Kathasaritsagara [sanskrit]

by C. H. Tawney | 2014 | 226,424 words | ISBN-13: 9789350501351

The Sanskrit edition of the Kathasaritsagara referencing the English translation and grammatical analysis. Written by Somadeva and dating from the 12th century, the Kathasaritsagara (or Katha-sarit-sagara) represents an epic legend narrating the adventures of Naravahanadatta as he strives to become the destined emperor of the Vidyadharas. Alternative titles: (Kathāsaritsāgara, कथासरित्सागर, Kathā-sarit-sāgara)

Chapter 8

tato 'nyedyuḥ punarnaktaṃ nijavāsagṛhe sthitam |
naravāhanadattaṃ taṃ dayitāprāptisotsukam || 1 ||
[Analyze grammar]

vatseśvarasutaṃ mantrī tanniyogāt sa gomukhaḥ |
vinodayan kathās tasya kramād evam avarṇayat || 2 ||
[Analyze grammar]

babhūva devaśarmākhyo brāhmaṇo nagare kva cit |
tasyābhūd devadatteti gehinī sadṛśānvayā || 3 ||
[Analyze grammar]

dhṛtagarbhā ca sā tasya kālena suṣuve sutam |
daridro 'pi sa taṃ mene nidhiṃ labdham iva dvijaḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

sūtakānte ca sā tasya bhāryā snātumagānnadīm |
devaśarmā sa tasthau tu gṛhe rakṣansutaṃ śiśum || 5 ||
[Analyze grammar]

tāvadāhvāyikā tasya rājāntaḥpurato drutam |
ceṭikā brāhmaṇasyāgātsvastivācanajīvinaḥ || 6 ||
[Analyze grammar]

tataḥ sa dakṣiṇālobhānnakulajṃ rakṣakaṃ śiśoḥ |
sthāpayitvā yayau gehe ciramābālyavardhitam || 7 ||
[Analyze grammar]

tasmin gate 'trākasmāc ca śiśos tasyāntikāgatam |
sarpam ālokya nakulaḥ svāmibhaktyā jaghāna tam || 8 ||
[Analyze grammar]

atha taṃ devaśarmāṇamāgataṃ vīkṣya dūrataḥ |
sarpāsrasikto nakulo hṛṣṭo 'sya niragātpuraḥ || 9 ||
[Analyze grammar]

sa devaśarmā tadrūpaṃ taṃ dṛṣṭvaivāśmanāvadhīt |
dhruvaṃ sa bālaḥ putro me hato 'neneti saṃbhramāt || 10 ||
[Analyze grammar]

praviśya cāntar dṛṣṭvā taṃ bhujagaṃ nakulāhatam |
jīvantaṃ ca sthitaṃ bālaṃ brāhmaṇo 'ntar atapyata || 11 ||
[Analyze grammar]

avicāryopakārī sa nakulaḥ kiṃ hatastvayā |
ity upālabhatāyātā bhāryāpi tadavetya tam || 12 ||
[Analyze grammar]

tasmān na buddhimān kuryāt sahasā deva kiṃcana |
sahasā ceṣṭamāno hi hanyate lokayor dvayoḥ || 13 ||
[Analyze grammar]

kurvaṃścāvidhinā karma virodhiphalamaśnute |
tathā ca vāyunākrāntadehaḥ ko 'py abhavatpumān || 14 ||
[Analyze grammar]

bastyarthamauṣadhaṃ dattvā babhāṣe jātu taṃ bhiṣak |
tvaṃ peṣayaitatsvagṛhaṃ gatvā yāvadupaimy aham || 15 ||
[Analyze grammar]

evam uktvā gato vaidyo yāvac cirayati kṣaṇam |
tāvattadauṣadhaṃ piṣṭvā mūrkho 'sau vāriṇāpibat || 16 ||
[Analyze grammar]

utpannavyapadaṃ tena tamāgatya bhiṣaktataḥ |
sa dattvā vamanaṃ kṛcchrānmṛtakalpamajīvayat || 17 ||
[Analyze grammar]

bastyauṣadhaṃ gude mūrkha dīyate na tu pīyate |
ahaṃ pratīkṣitaḥ kiṃ netyupālabhyata tena saḥ || 18 ||
[Analyze grammar]

itīṣṭam apy aniṣṭāya jāyate 'vidhinā kṛtam |
tasmānna vidhimutsṛjya prājñaḥ kurvīta kiṃcana || 19 ||
[Analyze grammar]

aprekṣāpūrvakārī ca nindyate 'vadyakṛtkṣaṇāt |
tathā ca kutracitkaścijjaḍabuddhirabhūtpumān || 20 ||
[Analyze grammar]

tasya deśāntaraṃ jātu gacchato 'nvāgataḥ sutaḥ |
aṭavyāṃ vāsite cārthe viveśa viharanvanam || 21 ||
[Analyze grammar]

pāṭito markaṭaiḥ so 'tra kṛcchrājjīvannupetya tam |
ṛkṣānabhijñaḥ pitaraṃ pṛcchantamavadajjaḍaḥ || 22 ||
[Analyze grammar]

vane 'smi pāṭitaḥ kaiścillomaśaiḥ phalabhakṣibhiḥ |
tac chrutvā krodhakṛṣṭāsistatpitā tadvanaṃ yayau || 23 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭvā phalāny ādadānāñ jaṭilāṃs tatra tāpasān |
so 'bhyadhāvatkṣato 'mībhiḥ suto me lomaśair iti || 24 ||
[Analyze grammar]

ṛkṣaiste pāṭitaḥ putro maddṛṣṭair mā vadhīrmunīn |
ityavāryata pānthena tadvadhātso 'tha kenacit || 25 ||
[Analyze grammar]

tataḥ sa daivād uttīrṇaḥ pātakāt sārtham āgataḥ |
tan na jātucidaprekṣāpūrvakārī bhaved budhaḥ || 26 ||
[Analyze grammar]

kimanyatsarvadā bhāvyaṃ jantunā kṛtabuddhinā |
lokopahasitāḥ śaśvatsīdantyeva hy abuddhayaḥ || 27 ||
[Analyze grammar]

tathā ca nirdhanaḥ kaś citprāptavānadhvani vrajan |
sārthavāhasya kasyāpi cyutāṃ hemabhṛtāṃ dṛtim || 28 ||
[Analyze grammar]

sa mūḍhastāṃ gṛhītvaiva na jagāmānyato 'pi ca |
sthitvā tatraiva saṃkhyātumārebhe hema tac ca tat || 29 ||
[Analyze grammar]

tāvat smṛtvā hayārūḍhaḥ pratyāgatya sa satvaram |
sārthavāho 'sya hṛṣṭasya hemabhastrāṃ jahāra tām || 30 ||
[Analyze grammar]

tataḥ sa dṛṣṭanaṣṭārthaḥ śocan prāyād adhomukhaḥ |
prāpto 'py arthaḥ kṣaṇād eva hāryate mandabuddhinā || 31 ||
[Analyze grammar]

kaścic ca pārvaṇaṃ candraṃ didṛkṣuḥ kenacijjaḍaḥ |
aṅgulyabhimukhaṃ paśyetyūce dṛṣṭanavendunā || 32 ||
[Analyze grammar]

sa hitvā gaganaṃ tasyaivāṅguliṃ tāṃ vilokayasn |
tasthau na cendumadrākṣīdadrākṣīddhasato janān || 33 ||
[Analyze grammar]

prajñayā sādhyate 'sādhyaṃ tathā ca śrūyatāsṃ kathā |
kācid grāmāntaraṃ nārī gantuṃ prāvartataikakā || 34 ||
[Analyze grammar]

pathi sā ca jighṛkṣantamakasmādetya vānaram |
vañcayantī muhurvṛkṣaṃ saṃśritā paryavartata || 35 ||
[Analyze grammar]

sa taṃ tasyāstaruṃ mūḍho bhujābhyāṃ kapirāvṛṇot |
sāpy asya bāhū hastābhyāṃ tatraivāpīḍayattarau || 36 ||
[Analyze grammar]

tāvac ca tasmin niḥspande jātakrodhe ca vānare |
pathā tenāgataṃ kaṃcid ābhīraṃ strī jagāda sā || 37 ||
[Analyze grammar]

mahābhāga gṛhāṇemaṃ kṣaṇaṃ bāhvoḥ plavaṃgamam |
yāvadvastraṃ ca veṇīṃ ca visrastāṃ saṃvṛṇomy aham || 38 ||
[Analyze grammar]

evaṃ karomi bhajase yadi māmiti tena sā |
uktānumene tāvattatso 'tha taṃ kapimagrahīt || 39 ||
[Analyze grammar]

tato 'sya kṣurikāṃ kṛṣṭvā sā strī hatvā ca taṃ kapim |
ekāntamehīty uktvā tamābhīraṃ dūramānayat || 40 ||
[Analyze grammar]

militeṣv atha sārtheṣu taṃ vihāyaiva taiḥ saha |
sā jagāmepsitagrāmaṃ prajñārakṣitaviplavā || 41 ||
[Analyze grammar]

itthaṃ prajñaiva nāmeha pradhānaṃ lokavartanam |
jīvatyarthadaridro 'pi dhīdaridro na jīvati || 42 ||
[Analyze grammar]

idānīṃ śṛṇu devaitāṃ vicitrāmadbhutāṃ kathām |
ghaṭakarparanāmānau caurāvāstāṃ pure kva cit || 43 ||
[Analyze grammar]

tayoḥ sa karparo jātu bahirnyasya ghaṭaṃ niśi |
saṃdhiṃ dattvā nṛpasutāvāsaveśma praviṣṭavān || 44 ||
[Analyze grammar]

tatra koṭhasthitaṃ taṃ sā vinidrā rājakanyakā |
dṛṣṭvaiva sadyaḥ saṃjātakāmā svair am upāhvayat || 45 ||
[Analyze grammar]

rantvā ca tena sākaṃ sā dattvā cārthaṃ tam abravīt |
dāsyāmyanyatprabhūtaṃ te punareṣyasi cediti || 46 ||
[Analyze grammar]

tato nirgatya vṛttāntamākhyāyārthaṃ samarpya ca |
vyasṛjatprāpya rājārthaṃ ghaṭaṃ gehaṃ sa karparaḥ || 47 ||
[Analyze grammar]

svayaṃ tadaivaṃ tu punarviveśāntaḥpuraṃ sa tat |
ākṛṣṭaḥ kāmalobhābhyāmapāyaṃ ko hi paśyati || 48 ||
[Analyze grammar]

tatraiṣa surataśrāntaḥ pānamattastayā saha |
rājaputryā samaṃ supto na bubodha gatāṃ niśām || 49 ||
[Analyze grammar]

prātaḥ praviṣṭair labdhvā sa baddhvāntaḥpurarakṣibhiḥ |
rājñe niveditaḥ so 'pi krudhā tasyādiśadbadham || 50 ||
[Analyze grammar]

yāvat sa nīyate vadhyabhuvaṃ tāvat sakhāsya saḥ |
rātrāvanāgatasyāgādanveṣṭuṃ padavīṃ ghaṭaḥ || 51 ||
[Analyze grammar]

tamāgataṃ sa dṛṣṭvātha ghaṭaṃ karparakaḥ punaḥ |
hṛtvā rājasutāṃ rakṣerityāha sma svasaṃjñayā || 52 ||
[Analyze grammar]

ghaṭenāṅgīkṛteccho 'tha saṃjñayaiva sa karparaḥ |
nītvollambya tarau kṣipraṃ vadhakair avaśo hataḥ || 53 ||
[Analyze grammar]

tato gatvā ghaṭo gehamanuśocanniśāgame |
bhittvā suraṅgāṃ prāvikṣatsa tadrājasutāgṛham || 54 ||
[Analyze grammar]

tatraikakāṃ saṃyamitāṃ dṛṣṭopetya jagāda saḥ |
tvatkṛte 'dya hatasyāhaṃ karparasya sakhā ghaṭaḥ || 55 ||
[Analyze grammar]

apanetum itas tvāṃ ca tatsnehād aham āgataḥ |
tad ehi yāvan nāniṣṭaṃ kiṃcit te kurute pitā || 56 ||
[Analyze grammar]

ity ukte tena sā hṛṣṭā rājaputrī tatheti tat |
pratipede sa caitasyā bandhanāni nyavārayat || 57 ||
[Analyze grammar]

tatas tayā samaṃ sadyaḥ samarpitaśarīrayā |
nirgatya sa yayau cauraḥ svaniketuṃ suruṅgayā || 58 ||
[Analyze grammar]

prātaś ca khātadurlakṣyasuruṅgeṇa nijāṃ sutām |
kenāpyapahṛtāṃ buddhvā sa rājā samacintayat || 59 ||
[Analyze grammar]

dhruvaṃ tasyāsti pāpasya nigṛhītasya bāndhavaḥ |
kaś citsāhasiko yena hṛtaivaṃ sā sutā mama || 60 ||
[Analyze grammar]

iti saṃcintya nṛpatiḥ sa karparakalevaram |
rakṣituṃ sthāpayām āsa svabhṛtyānabravīc ca tān || 61 ||
[Analyze grammar]

yaḥ śocannimamāgacchetkartuṃ dāhādikaṃ ca vaḥ |
avaṣṭabhyastato lapsye pāpāṃ tāṃ kuludūṣikām || 62 ||
[Analyze grammar]

iti rājñā samādiṣṭā rakṣiṇo 'tra tatheti te |
rakṣantas tasthur aniśaṃ tatkarparakalevaram || 63 ||
[Analyze grammar]

tat so 'nviṣya ghaṭo buddhvā rājaputrīm uvāca tām |
priye bandhuḥ sakhā yo 'bhūt paramaḥ karparo mama || 64 ||
[Analyze grammar]

yatprasādān mayā prāptā tvaṃ sasadratnasaṃcayā |
snehānṛṇyamakṛtvāsya nāsti me hṛdi nirvṛtiḥ || 65 ||
[Analyze grammar]

tattaṃ gatvānuśocāmi prekṣamāṇaḥ svayuktitaḥ |
kramāc ca saṃskaromyagnau tīrthe 'syāsthīni ca kṣipe || 66 ||
[Analyze grammar]

bhayaṃ mā bhūc ca te nāhamabuddhiḥ karparo yathā |
ity uktvā tāṃ tadaivābhūtsa mahāvrativeṣabhṛt || 67 ||
[Analyze grammar]

sa dadhyodanamādāya kasrpare karparāntikam |
mārgāgata ivopāgāccakre 'tra skhalitaṃ ca saḥ || 68 ||
[Analyze grammar]

nipātya hastād bhaṅktvā ca taṃ sadadhyann akarparam |
hā karparāmṛtabhṛtetyādi tat tac chuśoca saḥ || 69 ||
[Analyze grammar]

rakṣino menare tac ca bhinnabhāṇḍānuśocanam |
kṣaṇāc ca gṛhamāgatya rājaputryai śaśaṃsa tat || 70 ||
[Analyze grammar]

anyedyuś ca vadhūveṣaṃ bhṛtyaṃ kṛtvaikamagrataḥ |
anyaṃ dhṛtasadhattūrabhakṣyabhāṇḍaṃ ca pṛṣṭhataḥ || 71 ||
[Analyze grammar]

svayaṃ ca mattagrāmīṇaveṣo bhūtvā dinātyaye |
praskhalan nikaṭe teṣām agāt karpararakṣiṇām || 72 ||
[Analyze grammar]

kas tvaṃ keyaṃ ca te bhrātaḥ kva yāsīti ca tatra taiḥ |
pṛṣṭaḥ sa dhūrtas tān evam uvāca skhalitākṣaram || 73 ||
[Analyze grammar]

grāmyo 'hameṣā bhāryā me yāmītaḥ śvāśuraṃ gṛham |
bhakṣyakośalikā ceyamānītā tatkṛte mayā || 74 ||
[Analyze grammar]

saṃbhāṣaṇac ca yūyaṃ me saṃjātāḥ suhṛdo 'dhunā |
tadardhaṃ tatra neṣyāmi bhakṣyāṇāmardhamastu vaḥ || 75 ||
[Analyze grammar]

ity uktvā bhakṣyamekaikaṃ sa dadau teṣu rakṣiṣu |
te hasanto gṛhītvaiva bhuñjate smākhilā api || 76 ||
[Analyze grammar]

tena rakṣiṣu dhattūramohiteṣveṣu so 'gnisāt |
niśi cakre ghaṭo dehaṃ karparasyāhṛtendhanaḥ || 77 ||
[Analyze grammar]

gate tasmims tataḥ prātar buddhvā rājā nivārya tān |
vimūḍhān sthāpayām āsa rakṣiṇo 'nyānuvāca ca || 78 ||
[Analyze grammar]

rakṣyāṇyasthīnyapīdānīṃ yastānyādātumeṣyati |
sa yuṣmābhir grahītavyo bhakṣyaṃ kiṃcic ca nānyataḥ || 79 ||
[Analyze grammar]

iti rājñoditāste ca sāvadhānā divāniśam |
tatrāsanrakṣiṇastaṃ ca vṛttāntaṃ bbubudhe ghaṭaḥ || 80 ||
[Analyze grammar]

tataḥ sa caṇḍikādattamohamantraprabhāvavit |
mittraṃ pravrājakaṃ kaṃciccakārāśvāsaketanam || 81 ||
[Analyze grammar]

tatra gatvā samaṃ tena pravrājā mantrajāpinā |
rakṣiṇo mohayitvā tān karparāsthīni so 'grahīt || 82 ||
[Analyze grammar]

kṣiptvā ca tāni gaṅgāyāmetyākhyāya yathākṛtam |
rājaputryā samaṃ tasthau sukhaṃ pravrājakānvitaḥ || 83 ||
[Analyze grammar]

rājāpi so 'sthiharaṇaṃ buddhvā tadrakṣimohanam |
ā sutāharaṇātsarvaṃ mene tadyogiceṣṭitam || 84 ||
[Analyze grammar]

yenedaṃ yoginākāri tanayāharaṇādi me |
dadāmi tasmai rājyārdhamabhivyaktiṃ sa yāti cet || 85 ||
[Analyze grammar]

iti rājā svanagare dāpayām āsa ghoṣaṇāsm |
tāṃ śrutvā caicchadātmānaṃ ghaṭo darśayituṃ tadā || 86 ||
[Analyze grammar]

maivaṃ kṛthā na kāryo 'sminviśvāsaśchadmaghātini |
rājñītyavāryata tayā rājaputryā tataś ca saḥ || 87 ||
[Analyze grammar]

athodbhedabhayāttena sākaṃ pravrājakena saḥ |
ghaṭo deśāntaraṃ yāyādrājaputryā tayā yutaḥ || 88 ||
[Analyze grammar]

mārge ca rājaputrī sā pravrājaṃ taṃ raho 'bravīt |
ekena dhvaṃsitānyena bhraṃśitāsmy amunā padāt || 89 ||
[Analyze grammar]

taccauraḥ sa mṛto nāyaṃ ghaṭo me tvaṃ bahupriyaḥ |
ity uktvā tena saṃgamya sā viṣeṇāvadhīddhaṭam || 90 ||
[Analyze grammar]

tatastena samaṃ yāntī pāpā pravrājakena sā |
dhanadevābhidhānena saṃjagme vaṇijā pathi || 91 ||
[Analyze grammar]

ko 'yaṃ kapālī tvaṃ preyānmamety uktvā yayau samam |
vaṇijā tena saṃsuptaṃ sā pravrājaṃ vihāya tam || 92 ||
[Analyze grammar]

pravrājakaś ca sa prātaḥ prabuddhaḥ samacintayat |
na sneho 'sti na dākṣiṇyaṃ strīṣvaho cāpalādṛte || 93 ||
[Analyze grammar]

yadviśvāsyāpi māṃ pāpā hṛtārthā ca palāyitā |
saiṣa lābho 'thavā yanna hato 'smi ghaṭavattayā || 94 ||
[Analyze grammar]

ityālocya nijaṃ deśaṃ yayau pravrājako 'tha saḥ |
vaṇijā saha taddeśaṃ prāptā rājasutāpi sā || 95 ||
[Analyze grammar]

praveśayāmi sahasā bandhakīṃ kim imāṃ gṛham |
iti svadeśaprāptaś ca dhanadevo vicintayan || 96 ||
[Analyze grammar]

vaṇiktatra kilaikasyā vṛddhayā veśma yoṣitaḥ |
praviveśa tayā sākaṃ rājaputryā dinātyaye || 97 ||
[Analyze grammar]

tatra naktaṃ sa vṛddhāṃ tāṃ papracchāparijānatīm |
dhanadevavaṇiggehavārtām ambeha vetsi kim || 98 ||
[Analyze grammar]

tac chrutvā sābravīdvṛddhā kā vārtā yatra tatra sā |
puṃsā navanavenaiva tadbhāryā ramate sadā || 99 ||
[Analyze grammar]

carmapeṭā gavākṣeṇa rajjvā tatra hi lambyate |
nasktaṃ viśati yastasyāṃ sa evāntaḥ praveśyate || 100 ||
[Analyze grammar]

niṣkālyate tathaivātra paścimāyāṃ punarniśi |
pānamattā ca sā naiva nibhālayati kiṃcana || 101 ||
[Analyze grammar]

eṣā ca tatsthitiḥ khyātiṃ nagare 'trākhile gatā |
bahukālo gato 'dyāpi na cāyāti sa tatpatiḥ || 102 ||
[Analyze grammar]

etadvṛddhāvacaḥ śrutvā dhanadevastadaiva saḥ |
yuktya nirgatya tatrāgātsāntarduḥkhaḥ sasaṃśayaḥ || 103 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭvā sa tatra dāsībhiḥ peṭāṃ rajjvavalambitām |
viveśa sa tatastābhir utkṣipyāntaranīyata || 104 ||
[Analyze grammar]

praviṣṭaḥ sa tayāliṅgya śayyāṃ ninye madāndhayā |
avijñātaḥ svagehinyā haṭhātkṣībatvamūḍhayā || 105 ||
[Analyze grammar]

riraṃsā tasya yāvac ca nāsti taddoṣadarśanāt |
tāvat sā madadoṣeṇa nidrāṃ tadgehinī yayau || 106 ||
[Analyze grammar]

niśānte ca sa dāsībhiḥ satvaraṃ rajjupeṭayā |
gavākṣeṇa bahiḥ kṣiptaḥ khinno vaṇigacintayat || 107 ||
[Analyze grammar]

alaṃ me gṛhamohena gṛhe nāryo nibandhanam |
tāsāmevedṛśī vārtā tasmāc chreyo vanaṃ param || 108 ||
[Analyze grammar]

iti niścitya saṃtyajya sa tāṃ rājasutāmapi |
dhanadevaḥ pravavṛte gantuṃ dūraṃ vanāntaram || 109 ||
[Analyze grammar]

gacchatas tasya mārge ca milito mittratāmagāt |
brāhmaṇo rudrasomākhyaḥ pravāsādagataścirāt || 110 ||
[Analyze grammar]

sa tenoktaḥ svavṛttāntaṃ svabhāryāśaṅkito dvijaḥ |
tenaiva vaṇijā sākaṃ sāyaṃ svagrāmamāsadat || 111 ||
[Analyze grammar]

tatra svabhavanopānte gopaṃ dṛṭvā nadītaṭe |
mādyantam iva gāyantaṃ narmaṇā pṛcchati sma saḥ || 112 ||
[Analyze grammar]

gopa te taruṇī kācitkaccidastyanurāgiṇī |
yenaivaṃ gāyasi madān manyamānas tṛṇaṃ jagat || 113 ||
[Analyze grammar]

tac chrutvā so 'hasadgopo gopyaṃ vastu kiyanmayā |
ciraviproṣitasyeha rudrasomadvijanmanaḥ || 114 ||
[Analyze grammar]

grāmādhipasya taruṇīmahaṃ bhāryāṃ sadā bhaje |
praveśayati taddāsī strīveṣaṃ tadgṛhe 'tra mām || 115 ||
[Analyze grammar]

etadgopālataḥ śrutvā manyumantarnigṛhya ca |
tattvaṃ jijñāsamānastaṃ rudrasomo jagāda saḥ || 116 ||
[Analyze grammar]

yadyevamatithiste 'haṃ svaveṣaṃ dehyamuṃ mama |
yāvattvam iva tatrādya yāmyahaṃ kautukaṃ hi me || 117 ||
[Analyze grammar]

evaṃ kuru gṛhāṇemaṃ madīyaṃ kālakambalam |
laguḍaṃ cāsva caiveha taddāsī yāvadeṣyati || 118 ||
[Analyze grammar]

madbuddhyā ca tayāhūya svair aṃ dattāṅganāmbaraḥ |
naktaṃ tatra vrajāhaṃ ca viśrāmyāmi niśāmimām || 119 ||
[Analyze grammar]

evam uktavatastasmādgopāllaguḍakambalau |
gṛhītvā rudrasomo 'tra tadveṣeṇa sa tasthivān || 120 ||
[Analyze grammar]

gopaś ca vaṇijā sākaṃ dhanadevena tena saḥ |
dūre tatra manāk tasthau dāsī sā cāyayau tataḥ || 121 ||
[Analyze grammar]

sā taṃ tamasi tūṣṇīkāmetya strīveṣaguṇṭhitam |
ehīty uktvā tato rudrasomaṃ gopadhiyānayat || 122 ||
[Analyze grammar]

sa ca nītaḥ svabhāryāṃ tāṃ dṛṣṭvā gopālabuddhitaḥ |
utthāyaiva kṛtāśleṣāṃ rudrasomo vyacintayat || 123 ||
[Analyze grammar]

saṃnikṛṣṭe nikṛṣṭe 'pi kaṣṭaṃ rajyanti kustriyaḥ |
pāpānuraktā yadiyaṃ gope 'pyāsannavartini || 124 ||
[Analyze grammar]

iti dhyāyanmiṣaṃ kṛtvā tadaivāsphuṭayā girā |
nirgatyaiva viraktātmā dhanadevāntikaṃ yayau || 125 ||
[Analyze grammar]

uktasvagṛhavṛttānto vaṇijaṃ tam uvāca saḥ |
tvayā sahāham apy emi vanaṃ yātu gṛhaṃ kṣayam || 126 ||
[Analyze grammar]

ity ūcivān rudrasomo dhanadevavaṇik ca saḥ |
vanaṃ prati pratasthāte tadaiva saha tau tataḥ || 127 ||
[Analyze grammar]

militaś ca tayor mārge dhanadevasuhṛcchaśī |
kathāsprasaṅgāt tau tasmai svavṛttāntaṃ śaśaṃsatuḥ || 128 ||
[Analyze grammar]

sa tac chrutvā śaśīrṣyāluścirāddeśāntarāgataḥ |
sāśaṅko 'bhūtsvagehinyāṃ nyastāyām apibhūgṛhe || 129 ||
[Analyze grammar]

prakrāmaṃś ca samaṃ tābhyāṃ sāyaṃ sa svagṛhāntikam |
śaśī prāpa gṛhātithyaṃ tayoḥ kartumiyeṣa ca || 130 ||
[Analyze grammar]

tāvac ca durgandhavaham kuṣṭhaśīrṇakarāṅghrikam |
tatrāpaśyat saśṛṅgāraṃ gāyantaṃ puruṣaṃ sthitam || 131 ||
[Analyze grammar]

vismayāc ca tamaprākṣīdīdṛśaḥ ko bhavāniti |
kāmadevo 'hamasmīti kuṣṭhī so 'pi jagāda tam || 132 ||
[Analyze grammar]

kā bhrāntiḥ kāmadevastvaṃ rūpaśobhaiva vakti te |
ity uktaḥ śaśinā bhūyaḥ so 'vādīcchṛṇu vacmi te || 133 ||
[Analyze grammar]

iha dhūrtaḥ śaśī nāma dattaikaparicārikām |
bhāryāṃ nikṣipya bhūgehe serṣyo deśāntaraṃ gataḥ || 134 ||
[Analyze grammar]

tadbhāryayā vidhivaśādiha dṛṣṭasya me tayā |
arpitaḥ sadya evātmā madanākṛṣṭacittayā || 135 ||
[Analyze grammar]

ayā samaṃ ca satataṃ rātrau rātrāvahaṃ rame |
pṛṣṭhe gṛhītvā taddāsī praveśayati tatra māsm || 136 ||
[Analyze grammar]

tadbrūhi kiṃ na kāmo 'haṃ prāptiḥ kasyānyayoṣitām |
yaccitrākāradhāriṇyā bhāryāyāḥ śaśinaḥ priyaḥ || 137 ||
[Analyze grammar]

etatkuṣṭhivacaḥ śrutvā śaśī nirghātadāruṇam |
duḥkhaṃ nigūhya jijñāsurniścayaṃ tam uvāca saḥ || 138 ||
[Analyze grammar]

satyaṃ bhavasi kāmastvaṃ tad evaṃ tvāhamarthaye |
tvattaḥ śrutāyām utpannaṃ tasyāṃ kautūhalaṃ mama || 139 ||
[Analyze grammar]

tadadyaiva niśāṃ tatra tvadveṣeṇa viśāmy aham |
prasīdānvahalabhye 'rthe tavātra kiyatī kṣatiḥ || 140 ||
[Analyze grammar]

ity uktaḥ śaśinā tena sa kuṣṭhī tam abhāṣata |
evamastu gṛhāṇemaṃ madveṣaṃ dehi me nijam || 141 ||
[Analyze grammar]

tiṣṭhāham iva saṃveṣṭya pāṇipādaṃ ca vāsasā |
yāvadāyāti sā tasyā dāsī tamasi jṛmbhite || 142 ||
[Analyze grammar]

madbuddhyā ca tayā pṛṣṭhe gṛhīto 'ham iva vraja |
ahaṃ hi pādavaikalyādgacchāmyatra tathā sadā || 143 ||
[Analyze grammar]

ity uktaḥ kuṣṭhinā so 'tha śaśī tadveṣamāsthitaḥ |
tatrāsīttatsahāyau tau kuṣṭhī cāsanvidūrataḥ || 144 ||
[Analyze grammar]

athāgatya tayā kuṣṭhiveṣo dṛṣṭaḥ sa taddhiyā |
ehīty uktvā śaśī bhāryādāsyā pṛṣṭhe 'dhyaropyata || 145 ||
[Analyze grammar]

ninye ca naktaṃ sa tayā svabhāryāyāstato 'ntikam |
kuṣṭhijārapratīkṣiṇyāstasyastadbhūgṛhāntaram || 146 ||
[Analyze grammar]

tatrāndhakāre śocantīm aṅgasparśena tāṃ dhruvam |
svabhāryām eva niścitya sa vairagyamagācchaśī || 147 ||
[Analyze grammar]

tatas tasyāṃ prasuptāyāṃ nirgatyādṛṣṭa eva saḥ |
jagāma dhanadevasya rudrasomasya cāntikam || 148 ||
[Analyze grammar]

ākhyāya ca svavṛttāntaṃ tayoḥ khinno jagāda saḥ |
hā dhiṅnimnābhipātinyo lolā dūrānmanoramāḥ || 149 ||
[Analyze grammar]

sukṣobhyā na striyaḥ śakyāḥ pātuṃ śvabhrāpagā iva |
yadeṣā bhūgṛhasthāpi bhāryā me kuṣṭhinaṃ gatā || 150 ||
[Analyze grammar]

tanmamāpi vanaṃ śreyo dhiggṛhāniti sa bruvan |
samaduḥkhavaṇigviprayutastāmanayanniśām || 151 ||
[Analyze grammar]

prātastrayo 'pi sahitāḥ prasthitāste vanaṃ prati |
savāpīkatalaṃ prāpurdinānte pathi pādapam || 152 ||
[Analyze grammar]

bhuktapītāś ca te rātrau tatrāruhya tarau sthitāḥ |
apaśyan pāntham āgatya suptam ekaṃ taror adhaḥ || 153 ||
[Analyze grammar]

kṣaṇāc ca dadṛśurvāpīmadhyādaparamudgatam |
puruṣaṃ vidanodgīrṇasastrīkaśayanīyakam || 154 ||
[Analyze grammar]

upabhujya striyaṃ tāṃ sa suṣvāpa śayanīyake |
strī ca dṛṣṭvaiva saṃjagme pānthenotthāya tena sā || 155 ||
[Analyze grammar]

kau yuvām iti pṛṣṭā ca ratānte tena sābravīt |
nāga eṣo 'ham etasya bhāryeyaṃ nāgakanyakā || 156 ||
[Analyze grammar]

mābhūdbhayaṃ ca te yasmātpānthānāṃ navatirmayā |
navādhikopabhuktaiva pūritaṃ tu śataṃ tvayā || 157 ||
[Analyze grammar]

evaṃ vadantīṃ tāṃ taṃ ca pānthaṃ devātprabudhya saḥ |
nāgo daṣṭvā mukhājjvālāṃ muktvā bhasmīcakāra tau || 158 ||
[Analyze grammar]

na śakyā rakṣituṃ yatra dehāntarnihitā api |
striyas tatra gṛhe tāsāṃ kā vārtā dhigdhigeva tāḥ || 159 ||
[Analyze grammar]

iti nāge gate vāpīṃ bruvantas te trayo niśām |
śaśiprabhṛtayo nītvā nirvṛtāḥ prayayurvanam || 160 ||
[Analyze grammar]

tasmin maitryādyavikalacaturbhāvanābhyāsaśāntaiś cittaiḥ samyaṅ niyatamatayaḥ sarvabhūteṣu saumyāḥ |
prāptāḥ siddhiṃ nirupamaparānandabhūmau samādhau jagmur mokṣaṃ kṣapitatamasas te trayo 'pi krameṇa || 161 ||
[Analyze grammar]

tā yoṣitas tu teṣāṃ nijapāpavipākajanitakaṣṭadaśāḥ |
acirād eva vinaṣṭā duṣṭā lokadvayabhraṣṭāḥ || 162 ||
[Analyze grammar]

evaṃ mohaprabhavo rāgo na strīṣu kasya duḥkhāya |
tāsv eva vivekabhṛtāṃ bhavati virāgas tu mokṣāya || 163 ||
[Analyze grammar]

iti gomukhataḥ kathāvinodaṃ sacivācchaktiyaśaḥ samāgamotkaḥ |
punar eva sa vatsarājasūnuś ciram ākarṇya śanair jagāma nidrām || 164 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Kathasaritsagara Chapter 8

Cover of edition (2014)

The Ocean of Story
by C.H. Tawney (2014)

Being C.H. Tawney's Translation of Somadeva's Katha Sarit Sagara (Kathasaritsagara): (Ten Volumes)

Buy now!
Cover of edition (2005)

Kathasaritsagar
by Kedarnath Sharma Saraswat (2005)

The Only Edition with the Sanskrit Text and its Hindi Translation (An Old and Rare Book) Set of 3 Vol.

Buy now!
Cover of edition (2013)

Kathasaritsagara of Somadeva Bhatta (Sanskrit Text Only)
by Vasudeva Laksmana Sastri (2013)

Buy now!
Cover of edition (1995)

Katha Sarit Sagar in Marathi
by H. A Bhave (1995)

Set of 5 Volumes; Published by Varada Books, Pune. 2256 pages (Throughout B/W Illustrations).

Buy now!
Cover of edition (2014)

Katha Sarit Sagara (Tamil)
by S. V. Ganapati (எஸ். வி. கணபதி) (2014)

[கதா சரித் சாகரம்] Published by Alliance Publications.

Buy now!
Cover of Bengali edition

Galpa Shono
by Abhijit Chattopadhyay (2014)

[গল্প শোনো] Galpa Shono: Bengali Translation of 'Suno Kahani From Katha Sarit Sagar'; 9788126015436; Published by Sahitya Akademi, Delhi.

Buy now!
Let's grow together!

I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased sources, definitions and images. Your donation direclty influences the quality and quantity of knowledge, wisdom and spiritual insight the world is exposed to.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: