Lakshminarayana Samhita [sanskrit]

by Shwetayan Vyas | 1,169,834 words | ISBN-10: 8170801818 | ISBN-13: 9788170801818

The Lakshminarayana Samhita Chapter 255 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Lakshmi-narayana-samhita is an encyclopaedic work devoted to Narayana although it deals with various deities. The work is written in Puranic style and divided into four books according to the four Yugas. In total, the work consists of roughly 120,000 metrical verses.

śrīlakṣmīruvāca |
sarvakāmapradaḥ kṛṣṇo harirnārāyaṇaḥ svayam |
phaladātā sukhadātā vratapūrtikaraḥ sa hi || 1 ||
[Analyze grammar]

śraddhayā tvāpyate puṇyaṃ śraddhāyāṃ sa sadā sthitaḥ |
bhāvanāsahito viṣṇuḥ phalatyeva vratāśrayaḥ || 2 ||
[Analyze grammar]

mokṣado mādhavo devaḥ sādhane vasati dhruvam |
sādhanāni vinā taṃ vai no phalaṃ dadati kvacit || 3 ||
[Analyze grammar]

sa eva sarvathā''rādhyo viṣṇurnārāyaṇo hariḥ |
lakṣmīśaśca rameśaśca śrīśo dhvajadhanuḥkaraḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

kṛpayā vada me matsyasvastikacihnahastaka |
svāminprabhāṣate pārvatīpate māṇikīśvara || 5 ||
[Analyze grammar]

śrāvaṇaśuklapakṣasyaikādaśī nāmatastu kā |
kau vidhiḥ kiṃ phalaṃ tasyāḥ ko devo'rcyo vrate'tra vai || 6 ||
[Analyze grammar]

śrīnārāyaṇa uvāca |
ekādaśī putradākhyā śrāvaṇasya sitā matā |
śrīdharaḥ pūjanīyo'tra kāntimatyā saha prabhuḥ || 7 ||
[Analyze grammar]

kamalaiḥ pūjanīyo'sau bhojanīyastvapūpakaiḥ |
arghyaḥ sītāphalaiḥ kṛṣṇo dātavyaṃ pādukādvayam || 8 ||
[Analyze grammar]

lakṣmīnārāyaṇasaṃhitāyā dānaṃ mataṃ śubham |
śrotavyā'syāḥ kathā divyā bhuktimuktipradāyinī || 9 ||
[Analyze grammar]

daśamyāmekabhojī syād brahmacārī bhavettathā |
rātrau bhūśayanaṃ kuryādekādaśyāṃ prage vratī || 125510 ||
[Analyze grammar]

snātvā nityaṃ mahāpūjāṃ kṛtvā vai maṇḍapāntare |
maṇḍale sarvatobhadre sthāpite kānake ghaṭe || 11 ||
[Analyze grammar]

pañcaratnāmbaravāripatrā'kṣataphalānvite |
tilasthālīṃ sthāpayitvā śrīdharaṃ sthāpayettataḥ || 12 ||
[Analyze grammar]

pūjayetsarvabhāvena ṣoḍaśopasuvastubhiḥ |
āvāhanādikaṃ kuryāt paṃcāmṛtābhiṣecanam || 13 ||
[Analyze grammar]

vastrābhūṣaṇaśṛṃgārakajjalacandanāttaraiḥ |
puṣpahārā'kṣatacūrṇaphalatāmbūlabhojanaiḥ || 14 ||
[Analyze grammar]

ārārtrikastutidaṇḍavatpradakṣiṇadīpanaiḥ |
pūjayitvā hariṃ nirvighnaṃ vrataṃ prārthayet tataḥ || 15 ||
[Analyze grammar]

madhyāhne bhojanaṃ dadyāttāmbūlaṃ ca jalaṃ tathā |
sāyaṃ dadyād dugdhapākaṃ pūrikāḥ śākamityāpe || 16 ||
[Analyze grammar]

rātrau jāgaraṇaṃ kuryāt kathākīrtananartanaiḥ |
dvādaśyāṃ tu prage snā tvā pūjayitvā ca mādhavam || 17 ||
[Analyze grammar]

dadyāddānāni sarvāṇi yathāśakti yathādhanam |
bhojayet sādhuviprāṃśca sādhvīrbālāṃśca bālikāḥ || 18 ||
[Analyze grammar]

tato vai svajanān bhojayitvā svaḥ pāraṇāṃ caret |
evaṃ kṛtaṃ bhavetpuṇyaṃ yatheṣṭaṃ bhuktimukti dam || 19 ||
[Analyze grammar]

dhanadhānyasutadārākṣetrodyānagṛhādikam |
ārogyamānakīrtyādi labhate tu vratī śubham || 125520 ||
[Analyze grammar]

śṛṇu lakṣmi kathāṃ divyāṃ yā'bhūsūpūrve kṛte yuge |
rājā pururavā nāmnā babhūva candrapautrakaḥ || 21 ||
[Analyze grammar]

budhaputraḥ pururavā rājyaṃ pālayati svakam |
śrīpure narmadātīre vasati sma nirantaram || 22 ||
[Analyze grammar]

tasya guṇān devamukhācchrutvorvaśī varāṃganā |
apsarāḥ svayamāgatya patnīrūpā hyupasthitā || 23 ||
[Analyze grammar]

bahukāle gate'pyasyāmapatyaṃ na vyajāyata |
putrahīnasya tasyaiva na tadrājyaṃ sukhapradam || 24 ||
[Analyze grammar]

aputrasya sukhaṃ nāsti loke'smiṃśca paratra ca |
evaṃ cintayatastasya kālo bahutaro gataḥ || 25 ||
[Analyze grammar]

na prāptaśca suto rājñā tena duḥkhāyate sukham |
svarājyapaṇḍitān vṛddhānāhūyā''veditaṃ hi tat || 26 ||
[Analyze grammar]

iha janmani bho viprā na mayā pātakaṃ kṛtam |
anyāyopārjitaṃ dravyaṃ mayā kośe na yojitam || 27 ||
[Analyze grammar]

brahmadravyaṃ ca devasvaṃ vidhavā'nāthaḍhabbukam |
api mayā gṛhītaṃ na dattaṃ pratyuta sarvadā || 28 ||
[Analyze grammar]

putravatpālito lokaḥ prajā dharmeṇa rakṣitā |
yuddhena vijitā pṛthvī daṇḍo duṣṭeṣu pātitaḥ || 29 ||
[Analyze grammar]

anyāyo na kṛtasteṣu sutabandhuprajāsu ca |
pūjyāḥ supūjitā nityaṃ sadā vṛddhāstu vanditāḥ || 125530 ||
[Analyze grammar]

na dviṣṭā nyāyamārgasthāḥ pūjitā devatāḥ sadā |
viprāśca sādhavaḥ sādhvyo gāvo dīnāśca pūjitāḥ || 31 ||
[Analyze grammar]

dravyayajñā jñānayajñāḥ kṛtāḥ śiṣṭaprasaṃgataḥ |
tathāpi madgṛhe putro na jātastad vimṛśyatām || 32 ||
[Analyze grammar]

itivākyaṃ dvijāḥ śrutvā savṛddhāḥ sapurohitāḥ |
nṛpaterhitamicchanto jagmuste lomaśamṛṣim || 33 ||
[Analyze grammar]

kalpe kalpe gate yasya lomaikantu viśīryate |
evaṃ lomaśanāmnā sa rūḍhyā prasiddhimāpa ha || 34 ||
[Analyze grammar]

tapantaṃ ghorasutapo nirāhāraṃ nirīhakam |
śāntaṃ sudharmatattvajñaṃ śāstravedaviśāradam || 35 ||
[Analyze grammar]

dīrghāyuṣaṃ trikālajñaṃ jaṭāśmaśrusuśobhitam |
mahātmānaṃ dvijā dṛṣṭvā bhāgyaṃ śreṣṭhaṃ hi menire || 36 ||
[Analyze grammar]

brahmātmānaṃ muniṃ natvā'grataḥ saṃharṣitāḥ sthitāḥ |
tāṃstathā sāgrajān vīkṣya muniḥ provāca lomaśaḥ || 37 ||
[Analyze grammar]

kathaṃ kimarthamāyātā brāhmaṇā vṛddhasevakāḥ |
yatkiṃcitsumahatsvalpaṃ sādhyaṃ tvasādhyamityapi || 38 ||
[Analyze grammar]

labhyaṃ cā'labhyamevāpi brāhmaṇārthe karomyaham |
asaṃśayaṃ kathayadhvaṃ kariṣye bhavatāṃ hitam || 39 ||
[Analyze grammar]

brāhmaṇānāṃ vaco vedaḥ parameśvaranodanā |
pālayitvā tu vo vākyaṃ tvavāpsye janmanaḥ phalam || 125540 ||
[Analyze grammar]

paropakṛtaye janma tapasvināṃ na saṃśayaḥ |
aho'dya saphalaṃ janma kariṣye viprasevayā || 41 ||
[Analyze grammar]

itikṛtvā cakārāsāvātithyaṃ pūjanādi ca |
jalaṃ phalāsanādīni dadau pūjyo'pi śiṣṭakṛt || 42 ||
[Analyze grammar]

tato viprāstu taṃ prāhuḥ śrūyatāṃ hṛdgataṃ tu naḥ |
saṃśayasya nirāsāya vayaṃ svārthaparā prabho || 43 ||
[Analyze grammar]

iha kāryavaśātprāptāḥ samīpaṃ bhavato vayam |
satāṃ saṃdarśanātpūrvabhavīyāghādiśevadhiḥ || 44 ||
[Analyze grammar]

bhasmībhavati drāgeva kiṃ punaḥ pādasevanāt |
padmayoniṃ vinā tvanyastvattaḥ śreṣṭho na vidyate || 45 ||
[Analyze grammar]

bahujño'si bahukalpī bahuvettā samādhimān |
bhūtaṃ bhavyaṃ jāyamānaṃ bahu vetsi tapobalāt || 46 ||
[Analyze grammar]

sarvaṃ dātuṃ samartho'si brahmātmaikyabalānmune |
nṛpaḥ pururavāstvatra putrahīno'sti sāmpratam || 47 ||
[Analyze grammar]

vayaṃ viprāḥ prajāstasya putravatpālitāḥ sadā |
putrahīnaṃ tu taṃ dṛṣṭvā tasya duḥkhena duḥkhitāḥ || 48 ||
[Analyze grammar]

duḥkhanistārakartustu bhavataḥ pādayorvayam |
chāyāyāṃ tvāgatāḥ smo'tra yogyaṃ rājñi vidhīyatām || 49 ||
[Analyze grammar]

tasya bhāgyena dṛṣṭo'si hyasmābhistvaṃ tapodhana |
mahatāṃ darśanenaiva kāryasiddhirbhavennṛṇām || 125550 ||
[Analyze grammar]

vad putraḥ kathaṃ nāsti kenopāyena vā bhavet |
iti teṣāṃ vacaḥ śrutvā muhūrtaṃ dhyānamāptavān || 51 ||
[Analyze grammar]

lomaśaḥ pratyuvācaitān prāgjanma nṛpatestadā |
pūrvajanmani vaiśyo'sau vardhamānā'bhidho dhanī || 52 ||
[Analyze grammar]

vāṇijyakarmanirato lobhena janaśoṣakṛt |
grāmādgrāmāntaraṃ yāti vastuvyāpārakāṃkṣayā || 53 ||
[Analyze grammar]

jyeṣṭhe māsi site pakṣe daśamīdivase tu saḥ |
madhyāhne tvātape prāpto grāmasīmni jalāśayam || 54 ||
[Analyze grammar]

khātṃ tu sajalaṃ caikamātrāvatāraśobhitam |
tatrāvatāre gatvā sa niṣasāda kṣaṇaṃ tataḥ || 55 ||
[Analyze grammar]

hastapādau mukhaṃ svasya prakṣālayati yatkṣaṇe |
tāvattatra samāyātā savatsā gaustṛṣākulā || 56 ||
[Analyze grammar]

nidāghārtā bhayayuktā ghaṭṭe'vatarati drutam |
pītagaṇḍūṣamātrāṃ tāṃ vārayitvā tu tāmasaḥ || 57 ||
[Analyze grammar]

toyaṃ papau svayaṃ snātvā vastraprakṣālanaṃ vyadhāt |
ciraṃ tatra sthito mārgaṃ gave pātuṃ dadāti na || 58 ||
[Analyze grammar]

savatsā tṛṣitā sā'pi ciraṃ mārgaṃ pratīkṣate |
tathāpi na dhanī sthānād yayau vai ghaṭikāṣṭakam || 19 ||
[Analyze grammar]

vatsā saṃtṛṣitā prāha mātaraṃ janani mama |
prāṇā yānti tṛṣāduḥkhād dūraṃ yāsyatyayaṃ kadā || 125560 ||
[Analyze grammar]

gomātā prāha tāṃ vatsāṃ yāsyatyayaṃ kṣaṇāntare |
tāvaddhairyaṃ gṛhāṇa tvaṃ pāsyāvo'mbhaḥ kṣaṇāntare || 61 ||
[Analyze grammar]

nā'pasṛto dhanī tasmād vatsākaṇṭho'pi śuṣkatām |
prāpat tadā gavā proktaṃ duṣṭo'yaṃ yāti naiva tu || 62 ||
[Analyze grammar]

prāṇāḥ prayānti me putryāḥ pāmi prasahya vai jalam |
nirṇīyetthaṃ tu vatsāṃ svāṃ nītvā hyavātatāra gauḥ || 62 ||
[Analyze grammar]

vardhamāno dhanī tāṃ tu bhṛśaṃ yaṣṭyā hyatāḍayat |
tadā śapto gavā śreṣṭhin duṣṭa tāḍayasi vṛthā || 64 ||
[Analyze grammar]

anapatyaḥ sadā janmajanmāntareṣu vai bhava |
patnyā virahito'raṇye duḥkhito bahudhā bhava || 65 ||
[Analyze grammar]

śaptvā padbhyāṃ ca śṛṃgābhyāṃ tāḍayitvā prasahya tam |
dhaninaṃ dūrataḥ kṛtvā śāntyā gauḥ sujalaṃ papau || 66 ||
[Analyze grammar]

vatsā jalaṃ papau śāntyā vaṇijo niryayau tataḥ |
gavā tu tāḍitaścārto grāmaṃ prāpya mamāra saḥ || 67 ||
[Analyze grammar]

mṛtyoḥ pūrvaṃ dhanaṃ sarvaṃ yajñārthaṃ dattavānasau |
viprairyajñaḥ kṛtaścāpi tena puṇyena vardhanaḥ || 68 ||
[Analyze grammar]

jāto'yaṃ nṛpatistvatra nāmnā purūravā iti |
goḥ śāpenā'napatyo'sti putrabhāgyavihīnakaḥ || 69 ||
[Analyze grammar]

janmajanmāntareṣvasya nāsti putro hi śāpataḥ |
patnyā saha viyogo'pi bhaviṣyatyasya kālataḥ || 125570 ||
[Analyze grammar]

śrutvaitadbrāhmaṇāḥ prāhuḥ pāpakṣayastu puṇyataḥ |
śāpanivāraṇaṃ cāpi bhavādṛśaprasādataḥ || 71 ||
[Analyze grammar]

asādhyaṃ nāsti te kiṃñcitputro bhavatu bhūpateḥ |
puṇyakāryaṃ śādhi naśca dhruvaṃ rājā kariṣyati || 72 ||
[Analyze grammar]

lomaśaḥ prāha tānsarvān vicārya balavadvratam |
śrāvaṇe śuklapakṣe tu putradā nāma viśrutā || 73 ||
[Analyze grammar]

ekādaśī vāñchitadā kurudhvaṃ tadvrataṃ dvijāḥ |
rājā rājñī tathā yūyaṃ vrataṃ kuruta bhāvataḥ || 74 ||
[Analyze grammar]

lakṣagavāṃ pradānaṃ ca putradāyā dine prage |
purūravāḥ prakarotu tataḥ putro bhaviṣyati || 75 ||
[Analyze grammar]

ekavrate kṛte lakṣagavāṃ dāne suto'dvayaḥ |
bhaviṣyatyeva me vākyānnṛpaḥ karotu vāñchitam || 76 ||
[Analyze grammar]

ityājñāṃ śirasi dhṛtvā yayuḥ śrīnagaraṃ dvijāḥ |
rājñā saha vrataṃ cakruryathāvidhisajāgaram || 77 ||
[Analyze grammar]

lakṣagavāṃ tadā dānaṃ kṛtaṃ pātrebhya eva ca |
tena puṇyena sā rājñī garbhaṃ dadhāra śobhanam || 78 ||
[Analyze grammar]

kintu pūrvaṃ yadā svargādāyātā'bhūt patikṛte |
tadā tayā kṛtastvāsītsamayaḥ sthitaye ciram || 79 ||
[Analyze grammar]

nagnaṃ nṛpaṃ vilokyā'haṃ gamiṣyāmi gṛhāttataḥ |
athā'trā'vasare rātrau nṛpaṃ vīkṣya vivastrakam || 125580 ||
[Analyze grammar]

prayātā sā vanaṃ tatra yayau purūravā hyanu |
antarvatnī tu sā'raṇye vahnisthālīsvarūpiṇī || 81 ||
[Analyze grammar]

suṣuve susutaṃ jātavedasaṃ hi vibhāvasum |
ekādaśyā vratenaivaṃ vahniḥ putro'sya cābhavat || 82 ||
[Analyze grammar]

evaṃ vai putradāścaikādaśyaścānyāstu ṣaṭkṛtāḥ |
lakṣagavāṃ pradānaṃ saḥ pracakāra prativratam || 83 ||
[Analyze grammar]

tena tasyorvaśīgarbhāt ṣaḍāsannātmajāḥ pare |
āyuḥ śrutāyuḥ satyāyuḥ rayo'tha vijayo jayaḥ || 84 ||
[Analyze grammar]

teṣāṃ putrāḥ praputrāśca hyāsanvaṃśavivardhanāḥ |
agninā prajayā rājā lokaṃ gāndharvamāptavān || 85 ||
[Analyze grammar]

bhuktvā bhogānanekān sa kāle tyaktvā kalevaram |
svargād yātaḥ sa vaikuṇṭhaṃ caturbhujadharaḥ svayam || 86 ||
[Analyze grammar]

śṛṇu lakṣmi svarṇabhūṣā''nantyaṃ rājya yadicchati |
kartavyaṃ tena godānapūrvakaṃ vratamuttamam || 87 ||
[Analyze grammar]

śrāvaṇasya site pakṣe karkaṭasthe divākare |
dvādaśyāṃ vāsudevāya pavitrāropaṇaṃ caret || 88 ||
[Analyze grammar]

sūtraiḥ kṣaumairhemarūpyatāmraiḥ kauśeyapadmajaiḥ |
kuśaiḥ kāśaiḥ sukārpāsaiḥ śaṇajaiḥ śobhanaiśca taiḥ || 89 ||
[Analyze grammar]

tantubhistriguṇitaṃ tat triguṇīkṛtya sūtrakam |
śodhayet sumaṇidṛśyaṃ kārayetpāvanaṃ hi tat || 125590 ||
[Analyze grammar]

haraye tvarpayettadvai pavitraṃ svarṇapuṇyadam |
ekādaśyāṃ dhārayecca rātrau jāgaraṇaṃ caret || 91 ||
[Analyze grammar]

brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāstathā śūdrā narāḥ striyaḥ |
harerbhaktau sthitāḥ sarvai śubhaṃ kuryuḥ pavitrakam || 92 ||
[Analyze grammar]

haraye tvarpayeccāpi gurave'pi samarpayet |
pavitrāropaṇenāhaṃ supavitro bhavāmyaham || 93 ||
[Analyze grammar]

svarṇarūpyakṣaumavastrādyalakārāṃstathā'rjayet |
pratyabdaṃ tu putradāyāṃ pavitrāropaṇaṃ janaiḥ || 94 ||
[Analyze grammar]

kartavyaṃ tūktamantreṇa dhanāḍhyastena jāyate |
bhuktiṃ muktiṃ tathā''pnoti pavitrāropaṇena ca || 95 ||
[Analyze grammar]

na karoti vidhānena pavitrāropaṇaṃ tu yaḥ |
tasya sāṃvatsarī pūjā niṣphalā bhavati kṛtā || 96 ||
[Analyze grammar]

śrutvā putrapradāyāśca māhātmyaṃ mucyate tvaghāt |
sukhaṃ svargaṃ paraṃ prāpya paraṃ mokṣamavāpnuyāt || 97 ||
[Analyze grammar]

itiśrīlakṣmīnārāyaṇīyasaṃhitāyāṃ prathame kṛtayugasantāne śrāvaṇaśuklaputradaikādaśīvratamāhātmyaṃ pūrvabhavegavāparādhino vaṇijaḥ purūravo'vatāre'putrasya vratakaraṇe ūrvaśyāṃ putralābhaḥ pavitrāropaṇaṃ cetyādinirūpaṇanāmā paṃcapaṃcāśadadhikadviśatatamo'dhyāyaḥ || 255 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Lakshminarayana Samhita Chapter 255

Cover of edition (2011)

Shri Lakshmi Narayana Samhita
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2011)

शेतायनव्यास (Shwetayan Vyas)

Buy now!
Let's grow together!

I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased sources, definitions and images. Your donation direclty influences the quality and quantity of knowledge, wisdom and spiritual insight the world is exposed to.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: