Lakshminarayana Samhita [sanskrit]

by Shwetayan Vyas | 1,169,834 words | ISBN-10: 8170801818 | ISBN-13: 9788170801818

The Lakshminarayana Samhita Chapter 325 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Lakshmi-narayana-samhita is an encyclopaedic work devoted to Narayana although it deals with various deities. The work is written in Puranic style and divided into four books according to the four Yugas. In total, the work consists of roughly 120,000 metrical verses.

śrīnārāyaṇa uvāca |
śṛṇu lakṣmyekadā jālandharo vṛndāpatiḥ svayam |
asuraiḥ saha śukrasya pūjanārthaṃ samāyayau || 1 ||
[Analyze grammar]

tatrā''yayuḥ pūjanārthamāṣāḍhapūrṇimātithau |
daityāśca dānavāḥ sarve rāhuketvādayo'pi ca || 2 ||
[Analyze grammar]

śukrācāryaḥ pūjitastairnamaskṛtaśca bhāvukaiḥ |
datvāśīrvacanaṃ tebhyaḥ papraccha kuśalādikam || 3 ||
[Analyze grammar]

dattāsaneṣu sarve te niṣeduḥ saṃsadīṣṭakṛt |
jalaṃdharo'tisaṃhṛṣṭo'paśyadrāhuṃ śiro vinā || 4 ||
[Analyze grammar]

papracchā'bdhisutastatrāścaryapūrvaṃ tu bhārgavam |
kenedaṃ kartitaṃ rāhośchiro brūhi kathaṃ kadā || 5 ||
[Analyze grammar]

ityākarṇya śivaṃ smṛtvā śukrācāryaḥ uvāca tam |
hiraṇyakaśipoḥ putraḥ prahlādastasya putrakaḥ || 6 ||
[Analyze grammar]

virocanastasya putro balirājo mahābalaḥ |
vartate ca rasātalarājyaṃ kurvan prabhaktarāṭ || 7 ||
[Analyze grammar]

asurāṇāṃ tu sainyāni prabalānyasya saṃvaśe |
vartante iti jānanti surāḥ sarve savāsavāḥ || 8 ||
[Analyze grammar]

athaikadā tu durvāsā vaikuṇṭhāt samavātarat |
bhuvaṃ nārāyaṇadattapuṣpamālāṃ kare dadhan || 9 ||
[Analyze grammar]

dadarśendraṃ viharantaṃ hastinā vyomamārgake |
ṛṣirdevapatiṃ jñātvendrāya mālāṃ dadau tadā || 10 ||
[Analyze grammar]

vigaṇayanniva mālāṃ kare dhṛtvā tu vāsavaḥ |
sthāpitavān karikuṃbhe śuṇḍādaṇḍena tāṃ karī || 11 ||
[Analyze grammar]

dhṛtvā pattalake kṛtvā mardayāmāsa tatkṣaṇam |
durvāsāḥ krodhamāpannaḥ śaśāpa garvahārakaḥ || 12 ||
[Analyze grammar]

lakṣmīnāśo bhavatvindra mālānāśaphalaṃ tava |
ityukte sa papātendro hastipṛṣṭhād bhuvastale || 13 ||
[Analyze grammar]

lakṣmīḥ sarvā vinaṣṭā'bhūt praviveśa samudrake |
sahasravarṣaparyantamaśrīkā devatādayaḥ || 14 ||
[Analyze grammar]

duḥkhinaste surāḥ sarve rameśaṃ śaraṇaṃ yayuḥ |
vinā lakṣmīṃ duḥkhitāḥ sma iti svārthaparāyaṇāḥ || 15 ||
[Analyze grammar]

viṣṇudarśitamārgeṇa sandhiṃ cakrustadā'suraiḥ |
svakāryasiddhaye śūrāśchaladharmaparāyaṇāḥ || 36 ||
[Analyze grammar]

viṣṇusahāyakā devā militā hyasuraiḥ saha |
lakṣmyarthaṃ cāmṛtādyarthaṃ cakruḥ sindhoḥ pramanthanam || 17 ||
[Analyze grammar]

ratnāni te pituryāni tāni sarvāṇi te surāḥ |
jagṛhuryatnato dṛptāḥ papurapyamṛtaṃ chalāt || 18 ||
[Analyze grammar]

amṛtāśca surā jātā garviṣṭhā viṣṇupoṣitāḥ |
amṛtapānasaṃlabdhā'mṛtabhāvabalānvitāḥ || 19 ||
[Analyze grammar]

tata ārabhya daityādīn duḥkhayanti surāḥ sadā |
parābhavaścāsurāṇāṃ sadā bhavati sarvathā || 20 ||
[Analyze grammar]

rāhurayaṃ tadamṛtapānārthaṃ devarūpadhṛk |
sūryacandrāntare viṣṭo'mṛtaṃ saṃpariveṣitam || 21 ||
[Analyze grammar]

viṣṇunā pibati yāvat tāvattābhyāṃ niveditaḥ |
drāgeva viṣṇunā cakradhārayā'yaṃ niṣūditaḥ || 22 ||
[Analyze grammar]

amṛta gaṇḍūṣamātraṃ gale'sya lagnatāṃ gatam |
tena nā'yaṃ mṛto rāhurdvedhā chinno'pi kaṇṭhataḥ || 23 ||
[Analyze grammar]

dvau jātau rāhurityatra kabandho'yaṃ hi jīvati |
keturiti śirastvasya saśikhaṃ cāpi jīvati || 24 ||
[Analyze grammar]

evaṃ tena parābhūtā viṣṇunā daityadānavāḥ |
pitā te ca kṛto rikto ratnānyāhṛtya sarvathā || 25 ||
[Analyze grammar]

evaṃ śukroditaṃ rāhoḥ śiraśchedaṃ ca manthanam |
ratnopaharaṇaṃ daityaparābhavādikaṃ suraiḥ || 26 ||
[Analyze grammar]

tadākarṇya mahāśakto jalaṃdharaḥ pratāpavān |
cukrodha roṣaraktākṣaḥ śrutvā ca pitṛdharṣaṇām || 27 ||
[Analyze grammar]

dūtaṃ tadaiva cāhūya ghasmarākhyaṃ śaśaṃsa tat |
sammānyā'bhayamādatvā preṣayāmāsa śikṣayan || 28 ||
[Analyze grammar]

ghasmara gaccha devendraṃ nivedaya madīritam |
gṛhāṇa śaraṇaṃ yadvā yuddhārthaṃ susthiro bhava || 29 ||
[Analyze grammar]

anyadapi ca prāgjātaṃ piturme dharṣaṇādikam |
jalaṃdharo na sahate vairamārjanamicchati || 30 ||
[Analyze grammar]

ityādyādāya vākyāni jagāma ghasmaro drutam |
vargācca ghasmaraḥ sarvaṃ devendraṃ vākyamabravīt || 31 ||
[Analyze grammar]

jalaṃdharo mahāvīro daityeśvaro'bdhiputrakaḥ |
tasya vīrasya dūto'haṃ ghasmarastannideśakṛt || 32 ||
[Analyze grammar]

preṣitastena vīreṇa cāgatastava sannidhau |
yadāha śatrujidrājā'vyāhatājñaḥ śṛṇuṣva tat || 33 ||
[Analyze grammar]

kasmāt tvaṃ mama pitaraṃ samudraṃ mandarādriṇā |
mathitavān nītavāṃśca sarvaratnāni matpituḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

śaraṇaṃ me gṛhāṇa tvaṃ ratnāni me prayaccha ca |
anyathā te bhayaṃ prāptaṃ rājyanāśo bhaviṣyati || 35 ||
[Analyze grammar]

iti dūtavacaḥ śrutvā provāca dyusadāṃ patiḥ |
yanmayā vihatā śailāstvatpitrā kukṣirakṣitāḥ || 36 ||
[Analyze grammar]

anye'pi maddviṣastena rakṣyante'ntaḥ kathaṃ vada |
na me śatruvaro bhūtvā drohī sthāsyati kaścana || 37 ||
[Analyze grammar]

pūrvaṃ hṛtāni ratnāni hariṣye prāṇato'dhunā |
śaṃkhāsuraṃ mama śatruṃ rarakṣa tvatpitā katham || 38 ||
[Analyze grammar]

yaṃ śaṃkhaṃ cā'nujo me vai hatavān viṣṇuravyayaḥ |
gaccha dūta vada jālaṃdharaṃ manthanakāraṇam || 39 ||
[Analyze grammar]

nirdoṣaṃ na mahendro vai daṇḍyaṃ karoti kaṃcana |
nirdoṣastvaṃ yadidveṣaṃ karoṣi mama nūtanam || 40 ||
[Analyze grammar]

phalaṃ śīghraṃ pradāsye'haṃ sajjo bhavā'sureśvara |
ityukto ghasmaro vai saḥ śīghraṃ tatra jagāma hi || 41 ||
[Analyze grammar]

jalaṃdharo'sti yatrā'bdhau tatrāveditavānidam |
indroktaṃ vacanaṃ śrutvā roṣatāmrākṣa eva saḥ || 42 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭvā'dharo'karod devān jenumudyogamāsuraiḥ |
sarvadigbhyaḥ samājagmurāsurā daityadānavāḥ || 43 ||
[Analyze grammar]

koṭyabjā'rbudasaṃkhyākā divaṃ jagmurjigīṣayā |
śuṃbhaniśuṃbhanāmānau kṛtvā senādhināyakau || 44 ||
[Analyze grammar]

nirjagāma svayaṃ vīro jalaṃdharo'pi vārdhijaḥ |
prāpa nākaṃ nandanastho dadhmau śaṃkhaṃ raṇāya saḥ || 45 ||
[Analyze grammar]

vīradaityāḥ praṇeduścā''vṛtyā'marāvatīpurīm |
vijñāyendro'pi yuddhāya daṃśitaiśca surottamaiḥ || 46 ||
[Analyze grammar]

saha puryā niryayau vai koṭikoṭyabjayodhibhiḥ |
tayoḥ samabhavad yuddhaṃ surā'suraprasenayoḥ || 47 ||
[Analyze grammar]

bāṇairastraistathā mantrairmāyābhiścaindrajālikaiḥ |
pāṣāṇaiḥ parvatairvṛkṣairulkābhiśca śatacchadaiḥ || 48 ||
[Analyze grammar]

vajraiścakraiḥ śataghnībhirnārācaistomarairdrumaiḥ |
muśalaiḥ parighaiḥ khaṇḍaiḥ khaḍgaiḥ kuntaiśca śaktibhiḥ || 49 ||
[Analyze grammar]

gadābhiḥ paraśubhiśca hastibhiśca rathaiḥ karaiḥ |
pallatābhirmuṣṭibhirbāhubhiḥ kaphoṇikādibhiḥ || 50 ||
[Analyze grammar]

te'nyonyaṃ jaghnatuḥ sene saṃmardo'bhūdasaṃkhyakaḥ |
raktanadyo'bhavan bhūmau kṛtavārdhigamormayaḥ || 51 ||
[Analyze grammar]

patitaiḥ pātyamānaiśca gajavājiprapattibhiḥ |
vyarājata raṇe bhūmiḥ sandhyābhrapaṭalaṃ yathā || 52 ||
[Analyze grammar]

mṛtān mṛtān raṇe daityāndānavān gajavājinaḥ |
saṃjīvinyā'jīvayadvai śukro mantritavāribhiḥ || 53 ||
[Analyze grammar]

surānapi mṛtāṃstatrā'jīvayacca bṛhaspatiḥ |
divyauṣadhairdroṇagirerānītairvividhairmuhuḥ || 54 ||
[Analyze grammar]

mṛtotthitān surān dṛṣṭvā jālaṃdharo'tiroṣavān |
śukraṃ prāha kathaṃ caitā mṛtā jīvanti devatāḥ || 55 ||
[Analyze grammar]

manye sañjīvinīvidyā sureṣvapi gatā tava |
śrutvā śukraśca taṃ jalaṃdharaṃ prāha suniścitam || 56 ||
[Analyze grammar]

vidyā sañjivinī naiva sureṣvadyāpi saṃgatā |
kintvauṣadhīḥ samānīya droṇaśailād bṛhaspatiḥ || 57 ||
[Analyze grammar]

surān jīvayati drākca tasmād droṇādrimānaya |
svādhīnaṃ taṃ kuru yadvā samudrāntaḥ praveśaya || 58 ||
[Analyze grammar]

yadalābhe surā naṣṭā jīviṣyanti na vai punaḥ |
tathā kṛte vijayaste bhaviṣyatyanyathā nahi || 59 ||
[Analyze grammar]

śrutvā jalaṃdharo gatvā drutaṃ cotpāṭya parvatam |
droṇācalaṃ samānīya prākṣipatsāgarāntare || 60 ||
[Analyze grammar]

tato devān jaghānā'strairjalaṃdharo mudānvitaḥ |
hatāndevājjīvayitumoṣadhyarthaṃ bṛhaspatiḥ || 61 ||
[Analyze grammar]

jagāma droṇabhūmiṃ ca tatrādriṃ na dadarśa saḥ |
nirāśaḥ sa gururbuddhyā jñātvā'driṃ daityasaṃhṛtam || 62 ||
[Analyze grammar]

devānprāha samāgatya palāyadhvaṃ surā itaḥ |
droṇādrirnāśito jalaṃdhareṇa vā'nyato hṛtaḥ || 63 ||
[Analyze grammar]

rudrajanyo hyayaṃ daityo jetuṃ kṣamo na sāmpratam |
palāyadhvaṃ palāyadhvaṃ ye mṛtāste gatā yataḥ || 64 ||
[Analyze grammar]

kathaṃciccheṣapatraistān jīvayiṣye mṛtānaham |
ityuktāśca surāḥ sarve raṇaṃ tyaktvā palāyitāḥ || 65 ||
[Analyze grammar]

devānpalāyitān dṛṣṭvā daityā jalaṃdharānvitāḥ |
śaṃkhabherījayaghoṣairviviśustvamarāvatīm || 66 ||
[Analyze grammar]

svargaṃ tyaktvā bhayād devā devyaśca meruparvate |
gahvarāṇi samāśritya nyavasan svarirakṣayā || 67 ||
[Analyze grammar]

atha daityo mahāduṣṭo jalaṃdharo'timatsarāt |
devasthāneṣu rikteṣu daityān samabhiṣecayat || 68 ||
[Analyze grammar]

svargarājyaṃ vaśe kṛtvā yayau meruvanāni saḥ |
devānāṃ nāśanārthāya daityasainyasamanvitaḥ || 69 ||
[Analyze grammar]

trastāstataḥ surāḥ sarve vihāya gahvarāṇyapi |
anāhūtā api jagmurbrahmāṇaṃ prati duḥkhitāḥ || 70 ||
[Analyze grammar]

tāvat tatrāpi tatsthānaṃ riktaṃ dṛṣṭaṃ suraistadā |
satyaloke'pi daityānāṃ rājyaṃ dṛṣṭvā pradudruvuḥ || 71 ||
[Analyze grammar]

vaikuṇṭhaṃ jalatejontarāvaraṇe sthitaṃ sthalam |
jagmurdevāśca devyaśca brahmāpi tatra dṛśyate || 72 ||
[Analyze grammar]

tuṣṭuvuste hariṃ lakṣmīnārāyaṇaṃ prajeśvarāḥ |
surarakṣaka śāntātman daityanāśaka te namaḥ || 73 ||
[Analyze grammar]

matsyātmane ca te viṣṇo vedānnītavate namaḥ |
amṛtamanthane'driṃ bibhrate kūrmāya te namaḥ || 74 ||
[Analyze grammar]

pṛthvīṃ dante bibhrate te varāhāya namo namaḥ |
baliṃ chalāyate vipravāmanāya ca te namaḥ || 75 ||
[Analyze grammar]

namaḥ paraśurāmāya kāpathakṣatranāśine |
rāvaṇāntakarāyā''śu rāmacandrāya te namaḥ || 76 ||
[Analyze grammar]

kṛṣṇanārāyaṇarādhāramāśrīpataye namaḥ |
namo buddhasvarūpāya daityamohakarāya te || 77 ||
[Analyze grammar]

namaḥ kapilarūpāya tattvajñānapradāya te |
namo haṃsasvarūpāya vidhātre jñānadāya te || 78 ||
[Analyze grammar]

vedavyāsasvarūpāya vidyāśravāya te namaḥ |
kalidoṣavināśakṛtkalkirūpāya te namaḥ || 79 ||
[Analyze grammar]

pārvatyāśca prabhāyāśca māṇikyāḥ pataye namaḥ |
kaṃbharāyāḥ suputrāya gopālasūnave namaḥ || 80 ||
[Analyze grammar]

śaraṇyāya surarakṣākartre vidyāvate namaḥ |
sādhurūpāya kṛṣṇāya vallabhāya ca te namaḥ || 81 ||
[Analyze grammar]

jñānācāryāya daivāya dāsatrātre ca te namaḥ |
daityaduḥkhitabhaktādirakṣakāya namo namaḥ || 82 ||
[Analyze grammar]

sarvanetrāya hṛtsthāya ramānāthāya te namaḥ |
dhvajapadmāṃkuśavajrayavacihnavate namaḥ || 83 ||
[Analyze grammar]

svastikajāmbvaṣṭakoṇordhvarekhādhāriṇe namaḥ |
dhanustrikoṇakalaśā'rdhacandradhāriṇe namaḥ || 84 ||
[Analyze grammar]

goṣpadavyomamatsyādidhāriṇe pattale namaḥ |
dakṣapāṇau dhvajacakradhanustriśūlasvastikāḥ || 851 ||
[Analyze grammar]

mīnadaṇḍayavarekhā yasya tasmai namo namaḥ |
bāhū netre jānunī ca nāsikā ca stanāntaram || 86 ||
[Analyze grammar]

dīrghāṇi santi te pañca tasmai kṛṣṇāya te namaḥ |
suhṛsvajaghanapṛṣṭhagrīvājaṅghāvate namaḥ || 87 ||
[Analyze grammar]

sūkṣmakeśā'ṅguliparvaradā'sthidhāriṇe namaḥ |
kakṣā kukṣiśca vakṣaśca ghrāṇaṃ skandho lalāṭakam || 88 ||
[Analyze grammar]

yasyonnatāni ṣaṭ santi tasmai śrīharaye namaḥ |
netraprāntau nakhāstālu jihvoṣṭhau pādayostale || 89 ||
[Analyze grammar]

pāṇitale ca raktāni yasya santi ca te namaḥ |
uraḥ śiro lalāṭaṃ ca yasya tatāni te namaḥ || 90 ||
[Analyze grammar]

svara sattvaṃ ca nābhiśca gambhīraṃ yasya te namaḥ |
vāmasakthni ramācihnaṃ yasyāsti te namo namaḥ || 91 ||
[Analyze grammar]

hṛdaye dakṣiṇāvartavate kṛṣṇāya te namaḥ |
satrivalayaśobhāḍhyanābhiyuktāya te namaḥ || 92 ||
[Analyze grammar]

śītabhāsvararūpāyā'mṛtapradāya te namaḥ |
akṣarāyā'vyākṛtanāmne golokāya te namaḥ || 93 ||
[Analyze grammar]

vaikuṇṭhāya badrīśāya śvetadvīpāya te namaḥ |
kṣīrasthānāya jīvāya jīvātave ca te namaḥ || 94 ||
[Analyze grammar]

ātmane ca tadātmane sarvātmane namo namaḥ |
vahnisthāya ravisthāya hiraṇyasthāya te namaḥ || 95 ||
[Analyze grammar]

surā'suranivāsāya bhaktārtihāriṇe namaḥ |
apakṣāya vipakṣāya bhaktapakṣāya te namaḥ || 96 ||
[Analyze grammar]

bhagavaṃste kathādhāmne vārtādhāmne ca te namaḥ |
sarvavidyānivāsāya brahmaṇe te namo namaḥ || 97 ||
[Analyze grammar]

bhagavan devadeveśa pāhi naḥ śaraṇāgatān |
jalaṃdhareṇa vai svargaṃ nirākṛtya surāṃstataḥ || 98 ||
[Analyze grammar]

svāyattīkṛtameveti kathaṃ tvaṃ sahase prabho |
sūryaścandraśca vahniśca śeṣo dharmo nirākṛtāḥ || 99 ||
[Analyze grammar]

śaraṇaṃ te vayaṃ prāptā vadhastasya vicintyatām |
vayaṃ kṣudrā iva nātha vicarāmo'ṭavīsthalam || 100 ||
[Analyze grammar]

iti stutvā viremuste devā indrādayastataḥ |
karuṇāsāgaraḥ kṛṣṇo jagāda nirbhayaṃ vacaḥ || 101 ||
[Analyze grammar]

bhayaṃ tyajata vo devāstaṃ gacchāmi jalaṃdharam |
nāśayāmyadya taṃ śatruṃ devānāṃ duḥkhadaṃ param || 102 ||
[Analyze grammar]

ityuccārya samutthāya garuḍārūḍha eva saḥ |
yāvadgantuṃ prairayat svavāhanaṃ tāvadeva ha || 103 ||
[Analyze grammar]

lakṣmīrbhrāturnidhanaṃ vai bhaviṣyatīti duḥkhitā |
bāṣpanetrā prāṃjaliśca provāca vallabhaṃ harim || 104 ||
[Analyze grammar]

mama bhrātā śālakaste kathaṃ vadhyaḥ kṛpānidhe |
yadyahaṃ te vallabhāsmi mā tannāśaṃ kuru prabho || 105 ||
[Analyze grammar]

viṣṇuḥ prāha sureśānāṃ rakṣaṇāya mayā nanu |
gantavyaṃ sarvathā tatra mārayiṣye na te'nujam || 106 ||
[Analyze grammar]

rudrāṃśatvād brahmavākyāt te vākyānna mama priye |
māraṇīyo'sti te bhrātā mā viṣādaṃ kuru priye || 107 ||
[Analyze grammar]

ityuktvā sāntvayitvā tāṃ yayau yatra jalaṃdharaḥ |
devādīn saha nītvaiva kṛṣṇanārāyaṇaḥ prabhuḥ || 108 ||
[Analyze grammar]

iti śrīlakṣmīnārāyaṇīyasahitāyāṃ prathame kṛtayugasantāne jalaṃdharavṛndākhyāne āṣāḍhapūrṇimāyāṃ śukrācāryapūjakā'surasaṃgheṣu rāhuṃ viśirasaṃ dṛṣṭvā tatkāraṇaṃ samudramathanāmṛtapāne pakṣapātādi vijñāya suraviṣṇuprabhṛtināśārthaṃ jalaṃdharakṛtasurāsurayuddhottaraṃ suraparājaye vaikuṇṭhaviṣṇustavanādinirūpaṇanāmā pañcaviṃśatyadhikatriśatatamo'dhyāyaḥ || 325 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Lakshminarayana Samhita Chapter 325

Cover of edition (2011)

Shri Lakshmi Narayana Samhita
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2011)

शेतायनव्यास (Shwetayan Vyas)

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: