Lakshminarayana Samhita [sanskrit]

by Shwetayan Vyas | 1,169,834 words | ISBN-10: 8170801818 | ISBN-13: 9788170801818

The Lakshminarayana Samhita Chapter 210 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Lakshmi-narayana-samhita is an encyclopaedic work devoted to Narayana although it deals with various deities. The work is written in Puranic style and divided into four books according to the four Yugas. In total, the work consists of roughly 120,000 metrical verses.

śrīnārāyaṇa uvāca |
śrūyatāṃ ca mahālakṣmi nārado haribhaktimān |
jagāma bhavanaṃ svasya brahmā tuṣṭo'bhavad bahu || 1 ||
[Analyze grammar]

tīrthayātrāṃ vidhāyā'bhyāgatasya nāradasya ca |
yogyamutsavamāreme samāhūya surādikān || 2 ||
[Analyze grammar]

nārāyaṇaḥ svayaṃ kṛṣṇo viṣṇuścāpi ramāpatiḥ |
śivaścānye lokapālāḥ ṛṣayaśca samāgatāḥ || 3 ||
[Analyze grammar]

brahmasabhā tadā divyā śuśubhe brahmadhāmavat |
brahmā putraṃ nāradaṃ vai sabhāyāṃ śṛṇvatāṃ satām || 4 ||
[Analyze grammar]

nāradaṃ prāha dharmyaṃ sadvacaḥ śaṃkarasannidhau |
upabarhaṇagandharvaḥ paṃcāśatkāminīpatiḥ || 5 ||
[Analyze grammar]

janmāntare bhavānāsīdadhunā brahmaṇaḥ sutaḥ |
tāsvekā ca satī mālāvatī tapasā śaṃkaram || 6 ||
[Analyze grammar]

ārādhya ca varaṃ lebhe vāñchitaṃ nāradaṃ patim |
sā ca sṛṃjayakanyā'sti svarṇaṣṭhīvīsahodarā || 7 ||
[Analyze grammar]

tāṃ vivāhaṃ kuruṣveti śaṃkarājñāṃ prapālaya |
sundarīṃ sundarīṣveva pātivrataparāyaṇām || 8 ||
[Analyze grammar]

kamanīyāṃ haravarāt śaśvatsusthirayauvanām |
vidhātrā likhitāṃ bhāle vivāhaya ca nārada || 9 ||
[Analyze grammar]

tvayā pūrvaṃ yathoktaṃ vai tīrthayātrottaraṃ tathā |
vivāhabhāgyamāpannaṃ prāktanaṃ kena vāryate || 10 ||
[Analyze grammar]

nā'yuktaṃ kṣīyate karma kālakoṭiśatairapi |
avaśyameva bhoktavyaṃ kṛtaṃ karma śubhāśubham || 11 ||
[Analyze grammar]

brahmaṇaśca vacaḥ śrutvā pitrājñāpālakastadā |
nārado vinayaṃ kṛtvā nanāma sarvadevatāḥ || 12 ||
[Analyze grammar]

pitrā''diṣṭaṃ sadaivedaṃ dhāryate ca mayā punaḥ |
bhavatāṃ kṛpayā tatra bandhanaṃ me bhavennahi || 13 ||
[Analyze grammar]

varaṃ vṛṇomi bhagavadbhaktimanmānasaṃ bhavet |
kṛṣṇo nārāyaṇo viṣṇuḥ śivaścāhustathāstviti || 14 ||
[Analyze grammar]

praṇamya prayayau devān nāradaḥ sṛṃjayālayam |
dṛṣṭvā sa mohito ramyāṃ divyāṃ sṛṃjayakanyakām || 15 ||
[Analyze grammar]

tapasvinīṃ mahābhāgāṃ viṣṇuvrataparāyaṇām |
svīkṛtya manasā tāṃ ca śubhāṃ provāca nāradaḥ || 16 ||
[Analyze grammar]

bāle jānāsi māṃ vā na tvāṃ jānāmi tu pūrvajām |
mālāvatītivikhyātāṃ gandharvapramadottamām || 17 ||
[Analyze grammar]

śrutvā mālāvatī dṛṣṭvā nāradaṃ ca mumoha ca |
pratyabhijñāya pūrvasya janmanaḥ patimeva ca || 18 ||
[Analyze grammar]

pādayoḥ patitā śīghraṃ cucumba varaṇāya sā |
nārado'pi yayāce tāṃ tatpituḥ purataḥ sthitaḥ || 19 ||
[Analyze grammar]

mālāvatyabhiprāyaṃ ca jñātvā śrīsṛṃjayaḥ svayam |
vākdānena dadau tasmai nāradāya svaputrikām || 20 ||
[Analyze grammar]

tilakaṃ bhojanaṃ kṛtvā vastraśāṭīṃ pradāya ca |
nāradaḥ śvaśuraṃ natvā śvaśrūṃ pṛṣṭvā priyāṃ tathā || 21 ||
[Analyze grammar]

yayau brahmasabhāṃ ramyāṃ sarvadevādhivāsitām |
praṇamya pitaraṃ śāntaḥ sarvaṃ tattvamuvāca tam || 22 ||
[Analyze grammar]

brahmā prahṛṣṭavadanaḥ śrutvā vākgdānamaṃgalam |
cakre samutsavaṃ śreṣṭhaṃ sarvānāhūya ceśvarān || 23 ||
[Analyze grammar]

munīnṛṣīṃstathā pitṝn devān daityāṃśca dānavān |
kāśyapīśca prajāḥ sarvāścakārā''hūya maṃgalam || 24 ||
[Analyze grammar]

sṛṃjayaḥ preṣayāmāsa vipreṇa lagnapatrikām |
brahmā svīkṛtya tāṃ putraṃ lokācāramakārayat || 25 ||
[Analyze grammar]

vivāhasya muhūrtaṃ ca vācayāmāsa tatra vai |
bhojanāni vividhāni kārayāmāsa viśvasṛṭ || 26 ||
[Analyze grammar]

dānayānopakaraṇapeyā''dheyāni kṛtsnaśaḥ |
bhojyajātāni vastūni kārayāmāsa viśvasṛṭ || 27 ||
[Analyze grammar]

śubhe kṣaṇe svayaṃ brahmā koṭyabjā'rbudakoṭibhiḥ |
surāsurairjanavāhaistattannārīsamanvitaiḥ || 28 ||
[Analyze grammar]

sahito ratnayānaiśca varayātrāmakalpayat |
putraṃ kṛtvā ca purato janasenāṃ suśobhitām || 29 ||
[Analyze grammar]

mahīmānā'rbudakoṭikoṭyarbudasamanvitām |
nītvā śaṃbhvacyutayukto yayau sṛṃjayamandiram || 30 ||
[Analyze grammar]

sṛṃjayaḥ satkṛtaye'bhiyayau svajanabāndhavaiḥ |
varasya vāhinīṃ svasyodyāne cāsthāpayatkṣaṇam || 31 ||
[Analyze grammar]

jalapānaṃ ca viśrāntiṃ kārayitvā ca bhojanam |
varaṃ sāyaṃ bhūṣayitvā nināya maṇḍapaṃ prati || 32 ||
[Analyze grammar]

kanyāyāśca kṛte vastrabhūṣagāni bahūni ca |
preṣayāmāsa ramyāṇi brahmā vai svānurūpataḥ || 32 ||
[Analyze grammar]

dvāre pūjāṃ śiṣṭācāraṃ vidhāya sṛṃjayaḥ |
lokācāraṃ vidhāyā'thā'pūjayannāradaṃ varam || 34 ||
[Analyze grammar]

mukhyāgnivedikāyāśca samīpe'tiṣṭhipadvaram |
kanyāṃ śṛṃgāraśobhāḍhyāmānayāmāsa tatra ca || 35 ||
[Analyze grammar]

brāhmaṇairmunibhistatra saptarṣibhiśca bhūsuraiḥ |
māṃgalyamantrāḥ paṭhitā dehaśuddhiśca kāritā || 36 ||
[Analyze grammar]

vastragranthiṃ bandhayitvā varamālāṃ samarpya ca |
kanyāhastaṃ varahaste dadau sṛṃjayarāṭ svayam || 37 ||
[Analyze grammar]

vedaghoṣāstadā jātā vādyānyavādayaṃstathā |
vadhūḥ kavalamādāya nāradāsye dadau tadā || 38 ||
[Analyze grammar]

nārado'pi navavadhvā mukhe grāsaṃ dadau śubham |
agneḥ pradakṣiṇaṃ kṛtvā homakāryaṃ cakāra vai || 39 ||
[Analyze grammar]

śiṣṭācāraṃ paraṃ kṛtvā dattvā dānāni bhūriśaḥ |
vivāhakāryaṃ sarvaṃ saḥ samāptamakarottadā || 40 ||
[Analyze grammar]

kanyāyāśca yautadravyaṃ varasyāpi prapūjanam |
dattaṃ kṛtaṃ janaiḥ sarvairbhojanaṃ svīkṛtaṃ tataḥ || 41 ||
[Analyze grammar]

nidrāṃ kṛtvā samājaśca prātarmaṃgalavādanam |
nartanaṃ gāyanaṃ gandharvāpsarasāṃ vyalokayat || 42 ||
[Analyze grammar]

bahudānāni dattāni bhojanāni ca sarvathā |
kāritāni sṛṃjayena prāghūṇikāḥ samānitāḥ || 43 ||
[Analyze grammar]

sarvasvaṃ dakṣiṇāṃ dattvā maṇimuktādikaṃ tathā |
puṭāṃjaliyuto bhūtvā parihāraṃ cakāra saḥ || 44 ||
[Analyze grammar]

sṛṃjayaśca śubho rājā kanyāṃ samarpya bhāvataḥ |
vāhinīṃ yāpayāmāsa vinayena mudānvitaḥ || 45 ||
[Analyze grammar]

sṛṃjayastasya patnī ca kanyāviyogasaṃbhavam |
sehāte na tadā duḥkhaṃ rurudāte kṣaṇaṃ tataḥ || 46 ||
[Analyze grammar]

kanyāpi rurude snehād viyogārtisumiśritāt |
praṇamya pitarau kanyā rudantau mātaraṃ tathā || 47 ||
[Analyze grammar]

āśliṣya dhairyamādāya cā''ruroha rathaṃ vidheḥ |
gṛhītvā ca sabhāryaṃ taṃ putraṃ dhātā mudānvitaḥ || 48 ||
[Analyze grammar]

lokācāraṃ ca satkṛtya brahmalokaṃ yayau sukham |
ṛṣīnmunīṃstathā devān pitṝn siddhāṃśca mānavān || 49 ||
[Analyze grammar]

viprāṃśca bhojayāmāsa sāṃ'ge maṃgalakarmaṇi |
dānāni dāpayāmāsa vādayāmāsa dundubhim || 50 ||
[Analyze grammar]

yāpayāmāsa sarvāṃśca mahīmānānsurā'surān |
nāradastu muniśreṣṭho likhitena svakarmaṇā || 51 ||
[Analyze grammar]

suramye puṣpatalpe ca sugandhicandanārcite |
sa reme ramayā sārdhaṃ bubudhe na divāniśam || 52 ||
[Analyze grammar]

ekadā nāradastatra vaṭamūle vyavasthitaḥ |
tatrā''jagāma nagnaśca prajvalan brahmatejasā || 53 ||
[Analyze grammar]

sanatkumāro bhagavān bālakaḥ pañcahāyanaḥ |
acūḍo'nupanītaśca vedasandhyāvihīnakaḥ || 54 ||
[Analyze grammar]

kṛṣṇamantraṃ japan tribhirbhrātṛbhiḥ sahitastadā |
vaiṣṇavānāmagraṇīśo jñānināṃ ca gurorguruḥ || 55 ||
[Analyze grammar]

nārāyaṇo gururyasya darśanānmuktido muniḥ |
ārād dṛṣṭvā nāradastaṃ bhrātaraṃ ca satāṃ varam || 56 ||
[Analyze grammar]

natvā ca daṇḍavat bhūmau dadāvāsanamuttamam |
uvāca bālakastatra prahasya nāradaṃ śubham || 57 ||
[Analyze grammar]

aye bhrātaḥ kiṃ karoṣi kuśalaṃ yuvatīpate |
strīpuṃsorvardhate prema kāmavegānnavaṃ navam || 58 ||
[Analyze grammar]

argalaṃ jñānamārgasya bhaktimārganirodhakam |
mokṣamārgavyavadhānaṃ śaśvadbandhanadaṃ matam || 59 ||
[Analyze grammar]

nārāyaṇā'mṛtaṃ tyaktvā viṣaṃ viṣiyajā'mṛtam |
viṣaye'tiprasakto vai matvā bhuṃkte'timūḍhavat || 60 ||
[Analyze grammar]

sudhāṃ tyaktvā viṣaṃ cā'tti māyāmohavaśaṃgataḥ |
tvaṃ tu bhaktaścātmavettā jīvanmukto'si sarvadā || 61 ||
[Analyze grammar]

nirgaccha tapase bhrātarmāyāṃ patnīṃ vihāya vai |
sthite nārāyaṇe pṛthvyāṃ bhaja taṃ tapasā sadā || 62 ||
[Analyze grammar]

gṛhāṇa mama mantraṃ ca kṛṣṇa ityakṣaradvayam |
nārāyaṇānmayā labdhaste mantraṃ taṃ dadāmyaham || 63 ||
[Analyze grammar]

ityuktvā pradadau mantraṃ dadau śubhāśiṣaṃ tathā |
golokaṃ prayayau draṣṭuṃ bhagavantaṃ sanātanam || 64 ||
[Analyze grammar]

nārado mālayā nityaṃ japati dvyakṣaraṃ manum |
śrīkṛṣṇe niścalāṃ bhaktiṃ pūrvakarmanikṛntanīm || 65 ||
[Analyze grammar]

cakārā'bhyāsavairāgyasahitāmātmavedinīm |
bhāryāṃ dvilakṣavarṣāṇi bhuktvā sutāḥ sutāṃstathā || 66 ||
[Analyze grammar]

lakṣānutpādya gandharvān gandharvīrlakṣakanyakāḥ |
sarvāpatyāni gāndharvaloke saṃsthāpya śaktitaḥ || 67 ||
[Analyze grammar]

sarvāṃśca vaiṣṇavān kṛtvā bhaktiṃ nirdiśya mādhave |
patnīṃ ca rāgarahitāṃ kṛtvā bhaktiṃ pradiśya ca || 68 ||
[Analyze grammar]

tatkauśalyaṃ sutebhyaśca vinirdiśya yayau muniḥ |
kṛtamālānadītīre tapase sa mano'karot || 69 ||
[Analyze grammar]

tatra dadarśa śaṃbhuṃ saḥ pūrvaguruṃ sanātanam |
dṛṣṭvā ca nārado mūrdhnā praṇanāma śivaṃ gurum || 70 ||
[Analyze grammar]

śivaḥ provāca dṛṣṭvā tvāṃ prasanno'haṃ bhavāmi vai |
bhaktānāṃ darśanaṃ yatra sudinaṃ taccharīriṇām || 71 ||
[Analyze grammar]

ayaṃ hi paramo lābho bhaktānāṃ saṃgamo yadā |
sa snātaḥ sarvatīrtheṣu yo dadarśa ca vaiṣṇavam || 72 ||
[Analyze grammar]

goloke kṛṣṇadatto vai mantro dvyakṣara eva yaḥ |
kṛṣṇa iti mayā prāpto dharmeṇa brahmaṇā tathā || 73 ||
[Analyze grammar]

dharmo nārāyaṇāyā'rthasahitaṃ pradadau tataḥ |
brahmā sanatkumārāya tubhyaṃ dattaśca tena vai || 74 ||
[Analyze grammar]

mantragrahaṇamātreṇa naro nārāyaṇo bhavet |
pañcalakṣajapenā'sya puraścaraṇamucyate || 75 ||
[Analyze grammar]

dhyānaṃ ca pāpadahanaṃ kṛṣṇaṃ dhyāyettu vaiṣṇavaḥ |
kiśoramūrtiṃ jīmūtasamavarṇaṃ manoharam || 76 ||
[Analyze grammar]

pītāmbaraṃ ghanaśyāmaṃ koṭikandarpasundaram |
amūlyaratnakhacitābhūṣaṇādivibhūṣitam || 77 ||
[Analyze grammar]

candanokṣitasarvāṃgaṃ kaustubhena virājitam |
mayūrabarhacūḍaṃ ca ratnamālāvirājitam || 78 ||
[Analyze grammar]

prasannahāsyavilasanmukhaṃ saundaryabhājanam |
bhaktānugrahakartāraṃ śrīkṛṣṇaṃ sarvadā bhaje || 79 ||
[Analyze grammar]

śaṃbhurevaṃ smārayitvā'dṛśyabhāvaṃ gatastataḥ |
nārado'pi hariṃ smṛtvā tapaḥ kṛtvā sudāruṇam || 80 ||
[Analyze grammar]

bhaktyā nārāyaṇaṃ prāpya dehaṃ divyaṃ vidhāya ca |
nityamuktasvarūpo'bhūt golokādyahatasṛtiḥ || 81 ||
[Analyze grammar]

iti te kathitaṃ lakṣmi nāradasya vivāhanam |
yacchrutvāpi virajyeta kimanyacchrotumicchasi || 82 ||
[Analyze grammar]

itiśrīlakṣmīnārāyaṇīyasaṃhitāyāṃ prathame kṛtayugasantāne nāradasya brahmasabhāgamanaṃ brahmaṇā vivāhāya kathitam sṛṃjayasya putryā mālāvatyā vivāhāya nāradasya varayātrā lagnaṃ lakṣaputrān lakṣaputrīṃścotpādya dvilakṣavarṣottaraṃ kṛtamālātīre tapase gamanamityādinirūpaṇanāmā daśā'dhikadviśatatamo'dhyāyaḥ || 210 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Lakshminarayana Samhita Chapter 210

Cover of edition (2011)

Shri Lakshmi Narayana Samhita
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2011)

शेतायनव्यास (Shwetayan Vyas)

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: