Lakshminarayana Samhita [sanskrit]

by Shwetayan Vyas | 1,169,834 words | ISBN-10: 8170801818 | ISBN-13: 9788170801818

The Lakshminarayana Samhita Chapter 329 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Lakshmi-narayana-samhita is an encyclopaedic work devoted to Narayana although it deals with various deities. The work is written in Puranic style and divided into four books according to the four Yugas. In total, the work consists of roughly 120,000 metrical verses.

śrīlakṣmīruvāca |
viṣṇo nārāyaṇa kṛṣṇa viṣṇunā kiṃ kṛtaṃ tataḥ |
vṛndāyāśchalanārthāya kathaṃ jālandharo mṛtaḥ || 1 ||
[Analyze grammar]

śrīnārāyaṇa uvāca |
jālaṃdharabalaṃ lakṣmi vṛndāsvāmivrate'bhavat |
vṛndāyāḥ pātivratyasya bhaṃgāya viṣṇurācarat || 2 ||
[Analyze grammar]

viṣṇustatra gato rātrau samudyānakṛtāśrayaḥ |
vṛndāṃ sa darśayāmāsa svapnaṃ vaidhavyasūcakam || 3 ||
[Analyze grammar]

jālaṃdharaśiraḥ puṃsā kartitaṃ śaṃkareṇa vai |
gṛdhreṇā''kṛṣṭanayanaṃ chinnakarṇāgranāsikam || 4 ||
[Analyze grammar]

prayāntaṃ mahiṣārūḍhaṃ tailābhyaktaṃ digambaram |
kṛṣṇapuṣpābhūṣaṇāḍhyaṃ kravyādagaṇasevitam || 5 ||
[Analyze grammar]

muktakeśī ālāsyā kṛṣṇavarṇā'ruṇāmbarā |
kālī cakhāda kaṇṭhā'dho muṇḍaṃ gataṃ tu dakṣiṇām || 6 ||
[Analyze grammar]

svapuraṃ sāgare magnaṃ sahasaivā''tmanā saha |
daityakṣayaguṇopetaṃ vṛndā svapnaṃ dadarśa ha || 7 ||
[Analyze grammar]

tataḥ prabuddhā vṛndā viprebhyaḥ svapnaṃ nyavedayat |
śrutvā tu brāhmaṇāḥ prāhuratyugraṃ svapnameva tat || 8 ||
[Analyze grammar]

acintyaphaladaṃ tadvai sarvā'niṣṭakaraṃ mahat |
dehi dānaṃ dvijātibhyo hyacintyabhayanāśakam || 9 ||
[Analyze grammar]

dhenūrvāsāṃsi ratnāni gajāṃścā''bharaṇāni ca |
tayā dānāni dattāni hyaniṣṭaśāntidāni vai || 10 ||
[Analyze grammar]

athāpi dakṣiṇāṃgānāṃ sphuraṇānyabhavaṃstadā |
dadarśoditamādityaṃ sacchidraṃ niṣprabhaṃ tathā || 11 ||
[Analyze grammar]

tadapyaniṣṭaṃ vijñāya śokasāgaramajjitā |
kutracinnāpa sā śarma bhavanāṭṭālabhūmiṣu || 12 ||
[Analyze grammar]

viṣṇunā māyayā''kṛṣṭā jagāmodyānamāturā |
sakhīdvayayutā tatra na prāpa kutracitsukham || 13 ||
[Analyze grammar]

vanādvanāntaraṃ bhramamāṇā dadarśa bhīṣaṇau |
rākṣasau siṃhavadanau preritau viṣṇunā nijau || 14 ||
[Analyze grammar]

sevakau māyayā klṛptau dṛṣṭvā sā'tīva vihvalā |
palāyanaparā rakṣākartāraṃ prati dhāvati || 15 ||
[Analyze grammar]

yāvat tatra vane dṛṣṭo munirviṣṇukṛtastadā |
rakṣakaṃ taṃ tu sā matvā''sādya taccharaṇaṃ tadā || 16 ||
[Analyze grammar]

tatkaṇṭhaṃ bāhubhyāṃ dhṛtvā rakṣa rakṣetyuvāca tam |
muninā svabalenāpi huṃkāreṇa ca tāvubhau || 17 ||
[Analyze grammar]

vidrāvitau rākṣasau ca rakṣitā tadbhayāt satī |
atha vṛndā svasthacittā natvā vacanamabravīt || 18 ||
[Analyze grammar]

ārtinivāraka sādho rakṣitā khalajādbhayāt |
jānāsi ced vada vipra jalandharaḥ patirmama || 19 ||
[Analyze grammar]

yuddhāya vai gato rudraṃ prati tasyā'dhunā'sti kā |
daśā sthitistathā svāsthyaṃ jayo vā'nyad vadātra me || 20 ||
[Analyze grammar]

muniḥ prāha bharadvājātmajo'haṃ prabravīmi te |
mahānidrā daśā punaranutthānā sthitistava || 21 ||
[Analyze grammar]

patyuḥ svargagataṃ svāsthyaṃ jayaḥ paratra vai gataḥ |
ityākarṇya mahāghoraṃ ruroda cātivihvalā || 22 ||
[Analyze grammar]

tāvat kapīśāvāyātau vṛndāyā agrataḥ sthitau |
tasyaiva kaṃ kabandhaṃ ca gṛhītvā karayorubhau || 23 ||
[Analyze grammar]

etad dṛṣṭvā punarvṛndā rurodā'tīva susvanā |
jalaṃdharaṃ mṛtaṃ dṛṣṭvā hyākrandat kurarīva sā || 24 ||
[Analyze grammar]

aho bhagnaṃ mama daivaṃ sarvaṃ naṣṭaṃ dhanaṃ mama |
yā'haṃ vaidhavyamāpannā māṃgalyaṃ vai gataṃ mama || 25 ||
[Analyze grammar]

śaṃbhunā naiva yoddhavyaṃ gamane prārthitaṃ mayā |
tathāpi vīrabhāvatvāt tvayā nātha mataṃ na me || 26 ||
[Analyze grammar]

mayā'dyāpi ca martavyaṃ tava dehena vīraka |
iti kṛtvā yadā vṛndā dagdhumicchati tacchavam || 27 ||
[Analyze grammar]

svotpāditā'nalenaiva tāvatsa munipuṃgavaḥ |
dhairyaṃ pradāya kṛpayā tāmāha jīvayāmi tam || 28 ||
[Analyze grammar]

ityuktvā sa munirviṣṇurjīvayitvā tu tatpatim |
māyāśavaṃ sajīvaṃ vai svātmakaṃ taṃ jalaṃdharam || 29 ||
[Analyze grammar]

racayitvā kārayitvā darśayitvā tataḥ sa hi |
mahotsavaṃ vane tatra cakāra jīvakāraṇāt || 30 ||
[Analyze grammar]

vṛndā'pi nijabhartāraṃ jīvitaṃ prāpya tatkṣaṇam |
jahau śokaṃ samāliṃgya pracucumba tadānanam || 31 ||
[Analyze grammar]

reme tatraiva kāmena śayyāyāṃ vai punaḥ punaḥ |
māyājālaṃdharo viṣṇuravarṇayad raṇāṃgaṇam || 32 ||
[Analyze grammar]

priye rudreṇa raudreṇa cchinnaṃ cakreṇa me śiraḥ |
tava dūtena tacchīghramānītaṃ tava sannidhau || 33 ||
[Analyze grammar]

muninā'nena mantreṇa jīvitaṃ te satītvataḥ |
gṛhāṇa devi tāmbūlaṃ surate rama kauśalam || 34 ||
[Analyze grammar]

ityuktvā ca mahāviṣṇuḥ reme muhurmuhustayā |
vṛndāṃgasvedato bhūmyāṃ prādurbhūtātipāvanī || 35 ||
[Analyze grammar]

vṛndā sā tulasī proktā vṛndāvanaṃ ca tatsthalam |
jālaṃdharasya ca pīṭhaṃ rājyaṃ jālaṃdharātmakam || 36 ||
[Analyze grammar]

evaṃ tatra prasiddhaṃ vai samabhūt prāk samudraje |
atra viṣṇurvṛndayā vai reme'tisuratakriyām || 37 ||
[Analyze grammar]

satīpativratādharmabhaṃgena svāminastataḥ |
jalaṃdharasya tejaśca balaṃ ca kṣīṇatāṃ yathā || 38 ||
[Analyze grammar]

yathā prayāti ramate tathā tathā tu tatra vai |
jalaṃdharo bhavatyeva kṣīṇaḥ pratikṣaṇaṃ priye || 39 ||
[Analyze grammar]

yuddhaṃ pañcadinānyeva tato'pyabhūd bhayaṃkaram |
viṣṇuścodyānabhavane bhuṃkte vṛndāṃ punaḥ punaḥ || 40 ||
[Analyze grammar]

garuḍaṃ guptarūpeṇa saṃpreṣayatyaharniśam |
jalaṃdharo mṛto na vā vijñātuṃ keśavo hariḥ || 41 ||
[Analyze grammar]

pañcame tu dine kṛtvā surataṃ śayane yadā |
nidrāṃ gatā'bhavad vṛndā garuḍastāvadāyayau || 42 ||
[Analyze grammar]

gṛhāntare gato viṣṇuścaturbhujo'bhavad yataḥ |
garuḍaḥ sarvavṛttāntaṃ viṣṇave ca nyavedayat || 43 ||
[Analyze grammar]

nā'dyayāvanmṛto daityo mumurṣurasti mā ciram |
adya śvo vā paraśvo vā mariṣyati na saṃśayaḥ || 44 ||
[Analyze grammar]

ityādyuktvā garuḍaśca yāvad yāti bahirgṛhāt |
tāvattu vṛndayā dṛṣṭaḥ śīghraṃ sotthāya śaṃkayā || 45 ||
[Analyze grammar]

paśyatyantargṛhe tāvad dṛṣṭo viṣṇuścaturbhujaḥ |
ko'yaṃ ko'yaṃ pumānanyo madgṛhāntaḥ samāgataḥ || 46 ||
[Analyze grammar]

ityākruśya svapatiṃ sā yāvanmārgayati gṛhe |
tāvad viṣṇustadā jālaṃdharo bhūtvā samāgataḥ || 47 ||
[Analyze grammar]

vada vṛnde kathaṃ ko'tra kvā'stītyuktvāpi keśavaḥ |
ajānanniva saṃjāto na kaścinmilitastadā || 48 ||
[Analyze grammar]

vṛndā śaṃkānvitā jātā punarevaṃ dināntare |
mṛṣā suptā suratānte kimityavagamāya sā || 49 ||
[Analyze grammar]

tāvattatra samāyāto garuḍastaṃ ca mādhavaḥ |
bhūtvā caturbhujaḥ prāpto gṛhāntaraṃ tu tāvatā || 50 ||
[Analyze grammar]

tāvattayā hyayaṃ viṣṇuriti dṛṣṭastu niścitaḥ |
sā nirbhartsya ruṣā yuktā viṣṇuṃ vacanamabravīt || 51 ||
[Analyze grammar]

dhigastu te paradārābhimarśin kapaṭākṛte |
dharmaputro harirbhūtvā hyadharmaṃ kṛtavān svayam || 52 ||
[Analyze grammar]

phalaṃ bhuṃkṣva dadāmyatra śāpaṃ te tvaṃ tathā bhava |
yau tvayā māyayā cātra darśitau rākṣasau mama || 53 ||
[Analyze grammar]

tāveva tava bhāryāṃ ca hariṣyato hi rākṣasau |
tvaṃ cāpi bhāryāduḥkhārto vane kapisahāyavān || 54 ||
[Analyze grammar]

bhramā'nena ca sarpeṇa saha yaste'tra sevakaḥ |
iti śaptastayā viṣṇurjagāmā'dṛśyatāṃ kṣaṇāt || 55 ||
[Analyze grammar]

vṛndā prāha sakhīṃ paśya jihmaṃ tadviṣṇunā kṛtam |
pātivratyaṃ gataṃ me ca kāntaḥ sandehatāṃ gataḥ || 56 ||
[Analyze grammar]

ityuktvā snānamakarot pārśvasarovarāmbunā |
tīre padmāsanaṃ kṛtvā kṛtvā nirviṣayaṃ manaḥ || 57 ||
[Analyze grammar]

śuṣkakāṣṭhacayaṃ kṛtvā tatra vṛndā svayaṃ tadā |
cintayānā viṣṇuśāṭhyaṃ prāviśaddhavyavāhanam || 58 ||
[Analyze grammar]

prajajvāla tadā vṛndā bhasmarūpā'bhavat kṣaṇāt |
tacca bhasma tatra jātaṃ śyāmalaṃ tulasīvanam || 59 ||
[Analyze grammar]

vṛndāsvedastu saṃjātaṃ haritaṃ tulasīvanam |
tulasyudvāhavidhinā hariṃ prāpa patiṃ punaḥ || 60 ||
[Analyze grammar]

viṣṇuṃ sā dhyāyamānā vai līneti viṣṇutanmayā |
viṣṇostu vāñcchayā viṣṇuṃ punaḥ prāptā tu tulasī || 61 ||
[Analyze grammar]

vṛkṣarūpāpi sā devī viṣṇunā svīkṛtā sadā |
goloke yā svakīyā''sīt catra svarṇā'psaraḥsutā || 62 ||
[Analyze grammar]

kālanemigṛhe putrī jātā viṣṇupriyā tu sā |
rādhāsāpatnadoṣeṇa jalaṃdharapriyā'bhavat || 63 ||
[Analyze grammar]

punarviṣṇuṃ samāliṅgya viṣṇupriyā hyajāyata |
vṛndā tejastadā tatra viṣṇuśaktau vyalīyata || 64 ||
[Analyze grammar]

vṛndā tulasī sā vṛkṣarūpā pṛthvyāṃ hyajāyata |
ante vai yādṛśī vṛttirgatiścāpi ca tādṛśī || 65 ||
[Analyze grammar]

iti te kathitaṃ lakṣmi vṛndādharmapratāraṇam |
jalaṃdharavināśāya viṣṇunā''caritaṃ tadā || 66 ||
[Analyze grammar]

iti śrīlakṣmīnārāyaṇīyasaṃhitāyāṃ prathame kṛtayugasantāne jalaṃdharavṛndākhyāne vṛndāyā viṣṇupradarśitā'śubhasvapnam sūryodayādāvapaśakunāni udyāne kṛtrimarākṣasābhyāṃ bhītāyā vṛndāyā sādhurūpeṇa viṣṇunā rakṣaṇam kṛtrimajālaṃdhararūpasya mṛtasya kṛtrimamunirūpeṇa samujjīvanam kṛtrimajālaṃdharabhūtena |
viṣṇunā vṛndāyāṃ ratikaraṇam vṛndāsvedād vṛndāvṛkṣaḥ tato jñātvā vṛndāyāścitāpraveśena bhasmanaḥ tulasīrūpatā viṣṇoḥ rākṣasābhyāṃ hṛtastrīnimittaṃ duḥkhitvaśāpaścetyādinirūpaṇanāmaikonatriṃśadadhikatriśatatamo'dhyāyaḥ || 329 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Lakshminarayana Samhita Chapter 329

Cover of edition (2011)

Shri Lakshmi Narayana Samhita
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2011)

शेतायनव्यास (Shwetayan Vyas)

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: