Lakshminarayana Samhita [sanskrit]

by Shwetayan Vyas | 1,169,834 words | ISBN-10: 8170801818 | ISBN-13: 9788170801818

The Lakshminarayana Samhita Chapter 280 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Lakshmi-narayana-samhita is an encyclopaedic work devoted to Narayana although it deals with various deities. The work is written in Puranic style and divided into four books according to the four Yugas. In total, the work consists of roughly 120,000 metrical verses.

śrīnārāyaṇa uvāca |
atha lakṣmi pravakṣyāmi pūrṇimāyā vratāni te |
yāni kṛtvā naro nārī prāpnuyāt puṇyasampadaḥ || 1 ||
[Analyze grammar]

caitrakṛṣṇā'māvāsyā tu manvādistithirasti hi |
asyāṃ sānnodakaṃ kuṃbhaṃ pradadyāt somatuṣṭaye || 2 ||
[Analyze grammar]

kuryācchrāddhaṃ yathoddiṣṭaṃ pitṝṇāṃ tṛptihetave |
caitryāṃ dhavalapūrṇāyāṃ hanumattithirucyate || 3 ||
[Analyze grammar]

pūjanaṃ tailasindūrairvaṭakādibhiruttamam |
kartavyaṃ tvatra vaiśākhasnānāraṃbho'pi sammataḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

vaiśākhā'mātithau śrāddhaṃ kartavyaṃ pitṛtṛptikṛt |
vaiśākhaśuklapūrṇāyāṃ kūrmajayantikāvratam || 5 ||
[Analyze grammar]

kartavyaṃ vidhinā tatra dvibhujaṃ naramastakam |
kaṭyadhaḥ kūrmarūpaṃ ca sauvarṇaṃ pūjayet prabhum || 6 ||
[Analyze grammar]

bhojayed dugdhasāraṃ ca cāṇakodbhūtamodakān |
nīrājayed visarjayed dadyāddānāni ca vratī || 7 ||
[Analyze grammar]

evaṃvratakṛto vāso vaikuṇṭhe bhavati dhruvaḥ |
dharmarājavrataṃ tvatra kartavyaṃ dharmatuṣṭaye || 8 ||
[Analyze grammar]

śṛtānnamudakuṃbhaṃ ca dadedgāṃ gurave vratī |
dharmarājaṃ pūjayecca bhojayecca visarjayet || 9 ||
[Analyze grammar]

śubhaṃ kṛṣṇājinaṃ dadyāt sakhuraṃ ca saśṛṃgakam |
satilavastraṃ saṃdadyāt kuṃbhān svacchajalānvitāna || 10 ||
[Analyze grammar]

phalāni ca hiraṇyaṃ ca dāne dadyād vratī janaḥ |
modate satyaloke'yaṃ yāvaccandrārkatārakam || 11 ||
[Analyze grammar]

ante vaikuṇṭhamāpnoti śāśvataṃ sukhamaśnute |
jyeṣṭhāmā bhāvukā proktā śrīhariṃ bhāvayettadā || 12 ||
[Analyze grammar]

pūjayetsarvathā rātrau bhojayecca visarjayet |
jyeṣṭhapūrṇātithau kāryaṃ vaṭasāvitrikaṃ vratam || 13 ||
[Analyze grammar]

sopavāsā vaṭaṃ siñcet salilairamṛtopamaiḥ |
sūtreṇa veṣṭayeccaiva saśatā'ṣṭapradakṣiṇam || 14 ||
[Analyze grammar]

pippalaṃ vā veṣṭayecca sāvitrīṃ prārthayed vratī |
jagatpūjye jaganmātaḥ sāvitri patidaivate || 15 ||
[Analyze grammar]

patyā sahā'viyogaṃ me vaṭasthe kurute namaḥ |
iti saṃprārthya sāvitrīṃ bhojayitvā suvāsinīḥ || 16 ||
[Analyze grammar]

svayaṃ bhuñjyād vratakartrī sā syāt saubhāgyabhāginī |
atra bilvatrirātrākhyaṃ vrataṃ kartavyamādarāt || || 17 ||
[Analyze grammar]

bilvapatraiḥ śaṃbhurarcyo bilvaṃ bhakṣyaṃ vratārthinā |
bilvasnānaṃ prakartavyaṃ bilvadruḥ pūjya ityapi || 18 ||
[Analyze grammar]

bilvādhaḥśayanaṃ kāryaṃ bilvadānaṃ tathā matam |
evaṃ kṛtvā trirātraṃ vai kailāsaṃ prāpnuyād vratī || 19 ||
[Analyze grammar]

manvāditithireṣāsti manuḥ pūjyo vidhānataḥ |
deyaṃ dānaṃ tathā bhojyāḥ santaḥ sādhvyaḥ supuṇyadāḥ || 20 ||
[Analyze grammar]

jyeṣṭhābhiṣekasaṃsnānayātrā kāryā'tra vai dine |
tatrā'bhiṣekavidhinā snapanīyo ramāpatiḥ || 21 ||
[Analyze grammar]

jalairujjvalapātrasthairnirmalaiśca sacandanaiḥ |
śaṃkhena snapayet kṛṣṇaṃ mantrairvedānusāribhiḥ || 22 ||
[Analyze grammar]

tataḥ pītāmbarāṇyatra dhārayecchrīpatiṃ prabhum |
uṣṇīṣaṃ pāṭalaṃ caiva bhūṣāśca vividhā api || 23 ||
[Analyze grammar]

bhaktaṃ sūpaṃ polikāśca vaṭikāṃ kvathikāṃ tathā |
vyañjanāni ca naivedye miṣṭapeyānyupāharet || 24 ||
[Analyze grammar]

jalakrīḍanapadyāni śroharestvatra gāpayet |
visarjayaddhariṃ paścād bhuñjīta vratakṛjjanaḥ || 25 ||
[Analyze grammar]

hariprasādajaṃ saukhyaṃ śāśvataṃ tena cāpyate |
aṣāḍhā'mātithau śrāddhaṃ kartavyaṃ pitṛtārakam || 26 ||
[Analyze grammar]

aṣāḍhasya tu pūrṇāyāṃ gurorvyāsasya pūjanam |
ṣoḍaśopasuvastvādyaiḥ kartavyaṃ vai yathā hareḥ || 27 ||
[Analyze grammar]

candanā'kṣatatulasīsrakphalāmbarakuṃkumaiḥ |
bhūṣābhojyasumiṣṭānnottamācchādanavāribhiḥ || 28 ||
[Analyze grammar]

dravyaiḥ suvarṇarūpyādikṣetrairdravyādibhistathā |
guruṃ kṛṣṇaṃ tathā''cāryaṃ gurvīṃ cā'bhyarcayed vratī || 29 ||
[Analyze grammar]

guroḥ pādāṃguṣṭhajalaṃ pibet svādyaviśuddhaye |
gururhariḥ svayaṃ proktaḥ svamokṣārthaṃ prasevayet || 30 ||
[Analyze grammar]

guroḥ prasannatāprāptaṃ jñānaṃ vā sevanaṃ vratam |
mokṣadaṃ sukhadaṃ puṇyapradaṃ bhuktivimuktidam || 31 ||
[Analyze grammar]

aṣāḍhasyātra pūrṇāyāṃ gopadmavratamuttamam |
caturbhujaṃ śaṃkhacakragadā padmavirājitam || 32 ||
[Analyze grammar]

prasannāsyaṃ kaṃjanetraṃ ramāgaruḍaśobhitam |
svarṇavarṇaṃ surūpaṃ ca sauvarṇaṃ bhūṣaṇānvitam || 33 ||
[Analyze grammar]

sevitaṃ munibhirdevairyakṣagandharvakinneraiḥ |
evaṃvidhaṃ hariṃ snāpayitvā pañcāmṛtairjalaiḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

snāto vratī pūjayet saṃvadan puruṣasūktakam |
vibhūṣayedarcayecca nīrājayecca bhojayet || 35 ||
[Analyze grammar]

namet kṣamāpayeccāpi vratī visarjayettataḥ |
ācāryaṃ vā guruṃ sādhuṃ bhojayettoṣayenmuhuḥ || 36 ||
[Analyze grammar]

dadyād dānaṃ ca bhuñjīta prasādāt kamalāpateḥ |
aihikā''muṣmikān kāmān labhate śāśvatān vratī || 37 ||
[Analyze grammar]

kokilāvratamatraiva kartavyaṃ bhūtimicchatā |
śrāvaṇapūrṇimāntaṃ tad vrate snāyād bahirjale || 38 ||
[Analyze grammar]

gaurīrūpāṃ kokilāṃ vai nityaṃ prapūjayed vratī |
svarṇapakṣāṃ ratnanetrāṃ pravālamukhapaṃkajām || 39 ||
[Analyze grammar]

kastūrīvarṇaśobhāḍhyāṃ nandanā'raṇyavāsinīm |
cūtacampakavṛkṣasthāṃ kalagītaninādinīm || 40 ||
[Analyze grammar]

cintayet pārvatīṃ devīṃ kokilārūpadhāriṇīm |
gandhādyaiḥ pūjayennityaṃ nīrājayecca bhojayet || 41 ||
[Analyze grammar]

māsānte kānakīṃ tilapiṣṭajāṃ prārthayettadā |
kṛṣṇe caitrarathotpanne kokile haravallabhe || 42 ||
[Analyze grammar]

hararūpāya viprāya dattā me sukhadā bhava |
dvijaṃ suvāsinīstriṃśadekāṃ vā bhojayettataḥ || 43 ||
[Analyze grammar]

vastrādidakṣiṇāṃ datvā natvā devīṃ visarjayet |
nārī vratavidhānena kokilāgauryanugrahāt || 44 ||
[Analyze grammar]

bhuktiṃ svargaṃ mahānandaṃ kailāsaṃ dampatīsukham |
saubhāgyaṃ saptajanmāḍhyaṃ labhettvante pramokṣaṇam || 45 ||
[Analyze grammar]

manvāditithireṣāpi cāturmāsyapravartanam |
śaṃbhoḥ śayanajaścātrotsavaḥ kāryo vidhānataḥ || 46 ||
[Analyze grammar]

kāryaḥ samudraḥ sajalaḥ śayyā tatra yathocitā |
harirharaśca vā tatra śayanīyaḥ susevinā || 47 ||
[Analyze grammar]

bhojanīyo'rcanīyaśca prārthanīyo'pi bhāvataḥ |
cāturmāsyasya niyamā grāhyāśca vratinā vrate || 48 ||
[Analyze grammar]

evaṃ vai pūjanaṃ kṛtvā vrataṃ ca niyamagraham |
bhuktiṃ muktiṃ phalaṃ divyaṃ labhate nātra saṃśayaḥ || 49 ||
[Analyze grammar]

śrāvaṇā'mātithau kāryā dīpapūjā yathāvidhi |
puṣpacandanatandulaśarkarāphalavāribhiḥ || 50 ||
[Analyze grammar]

cakṣustejaḥprado dīpaḥ sadā saubhāgyado bhavet |
dīpadānaṃ tu devāya kartavyaṃ svargadaṃ hi tat || 51 ||
[Analyze grammar]

śrāddhaṃ cātra prakartavyaṃ pitṝṇāṃ divyatṛptikṛt |
navavṛkṣāropaṇaṃ ca kartavyaṃ tvatibhāvataḥ || 52 ||
[Analyze grammar]

haritāṃ pṛthivīṃ kurvan svargaṃ haritamāpnuyāt |
yānavāhanadāsyādisevitaṃ śāśvataṃ vratī || 53 ||
[Analyze grammar]

atha śrāvaṇapūrṇāyāṃ nārikelaphalaṃ vratī |
pūjayed bhakṣayeccāpi dadyād dāne ca bhāvataḥ || 558 ||
[Analyze grammar]

nārikelatrinetreṣu haribrahmaharāstrayaḥ |
vasanti pūjanīyāste nārikelaphale'tra vai || 55 ||
[Analyze grammar]

tvam brahmā kuparo viṣṇurjalaṃ śaṃbhustrayastu te |
sattvaṃ viṣṇustvantarasthastrinetro madhyakurculaḥ || 56 ||
[Analyze grammar]

tvajjaṭātmā bahirbrahmā tridevātmā hariḥ sa vai |
tasya vai pūjayā bhuktiṃ muktiṃ labheta śāśvatīm || 57 ||
[Analyze grammar]

atra śrāvaṇapūrṇāyāṃ vedopākaraṇaṃ vratam |
yajurbhistatra kartavyaṃ devarṣipitṛtarpaṇam || 58 ||
[Analyze grammar]

ṛṣīṇāṃ pūjanaṃ kāryaṃ svasvaśākhāvidhānavat |
bahvṛcaistu caturdaśyāṃ kartavyaṃ taddhi tarpaṇam || 59 ||
[Analyze grammar]

sāmagairbhādramāse tu kartavyaṃ taddhi tarpaṇam |
tṛtīyāyāṃ dvitīyāyāṃ śukle hastarkṣakālike || 60 ||
[Analyze grammar]

homaḥ kāryastathā varṣmaśuddhiḥ kāryā vidhānataḥ |
jalena darbhamiśreṇa tarpaṇaṃ pūjanaṃ tathā || 61 ||
[Analyze grammar]

kārayitvopavītaṃ ca dhārayennūtanaṃ śubham |
bhojayetsarvamiṣṭānnaiḥ sādhūn viprān gurūn satīḥ || 62 ||
[Analyze grammar]

tebhyo dadyād dakṣiṇāṃ tu suvarṇarajatātmikām |
svayaṃ bhuñjīta bandhvādyairvratī sukhamavāpnuyāt || 63 ||
[Analyze grammar]

tathā rakṣāvidhānaṃ ca kartavyaṃ vidhinātra vai |
rājikā raktavastrāṇi cākṣatān śarkarānvitān || 64 ||
[Analyze grammar]

kausuṃbhatantunā badhvā prakṣālya salilaistathā |
dhṛtvā kāṃsye'tha saṃpūjya gandhādyairviṣṇumukhyakān || 641 ||
[Analyze grammar]

badhnīyād brāhmaṇadvārā muditaḥ svaprakoṣṭhake |
dvijāya dakṣiṇāṃ dadyād rakṣāṃ karoti sūtrakam || 66 ||
[Analyze grammar]

atraiva tu tithau pūrvaṃ hayagrīvo mahāprabhuḥ |
hiraṇyākṣavināśāya vedānāṃ rakṣaṇāya ca || 67 ||
[Analyze grammar]

samajajñe tatastasya kartavyaṃ vratamādarāt |
sukhaṃ hayasvarūpasya śubhaṃ varṣma narākṛti || 68 ||
[Analyze grammar]

vidhāya kānakaṃ pūjyaṃ ṣoḍaśopasuvastubhiḥ |
bhojayecca vratī nīrājayedatha visarjayet || 69 ||
[Analyze grammar]

evaṃ vratakṛtaścātra parasmin jāyate sukham |
atraiva ca dine kuryād rudrapavitrakārpaṇam || 70 ||
[Analyze grammar]

vividhaistu pavitrairvai pūjayecca śivāṃ śivam |
kokilāvratapūrṇatvaṃ kuryāttvatra dine vratī || 71 ||
[Analyze grammar]

bhādrā'māyāṃ pitṛśrāddhaṃ prakuryāt tarpaṇādikam |
kuśānāhārayet kṣetrācchastrā'chinnān samūlakān || 72 ||
[Analyze grammar]

prauṣṭhapadyāṃ paurṇamāsyāmumāmaheśvaravratam |
snātvā rudrākṣabhasmādi dhṛtvā śaṃbhuṃ prapūjayet || 73 ||
[Analyze grammar]

bilvapatraiḥ sugandhāḍhyairnaivedyairdhūpadīpakaiḥ |
bhojayecca namennīrājayetprasvāpayettataḥ || 74 ||
[Analyze grammar]

rātrau jāgaraṇaṃ kuryātpunaḥ prātaḥ prapūjayet |
bhojayet prārthayeccāpi vratī paścād visarjayet || 75 ||
[Analyze grammar]

pāraṇāṃ ca svayaṃ kuryāt kailāsaṃ prāpnuyād vratī |
evaṃ pañcadaśā'bdāntaṃ kṛtvā tūdyāpanaṃ caret || 76 ||
[Analyze grammar]

umāyāśca maheśasya sauvarṇīṃ pratimāṃ śubhām |
pañcadaśaghaṭeṣvantarghaṭe saṃpūjitā ca tām || 77 ||
[Analyze grammar]

vastrābhūṣaṇapuṣpādyairmiṣṭānnaiśca jalaiḥ śubhaiḥ |
sahitāṃ ghaṭasampannāṃ pratimāṃ gurave'rpayet || 78 ||
[Analyze grammar]

evaṃ kṛtvā vrataṃ tvatra nidhānaṃ sarvasampadām |
bhavatyeva vratī bhuktimuktisampattibhājanam || 79 ||
[Analyze grammar]

athātraiva dine śakravrataṃ kartavyamādarāt |
gandhādyairupacāraiśca naivedyaiḥ pūjayeddharim || 80 ||
[Analyze grammar]

śakraṃ samarpya sauvarṇaṃ gurave tvanyabhūsurān |
bhojayeda dakṣiṇādānaṃ kuryādvai dhanavānnṛpaḥ || 81 ||
[Analyze grammar]

dhanadhānyecchunā kāryametattu prativārṣikam |
āśvinā'mādine kāryaṃ sarvapitṛpratarpaṇam || 82 ||
[Analyze grammar]

śrāddhaṃ kāryaṃ piṇḍadānaṃ bhojanaṃ jalasecanam |
vividhānnāni deyāni dugdhasārāṇi cāpi vai || 83 ||
[Analyze grammar]

viprāśca sādhavo bhojyāḥ satyaḥ sādhvyaśca bālikāḥ |
tarpaṇīyāstṛṇairgāvastathā vṛkṣā jalādibhiḥ || 84 ||
[Analyze grammar]

harikṛṣṇastarpaṇīyo naivedyaphalasajjalaiḥ |
kṛṣṇanārāyaṇo lakṣmīstarpaṇīyāvubhāvapi || 85 ||
[Analyze grammar]

evaṃ kṛtvā mahāśrāddhaṃ pitaraśca pitāmahāḥ |
tattatpitrādayaḥ sarve mātaraścāpi vaṃśajāḥ || 86 ||
[Analyze grammar]

śāśvatīṃ yānti vai tṛptiṃ tvante brahmapadānugāḥ |
mokṣasthitiṃ prayāsyanti tasmācchrāddhaṃ paraṃ vratam || 87 ||
[Analyze grammar]

āśvine māsi pūrṇāyāṃ rāsalīlotsavo mataḥ |
pūrṇacandrodaye rātrau rāsalīlāṃ cakāra saḥ || 88 ||
[Analyze grammar]

bhagavān rādhayā sākaṃ gopībhiśca samaṃ ciram |
gopīrādhākṛṣṇamūrtīḥ sauvarṇīścātiśobhayet || 89 ||
[Analyze grammar]

kausumbhaṃ dhārayed vāsaṃ uttarīyaṃ ca cellakam |
kañcukīṃ pītavarṇāṃ ca bhāle kuṃkumapatrikām || 90 ||
[Analyze grammar]

pītāmbaraṃ tu kṛṣṇaṃ cā'narghyaṃ saṃdhārayed vratī |
nānāratnavicitraṃ ca mukuṭaṃ kuṇḍale tathā || 91 ||
[Analyze grammar]

kare tu muralīṃ svarṇāṃ dhārayed ratnakā'ñcitām |
naivedye parpikā deyā piṇḍakāḥ pāyasādikam || 92 ||
[Analyze grammar]

sugandhipuṣpatailena sthalapadmodakena ca |
vāsāṃsi mandiraṃ cāpi vāsayed rādhikāpateḥ || 93 ||
[Analyze grammar]

candraśālā''sane nyasya pūjayenniśi mādhavam |
gītavāditranṛtyaiśca toṣayedvai ramāpatim || 94 ||
[Analyze grammar]

navīnaśālipṛthukān śarkarādugdhamiśritān |
tasmai nivedayed rāsalīlāpadyāni gāpayet || 95 ||
[Analyze grammar]

śaradvrataṃ tadārabhya kartavyaṃ bhūtimicchatā |
kārtikasnānamasmāddhi dinātsamārabheta vai || 96 ||
[Analyze grammar]

atrāśvine tu pūrṇāyāṃ vrataṃ kojāgarābhidham |
sopavāsaṃ prakartavyaṃ tvekabhuktaṃ ca vā caret || 97 ||
[Analyze grammar]

prātarlakṣmīṃ pūjayecca vividhairupacārakaiḥ |
śṛṃgārayed bhojayecca madhyāhe'pi prapūjayet || 98 ||
[Analyze grammar]

candrasya darśane sāyaṃ lakṣmīmūrtiṃ tu kānakīm |
tāmraje mṛnmaye vāpi ghaṭe pātre nidhāya ca || 99 ||
[Analyze grammar]

ghaṭadīpān sahasraṃ vā śataṃ lakṣaṃ prakāśayet |
pūrikāḥ pāyasānnaṃ ca mahālakṣmyai nivedayet || 100 ||
[Analyze grammar]

jāgaraṃ nṛtyagītaiśca kuryāt prātaḥ prapūjya tām |
arpayed gurave mūrtiṃ vrataṃ samāpayed vratī || 101 ||
[Analyze grammar]

atra rātrau mahālakṣmīrvarā'bhayakarāmbujā |
yātīkṣituṃ madarthaṃ ko jāgartīti subhuktimān || 102 ||
[Analyze grammar]

tasmai vittaṃ prayacchāmi jāgrate pūjakāya me |
prativarṣaṃ kṛtenātra smṛddhaḥ syād yāti vaiṣṇavam || 103 ||
[Analyze grammar]

kārtikā'mātithau lakṣmīpūjā kāryā viśeṣataḥ |
lakṣmīścaturbhujā kāryā padmasiṃhāsanasthitā || 104 ||
[Analyze grammar]

dakṣakare ca kamalaṃ vāme'mṛtaghaṭastathā |
adho'nyabhujayoḥ kāryau bilvaśaṃkhau suśobhanau || 105 ||
[Analyze grammar]

tatpārśvayorgajau kāryau dhṛtakuṃbhakarāvubhau |
tasyāstu mastake padmaṃ kartavyaṃ sumanoharam || 106 ||
[Analyze grammar]

maṇḍape nirmite ramye kadalīstabhatoraṇaiḥ |
pūjayet sarvatobhadre lakṣmīsūktena tāṃ vratī || 107 ||
[Analyze grammar]

alakārāṃśca vāsāṃsi mahāntyevā'rpayecchriyai |
bhāle'syāścandrakaṃ kuryāt kuṃkumākṣataśobhanam || 108 ||
[Analyze grammar]

sugandhapuṣpahāraiśca sauvarṇaiḥ sarvabhūṣaṇaiḥ |
kamalaiḥ pūjayed ratnairdhūpadīpadravādibhiḥ || 109 ||
[Analyze grammar]

paritaḥ kārayecchaktyā dīpānāmāvalīstathā |
naivedye śaṣkulīrdadyācchatacchidrāṇi pheṇikāḥ || 110 ||
[Analyze grammar]

ghṛtapūrāṃśca revālīḥ pītasārāṇi pūrikāḥ |
parpikāḥ piṇḍakāṃścāpi śākarāṃścaṇakādikān || 111 ||
[Analyze grammar]

odanādīni bhojyāni śākānyasyai nivedayet |
tāmbūlavīṭikāṃ datvā kuryānnīrājanaṃ mahat || 112 ||
[Analyze grammar]

lakṣmīpūjanapadyāni gāpayettu vratī tataḥ |
dīpān prapūjayet sarvasthalīrdīpaiḥ prakāśayet || 113 ||
[Analyze grammar]

śāradāpūjanaṃ kuryādāyavyayādicarpaṭe |
śāradāyāstu sauvarṇīṃ mūrtiṃ vā kārayed vratī || 114 ||
[Analyze grammar]

nāgavallīdalapūgīphalailāśarkarātvacaḥ |
phalānyakṣatakuṃkumagūḍadhānādikāni ca || 115 ||
[Analyze grammar]

dhūpadīpasunaivedyairmaṣīlekhanikādibhiḥ |
pūjayecchāradāṃ mantrairnīrājayed visarjayet || 116 ||
[Analyze grammar]

evaṃ vratakṛto lakṣmīḥ śāradā ca sthirā sadā |
sarvasampatkarī syādvai dānabhojanakāmadāḥ || 117 ||
[Analyze grammar]

atraivā'bhyaṃgasaṃsnānaṃ tailādyairmardanena vai |
kartavyaṃ vratinā yena dāridryaṃ naśyati dhruvam || 118 ||
[Analyze grammar]

kārtikaśuklapūrṇāyāṃ devadīpotsavo mataḥ |
dīpānprajvālayettīrthe mandire bhavanādiṣu || 119 ||
[Analyze grammar]

lakṣmīkāntaṃ prabhākantaṃ dhārayenmukuṭādikam |
saṃyāvapūrikābhaktakvathikāsūpasūraṇān || 120 ||
[Analyze grammar]

vṛntākādikaśākāni śrīkṛṣṇāya nivedayet |
visarjayecca vidhivat svargaṃ mokṣaṃ vrajed vratī || 121 ||
[Analyze grammar]

tripurī pūrṇimā ceyaṃ tripurāriṃ prapūjayet |
bhojayed vividhānnāni visarjayet sukhī vratī || 122 ||
[Analyze grammar]

cāturmāsyasamāptiśca kartavyā sotsavā janaiḥ |
mantavyā cāpi manvāditithiḥ prapūjayenmanum || 123 ||
[Analyze grammar]

bhaktidevījayantī ca pālanīyātra sarvathā |
bhaktervidhūdaye kāryā pūjā samyagvidhānataḥ || 124 ||
[Analyze grammar]

bhojayetsamalaṃkuryācchrāṃgārikavibhūṣaṇaiḥ |
nīrājayed vratī visarjayet syāddhāmavāsakṛt || 125 ||
[Analyze grammar]

kārtikyāṃ pūrṇimāyāṃ tu kuryāt skandasya darśanam |
utsavastatra kartavyaḥ sarvaśatrujayāya vai || 126 ||
[Analyze grammar]

atraiva dīpadānena kartavyastripurotsavaḥ |
kīṭāḥ pataṃgā maśakā vṛkṣā vallyaśca janminaḥ || 127 ||
[Analyze grammar]

dīpadarśanamātreṇa yānti vai paramāṃ gatim |
kṛttikāḥ ṣaṭ kārtikeyaḥ khaḍgī vahnirjalādhipaḥ || 128 ||
[Analyze grammar]

gandhapuṣpaphalairdhūpadīpanaivedyapānakaiḥ |
pūjanīyāḥ pradeyāśca dīpā bāhye gṛhātsthale || 129 ||
[Analyze grammar]

dīpopānte tathā gartaścaturasro manoharaḥ |
caturdaśāṃgulaḥ kāryaḥ secyaścandanavāribhiḥ || 130 ||
[Analyze grammar]

gavāṃ kṣīreṇa saṃpūrya matsyaṃ haimaṃ kṣipettataḥ |
namaskṛtya ca gandhādyaiḥ sampūjya brāhmaṇāya vai || 131 ||
[Analyze grammar]

arpayed vidhinā tena modate harisannidhau |
kṣīrasāgaradānaṃ vai hyetadeva prakīrtitam || 132 ||
[Analyze grammar]

atra tithau vṛṣotsarge kṛtvā kailāsamāpnuyāt |
mārgaśīrṣāmādine tu śrāddhaṃ kuryācca tarpaṇam || 133 ||
[Analyze grammar]

tṛptāśca pitaro yānti paraṃ bhāgavataṃ padam |
mārgaśīrṣyāṃ pūrṇimāyāṃ svarṇāḍhyaṃ lavaṇāḍhakam || 134 ||
[Analyze grammar]

dāne deyaṃ tvanāthāya sarvakāmasamṛddhaye |
pauṣasya pūrṇimāyāṃ tu snāyāt sarvauṣadhijalaiḥ || 135 ||
[Analyze grammar]

idaṃ jagat purā lakṣmi tvayā''sīt tyaktameva ha |
punarlakṣmīvidhānārthaṃ viṣṇurindro bṛhaspatiḥ || 136 ||
[Analyze grammar]

śukraḥ somaśca saṃbhūya cakruḥ puṣye prayatnakam |
alaṃkṛtaṃ punaścakruḥ saubhāgyotsavakelibhiḥ || 137 ||
[Analyze grammar]

svasvaguṇapratāpaiśca sarvasaubhāgyavṛddhaye |
ato vratī tathā kuryāt pūjayet tān yathāvidhi || 138 ||
[Analyze grammar]

gaurasarṣapakalkena tūpamṛdya tanuṃ svakām |
sarvauṣadhijalaiḥ snāyād dhārayecca navā'mbare || 139 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭvā tu maṃgalaṃ dravyaṃ natvā spṛṣṭvā tato vratī |
hariśakrendupuṣyejyān pūjayedupacārakaiḥ || 140 ||
[Analyze grammar]

kṛtvā homaṃ bhojayecca grahān bālān supāyasaiḥ |
devān visarjayet paścād vratī bhuṃjīta pāraṇām || 141 ||
[Analyze grammar]

alakṣmīnāśanaṃ lakṣmīpradaṃ vai mokṣadaṃ vratam |
pūrṇimāyāṃ tathā cātra raivatādrau purā'bhavat || 142 ||
[Analyze grammar]

ambājanma tato gauryāḥ pūjanaṃ tatra kārayet |
māghasnānasamāraṃbhaścāsmād dinād bhavatyapi || 143 ||
[Analyze grammar]

atraiva holikādaṇḍāropaṇaṃ kāryamityapi |
ratnāni kañcukoṣṇīṣapādatrāṇāni vā dhanam || 144 ||
[Analyze grammar]

datvā pramodate svarge tilān kārpāsakambalān |
samarcya śaṃkaraṃ cātra vājimedhaphalaṃ vrajet || 145 ||
[Analyze grammar]

phālgunā'mātithau dugdhavratāraṃbho bhavatyapi |
bodhyaiṣā dvāparayugādyā tithirmaṃgalāvahā || 146 ||
[Analyze grammar]

phālgune pūrṇimāyāṃ tu holikāpūjanaṃ matam |
kāṣṭhādisaṃcaye vahniṃ hutvā rakṣoghnamantrakaiḥ || 147 ||
[Analyze grammar]

asṛkyābhayasantrastaiḥ kṛtā tvaṃ holi bāliśaiḥ |
atastvāṃ pūjayiṣyāmi bhūte bhūtipradā bhava || 148 ||
[Analyze grammar]

itimantreṇa sandīpya parikramya nayed vratī |
holikāṃ rākṣasīṃ cemāṃ prahlādabhayadāyinīm || 149 ||
[Analyze grammar]

jvālayanti janā yadvat prahlādena subhasmitā |
saṃvatsarasya dāho'yaṃ pāpānāmiti holikā || 150 ||
[Analyze grammar]

śaṃkareṇa kṛtaḥ kāmadāho'yaṃ holikā matā |
kalpabhedena dāhasya bhidyate tu kathānakam || 151 ||
[Analyze grammar]

dolotsavastathā cātra pūrṇāyāṃ vottare'hani |
uttarāphālgunīnakṣatrayoge raivatācale || 152 ||
[Analyze grammar]

dolāmāropya kṛṣṇaṃ cārjunaṃ dharmāśraye purā |
āndolayāmāsuratra devāḥ kāryaḥ sa utsavaḥ || 153 ||
[Analyze grammar]

prātaḥ pūjāṃ prakurvīta naranārāyaṇaprabhoḥ |
upacāraiḥ ṣoḍaśabhirmahānīrājanena ca || 154 ||
[Analyze grammar]

vastracandanapuṣpādyaistulasīpatrabhūṣaṇaiḥ |
pāyasaiḥ pūrikābhiśca badarādiphalairapi || 155 ||
[Analyze grammar]

vāsantikaiśca puṣpādyaistathā raṃgagulālakaiḥ |
pūjayedbhojayeccāpi nīrājayecca raṃjayet || 156 ||
[Analyze grammar]

krīḍāṃ ca kārayed yantraistataḥ prasvāpayet prabhum |
bhaktān bālān bhojayitvā vratī bhuñjīta vai tataḥ || 157 ||
[Analyze grammar]

evamabhyaṃgakasnānamāmrakusumaprāśanam |
vasantotsavaramaṇaṃ dhūlivandanamityapi || 158 ||
[Analyze grammar]

manvādyatithikaṃ kuryād vrataṃ vistarato vratī |
naranārāyaṇaṃ prātaḥ prabodhya pūjayed vratī || 159 ||
[Analyze grammar]

bahūni dadyād dānāni vrataṃ cāpi samāpayet |
dārāḥ putrān dhanaṃ dhānyaṃ svargaṃ yāyācca mokṣaṇam || 160 ||
[Analyze grammar]

iti śrīlakṣmīnārāyaṇīyasaṃhitāyāṃ prathame kṛtayugasantāne vārṣikapūrṇimā'māvāsyāvrateṣu śrāddhā'bhāvāsyāmanvāditithihanumajjayantīvaiśākhasnānāraṃbhakūrmajayantīdharmarājavratabhāvukāmāvaṭasāvitrībilvatrirātravratajyeṣṭhābhiṣekayātrāguruvyāsapūjāgopadmakokilāvratacāturmāsyaniyamaśivaśayanadīpapūjānārikelapūrṇimāṛgyajuḥśrāvaṇīsāmagaśrāvaṇīrakṣābandhanahayagrīvajayantīśivapavitrāropaṇakuśagrahaṇaprauṣṭhapadyumāmaheśavrataśakravratasarvapitṛśrāddhāmārāsalīlākārtikasnānaśaradvratakojāgaravratalakṣmīpūjādīpotsavaśāradāpūjā'bhyaṃgasnānadevadīpotsavatripurīpūrṇimābhaktijayantīskadadarśanamāghasnānā'mbājayantīholidaṇḍāropaṇadvāparāditithipayovratadolotsavavasantotsavāmrakusumaprāśanadhūlivandanādinirūpaṇanāmā'śītyadhikadviśatatamo'dhyāyaḥ || 280 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Lakshminarayana Samhita Chapter 280

Cover of edition (2011)

Shri Lakshmi Narayana Samhita
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2011)

शेतायनव्यास (Shwetayan Vyas)

Buy now!
Let's grow together!

I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased sources, definitions and images. Your donation direclty influences the quality and quantity of knowledge, wisdom and spiritual insight the world is exposed to.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: