Lakshminarayana Samhita [sanskrit]

by Shwetayan Vyas | 1,169,834 words | ISBN-10: 8170801818 | ISBN-13: 9788170801818

The Lakshminarayana Samhita Chapter 123 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Lakshmi-narayana-samhita is an encyclopaedic work devoted to Narayana although it deals with various deities. The work is written in Puranic style and divided into four books according to the four Yugas. In total, the work consists of roughly 120,000 metrical verses.

śrīnārāyaṇa uvāca |
śrutvā golokasaṃsthānaṃ pārvatī bahuharṣitā |
śrotuṃ divyāṃ kathāmuktvā prāha vai śaṃkaraṃ varam || 1 ||
[Analyze grammar]

vaikuṇṭhaṃ śrotumicchāmi divyaṃ dhāma ramākṛte |
nārāyaṇena divyaṃ yannirmitaṃ śrīdhareṇa vai || 2 ||
[Analyze grammar]

śrutvedaṃ yuktayogīndro mahādevo'smaraddharim |
nārāyaṇaṃ kṣaṇaṃ dhyātvā dṛṣṭvā vaikuṇṭhamuttamam || 3 ||
[Analyze grammar]

varṇayāmāsa tatsarvaṃ kramaśo bhaktibhāvataḥ |
śṛṇu me vaiṣṇavi patni varṇane svādyate rasaḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

rasaṃ vinā harerbhakteḥ rasāścānye mṛṣā matāḥ |
tripādvibhūterlokā vai hyasaṃkhyātā bhavanti hi || 5 ||
[Analyze grammar]

brahmadhāmamayāḥ sarve brahmānandasukhāśrayāḥ |
śāśvatā nirvikārāśca heyadoṣavivarjitāḥ || 6 ||
[Analyze grammar]

sarve divyasuvarṇābhāḥ koṭisūryasamaprabhāḥ |
nārāyaṇapadāṃbhojabhaktisadrasasevitāḥ || 7 ||
[Analyze grammar]

bhagavatsāmagānādipūrṇasukhapradā matāḥ |
sumūrtapārṣadamuktavedaśāstrādivarṇitāḥ || 8 ||
[Analyze grammar]

divyavidyātmanārībhirbrahmapuṃbhiradhiṣṭhitāḥ |
premajñānasucidrasasarobhirupaśobhitāḥ || 9 ||
[Analyze grammar]

śrutyākhyapramadābhiśca smṛtyākhyastrījanaistathā |
śāstrākhyadivyapuruṣaiḥ sarvadāvāsavardhitāḥ || 10 ||
[Analyze grammar]

sarvaṃ vai brahmalokeṣu bhogyaṃ bhojyaṃ tathā param |
cetanaṃ brahmatattvotthaṃ caitanyaṃ tveva vidyate || 11 ||
[Analyze grammar]

na māyā na jaḍaṃ kiṃcinna duḥkhaṃ naiva nāśavat |
na tamo na samutpannaṃ na nāśi kintu śāśvatam || 12 ||
[Analyze grammar]

akṣarabrahmaṇaḥ sīmni yathā golokasaṃsthitiḥ |
tathā'kṣaradhāmasīmni vaikuṃṭhasyāpi saṃsthitiḥ || 13 ||
[Analyze grammar]

māyāpāre mahādivyā patnī vaikuṇṭhavāsinī |
nārāyaṇasya premṇo vai samyakpātraṃ hi yā matā || 14 ||
[Analyze grammar]

nārāyaṇa raterbhaktyā hyatyānande kṛtā''plavā |
svabhānaṃ vismṛtavatī dravarūpā hyajāyata || 15 ||
[Analyze grammar]

nārāyaṇasya saṃyogāt kāmarase vilīnanāt |
nārāyaṇasya mūrtau sā koṭyānandapravāhakaiḥ || 16 ||
[Analyze grammar]

saraiḥ svasyāḥ svarūpairvā yunakti harimīśvaram |
vilīnā bhavate nityamānandaparikāṣṭhitā || 17 ||
[Analyze grammar]

haristāmānandasarairyunaktyapi nijātmani |
tataḥ sā sarayūrūpā sarijjātā vikuṇṭhake || 18 ||
[Analyze grammar]

māyāpāre ca sā divyā vartulā sumahānadī |
brahmarasaprapūrṇā sā nityānandapravāhiṇī || 19 ||
[Analyze grammar]

vartate svarṇamatsyā sā śreṣṭharajatavālukā |
divyakāśakuśavyāptā sūryatejaḥsamojjvalā || 20 ||
[Analyze grammar]

maṇihīrakaśuktyādicākacakyamanoharā |
divyakiraṇasaṃyogātkoṭisūryasamaprabhā || 21 ||
[Analyze grammar]

sadratnahīrakādyaiśca kṛtasopānaghaṭṭanā |
viśālasnānakāyārhā'vatārā'saṃkhyabhūṣitā || 22 ||
[Analyze grammar]

vaikuṇṭhavasatisnānavihārādisukhapradā |
śuddhasphaṭikasaṃkāśatīradvayasuśobhitā || 23 ||
[Analyze grammar]

kṛṣṇaśubhraharidraktavicitramaṇibhāsurā |
kutracidujjvalasaumyapravālasapaṭānvitā || 24 ||
[Analyze grammar]

kutracidrajatasvarṇaprabhṛtidhātusaṃdharā |
kvacidindranīlapadmarāgākarasuśobhitā || 25 ||
[Analyze grammar]

kutracidvai mārakatamīṇeśreṣṭhakṛtastarā |
kvacidvihārasnānādisthalībhirupaśobhitā || 26 ||
[Analyze grammar]

kutracicchādvalā ramyā vanarājivirājitā |
kvacidvai kāmadhenūnāṃ maṇḍalaiḥ kṛtaviśramā || 27 ||
[Analyze grammar]

vividhābhistu naukābhirdivyābhirbahudarśanā |
divyagaruḍahaṃsādidevapakṣisamāśritā || 28 ||
[Analyze grammar]

yajjalenā'bhiṣiktā vai prāṇino nityarakṣaṇāḥ |
muktā vaikuṇṭhalokasthā śāśvatā''vāsakāriṇaḥ || 29 ||
[Analyze grammar]

bhavanti tattaṭe ramye vanaṃ kausalamasti vai |
sarayūmanu taccāpi vartulākārameva ha || 30 ||
[Analyze grammar]

divyavṛkṣamayaṃ pārijātādibahusaddrumam |
kalpavṛkṣakalpavalīdīrghavanavirājitam || 31 ||
[Analyze grammar]

dairghyaṃ parimitaṃ tasya tvarbudā'rbudayojanam |
kvacitkalpadrumāḥ santi kvacidvai pārijātakāḥ || 32 ||
[Analyze grammar]

kvacit saumarasā vallayaḥ kvacittvāmrā rasālakāḥ |
kvacidvai madhukāḥ santi jambuvṛkṣāstvasaṃkhyakāḥ || 33 ||
[Analyze grammar]

kvacittu karmadāḥ santi kvacit ṭimburupādapāḥ |
śrīvṛkṣāṇāṃ samūhāśca tilakā gaganaspṛśaḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

kvacittu navaraṃgāṇāṃ jambīrāṇāṃ ca jātayaḥ |
santi kvacitkadalyo vai kvaciddāḍimapādapāḥ || 35 ||
[Analyze grammar]

kvacid drākṣālatā nāgavallyastiktasuvallikāḥ |
kvacit tvagvṛkṣakā nārīkelakharjūrakhārikāḥ || 36 ||
[Analyze grammar]

kvacit seturapuṣpīyāḥ kvacid rāmaphalādayaḥ |
badāmabadarīsarjapippalībakulādayaḥ || 37 ||
[Analyze grammar]

kvacitkesaravṛkṣāśca kadambanīpanimbakāḥ |
panasāścampakāśokavṛkṣāścandanapādapāḥ || 38 ||
[Analyze grammar]

śrīphalaśālmalītālatintiḍīmādhavīdrumāḥ |
mallikāmālatīsvarṇāyūthikā'śvatthakundakāḥ || 39 ||
[Analyze grammar]

santi vṛkṣā vividhā vai sarve vaikuṇṭhayoginaḥ |
kvacitsarāṃsi satkūpāḥ pallavāni ca dīrghikāḥ || 40 ||
[Analyze grammar]

kvacit vividhāḥ sarito dugdhamiṣṭajalāvahāḥ |
kvacicchṛṅgāṇi cādrīṇāṃ kvacitsthalyo vanaukasām || 41 ||
[Analyze grammar]

kvaciddevāṃganāramyavihārārthakṛtagṛhāḥ |
anantāḥ sṛṣṭayastatra vane santi vanaukasām || 42 ||
[Analyze grammar]

nārāyaṇaprasaṃgena kalpe kalpāntare ca ye |
prāṇino muktimāpannāḥ paśupakṣisarīsṛpāḥ || 43 ||
[Analyze grammar]

muktāste kosale tatra vane vasanti śāśvatāḥ |
nārāyāṇecchayā teṣāṃ kāmarūpatvamasti vai || 44 ||
[Analyze grammar]

kvacid yāne vimāne vā cāntarīkṣe prayānti hi |
kvacid devāḥ kvacinmuktāḥ kvacit tattatsujātayaḥ || 45 ||
[Analyze grammar]

bhavantyeva vasantyeva phalapānāditṛptikāḥ |
divyā bhogapānarasāḥ phalāni vividhāni ca || 46 ||
[Analyze grammar]

kausalyākhyavanasthānāṃ kṛte viṣṇuvinirmitāḥ |
vane tatra sukuṃjāstu vṛkṣāṇāṃ santi bhūriśaḥ || 47 ||
[Analyze grammar]

vaṭānāṃ gundrakāṇāṃ cāmalakīnāṃ tathā śubhāḥ |
kiṃśukodumbarāṇāṃ ca pippalānāṃ ghaṭāsu ca || 48 ||
[Analyze grammar]

śobhanāḥ svarṇasaṃkāśāḥ piśaṃgāḥ vallayastathā |
vṛkṣeṣu lagnāḥ śobhante kuṃjārthaṃ kṛdvitānakāḥ || 49 ||
[Analyze grammar]

maṇḍapāḥ santi sadratnamaṇihīrakabhūmayaḥ |
divyasopānasanmārgārohaṇārthavimānikāḥ || 50 ||
[Analyze grammar]

sahasrabhūmayaste vai gagane gatasudhvajāḥ |
sūryakalaśasampannā vividhodyānasaṃvṛtāḥ || 51 ||
[Analyze grammar]

śītoṣṇajalakuṇḍāḍhyā vahnimaṇḍalamaṇḍitāḥ |
naisargikavasturamyā bhavanti kācadīpakāḥ || 52 ||
[Analyze grammar]

gāvastatra kāmadughā viharanti caranti ca |
tathā vasatayo divyā vaikuṇṭhavanavāsinām || 53 ||
[Analyze grammar]

lakṣmyo ramāsamā rāmāḥ ṣoḍaśābdasuyauvanāḥ |
surūpāḥ sasvāmikāśca svakuṭumbasamanvitāḥ || 54 ||
[Analyze grammar]

acyutagotrakāḥ sarvā vasanti bhaktimānasāḥ |
krīḍāvihāraramyā''syavusībaṃkaṭamaṃcikāḥ || 55 ||
[Analyze grammar]

śayanārhavihārārharamaṇārhā bhavanti vai |
saprākārāśca sodhānāḥ savārivahnisādhanāḥ || 56 ||
[Analyze grammar]

vyajanaiścāmarairyuktā naikadarpaṇabhūṣitāḥ |
bhojanācchādanālāpanṛtyavādanamaṇḍitāḥ || 57 ||
[Analyze grammar]

saudhāśca maṇḍapāḥ santi ratnapradīpasuprabhāḥ |
dhūpāḥ sugandhinastatra kuṭīreṣu bhavanti vai || 58 ||
[Analyze grammar]

śṛgāradravapavanāḥ śītalā vānti saukhyadāḥ |
ramaṇārthaṃ ramaṇīnāṃ cetanaṃ kausalaṃ vanam || 59 ||
[Analyze grammar]

pañcāśatkoṭayastatra kuṃjakuṭīramaṇḍapāḥ |
snātvā sarayvāṃ bhūtvā ca muktadeho vrajettataḥ || 60 ||
[Analyze grammar]

kausalaṃ tadvanaṃ ramyaṃ yadi sthātuṃ samīhate |
tatraiva vāsamādāya ramate muktavaddhi saḥ || 61 ||
[Analyze grammar]

ito'pyagre mahārakṣāsthānaprākāra aiśvaraḥ |
mahāprākāravaryaḥ sa bhavatyarbudayojanaḥ || 62 ||
[Analyze grammar]

vartulākāra evaiṣo lakṣayojanamūrdhvagaḥ |
taducchraye mahādivyāḥ santi prāsādakoṭayaḥ || 63 ||
[Analyze grammar]

sarve vihāyasā yānti vimānaireva pauraṭaiḥ |
śataikayojanocchrāyā vyāse sāhasrayojanāḥ || 64 ||
[Analyze grammar]

santi vimānatulyāste prāsādā vyomagāminaḥ |
sarve vaikuṇṭhasadṛśā narā nāryaśca kāmagāḥ || 65 ||
[Analyze grammar]

yuvatyaśca yuvānaśca dvādaśaṣoḍaśābdajāḥ |
kabarīkeśaśobhāḍhyāḥ puṣpamālādharāstathā || 66 ||
[Analyze grammar]

kaṭakāṃgadakeyūraśṛṃkhalāmukuṭānvitāḥ |
ūrmikākaustubhamaṇisvarṇabhūṣāvibhūṣitāḥ || 67 ||
[Analyze grammar]

kāmanotkaṭabhrūbhāgāḥ premapravāhasaṃvahāḥ |
puṣṭāḥ śvetāruṇarūpāḥ svarṇavastrāntagātrakāḥ || 68 ||
[Analyze grammar]

svarṇarūpāḥ sadā ramyāḥ sūryakoṭisamaprabhāḥ |
śaraccandrasamaśaityāḥ sukhānāmākarā iva || 69 ||
[Analyze grammar]

bhavantyeva tu paṃcāśatkoṭibhaktāṇya eva tāḥ |
bhaktāśca śāśvatāste'pi paṃcāśatkoṭayastathā || 70 ||
[Analyze grammar]

nivasanti tathā'nye'pi prākāre tatra vartule |
tasya dvārāṇi catvāri caturdikṣu bhavanti vai || 71 ||
[Analyze grammar]

bhagavatpārṣadaistatra kṛtā vai dvārapālatā |
ralabhūṣābhūṣitaiśca sadratnamukuṭojjvalaiḥ || 72 ||
[Analyze grammar]

divyahetidharaiḥ sarvaiḥ kirīṭakaṭakānvitaiḥ |
divyaiḥ ṣoḍaśavarṣaiścā'vitaṃ dvāracatuṣṭayam || 73 ||
[Analyze grammar]

evaṃ durgottamavyāptā vartulākṛtikaiva ca |
tadante vartate divyā sāketākhyā subhūmikā || 74 ||
[Analyze grammar]

nityā sāketadhāmākhyā naikavasatisaṃśritā |
udyānā bahavastatra vāṭikāścāpyanantakāḥ || 75 ||
[Analyze grammar]

brahmarasamahānadyaḥ śailaśrṛṃgāṇi bhūriśaḥ |
sukṣetrāṇyapyasaṃkhyāni vanānyupavanāni ca || 76 ||
[Analyze grammar]

vaiṣṇavānāṃ vihārārthaṃ vinodārthaṃ vadhūmatām |
dārāṇāṃ ca nivāsārthaṃ tatra vasatayaḥ kṛtāḥ || 77 ||
[Analyze grammar]

grāmāstatra sadurgāśca prā'rbudā'rbudakoṭayaḥ |
nagarāṇi vicitrāṇi koṭilakṣāṇi santi vai || 78 ||
[Analyze grammar]

sāketanagaragrāmāḥ sadratnamaṇibhūmayaḥ |
maṇīnāṃ maṇḍapāstatra ratnahīrakasadgṛhāḥ || 79 ||
[Analyze grammar]

muktāmāṇikyasaudhāśca sphāṭikasṛtibhittayaḥ |
divyā gāvaśca vatsāśca vatsataryaḥ śubhāḥ śubhāḥ || 80 ||
[Analyze grammar]

saudhāśca ghummaṭāścaiva bhūrīṇi śikharāṇi ca |
candraśālā hyasaṃkhyātāstathā viśrāntibhūmikāḥ || 81 ||
[Analyze grammar]

deśamārgā rājamārgā vimānarathavāhanāḥ |
garuḍā yānahaṃsāśca vṛṣahastipraghoṭakāḥ || 82 ||
[Analyze grammar]

smṛddhayo vividhāḥ sarvāḥ pramadāḥ pramadottamāḥ |
dvādaśahāyanāḥ sarvāḥ kiṃcidudbhinnayauvanāḥ || 83 ||
[Analyze grammar]

arbudārbudabhaktānyo vaiṣṇavyaśca vasanti tāḥ |
kāmottejakasaddravyaiḥ rājitā ratiśāradāḥ || 84 ||
[Analyze grammar]

ratnālaṃkārabhūṣāḍhyā ratnamālāvirājitāḥ |
rannakaṃkaṇakeyūraratnabhūṣaṇabhūṣitāḥ || 85 ||
[Analyze grammar]

ratnasatkuṇḍalādyaiśca gaṇḍasthalasamujjvalāḥ |
ratnakhacitasvarṇāṅgulīyadhṛtāṅguliprabhāḥ || 86 ||
[Analyze grammar]

muktāmauktikasadrājatpauraṭābhūṣaṇānvitāḥ |
raktacacatkuṃkumādikṛtabhālasucandrakāḥ || 87 ||
[Analyze grammar]

lalantikāvālikātantikātroṭivirājitāḥ |
prakoṣṭhakāṭakīśobhā baṃgiḍīśrṛṃkhalānvitāḥ || 88 ||
[Analyze grammar]

raśanārājatkaṭayaḥ sakiṃkiṇīnupūrakāḥ |
śratpārvaṇacandrāsyāḥ padmapatrasulocanāḥ || 89 ||
[Analyze grammar]

kabarīkeśaveśāktasugandhipuṣpamālikāḥ |
manojamantharagativakrabhrūlatikānvitāḥ || 90 ||
[Analyze grammar]

kaṭhinasvalpasustanyo nārāyaṇasamarpitāḥ |
pītacandanasvarṇābhāḥ pītāmbarapravāraṇāḥ || 91 ||
[Analyze grammar]

sudatyaḥ susvarā saumyāḥ premapātrāṇi vai hareḥ |
nāryo ramāsajātīyāḥ ramātulyasumastakāḥ || 92 ||
[Analyze grammar]

sarvā''likāḥ satilakāḥ sataptamudracihnitāḥ |
narāścaturbhujāḥ sarve śaṃkhacakragadābjakāḥ || 93 ||
[Analyze grammar]

kaustubhamālabhūṣādiśobhitāḥ śvetapāṇḍurāḥ |
śāśvatāḥ ṣoḍaśavarṣavayaskāḥ pūrayauvanāḥ || 94 ||
[Analyze grammar]

siddhayo yatra tiṣṭhanti kalpavṛkṣā gṛhe gṛhe |
saṃkalpamaṇayastatra sākete pratimuktakam || 95 ||
[Analyze grammar]

divyāśca smṛddhayaḥ sarvā bhojyapānavilepanāḥ |
snānadānavihārādinṛtyaramaṇavādanāḥ || 96 ||
[Analyze grammar]

samājotsavapariṣatpūjāsatkārasatkriyāḥ |
sarvā bhavanti divyāścā'mṛtakuṇḍapravāhaṇāḥ || 97 ||
[Analyze grammar]

phalapuṣpottamarasasugandhidravaparvatāḥ |
na nyūnaṃ vidyate kiṃcitsākete dhāmni vāsinām || 98 ||
[Analyze grammar]

mahālakṣmyājñayā sarvaṃ sāketaṃ bhaktavāsitam |
divyadṛṣṭyā darśanārhaṃ māyānetreṇa nekṣyate || 99 ||
[Analyze grammar]

itiśrīlakṣmīnārāyaṇīyasaṃhitāyāṃ prathame kṛtayugasantāne mahāvaikuṇṭhe divyasarayūkausalavanatatratyavasatitadantardurgavartulavasatitatsāketabhūmikāramārāmā |
vaiṣṇavādinivāsaprabhṛtivarṇananāmā trayoviṃśatyadhikaśatatamo'dhyāya || 123 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Lakshminarayana Samhita Chapter 123

Cover of edition (2011)

Shri Lakshmi Narayana Samhita
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2011)

शेतायनव्यास (Shwetayan Vyas)

Buy now!
Let's grow together!

I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased sources, definitions and images. Your donation direclty influences the quality and quantity of knowledge, wisdom and spiritual insight the world is exposed to.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: