Lakshminarayana Samhita [sanskrit]

by Shwetayan Vyas | 1,169,834 words | ISBN-10: 8170801818 | ISBN-13: 9788170801818

The Lakshminarayana Samhita Chapter 198 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Lakshmi-narayana-samhita is an encyclopaedic work devoted to Narayana although it deals with various deities. The work is written in Puranic style and divided into four books according to the four Yugas. In total, the work consists of roughly 120,000 metrical verses.

śrīlakṣmīruvāca |
kāmo nārāyaṇamūrteḥ samutpannaḥ purā śrutam |
īśvareṣu nivāso'sya tadā'bhūnmānasātmakaḥ || 1 ||
[Analyze grammar]

punaścāyaṃ vedhasastu kadā sṛṣṭau prakāśitaḥ |
tad brūhi me yathātattvaṃ purāṇapuruṣottama || 2 ||
[Analyze grammar]

śrīnārāyaṇa uvāca |
nārāyaṇaṃ samārādhya brahmā lokapitāmahaḥ |
prajāḥ sasarja sarvāstāḥ surāsuranarādikāḥ || 3 ||
[Analyze grammar]

sṛṣṭvā prajāpatīn dakṣapramukhān devasattamān |
sasarja mānasīṃ cārurūpāṃ sandhyāṃ japantikām || 4 ||
[Analyze grammar]

atīva sundarīṃ subhrū municetovimohinīm |
dṛṣṭvā tāṃ narayogyāṃ ca sampūrṇaguṇaśālinīm || 5 ||
[Analyze grammar]

sarveṣāṃ mānasā bhāvāstadāsanpramadāmayāḥ |
subhagāḥ santu cedṛśyo nāryo ratiguṇāśrayāḥ || 6 ||
[Analyze grammar]

teṣāṃ tu mithunānāṃ ca snehavardhanakārakam |
sāmarthyaṃ sarvadā cāstu samākarṣaṇarūpakam || 7 ||
[Analyze grammar]

iti teṣāṃ tu saṃkalpān vijñāya sṛṣṭikṛtsvayam |
tathaivāstviti manasā'kalpayat tādṛśaṃ naram || 8 ||
[Analyze grammar]

tāvattu brahmaṇastatra mānaso mañjulo naraḥ |
prāvirāsītsvarṇavarṇaḥ pīnoraskā sunāsikaḥ || 9 ||
[Analyze grammar]

suvṛttorukaṭijaṃgho nīlā''bhugnā'grakeśaraḥ |
lagnabhrūyugalo lolaḥ pūrṇacandrā'tibhā''nanaḥ || 10 ||
[Analyze grammar]

sudṛḍhā''yatasadvakṣā romabhramararājitaḥ |
surūpo meghavarṇaśca pīno nīlasuvāsakaḥ || 11 ||
[Analyze grammar]

āraktapāṇinayanamukhapādakarodbhavaḥ |
tanumadhyaścārudantaḥ pramattagajagaṃdhanaḥ || 12 ||
[Analyze grammar]

praphullapadmapatrākṣastāmbūlamukhavāsakaḥ |
kambugrīvo mīnaketuḥ prāṃśurmakaravāhanaḥ || 13 ||
[Analyze grammar]

paṃcapuṣpāyudho garvī puṣpakodaṇḍamaṇḍitaḥ |
kāntaḥ kaṭākṣapātena bhrāmayannayanadvayam || 14 ||
[Analyze grammar]

caṃcalaścārunetrābhyāṃ śṛṃgārarasasevitaḥ |
yaṃ vīkṣya puruṣāḥ sarve dakṣādyāḥ brahmaṇaḥ sutāḥ || 15 ||
[Analyze grammar]

autsukyaṃ paramaṃ prāptā vismayā''kṛṣṭamānasāḥ |
abhavadvikṛtaṃ teṣāṃ sarveṣāṃ ca mano drutam || 16 ||
[Analyze grammar]

dhairyaṃ naivā'bhavattatra kāmā''kulitacetasām |
tataḥ kāmaḥ svayaṃ natvā brahmāṇaṃ prāha satvaram || 17 ||
[Analyze grammar]

kiṃ karomi ca dāso'smi brahman kārye niyojaya |
guṇarūpānusāreṇa yojyo dāsastu jānatā || 18 ||
[Analyze grammar]

śrutvā brahmā svakaṃ putraṃ kāmamāha sukhapradam |
anena tvaṃ svarūpeṇa puṣpavāṇaiśca paṃcabhiḥ || 19 ||
[Analyze grammar]

mohayan puruṣān strīśca kuru sṛṣṭiṃ sanātanīm |
saprāṇāścetanāḥ sarve tvahaṃ viṣṇustathā'pare || 20 ||
[Analyze grammar]

bhaviṣyāmastava vaśe tava poṣaṇakārakāḥ |
janānāṃ mānase'dṛśyarūpo bhūtvā praviśya ca || 21 ||
[Analyze grammar]

sukhaprado mahān bhūtvā kuru sṛṣṭiṃ sanātanīm |
prāṇināṃ tvadbāṇalakṣyaṃ mānasaṃ sukhalālasam || 22 ||
[Analyze grammar]

bhavatveti tava sthānaṃ kṛtaṃ sattvaṃ tu dehajam |
indriyaṃ te samudyānastatrā'stu madakṛdbhavān || 23 ||
[Analyze grammar]

iti te karma kathitaṃ sṛṣṭiprāvartakaṃ mahat |
yathā pramanthasyasmākaṃ mānasāni tatastava || 24 ||
[Analyze grammar]

manmathākhyā tathā'nyonyakāmanāt kāma ityapi |
manaso jāyamānena manobhava iti prathā || 25 ||
[Analyze grammar]

madakārānmadanastvaṃ kandarpaḥ kasya darpaṇāt |
puṣpabāṇo ratipatiriti khyātirbhaviṣyati || 26 ||
[Analyze grammar]

deveṣu tvatsamaḥ kaścid vyāpivīryo na vai bhavet |
ataḥ sthānāni sarvāṇi bhavantu vyāpinastava || 27 ||
[Analyze grammar]

harṣaṇaṃ rocanaṃ caiva mohanaṃ śoṣaṇaṃ tathā |
māraṇaṃ ceti coktāni tavā'strāṇi sadā'nagha || 28 ||
[Analyze grammar]

taiḥ sahitasya tu te syād vijayaḥ sarvasṛṣṭiṣu |
ityāśīrvacanaṃ labdhvā sandhyāyāḥ sannidhau hi saḥ || 29 ||
[Analyze grammar]

sāphalyasya parīkṣārthaṃ bāṇānmumoca vedhasi |
evaṃ punaḥ punardhanuryojayāmāsa mārgaṇaiḥ || 30 ||
[Analyze grammar]

ālīḍhasthānamāsādya dhanurākṛṣya yatnataḥ |
cakāra valayākāraṃ vavurvātāḥ sugandhinaḥ || 31 ||
[Analyze grammar]

munīṃśca mānasānsarvānmohayāmāsa mohanaḥ |
sandhyāṃ sarve nirīkṣanto vikārā''vegapūritāḥ || 32 ||
[Analyze grammar]

āsanpravṛddhamadanā indriyottejanānvitāḥ |
sandhyāṃ dṛṣṭvonapaṃcāśadbhāvā jātāḥ śarīrataḥ || 33 ||
[Analyze grammar]

kāmena brahmaṇoddiṣṭaṃ kartuṃ śakyaṃ vibhāvitam |
atha brahmaśarīrāttu dhātvaṃbhaḥ patitaṃ tadā || 34 ||
[Analyze grammar]

agniṣvāttāḥ pitṛgaṇā jātāste pitaraḥ smṛtāḥ |
nīlavarṇāśca yatayaḥ saṃsāragṛhaśūnyakāḥ || 35 ||
[Analyze grammar]

catuḥṣaṣṭisahasrāṇi tvagniṣvāttā hi pāvanāḥ |
ṣaḍaśītisahṛsrāṇi tathā barhiṣado'pare || 36 ||
[Analyze grammar]

atha dakṣaśarīrācca dhātvaṃbhaḥ patitaṃ bhuvi |
samastaguṇasampannā tasmājjātā varāṃganā || 37 ||
[Analyze grammar]

saumyāṃgī tanumadhyā ca svarṇasūkṣmaśiroruhā |
mṛdvaṃgī kalidaśanā tejomaṇḍalasūjjvalā || 38 ||
[Analyze grammar]

svarṇābhā'vayavā ramyā candrakāntimayāṃ'ganā |
dvādaśavarṣaśarīrā ratināmnī sumohinī || 39 ||
[Analyze grammar]

kāmabhāvaprapūrṇā ca sarvasaundaryasatkhaniḥ |
atha kratorvaśiṣṭhasya pulastyā'ṅgīrasostathā || 40 ||
[Analyze grammar]

anigṛhītendriyāṇāṃ bījaṃ bhūmau papāta ca |
tebhyaḥ pitṛgaṇā jātāḥ somapā ājyapāstathā || 41 ||
[Analyze grammar]

sukālinastathā haviṣmantaste kavyavāhakāḥ |
kratostu somapā jātā vāśiṣṭhā ūrdhvakālinaḥ || 42 ||
[Analyze grammar]

pulastyasyā''jyapā jātā haviṣmantoṃ'ṅgiraḥ'sutāḥ |
ayaṃ pitṛgaṇaḥ sarvaḥ kavyavāṭ sarvathā'bhavat || 43 ||
[Analyze grammar]

sandhyā pitṛprasūrbhūtvā taduddeśayutā'bhavat |
atha dakṣaḥ kāmamāha sadrūpaguṇasaṃyutām || 44 ||
[Analyze grammar]

enāṃ gṛhṇīṣva bhāryārthaṃ matputrīṃ sadṛśīṃ guṇaiḥ |
ityuktvā pradadau tasmai dehasvedāmbusaṃbhavām || 45 ||
[Analyze grammar]

ratināmnīṃ tu bhāryārthaṃ kandarpāya sahārthinīm |
vivāhya tāṃ smaraḥ sopi mumodā'tīva sadratim || 46 ||
[Analyze grammar]

tasyā bhrūyugalaṃ vīkṣya visasmāra dhanuḥ svakam |
kaṭākṣayorgatiṃ dṛṣṭvā visasmārā'stranirgatim || 47 ||
[Analyze grammar]

sugandhiśvasamāghrāya visasmāra sumā'nilam |
kāntavṛttā''nanaṃ dṛṣṭvā visasmāra śaśāṃkinam || 48 ||
[Analyze grammar]

suvarṇapadmakalikātulyaṃ tasyāḥ kucadvayam |
dṛṣṭvā cūcukayugmāḍhyaṃ sasmāra tārakādvayam || 49 ||
[Analyze grammar]

dṛḍhapīnonnatastanadvayamadhyasulambinīm |
ānābhipattalaṃ mālāṃ dṛṣṭvā sasmāra kaumudīm || 50 ||
[Analyze grammar]

visasmāra svadhanuṣo jyāṃ ca śiñjitaṣaṭpadām |
akṣidvandvaṃ samālokya visasmārā'bjapatrike || 51 ||
[Analyze grammar]

udaraṃ tanu cālokya sasmāra svarṇavedikām |
ūrudvayaṃ samālokya sasmāra kadalīdvayam || 52 ||
[Analyze grammar]

āraktapārṣṇipādāgraprāntabhāgān vilokya ca |
sasmāra cānurāgākhyaṃ mitraṃ taccaraṇasthitam || 53 ||
[Analyze grammar]

tasyāḥ karayugaṃ raktaṃ nakharaiḥ kiṃśukopamaiḥ |
vṛttābhiraṃgulībhiśca sūkṣmāgrābhirmanoharam || 54 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭvā sasmāra haribhujaṃgasanmaṇibhogakam |
tasyāśca bāhuyugalaṃ mṛṇālayugalāyatam || 55 ||
[Analyze grammar]

mṛdu snigdhaṃ pravālābhaṃ dṛṣṭvā kāmo jaharṣa vai |
nīlanīradasaṃkāśakeśapāśo manoharaḥ || 56 ||
[Analyze grammar]

camarīvāladhiprakhyo vibhāti smarajīvanaḥ |
etādṛśīṃ cakrapadmāṃ mṛṇālaśakalānvitām || 57 ||
[Analyze grammar]

sarvalāvaṇyasadanāṃ sarvāṃgarāmaṇīyikām |
dvādaśā''bharaṇairyuktāṃ śṛṃgāraiḥ ṣoḍaśairyutām || 58 ||
[Analyze grammar]

mohinīṃ tāṃ ratiṃ vīkṣya kāmo jagrāha sotsukaḥ |
vivāhaṃ vidhivattatra tayorbrahmā cakāra vai || 59 ||
[Analyze grammar]

tadā mahotsavastatra babhūva sukhavartanaḥ |
dakṣaḥ prītataraścāsīnmumude tanayā ratiḥ || 60 ||
[Analyze grammar]

kāmo'tīva sukhaṃ prāpto rarājā'ti tayā saha |
vāraṃ vāraṃ ca tāṃ dṛṣṭvā jagṛhe hṛdayopari || 61 ||
[Analyze grammar]

yā ca sandhyā brahmasutā manojātā purā'bhavat |
tapastaptvā tanuṃ tyaktvā saiva jātā tvarundhatī || 62 ||
[Analyze grammar]

medhātitheḥ sutā bhūtvā vavre patiṃ vaśiṣṭhakam |
candrabhāgānadītīre tepe yugacatuṣṭayam || 63 ||
[Analyze grammar]

tato vai prārthitaṃ jātamātrānmā''viśatu smaraḥ |
brahmaṇā'pi tathāstviti pradattaṃ varadānakam || 64 ||
[Analyze grammar]

taddināttu smaro dvādaśottaraṃ viśati prajāḥ |
sāpyevamupasaṃhṛtya tapo jagāma cāmbaram || 65 ||
[Analyze grammar]

saptarṣimaṇḍale cāste vaśiṣṭhasahacāriṇī |
iti te kathitaṃ lakṣmi punaḥ kāmakathānakam || 66 ||
[Analyze grammar]

kalpādau sā'bhavatputrī cāṇḍālasyā'tidharmiṇī |
ṛṣayo dvādaśe'vagrahakāle'nnasamīhayā || 67 ||
[Analyze grammar]

bhikṣārthaṃ ca samājagmustadā pitrā samarpitā |
sākaṃ tu bhikṣayā vaśiṣṭhāya pāvanakāriṇe || 68 ||
[Analyze grammar]

niḥsāritā ca gomadhyāt pāvitā ca vivāhitā |
saivāstyarundhatī devī pātivratyaparāyaṇā || 69 ||
[Analyze grammar]

iti te kathitaṃ sarvaṃ yathā bhavati tattathā |
kalpabhede sṛṣṭibhedaṃ kimanyacchrotumicchasi || 70 ||
[Analyze grammar]

iti śrīlakṣmīnārāyaṇīyasaṃhitāyāṃ prathame kṛtayugasantāne jīvasṛṣṭau sandhyāpitṛkāmaratyarundhatyutpattipradarśananāmā'ṣṭanavatyadhikaśatatamo'dhyāyaḥ || 198 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Lakshminarayana Samhita Chapter 198

Cover of edition (2011)

Shri Lakshmi Narayana Samhita
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2011)

शेतायनव्यास (Shwetayan Vyas)

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: