Kathasaritsagara [sanskrit]

by C. H. Tawney | 2014 | 226,424 words | ISBN-13: 9789350501351

The Sanskrit edition of the Kathasaritsagara referencing the English translation and grammatical analysis. Written by Somadeva and dating from the 12th century, the Kathasaritsagara (or Katha-sarit-sagara) represents an epic legend narrating the adventures of Naravahanadatta as he strives to become the destined emperor of the Vidyadharas. Alternative titles: (Kathāsaritsāgara, कथासरित्सागर, Kathā-sarit-sāgara)

Chapter 2

athāsitagirau tasminnāsthānasthaṃ vyajijñapat |
naravāhanadattaṃ taṃ svasenāpatirekadā || 1 ||
[Analyze grammar]

adyāhaṃ deva harmyastho rakṣansainyāni dṛṣṭavān |
divyena puṃsā nabhasi hriyamāṇāṃ niśi striyam || 2 ||
[Analyze grammar]

krandantīṃ hāryaputreti kāntisarvasvahāriṇīm |
labdhvaivānāyitāṃ buddhvāṃ tatkālabalinendunā || 3 ||
[Analyze grammar]

āḥ pāpa paradārāṃstvamapahṛtya kva yāsyasi |
naravāhanadattasya rājye devasya rakṣituḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

yojanānāṃ sahasreṣu ṣaṣṭau vaidyādhare pade |
tiryañco 'pi hi nādharmaṃ kurvanty anyeṣu kā kathā || 5 ||
[Analyze grammar]

ity uktvaiva pradhāvyāśu sānugena mayā svayam |
saṃyamya sa pumānvyomnaḥ sanārīko 'vatāritaḥ || 6 ||
[Analyze grammar]

avatārya ca paśyāmo yāvat syālaḥ sa te prabho |
bhrātā yuṣmanmahādevyā ityakākhyo nabhaścaraḥ || 7 ||
[Analyze grammar]

devyāṃ kaliṅgasenāyāṃ jāto madanavegataḥ |
keyaṃ kimetāṃ harasīty ukto 'smābhiś ca so 'bhyadhāt || 8 ||
[Analyze grammar]

iyaṃ mataṅgadevasya vidyādharapateḥ sutā |
utpannāśokamañjaryāṃ nāmnā suratamañjarī || 9 ||
[Analyze grammar]

saiṣā prāgeva vācā me mātrā dattā satī kila |
anyasmai mānuṣāyātra svapitrā pratipāditā || 10 ||
[Analyze grammar]

ato 'dyāsau nijā bhāryā yadi prāpya hṛtā mayā |
tanme ko doṣa ity uktvā so 'tra vyaramadityakaḥ || 11 ||
[Analyze grammar]

kenārye pariṇītā tvaṃ kathaṃ prāptāsi cāmunā |
iti sātha mayā pṛṣṭāvocatsuratamañjarī || 12 ||
[Analyze grammar]

asty ujjayinyāṃ nṛpatiḥ śrīmān pālakasaṃjñakaḥ |
kumāras tasya putro 'sti sunāmāvantivardhanaḥ || 13 ||
[Analyze grammar]

teneha pariṇītāhaṃ suptā harmyatale 'dya ca |
āryaputrasya suptasya hṛtāsmyetena pāpmanā || 14 ||
[Analyze grammar]

evam uktavatī sā ca saṃyatasthaḥ sa cetyakaḥ |
mayeha sthāpitau tau dvau pramāṇamadhunā prabhuḥ || 15 ||
[Analyze grammar]

evaṃ hariśikhātsenāpateḥ śrutvā sasaṃśayam |
gatvā gopālakāyaitaccakravartī śaśaṃsa saḥ || 16 ||
[Analyze grammar]

gopālako 'pi so 'vādīdvatsaitadviditaṃ na me |
sāṃprataṃ pariṇītaiṣā jāne pālakasūnunā || 17 ||
[Analyze grammar]

ānīyatāṃ kumārastadujjayinyāḥ sa mantriṇā |
samaṃ bharataroheṇa jñāsyāmo niścayaṃ tataḥ || 18 ||
[Analyze grammar]

tacchruvā mātulavacaścakravartī visṛjya saḥ |
vidyādharaṃ dhūmaśikhaṃ mātulasya kanīyasaḥ || 19 ||
[Analyze grammar]

pālakasyāntikaṃ rājñastāvānāyitavānubhau |
ujjayinyāḥ kumāraṃ taṃ tatsutaṃ taṃ ca mantriṇam || 20 ||
[Analyze grammar]

prāptau kṛtapraṇāmau ca sa tau gopālakānvitaḥ |
snehādarābhyāṃ saṃmānya prakṛtaṃ pṛcchati sma tam || 21 ||
[Analyze grammar]

tatra sthite niśāhīnacandrābhe 'vantivardhane |
tathā suratamañjaryāṃ pitaryasyāś ca setyake || 22 ||
[Analyze grammar]

satsu vāyupathādyeṣu munu tiṣṭhati kaśyape |
so 'nyeṣu ca jagādaivaṃ mantrī bharatarohakaḥ || 23 ||
[Analyze grammar]

ā mūlācchṛṇu devaitadujjayinyāḥ kilaikadā |
evaṃ sametya vijñaptaḥ sarvaiḥ pālakabhūpatiḥ || 24 ||
[Analyze grammar]

asyām udakadānākhyo bhavaty adyotsavaḥ puri |
hetuś cātra na cet samyak chrutas tac chrūyatāṃ prabho || 25 ||
[Analyze grammar]

pūrvaṃ caṇḍamahāsenaḥ pitā te khaḍgamuttamam |
prāptuṃ ca bhāryāṃ tapasā devīṃ caṇḍīmatoṣayat || 26 ||
[Analyze grammar]

sā svaṃ khaḍgaṃ dadau tasmai bhāryārthe caivam abhyadhāt |
aṅgārakākhyamasuraṃ hatvā tasyācirātsutām || 27 ||
[Analyze grammar]

putrāṅgāravatīṃ nāma bhavyāṃ bhāryāmavāpsyasi |
ityādiṣṭastayā devyā tasthau rājā sa tanmanāḥ || 28 ||
[Analyze grammar]

atrāntare cojjayinyāṃ yo yo 'bhūnagarādhipaḥ |
sa sa kenāpi sattvena rātrau rātrāvabhakṣyata || 29 ||
[Analyze grammar]

tataś caṇḍamahāsenas tad anveṣṭuṃ svayaṃ niśi |
svairaṃ bhraman puri prāpa puruṣaṃ pāradārikam || 30 ||
[Analyze grammar]

tasyācchinatsa khaḍgena śiro racitamaṇḍanam |
chinnakaṇṭhaṃ ca taṃ sadyaḥ ko 'pyetyādatta rākṣasaḥ || 31 ||
[Analyze grammar]

so 'yaṃ purādhipānatti nūnamatretyudīrya saḥ |
ādāya keśeṣv ārebhe hantuṃ taṃ rākṣasaṃ nṛpaḥ || 32 ||
[Analyze grammar]

tāvat sa rākṣaso 'vādīnmā rājanmāṃ vadhīrmṛṣā |
anya eva sa ko 'pīha yaḥ khādati purādhipān || 33 ||
[Analyze grammar]

ko 'sau brūhīti rājñā tatpṛṣṭaṃ rakṣo 'bravītpunaḥ |
astīhāṅgārako nāma pātālanilayo 'suraḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

sa te purādhipānatti niśītheṣu paraṃtapa |
sarvato rājakanyāś ca haṭhena harati prabho || 35 ||
[Analyze grammar]

karotyaṅgāravatyāś ca tāḥ sutāyāḥ paricchadam |
tamaṭavyāṃ bhramantaṃ tvaṃ dṛṣṭvā hatvā kṛtī bhava || 36 ||
[Analyze grammar]

ity uktavantaṃ muktvā taṃ rākṣasaṃ sa svamandiram |
rājā yayāv ekadā ca jagāmākheṭakaṃ tataḥ || 37 ||
[Analyze grammar]

tatrāpaśyan mahākāyaṃ kopajvalitalocanam |
sūkaraṃ sadarīkhaṇḍamañjanādrimivodyatam || 38 ||
[Analyze grammar]

na varāho bhavedīdṛṅmāyī so 'ṅgārako nu kim |
iti dhyāyan sa rājā taṃ kroḍaṃ bāṇair atāḍayat || 39 ||
[Analyze grammar]

sa tānagaṇayanneva bāṇānvyādhūya tadratham |
gatvā varāhaḥ sumahadviveśa vivaraṃ bhuvaḥ || 40 ||
[Analyze grammar]

rājāpi vīras tatraiva tasya paścāt praviśya saḥ |
divyaṃ puraṃ dadarśātra na dadarśa ca sūkaram || 41 ||
[Analyze grammar]

vāpītaṭopaviṣṭaś ca tatrāpaśyat sa kanyakām |
kanyāśataparīvārāṃ ratiṃ rūpavatīm iva || 42 ||
[Analyze grammar]

sā kanyābhyetya pṛṣṭvā ca tatrāgamanakāraṇam |
paśyantī sāśrunayanā jātapremā jagāda tam || 43 ||
[Analyze grammar]

kaṣṭaṃ kutra praviṣṭo 'si varāho yastvayekṣitaḥ |
sa daityo 'ṅgārako nāma vajrakāyo mahābalaḥ || 44 ||
[Analyze grammar]

saṃprati tyaktavārāharūpaścāntaḥ svapityasau |
prabudhyāhārakāle tu kuryādatyahitaṃ tava || 45 ||
[Analyze grammar]

ahaṃ ca subhagaitasya nāmnāṅgāravatī sutā |
tava cāniṣṭamāśaṅkya prāṇāḥ kaṇṭhāgatā mama || 46 ||
[Analyze grammar]

ity uktaḥ sa tayā rājā devyā dattaṃ varaṃ smaran |
kāryasiddhirmamāstīti jātāsthaḥ pratyuvāca tām || 47 ||
[Analyze grammar]

yadi mayyasti te snehastadidaṃ kuru madvacaḥ |
gatvā rudihi pārśve 'sya prabuddhasya sataḥ pituḥ || 48 ||
[Analyze grammar]

pramattaṃ yadi kaścit tvāṃ hanyāt tan mama kā gatiḥ |
iti vācyaś ca mugdhākṣi sa pṛcchan kāraṇaṃ tvayā || 49 ||
[Analyze grammar]

evaṃ kṛte mamāpyasti dhruvaṃ śreyastavāpi ca |
ity uktā tena rājñā sā gatvā madanamohitā || 50 ||
[Analyze grammar]

upaviśya prabuddhasya pārśve tasyārudatpituḥ |
pṛṣṭā śaśaṃsa tasmai ca hetuṃ tadvadhajaṃ bhayam || 51 ||
[Analyze grammar]

tataḥ sa daityo 'vādīttāṃ vajrāṅgaṃ ko hi hanti mām |
yaddhi vāmakare me 'sti marma rakṣati taddhanuḥ || 52 ||
[Analyze grammar]

ityetattadvaco rājā pracchannaḥ sa tadāśṛṇot |
so 'tha daityaḥ pravavṛte snātvā pūjayituṃ haram || 53 ||
[Analyze grammar]

tatkālaṃ prakaṭībhūya yuddhāyāhvayate sma saḥ |
daityaṃ gṛhītamaunaṃ taṃ rājā ropitakārmukaḥ || 54 ||
[Analyze grammar]

so 'pi daityaḥ karaṃ vāmamutkṣipya vyāpṛtetaraḥ |
saṃjñāṃ tasyākarodrājñaḥ pratīkṣasva manāgiti || 55 ||
[Analyze grammar]

tatkṣaṇaṃ tena rājñā ca kare tatra sa marmaṇi |
siddhalakṣyeṇa bāṇena hato daityo 'patad bhuvi || 56 ||
[Analyze grammar]

tṛṣārto 'haṃ hato yena so 'bde 'bde cenna māṃ jalaiḥ |
tarpayiṣyati tattasya pañca naṅkṣyanti mantriṇaḥ || 57 ||
[Analyze grammar]

ity uktvaiva vipanne 'smin daitye tāṃ tatsutāṃ nṛpaḥ |
ādāya so 'ṅgāravatīmāgādujjayinīmimām || 58 ||
[Analyze grammar]

pariṇīya ca tāṃ devīṃ sa devo deva vaḥ pitā |
aṅgārakasyāmbudānaṃ prativarṣam akārayat || 59 ||
[Analyze grammar]

sarve codakadānākhyaṃ kurvantīha mahotsavam |
prāptaḥ sa cādya tatpitrā yatkṛtaṃ te kuruṣva tat || 60 ||
[Analyze grammar]

etatprajāvacaḥ śrutvā sa taṃ pālakabhūpatiḥ |
puri prāvartayattatra jaladānotsavaṃ tadā || 61 ||
[Analyze grammar]

tasmin pravṛtte tadvyagre jane kolāhalākule |
akasmāt troṭitālāno gajo 'trādhāvadunmadaḥ || 62 ||
[Analyze grammar]

sa vāraṇo 'ṅkuśaṃ jitvā vyādhūtādhoraṇo bhraman |
antarnagaryāṃ subahūn kṣaṇād vyāpādayaj janān || 63 ||
[Analyze grammar]

pradhāviteṣu meṇṭheṣu mahāmātrānviteṣv api |
paureṣu ca na taṃ kaścinniyantumaśakadgajam || 64 ||
[Analyze grammar]

kramādbhramati tasmiṃś ca gaje caṇḍālavāṭakam |
saṃprāpte niragāttasmādekā caṇḍālakanyakā || 65 ||
[Analyze grammar]

jito 'nayā mukhenendur madvairītīva tuṣṭayā |
bhāsayantī bhuvaṃ pādalagnayā kamalaśriyā || 66 ||
[Analyze grammar]

vyavṛttacetaso 'nyebhyo bhāvebhyastimitasthiteḥ |
nidreva sarvalokasya dṛśorviśrāntidāyinī || 67 ||
[Analyze grammar]

sā kanyā vāraṇendraṃ taṃ saṃmukhopāgataṃ kare |
kareṇāhatya kuṭilaistaiḥ kaṭākṣair atāḍayat || 68 ||
[Analyze grammar]

sa hastī tatkarasparśamohito vinatānanaḥ |
taddṛṣṭividdhas tāṃ paśyan padam apy atra nācalat || 69 ||
[Analyze grammar]

tataḥ sā svottarīyeṇa kṛtāyāṃ tasya dantayoḥ |
utpatyāruhya dolāyāṃ prākrīḍadvarakanyakā || 70 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭvā tāṃ ca sa gharmārtāṃ tarucchāyāmagāddvipaḥ |
etaddṛṣṭvā mahaccitraṃ paurāstatraivamabruvan || 71 ||
[Analyze grammar]

aho divyeva kāpyeṣā kanyā sarvātiśāyinā |
rūpeṇeva prabhāveṇa tiryañco 'pyāhṛtā yayā || 72 ||
[Analyze grammar]

atrāntare ca tadbuddhvā kumāro 'vantivardhanaḥ |
nirgataḥ kautukaṃ draṣṭumapaśyattāṃ sa kanyakām || 73 ||
[Analyze grammar]

paśyatas tasya madanavyādhavāgurayā tayā |
dhāvitaś cittahariṇo rājasūnorabadhyata || 74 ||
[Analyze grammar]

sāpi taṃ vīkṣya tadrūpahṛtacittā tadagrahīt |
gajendradantadolāyā avaruhyottarīyakam || 75 ||
[Analyze grammar]

tato meṇṭhādhirūḍhe 'smin gaje sātha nṛpātmajam |
salajjaṃ sānurāgaṃ ca paśyantī svagṛhānagāt || 76 ||
[Analyze grammar]

avantivardhanaḥ so 'pi praśānte gajasaṃbhrame |
tayā hṛtena cittena śūnyo 'yāsītsvamandiram || 77 ||
[Analyze grammar]

tatra saṃtapyamānaś ca tāṃ vinā varakanyakām |
apṛcchad vismṛtārabdhajaladānotsavaḥ sakhīn || 78 ||
[Analyze grammar]

jānītha kasya tanayā kiṃnāmā sā ca kanyakā |
tac chrutvā te vayasyāstaṃ rājaputraṃ babhāṣire || 79 ||
[Analyze grammar]

astīhotpalahastākhyaḥ ko'pi caṇḍālavāṭake |
mātaṅgastattanūjā sā nāmnā suratamañjarī || 80 ||
[Analyze grammar]

satāṃ darśanamātraikaphalaṃ tasyā manoramam |
citrasthitāyā iva tannopabhogakṣamaṃ vapuḥ || 81 ||
[Analyze grammar]

tac chrutvā sa vayasyebhyaḥ kumārastānabhāṣata |
manye na mātaṅgasutā sā divyā kāpi niścitam || 82 ||
[Analyze grammar]

nahi caṇḍālakanyāyāḥ sā tādṛśyākṛtirbhavet |
tadrūpā sā ca bhāryā me na cetsyājjīvitena kim || 83 ||
[Analyze grammar]

iri bruvansa sacivair aśakyavinivāraṇaḥ |
atyarthaṃ tadviyogāgnisaṃtapto 'bhūnnṛpātmajaḥ || 84 ||
[Analyze grammar]

tato 'vantivatī devī nṛpatiḥ pālakas tathā |
pitarau tasya buddhvā tadabhūtāṃ ciramākulau || 85 ||
[Analyze grammar]

kathaṃ vāñchati putro nāvantyajāṃ rājavaṃśajaḥ |
iti cokte tayā devyā sa rājā pālako 'bravīt || 86 ||
[Analyze grammar]

evaṃ dhāvati yaccetastasyāmasmatsutasya tat |
dhruvaṃ kāraṇamātaṅgī kāpi sānyaiva kanyakā || 87 ||
[Analyze grammar]

vakti rajyadarajyadvā kāryākārye satāṃ manaḥ |
atra caiṣā kathā devi na śrutā cenniśamyatām || 88 ||
[Analyze grammar]

prākprasenajito rājñaḥ supratiṣṭhitasaṃjñake |
pure kuraṅgī nāmnābhūdatirūpavatī sutā || 89 ||
[Analyze grammar]

sā jātudyānaniryātā bandhabhraṣṭena hastinā |
uccikṣipe savahanā dhāvitvopari dantayoḥ || 90 ||
[Analyze grammar]

vidrute parivāre 'syāḥ sākrande taṃ gajaṃ prati |
tatrāttakhaḍgaś caṇḍālakumāraḥ ko'py adhāvata || 91 ||
[Analyze grammar]

sa taṃ lūnakaraṃ khaḍgaprahāreṇa mahāgajam |
hatvā tāṃ mocayām āsa pravīro rājakanyakām || 92 ||
[Analyze grammar]

tato milatparijanā sā jagāma svamandiram |
ākṛṣṭahṛdayā tasya vīryasaundaryasaṃpadā || 93 ||
[Analyze grammar]

sa me vāraṇatastrātā bhartā vā mṛtyureva vā |
iti saṃcintayantī ca tasthau tadbirahāturā || 94 ||
[Analyze grammar]

sa caṇḍālakumāro 'pi śanair gatvā nijaṃ gṛham |
tadrūpahṛtacittaḥ sandhyāyaṃstāṃ paryatapyata || 95 ||
[Analyze grammar]

kutrāhamantyajanmāyaṃ kutra sā rājakanyakā |
kākasya rājahaṃsyāś ca kīdṛśaḥ kva samāgamaḥ || 96 ||
[Analyze grammar]

hāsyametac ca śaknomi na vaktuṃ nāpy upekṣitum |
tasmānmaraṇamevātra saṃkaṭe śaraṇaṃ mama || 97 ||
[Analyze grammar]

ityālocya sa gatvā ca niśāyāṃ pitṛkānanam |
snātvā kṛtvā citāmagniṃ prajvālyaiva vyajijñapat || 98 ||
[Analyze grammar]

eva pāvaka viśvātmaṃstvayyātmāhutidānataḥ |
janmāntare 'pi sā bhūyādbhāryā rājasutā mama || 99 ||
[Analyze grammar]

ity uktavantaṃ hutabhujyātmānaṃ kṣeptumudyatam |
prakaṭībhūya sākṣāt taṃ prasanno 'gnir abhāṣata || 100 ||
[Analyze grammar]

mā kṛthāḥ sāhasaṃ bhāryā bhaviṣyati tavaiva sā |
nahi tvaṃ pūrvacaṇḍālo yaś ca tvāṃ vacmi tacchṛṇu || 101 ||
[Analyze grammar]

āste kapilaśarmākhyo nagare 'smin dvijottamaḥ |
tasyānnyagāre pratyakṣaḥ sakāraḥ sanvasāmy aham || 102 ||
[Analyze grammar]

tatra jātvantikaprāptāṃ tatsutāṃ rūpalobhataḥ |
kanyāmakaravaṃ bhāryāṃ varotsāritadūṣaṇām || 103 ||
[Analyze grammar]

tasyaṃ tadaiva jātastvaṃ mama vīryeṇa putraka |
tayā ca lajjayā rathyāmukhe kṣipto 'si tatkṣaṇam || 104 ||
[Analyze grammar]

tatastvaṃ prāpya caṇḍālair ajākṣīreṇa vardhitaḥ |
tadaivaṃ brāhmaṇīgarbhasaṃbhūtastvaṃ mamātmajaḥ || 105 ||
[Analyze grammar]

tato nāstyapavitratvaṃ mattejaḥ saṃbhavasya te |
prāpsyasyeva ca bhāryāṃ tāṃ kuraṅgīṃ rājakanyakām || 106 ||
[Analyze grammar]

ity uktvāntardadhe vahniḥ so 'pi saṃprāptasaṃmadaḥ |
mātaṅgakṛtrimasuto jātāsthaḥ svagṛhaṃ yayau || 107 ||
[Analyze grammar]

tataḥ prasenajidrājā svapne 'gniprerito dadau |
anviṣṭatattvas tasmai tāṃ sutāṃ pāvakasūnave || 108 ||
[Analyze grammar]

evaṃ bhavanti pracchannā divyā devi sadā bhuvi |
tadeṣā kāpi divyaiva nāntyā suratamañjarī || 109 ||
[Analyze grammar]

anyadeva hi tadratnaṃ matsūnoḥ sā ca niścitam |
janmāntarapriyatamā cakṣūrāgopavarṇitā || 110 ||
[Analyze grammar]

evamasmāsu tiṣṭhatsu rājñi bruvati pālake |
avarṇayamahaṃ tatra kaivartīyāmimāṃ kathām || 111 ||
[Analyze grammar]

abhunmalayasiṃhākhyo rājā rājagṛhe purā |
tasya māyāvatītyāsīdrūpeṇāpratimā sutā || 112 ||
[Analyze grammar]

sā krīḍantī madhūdyāne rūpayauvanaśālinā |
kaivartakakumāreṇa dṛṣṭā kenāpi jātucit || 113 ||
[Analyze grammar]

sa ca tāṃ suprahārākhyo dṛṣṭvā smaravaśo 'bhavat |
sādhyāsādhyavicāraṃ hi nekṣate bhavitavyatā || 114 ||
[Analyze grammar]

gatvā ca svagṛhaṃ tyaktvā pāṭhīnāharaṇādi saḥ |
tasthau tadekacittaḥ sañ śayyāyām ujjhitāśanaḥ || 115 ||
[Analyze grammar]

anubandhena pṛṣṭaś ca svābhiprāyaṃ śaśaṃsa saḥ |
mātre rakṣitakānāmnyai sāpi putraṃ tam abhyadhāt || 116 ||
[Analyze grammar]

viṣādaṃ muñca putra tvamāhāraṃ bhaja niścitam |
etatte sādhayāmyeva svayuktyāhamabhīpsitam || 117 ||
[Analyze grammar]

ity uktvāśvāsite tasmiñjātāsthe bhuktabhojane |
matsyānādāya hṛdyānsā yayau rajasutāgṛham || 118 ||
[Analyze grammar]

tatra ceṭībhir ākhyātā sevoddeśātpraviśya sā |
dāśī rakṣitikā tasyai tanmatsyaprābhṛtaṃ dadau || 119 ||
[Analyze grammar]

tenaiva ca krameṇaitaddadatī sā dine dine |
vacanākāṅkṣiṇīṃ cakre tām ārādhya nṛpātmajām || 120 ||
[Analyze grammar]

brūhi vāñchasi yanmattastatkuryām apiduṣkaram |
iti prītātha sāvocattāṃ dāśīṃ rājakanyakā || 121 ||
[Analyze grammar]

tataḥ sā dhīvarī prāha rahastāṃ yācitābhayā |
udyānadṛṣṭāṃ tvāṃ devi vinā klāmyati me sutaḥ || 122 ||
[Analyze grammar]

āśāṃ pradarśya ca mayā prāṇatyāgātsa rakṣyate |
tatkṛpā mayi cettanme sutaṃ sparśena jīvaya || 123 ||
[Analyze grammar]

evaṃ tayoktā kaivartayoṣitā sā nṛpāmajā |
salajjā sānurodhā ca vimṛśyaivam uvāca tām || 124 ||
[Analyze grammar]

guptamānaya taṃ tāvannaktaṃ manmandiraṃ sutam |
tac chrutvaiva prahṛṣṭā sa yayau dāśī sutāntikam || 125 ||
[Analyze grammar]

naktaṃ ca sā yathāśakti svair aṃ racitamaṇḍanam |
tamānināya tadrājakanyāntaḥpuramātmajam || 126 ||
[Analyze grammar]

tatra taṃ rājaputrī sā suprahāraṃ cirotsukam |
has te gṛhītvā śayane kṛtaprītirnyaveśayat || 127 ||
[Analyze grammar]

āśvāsayām āsa ca taṃ klāntāṅgaṃ virahāgninā |
śrīkhaṇḍaśiśirasparśakarasaṃvāhanena sā || 128 ||
[Analyze grammar]

so 'pi tena sudhāsikta iva dāśīsutaściram |
kṛtārthamānī viśrānto jahre sapadi nidrayā || 129 ||
[Analyze grammar]

supte cāsmin nṛpasutā gatvā suṣvāpa sānyataḥ |
yuktirañjitakaivartasutā rakṣitaviplavā || 130 ||
[Analyze grammar]

tato 'sya tatkarasparśavigamapratibodhinaḥ |
hastopanatavibhraṣṭāṃ vallabhāṃ tāmapaśyataḥ || 131 ||
[Analyze grammar]

nidhikumbhīmivātīva daridrasya viṣādinaḥ |
dāśasūnornirāśasya sadyaḥ prāṇā viniryayuḥ || 132 ||
[Analyze grammar]

tadbuddhvāgatya nindantī sātmānaṃ rājakanyakā |
prātastena sahāroḍhuṃ citāṃ vyavasitābhavat || 133 ||
[Analyze grammar]

tato malayasiṃho 'syāḥ pitā buddhvā nṛpo 'tra tat |
etyānivāryāṃ dṛṣṭvaitāmācamyaivaṃ vaco 'bravīt || 134 ||
[Analyze grammar]

yadi satyam ahaṃ bhakto devadeve trilocane |
tan me vadata kartavyaṃ lokapālā yathocitam || 135 ||
[Analyze grammar]

ity uktavantaṃ rājānaṃ divyā vāgevam abravīt |
pūrvabhāryeyametasya dāśayūno bhavatsutā || 136 ||
[Analyze grammar]

grāme nāgasthalākhye hi mahīdharasutaḥ purā |
abhūdbaladharo nāma brāhmaṇo guṇavattaraḥ || 137 ||
[Analyze grammar]

sa gate pitari svargaṃ hṛtavittaḥ svagotrajaiḥ |
virakto bhāryayā sākaṃ jagāma dyunadītaṭam || 138 ||
[Analyze grammar]

dehaṃ tyakṣyannirāhāraḥ sthitas tatra vilokya saḥ |
dāśān bhakṣayato matsyān manasā śraddadhe kṣudhā || 139 ||
[Analyze grammar]

tato 'tra pañcatāṃ yātaṃ tatsaṃkalpakalaṅkitam |
svabhāryā śuddhasaṃkalpā tapaḥsthaiva tamanvagāt || 140 ||
[Analyze grammar]

sa eṣa jātaḥ saṃkalpadoṣāddāśakule dvijaḥ |
bhāryāsya sā ca sutapā jātaiṣā te sutā nṛpa || 141 ||
[Analyze grammar]

tadetaṃ pūrvabhartāraṃ rājanneṣā tvadātmajā |
jīvayatvāyuṣo 'rdhena gatāyuṣamaninditā || 142 ||
[Analyze grammar]

etattapaḥprabhāvāddhi tattīrthapramayāt tathā |
pūto 'yaṃ tava jāmātā bhūtvā rājā bhaviṣyati || 143 ||
[Analyze grammar]

ity ukto divyayā vācā suprahārāya tāṃ sutām |
dattāyurardhāṃ ca dadau tasmai labdhāsave nṛpaḥ || 144 ||
[Analyze grammar]

taddattair bhūmihasyaśvaratnair bhūtvā sa bhūpatiḥ |
suprahāraḥ kṛtī tasthau prāpya bhāryāṃ tadātmajām || 145 ||
[Analyze grammar]

evaṃ prāgjanmasaṃbandhaḥ prāyaḥ prītyai śarīriṇām |
kiṃ caivaṃ caurasaṃbaddhāpy atreyaṃ śrūyatāṃ kathā || 146 ||
[Analyze grammar]

ayodhyāyāmabhūdrājā vīrabāhuriti śrutaḥ |
yo rarakṣa svasaṃtānanirviśeṣaṃ sadā prajāḥ || 147 ||
[Analyze grammar]

kadācit taṃ ca rājānam etya paurā vyajijñapan |
caurā muṣṇanti nagarīm imāṃ pratiniśaṃ prabho || 148 ||
[Analyze grammar]

jāgradbhir api cāsmābhiḥ śakyā lakṣayituṃ na te |
tac chrutvā sthāpayām āsa so 'tra cārān nṛpo niśi || 149 ||
[Analyze grammar]

te 'pi prāpurna yaccaurānna cāśāmyadupadravaḥ |
tena rājā svayaṃ rātrau tadanveṣṭuṃ viniryayau || 150 ||
[Analyze grammar]

ekākī khaḍahastaś ca paribhrāmyansa sarvataḥ |
saṃcarantaṃ dadarśaikaṃ prākāropari pūruṣam || 151 ||
[Analyze grammar]

bhayāllaghupadanyāsaṃ kākacañcalalocanam |
mṛgārim iva paśyantaṃ muhurvalitakaṃdharam || 152 ||
[Analyze grammar]

vikoṣāsiviniryātair lakṣitaṃ khaḍgaraśmibhiḥ |
tāraratnāpahārārtham iva seraṇa rajjubhiḥ || 153 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭvā cācintayadrājā cauro 'yaṃ vedmi niścitam |
dhruvamekacareṇeyaṃ muṣyate 'nena me purī || 154 ||
[Analyze grammar]

ityālocya nṛpaścauraṃ caturastam upāgamat |
cauro 'pi sa tamaprākṣītsaśaṅkaṃ ko bhavāniti || 155 ||
[Analyze grammar]

tato rājābravīdetaṃ bahuvyasanadurbharaḥ |
ahaṃ sāhasikaścaurastvaṃ ca me brūhi ko bhavān || 156 ||
[Analyze grammar]

cauro 'pyuvācaikacarastaskaro 'haṃ mahādhanaḥ |
tadehi madgṛhaṃ yāvaddhanecchāṃ pūrayāmi te || 157 ||
[Analyze grammar]

tac chrutvā dasyunā tena samaṃ rājā tatheti saḥ |
yayau vanāntas tadveśma kṣmātale khātanirmitam || 158 ||
[Analyze grammar]

adhiṣṭhitaṃ varastrībhir bhūriratnaprakāśitam |
sadā navopabhogaṃ ca bhujaṃganagaropamam || 159 ||
[Analyze grammar]

tato garbhagṛhaṃ tasmin praviṣṭe taskare nṛpam |
bāhyasthānasthitaṃ dāsī tam ekā sakṛpābhyadhāt || 160 ||
[Analyze grammar]

kvāsi praviṣṭo niryāhi śīghraṃ viśvastaghātakaḥ |
hanyādekacaro hi tvāṃ pratibhedabhayādayam || 161 ||
[Analyze grammar]

tac chrutvā nirgato rājā drutaṃ gatvā svamandiram |
senāpatiṃ samāhūya sasainyaḥ punarāyayau || 162 ||
[Analyze grammar]

āgatya ruddhvā tadveśma śūrānantaḥ praveśya ca |
hṛtārthasaṃcayaṃ cauramavaṣṭabhyānināya tam || 163 ||
[Analyze grammar]

gatāyāṃ niśi tenātha sa rājñādiṣṭanigrahaḥ |
cauro vipaṇimadhyena vadhyabhūmimanīyata || 164 ||
[Analyze grammar]

nīyamānaṃ ca taṃ tatra dṛṣṭvā dṛṣṭyanurāgiṇī |
vaṇiksutaikā pitaraṃ tatkṣaṇaṃ svam abhāṣata || 165 ||
[Analyze grammar]

yo 'yaṃ vadhyabhuvaṃ tāta nīyate dattaḍiṇḍimaḥ |
asau cet syān na me bhartā tan mṛtāṃ viddhi mām iti || 166 ||
[Analyze grammar]

vīkṣyātha durnivārāṃ tāṃ gatvā bhūpaṃ sa tatpitā |
dravyakoṭyāpi caurasya tasya muktimayācata || 167 ||
[Analyze grammar]

bhūpo 'pi tasmai vaṇije cukrodha na tu taskaram |
taṃ mumocāvilambyaiva śūlāyāṃ taṃ nyaveśayat || 168 ||
[Analyze grammar]

tataḥ sā vāmadattākhyā vaṇikkanyā kalevaram |
caurasyādāya tasyāgniṃ praviveśānurāgataḥ || 169 ||
[Analyze grammar]

evaṃ prāgjanmasaṃbandhaparāyat teṣu jantuṣu |
bhāvi ko vastv atikrāmet ko vā kiṃ kasya vārayet || 170 ||
[Analyze grammar]

tasmātputrasya te kāpi pūrvasaṃbandhanirmitā |
avantivardhanasyaiṣā rājansuratamañjarī || 171 ||
[Analyze grammar]

anyathā kathametasya rājasūnoḥ sujanmanaḥ |
mātaṅgyāmiha tasyāṃ syādabhiṣvaṅgo 'yamīdṛśaḥ || 172 ||
[Analyze grammar]

tasmādutpalahastaḥ sa mātaṅgastatpitā prabho |
tāṃ sutāṃ yācyatāṃ tāvat paśyāmaḥ kiṃ bravītyasau || 173 ||
[Analyze grammar]

evam ukto mayā rājā pālakaḥ prāhiṇottadā |
dūtānutpalahastāya tāṃ kanyāṃ tatra yācitum || 174 ||
[Analyze grammar]

sa ca tair yācito dūtair mātaṅgo nijagāda tān |
etanme 'bhimataṃ kiṃ tu yo bhojayati madgṛhe || 175 ||
[Analyze grammar]

aṣṭādaśasahasrāṇi viprāṇāṃ puravāsinām |
tasmai mayāsau dātavyā sutā suratamañjarī || 176 ||
[Analyze grammar]

etac chrutvā vacas tasya sapratijñaṃ tathaiva te |
āgatya dūtā rājñe tatpālakāya nyavedayan || 177 ||
[Analyze grammar]

etatsakāraṇaṃ matvā saṃghāṭya brāhmaṇān puri |
ujjayinyāṃ samākhyātavṛttāntaḥ kṣitipo 'bravīt || 178 ||
[Analyze grammar]

bhuṅgdhvamutpalahas tasya mātaṅgasyeha veśmani |
aṣṭādaśasahasrāṇi yūyaṃ neccheyamanyathā || 179 ||
[Analyze grammar]

ity uktā bhūbhṛtā bhītāścaṇḍālānnāc ca te dvijāḥ |
kartavyamūḍhāḥ saṃśritya mahākālaṃ vyadhustapaḥ || 180 ||
[Analyze grammar]

annamutpalahas tasya gṛhe bhuṅgdhvamaśaṅkitāḥ |
vidyādharo hy ayaṃ nāyaṃ caṇḍālaḥ sakuṭumbakaḥ || 181 ||
[Analyze grammar]

iti svapne samādiṣṭā viprāste tena śaṃbhunā |
utthāya gatvā rājñe tadākhyāya punarabruvan || 182 ||
[Analyze grammar]

caṇḍālavāṭād anyatra śuddham annaṃ pacatv asau |
rājann utpalahasto 'tra tatas tadbhuñjmahe vayam || 183 ||
[Analyze grammar]

tac chrutvotpalahas tasya rājā so 'nyaṃ gṛhaṃ vyadhāt |
prītaś ca kārubhiḥ śuddhaistatrāsyānnamapācayat || 184 ||
[Analyze grammar]

snāte cotpalahas te 'smiñ śuddhavastre puraḥ sthite |
tatrāṣṭādaśabhir bhuktaṃ sahasrair agrajanmanām || 185 ||
[Analyze grammar]

bhukteṣu teṣu copetya rājānaṃ rāṣṭrasaṃnidhau |
praṇamyotpalahasto 'sau pālakaṃ tam abhāṣata || 186 ||
[Analyze grammar]

abhavadgaurimuṇḍākhyo dhuryāṃ vidyādhareśvaraḥ |
mataṅgadevanāmāhaṃ tasyābhūvaṃ samāśritaḥ || 187 ||
[Analyze grammar]

asyāṃ suratamañjaryāṃ sutāyāṃ mama bhūpate |
utpannāyāṃ sa māṃ guptaṃ gaurimuṇḍo 'bravīdidam || 188 ||
[Analyze grammar]

naravāhanadattākhyo yo 'yaṃ vatseśvarātmajaḥ |
bhaviṣyaccakravartīha so 'smākaṃ kathyate suraiḥ || 189 ||
[Analyze grammar]

tadyāvac cakravartitvaṃ na prāptaḥ kaṇṭakaḥ sa naḥ |
tāvat svamāyayā gatvā taṃ nipātaya mā ciram || 190 ||
[Analyze grammar]

ityahaṃ gaurimuṇḍena pāpena preritastadā |
tadarthaṃ nabhasā gacchan puro 'paśyaṃ maheśvaram || 191 ||
[Analyze grammar]

sa māṃ sadyo 'śapatkruddhaḥ kṛtvā huṃkāramīśvaraḥ |
mahātmani jane pāpa kathaṃ pāpaṃ cikīrṣasi || 192 ||
[Analyze grammar]

tadanenaiva dehena bhāryāduhitṛsaṃyutaḥ |
gacchojjayinyāṃ caṇḍālamadhye nipata durmate || 193 ||
[Analyze grammar]

aṣṭādaśasahasrāṇi viprāṇāṃ puravāsinām |
tanayādānaśulkena yadā te bhojayiṣyati || 194 ||
[Analyze grammar]

gṛheṣu kaścic chāpasya tadāntas te bhaviṣyati |
dātavyā ca tvayā tasmai sutā tacchulkadāyine || 195 ||
[Analyze grammar]

ity uktvāntarhite śaṃbhāveṣo 'smi patitastadā |
anyeṣūtpalahastākhyo na ca taiḥ saṃkaro mama || 196 ||
[Analyze grammar]

adya śāntaḥ sa śāpo me tvatputrasya prasādataḥ |
tanmayeyaṃ sutā dattā tasmai suratamañjarī || 197 ||
[Analyze grammar]

idānīṃ caiṣa gacchāmi nijaṃ vaidyādharaṃ padam |
naravāhanadattasya sevārthaṃ cakravartinaḥ || 198 ||
[Analyze grammar]

ity uktvaivārpitasutaḥ khamutpattyāṅganāyutaḥ |
āgānmataṅgadevo 'sau deva tvaccaraṇāntikam || 199 ||
[Analyze grammar]

rājāpi pālako jñātatattvo hṛṣṭastato vyadhāt |
tasyāḥ suratamañjaryā vivāhaṃ svasutasya ca || 200 ||
[Analyze grammar]

tatputro 'pi ca tāṃ bhāryāṃ prāpya vidyādharīmabhūt |
manorathādhikāvāptikṛtārtho 'vantivardhanaḥ || 201 ||
[Analyze grammar]

ekadā ca kumāro 'sau supto harmye samaṃ tayā |
niśākṣaye prabuddhastāmakasmānnaikṣata priyām || 202 ||
[Analyze grammar]

vicitya caitām aprāpya tathā krandannatapyata |
yathopetya pitāpyasya rājābhūdbhṛśavihvalaḥ || 203 ||
[Analyze grammar]

rakṣiteyaṃ purī nāsyāṃ niśāyāṃ praviśetparaḥ |
dhruvaṃ hṛtā sā kenāpi pāpenākāśacāriṇā || 204 ||
[Analyze grammar]

ityādyasmāsu jalpatsu militeṣv atra tatkṣaṇam |
vidyādharo dhūmaśikho yauṣmāko 'vātaraddivaḥ || 205 ||
[Analyze grammar]

teneha so 'yamānītaḥ kumāro 'vantivardhanaḥ |
ahaṃ cākhyāya vṛttāntaṃ mārgitaḥ pālakānnṛpāt || 206 ||
[Analyze grammar]

saiṣā cātra sthitā pitrā samaṃ suratamañjarī |
vṛttānta īdṛśaścāsyā devo jānātyataḥ param || 207 ||
[Analyze grammar]

itthaṃ pālakamantrini kathayitvā bharatarohake virate |
naravāhanadattāgre mataṅgadevaṃ sabhāsado 'pṛcchan || 208 ||
[Analyze grammar]

kasmai bhavatā dattā brūhi tvaṃ suratamañjarīyamiti |
so 'pyāha sma mayaiṣā dattaivāvantivardhanāyeti || 209 ||
[Analyze grammar]

tvaṃ brūhi harasi kasmādetāmiti cetyako 'tha taiḥ pṛṣṭaḥ |
ādau mahyaṃ mātrā vācā datteyamityavādītsaḥ || 210 ||
[Analyze grammar]

sati janake kā mātā taddāne 'py asti ko 'tra tava sākṣī |
tadiyaṃ paradārāste pāpeti tamūcurityakaṃ sabhyāḥ || 211 ||
[Analyze grammar]

iti taiś ca niruttarīkṛtasya prasabhaṃ nigrahamityakasya tasya |
naravāhanadattacakravartī kupito durvinayātsamādideśa || 212 ||
[Analyze grammar]

asyaikametamaparādhamiha kṣamasva syālo hi te madanavegasutaḥ kilāsau |
ityarthito munivarair atha kaśyapādyai rājā kathaṃcidapabhartsya sa taṃ mumoca || 213 ||
[Analyze grammar]

tam apica mātulaputraṃ nijapatnyāvantivardhanaṃ yuktam |
vāyupathahastanihitaṃ sacivayutaṃ prāhiṇotsvapurīm || 214 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Kathasaritsagara Chapter 2

Cover of edition (2014)

The Ocean of Story
by C.H. Tawney (2014)

Being C.H. Tawney's Translation of Somadeva's Katha Sarit Sagara (Kathasaritsagara): (Ten Volumes)

Buy now!
Cover of edition (2005)

Kathasaritsagar
by Kedarnath Sharma Saraswat (2005)

The Only Edition with the Sanskrit Text and its Hindi Translation (An Old and Rare Book) Set of 3 Vol.

Buy now!
Cover of edition (2013)

Kathasaritsagara of Somadeva Bhatta (Sanskrit Text Only)
by Vasudeva Laksmana Sastri (2013)

Buy now!
Cover of edition (1995)

Katha Sarit Sagar in Marathi
by H. A Bhave (1995)

Set of 5 Volumes; Published by Varada Books, Pune. 2256 pages (Throughout B/W Illustrations).

Buy now!
Cover of edition (2014)

Katha Sarit Sagara (Tamil)
by S. V. Ganapati (எஸ். வி. கணபதி) (2014)

[கதா சரித் சாகரம்] Published by Alliance Publications.

Buy now!
Cover of Bengali edition

Galpa Shono
by Abhijit Chattopadhyay (2014)

[গল্প শোনো] Galpa Shono: Bengali Translation of 'Suno Kahani From Katha Sarit Sagar'; 9788126015436; Published by Sahitya Akademi, Delhi.

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: