Lakshminarayana Samhita [sanskrit]

by Shwetayan Vyas | 1,169,834 words | ISBN-10: 8170801818 | ISBN-13: 9788170801818

The Lakshminarayana Samhita Chapter 28 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Lakshmi-narayana-samhita is an encyclopaedic work devoted to Narayana although it deals with various deities. The work is written in Puranic style and divided into four books according to the four Yugas. In total, the work consists of roughly 120,000 metrical verses.

śrīnārāyaṇa uvāca |
madīyāstu guṇāstāsu divyā vasanti sarvadā |
tānguṇānsārthakān tubhyaṃ kathayāmi śṛṇu priye || 1 ||
[Analyze grammar]

sarvabhūtahito bhāvaḥ satyaṃ tatra prakīrtitam |
heyapratibhaṭatvaṃ tu śaucaṃ tatra prakīrtitam || 2 ||
[Analyze grammar]

paraduḥkhanirākāro dayā tatra prakīrtitā |
aparādhasahiṣṇutvaṃ kṣamā tatra prakīrtitā || 3 ||
[Analyze grammar]

svārthe'pyanādarastyāgaḥ santoṣaḥ pūrṇakāmatā |
ārjavaṃ sarvalokeṣu sāralyaṃ saṃprakīrtitam || 4 ||
[Analyze grammar]

śamaḥ kleśā'paribhavo dama indriyayantraṇam |
tapa icchānirodhaḥ syāt sāmyaṃ sarvā'viśeṣatā || 5 ||
[Analyze grammar]

titikṣā sahanaiśvaryaṃ śrutaṃ śāstrārthavettṛtā |
virāmastu prayatnasyā'nudbhavaḥ parikīrtitaḥ || 6 ||
[Analyze grammar]

jñānaṃ tattvayathāvattāparicaya iti smṛtam |
vairāgyaṃ sarvathā rāgaśūnyatvaṃ parikīrtitam || 7 ||
[Analyze grammar]

aiśvaryaṃ tu niyantṛtvaṃ sarveśanasvabhāvatā |
śauryaṃ svabhāvavijayastejo'pradhṛṣyatāmatā || 8 ||
[Analyze grammar]

balaṃ dehātmasāmarthyaṃ smṛtirbhānaṃ tu śāśvatam |
svātantryaṃ cā'parādhīnamanyā'napekṣamīritam || 9 ||
[Analyze grammar]

kauśalaṃ sarvakāryeṣu naipuṇyaṃ parikīrtitam |
kāntiḥ sarvamanohāri saundaryaṃ sahajaṃ matam || 10 ||
[Analyze grammar]

dhairyaṃ tu kṣimaprāptāvavyākaulyaṃ susammatam |
mārdavaṃ tu svabhāvasyā'kāṭhinyaṃ sarvathā matam || 11 ||
[Analyze grammar]

prāgalbhyaṃ pratibhonmeṣā'gādhatā parikīrtitā |
praśrayo vinayo bodhyaḥ śīlaṃ vṛttestu śuddhatā || 12 ||
[Analyze grammar]

sahastu sarvathā pratyāpattervai paripācanam |
ojaḥ kāryasamāraṃbhe tatsiddhyāntaratejanam || 13 ||
[Analyze grammar]

bhago jñānaprakāśāderutkarṣaḥ sarvadā mataḥ |
gāmbhīryaṃ tadabhiprāye'pyagādhatvaṃ prakīrtitam || 14 ||
[Analyze grammar]

kīrtirlokajanairgītayaśaḥpātratvamucyate |
maunaṃ pralāparahityaṃ sthairyaṃ cāñcalyaśūnyatā || 15 ||
[Analyze grammar]

āstikyaṃ tvāptavākyārthaviśvāsaḥ saṃprakīrtitaḥ |
guṇābhimānarāhityamagarvaḥ khalu sammataḥ || 16 ||
[Analyze grammar]

dūrahaṃkāraśūnyatvamamānitvaṃ tu sammatam |
adaṃbhitvaṃ vañcakatvaphalā'bādhyasuvartanam || 17 ||
[Analyze grammar]

mitāhāro yathāpekṣatṛptisādhanagṛhyatā |
dakṣatā bhagnakāryāṇāṃ pāradarśitvamīritam || 18 ||
[Analyze grammar]

maitrī sarvatanubhṛtāṃ viśvāsādhāratā matā |
upakāraḥ pratilābhā'napekṣaprasahāyatā || 19 ||
[Analyze grammar]

adrohastu kathaṃcidvai parapīḍāvivarjanam |
mānadatvaṃ yathāyogyaṃ sarvasatkārakāritā || 20 ||
[Analyze grammar]

ṣaḍūrmivijayaḥ proktaḥ sarvathā ṣaḍvijetṛtā |
kṣudhā tṛṣā śokamohau jarāmṛtī ṣaḍūrmayaḥ || 21 ||
[Analyze grammar]

śaraṇāgatapālatvaṃ śaraṇyatvaṃ prakīrtitam |
tṛṣṇātanturahitatvamanīhatvaṃ tu kīrtitam || 22 ||
[Analyze grammar]

yathāpekṣā'dhikā'grahaścā'parigraha ucyate |
sevanaṃ sarvathā caiva poṣaṇaṃ prāṇināṃ ca vai || 23 ||
[Analyze grammar]

guṇā hyetāḥ sadā santi śrīharau te ca mokṣadāḥ |
bhaktaigrāhyā bhaveyuste harerupāstivegataḥ || 24 ||
[Analyze grammar]

taireva sadguṇairyuktaḥ sādhvīṣu nivasāmyaham |
tataḥ sādhvyaḥ sadā pūjyāḥ pavitrāḥ paṃktipāvanāḥ || 25 ||
[Analyze grammar]

maputryaḥ sāṃkhyayoginyaḥ satyaḥ sādhuguṇāśrayāḥ |
kumāryaḥ satyasaṃkalpāḥ svaprapannā striyastu yāḥ || 26 ||
[Analyze grammar]

prāpayanti paraṃ dhāma sukhayanti ca tāstathā |
hlādayanti harermūrtāvarpayanti ca tā mayi || 27 ||
[Analyze grammar]

mama kāryasya karaṇānmama sādhuniṣevaṇāt |
madaṃśukasya dharaṇānmatto nyūnā na tā matāḥ || 28 ||
[Analyze grammar]

akṣare parame dhāmni yogaiśvaryāṇi yāni me |
tāni mayā pṛthakkṛtvā yoginyaḥ prakaṭīkṛtāḥ || 29 ||
[Analyze grammar]

tāstvanantāḥ sadā dāsyo matsvarūpā bhavanti vai |
sarvalokeṣu divyāstā vicaranti madājñayā || 30 ||
[Analyze grammar]

divyā divyacamatkārāḥ sadā dvādaśahāyanāḥ |
ayonijāḥ sadā satye brahmaloke vasanti tāḥ || 31 ||
[Analyze grammar]

ātivāhikya etāstu devatāḥ parikīrtitāḥ |
tā eva muktimārgaṃ tu nayanti muktibhāginam || 3 ||
[Analyze grammar]

asaṃkhyātāstu vijñeyā deśakālārhaśaktayaḥ |
yatra yādṛg bhavet kāryaṃ tatra kurvanti tādṛśam || 33 ||
[Analyze grammar]

manmūtauṃ yastu sannyāsto guṇo bhavati sarvathā |
tadguṇaṃ tu pṛthakkṛtya sannyāsinyastataḥ kṛtāḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

tā api divyarūpāstu sṛṣṭau caranti nityaśaḥ |
divyā dvādaśavārṣikyo muktiṃ nayanti dehinaḥ || 35 ||
[Analyze grammar]

manmūtau yastu vairāgyaḥ pṛthakkṛtvā ca tadguṇam |
tasmānmadicchayā vītarāgiṇyaḥ prakaṭīkṛtāḥ || 36 ||
[Analyze grammar]

bālā dvādaśavārṣikyo divyāmuktipradāpikāḥ |
yathā'haṃ śāśvato varte tathā śāśvatya eva tāḥ || 37 ||
[Analyze grammar]

tathā tatrā'kṣare dhāmni manmūrtau sāṃkhyavedanam |
tadvadyogasu sāmarthyaṃ vartate hyubhayaṃ tu tat || 38 ||
[Analyze grammar]

pṛthakakṛtvā tato divyāḥ kanyakā dvādaśābdikāḥ |
saumyā utpāditā ramyā matsārūpyasamanvitāḥ || 39 ||
[Analyze grammar]

sarvātmarasasaṃpūrṇāḥ sarvānandapariplutāḥ |
aprāptayauvanodbhedāḥ sarvapuṣṭimayā'ṅganāḥ || 40 ||
[Analyze grammar]

etāstu sāṃkhyayoginyaḥ sarvathā brahmabhāvanāḥ |
sarvadā brahmadehāstā sarvabrahma mayā yataḥ || 41 ||
[Analyze grammar]

tāstu divyasvarūpeṇa caranti sarvasṛṣṭiṣu |
mocayanti sadā jīvānīśvarānvā tamo'ntarāt || 42 ||
[Analyze grammar]

yadā tu kvāpi nārīṇāṃ garbhātprādurbhavanti tāḥ |
tadā cihnāni tāsāṃ tu bhavanti karapādayoḥ || 43 ||
[Analyze grammar]

daivīcihnaistu vijñeyā āśreyāśca mumukṣubhiḥ |
cihnāni tāni saṃvakṣye śṛṇu lakṣmi  mamāgrataḥ || 44 ||
[Analyze grammar]

madhye tu stanayoryāsāṃ hṛdi nārāyaṇasya vai |
caraṇordhvatilakākhyapuḍrarekhā bhavannanu || 45 ||
[Analyze grammar]

nābhyadhojaghane bhāge bhavetsvarṇasupiṃgalā |
bāṇākṛtisamārekhā lalāṭe mukuṭākṛtiḥ || 46 ||
[Analyze grammar]

gaṇḍe tu dakṣiṇe cātha lalāṭe madhyadeśake |
śoṇabindurbhaveccāpi sudarśanasamastathā || 47 ||
[Analyze grammar]

urasi yaccaturhastaviṣṇurekhā tu saṃbhavet |
yasyā vāme bhujabandhe gadācihnaṃ tu saṃbhavet || 48 ||
[Analyze grammar]

vāmasakthni tu yasyāḥ syātpadukācihnamagrataḥ |
hṛdaye vaijayantyāśca rekhā yasyāstu pauraṭī || 49 ||
[Analyze grammar]

kamalaṃ tu kare dhṛtvā hastiryasyāḥ kare bhavet |
lakṣmīḥ svayaṃ tu vijñeyā kanyā mānuṣarūpiṇī || 50 ||
[Analyze grammar]

athānyānyapi cihnāni svābhāvikāni varṇaye |
yāsāṃ pade kare vā tā jñeyā nārāyaṇāṃganāḥ || 51 ||
[Analyze grammar]

iti śrīlakṣmīnārāyaṇīyasaṃhitāyāṃ prathame kṛtayuga santāne bhagavadguṇātmakadivyasādhvīnāṃ daivīcihnapradarśananāmā'ṣṭāviṃśo'dhyāyaḥ || 28 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Lakshminarayana Samhita Chapter 28

Cover of edition (2011)

Shri Lakshmi Narayana Samhita
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2011)

शेतायनव्यास (Shwetayan Vyas)

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: