Lakshminarayana Samhita [sanskrit]

by Shwetayan Vyas | 1,169,834 words | ISBN-10: 8170801818 | ISBN-13: 9788170801818

The Lakshminarayana Samhita Chapter 180 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Lakshmi-narayana-samhita is an encyclopaedic work devoted to Narayana although it deals with various deities. The work is written in Puranic style and divided into four books according to the four Yugas. In total, the work consists of roughly 120,000 metrical verses.

śrīlakṣmī uvāca |
kālījanmakathāṃ divyāṃ vada me parameśvara |
kālī punaḥ kathaṃ gaurī jātetyapi kathāṃ vada || 1 ||
[Analyze grammar]

śrīnārāyaṇa uvāca |
śṛṇu lakṣmi satī dehaṃ tyaktvā'vyaktā'bhavattataḥ |
himālayapradeśeṣu guptā'dṛśyā vyavartata || 2 ||
[Analyze grammar]

devāḥ kailāsamāsādya susthāne praṇipadya ca |
sasmaruśca praṇemuśca tuṣṭuvuśca tadā satīm || 3 ||
[Analyze grammar]

devyubhe omiti tvaṃ vai gāyatrī parameśvarī |
pūjitā brahmamunibhirūrjitā rājabhirnṛpaiḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

tvaṃ bhūritiviḍbhi pṛthvī śūdraiḥ śiveti pūjitā |
kṣāntirmunīnāmakṣobhyā dayā niyamināmapi || kā |
tvaṃ mahopāyasandohā nītirnayavisarpiṇām |
paricitistvamarthānāṃ tvamīhā prāṇihṛcchrayā || 6 ||
[Analyze grammar]

tvaṃ muktiḥ sarvabhūtānāṃ tvaṃ matiḥ sarvadehinām |
itistvaṃ raktacittānāṃ prītistvaṃ hṛdi dehinām || 7 ||
[Analyze grammar]

tvaṃ kīrtiḥ satyabhūtānāṃ tvaṃ śāntirduṣṭakarmaṇām |
tvaṃ bhrāntiḥ sarvabhūtānāṃ tvaṃ gatiḥ kratuyājinām || 8 ||
[Analyze grammar]

tvaṃ samudramahāvelā tvaṃ ca līlā vilāsinām |
saṃbhūtistvaṃ padārthānāṃ sthitistvaṃ lokapālinām || 9 ||
[Analyze grammar]

tvaṃ kālarātrirniḥśeṣabhuvanāvalivāsinī |
priyakaṇṭhagrahānandadāyinī tvaṃ vibhāvarī || 10 ||
[Analyze grammar]

rakṣikā tvamanāthānāṃ darśanaṃ dehi cāmbike |
anekairvividhairloke rūpairdevi tvamarcitā || 11 ||
[Analyze grammar]

sadā śivapriye durge tvāṃ namāmo maheśvari |
śrīśaktiṃ pāvanīṃ puṣṭiṃ mahadavyaktarūpiṇīm || 12 ||
[Analyze grammar]

vayaṃ namāmahe bhaktyā śuddhāṃ brahmaparāyaṇām |
antarvidyāsuvidyābhyāṃ suprītāṃ tvāṃ namāmahe || 13 ||
[Analyze grammar]

tvaṃ dīdhitiḥ sūryagatā kaumudī candrasaṃgatā |
āpyāyayasi brahmāditṛṇāntaṃ tvāṃ namāmahe || 14 ||
[Analyze grammar]

gāyatrī tvaṃ vedamātā tvaṃ sāvitrī sarasvatī |
tvaṃ vārtā sarvajagatāṃ tvaṃ trayī dharmarūpiṇī || 15 ||
[Analyze grammar]

tvaṃ nidrā sarvabhūteṣu kṣudhā tṛptistvameva ha |
tvaṃ lakṣmīḥ puṇyakartṝṇāmalakṣmīḥ pāpināṃ tathā || 16 ||
[Analyze grammar]

tvaṃ śāntiḥ sarvajagatāṃ tvaṃ dhātrī prāṇapoṣiṇī |
gītistvaṃ sāmavedasya granthistvaṃ yajuṣāṃ hutiḥ || 17 ||
[Analyze grammar]

ṛgvedasya tathā mātrā'tharvaṇasya parā gatiḥ |
samastagīrvāṇaśaktirduḥkhanistārakāriṇī || 18 ||
[Analyze grammar]

śive rudrāṇi sannidre caṇḍe kātyāyani sati |
kauśiki caṇḍike kāli nārāyaṇi namo'stu te || 19 ||
[Analyze grammar]

tapaḥpriye sadādṛśye pārvati te namonamaḥ |
prasannā bhava deveśi darśanaṃ dehi suvrate || 20 ||
[Analyze grammar]

menāyāṃ labha putrītvaṃ mahādevi namo'stu te |
itthaṃ devaiḥ stutā devī durgā durgatināśinī || 21 ||
[Analyze grammar]

āvirbabhūva devānāṃ purato jagadambikā |
babhūvā''nandasandohaḥ sarveṣāṃ tridivaukasām || 22 ||
[Analyze grammar]

punardevāḥ praṇemuśca tuṣṭuvuśca viśeṣataḥ |
śive śarvāṇi kalyāṇi vijñaptiṃ śṛṇu cāmbike || 23 ||
[Analyze grammar]

dakṣasutā surakāryakṛte jātāpi śāṃkarī |
nahi jātaṃ prapūrṇaṃ tat devakāryaṃ maheśvari || 24 ||
[Analyze grammar]

pūrṇaṃ kuru mahādevi nirjarāṇāṃ manoratham |
sanatkumāravacanaṃ saphalaṃ syāttathā kṛte || 25 ||
[Analyze grammar]

bhūtvā tvaṃ menakāputrī rudrapatnī punarbhava |
sarve bhavantu sukhino duḥkhaṃ naśyatu kṛtsnaśaḥ || 26 ||
[Analyze grammar]

śrutvaitatprāha śarvāṇī prasannā'haṃ na saṃśayaḥ |
menāputrī bhaviṣyāmi svaṃ sukhaṃ labhatāṃ haraḥ || 27 ||
[Analyze grammar]

sarve gacchata dhāma svaṃ sadā smarāmi śaṃkaram |
mama hetormahāduḥkhī vartate sa kuveṣabhṛt || 28 ||
[Analyze grammar]

vidhāya mālāṃ suprītyā mamā'sthnāṃ virahākulaḥ |
dehe mama citābhasma dhārayatyaniśaṃ prabhuḥ || 29 ||
[Analyze grammar]

ataścāvatariṣyāmi rudrasantoṣahetave |
bhaktāḥ śaṃbhupriyā bhūtvā tapaḥ kṛtvā suduḥsaham || 30 ||
[Analyze grammar]

surakāryaṃ kariṣyāmi satyaṃ svaṃ gacchata gṛham |
ityuktvā'ntardadhe devī jagāma himavadgṛham || 31 ||
[Analyze grammar]

surāstaddiśi natvaiva svasvadhāmani saṃyayuḥ |
himādrirmenakā cobhau tepāte paramaṃ tapaḥ || 32 ||
[Analyze grammar]

śivāmārādhayāmāsatuśca bhaktyāḍhyacetasā |
dānaṃ dadaturviprebhyaḥ sadā tattoṣahetave || 33 ||
[Analyze grammar]

caitramāsaṃ samārabhya saptaviṃśativāsarān |
śivāṃ sampūjayāmāsa putryarthinī tu menakā || 34 ||
[Analyze grammar]

aṣṭamyāmupavāsaṃ ca kṛtvā'dānnavamītithau |
modakairbalipiṣṭaiśca pāyasairgandhapuṣpakaiḥ || 35 ||
[Analyze grammar]

gaṃgāyāmauṣadhiprasthe kṛtvā mūrtiṃ mahīmayīm |
umāṃ saṃpūjayāmāsa nānāvastvarpaṇādibhiḥ || 36 ||
[Analyze grammar]

nirāhārā jalāhārā vāyvāhārā kvacitkvacit |
nināya menakā saptaviṃśativāsarān vrate || 37 ||
[Analyze grammar]

vratapūrṇe satī cā''virbabhūva parameśvarī |
menāṃ dadarśa santuṣṭāṃ tejomaṇḍalamadhyagām || 38 ||
[Analyze grammar]

uvāca suprasannā sā menāṃ pratyakṣatāṃ gatā |
varaṃ brūhi mahāsādhvi yatte manasi vartate || 39 ||
[Analyze grammar]

dāsye te'haṃ prasannā'smi tapovratasamādhibhiḥ |
dṛṣṭvā ca praṇanāmaitāṃ provāca menakā satīm || 40 ||
[Analyze grammar]

praṇamāmi mahādevīṃ sarvakāmārthadāyinīm |
praṇamāmi sadā siddhāṃ paramātmasvarūpiṇīm || 41 ||
[Analyze grammar]

praṇamāmi sadānandāṃ vanitābuddhirūpiṇīm |
praṇamāmi karuṇāḍhyāṃ vidhehi mama vāñchitam || 42 ||
[Analyze grammar]

yoṣāṇāṃ satpriyakartrī brahmasukhapradāyinī |
bhaktecchāpūraṇī śaktirnārāyaṇi namo'stu te || 43 ||
[Analyze grammar]

iti stutā satī prāha menāṃ varaya vāṃchitam |
menā prāha tadā devīṃ varayogyā'smyahaṃ yadi || 44 ||
[Analyze grammar]

prathamaṃ śataputrā me bhavantu jagadambike |
tatastisraḥ sutāścāpi sadguṇaścaikaputrakaḥ || 45 ||
[Analyze grammar]

tatra tisṛsutāmadhye kaniṣṭhā mama putrikā |
bhava mama snehapātraṃ sukhasthānaṃ sadā mama || 46 ||
[Analyze grammar]

rudrapatnī bhava tathā līlāṃ kuru mamā'ntike |
devyuvāca ca tacchrutvā tathāstviti tu menakām || 47 ||
[Analyze grammar]

kathayitvā tirodhānaṃ jagāmāśu harapriyā |
atha menā svapataye śaśaṃsa varadānakam || 48 ||
[Analyze grammar]

śrūुtvā himagirirhṛṣṭaḥ praśaśaṃsa priyāṃ prati |
kālakrameṇa ca tayoḥ pravṛtte surate priye || 49 ||
[Analyze grammar]

garbho babhūva menāyā vavṛdhe pratyahaṃ ca saḥ |
asūta menā mainākaṃ putraṃ sarvaguṇaṃ śubham || 50 ||
[Analyze grammar]

tataḥ krameṇa vai cānyānputrān sā suṣuve samān |
kanyādvayaṃ ca suṣuve tataḥ satīprasādataḥ || 51 ||
[Analyze grammar]

samadhatta tadā menā garbhaṃ gireḥ satī tanum |
giripriyāṃ sarvajagannivāsāsaṃśrayā'dhikam || 52 ||
[Analyze grammar]

vireje sutarāṃ menā tejomaṇḍalaśobhitā |
priyāprīteśca manasaḥ svārjitadraviṇasya ca || 53 ||
[Analyze grammar]

samunnateḥ śruteḥ śailaḥ kriyāścakre yathocitāḥ |
dadarśa kāle menāṃ sa pratītaḥ prasavonmukhīm || 54 ||
[Analyze grammar]

vyatīte navame māse daśame māsi pūrṇataḥ |
ardharātre vyatīte'tha menā śūlāyate tanau || 55 ||
[Analyze grammar]

vasantartau madhau māse navamyāṃ mṛgadhiṣṇyake |
brāhme muhūrte śubhage prāsūyata suputrikām || 56 ||
[Analyze grammar]

divyā devī samutpannā sā lakṣmīriva sāgarāt |
tejasā vyāptamabhavanmenāgṛhaṃ samantataḥ || 57 ||
[Analyze grammar]

tadā susamayaścāsīcchāntabhagrahatārakaḥ |
nabhaḥ prasannatāṃ yātaṃ prakāśaḥ sarvadikṣu ca || 58 ||
[Analyze grammar]

mahī maṃgalabhūyiṣṭhā savanagrāmasāgarā |
sarassravantīvāpīṣu puphulluḥ paṃkajāni vai || 59 ||
[Analyze grammar]

vavuśca sukhadā vātāḥ śītalāśca sugandhinaḥ |
babhūva puṣpavṛṣṭiśca toyavṛṣṭipuraḥsarā || 60 ||
[Analyze grammar]

jajvaluścāgnayaḥ śāntā jagarjuśca tadā ghanāḥ |
mumuduḥ sādhavaḥ sarve jagurgandharvasattamāḥ || 61 ||
[Analyze grammar]

vidyādharastriyo vyomni nanṛtuścāpsarogaṇāḥ |
tadotsavo mahānāsīt devādīnāṃ nabhastale || 62 ||
[Analyze grammar]

tasminnavasare devī brahmaśaktiḥ satī śivā |
āvirbabhūva purato menāyā nijarūpataḥ || 63 ||
[Analyze grammar]

āvirbabhūva tadgarbhāt śrīlakṣmīriva sāgarāt |
śivapriyā samutpannā gaṃgeva śaśimaṇḍalāt || 64 ||
[Analyze grammar]

himavannagare tatra sarvaṃ duḥkhaṃ kṣayaṃgatam |
abhavansukhinaḥ sarve sarvalokanivāsinaḥ || 65 ||
[Analyze grammar]

nārakāṇāmapi tadā sukhaṃ svargasamaṃ hyabhūt |
abhavatkrūrasattvānāṃ cetāṃsyapi mṛdūni vai || 66 ||
[Analyze grammar]

jyotiṣāmapi tejāṃsi prabhāvantyabhavanbahu |
vanāśritāścoṣadhayaḥ susvādaphalasaṃbhatāḥ || 67 ||
[Analyze grammar]

meruprabhṛtayaścāpi mūrtimanto mahācalāḥ |
tasminmahotsave prāptā divyaprasṛtapāṇayaḥ || 68 ||
[Analyze grammar]

sāgarāḥ saritaścaiva samājagmuśca sarvaśaḥ |
ṛṣayo munayaḥ śāntā viṣṇvādyā sakalāḥ surāḥ || 69 ||
[Analyze grammar]

ājagmuḥ sukhinaḥ prītyā dadṛśurjagadambikām |
tuṣṭuvustāṃ śivāmambāṃ śivārthadhṛtavigrahām || 70 ||
[Analyze grammar]

jagadambe mahādevi sarvadā tvāṃ namāmahe |
devānāṃ maṃgalaṃ kāryaṃ kuru tvaṃ bhaktavatsale || 71 ||
[Analyze grammar]

menāmanorathaḥ pūrṇaḥ kṛtaḥ kuru śivasya ca |
puṣpāñjalīn prakīryaiva devāḥ svadhāma saṃyayuḥ || 72 ||
[Analyze grammar]

himaśailo'bhavalloke tadā sarvacarācaraiḥ |
saṃsevyaścādhigamyaśca sāśrayaścācalottamaḥ || 73 ||
[Analyze grammar]

tāṃ tu dṛṣṭvā divyarūpāṃ janmabālāṃ suvarṇabhām |
api varṣmaṇi śyāmāṃ tāṃ nīlotpaladalaprabhām || 74 ||
[Analyze grammar]

mudramāyāti menātituṣṭā stutiṃ cakāra sā |
jagadambe kṛtā'mbe māṃ kṛtātikaruṇā tvayā || 75 ||
[Analyze grammar]

āvirbhūtā mama gehe sadā putri sthirā bhava |
namaskaromi praṇayapūrṇahṛdayavihvalā || 76 ||
[Analyze grammar]

ityānandaprapūrṇāśrunetrābhyāṃ sā papau sutām |
tāvaddevī samabhavaddivyāṣṭabhujadhāriṇī || 77 ||
[Analyze grammar]

prodbhinnāvayavā rūparūpānubhṛtayauvanā |
dvādaśottaravarṣāyā ūnaṣoḍaśahāyanā || 78 ||
[Analyze grammar]

svarṇābhūṣaṇaśobhāḍhyā divyavastrātisūjjvalā |
hāsyapūrṇānanā saumyapremapūritalocanā || 79 ||
[Analyze grammar]

rājādhirājasampattyā śobhayā''śritavigrahā |
śivayogyā'bhavaddvivyā kṛpayā darśanaṃ dadau || 80 ||
[Analyze grammar]

mātre coktavatī devī mātaste'stu muhurnamaḥ |
tvayā cārādhitā bhaktyā pūrvaṃ dātuṃ varaṃ tadā || 81 ||
[Analyze grammar]

yācitā'haṃ samāyātā svaputryarthaṃ tvayā tataḥ |
omityuktvā tirodhānaṃ gatā'haṃ parameśvarī || 82 ||
[Analyze grammar]

sāhaṃ divyā satī cāsmi śivapatnī tava gṛhe |
putrī jātā'smi mātastvaṃ madyogātsaṃmukhī bhava || 83 ||
[Analyze grammar]

divyarūpaṃ dhṛtaṃ hyetat yatte matsmaraṇaṃ bhavet |
anyathā martyabhāvena tavā'jñānaṃ bhavenmayi || 84 ||
[Analyze grammar]

yuvāṃ māṃ putrikārūpadivyabhāvena sarvadā |
cintayantau me pitarau yātau stho madgatiṃ parām || 85 ||
[Analyze grammar]

devakāryaṃ kariṣyāmi līlāṃ kṛtvā'dbhutāṃ kṣitau |
śaṃbhupatnī bhaviṣyāmi tārayiṣyāmi sajjanān || 86 ||
[Analyze grammar]

ityuktvā sā mahādevī sutā bhūtvā mahādyutiḥ |
cakāra rodanaṃ tatra laukikīṃ rītimāśritā || 87 ||
[Analyze grammar]

śrutvā tadrodanaṃ ramyaṃ gṛhasthāḥ sarvayoṣitaḥ |
jahṛṣuḥ saṃbhramāt menāgṛhaṃ yayurmudānvitāḥ || 88 ||
[Analyze grammar]

girirhimācalaścāpi putrījanmanivedine |
dadau ratnāni vastrāṇi dhanaṃ ca pāritoṣikam || 89 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭvā divyatanuṃ kanyāṃ mumuhurdarśakāstadā |
tathotsavo mahānāsīnnedurvādyāni bhūriśaḥ || 90 ||
[Analyze grammar]

babhūva maṃgalaṃ gānaṃ nanṛturvarayoṣitaḥ |
himācalo dadau dānaṃ viprebhyo jātakarma ca || 91 ||
[Analyze grammar]

vidhāpya bahirāgatya bhikṣubhyo draviṇaṃ dadau |
nāmā'karot sutāyāśca kālītyekādaśe'hani || 92 ||
[Analyze grammar]

nityaṃ sā vardhate kālī śukle candrakalā yathā |
janaḥ kulocitanāmnā pārvatītyājuhāva tām || 93 ||
[Analyze grammar]

kandukaiḥ kṛtrimaiḥ putraiḥ sakhīmadhyagatā satī |
gaṃgāsaikatavedībhirbālye reme muhurmuhuḥ || 94 ||
[Analyze grammar]

samaye sadgurorvidyā yatacittā papāṭha ca |
nityaṃ śaṃbhordhyānaparā taporucimatī hyabhūt || 95 ||
[Analyze grammar]

iti śrīlakṣmīnārāyaṇīyasaṃhitāyāṃ prathame kṛtayugasantāne himagirāvadṛśyasatyāḥ devakṛtastutiḥ satījanmavaradānam menāhimādryostapaḥ menāgarbhaḥ kālījanma divyadarśanaṃ mahotsavaścetyādinirūpaṇanāmā'śītyadhikaśatatamo'dhyāyaḥ || 180 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Lakshminarayana Samhita Chapter 180

Cover of edition (2011)

Shri Lakshmi Narayana Samhita
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2011)

शेतायनव्यास (Shwetayan Vyas)

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: