Lakshminarayana Samhita [sanskrit]

by Shwetayan Vyas | 1,169,834 words | ISBN-10: 8170801818 | ISBN-13: 9788170801818

The Lakshminarayana Samhita Chapter 350 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Lakshmi-narayana-samhita is an encyclopaedic work devoted to Narayana although it deals with various deities. The work is written in Puranic style and divided into four books according to the four Yugas. In total, the work consists of roughly 120,000 metrical verses.

śrīnārāyaṇa uvāca |
gokarṇeśvaramāhātmyaṃ mathurāyāṃ yamītaṭe |
kathayāmi śṛṇu lakṣmi putrasvargapramokṣadam || 1 ||
[Analyze grammar]

āsīd vipraḥ subhadrākhyaḥ pāribhadrasya putrakaḥ |
vaiśyavṛttisamāyuktaḥ krayavikrayajīvanaḥ || 2 ||
[Analyze grammar]

saurāṣṭre viṣaye śatrujitānadītaṭe vasan |
kṛṣiṃ cāpi karotyatra gavādīn pālayatyapi || 3 ||
[Analyze grammar]

tasya bhāryā sadguṇāḍhyā jīvantī nāmataḥ smṛtā |
bhartuḥ priyakarī sādhvī na prasūtā vayo'dhikā || 4 ||
[Analyze grammar]

śokaṃ karoti nityaṃ sā striyo dṛṣṭvā prajāvatīḥ |
sā yātā kuṃkumavāpyāṃ pitṛgṛhaṃ samutsave || 5 ||
[Analyze grammar]

nāmnā kraturmahāyogī viprastasyāḥ pitā'pi tām |
saśokāṃ paridṛṣṭvaiva papraccha śokakāraṇam || 6 ||
[Analyze grammar]

sāpi prāha pitaraṃ cā'napatyatvaṃ tu kāraṇam |
kratvarṣiśca kṣaṇaṃ dhyātvā prāha jīvantikāṃ sutām || 7 ||
[Analyze grammar]

āgaccha putri kṛṣṇāgre kurvastadvinivedanam |
ghnanti niścitya tau patnīvratakṛṣṇasya mandiram || 8 ||
[Analyze grammar]

gatau natvā ca taṃ devaṃ cā'nivedayatāṃ vṛtam |
asyā nāsti kṛṣṇamune durbhagāyāḥ prajāsukham || 9 ||
[Analyze grammar]

kṛṣṇanārāyaṇaḥ śrutvā prāha tāṃ putragarddhinīm |
kambharāyā mahālakṣmyāḥ prasādena suputrakaḥ || 10 ||
[Analyze grammar]

bhaviṣyatyeva te nūnaṃ kuru yātrāṃ suputradām |
mathurāyāṃ yamunāyāstīre gokarṇavakeśvaram || 11 ||
[Analyze grammar]

tīrthaṃ ramyaṃ putralābhaphalaṃ bhavati suvrate |
tamārādhaya śīghraṃ vai saha patyā'bhigamya ca || 12 ||
[Analyze grammar]

snānadīpopahāreṇa stotrairnānāvidhaistathā |
prasādayā'nutiṣṭhaitajjīvanti sasutā bhava || 13 ||
[Analyze grammar]

ityuktā sā yadā yātā gṛhaṃ natvā patiṃ tadā |
sarvaṃ nivedayāmāsa yaduktaṃ hariṇā tu tat || 14 ||
[Analyze grammar]

sa tadvacanamākarṇya suprītaḥ prāha tāṃ priyām |
mamā'pyetanmataṃ patni yaduktaṃ hariṇā tataḥ || 15 ||
[Analyze grammar]

gatau vyomnā suyānena mathurāṃ daśamīdine |
caitre sāyaṃ yamunāyāṃ snātvā natvā ca śaṃkaram || 16 ||
[Analyze grammar]

gokarṇeśvaramevaitau nidrāṃ jagrahaturbhuvi |
prātarutthāya ca snānaṃ pūjāṃ cakraturādarāt || 17 ||
[Analyze grammar]

tataḥ prasanno bhagavānumāpatiruvāca tau |
bhaviṣyati yuvāṃ putro guṇarūpadhanānvitaḥ || 18 ||
[Analyze grammar]

ityuktau tau tu devena snānaṃ kṛtvā sarasvatīm |
yamīṃ natvā saṃgame ca kṣaṇe sthitvā dvijātaye || 19 ||
[Analyze grammar]

dravyaṃ bhojyaṃ dadatuśca vastrādyaṃ bahudakṣiṇam |
ekādaśyāṃ māthure maṇḍale yātrāṃ vidhāya ca || 20 ||
[Analyze grammar]

vaihāyasā suyānenā''jagmatustau nijagṛham |
vipraḥ patnyāṃ tu jīvantyāṃ garbhādhānamavindata || 21 ||
[Analyze grammar]

suṣuve daśame māsi sā putraṃ candramaḥprabham |
gosahasraṃ tadā datvā sasuvarṇaṃ suvastrakam || 22 ||
[Analyze grammar]

bahuśaḥ sarvavarṇebhyaḥ putrajanmamahotsave |
jātakarma tathā śrāddhaṃ nāmakarma cakāra saḥ || 23 ||
[Analyze grammar]

gokarṇeśvaradatto'yaṃ gokarṇo nāmato'stu vai |
sa tu ṣoḍaśasaṃskāraiḥ saṃskṛtastaruṇo'bhavat || 24 ||
[Analyze grammar]

ta sa vivāhayāmāsa bhāryāṇāṃ tu catuṣṭayam |
aprajā eva tāḥ sarvā ekāpi nahi putriṇī || 25 ||
[Analyze grammar]

ato dharmaḥ samārabdho bhāryāyu्tena tena vai |
vāpikūpataḍāgāni devatāyatanāni ca || 26 ||
[Analyze grammar]

prapāmālāśca satrānnaṃ devasevā''rttisevanam |
śatrujitātaṭe tatra gokarṇeśvaraśaṃkaram || 27 ||
[Analyze grammar]

gokṣurapattanāt pūrvaṃ sthāpayāmāsa yāmunam |
prāsādaṃ kārayāmāsa paṃcāyatanakaṃ hareḥ || 28 ||
[Analyze grammar]

ārāmastatra vistīrṇaḥ puṣpajātyastathaiva ca |
phalajātyastathā śākapatrakandaprajātikaḥ || 29 ||
[Analyze grammar]

prākāraṃ kārayāmāsa parikhāmaṇḍalīyakam |
ghaṭīyantrāṇi kūpeṣu yaiḥ prasiñcettu vāṭikāḥ || 30 ||
[Analyze grammar]

puṣpāṇi ca vicinvanti sarvāstasya suyoṣitaḥ |
snānaṃ pūjādikaṃ bhūmimārjanaṃ dīpakarma ca || 31 ||
[Analyze grammar]

kurvanti devatāgāre tasya patnyastu sarvadā |
mālākāraḥ svayaṃ nityaṃ viṭapān saṃprasiñcati || 32 ||
[Analyze grammar]

jātāḥ supuṣpavantaśca drumāḥ phalasamṛddhayaḥ |
dīyate bhujyate sarvaiḥ phalādyaṃ nityamutsavāt || 33 ||
[Analyze grammar]

pūjyate śaṃkarastena sarvadā bhāvapūrvakam |
vyāpāraṃ saḥ kṛṣiṃ cāpi karoti kārayatyapi || 34 ||
[Analyze grammar]

ekadā manasā kṛtvā vaṇigbhāvaṃ hṛdi sthiram |
kṛtvā sārthamupāgamya yayau paścimamaṇḍalam || 35 ||
[Analyze grammar]

tatra krītvā supaṇyāni vāmanasthalapattanāt |
maṇiratnānyaśvaratnāni krītvā raivatācale || 36 ||
[Analyze grammar]

svarṇarekhānadītīre cakre nivāsamuttamam |
tatra niveśya bhāṇḍāni śailaṃ samāruroha saḥ || 37 ||
[Analyze grammar]

bahudevādhivasatiṃ siddhagandharvasevitam |
divyapuṣpaphalopetaṃ bahukandaraśobhitam || 38 ||
[Analyze grammar]

tato madhye bhuvyupatyakāyāṃ śṛṇoti gahvare |
svāgataṃ tatra gatvā'sau śukaṃ paśyati pañjare || 39 ||
[Analyze grammar]

tenoktaṃ bho ihā''gaccha svātithyaṃ karavāṇi te |
phalānīmāni svādūni śītamiṣṭajalāni ca || 40 ||
[Analyze grammar]

gṛhṇantu bho mahābhāgāḥ sārthaviprāḥ śubhaṃ bhavet |
atitherāgatasyeha pūjāyā vimukho bhavet || 41 ||
[Analyze grammar]

tadgṛhasthasya pitaro vasanti narake dhruvam |
pūjite pūjitāḥ svarge modante kālamakṣayam || 42 ||
[Analyze grammar]

atithiryasya bhagnāśo gṛhānnivartate yadi |
ātmano duṣkṛtaṃ tasmai datvā tatsukṛtaṃ haret || 43 ||
[Analyze grammar]

tasmāt sarvaprayatnena pūjyo vai gṛhamedhinā |
kāle prāptastvakāle vā yathā kṛṣṇastathaiva saḥ || 44 ||
[Analyze grammar]

evaṃvidhāḥ śubhā vācaḥ śrutvā gokarṇako'bravīt |
ṛṣiḥ kastvaṃ sudharmajñaḥ kiṃ vā devo'tha guhyakaḥ || 45 ||
[Analyze grammar]

siddho vā raivatavāsī mānavo vad ko'tra bhoḥ |
tava prasannarūpasya yasyeyaṃ vāgamānuṣī || 46 ||
[Analyze grammar]

ityuktaḥ sa śukaḥ sarvaṃ śaśaṃsātmapurākṛtam |
ahamāsaṃ vāmadevaśiṣyo nāmnā śukodaraḥ || 47 ||
[Analyze grammar]

gurorvākyaṃ buddhiyuktaṃ śrutvā'pyahaṃ tadagrataḥ |
ūhā'pohakaraṃ praśnaṃ vāraṃ vāraṃ tu pṛṣṭavān || 48 ||
[Analyze grammar]

tena muhurniṣiddho'pi na kṛtaṃ tadvaco mayā |
tadā tenātikopād vai śāpitastvaṃ śuko bhava || 49 ||
[Analyze grammar]

śukatvaṃ tatkṣaṇātprāpto vasāmyatra hi raivate |
jātismaro bhavāmyatra karomi bhajanaṃ hareḥ || 50 ||
[Analyze grammar]

prāptastvatra gṛhāvāsimuninā brahmasūriṇā |
pañjare rakṣitastena jīvāmi sukhato gṛhe || 51 ||
[Analyze grammar]

vāmadevo'tidīnaṃ māmuvāca kṛpayā'rthitaḥ |
mathurāyāṃ mṛteḥ paścād brahmalokaṃ gamiṣyasi || 52 ||
[Analyze grammar]

tasmānnityaṃ tu mathurāmathureti vadāmi ca |
śukasya vacanaṃ śrutvā gokarṇaḥ prāha pakṣiṇam || 53 ||
[Analyze grammar]

raivatādrisamaṃ tīrthaṃ na bhūto na bhaviṣyati |
bhuktimuktipradaṃ caitanmokṣagolokadhāmadam || 54 ||
[Analyze grammar]

etatsthānaṃ parityajya kathaṃ māthuramaṇḍalam |
muktyarthaṃ te kṛtaṃ pakṣin cejjānāsi vadātra me || 55 ||
[Analyze grammar]

śrutvā śukastu taṃ prāha rekhā me tādṛśī yataḥ |
tatraiva maraṇānmuktirnātra me mṛtinirṇayaḥ || 56 ||
[Analyze grammar]

tasmād vipra tvayā kāryā mamopakṛtireva sā |
naya māṃ mathurāṃ śreṣṭhin yadi kvaciddhi gacchasi || 57 ||
[Analyze grammar]

evaṃ tayoḥ kathayatorbrahmasūriḥ samitkaraḥ |
samāyāto vanāttatra so'pyatithīn vilokya ca || 58 ||
[Analyze grammar]

prasannastvabhavat kṛtvā phalādyairātitheyakam |
kaḥ kutaḥ saṃvidaṃ kṛtvā vada kiṃ karavāṇi te || 59 ||
[Analyze grammar]

ityuktaḥ sa tu gokarṇo natvā munimayācata |
śuko'yaṃ pañjarasthastu putrārthaṃ me pradīyatām || 60 ||
[Analyze grammar]

mathurāyāṃ gamiṣyāmi tasya mokṣārthameva yat |
ṛṣiṇā tu prasannena śukastasmai samarpitaḥ || 61 ||
[Analyze grammar]

natvā ṛṣiṃ sa gokarṇo yayau gokṣurapattanam |
sarvaratnasamupetaḥ sarvasārthasamanvitaḥ || 62 ||
[Analyze grammar]

śukaḥ śatruṃjitānadyāstaṭe viprasya vāṭikām |
phalapuṣpādisaṃyuktāṃ dṛṣṭvā sthātuṃ mano'karot || 63 ||
[Analyze grammar]

gokarṇenāpi vāṭyāṃ sa phalapuṣpādibhojanaḥ |
rakṣitastvekadā patnīścatasraḥ prāha mātaraḥ || 64 ||
[Analyze grammar]

kathaṃ putrā na dṛśyante putryaścāpi na vo'tra kim |
jalasecanakartryastā ūcustaṃ kovidaṃ śukam || 65 ||
[Analyze grammar]

pakṣin vandhyāścatasraḥ smo vada syustu sutā yathā |
śukaḥ prāha kathayiṣye yāvatā tiṣṭhatā mayā || 66 ||
[Analyze grammar]

evaṃ kāle gate varṣe punarvyāpāravāñchayā |
gokarṇaḥ saśuko yātaḥ kacchaṃ prati mudānvitaḥ || 67 ||
[Analyze grammar]

patnyaścāpi yayuḥ kacchaṃ svāminā sahasevikāḥ |
nāvā samudramuttīrya nārāyaṇasaro yayuḥ || 68 ||
[Analyze grammar]

tatra dṛṣṭā divyadevyo rūpānurūpabhāsurāḥ |
sahasraśaḥ saromadhye jalavāsā'tisaurabhāḥ || 69 ||
[Analyze grammar]

kintu śokaparimlānāḥ papracchustāḥ śukaṃ prati |
kutastvāgamyate kiṃ te kāryaṃ sad vidyate vad || 70 ||
[Analyze grammar]

śukaḥ prāha mama svāmī ratnārthaṃ samupāgataḥ |
bhavatīnāṃ bhavet kāryaṃ jñāpayantu hi māṃ tadā || 71 ||
[Analyze grammar]

śrutvā tāśca tadā prāhuḥ śukaṃ paramakovidam |
duḥkhaṃ tasya samākhyeyaṃ yo vināśayate rujam || 72 ||
[Analyze grammar]

āste kuṃkumavāpīti nṛṇāṃ muktipradāyinī |
aśvapaṭṭasaro yatra rājate surasevitam || 73 ||
[Analyze grammar]

gaurjarādhipatirvīraścaturaṃgabalānvitaḥ |
rājā dharmavīranāmā kārtike raivatasya saḥ || 74 ||
[Analyze grammar]

pradakṣiṇādiyātrārthaṃ yayau gacchan śanaiḥ śanaiḥ |
mārge kuṃkumavāpyāśca cakre yātrāṃ sarovare || 75 ||
[Analyze grammar]

sasnau sa śrāddhakāryāṇi cakāra brahmabhojanam |
cakre suvarṇaratnaiḥ kaṃbharāgopālapūjanam || 76 ||
[Analyze grammar]

kṛṣṇanārāyaṇaviṣṇordarśanaṃ havanaṃ tathā |
mandirasya mahodyāne saptabhūmyatiśobhinaḥ || 77 ||
[Analyze grammar]

ārāmavāṭikāḥ śubhrā nimnaprākāraveṣṭitāḥ |
kūpaghaṭyāvartayuktāḥ puṣpajātisuvāsitāḥ || 78 ||
[Analyze grammar]

phalavanto drumāstatra sarvartusumanoharāḥ |
tadabhyāśe sa rājarṣiścakārāvāsamuttamam || 79 ||
[Analyze grammar]

sevakairnāśitaḥ sarvaṃ ārāmaḥ saphaladrumaḥ |
vayaṃ sarvāstu tā vṛkṣavallyaḥ smo devadevatāḥ || 80 ||
[Analyze grammar]

ityuktvā ruruduḥ svārttijalpiṇyo hā'tikṛcchrataḥ |
sarvāsāṃ rudatīnāṃ tu kurarīṇāmiva svanāḥ || 81 ||
[Analyze grammar]

śrūyante duḥkhadāḥ tāśca sāntvayāmāsa vai śukaḥ |
tāstu prāha punastatra ratnānyādāya sarvathā || 82 ||
[Analyze grammar]

gamiṣyati mama svāmī kariṣyati sajīvanāḥ |
ityuktamātre vacane tāḥ sarvā labdhacetanāḥ || 83 ||
[Analyze grammar]

śukasya svāminaṃ tadvai vaktuṃ taṃ vedituṃ tathā |
aikyabhāvena tāḥ sarvāḥ papracchurvaṇijaṃ prati || 84 ||
[Analyze grammar]

asmākaṃ jīvadātā tvaṃ kaḥ kutastviha saṃgataḥ |
gokarṇaḥ prāha tā devīḥ bhavatyaścārulocanāḥ || 85 ||
[Analyze grammar]

sucārvāsyāḥ sucārvaṃgyaḥ kathaṃ śokapariplutāḥ |
tadā jyeṣṭhā tamāhātha puṣpajātyā svalaṃkṛtā || 86 ||
[Analyze grammar]

vayamārāmasaṃsthānāḥ khādyasalilabhojanāḥ |
hṛdyāśca svāminā guptāḥ puṣpavṛddhiratāḥ sadā || 87 ||
[Analyze grammar]

rājalokaiḥ pīḍitāḥ sma chedanonmūlanādibhiḥ |
kūrcitā bhṛśamudvignāstena śokapariplutāḥ || 88 ||
[Analyze grammar]

phalapuṣpavihīnāśca mūlāskandhāvaśeṣitāḥ |
evaṃvidhā hi saṃbhūtā naṣṭasaṃjñāḥ sthitā vayam || 89 ||
[Analyze grammar]

aśvapaṭṭasaro divyaṃ sākṣi tatrāsti bhūsuraḥ |
kṛṣṇanārāyaṇo devaḥ sākṣī tvasmākamityapi || 90 ||
[Analyze grammar]

puṇyaṃ salilapūrṇaṃ cotphullakamalaśobhitam |
kalahaṃsasamāyuktaṃ vṛkṣāṇāṃ parisecakam || 91 ||
[Analyze grammar]

sarastat taddrumāṇāṃ tu vināśānno vināśitā |
virūpatā'sti tatra tvaṃ gatvā no jīvitān kuru || 92 ||
[Analyze grammar]

iṣṭāpūrttaṃ dvijātīnāṃ prathamaṃ dharmasādhanam |
iṣṭena labhate svargaṃ pūrtena mokṣameti ca || 93 ||
[Analyze grammar]

vāpīkūpataḍāgāni devatāyatanāni ca |
patitānyuddhared yastu sa pūrtaphalamaśnute || 94 ||
[Analyze grammar]

bhūmidānena ye lokā godānena ca kīrtitāḥ |
te lokāḥ samavāpyante pādapānāṃ prarohaṇe || 95 ||
[Analyze grammar]

pippalaṃ ca vaṭaṃ nimbaṃ tulasīṃ cāpyudumbaram |
āmalakaṃ tathā bilvaṃ khadiraṃ caikameva yaḥ || 96 ||
[Analyze grammar]

puṣpajātīrdaśa dve dve dāḍime cāmrapañcakam |
tintiḍīmekalāṃ vātra yastu vardhayati dvija || 97 ||
[Analyze grammar]

puṣpaphaladrumaropī na yāti narakaṃ kvacit |
vardhitāśca drumāḥ putrā ivoddharanti poṣakam || 98 ||
[Analyze grammar]

indhanaiśchāyayā śrāntyā pathikānāṃ sukhāvahāḥ |
pakṣiṇāṃ nilayenaiva sukhadā vṛkṣavallikāḥ || 99 ||
[Analyze grammar]

patramūlatvagādyairauṣadhaiḥ sukhāstu dehinām |
kāṣṭhairgṛhāṇi jāyante kṣudrajantugṛhāṇi ca || 100 ||
[Analyze grammar]

evaṃ paropakārāste sevante dehinaḥ sadā |
phalapatradalaśākhāstambamūlairhi jīvadāḥ || 101 ||
[Analyze grammar]

svargadā mokṣadāścāpi devapūjopayojitāḥ |
tasmād gokarṇaratnāni gṛhāṇeṣṭāni naḥ sthalāt || 102 ||
[Analyze grammar]

vaihāyasaṃ vimānaṃ ca samāruhya tathā ca naḥ |
saha nītvā yāhi tatra yatrodyānaṃ tu naḥ sthitam || 103 ||
[Analyze grammar]

asmākaṃ jīvadānena syuḥ putriṇyastu te priyāḥ |
bhaviṣyanti susantānāḥ śuka nītvā prayāhi vai || 104 ||
[Analyze grammar]

bayaṃ gopāśca gopyaśca golokasthā api kṣitau |
kṛṣṇasevāṃ prakurmo'tra vṛkṣavalītṛṇātmikāḥ || 105 ||
[Analyze grammar]

vayaṃ dāsyaḥ pārṣadāśca vaikuṇṭhasthā api kṣitau |
kurmo nārāyaṇasevāṃ kuṃkumavāpikāsthitāḥ || 106 ||
[Analyze grammar]

pārṣadānyaḥ pārṣadāśca muktāḥ sāketadhāmagāḥ |
sāketāyāṃ vṛkṣavallyaḥ smaḥ śrīrāmārcane ratāḥ || 107 ||
[Analyze grammar]

vayaṃ dūtāśca dūtyaśca kailāsasthā api kṣitau |
kāśīkṣetrādisaṃsthānā vallīvṛkṣasvarūpikāḥ || 108 ||
[Analyze grammar]

iti hārdaṃ kathitaṃ te'smākaṃ viprā'tra bhautikam |
śrīkṛṣṇamaṇḍalaṃ kṛṣṇadāsadāsīmayaṃ smṛtam || 101 ||
[Analyze grammar]

ityuktaḥ sa tu gokarṇo ratnānyādāya koṭiśaḥ |
devīḥ sarvāstathā patnīḥ śuka cādāya saṃyayau || 110 ||
[Analyze grammar]

udyānaṃ kṛtavān puṣṭaṃ bījaiḥ khādyairjalādibhiḥ |
vṛkṣā vallyaśca devyaśca puṣṭā jātā hi sevayā || 111 ||
[Analyze grammar]

dhanaṃ ratnādikaṃ tatra sevāyāṃ yojitaṃ bahu |
mandiraṃ poṣitaṃ cāpi vṛkṣāścāpi prapoṣitāḥ || 112 ||
[Analyze grammar]

tena puṇyena ca tasya patnyo garbhadharā api |
tāśca devyo divyarūpāḥ praśaśaṃsuḥ punaḥ punaḥ || 113 ||
[Analyze grammar]

varaṃ datvā yathākāmaṃ svastītyuktvā tiro'bhavan |
tatra sthitvā yathānyāyaṃ gokarṇaḥ sarvamaṃgalam || 114 ||
[Analyze grammar]

śukaṃ ca mātāpitarau sādhvībhāryācatuṣṭayam |
samānaṃ sevayāmāsa yathāvibhavaśaktitaḥ || 115 ||
[Analyze grammar]

svayaṃ tu kṛtavāṃstatra vaiṣṇavākhyaṃ mahāmakham |
bhakṣyabhojye brāhmaṇebhyo dadau dānāni nityaśaḥ || 116 ||
[Analyze grammar]

kuṃkumavāpyāṃ kṛṣṇasyā''layaṃ jīrṇaṃ navottamam |
kārayitvā tu tadvāpīṃ navīnāmiva vai punaḥ || 117 ||
[Analyze grammar]

aśvapaṭṭasaraścāpi tvābadhya setunā punaḥ |
taṭe pratiṣṭhāṃ svanāmnā gokarṇeśvarasaṃjñayā || 118 ||
[Analyze grammar]

mahādevasya nirvartya brāhmaṇairvedapāragaiḥ |
yayau gokṣurasaṃjñaṃ vai pattanaṃ svanivāsakam || 119 ||
[Analyze grammar]

ya idṃ śṛṇuyāccāpi paṭhedvā bhāvatastathā |
tīrthayātrāṃ prakuryācca putravān dhanavān bhavet || 120 ||
[Analyze grammar]

iti lakṣmīnārāyaṇīyasaṃhitāyāṃ prathame kṛtayugasantāne |
māthurakṣetramāhātmye saurāṣṭradeśīyasubhadranāmakaviprasya mathurāyāṃ gokarṇeśvaradarśanādinā putraprāptiḥ tannāma gokarṇaṃ iti tena śatrujitānadītaṭe gokarṇeśvaraḥ sthāpitaḥ gokarṇasya dhanārthaṃ vāmanapananaṃ gatasya raivatācale śukaprāptiḥ punargṛhamāgatya dhanārthaṃ kacchaṃ gatasya nārāyaṇasarasi vanadevatānāṃ darśanaṃ |
gaurjararājñā bhagnasyodyānasya kuṃkumavāpyāṃ navīkaraṇam tīrthasthā vṛkṣavallikā dhāmapārṣadapārṣadānya evetimahimakathanaṃ cetyādinirūpaṇanāmā pañcāśadadhikatriśatatamo'dhyāyaḥ || 350 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Lakshminarayana Samhita Chapter 350

Cover of edition (2011)

Shri Lakshmi Narayana Samhita
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2011)

शेतायनव्यास (Shwetayan Vyas)

Buy now!
Help me keep this site Ad-Free

For over a decade, this site has never bothered you with ads. I want to keep it that way. But I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased truth, wisdom and knowledge.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: