Lakshminarayana Samhita [sanskrit]

by Shwetayan Vyas | 1,169,834 words | ISBN-10: 8170801818 | ISBN-13: 9788170801818

The Lakshminarayana Samhita Chapter 47 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Lakshmi-narayana-samhita is an encyclopaedic work devoted to Narayana although it deals with various deities. The work is written in Puranic style and divided into four books according to the four Yugas. In total, the work consists of roughly 120,000 metrical verses.

śrīnārāyaṇa uvāca |
mayā sṛṣṭeḥ sabhāraṃbhe divase prathame priye |
sṛṣṭistu mānasī proktā satyayugamayī hi sā || 1 ||
[Analyze grammar]

sthānābhimāninaścaiva sthānāni ca pṛthaka pṛthak |
sthānātmanaḥ sa sṛṣṭvā vai yugāvasthāṃ vinirmame || 2 ||
[Analyze grammar]

kṛtaṃ tretāṃ dvāparaṃ ca kaliṃ caiva tathā yugam |
kalpasyādau satyayuge'sṛjatsa mānasīṃ prajām || 3 ||
[Analyze grammar]

catvāri tu sahasrāṇi varṣāṇāṃ tatkṛtaṃ yugam |
sandhyāṃśau tasya divyāni śatānyaṣṭau ca saṃkhyayā || 4 ||
[Analyze grammar]

abdānāṃ trisahasrāṇi tathā tretāyugaṃ matam |
sandhyāṃśau tasya divyāni ṣaṭśatāni tu saṃkhyayā || 5 ||
[Analyze grammar]

varṣāṇāṃ dvisahasrāṇi yugaṃ dvāparamucyate |
sandhyāṃśau tasya divyāni catuḥśatāni saṃkhyayā || 6 ||
[Analyze grammar]

varṣāṇāmekasāhasraṃ yugaṃ kalimathocyate |
sandhyāṃśau tasya divyāni dviśatāni tu saṃkhyayā || 7 ||
[Analyze grammar]

dvādaśābdasahasrāṇi caturyugaṃ vyadhādajaḥ |
tatra kṛtayuge lakṣmi  prajā mānasasiddhayaḥ || 8 ||
[Analyze grammar]

dharmā'dharmau na tāsvāstāṃ nirviśeṣāḥ prajāstu tāḥ |
tulyamāyuḥ sukhaṃ rūpaṃ tāsāṃ tasminkṛte yuge || 9 ||
[Analyze grammar]

saritsaraḥsamudrāṃśca sevante parvatānapi |
tadānātyambuśītoṣṇā yuge tasmiṃścaranti vai || 10 ||
[Analyze grammar]

manaḥsiddhyudbhavaṃ miṣṭamāhāramāharanti tāḥ |
sarvaśaḥ kāmacāriṇyo mānasīṃ siddhimāsthitāḥ || 11 ||
[Analyze grammar]

na tāsāṃ pratighāto'sti na dvandvaṃ nāpi ca kramaḥ |
viśokāḥ satvabahulā ekāntasukhitāḥ sadā || 12 ||
[Analyze grammar]

paśavaḥ pakṣiṇaścaiva nityaṃ muditamānasāḥ |
sarvakāmasukhaḥ kālo mano'bhilaṣitapradaḥ || 13 ||
[Analyze grammar]

uttiṣṭhanti pṛthivyāṃ vai tābhirdhyātā rasādayaḥ |
balarūpapradāstāsāṃ siddhiḥ sā roganāśinī || 14 ||
[Analyze grammar]

dṛḍhapuṣṭaśarīrāstāḥ prajāḥ susthirayauvanāḥ |
tadā satyamalobhaśca kṣamā tuṣṭiḥ sukhaṃ damaḥ || 15 ||
[Analyze grammar]

nirviśeṣāstu tāḥ sarvā rūpā''yuḥśīlaceṣṭitaiḥ |
satyādhāro vyavahāraḥ prajānāṃ jāyate svayam || 16 ||
[Analyze grammar]

apravṛttiḥ prajānāṃ tu karmaṇoḥ śubhapāpayoḥ |
varṇāśramavyavasthāśca na tadā''san na saṃkaraḥ || 17 ||
[Analyze grammar]

rāgadveṣavihīnāstā vartayanti parasparam |
tulyasiddhyāyuṣaḥ sarvā adhamottamavarjitāḥ || 18 ||
[Analyze grammar]

sukhaprāyā aśokāśca mahotsāhā mahotsavāḥ |
nityaprahṛṣṭamanaso mahāsatvā mahābalāḥ || 19 ||
[Analyze grammar]

lābhā'lābhau na tāsvāstāṃ mitrā mitre priyā'priye |
manasā viṣayastāsāṃ nirīhāṇāṃ pravartate || 20 ||
[Analyze grammar]

anyonyaṃ naiva lipsanti nānugṛhṇanti caiva tāḥ |
akṛṣṭapacyaṃ vai sarvamavṛṣṭisalilaṃ bhuvi || 21 ||
[Analyze grammar]

aprayatnakṛtaṃ bhojyamanāyā''ptasadrasam |
tatra prasavaduḥkhaṃ na na garbhadhāraṇaṃ tathā || 22 ||
[Analyze grammar]

nārīṇāṃ nā''rtavaṃ tatra nṝṇāṃ na vīryasaṃsravaḥ |
sarvāḥ kāmadughā gāvaḥ sarvāḥ saṃkalpasiddhayaḥ || 23 ||
[Analyze grammar]

catudarśasu lokeṣu nirviśeṣāstu sampadaḥ |
gatayo'vyāhatāḥ sarvā vācaḥ paricitāstathā || 24 ||
[Analyze grammar]

vaimānikā avimānā yogasiddhitapobalāḥ |
īśvarā eva sarve te pūrṇakāmā iveti ca || 25 ||
[Analyze grammar]

dhyānaṃ paraṃ kṛtayuge tretāyāṃ jñānamucyate |
pravṛtto dvāpare yajño dānaṃ kaliyuge varam || 26 ||
[Analyze grammar]

sattvaṃ kṛtaṃ rajastretā rajastamasī dvāparam |
kalistamastu vijñeyo yugavṛttavaśena te || 27 ||
[Analyze grammar]

pādāvaśiṣṭo bhavati yugadharmastu sarvaśaḥ |
satye yuge tu niḥśeṣe siddhistvantardadhe hi sā || 28 ||
[Analyze grammar]

siddhiranyā yuge tasmiṃstretāyāmabhavatpunaḥ |
āpāṃ saukṣmye vinaṣṭe tu tadā meghātmanā punaḥ || 29 ||
[Analyze grammar]

meghebhyaḥ stanayitnubhyaḥ pravṛttaṃ varṣaṇaṃ sakṛt |
sakṛdeva tayā vṛṣṭyā plāvite pṛthivītale || 30 ||
[Analyze grammar]

prādurāsaṃstadā hyāpaḥ kalpavṛkṣā gṛhasthitāḥ |
sarvapratyupabhogastu tebhyastāsāṃ prajāyate || 31 ||
[Analyze grammar]

kalpadrumairvartayanti tretāyugamukhe prajāḥ |
tadā rājasabhāvena tāsāmeva viparyayāt || 32 ||
[Analyze grammar]

rāgalobhātmako bhāvastadā hyākasmiko bhavat |
yattadbhavati nārīṇāṃ jīvitānte tadārtavam || 33 ||
[Analyze grammar]

satye mānasasṛṣṭānāṃ mithunānāṃ sahasrakam |
pratyekaṃ prāṇināṃ yattadidānīmārtavaṃ vyadhāt || 34 ||
[Analyze grammar]

tato vai harṣamāptāste dvandvībhūtāstu jantavaḥ |
anyonyahṛcchrayā''viṣṭā maithunāyopacakramuḥ || 35 ||
[Analyze grammar]

tataḥ prabhṛti tretāyāṃ mithunotpattirucyate |
āyuṣo'nte hyekavāramārtavaṃ tatra yoṣitām || 36 ||
[Analyze grammar]

jāyate kāmabhogārthaṃ sugarbhadhāraṇāya ca |
tattadā na suṣuvire sevitairapi maithunaiḥ || 37 ||
[Analyze grammar]

āyuṣo'nte prasūyante mithunānyeva tāḥ sakṛt |
samaṃ janma ca rūpaṃ ca mriyante cāpi tāḥ saha || 38 ||
[Analyze grammar]

tasmin kṣīṇe kṛtāṃśe tu tretāyāṃ kāladharmataḥ |
kṣīyante mānasīsiddhitapaḥśrutabalā''yuṣaḥ || 39 ||
[Analyze grammar]

kṣīyante ca tadā yāvatkṛtadharmāḥ śanaiḥ śanaiḥ |
pādanyūnabalatattvasāmarthyasukhavaibhavāḥ || 40 ||
[Analyze grammar]

athendreṇa hate vṛtre brahmahatyātmakaṃ malam |
nārīvṛkṣā''bilāsvetaccaturbhāgaṃ prasañjitam || 41 ||
[Analyze grammar]

tataḥ prabhṛti nārīṇāṃ jīvitāntaṃ yadārtavam |
tadeva tāsāṃ pravṛttaṃ māse māse tadārtavam || 42 ||
[Analyze grammar]

tatastenaiva yogena vartatāṃ mithune tadā |
tāsāṃ tatkālabhāvitvānmāsi māsyupagacchatām || 43 ||
[Analyze grammar]

akāle hyārtavotpattirgarbhotpattirajāyata |
viparyayeṇa kālena tāsāṃ vikalanena ca || 44 ||
[Analyze grammar]

kalpavṛkṣāḥ praṇaṣṭā vai sarve sarvagṛhasthitāḥ |
kvacitkvacit tvavaśiṣṭā āśrayāgatasiddhidāḥ || 45 ||
[Analyze grammar]

kalpavṛkṣeṣu naṣṭeṣu vibhrāntā vyākulendriyāḥ |
gatvā kvācitkakalpadrūn abhidhyāyanti vastukam || 46 ||
[Analyze grammar]

tadā vastrāṇi sūyante phalānyābharaṇāni ca |
teṣveva jāyate tāsāṃ gandhamiṣṭarasādikam || 47 ||
[Analyze grammar]

amākṣikaṃ mahāvīryaṃ puṭake puṭake madhu |
evaṃ sarvaparikarāḥ pravartante prayatnataḥ || 48 ||
[Analyze grammar]

tena tā vartayanti sma sukhaṃ tretāyugārdhake |
hṛṣṭapuṣṭāstathā tuṣṭāḥ kalpavṛkṣairgatajvarāḥ || 49 ||
[Analyze grammar]

atha kāle gamyamāne punarlobhā''vṛtāḥ prajāḥ |
vṛkṣāṃstānjagṛhusteṣāṃ balānmadhuphalādikam || 50 ||
[Analyze grammar]

tāsāṃ tenā'pacāreṇa tathā kālabalena ca |
praṇaṣṭāḥ kalpavṛkṣāste prajāstu nirupāśrayāḥ || 51 ||
[Analyze grammar]

śītavātātapaistīvraistatastā duḥkhitā bhṛśam |
dvandvaiśca pīḍyamānāstu cakrurāvaraṇāni ca || 52 ||
[Analyze grammar]

kṛtvā dvandvapratīkāraṃ niketāni hi bhejire |
yathāyogyaṃ niketāni sasyakṣetrāṇi bhejire || 53 ||
[Analyze grammar]

marutvatsu pranimneṣu parvateṣu nadīṣu ca |
saṃśrayanti sma durgāṇi pradeśa śāśvatodakam || 54 ||
[Analyze grammar]

yathāyogaṃ yathākāmaṃ sameṣu viṣameṣu ca |
ārabdhāste niketā vai kartuṃ śītoṣṇavāraṇam || 55 ||
[Analyze grammar]

ārabdhāni ca sasyānāṃ kṛṣikṣetrāṇi pārśvataḥ |
tatra saṃsthāpayāmāsuḥ kheṭāni ca purāṇi ca || 56 ||
[Analyze grammar]

grāmaṃścaivaṃ yathājoṣaṃ tathaivā'ntaḥpurāṇi ca |
saṃpramāpyāṃ'gulaiḥ svīyairgrahādyaṃ cakrire tataḥ || 57 ||
[Analyze grammar]

kaniṣṭhāṃguṣṭhavitastirdvādaśāṃgula ucyate |
caturviṃśatibhiścaiva hastaḥ syādaṃgulairatha || 58 ||
[Analyze grammar]

caturhastaṃ dhanurdaṇḍo dvihasto bāṇa ucyate |
dhanuḥsahasre dve tatra gavyūtiḥ parikīrtitāḥ || 59 ||
[Analyze grammar]

gavyūtīnāṃ catuṣṭayaṃ yojanaṃ parikīrtitam |
etena pṛthunā rājñā sanniveśo'pi vai kṛtaḥ || 60 ||
[Analyze grammar]

dhanūṃṣi daśa vistīrṇaḥ śrīmān rājapathaḥ kṛtaḥ |
nṛvājirathanāgānāmasaṃbādhaḥ susaṃcaraḥ || 61 ||
[Analyze grammar]

amito daśadhānuṣkaṃ gṛhaṃ madhyamavargakṛt |
śatadhanuṣkaṃ nṛpateḥ samrājastu sahasrakam || 62 ||
[Analyze grammar]

ityevaṃ vartamānānāṃ gṛhaprāsādakeṣu ca |
kalpavṛkṣeṣu naṣṭeṣu vārtāpāyo vicintitaḥ || 63 ||
[Analyze grammar]

vṛṣṭerjalāni khātebhyo nimnagāni kṛtāni vai |
apāṃ bhūmeśca saṃśleṣādoṣadhyastāsu cā'bhavan || 64 ||
[Analyze grammar]

ṛtupuṣpaphalāścaiva vṛkṣā gulmāḥ prajajñire |
kaṇā aphālakṛṣṭāśca prasaṃpūrṇā prajajñire || 65 ||
[Analyze grammar]

tenauṣadhena vartante prajāstretāyuge tadā |
tataḥ punarabhūtteṣāṃ rāgo lobhaśca kālataḥ || 66 ||
[Analyze grammar]

tatastā jagṛhuścāpi nadīkṣetrāṇi parvatān |
vṛkṣān gulmauṣadhīṃścaiva prasahya tu yathābalam || 67 ||
[Analyze grammar]

balātprasahya bhoktāraḥ kṛtvā svakīyameva ca |
haṭhātprabalā gṛhṇanti cā'lpatejobhya eva hi || 68 ||
[Analyze grammar]

balaiśca prabalaiścaiva svakīyā vai kṛtā kṣitiḥ |
alpabalāstadā teṣāṃ sevayā nirvahanti vai || 69 ||
[Analyze grammar]

te tu śūdrāstadā jātāḥ paricaryāparāyaṇāḥ |
kṛṣiṃ kṛṣṭvā tu jīvanto vaiśyā jātāstathā pare || 70 ||
[Analyze grammar]

balāt pṛthvyāḥ praśāstāraḥ kṣattrā jātāstathā pare |
śāntāstu sāttvikāstatra bhikṣāṃ yācanta eva ye || 71 ||
[Analyze grammar]

brāhmaṇāste tathābhūtā mahātmānaḥ śubhāśayāḥ |
ityevaṃ karmato varṇā brāhmaṇebhyo vijajñire || 72 ||
[Analyze grammar]

evaṃ vipratipanneṣu mānaveṣu parasparam |
tena doṣeṇa teṣāṃ tā oṣadhyo miṣatāṃ tadā || 73 ||
[Analyze grammar]

praṇaṣṭā hriyamāṇāśca nīrasā hyabhavan punaḥ |
patrapuṣpaphalairhīnā śuṣkāyante samagrataḥ || 74 ||
[Analyze grammar]

prajā bhojyavihīnāstu vibhrāntāśca samantataḥ |
svāyaṃbhuvaṃ prabhuṃ jagmuḥ kṣudhā''viṣṭāḥ prajāpatim || 75 ||
[Analyze grammar]

vṛttyarthamarthitaṃ jñātvā brahmā samyag vicārya ca |
kṛtvā vatsaṃ sumeruṃ ca dudoha pṛthivīmimām || 76 ||
[Analyze grammar]

tadā prajajñire grāmyā''raṇyā oṣadhayaḥ punaḥ |
vrīhayaśca yavāścaiva godhūmā aṇavastilāḥ || 77 ||
[Analyze grammar]

priyaṃgavo hyudārāśca kāruṣāśca satīnakāḥ |
māṣā mudgā masūrāśca niṣpāvāḥ sakulatthakāḥ || 78 ||
[Analyze grammar]

āḍhakyaścaṇakāścaiva śyāmākāḥ sagavedhukāḥ |
kuruvindā veṇuyavā nivārā jartilāstathā || 79 ||
[Analyze grammar]

markaṭakāścetyaphālakṛṣṭāḥ sarvā matāḥ śubhāḥ |
vṛkṣā gulmalatāvallīvirudhastṛṇajātayaḥ || 80 ||
[Analyze grammar]

ṛtupuṣpaphalāḥ sarvā oṣadhyo jajñire tviha |
yadā prasṛṣṭā oṣadhyo na prarohanti tāḥ punaḥ || 81 ||
[Analyze grammar]

tadā brahmā prarohārthaṃ vārtopāyaṃ cakāra ha |
kṛṣyā tu vārtayā tāstu kṛṣṭapacyā hi jajñire || 82 ||
[Analyze grammar]

karṣukāstatra vaiśyāśca rakṣakāḥ kṣatriyāstathā |
paricarantaḥ śūdrāśca brahmārpaṇāstu brāhmaṇāḥ || 83 ||
[Analyze grammar]

gurutvaṃ tu kṛtaṃ sthānaṃ brāhmaṇānāṃ kriyāvatām |
rājyaṃ sthānaṃ kṣatriyāṇāṃ saṃgrāmeṣvapalāyinām || 84 ||
[Analyze grammar]

vaiśyānāṃ bhūmijaṃ sthānaṃ kṛyādiyatnajīvinām |
grāmāntakaṃ kṛtaṃ sthānaṃ śūdrāṇāṃ sevayā dhṛtam || 85 ||
[Analyze grammar]

tataḥ sthiteṣu varṇeṣu sthāpayāmāsa cāśramān |
gṛhastho brahmacārī ca vānaprasthaśca bhikṣukaḥ || 86 ||
[Analyze grammar]

cāturvarṇyātmakaḥ pūrvo gṛhasthaścāśramo mahān |
trayāṇāmāśramāṇāṃ sa pratiṣṭhā yonireva ca || 87 ||
[Analyze grammar]

svasvadharme sthitānāntu sthānāni brahmaṇā svayam |
kalpitāni ca tānyeva kathayāmi nibodha me || 88 ||
[Analyze grammar]

gṛhasthānāṃ brāhmaṇānāṃ prājāpatyaṃ mataṃ param |
kṣatriyāṇāṃ bhavedaindraṃ nyāsināṃ brahmaṇo gṛham || 89 ||
[Analyze grammar]

satyaṃ tu brahmacārāṇāṃ vānaprasthagatāyuṣām |
vaiśyānāṃ mārutasthānaṃ gāndharvaṃ śūdrasatkṛte || 90 ||
[Analyze grammar]

panthāno devayānāya teṣāṃ dvāraṃ raviḥ smṛtaḥ |
tathaiva pitṛyānānāṃ candramā dvāramucyate || 91 ||
[Analyze grammar]

ityeṣā''dau tu tretāyāṃ sṛṣṭiḥ sarvā'bhyavartata |
tretānte dvipādahrāsabalavīryasujīvanāḥ || 92 ||
[Analyze grammar]

dvāpare tripādahrāsabalavīryādijīvanāḥ |
kalau yathākathaṃcijjīvanā vai sakalāḥ prajāḥ || 93 ||
[Analyze grammar]

itiśrīlakṣmīnārāyaṇīyasaṃhitāyāṃ prathame kṛtayugasantāne yugavarṣasaṃkhyākṛtayugasiddhipādahrāsamithunasṛṣṭinagarādimānabhakṣyauṣadhivarṇāśramasthāpanādināmā saptacatvāriṃśo'dhyāyaḥ || 47 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Lakshminarayana Samhita Chapter 47

Cover of edition (2011)

Shri Lakshmi Narayana Samhita
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2011)

शेतायनव्यास (Shwetayan Vyas)

Buy now!
Let's grow together!

I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased sources, definitions and images. Your donation direclty influences the quality and quantity of knowledge, wisdom and spiritual insight the world is exposed to.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: