Lakshminarayana Samhita [sanskrit]

by Shwetayan Vyas | 1,169,834 words | ISBN-10: 8170801818 | ISBN-13: 9788170801818

The Lakshminarayana Samhita Chapter 167 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Lakshmi-narayana-samhita is an encyclopaedic work devoted to Narayana although it deals with various deities. The work is written in Puranic style and divided into four books according to the four Yugas. In total, the work consists of roughly 120,000 metrical verses.

śrīnārāyaṇa uvāca |
tato lakṣmi svayaṃ śuṃbho yoddhakāmo hyavapasthitaḥ |
raktabījaṃ prāha daityaṃ mārayaitāḥ kharīsamāḥ || 1 ||
[Analyze grammar]

raktabījastadā triṃśatkoṭisainyasabhājitaḥ |
kātyāyanyā ca kauśikyā kālyā cāmuṇḍayā tathā || 2 ||
[Analyze grammar]

yoddhuṃ samāgato vīro raktabījo mahāsuraḥ |
yuddhavāditraśabdāśca dikṣu vyāptāstadā'bhavan || 3 ||
[Analyze grammar]

tadā catasrastā devyo mahānādān pracakrire |
tāsāṃ tu mukhabhāgebhyo brahmāṇyaḥ koṭiśo'bhavan || 4 ||
[Analyze grammar]

māheśvaryaśca trinetrāstriśūlinyastathā'bhavan |
mahā'hivalayā raudrāḥ kuṇḍalinyastathā'bhavan || 5 ||
[Analyze grammar]

barhipatrayutāstatra kaumāryaḥ koṭiśo'bhavan |
mayūravāhanāstatra śaktayaḥ koṭiśo'bhavan || 6 ||
[Analyze grammar]

bāhubhyāṃ garuḍārūḍhā vaiṣṇavyaḥ koṭiśo'bhavan |
vārāhyaḥ pṛṣṭhato jātāḥ śeṣayānā hi koṭiśaḥ || 7 ||
[Analyze grammar]

nakhinyo nārasiṃhyastu hṛdo jātā hi koṭiśaḥ |
etāsāṃ tu mahānādā brahmāṇḍadhvaṃsakārakāḥ || 8 ||
[Analyze grammar]

samabhavaṃśca tān śrutvā tvājagāma hi śaṃkaraḥ |
śivā'pi saha cāyātā dṛṣṭo daityakṛtodyamaḥ || 9 ||
[Analyze grammar]

śivā prāha tadā śaṃbhuṃ gaccha daityena śaṃkara |
brūhi śuṃbhaṃ niśuṃbhaṃ ca yadi jīvitumicchathaḥ || 10 ||
[Analyze grammar]

tadgacchataṃ svakānnītvā saptamaṃ hi rasātalam |
vāsavo labhatāṃ svargaṃ devāḥ santu gatavyathāḥ || 11 ||
[Analyze grammar]

devī tadā tu nāmnā'taḥ śivadūtītyajāyata |
te ca dūtavacaḥ śrutvā sarve garvasamanvitāḥ || 12 ||
[Analyze grammar]

yatra kātyāyanī kālī kauśikī tatra dudruvuḥ |
aṃkuśaiḥ śaktibhirbāṇaistomaraiśca bhūśuṇḍibhiḥ || 13 ||
[Analyze grammar]

paṭṭiśaiḥ parighaiḥ prāsaistriśūlaiśca paraśvadhaiḥ |
kātyāyanīṃ vavṛṣuste sāpi ciccheda vegataḥ || 14 ||
[Analyze grammar]

samagrāṇi tu śastrāṇi tīkṣṇadhārapatattritrabhiḥ |
jaghāna ca mahābāṇaiḥ raṇamattānmahāsurān || 15 ||
[Analyze grammar]

raṇacaṇḍī tu cāmuṇḍā jaghānā'yutadānavān |
kātyāyanī mahāmārī triśūlairnijaghāna tān || 16 ||
[Analyze grammar]

kauśikī cāpi ca brāhmī kumārī vaiṣṇavī tathā |
khaṭvāṃgairjalapāśaiśca śaktibhisstanayitnubhiḥ || 17 ||
[Analyze grammar]

nijaghnurvīrakarmasthānayutā'yutadānavān |
caṇḍī vajraiśca vārāhī tuṇḍaiścakrairjaghāna tān || 18 ||
[Analyze grammar]

daṃṣṭrānakhairnārasiṃhī śivadūtī tu vahninā |
karavālaistathā kālī jaghānā''surasainikān || 19 ||
[Analyze grammar]

evaṃ devīkulaistatra hanyamānāśca dānavāḥ |
pātyamānāścāsurāste petuḥ prāṇān vihāya vai || 20 ||
[Analyze grammar]

anye bhayādraktabījaṃ jagmurvai śaraṇaṃ tadā |
raktabījastadopetya varāstrairmātṛmaṇḍalam || 21 ||
[Analyze grammar]

jaghāna bahudhā kopād viveśa madhyabhūmikām |
mātaraśca tadā sarvā nijaghnustīkṣṇahetibhiḥ || 22 ||
[Analyze grammar]

raktabījasya raktasya yāvanto bindavo bhuvi |
patanti samajāyante tāvanto raktabījakāḥ || 23 ||
[Analyze grammar]

raktabījaśarīrādvai tadā sainyāni cā'bhavan |
kātyāyanī tadā kālīṃ prāha khādaya dānavam || 24 ||
[Analyze grammar]

raktabījaṃ yena sainyotpattiḥ ruddhā bhaved drutam |
mahākālī mukhe drāk taṃ prākṣipad raktabījakam || 25 ||
[Analyze grammar]

carmamuṇḍā tadā śailasamā bhūtvā darīmukhe |
raktabījajasainyāni prākṣipat pracakhād ca || 296 ||
[Analyze grammar]

tadā tu dānavāścānye hā bhrātastāta cukruśuḥ |
chinnā'rdhadehā'vayavā niśuṃbhaṃ śaraṇaṃ yayuḥ || 27 ||
[Analyze grammar]

niśuṃbhaḥ sahasā khaḍgamādāya hantumicchati |
kintu devī svarūpe sa mohitaḥ staṃbhita kṣaṇam || 28 ||
[Analyze grammar]

devī prāha niśuṃbha tvaṃ mohena jetumicchasi |
gaccha jitā tvayā daitya mugdho māṃ na vijeṣyasi || 29 ||
[Analyze grammar]

prāha daityastadā devi sukumāraśarīriṇī |
kathaṃ mayā nihantavyā tasmāt hanmi na sundarīm || 30 ||
[Analyze grammar]

śastrapātaṃ vinā yuddhe jetuṃ śaknomi naiva ca |
śastrapāte tu te nāśo bhavet kāryaṃ na me bhavet || 31 ||
[Analyze grammar]

iti kiṃkartavyatayā mūḍhatvaṃ tu mayā dhṛtam |
śastrapāte na me lābhaḥ śastrā'pātepi naiva ca || 32 ||
[Analyze grammar]

tasmātte maraṇe ko'yaṃ lābho bhavati sundari |
nivartaya matiṃ yuddhād bhāryā me bhava bhogadā || 33 ||
[Analyze grammar]

śrutvā devī niśuṃbhaṃ tu vihasya prāha dānavam |
nā'jitā'haṃ raṇe vīra bhāryā bhavāmi kasyacit || 34 ||
[Analyze grammar]

yadi vā maraṇaṃ te syād yadvā me maraṇaṃ bhavet |
yuddhātpalāyanaṃ cāpi maraṇādatiricyate || 35 ||
[Analyze grammar]

tatrāpi nārīgarvād yo naro yuddhānnivartate |
sa nārībhirmūlyahīno gaṇyate tu napuṃsakaḥ || 36 ||
[Analyze grammar]

nārīṃ yuddhena jetuṃ vai samīhante narādhamāḥ |
na yuddhajayyāḥ nāryaḥ syuḥ patnyaḥ kvāpi śrutaṃ na tat || 37 ||
[Analyze grammar]

yā nārī yasya vai patnīṃ bhavituṃ naiva cecchati |
saiva yuddhaṃ tena puṃsā samicchati vināśakṛt || 38 ||
[Analyze grammar]

yuddhe tvekasya nāśo'sti nā'balā hastagā bhavet |
prasahya hastagā syāccet naraṃ nāśayati dhruvam || 39 ||
[Analyze grammar]

nā'syā mitraṃ cā'manaḥstho manaḥsthaḥ śatrureva na |
me manaḥstho yathā syāstvaṃ viśā'talaṃ drutaṃ kuru || 40 ||
[Analyze grammar]

bhavānicchati bhāryāṃ māṃ tato māṃ jaya saṃyuge |
napuṃsakasya mugdhasya bhāryā naiva bhavāmyaham || 41 ||
[Analyze grammar]

ityukto roṣatāmrākṣaḥ khaḍgamudbhrāmya dānavaḥ |
pracikṣepa mahāvegāt sā cicchedā'sinā tu tat || 42 ||
[Analyze grammar]

gadāṃ cikṣepa daityaśca yāvat tāvattu kālikā |
kṣurapreṇa karau tasya cicchedāṃsata eva yat || 43 ||
[Analyze grammar]

aśākhastambavaddaityaḥ śirasā'pi pṛthakkṛtaḥ |
niśuṃbhanāśe caṇḍādyāścakruḥ kilakilādhvanim || 44 ||
[Analyze grammar]

jaya devi surāḥ procurmumucuḥ puṣpavarṣaṇam |
vāditrāṇāṃ ninādaśca vijayakhyāpako'bhavat || 45 ||
[Analyze grammar]

athā'paśakunānyasya bhrātuḥ śuṃbhasya cā'bhavan |
śivā praviśya śivire rauti sā kusvaraṃ niśi || 46 ||
[Analyze grammar]

tiṣṭhanti śibire kākā divārātraṃ virāviṇaḥ |
sarpāḥ sarpanti vāseṣu kṛṣṇā raudrā bhayaṃkarāḥ || 47 ||
[Analyze grammar]

kākā gṛdhrā bakā bhrāntā bhramanti śibiropari |
jātāśca vimukhā garbhāḥ strīṣu goṣu mṛgīṣu ca || 48 ||
[Analyze grammar]

ghṛtaṃ dugdheṣu naivāsti tile tailaṃ na vidyate |
janāḥ svaśibire tatra yodhayanti parasparam || 49 ||
[Analyze grammar]

kṛṣṇavarṇā vivadanta dīrghakeśā'ndhalocanā |
ajñātā rudatī yāti dānaveśasthalaṃ prati || 50 ||
[Analyze grammar]

kopayuktastadā kaścittapasvī bhasmaguṇṭhitaḥ |
maunī nagno yatiḥ kaścit śibire dṛśyate bhraman || 51 ||
[Analyze grammar]

ḍamarūṃ vādayitvā hūṃkāraṃ nagnaḥ karoti ca |
akālā'bbhraṃ jalaṃ muñcad vidyuddhoṣaṃ karoti ca || 52 ||
[Analyze grammar]

karakāḥ patitā meghādgarjanā jāyate muhuḥ |
samajāyata bhūkampo digdāhaścā'pyajāyata || 53 ||
[Analyze grammar]

ūrdhvāsyāḥ śvagaṇā rātrau rudanti pramukhe sthitāḥ |
divā ghūkāḥ śabdayanti diviṃ ketūdayo'bhavat || 54 ||
[Analyze grammar]

ādityamaṇḍalaṃ tatra sacakraṃ dṛśyate vṛtam |
kabandhā vyomni dṛśyante candramā na prakāśate || 25 ||
[Analyze grammar]

nakṣatrāṇi divā svarge dṛśyante dānavaistadā |
dānavīṣu tadā garbhā dṛśyante bhūtajātayaḥ || 56 ||
[Analyze grammar]

hreṣante'śvāḥ sadbhayāśca kariṇaḥ pṛṣṭhapātinaḥ |
mantriṇo nirmanaskāśca dṛśyante śibire tadā || 57 ||
[Analyze grammar]

agnirjvalati cullyāṃ na vātaścaṇḍaḥ pravāti ca |
dhvajā jvalanti sainyeṣu nabho bhavati dhūsaram || 58 ||
[Analyze grammar]

śuṃbhasya hṛdyaṃ svapne sakampaṃ samajāyata |
kabandhānmastakaṃ svasya pṛthak dṛṣṭaṃ raṇāṃgaṇe || 59 ||
[Analyze grammar]

meṣayāne niṣadyā'yaṃ diśaṃ yāti ca dakṣiṇām |
nagnā ca dānavī kācit karoti tailamardanam || 60 ||
[Analyze grammar]

raktāmbaraṃ dhṛtavatyāśleṣṭuṃ prayatate ca sā |
madyaṃ pāne dadātyeva dadāti cūmbanaṃ tathā || 61 ||
[Analyze grammar]

muṇḍaṃ kṛtvā tataḥ paścād rauti yāti ca dakṣiṇām |
śibiraṃ patitaṃ dṛṣṭaṃ vyāghraiścaiva vināśitam || 62 ||
[Analyze grammar]

nagnābhiḥ kūrcitaṃ dṛṣṭaṃ marditaṃ svasya varṣma yat |
svasya raktasya pānaṃ ca śuṃbhenā''svāditaṃ tathā || 63 ||
[Analyze grammar]

śuṃbhapatnyā citāyāṃ svadehaḥ kṣipto vilokitaḥ |
ityevaṃ śuṃbhadaityasya svapne jāgrati sarvathā || 64 ||
[Analyze grammar]

dṛśyante nāśacihnāni tena glānimagāt sa hi |
tāvanniśuṃbhamaraṇaṃ śrutavān sainyamardanam || 65 ||
[Analyze grammar]

ruroda bahudhā tatra mumoha ca punaḥ punaḥ |
athāpi tāmasādbhāvādrāgācca kāmamūlakāt || 66 ||
[Analyze grammar]

punaḥ smṛtiṃ samālebhe vairaniryātanāya ca |
mahāgajaṃ samāruhya prāsapāṇiḥ samabhyagāt || 67 ||
[Analyze grammar]

yāvadabhyāgataḥ krodhādraṇe hantuṃ ca kauśikīm |
raṇabheryo ḍiṇḍimāni hyavādyanta muhurmuhuḥ || 68 ||
[Analyze grammar]

sainyāni caturaśītiḥ kambūnāṃ niryayustataḥ |
asurāṇāṃ ca paṃcāśatkulāni niryayustadā || 69 ||
[Analyze grammar]

śataṃ kulāni dhūmrāṇāṃ niryayuśca tadā'pare |
kālakānāṃ daurhṛtānāṃ mauryāṇāṃ kulakoṭayaḥ || 70 ||
[Analyze grammar]

karisthaṃ śuṃbhamālokyā''gataṃ vai raṇamaṇḍale |
aṣṭabhujaṃ mahāhetiṃ devā śaṃkhamavādayat || 71 ||
[Analyze grammar]

dhanuṣṭaṃkārayāmāsa vādayāmāsa ghaṇṭakam |
pūrayāmāsa kakubho raṇaśabdaistadā'mbikā || 72 ||
[Analyze grammar]

siṃhastu garjanāṃ cakre tyājitebhamahāmadām |
siṃhāḥ sahasraśastatra garjanābhirdivastalam || 73 ||
[Analyze grammar]

pūrayāmāsuratyugrapratidhvaninināditam |
devyaḥ sahasraśastatra samājagmuḥ raṇāṃgaṇe || 74 ||
[Analyze grammar]

mahādevyājñayā sarvā rājñyo'pi raṇacaṇḍikāḥ |
yā devyo brahmaṇo dāsyo yāścendrabaladāsikāḥ || 76 ||
[Analyze grammar]

varuṇasya tathā dāsyo yamadāsyaśca koṭiśaḥ |
kuberadāsadāsyaśca īśānadāsadāsikāḥ || 76 ||
[Analyze grammar]

agnidāsyo'yutā'yutā nairṛtadāsikāstathā |
vāyośca dāsikākoṭirdikpālānāṃ ca dāsikāḥ || 77 ||
[Analyze grammar]

lokapālasamastāgryadāsyaḥ sainyakṛtaśramāḥ |
yuddhaśastrāstrakuśalā arbudā'rbudakoṭayaḥ || 78 ||
[Analyze grammar]

anantaśastrayānādidivyavāhanaśobhanāḥ |
caturdaśasu lokeṣu ratnabhūtāśca suśrutāḥ || 79 ||
[Analyze grammar]

yuddhasaṃgrāmavedinyaḥ sainyanāryaḥ samāgatāḥ |
asurāṇāṃ samastānāṃ nāśo'vaśyamapekṣyate || 80 ||
[Analyze grammar]

anyathā surakoṭīnāṃ sukhaṃ kvāpi na saṃbhavet |
śirasāṃ vinipātena paṇena sukhamāpyate || 81 ||
[Analyze grammar]

sakavacaśirastrāṇāḥ sainyaveśasuśobhanāḥ |
sayauvanapūrabalā abalā balavartanāḥ || 82 ||
[Analyze grammar]

susajjasarvayuddhāṃgā raṇāgaṇamupasthitāḥ |
sarvābhyaḥ pāyitaṃ mahendreṇā'mṛtaṃ raṇāṃgaṇe || 83 ||
[Analyze grammar]

sandhinī jīvanī caiva viśalyakaraṇī tathā |
virāmadāyinī mūrchāhāriṇī raktarodhinī || 84 ||
[Analyze grammar]

vividhauṣadhayo'śvinīkumāreṇāhṛtāstadā |
dvedhā bhinnaśarīrāṇāṃ khaṇḍānāṃ sandhikārakāḥ || 85 ||
[Analyze grammar]

drāgeva prāṇasañcārā rasāstatrā''hṛtāstadā |
amṛtāni bhojanāni pānānyamṛtakāni ca || 86 ||
[Analyze grammar]

rakṣitāstatra saṃgrāme śibireṣu surādibhiḥ |
nārīsainyaprarakṣārthaṃ devaiḥ sampāditaṃ navam || 87 ||
[Analyze grammar]

jaye yuddhe dhruvaṃ syācca syānna romṇo'pi nāśanam |
devīpakṣasya kasyāpi mṛtiḥ kṣatirna vai bhavet || 88 ||
[Analyze grammar]

ityevaṃ sañcitaṃ sarvaṃ kuśalaiḥ kāryavedibhiḥ |
śuṃbhenāpi yathā rakṣā bhavet klṛptaṃ tadantike || 89 ||
[Analyze grammar]

atha yuddhasamāraṃbhasūcakaḥ sumahān dhvaniḥ |
raṇaśṛṃgasya bheryāśca vyomamārge kṛtosuraiḥ || 90 ||
[Analyze grammar]

tato yuddhamatīvāsī''d devyāḥ śuṃbhasya sainyayoḥ |
devyastadā'rbudārbudasaṃkhyākā jaghnurāsurān || 91 ||
[Analyze grammar]

koṭyarbudābjā asurā jaghnurdevīmayaṃ vanam |
bheryaścā'surakoṭīnāmūcuḥ śṛṇvantu bho'surāḥ || 92 ||
[Analyze grammar]

daityadānavavaṃśānāṃ nāśārthaṃ cā'balājanaḥ |
samāgato'sti saṃgrāme yuddhaṃ kuruta jīvahṛt || 93 ||
[Analyze grammar]

mā vai pṛṣṭhaṃ nirīkṣantāṃ mā kurvantu dyāṃ raṇe |
nārīyamiti matvā tāṃ mā tyajantu raṇāṃgaṇe || 94 ||
[Analyze grammar]

adya bhūrāsurī syādvā syādvā devamayī dhruvam |
dvayorekasamastitvaṃ jāyatāṃ nobhapakṣakam || 95 ||
[Analyze grammar]

surā jīvantu yadvā cā'surā jīvantu kevalam |
mā surā'suramiśraṃ vai sarjanaṃ ceṣyate'dhunā || 96 ||
[Analyze grammar]

vidhurāḥ santu devā vā dānavyo vidhavāśca vā |
yadbhavatu bhavatyeva mā kuruta palāyanam || 97 ||
[Analyze grammar]

mārayantu nāśayantu ghātayantu ca caṇḍikā |
dharṣayantu mardayantu cūrṇayantu ca caṃcalāḥ || 98 ||
[Analyze grammar]

iti dānavabheryaśca bodhayanti raṇāṃgaṇe |
śaṃkhastadā tu devīnāṃ ghoṣayanti raṇāṃgaṇe || 99 ||
[Analyze grammar]

bhakṣayantu jakṣayantu dhvaṃsayantu ca dānavān |
dārayantu pārayantu mārayantu ca mohakān || 100 ||
[Analyze grammar]

asurāḥ sarvathā devān trāsayanti kṣaṇe kṣaṇe |
trāsayantu hrāsayantu grāsayantu mamāgrataḥ || 101 ||
[Analyze grammar]

bhavatīnāṃ sahāyārthaṃ devāḥ sarve upasthitāḥ |
mā paścapādaṃ kurvantu naśyantu nāśayantu ca || 102 ||
[Analyze grammar]

ityevaṃ tu tadā jātā bodhadā vyomagarjanāḥ |
bherīśaṃkhakṛtāḥ śabdāḥ śrūyante kālanoditāḥ || 103 ||
[Analyze grammar]

yuddhe mṛtānāṃ svargaṃ ca jīvitānāṃ kṣitīśatā |
nivṛttānāṃ na vai kiñcittasmāt martavyamatra hi || 104 ||
[Analyze grammar]

ityevaṃ raṇaśṛṃgāṇi bodhayanti bhaṭān bhaṭoḥ |
tāvatpravartitā ghātāḥ śastrāṇāṃ pātanāni ca || 105 ||
[Analyze grammar]

niśitaiśca śarairbāṇairnārācairjaghnuragrimān |
kṣuraprairardhacandraiśca śūlairjaghnuḥ parasparam || 106 ||
[Analyze grammar]

kātyāyanyā ca kauśikyā kālyā cāmuṇḍayā tathā |
bāṇairācchāditaṃ sainyaṃ dānavānāṃ nabhastale || 107 ||
[Analyze grammar]

kambukaiḥ kālakairdhaumraiḥ kālakeyaiśca daurhṛtaiḥ |
bāṇairācchāditaṃ sainyaṃ devīnāṃ ca nabhastale || 108 ||
[Analyze grammar]

cicchidurbāṇasaṃghātān bāṇairjaghnustathā'paraiḥ |
akṣayyasāyakāstatra tuṇīrāḥ kṣīṇatāṃ yayuḥ || 109 ||
[Analyze grammar]

vinaṣṭā jvalitā bhagnāḥ khaṇḍitāḥ sāyakā yadā |
dhanuṣo daityadevīnāṃ babhaṃjuḥ śūlaghātanaiḥ || 110 ||
[Analyze grammar]

hatāśca lakṣaśo daityāḥ pothayanti bhuvastale |
chinnapādo chinnahastāśchinnakaṃdharavakṣasaḥ || 111 ||
[Analyze grammar]

devyaśca lakṣaśastatra mūrchayanti raṇāṃgaṇe |
vāhanāni vinaṣṭāni bhagnā mṛtā gajādayaḥ || 112 ||
[Analyze grammar]

siṃhāśca mahiṣāstatra mayūroṣṭrā mṛtā raṇe |
devairdaityaiḥ prāṇarasairmantraiśca jīvitāḥ punaḥ || 113 ||
[Analyze grammar]

atha śastraiśca bhallaiśca triśūlaiśca bhūśuṇḍibhiḥ |
parīghaiśca gadābhiśca prāsaiśca tomaraistathā || 114 ||
[Analyze grammar]

khaḍgaiśca śaktibhistīkṣṇakaravālaiḥ paraśvadhaiḥ |
yuddhaṃ cānyonyamabhavannikandanakaraṃ tadā || 115 ||
[Analyze grammar]

chidyante dehatastatra bhidyante vakṣasastathā |
kaṭitaśca viyujyante khaṇḍyante hastatastathā || 116 ||
[Analyze grammar]

mriyante kaṇṭhatastatra pātyante śakthitastathā |
ākṛṣyākṛṣya hanyante śliṣṭvā''śliṣyā'rdayanti ca || 117 ||
[Analyze grammar]

pādaṃ pādaṃ samagṛhya pāṭayanti dvidhā raṇe |
hāhākāro mahānāsīt ko'yaṃ keyaṃ na budhyate || 118 ||
[Analyze grammar]

yadago cāgataṃ varṣma dvedhā bhavati tatkṣaṇe |
ityevamandhavego vai saṃgrāmo mūrchanābharaḥ || 119 ||
[Analyze grammar]

jātaḥ koṭyabjakoṭyaśca naṣṭāḥ sainyabhaṭāstadā |
pṛthivī raktavarṇāḍhyā devīdaityaśavānvitā || 120 ||
[Analyze grammar]

raktanadīśatairvyāptā dehāraṇyā''gatisṛtiḥ |
śailābhadantidehāḍhyā kharoṣṭrādiśavānvitā || 121 ||
[Analyze grammar]

mṛtāsaṃkhyaśavavyāptā prāleyakāladṛśyadā |
ye patitāścārdhahatāḥ pānaṃ pānaṃ vadanti ca || 122 ||
[Analyze grammar]

kabandhāstatra nirvastrāścotthāyotthāya bhūtale |
vidravanti saśastrāśca punaḥ patanti bhūtale || 123 ||
[Analyze grammar]

na kaścit kasyacittatra tadā sāhāyyado'bhavat |
komalāḥ koṭiśo devyo daityāśca navayauvanāḥ || 124 ||
[Analyze grammar]

saṃgrāme svarṇarūpāste mṛtā dīvyanti candravat |
raṇe vipothitā naṣṭā mahākālakṛtaṃ hi tat || 125 ||
[Analyze grammar]

darśakānāṃ hṛdayānāṃ hṛtsu trāso'pyabhūnmahān |
tato vai brahmaṇā tatra vibhāvaryai niveditam || 126 ||
[Analyze grammar]

nidrāstraṃ yojaya tvaṃ ca kāle tad yujyate priye |
vibhāvaryā tadā nidrāmantrādhikṛtadaivatam || 127 ||
[Analyze grammar]

astraṃ śarāgre saṃyujya vimuktaṃ sainyayostadā |
devīdānavasainyāni nidrābhibhavavanti ca || 128 ||
[Analyze grammar]

jātānyeva suṣuptau ca viśrāmyanti tu sarvathā |
atha daityaistadā devīsainyopari pravarṣaṇam || 129 ||
[Analyze grammar]

amṛtasya kṛtaṃ caivauṣadhīnāṃ jīvadāyinām |
devyaḥ siṃhā vāhanāni cetanāni ca yāni vai || 130 ||
[Analyze grammar]

tāni sarvāṇyamṛtasya vṛṣṭyā saṃjīvitāni hi |
daityāścāpi tadā mantrairdaityān prājīvayaṃstadā || 131 ||
[Analyze grammar]

saṃjīvanyā ca sandhinyā viśalyayā virāmayā |
mūrchānāśikayā raktarodhinyā prāṇadaiḥ rasaiḥ || 132 ||
[Analyze grammar]

yathā cikitsitaṃ sainyaṃ jīvitaṃ nīrujīkṛtam |
sarvaṃ svasthaṃ tadā jātaṃ svāpāt yathotthitaṃ bhavet || 133 ||
[Analyze grammar]

tathā devīmahāsainyaṃ punaḥ sajjaṃ babhūva ha |
daityānāmapi tādṛgvai punaḥ sajjaṃ babhūva ha || 134 ||
[Analyze grammar]

brahmaṇā ca tadā''jñaptā svake sainye vibhāvarī |
nidrāstraṃ cā''hṛtavatī sukhaṃ sainyobhaye'bhavat || 135 ||
[Analyze grammar]

brahmā prāha tadā śaṃbhuṃ dānavānāṃ vināśanam |
astraireva prakartavyaṃ yuddhyantāṃ caṇḍikādikāḥ || 136 ||
[Analyze grammar]

śastraṃ phutkṛtya roṣeṇa śatrūn dhyātvā prayojayet |
kālakavalamantro'yaṃ devībhyo dīyatāṃ tvayā || 137 ||
[Analyze grammar]

o mṛtermṛtyormahāmṛtyo mṛtyā saha sthiro bhava |
o mṛtimṛtyo mahāmṛtyau svamṛtyā santiro bhava || 138 ||
[Analyze grammar]

iti phutkārapūrvaṃ vai śastraṃ śarādikaṃ ca yat |
saṃprakṣipecchatrudehe mṛtvā punarna jīvati || 139 ||
[Analyze grammar]

bahubhirauṣadhibhiśca mantraiścikitsanairapi |
na punarjīvati mṛtyormahākālaprabhāvataḥ || 140 ||
[Analyze grammar]

mahākālākhyarudreṇa brahmaṇaścājñayā tadā |
upadiṣṭaśca devībhyaḥ kālakavalamantrakaḥ || 141 ||
[Analyze grammar]

kṣaṇamātreṇa siddho'yaṃ mahākālapratāpataḥ |
brahmaṇo vāṃchayā caiva mūrtimāṃstatra saṃsthitaḥ || 142 ||
[Analyze grammar]

vikarālaḥ kālakālaḥ saśastrā'surabhakṣakaḥ |
jīvanāni bhakṣayansa dṛṣṭo devībhirutthitaḥ || 143 ||
[Analyze grammar]

kṣaṇādanantarūpaścā'bhavaddevīṣu tatkṣaṇe |
susthitaścā'bhavattāsāṃ jihvāsu kāryasammukhaḥ || 144 ||
[Analyze grammar]

daityairetanna vijñātaṃ brahmarudraviceṣṭitam |
utthitāḥ svā'mṛtatvaṃ sammanvānā yuddhamācaran || 145 ||
[Analyze grammar]

itiśrīlakṣmīnārāyaṇīyasaṃhitāyā prathame kṛtayugasantāne raktabījadaityayuddhe'nantadevīraktabījotpattiḥ mūlaraktabījanāśo niśuṃbhanāśaḥ śuṃbhā'paśakunāni dānavasamārohaḥ caturdaśabhuvanīyadevīsainyāgamaḥ saṃjīvanyādyupasthitiḥ savāditraśastrāditumulayuddhakṛnmahāvināśe vibhāvarīmuktanidrāstraṃ sainyajīvanaṃ devīnāṃ |
kālakavalamantraprāptiścetyādinirūpaṇanāmā saptaṣaṣṭyadhikaśatatamo'dhyāyaḥ || 167 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Lakshminarayana Samhita Chapter 167

Cover of edition (2011)

Shri Lakshmi Narayana Samhita
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2011)

शेतायनव्यास (Shwetayan Vyas)

Buy now!
Help me keep this site Ad-Free

For over a decade, this site has never bothered you with ads. I want to keep it that way. But I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased truth, wisdom and knowledge.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: