Kathasaritsagara [sanskrit]

by C. H. Tawney | 2014 | 226,424 words | ISBN-13: 9789350501351

The Sanskrit edition of the Kathasaritsagara referencing the English translation and grammatical analysis. Written by Somadeva and dating from the 12th century, the Kathasaritsagara (or Katha-sarit-sagara) represents an epic legend narrating the adventures of Naravahanadatta as he strives to become the destined emperor of the Vidyadharas. Alternative titles: (Kathāsaritsāgara, कथासरित्सागर, Kathā-sarit-sāgara)

Chapter 33

namo vighnajite yasya jānudeśe vivartate |
kumbhasrasteva nakṣatramālā rātriṣu nṛtyataḥ || 1 ||
[Analyze grammar]

tataḥ kathāvasāne sa mārgamadhyātsamutthitaḥ |
mṛgāṅkadatto muditaḥ prāptavikramakesarī || 2 ||
[Analyze grammar]

guṇākareṇa sahitas tathā vimalabuddhinā |
savicitrakatho bhīmaparākramasamanvitaḥ || 3 ||
[Analyze grammar]

pracaṇḍaśaktiyuktaś ca śrutadhidvijasaṃgataḥ |
prāptaśeṣānvicinvānaḥ śāpaviśleṣitānsakhīn || 4 ||
[Analyze grammar]

śaśāṅkavatyāḥ saṃprāptyai prāgevojjayinīṃ prati |
gantuṃ pravṛttaḥ punarapyuccacālātmanāṣṭamaḥ || 5 ||
[Analyze grammar]

kramātprāpa ca sa grīṣmaśuṣkatoyāmapādapām |
aṭavīṃ caṇḍamārtaṇḍatāpasaṃtaptavālukām || 6 ||
[Analyze grammar]

tasyāṃ vrajansa sacivānrājaputro jagāda tān |
paśyataiṣāṭavī kīdṛgdurgamāyatabhair avā || 7 ||
[Analyze grammar]

eṣā hi vibhraṣṭapathā janatyaktā nirāśrayā |
udyadduḥkhānalajvālevābhir marumarīcibhiḥ || 8 ||
[Analyze grammar]

vikīrṇarūkṣakeśeva tṛṇair ucchuṣkamarmaraiḥ |
siṃhavyāghrādivitrāsasaromāñceva kaṇṭakaiḥ || 9 ||
[Analyze grammar]

rudatīvātapaklāntajalākāṅkṣīmṛgāravaiḥ |
tadeṣā tvarayāsmābhir laṅghanīyā viśaṅkaṭā || 10 ||
[Analyze grammar]

ityūcivān sa taiḥ sārdhaṃ sacivaiḥ kṣuttṛṣārditaiḥ |
drutaṃ mṛgāṅkadattastāmaṭavīmudalaṅghayat || 11 ||
[Analyze grammar]

dadarśa cāgre sumahatsvacchaśītajalair bhṛtam |
saro 'rkatāpagalitasyāmṛtāṃśoriva dravaiḥ || 12 ||
[Analyze grammar]

digantavyāpivistāraṃ pratibimbamivātmanaḥ |
draṣṭuṃ trailokyalakṣmyeva vihitaṃ maṇidarpaṇam || 13 ||
[Analyze grammar]

dhārtarāṣṭrakṛtakṣobhaṃ vicitrārjunavibhramam |
viśrāntikṛtsvādurasaṃ bhāratānukṛtiṃ dadhat || 14 ||
[Analyze grammar]

upakaṇṭhamilannīlakaṇṭhapītaviṣottamam |
acyutāśritalakṣmīkaṃ manthakālābdhisaṃnibham || 15 ||
[Analyze grammar]

sūryaraśmibhir aprāptagambhīraśiśirāntaram |
anantapadmanilayaṃ pātālam iva bhūmigam || 16 ||
[Analyze grammar]

tasya tīre ca sarasaḥ paścime sa vyalokayat |
rājaputraḥ sasacivo mahāntaṃ divyapādapam || 17 ||
[Analyze grammar]

vātāndolitavistāriśākhābhujakadambakam |
mūrdhalagnābhrasaritaṃ nṛtyantam iva śaṃkaram || 18 ||
[Analyze grammar]

atyunnatena śirasā vyomapṛṣṭhāvagāhinā |
kautukānnandanodyānaśobhāṃ draṣṭumivodyatam || 19 ||
[Analyze grammar]

śobhamānaṃ phalair divyarasaiḥ śākhāvalambibhiḥ |
kalpadrumaṃ surānaddhaiḥ pīyūṣakalaśair iva || 20 ||
[Analyze grammar]

mā māṃ yathā tathā kaś citsprākṣīditi khagāravaiḥ |
vyāharantam iva preṅkhatpallavāgrakaraṃ muhuḥ || 21 ||
[Analyze grammar]

yāvan mṛgāṅkadattas taṃ sa nirvarṇayati prabhuḥ |
tāvat tanmantriṇas tasmin pradhāvya kṣuttṛṣārditāḥ || 22 ||
[Analyze grammar]

phalāni bhoktumārūḍhās tasya dṛṣṭvaiva tāni te |
phalatvaṃ ṣaḍapi prāptā mānuṣā apyaśaṅkitam || 23 ||
[Analyze grammar]

tato mṛgāṅkadattastānapaśyanvihvalaḥ sakhīn |
ekaikaṃ sa tarau tatra nāmagrāhamaśabdayat || 24 ||
[Analyze grammar]

yadā dadurna vacanaṃ na cādṛśyanta te kva cit |
tadā hā hā hato 'smīti nair āśyavidhuraṃ vadan || 25 ||
[Analyze grammar]

sa rājaputro nyapatanmūrcchito 'tra mahītale |
drumānārūḍhapārśvasthakevalaśrutadhidvijaḥ || 26 ||
[Analyze grammar]

śrutadhiḥ sa ca viprastam uvācāśvāsya tatkṣaṇam |
kṛtaprajño 'pi kiṃ deva tyaktadhair yo 'vasīdasi || 27 ||
[Analyze grammar]

aśnute hi sa kalyāṇaṃ vyasane yo na muhyati |
nāgaśāpaviyuktān kiṃ naitān saṃprāptavān asi || 28 ||
[Analyze grammar]

tathaiva punarapyetānmantriṇo 'nyāṃś ca lapsyase |
śaśāṅkavatyā saṃyogo 'py acirātte bhaviṣyati || 29 ||
[Analyze grammar]

evaṃ śrutadhinoktaḥ sanrājaputro jagāda saḥ |
kuta etadidaṃ dhātrā nāśāyāsūtritaṃ hi naḥ || 30 ||
[Analyze grammar]

kvānyathā niśi vetālaḥ kva ca bhīmaparākramaḥ |
kva śaśāṅkavatījñānaṃ tatsaṃvādaprasaṅgataḥ || 31 ||
[Analyze grammar]

tāṃ ca prāptumayodhyāyāḥ kva cāsmākaṃ vinirgamaḥ |
vindhyāṭavyāṃ kva cānyonyaviyogo nāgaśāpataḥ || 32 ||
[Analyze grammar]

tataḥ katipayānāṃ naḥ kramaśaḥ kva ca saṃgamaḥ |
kva cādhunā viyogo 'yamiṣṭatyāgaḥ punaḥ sakhe || 33 ||
[Analyze grammar]

te hi vṛkṣe 'tra bhūtena grastāstaiś ca vinā mama |
kā śaśāṅkavatī kiṃ ca jīvitaṃ tadalaṃ bhramaiḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

ity ūcivāñ śucā so 'tra sarasy ātmānam ujjhitum |
mṛgāṅkadatta uttasthau śrutadhau vārayaty api || 35 ||
[Analyze grammar]

tāvadvāgatra gaganāduccacārāśarīriṇī |
mā putra sāhasaṃ kārṣīḥ sarvaṃ svantaṃ hi bhāvi te || 36 ||
[Analyze grammar]

asmin gaṇapatir devaḥ svayaṃ vasati pādape |
sa ca tvatsacivair etair adyājñānād vimānitaḥ || 37 ||
[Analyze grammar]

te hy aśuddhā anācāntā akṣālitakarāṅghrayaḥ |
kṣudhārtāstannivāse 'sminnārūḍhāḥ phalalipsavaḥ || 38 ||
[Analyze grammar]

tataḥ spṛṣṭeṣu teṣv atra phalatām eva te gatāḥ |
yaccittāstadgatiṃ gacchantviti vighneśaśāpataḥ || 39 ||
[Analyze grammar]

anye 'pi ye tvatsacivāścatvāras te pathāmunā |
āgatā evamevāsminnārūḍhāḥ phalatāṃ gatāḥ || 40 ||
[Analyze grammar]

tasmādārādhayaitaṃ tvaṃ tapobhir gaṇanāyakam |
etatprasādāt sarveṣṭasiddhis tava bhaviṣyati || 41 ||
[Analyze grammar]

ity uktaḥ sa sudhāsārasṛjevākāśato girā |
mṛgāṅkadatto jātāstho dehatyāgānnyavartata || 42 ||
[Analyze grammar]

kṛtvā ca sarasi snānaṃ tarau tasmin gaṇādhipam |
arcayitvojjhitāhāras tam astauṣīt kṛtāñjaliḥ || 43 ||
[Analyze grammar]

jaya nijatāṇḍavaḍambaramardabharanyañcitena bhuvanena |
samahīśailavanena praṇamyamāneśa gajavadana || 44 ||
[Analyze grammar]

jaya sasurāsuramānuṣabhuvanatrayapūjitāṅghrikamalayuga |
varavividhasiddhinirbharanidhāna kumbhopamākāra || 45 ||
[Analyze grammar]

jaya yugapaduditacaṇḍadvādaśadinakṛtpradīptatejaska |
haraharisurapatidurjayaditijakulākālakalpānta || 46 ||
[Analyze grammar]

jaya bhaktavṛjinavāraṇa līlānīrājanolmukeneva |
paraśuvareṇa virājitakaratalakalitānalajvāla || 47 ||
[Analyze grammar]

abhimatasiddhyai bhartustripurāvajaye gaṇeśa gauryāpi |
yaḥ pūjito 'si taṃ tvāṃ śrito 'smi śaraṇaṃ namas te 'stu || 48 ||
[Analyze grammar]

iti saṃstutavighneśo nirāhāraḥ kuśāstare |
mṛgāṅkadatto 'naiṣīttāṃ rātriṃ tasya tarostale || 49 ||
[Analyze grammar]

tathaivaikādaśāhāni śrutadhau paricārake |
vighneśārādhanaparo rājaputro nināya saḥ || 50 ||
[Analyze grammar]

dvādaśe 'hni niśi svapne taṃ jagāda gaṇeśvaraḥ |
vatsa tuṣṭo 'smi te muktaśāpān prāpsyasi mantriṇaḥ || 51 ||
[Analyze grammar]

gatvā ca taiḥ samaṃ prāpya tāṃ śaśāṅkavatīṃ kramāt |
pratyāvṛtya svanagarīṃ pṛthvīrājyaṃ kariṣyasi || 52 ||
[Analyze grammar]

evaṃ gaṇeśvarādiṣṭaḥ prabuddhaḥ sa niśākṣaye |
mṛgāṅkadattaḥ svapnaṃ taṃ dṛṣṭaṃ śrutadhaye 'bhyadhāt || 53 ||
[Analyze grammar]

tenābhinanditaḥ prātaḥ snātvābhyarcya vināyakam |
tadvāsavṛkṣaṃ taṃ yāvatkurute sa pradakṣiṇam || 54 ||
[Analyze grammar]

tāvat samaṃ tarostasmādavatīrya daśāpi te |
phalatvamuktāḥ sacivā nipetus tasya pādayoḥ || 55 ||
[Analyze grammar]

vyāghrasenas tathā sthūlabāhurmeghabalo 'pi ca |
dṛḍhamuṣṭiścaturthaś ca ṣaṭ cādau ye 'tra varṇitāḥ || 56 ||
[Analyze grammar]

tataḥ sa sakalānsamaṃ sapadi mantriṇaḥ prāpya tān dṛśākulitayā girā pramadamantharārambhayā |
nareśvarasuto 'dhikapraṇayam ekam ekaṃ muhur dadarśa pariṣasvaje tad anu saṃbabhāṣe kṛtī || 57 ||
[Analyze grammar]

te 'pi navendukṣāmaṃ kṛtatapasaṃ vīkṣya taṃ prabhuṃ sāsrāḥ |
śrutadhinigaditayathārthāḥ praśaśaṃsurnārthavantamātmānam || 58 ||
[Analyze grammar]

atha tatra sa tair mṛgāṅkadattaḥ sarasi kṛtāplavanādibhiḥ sahaiva |
sacivaiḥ sukhapāraṇaṃ saharṣo vidadhe labdhadhṛtiḥ svakāryasiddhyai || 59 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Kathasaritsagara Chapter 33

Cover of edition (2014)

The Ocean of Story
by C.H. Tawney (2014)

Being C.H. Tawney's Translation of Somadeva's Katha Sarit Sagara (Kathasaritsagara): (Ten Volumes)

Buy now!
Cover of edition (2005)

Kathasaritsagar
by Kedarnath Sharma Saraswat (2005)

The Only Edition with the Sanskrit Text and its Hindi Translation (An Old and Rare Book) Set of 3 Vol.

Buy now!
Cover of edition (2013)

Kathasaritsagara of Somadeva Bhatta (Sanskrit Text Only)
by Vasudeva Laksmana Sastri (2013)

Buy now!
Cover of edition (1995)

Katha Sarit Sagar in Marathi
by H. A Bhave (1995)

Set of 5 Volumes; Published by Varada Books, Pune. 2256 pages (Throughout B/W Illustrations).

Buy now!
Cover of edition (2014)

Katha Sarit Sagara (Tamil)
by S. V. Ganapati (எஸ். வி. கணபதி) (2014)

[கதா சரித் சாகரம்] Published by Alliance Publications.

Buy now!
Cover of Bengali edition

Galpa Shono
by Abhijit Chattopadhyay (2014)

[গল্প শোনো] Galpa Shono: Bengali Translation of 'Suno Kahani From Katha Sarit Sagar'; 9788126015436; Published by Sahitya Akademi, Delhi.

Buy now!
Let's grow together!

I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased sources, definitions and images. Your donation direclty influences the quality and quantity of knowledge, wisdom and spiritual insight the world is exposed to.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: