natvā''tmanastiraskāraṃ sābhimānā mahāsatī || 89 ||
[Analyze grammar]

smṛtyā hareḥ pādapadme dehaṃ tyaktu samudyatā |
atha tatra darśanārthamāyātāḥ sarvadevatāḥ || 90 ||
[Analyze grammar]

pitāmaho maheśaśva viṣṇudharmaśca bhāskaraḥ |
candraśca kāmadevaśca vaiśvānaro dhanādhipaḥ || 91 ||
[Analyze grammar]

ṛṣayo munayaścāpi manavo vighnanāyakāḥ |
mahendro varuṇaścāpi jagatprāṇo hutāśanaḥ || 92 ||
[Analyze grammar]

gopure saṃsthitāḥ sarve mahālakṣmīṃ pratuṣṭuvuḥ |
kṣamasva bhagavatyambe kṣamāśīle parātpare || 93 ||
[Analyze grammar]

śuddhasattvasvarūpe ca sādhvīdevīprapūjite |
tvayā vinā jagatsarvaṃ mṛtatulyaṃ ca niṣphalam || 94 ||
[Analyze grammar]

sarvasampatsvarūpā tvaṃ tvatkalāḥ sarvayoṣitaḥ |
tvāṃ janā ye pūjayanti sarvasṛṣṭiprapūjitām || 95 ||
[Analyze grammar]

abhāryo labhate bhāryāṃ vinītāṃ ca sutāṃ satīm |
suśīlāṃ suṃdarīṃ ramyāmatipriyasuvādinīm || 96 ||
[Analyze grammar]

aputro labhate putraṃ vaiṣṇavaṃ cirajīvinam |
pautraṃ ca guṇasampannaṃ vidyāvantaṃ yaśasvinam || 97 ||
[Analyze grammar]

bhraṣṭarājyo labhed rājyaṃ bhraṣṭaśrīrlabhate śriyam |
kīrtihīno labhed kīrtiṃ dhanabhraṣṭo dhanaṃ labhet || 98 ||
[Analyze grammar]

tādṛśī tvaṃ mahāyogaiśvaryavatī hi vartate |
mā devi nidhane hārdaṃ kṛthā bhava kṛpāvatī || 99 ||
[Analyze grammar]

iti śrutvā tu devānāṃ mahālakṣmīruvāca tān |
tyajāmi dehaṃ na krodhānna vairāgyeṇa sāmpratam || 100 ||
[Analyze grammar]

idaṃ hṛdi samālocya devāstacchrūyatāṃ śubham |
yatra patyau sadīśe vai samatā tṛṇaśailayoḥ || 101 ||
[Analyze grammar]

bhṛtye patnyāṃ matsamatā kiṃ kāryaṃ jīvanena vai |
kṛṣṇapatnīpradhānā'haṃ nirastā dvāriṇā'munā || 102 ||
[Analyze grammar]

yā strīrbharturasobhāgyā sā'saubhāgyā ca sarvataḥ |
śayane bhojane tasyā na sukhaṃ jīvanaṃ vṛthā || 103 ||
[Analyze grammar]

yasyā nāsti priyaprema tasyā janma nirarthakam |
tatkiṃ putre dhane rūpe sampattau yauvane'pi vā || 104 ||
[Analyze grammar]

yasyā bhaktirna vai kānte sā'saubhāgyā tu svāmini |
sā'śucirdharmahīnā ca sarvakarmavivarjitā || 105 ||
[Analyze grammar]

patirbandhurgatirbhartā daivataṃ gurureva saḥ |
sarvasmānna paraḥ svāmī na guruḥ svāminaḥ paraḥ || 106 ||
[Analyze grammar]

pitā mātā suto bhrātā svalpaṃ dadāti vai dhanam |
sarvasvadātā svāmī tu patnīnāṃ yoṣitāṃ patiḥ || 107 ||
[Analyze grammar]

kācideva vijānāti svāmimāhātmyamuttamam |
atisadvaṃśasañjātā mahāsādhvī tapasvinī || 108 ||
[Analyze grammar]

asadvaṃśaprasūtā yā duḥśīlā dharmavarjitā |
svārthamātraparā duṣṭā patiṃ nindati kopataḥ || 109 ||
[Analyze grammar]

yā strī svasvāminaṃ dveṣṭi patiṃ viṣṇusamaṃ gurum |
kuṃbhīpāke patet sā tu brahmaṇo dinamānakam || 110 ||
[Analyze grammar]

vrataṃ cānaśanaṃ dānaṃ satyaṃ puṇyaṃ tapaściram |
patibhaktivihīnāyā bhasmībhūtaṃ nirarthakam || 111 ||
[Analyze grammar]

ataḥ kiṃcinna vakṣyāmi niṣṭhuraṃ matpatiṃ prati |
harerbhṛtyatiraskāraiḥ prāṇāṃstyakṣyāmi niścitam || 112 ||
[Analyze grammar]

patidoṣe mahāsādhvī patiṃ na niṣṭhuraṃ vadet |
yadi soḍhumaśaktā syāt prāṇāṃstyajati dharmataḥ || 113 ||
[Analyze grammar]

patisevā vrataṃ strīṇāṃ patisevā paraṃ tapaḥ |
patisevā paro dharmaḥ patisevā surārcanam || 114 ||
[Analyze grammar]

patisevā paraṃ satyaṃ dānatīrthānukīrtanam |
sarvadevamayaḥ svāmī śuciḥ puṇyasvarūpakaḥ || 115 ||
[Analyze grammar]

yā satī bharturucchiṣṭaṃ bhuṃkte pādodakaṃ sadā |
tasyā darśamupasparśaṃ nityaṃ vāñcchanti devatāḥ || 116 ||
[Analyze grammar]

satyāḥ sarvāṇi tīrthāni punanti pāpino hyaghāt |
iti śrutvā svayaṃ brahmā satīmuvāca bhaktimān || 117 ||
[Analyze grammar]

bhaviṣyati na bhadraṃ ca jayasya vijayasya ca |
tvayā na śaptau tau bhṛtyau svāmyaparādhabhītayā || 118 ||
[Analyze grammar]

sāparādhaṃ tu dharmiṣṭhaḥ kṣamayā na śaped yadi |
sarvanāśo bhavettasya niścitaṃ mā ciraṃ sati || 119 ||
[Analyze grammar]

yadi śaptuṃ na śaktaśca na daṇḍaṃ kartumīśvaraḥ |
sāparādhe tu puruṣe dharmo daṇḍaṃ karoti hi || 120 ||
[Analyze grammar]

sarvaṃ kṣamasva he mātargaccha gaccha priyā'ntikam |
asmākamapi lābhaḥ syāddarśanasya hareriha || 121 ||
[Analyze grammar]

prāha lakṣmīstadā devā yadi cāsmi pativratā |
patidharme yadi lubdhā patyarthaṃ prāṇadāyinī || 122 ||
[Analyze grammar]

pātivratyaparā nityamacalā yadi svāmini |
madukteṣu tu dharmeṣu vartamānā sadā yadi || 123 ||
[Analyze grammar]

pātivratyabalenā'tra samāyātu narāyaṇaḥ |
gopure darśanaṃ dātuṃ samāyātu patirmama || 124 ||
[Analyze grammar]

yadyahaṃ prāṇataḥ patnī hareḥ snehāspadā sadā |
tyaktasarvasvaharyarthā samāyātu haristadā || 125 ||
[Analyze grammar]

yadyahaṃ jīvataḥ patnī tadātmikā pativratā |
tadā nārāyaṇastvatra samāyātvanyathā mriye || 126 ||
[Analyze grammar]

ityuktvā tu mahālakṣmīragnirutpādya pādataḥ |
yāvad dagdhuṃ manaścakre tāvat kṛṣṇaḥ samāgataḥ || 127 ||
[Analyze grammar]

dhṛtvā vakṣasi tāṃ lakṣmīṃ cucumbā''śliṣṭavānapi |
kṣamasva devi krauryaṃ me ityuktvā'bhūd galadravaḥ || 128 ||
[Analyze grammar]

sāśrunetro jagādaināṃ satyā'si tvaṃ pativratā |
pātivratyaprabhāveṇa tvāgato'haṃ hi gopure || 129 ||
[Analyze grammar]

āyāhi sati mā ruṣṭā bhava sādhvi mayā tvidam |
parīkṣārthaṃ garvaśāntyai praviśya bhṛtyakāritam || 130 ||
[Analyze grammar]

bhakte kalatre bandhau ca sarvatra samatā mama |
viśeṣato'pi madbhaktaḥ kalatrātpara eva ca || 131 ||
[Analyze grammar]

madbhaktau tava pujau ca dvārapālau kathārthakau |
kṣama māmaparādhaṃ ca tayośca bhaktipūrṇayoḥ || 132 ||
[Analyze grammar]

ityuktvā jagatāṃ nāthaḥ surebhyo nijadarśanam |
ratvā lakṣmīṃ hṛdi kṛtvā yayā svabhavanāntaram || 133 ||
[Analyze grammar]

dvārapālaṃ samāhūya hariḥ prāha tadā sukham |
mā bhairvatsa sukhaṃ tiṣṭha bhayaṃ kiṃ te mayi sthite || 134 ||
[Analyze grammar]

madbhaktānāṃ tu kaḥ śāstā gaccha vatsā''sana svakam |
mayā vai cintitaṃ bījaṃ lokeṣu gamanāya yat || 135 ||
[Analyze grammar]

tadarthe kāritaṃ caitad gāsyanti mānavā hi tat |
caritraṃ me ca bhaktānāṃ mokṣaṃ yāsyanti tena vai || 136 ||
[Analyze grammar]

devānprāha haristatra śṛṇvantu sarvathā'malam |
pātivratyaṃ paro dharmastenā'nayā vaśīkṛtaḥ || 137 ||
[Analyze grammar]

siṃhāsanaṃ parityajya gopuraṃ ca samāgataḥ |
pātivratyabalenaiva sarvādhāro'pi devatāḥ || 138 ||
[Analyze grammar]

tasmānnaitatsamo dharmo bhuktimuktiprado'sti vai |
naro nārī ca vā bhaktaḥ pātivratyena sevate || 139 ||
[Analyze grammar]

sa matpadamavāpnoti gacchāmi prati taṃ surāḥ |
nivasāmi gṛhe teṣāṃ tadadhīno'smi sarvathā || 140 ||
[Analyze grammar]

ityuktāstu surā natvā saṃpūjya svagṛha yayuḥ |
satī sevāparā jātā śroturvaktuśca tatphalam || 141 ||
[Analyze grammar]

jayaśca vijayaḥ pūrve hareraiśvaryarūpiṇau |
pūrvasṛṣṭau vedanidheḥ putrau vratena pārṣadau || 142 ||
[Analyze grammar]

jātau tau rādhikāśāpāt tṛṇabindoḥ sutāvubhau |
maruttayajñakartārau dhanārthe śāpato mithaḥ || 143 ||
[Analyze grammar]

gajagrāhau tu sañjātau tau vaikuṇṭhātprahāpitau |
hariṇā svecchayā niḥsāritau tau pārṣadau punaḥ || 144 ||
[Analyze grammar]

jātāvatreti vijñeyau śāpād daityau punaḥ punaḥ |
punaśca pārṣadāvante tvaiśvaryākhyau bhaviṣyataḥ || 145 ||
[Analyze grammar]

iti śrīlakṣmīnārāyaṇīyasaṃhitāyāṃ prathame kṛtayugasantāne pativratāmāhātmye vaikuṇṭhamahālakṣmyā garvanāśārthaṃ gopure ruddhāyāstasyāḥ pātivratyapralāpena nārāyaṇasya gopuraṃ pratyākarṣaṇamityādinirūpaṇanāmā trisaptatyadhikatriśatatamo'dhyāyaḥ || 373 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Lakshminarayana Samhita Chapter 373

Cover of edition (2011)

Shri Lakshmi Narayana Samhita
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2011)

शेतायनव्यास (Shwetayan Vyas)

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: