Kathasaritsagara [sanskrit]

by C. H. Tawney | 2014 | 226,424 words | ISBN-13: 9789350501351

The Sanskrit edition of the Kathasaritsagara referencing the English translation and grammatical analysis. Written by Somadeva and dating from the 12th century, the Kathasaritsagara (or Katha-sarit-sagara) represents an epic legend narrating the adventures of Naravahanadatta as he strives to become the destined emperor of the Vidyadharas. Alternative titles: (Kathāsaritsāgara, कथासरित्सागर, Kathā-sarit-sāgara)

Chapter 2

tato 'laṃkāravatyā sa yukto vatseśvarātmajaḥ |
naravāhanadatto 'tra navavadhvā pitur gṛhe || 1 ||
[Analyze grammar]

tacceṭikānāṃ divyena nṛtyagītena rañjitaḥ |
āpānaṃ sevamānaś ca sacivaiḥ saha tasthivān || 2 ||
[Analyze grammar]

ekadā ca tamāgatya sā śvaśrūḥ kāñcanaprabhā |
alaṃkāravatīmātā vihitātithyam abravīt || 3 ||
[Analyze grammar]

āgacchāsmadgṛhaṃ paśya tatsundarapuraṃ puram |
ramasva tatropavaneṣv alaṃkāravatīyutaḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

etac chrutvā tathety uktvā piturāvedya tadgirā |
vasantakaṃ sahādāya vadhvā saha samantrikaḥ || 5 ||
[Analyze grammar]

śvaśrvā vidyāprabhāveṇa tayaiva sa vinirmitam |
vimānavaramāruhya pratasthe vyomavartmanā || 6 ||
[Analyze grammar]

vimānasthaś ca gaganāts o 'dhastāt pravilokayan |
sthalīparimitāṃ pṛthvīṃ samudrān parikhālaghūn || 7 ||
[Analyze grammar]

śvaśrūbhāryādibhiḥ sākaṃ kramātprāpa himācalam |
nāditaṃ kiṃnarīgītaiḥ svarvadhūsaṃghasundaram || 8 ||
[Analyze grammar]

tatrāścaryāṇi subahūnyeṣa paśyannavāptavān |
naravāhanadatto 'tha tatsundarapuraṃ yuvā || 9 ||
[Analyze grammar]

sauvarṇai ratnanicitaiḥ prāsādair himavatyapi |
sumeruśikharabhrāntiṃ kurvadbhir upaśobhitam || 10 ||
[Analyze grammar]

vyomāvatīrṇaś cottīrya vimānāt praviveśa tat |
sānāthyadarśanānnṛtyadiva lolair dhvajāṃśukaiḥ || 11 ||
[Analyze grammar]

praviśadrājadhānīṃ ca sa śvaśrvā kṛtamaṅgalaḥ |
alaṃkāravatīyuktaḥ savayasyavasantakaḥ || 12 ||
[Analyze grammar]

tatra taṃ divasaṃ divyair bhogaiḥ śvaśrūprabhāvajaiḥ |
uvāsa sukṛtī svarga iva śvaśuraveśmani || 13 ||
[Analyze grammar]

anyedyustaṃ ca sā śvaśrūravocatkāñcanaprabhā |
asti svayaṃbhūrbhagavānnagare 'sminnumāpatiḥ || 14 ||
[Analyze grammar]

sa dṛṣṭapūjito bhogaṃ mokṣaṃ caiva prayacchati |
alaṃkāravatīpitrā tatrodyānaṃ kṛtaṃ mahat || 15 ||
[Analyze grammar]

tīrthaṃ gaṅgāsaraḥsaṃjñamanvarthaṃ cāvatāritam |
taṃ tatrārcayituṃ devaṃ vihartuṃ cādya gacchata || 16 ||
[Analyze grammar]

evaṃ śvaśrvā tayoktastu śārvodyānaṃ sahānugaḥ |
naravāhanadatto 'gādalaṃkāravatīsakhaḥ || 17 ||
[Analyze grammar]

tarubhiḥ kāñcanaskandhai ratnaśākhāmanoramaiḥ |
muktāgucchācchakusumaiḥ kāntaṃ vidrumapallavaiḥ || 18 ||
[Analyze grammar]

tatra gaṅgāsaraḥ snātaḥ pūjitomāpatiś ca saḥ |
babhrāma ratnasopānā vāpīḥ kāñcanapaṅkajāḥ || 19 ||
[Analyze grammar]

tāsāṃ tīreṣu hṛdyeṣu kalpavalligṛheṣu ca |
sahālaṃkāravatyā sa vijahārānugānvitaḥ || 20 ||
[Analyze grammar]

divyair āpānasaṃgītaiḥ parihāsaiś ca peśalaiḥ |
marubhūtyārjavakṛtai ramate sma ca teṣu saḥ || 21 ||
[Analyze grammar]

māsamatramuvāsaivaṃ krīḍannudyānabhūmiṣu |
naravāhanadatto 'tra śvaśrūvidyāvihūtibhiḥ || 22 ||
[Analyze grammar]

tato devocitair vastrair alaṃkāraiś ca pūjitaḥ |
savadhūkaḥ sahāmātyaḥ kāñcanaprabhayā tayā || 23 ||
[Analyze grammar]

āyayau sa vimānena tenaiva saha sānugaḥ |
kauśāmbīṃ sahito vadhvā pitrordattekṣaṇotsavaḥ || 24 ||
[Analyze grammar]

tatra vāsavadattāyā vatsarājasya cāgrataḥ |
alaṃkāravatīm āha mātā sā kāñcanaprabhā || 25 ||
[Analyze grammar]

duḥkhaṃ sthāpyastvayā bhartā nerṣyākopena jātucit |
tatpāpajo hi virahaḥ putri gāḍhānutāpakṛt || 26 ||
[Analyze grammar]

īrṣyāvatyā mayā pūrvaṃ duḥkhaṃ yat sthāpitaḥ patiḥ |
tato 'dya paścāt tāpena dahye tasmin gate vanam || 27 ||
[Analyze grammar]

ity uktvā tāṃ samāśliṣya bāṣpasaṃruddhanetrayā |
kāñcanaprabhayā jagme khamutpatya nijaṃ puram || 28 ||
[Analyze grammar]

tatas tasmindine yāte prātaḥ kṛtvocitāḥ kriyāḥ |
naravāhanadatte 'tra sthite svasacivānvite || 29 ||
[Analyze grammar]

alaṃkāravatīpārśvaṃ praviśyaiva vilāsinī |
ekābravīd bhītabhītā devi strīṃ rakṣa rakṣa mām || 30 ||
[Analyze grammar]

eṣa hi brāhmaṇo hantumāgato māṃ bahiḥ sthitaḥ |
etadbhayātpraviṣṭāhaṃ palāyya śaraṇaiṣiṇī || 31 ||
[Analyze grammar]

mā bhaiṣīrbrūhi vṛttāntaṃ ko 'yaṃ kiṃ tvāṃ jighāṃsati |
iti pṛṣṭā ca sā vaktuṃ bhūya eva pracakrame || 32 ||
[Analyze grammar]

aśokamālā nāmāhasmasyām eva puri prabho |
balasenābhidhānasya kṣatriyasyātmasaṃbhavā || 33 ||
[Analyze grammar]

sāhaṃ kanyā satī pūrvaṃ rūpalubdhena yācitā |
haṭhaśarMābhidhānena vipreṇārthavatā pituḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

nāhaṃ durākṛtiṃ ghoramukhamicchāmyamuṃ patim |
dattā nāse gṛhe 'syeti pitaraṃ cāham abravam || 35 ||
[Analyze grammar]

tac chrutvāpyakarottāvaddhaṭhaśarmā gṛhe pituḥ |
prāyaṃ yāvadahaṃ dattā tenāsmai vadhabhīruṇā || 36 ||
[Analyze grammar]

tato vivāhyān icchantīm apy anaiṣīt sa māṃ dvijaḥ |
ahaṃ gatā ca taṃ tyaktvaivānyaṃ kṣatriyaputrakam || 37 ||
[Analyze grammar]

so 'bhibhūto 'rthasaṃdarpādyattena haṭhaśarmaṇā |
taddvitīyo mayā kṣattrakumāro dhanavāñchritaḥ || 38 ||
[Analyze grammar]

tasya tenāgninā rātrau gatvaivoddīpitaṃ gṛham |
tatastena vimuktāhaṃ tṛtīyaṃ kṣatriyaṃ gatā || 39 ||
[Analyze grammar]

tasyāpy ādīpitaṃ tena niśi veśma dvijanmanā |
tatastenāpyahaṃ tyaktā saṃpraptā kāṃdiśīkatām || 40 ||
[Analyze grammar]

jambukādavikevātha bibhyatī hantukāmataḥ |
haṭhaśarmadvijāttasmātpadātpadamamuñcataḥ || 41 ||
[Analyze grammar]

ihaiva yuṣmadbhṛtyasya balino vīraśarmaṇaḥ |
rājaputrasya dāsītvaṃ śaraṇyasyāham āśrayam || 42 ||
[Analyze grammar]

tadbuddhvā mayi nair āśyavidhuro virahāturaḥ |
tvagasthiśeṣaḥ saṃvṛtto haṭhaśarmā nivāritaḥ || 43 ||
[Analyze grammar]

madrakṣārthaṃ pravṛttaśca bandhanāyeha tasya saḥ |
rājaputro mayā devi vīraśarmā nivāritaḥ || 44 ||
[Analyze grammar]

adya māṃ nirgatāṃ daivāddṛṣṭvākṛṣṭakṛpāṇikaḥ |
haṭhaśarmā sa hantuṃ māmito yāvat pradhāvitaḥ || 45 ||
[Analyze grammar]

tenāgatā palāyyeha pratīhāryā dayārdrayā |
muktadvārā praviṣṭāhaṃ sa ca jāne sthito bahiḥ || 46 ||
[Analyze grammar]

ity uktavatyāṃ tasyāṃ ca haṭhaśarmāṇamātmanaḥ |
naravāhanadattas tamagramānāyayaddvijam || 47 ||
[Analyze grammar]

krodhādaśokamālāṃ tāṃ paśyantaṃ dīptayā dṛśā |
vikṛtaṃ kṣurikāhastaṃ kopakampāṅgasaṃdhikam || 48 ||
[Analyze grammar]

uvāca cainaṃ kubrahmanstriyaṃ haṃsi dahasyapi |
tadarthaṃ paraveśmāni kimarthaṃ pāpakāryasi || 49 ||
[Analyze grammar]

tac chrutvā sa dvijo 'vādīddharmadārā iyaṃ mama |
tyaktvā māṃ cānyato yātā saheya tadahaṃ katham || 50 ||
[Analyze grammar]

ity ukte tena vignā sāśokamālā tadābravīt |
bho lokapālā brūtaitatkiṃ na yuṣmāsu sākṣiṣu || 51 ||
[Analyze grammar]

anicchantī haṭhānnītā vivāhy ahamihāmunā |
kiṃ tadā ca mayā noktaṃ nāsiṣye te gṛheṣviti || 52 ||
[Analyze grammar]

evam ukte tayā tatra divyā vāgevam abhyadhāt |
yathaivāśokamāleyaṃ vakti satyaṃ tathaiva tat || 53 ||
[Analyze grammar]

na caiṣā mānuṣī tattvametadīyaṃ niśamyatām |
astyaśokakaro nāma vīro vidyādhareśvaraḥ || 54 ||
[Analyze grammar]

tasyāputrasya caikeva daivādajani kanyakā |
aśokamālā nāmnā sāvardhatāsya pitur gṛhe || 55 ||
[Analyze grammar]

yauvanasthā ca sā tena dīyamānānvayārthinā |
na kaṃcid aicchad bhartāram atirūpābhimānataḥ || 56 ||
[Analyze grammar]

tena śāpamadātso 'syai nirbandhakupitaḥ pitā |
mānuṣyaṃ vraja nāmātra bhavitā ca svam eva te || 57 ||
[Analyze grammar]

pariṇeṣyati cātra tvāṃ virūpo brāhmaṇo haṭhāt |
taṃ tyaktvā tadbhayādbhartṝn krameṇa trīn upaiṣyasi || 58 ||
[Analyze grammar]

tato 'py upadrutā tena dāsītvenāśrayiṣyasi |
rājaputraṃ balīyāṃsaṃ na caiva sa nivartsyati || 59 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭvā ca dhāvite tasmin hantukāme palāyitā |
praviṣṭā rājabhavanaṃ śāpādasmādvimokṣyase || 60 ||
[Analyze grammar]

evaṃ yaśokamālā sā pitrā vidyadharī purā |
śaptā tenaiva nāmnādya saiṣā jātātra mānuṣī || 61 ||
[Analyze grammar]

jātaś ca saiṣa śāpānto 'muṣyā gatvādhunā padam |
vaidyādharaṃ tvaṃ tatrasthā pravekṣyati nijāṃ tanum || 62 ||
[Analyze grammar]

tato 'bhir ucitākhyena vidyādharamahībhujā |
vṛtena bhartrā sahitā śāpaṃ saṃsmṛtya raṃsyate || 63 ||
[Analyze grammar]

ity uktvā virataṃ vācā divyayā sāpi tatkṣaṇam |
aśokamālā sahasā gatajīvāpatadbhuvi || 64 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭvā ca tadalaṃkāravatī bāṣpāyitekṣaṇā |
naravāhanadattaś ca tatpārśvasthau babhūvatuḥ || 65 ||
[Analyze grammar]

sa tu duḥkhajitāmarṣo rāgāndho vilapannapi |
akasmāddhaṭhaśarmābhūddharṣotphullānano dvijaḥ || 66 ||
[Analyze grammar]

kimetaditi pṛṣṭaś ca sarvair vipro jagāda saḥ |
mayā janma smṛtaṃ pūrvaṃ tac ca vacmi niśamyatām || 67 ||
[Analyze grammar]

himādrāvasti madanapuraṃ nāmottamaṃ puram |
pralambabhuja ityasti tatra vidyādhareśvaraḥ || 68 ||
[Analyze grammar]

tasyodapadyata sthūlabhujākhyas tanayaḥ prabho |
sa ca rājasuto bhavyo yauvanastho 'bhavatkramāt || 69 ||
[Analyze grammar]

tataḥ surabhivatsākhyo vidyādharapatiḥ svayam |
sakanyo gṛhamāgatya pralambabhujamāha tam || 70 ||
[Analyze grammar]

iyaṃ surabhidattākhyā sutā tvatsūnave mayā |
dattā sthūlabhujāyādya guṇavān sa vahatvimām || 71 ||
[Analyze grammar]

tac chrutvā pratipadyaiva samāhūya svasūnave |
sa pralambabhujastasmāyetamarthaṃ nyavedayat || 72 ||
[Analyze grammar]

tataḥ sa taṃ sthūlabhujo rūpadarpātsuto 'bravīt |
pariṇeṣye na tātaināṃ rūpeṇaiṣā hi madhyamā || 73 ||
[Analyze grammar]

kiṃ putrātyantarūpeṇa mānyā hyeṣā mahānvayā |
pitrā dattā mayā cāttā tvatkṛte mānyathā kṛthāḥ || 74 ||
[Analyze grammar]

ity uktaś ca punastena pitrā sthūlabhujaḥ sa tat |
nākarodyattatas taṃ sa śaśāpa kupitaḥ pitā || 75 ||
[Analyze grammar]

rūpāhaṃkāradoṣeṇa mānuṣye 'vatarāmunā |
bhaviṣyasi ca tatra tvaṃ vikṛto vikaṭānanaḥ || 76 ||
[Analyze grammar]

bhāryāmaśokamālākhyāṃ prāpya śāpacyutāṃ haṭhāt |
prāptāsi virahakleśamanicchantyā tayojjhitaḥ || 77 ||
[Analyze grammar]

tasyāścānyaprasaktāyāḥ kṛte duḥkhakṛśīkṛtaḥ |
kariṣyasyagnidāhādi pātakaṃ rāgamohitaḥ || 78 ||
[Analyze grammar]

ity uktaśāpaṃ rudatī taṃ pralambabhujaṃ tadā |
sādhvī surabhidattā sā pādalagnā vyajijñapat || 79 ||
[Analyze grammar]

dehi śāpaṃ mamāpyevaṃ samāstu gatirāvayoḥ |
mā bhūnme bharturekasya kleśo madaparādhataḥ || 80 ||
[Analyze grammar]

evam uktavatīṃ tuṣṭaḥ sādhvīṃ tāṃ parisāntvayan |
sa pralambabhujaḥ sūnorevaṃ śāpāntam abhyadhāt || 81 ||
[Analyze grammar]

yadaivāśokamālāyāḥ śāpamokṣo bhaviṣyati |
tadaiva jātiṃ smṛtvāyaṃ śāpādasmādvimokṣyate || 82 ||
[Analyze grammar]

prāpya ca svatanuṃ śāpaṃ saṃsmarannirahaṃkṛtiḥ |
acirāttvāṃ vivāhyeha tvadyukto bhavitā sukhī || 83 ||
[Analyze grammar]

ity uktā tena sā sādhvī kathaṃciddhṛtimādade |
taṃ ca jānīta māṃ sthūlabhujaṃ śāpādiha cyutam || 84 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭaṃ mayā cāhaṃkāradoṣād duḥkham idaṃ mahat |
puṃsām adṛṣṭe dṛṣṭe vā śreyo 'haṃkāriṇāṃ kutaḥ || 85 ||
[Analyze grammar]

kṣīṇo me sa ca śāpo 'dyety uktvā muktvā ca tāṃ tanum |
haṭhaśarmā sa saṃpede vidyādharakumārakaḥ || 86 ||
[Analyze grammar]

aśokamālādehaṃ ca nītvā vidyāprabhāvataḥ |
adṛśyam eva cikṣepa gaṅgāyāmānṛśaṃsyataḥ || 87 ||
[Analyze grammar]

vidyāprabhāvānītaiś ca tattoyair abhitaḥ kṣaṇāt |
akṣālayadalaṃkāravatīvāsagṛhaṃ sa tat || 88 ||
[Analyze grammar]

naravāhanadattaṃ ca natvā taṃ bhāvinaṃ prabhum |
svakāryasiddhaye prāyādutpatya sa nabhas tataḥ || 89 ||
[Analyze grammar]

vismiteṣv atha sarveṣu prasaṅgād atra gomukhaḥ |
anaṅgaratisaṃbaddhāmimāmakathayatkathām || 90 ||
[Analyze grammar]

asti śūrapuraṃ nāma yathārthaṃ nagaraṃ bhuvi |
mahāvarāha ityāsīdrājā tatrātidurmadaḥ || 91 ||
[Analyze grammar]

gauryārādhanatas tasya devyāṃ padmaratau sutā |
jajñe 'naṅgaratir nāma bhūpasyānanyasaṃtateḥ || 92 ||
[Analyze grammar]

kālena yauvanārūḍhā sā ca rūpābhimāninī |
necchati sma patiṃ kaṃcidyācamāneṣu rājasu || 93 ||
[Analyze grammar]

yaḥ śūro rūpavānekaṃ vijñānaṃ vetti śobhanam |
tasmai mayātmā dātavya ity uvāca tu niścayāt || 94 ||
[Analyze grammar]

atha tatrāyayurvīrāścatvāro dakṣiṇāpathāt |
tatprepsavaḥ śrutodantāstadīpsitaguṇānvitāḥ || 95 ||
[Analyze grammar]

dvāḥsthair āveditāṃs tāṃś ca praviṣṭān pṛcchati sma saḥ |
mahāvarāho nṛpatir anaṅgaratisaṃnidhau || 96 ||
[Analyze grammar]

nāma kiṃ kasya yuṣmākaṃ jātirvijñānam eva ca |
etadrājavacaḥ śrutvā teṣvekastaṃ vyajijñapat || 97 ||
[Analyze grammar]

pañcapaṭṭikanāmāhaṃ śūdro vijñānamasti me |
vayāmi pratyahaṃ pañca paṭṭikāyugalāni yat || 98 ||
[Analyze grammar]

tebhya ekaṃ prayacchāmi brāhmaṇāya dadāmi ca |
dvitīyaṃ parameśāya tṛtīyaṃ ca vase svayam || 99 ||
[Analyze grammar]

caturthaṃ me bhavedbhāryā yadi tasyai dadāmi tat |
śarīrayātrāṃ vikrīya pañcamena karomy aham || 100 ||
[Analyze grammar]

atha dvitīyo 'pyācakhyāvahaṃ bhāṣājñasaṃjñakaḥ |
vaiśyo rutaṃ vijānāmi sarveṣāṃ mṛgapakṣiṇām || 101 ||
[Analyze grammar]

tatastṛtīyo 'yavadadahaṃ khaḍgadharābhidhaḥ |
kṣatriyaḥ khaḍgayuddhena jīye nānyena kenacit || 102 ||
[Analyze grammar]

caturthaścābravījjīvadattākhyo 'haṃ dvijottamaḥ |
gauriprasādavidyābhyāṃ jīvayāmi mṛtāṃ striyam || 103 ||
[Analyze grammar]

evam uktavatāṃ śeṣāṃ śūdraviṭkṣatriyāstrayaḥ |
rūpaṃ śauryaṃ balaṃ caiva śaśaṃsuḥ pṛthagātmanaḥ || 104 ||
[Analyze grammar]

brāhmaṇo rūpavarjaṃ tu balavīryaṃ śaśaṃsa saḥ |
tato mahāvarāhaḥ svaṃ kṣattāramavadannṛpaḥ || 105 ||
[Analyze grammar]

nītvā viśramayaitāṃstvaṃ saṃprati svagṛhe 'khilān |
tac chrutvā sa tathety uktvā kṣattā tānānayadgṛham || 106 ||
[Analyze grammar]

tato 'bravītsa rājā tāmanaṅgaratimātmajām |
eṣāṃ caturṇāṃ vīrāṇāṃ putri ko 'bhimatastava || 107 ||
[Analyze grammar]

śrutvaitatpitaraṃ taṃ sā prāhānaṅgaratistadā |
caturṇām apitātaiṣāṃ na ko 'py abhimato mama || 108 ||
[Analyze grammar]

śūdraś ca vayakaścaikaḥ kriyate tasya kiṃ guṇaiḥ |
vaiśyo dvitīyaḥ pakṣyādirutair jñātaiś ca tasya kim || 109 ||
[Analyze grammar]

tābhyāṃ kathamahaṃ dadyāmātmānaṃ kṣatriyā satī |
tṛtīyastulyavarṇo me bhavati kṣatriyo guṇī || 110 ||
[Analyze grammar]

kiṃ tu sevopajīvī sa daridraḥ prāṇavikrayī |
pṛthvīpatisutā bhūtvā kathaṃ syāṃ tasya gehinī || 111 ||
[Analyze grammar]

caturtho brāhmaṇo jīvadatto 'py abhimato na me |
sa virūpo vikarmasthaḥ patito vedavarjitaḥ || 112 ||
[Analyze grammar]

sa te daṇḍayituṃ yuktaḥ kiṃ nu tasmai dadāsi mām |
varṇāśramāṇāṃ dharmasya rājā tvaṃ tāta rakṣitā || 113 ||
[Analyze grammar]

khaḍgaśūrāc ca nṛpaterdharmaśūraḥ praśasyate |
khaḍgaśūrasahasrāṇāṃ dharmaśūro bhavetpatiḥ || 114 ||
[Analyze grammar]

ityādyuktavatīm etāṃ sutām antaḥpuraṃ nijam |
visṛjya ca samuttasthau snānādyarthaṃ sa bhūpatiḥ || 115 ||
[Analyze grammar]

dvitīye 'hni ca te vīrā gṛhātkṣatturvinirgatāḥ |
babhramurnagare tatra catvaro 'pi sakautukāḥ || 116 ||
[Analyze grammar]

tāvac ca padmakavalo nāmātra vyalavāraṇaḥ |
bhagnālāno janaṃ mathnañ śālāyā niragān madāt || 117 ||
[Analyze grammar]

so 'py adhāvac ca tān dṛṣṭvā vīrān hantuṃ mahāgajaḥ |
te cāpi tasyābhimukhaṃ prādhāvann udyatāyudhāḥ || 118 ||
[Analyze grammar]

tataḥ khaḍgadharākhyo yastanmadhye kṣatriyaḥ sa tān |
anyānnivārya trīn eko gajamabhyāpapāta tam || 119 ||
[Analyze grammar]

lulāva ca karaṃ tasya garjato 'graprasāritam |
ekenāpi prahāreṇa visakandāvahelayā || 120 ||
[Analyze grammar]

padamadhye ca nirgatya darśayitvā ca lāghavam |
prahāraṃ pradadau pṛṣṭhe dvitīyaṃ tasya dantinaḥ || 121 ||
[Analyze grammar]

tṛtīyena ca ciccheda tasya pādāvubhāvapi |
tato muktāraṭir hastī papāta ca mamāra ca || 122 ||
[Analyze grammar]

taṃ dṛṣṭvā vikramaṃ tasya janaḥ sarvo visismiye |
rājā mahāvarāhastadbuddhvā citrīyate sma ca || 123 ||
[Analyze grammar]

anyedyuḥ sa gajārūḍho mṛgayāyai nṛpo yayau |
vīrāḥ khaḍgadharādyās te catvāro 'pi tam anvaguḥ || 124 ||
[Analyze grammar]

tatra vyāghramṛgakroḍān sasainye rājñi nighnati |
adhāvan kupitāḥ siṃhāḥ śrutavāraṇabṛṃhitāḥ || 125 ||
[Analyze grammar]

abhyāpatantamekaṃ ca siṃhaṃ khaḍgadharo 'tha saḥ |
ekena tīkṣṇanistriṃśaprahāreṇa dvidhākarot || 126 ||
[Analyze grammar]

dvitīyaṃ ca gṛhītvaiva caraṇe vāmapāṇinā |
āsphoṭya bhūtale siṃhaṃ cakāra gatajīvitam || 127 ||
[Analyze grammar]

bhāṣājño jīvadattaś ca pañcapaṭṭika eva ca |
ekaikaḥ siṃhamekaikaṃ tathaivāsphoṭayadbhuvi || 128 ||
[Analyze grammar]

evaṃ krameṇa te rājñaḥ paśyataḥ pādacāribhiḥ |
līlayā bahavo vīraiḥ siṃhavyāghrādayo hatāḥ || 129 ||
[Analyze grammar]

tataḥ savismayastuṣṭaḥ kṛtākheṭaḥ sa bhūpatiḥ |
viveśa svapuraṃ te 'pi vīrāḥ kṣatturgṛhaṃ yayuḥ || 130 ||
[Analyze grammar]

sa ca rājñā praviśyāntaḥpuraṃ śrānto 'pi tatkṣaṇam |
tatraivānāyayām āsa tāmanaṅgaratiṃ sutām || 131 ||
[Analyze grammar]

ākhyāya teṣāṃ vīrāṇāmekaikasya parākramam |
ākheṭake yathādṛṣṭaṃ tām uvācātivismitām || 132 ||
[Analyze grammar]

pañcapaṭṭikabhāṣājñāvasavarṇāvubhau yadi |
vipro 'pi jīvadattaścedrūpahīno vikarmakṛt || 133 ||
[Analyze grammar]

tatkṣitriyasya doṣo 'sti tasya khaḍgadharasya kaḥ |
supramāṇasurūpasya balavikramaśālinaḥ || 134 ||
[Analyze grammar]

yena hastī hatas tādṛg yaḥ pinaṣṭi ca bhūtale |
gṛhītvā pādataḥ siṃhān khaḍgenānyān nihanti ca || 135 ||
[Analyze grammar]

daridraḥ sevakaśceti doṣastasyocyate yadi |
ahaṃ taṃ sevyamanyeṣāṃ kariṣyāmīśvaraṃ kṣaṇāt || 136 ||
[Analyze grammar]

tattaṃ vṛṇīṣva bhartāraṃ yadi te putri rocate |
ity uktā tena sānaṅgaratiḥ pitrā jagāda tam || 137 ||
[Analyze grammar]

tarhyānīteṣu sarveṣu teṣu vīreṣviha tvayā |
gaṇakaḥ pṛcchyatāṃ tāvat paśyāmaḥ kiṃ bravīti saḥ || 138 ||
[Analyze grammar]

evaṃ tayoktaḥ sa nṛpo vīrānānāyya tatra tān |
tatsaṃnidhau sānurodhaḥ papraccha gaṇakaṃ svayam || 139 ||
[Analyze grammar]

paśyāsnaṅgaratereṣāṃ madhyātkena samaṃ mithaḥ |
astyānukūlyaṃ lagnaś ca bhavettasyāḥ kadā śubhaḥ || 140 ||
[Analyze grammar]

tac chrutvā pṛṣṭanakṣatras teṣāṃ sa gaṇakottamaḥ |
gaṇayitvā ciraṃ kālaṃ rājānaṃ tam abhāṣata || 141 ||
[Analyze grammar]

na cetkupyasi me devaṃ sphuṭaṃ vijñāpayāmi tat |
asti tvadduhiturnaiṣāmekenāpyanukūlatā || 142 ||
[Analyze grammar]

na cehāsti vivāho 'syā eṣā śāpacyutātra yat |
vidyādharī sa śāpo 'syāstribhir māsair nivartsyati || 143 ||
[Analyze grammar]

tasmānmāsatrayaṃ tāvat pratīkṣantāmamī iha |
naiṣāṃ svalokaṃ yātā cettata etadbhaviṣyati || 144 ||
[Analyze grammar]

etanmauhūrtikasyāsya vacaḥ sarve 'pi tatra te |
śraddadhus tatra caivāsanvīrā māsatrayāvadhi || 145 ||
[Analyze grammar]

gate māsatraye rājā tān vīrān gaṇakaṃ ca tam |
svāgramānāyayām āsa tām anaṅgaratiṃ ca saḥ || 146 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭvā cādhikasaundaryāmakasmāttaṃ sutāṃ nṛpaḥ |
jaharṣa gaṇakastāṃ tu prāptakālām amanyata || 147 ||
[Analyze grammar]

idānīṃ brūhi yadyuktaṃ te hi māsāstrayo gatāḥ |
iti yāvac ca taṃ rājā gaṇakaṃ pṛcchati sma saḥ || 148 ||
[Analyze grammar]

tāvajjātiṃ nijāṃ smṛtvā sānaṅgaratirānanam |
ācchādya svottarīyeṇa mānuṣīṃ tāṃ tanuṃ jahau || 149 ||
[Analyze grammar]

evameṣā sthitā kiṃsviditi rājñā svayaṃ mukham |
yāvaduddhāṭyate tasyās tāvat sā dadṛśe mṛtā || 150 ||
[Analyze grammar]

vyāvṛttanetrabhramarā vivarṇavadanāmbujā |
haṃsamañjusvanonmuktā padminīva himāhatā || 151 ||
[Analyze grammar]

tataḥ sa sadyas tacchokavajrapātāhato bhuvi |
bhūbhṛtpapāta niśceṣṭaḥ svapakṣacchedamūrcchitaḥ || 152 ||
[Analyze grammar]

rājñī padmaratiḥ sāpi vyāmohapatitā yayau |
bhraṣṭābharaṇapuṣpā kṣmāmibhabhagneva mañjarī || 153 ||
[Analyze grammar]

muktākrande parijane teṣu vīreṣu duḥkhiṣu |
labdhasaṃjñaḥ kṣaṇādrājā jīvadattam uvāca tam || 154 ||
[Analyze grammar]

nātraiṣāṃ śaktir anyeṣām adhunāvasaro 'stu te |
pratijñātaṃ tvayā nārīṃ jīvayāmi mṛtāmiti || 155 ||
[Analyze grammar]

yadi vidyābalaṃ te 'sti tajjīvaya sutāṃ mama |
dāsyāmi tubhyamevaitāsṃ viprāya prāptajīvitām || 156 ||
[Analyze grammar]

iti rājño vacaḥ śrutvā jīvadatto 'bhimantritaiḥ |
abhyukṣya toyais tāṃ rājaputrīm āryām imāṃ jagau || 157 ||
[Analyze grammar]

aṭṭāṭṭahāsahasite karaṅkamālākule durāloke |
cāmuṇḍe vikarāle sāhāyyaṃ me kuru tvaritam || 158 ||
[Analyze grammar]

evaṃ tena kṛte yatne jīvadattena sā yadā |
bālā na jīvitaṃ prāpa viṣaṇṇaḥ so 'vadattadā || 159 ||
[Analyze grammar]

dattāpi vindhyavāsinyā vidyā me niṣphalā gatā |
tadetenopahāsyena kiṃ kāryaṃ jīvitena me || 160 ||
[Analyze grammar]

ity uktvā jīvadattaḥ svaṃ śiraśchettuṃ mahāsinā |
yāvat pravartate tāvadudagādbhāratī divaḥ || 161 ||
[Analyze grammar]

bho jīvadatta mā kārṣīḥ sāhasaṃ śṛṇu saṃprati |
eṣānaṅgaprabhā nāma sadvidyādharakanyakā || 162 ||
[Analyze grammar]

pitroḥ śāpena mānuṣyamiyantaṃ kālamāgatā |
tyaktvādyaitāṃ tanuṃ yātā svalokaṃ svatanuṃ śritā || 163 ||
[Analyze grammar]

tadvindhyavāsinīm eva gatvārādhaya tāṃ punaḥ |
tatprasādādimāṃ prāpsyasy api vidyādharīṃ satīm || 164 ||
[Analyze grammar]

na caiṣā divyabhogasthā śocyā rājño na cāpi te |
ity udīrya yathātattvaṃ divyā vāgvirarāma sā || 165 ||
[Analyze grammar]

tataḥ sutāyāḥ saṃskāraṃ kṛtvā rājā jahau śucam |
sadāro 'pi yayuste 'nye trayo vīrā yathāgatam || 166 ||
[Analyze grammar]

jīvadattastu jātāstho gatvā tāṃ vindhyavāsinīm |
tapasārādhayām āsa svapne sāpy ādideśa tam || 167 ||
[Analyze grammar]

tuṣṭā tavāhamuttiṣṭha śṛṇu cedaṃ bravīmi te |
asti vīrapuraṃ nāma nagaraṃ tuhinācale || 168 ||
[Analyze grammar]

vidyādharādhirājo 'sti samaro nāma tatra ca |
tasyānaṅgavatīdevyāṃ sutānaṅgaprabhājani || 169 ||
[Analyze grammar]

sā rūpayauvanotsekā naicchatkaṃcitpatiṃ yadā |
tadātidurgrahakruddhau pitarau śapataḥ sma tām || 170 ||
[Analyze grammar]

mānuṣyaṃ vraja tatrāpi na bhartṛsukhamāpsyasi |
kanyeva ṣoḍaśābdā tāṃ tyaktvā tanumihaiṣyasi || 171 ||
[Analyze grammar]

martyo virūpo bhāvī ca khaḍgasiddho 'tha te patiḥ |
munikanyābhilāṣeṇa śāpānmartyatvamāgataḥ || 172 ||
[Analyze grammar]

anicchantīm apitvāṃ ca martyalokaṃ sa neṣyati |
tvayā tasya viyogo 'tra bhaviṣyatyanyanītayā || 173 ||
[Analyze grammar]

pūrvajanmani tenāṣṭau hṛtā hi parayoṣitaḥ |
tenāṣṭajanmabhogārhaṃ duḥkhaṃ so 'nubhaviṣyati || 174 ||
[Analyze grammar]

tvaṃ cātra janmany ekasmin naṣṭānām iva janmanām |
duḥkhaṃ prāpsyasi vidyānāṃ bhraṃśena manujīkṛtā || 175 ||
[Analyze grammar]

sarvasyaiva hi pāpiṣṭhasaṃparkaḥ pāpabhāgadaḥ |
samapāpaḥ punaḥ strīṇāṃ bhartrā pāpena saṃgamaḥ || 176 ||
[Analyze grammar]

naṣṭasmṛtiḥ patīṃś cātra bahūn prāpsyasi mānuṣān |
tvayocitavaradveṣadurgraho vihito yataḥ || 177 ||
[Analyze grammar]

yo 'yācata samānastvāṃ dyucaro madanaprabhaḥ |
bhūtvā sa mānuṣo bhūbhṛdante bhāvī patistava || 178 ||
[Analyze grammar]

tatastvaṃ śāpanirmuktā svalokaṃ punarāgatā |
tam eva dyucarībhūtaṃ sasṃprāpsyasyucitaṃ patim || 179 ||
[Analyze grammar]

tadevaṃ pitṛśaptā sā bhūtvānaṅgaratiḥ kṣitau |
prāptādya pitrornikaṭaṃ jātānaṅgaprabhā punaḥ || 180 ||
[Analyze grammar]

ato vīrapuraṃ gatvā jitvā tatpitaraṃ raṇe |
jānantam apikaulīnarakṣitaṃ tāmavāpnuhi || 181 ||
[Analyze grammar]

imaṃ gṛhāṇa khaḍgaṃ ca yena hastagatena te |
gatir bhaviṣyaty ākāśe kiṃ cājeyo bhaviṣyasi || 182 ||
[Analyze grammar]

ity uktvārpitakhaḍgā sā tasya devī tirodadhe |
sa ca prabubudhe divyaṃ khaḍgaṃ has te dadarśa ca || 183 ||
[Analyze grammar]

athotthāya prahṛṣṭātmā jīvadatto natāmbikaḥ |
tatprasādāmṛtāpyāyaśāntāśeṣatapaḥ klamaḥ || 184 ||
[Analyze grammar]

khaḍgahastaḥ kham utpatya paribhramya himālayam |
prāpa vīrapurasthaṃ taṃ samaraṃ dyucareśvaram || 185 ||
[Analyze grammar]

tena yuddhajitenātra pradattāṃ pariṇīya saḥ |
tāmanaṅgaprabhāṃ bheje divyāṃ saṃbhogasaṃpadam || 186 ||
[Analyze grammar]

kaṃcitkālaṃ sthitaścātra śvaśuraṃ samaraṃ sa tam |
jīvadatto jagādaivaṃ tāṃ cānaṅgaprabhāṃ priyām || 187 ||
[Analyze grammar]

manuṣyalokasṃ gacchāvastaṃ pratyutkaṇṭhito 'smi yat |
prāṇināṃ hi nikṛṣṭāpi janmabhūmiḥ parā priyā || 188 ||
[Analyze grammar]

etac chrutvā vacas tasya śvaśuraḥ so 'nvamanyata |
sā tvanaṅgaprabhā kṛcchrādanumene vijānatī || 189 ||
[Analyze grammar]

athāṅkopāttayā sākamanaṅgaprabhayā tayā |
jīvadattaḥ sa nabhasā martyalokamavātarat || 190 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭvātra ramyamekaṃ ca parvataṃ sā jagāda tam |
śrāntānaṅgaprabhā kṣipramiha viśramyatāmiti || 191 ||
[Analyze grammar]

tatas tatheti tatraiva so 'vatīrya tayā saha |
cakārāhārapānādi tattadvidyāprabhāvataḥ || 192 ||
[Analyze grammar]

tato 'naṅgaprabhāṃ jīvadatto 'sau vidhicoditaḥ |
tām uvāca priye kiṃcinmadhuraṃ gīyatāṃ tvayā || 193 ||
[Analyze grammar]

tac chrutvā gātumārebhe sā bhaktyā dhūrjaṭeḥ stutim |
tena tadgītaśabdena so 'tha nidrāmagāddvijaḥ || 194 ||
[Analyze grammar]

tāvadākheṭakaśrānto nirjharāmbhobhilāṣukaḥ |
rājā harivaro nāma pathā tena kilāyayau || 195 ||
[Analyze grammar]

sa tena gītaśabdena śrutena hariṇo yathā |
ākṛṣṭo 'bhyāpatattatra rathamunmucya kevalaḥ || 196 ||
[Analyze grammar]

śakunaiḥ pūrvamākhyātaśubho 'paśyatsa bhūpatiḥ |
tāmanaṅgaprabhāṃ satyāmanaṅgasya prabhāmiva || 197 ||
[Analyze grammar]

tadā tadgītarūpābhyaṃ nītaṃ tasya vihastatām |
nirbibheda yathākāmaṃ hṛdayaṃ madanaḥ śaraiḥ || 198 ||
[Analyze grammar]

sāpi taṃ vīkṣya sahasā subhagaṃ puṣpadhanvanaḥ |
patitā gocare 'naṅgaprabhā kṣaṇamacintayat || 199 ||
[Analyze grammar]

ko 'yaṃ kimayamunmuktapuṣpacāmo manobhavaḥ |
kiṃ mūrto gītatuṣṭasya śarvasyānugraho mayi || 200 ||
[Analyze grammar]

iti saṃcintya papraccha sā taṃ madanamohitā |
kastvaṃ kathaṃ vanaṃ cedamāgato 'syucyatāmiti || 201 ||
[Analyze grammar]

tato yathāgato yaḥ sa sarvaṃ tasyai śaśaṃsa tat |
sa rājā tāmathāpṛcchatkā tvaṃ sundari śaṃsa me || 202 ||
[Analyze grammar]

yaś ca suptasthito 'trāyam eṣa kaḥ kamalānane |
iti taṃ pṛṣṭavantaṃ ca saṃkṣepeṇa jagāda sā || 203 ||
[Analyze grammar]

ahaṃ vidyādharī khaḍgasiddhaś caiṣaḥ patir mama |
dṛṣṭamātre ca jātāsmi sānurāgādhunā tvayi || 204 ||
[Analyze grammar]

tadehi tāvad gacchāvas tvadīyaṃ nagaraṃ drutam |
tāvat prabudhyate nāyaṃ tatra vakṣyāmi vistarāt || 205 ||
[Analyze grammar]

śrutvaitattadvaco rājā pratipadya tatheti saḥ |
trailokyarajyasaṃprāptiharṣaṃ harivaro dadhe || 206 ||
[Analyze grammar]

nṛpamaṅke gṛhītvemaṃ gacchāmyutpatya khaṃ javāt |
ityanaṅgaprabhā sāntaḥ satvarā samacintayat || 207 ||
[Analyze grammar]

tāvac ca bhraṣṭavidyābhūdbhartṛdroheṇa tena sā |
smarantī pitṛśāpaṃ ca viṣādaṃ sahasā yayau || 208 ||
[Analyze grammar]

taddṛṣṭvā kāraṇaṃ pṛṣṭvā sa rājā tām abhāṣata |
na viṣādasya kālo 'yaṃ prabudhyetaiṣa te patiḥ || 209 ||
[Analyze grammar]

daivāyattaṃ ca vastvetacchocituṃ nārhasi priye |
ko hi svaśirasaś chāyāṃ vidheścollaṅghayedgatim || 210 ||
[Analyze grammar]

tadehi yāma ity uktvā tāṃ sa śraddhitatadgiram |
aṅke harivaraścakrerājānaṅgaprabhāṃ drutam || 211 ||
[Analyze grammar]

tato nidhānalabdhyeva tuṣṭo gatvā javāttataḥ |
rājāruroha svarathaṃ sa bhṛtyair abhinanditaḥ || 212 ||
[Analyze grammar]

tena svanagaraṃ prāpa sa manaḥ śīghragāminā |
rathena ramaṇīyuktaḥ prajānāṃ dattakautukaḥ || 213 ||
[Analyze grammar]

svanāmalāñchane tasminso 'naṅgaprabhayā tayā |
saha divyasukhastasthau tato harivaro nṛpaḥ || 214 ||
[Analyze grammar]

sāpy anaṅgaprabhā tatraivāsīttadanurāgiṇī |
vismṛtya svaṃ prabhāvaṃ taṃ sarvaṃ śāpavimohitā || 215 ||
[Analyze grammar]

atrāntare sa tatrādrau jīvadatto na kevalam |
prabuddho naikṣatānaṅgaprabhāṃ yāvat svam apy asim || 216 ||
[Analyze grammar]

kva sānaṅgaprabhā kaṣṭaṃ kva sa khaḍgo 'pi kiṃ nu tam |
hṛtvā gatā sā kiṃ vā tau nītau dvāvapi kenacit || 217 ||
[Analyze grammar]

ity udbhrānto bahūn kurvan vitarkān sa dinatrayam |
giriṃ taṃ vicinoti sma dahyamānaḥ smarāgninā || 218 ||
[Analyze grammar]

tato 'vatīrya cinvāno vanāni divasāndaśa |
sa babhrāma na cāpaśyat tasyāḥ pādam apikva cit || 219 ||
[Analyze grammar]

hā durjanavidhe kṛcchrātsā dattāpi kathaṃ tvayā |
khaḍgasiddhyā saha hṛtā priyānaṅgaprabhā mama || 220 ||
[Analyze grammar]

ityākrandannirāhāro bhramasnnekamavāptavān |
grāmaṃ tatra viveśaikamāḍhyaṃ dvijagṛhaṃ ca saḥ || 221 ||
[Analyze grammar]

gṛhiṇī tatra subhagā suvastrās copaveśya tam |
āsane priyadattākhyā svaceṭīḥ śīghram ādiśat || 222 ||
[Analyze grammar]

tvaritaṃ jīvadattasya pādau kṣālayatāsya hi |
nirāhārasya virahāddinamadya trayodaśam || 223 ||
[Analyze grammar]

tac chrutvā vismito jīvadatto 'ntarvimamarśa saḥ |
ihānaṅgaprabhā prāptā kiṃ kimeṣātha yoginī || 224 ||
[Analyze grammar]

iti dhyāyan dhautapādo bhuktataddattabhojanaḥ |
praṇataḥ priyadattāṃ tāmatyārtyā pṛcchati sma saḥ || 225 ||
[Analyze grammar]

ekaṃ brūhi kathaṃ vetsi madvṛttāntamanindite |
dvitīyaṃ cāpi kathaya priyākhaḍgau kva me gatau || 226 ||
[Analyze grammar]

tac chrutvā tamavocatsā priyadattā pativratā |
bharturanyo na me citte svapne 'pi kurute padam || 227 ||
[Analyze grammar]

putrabhrātṛsamān anyān paśyāmi puruṣān aham |
na ca me 'narcito yāti kadācid atithir gṛhāt || 228 ||
[Analyze grammar]

tatprabhāveṇa jānāmi bhūtaṃ bhavyaṃ ca bhāvi ca |
sā cānaṅgaprabhā nītā rājñā harivareṇa te || 229 ||
[Analyze grammar]

supte tvayi vidheryogāttanmārgāgāminā tadā |
gītākṛṣṭopayātena svanāmapuravāsinā || 230 ||
[Analyze grammar]

sā ca śaktyā na te prāptuṃ sa hi rājā mahābalaḥ |
sā punastam apityaktvā kulaṭānyatra yāsyati || 231 ||
[Analyze grammar]

khaḍgaṃca devī prādātte tatprāptyai tadvidhāya saḥ |
tasyāṃ hṛtāyāṃ divyatvāddevyā evāntikaṃ gataḥ || 232 ||
[Analyze grammar]

kiṃca devyava te 'naṅgaprabhāśāpopavarṇane |
svapne bhāvi yadādiṣṭaṃ tatkathaṃ vismṛtaṃ tava || 233 ||
[Analyze grammar]

tadeṣa bhavitavye 'rthe vyāmohas te vṛthaiva kaḥ |
pāpānubandhaṃ muñcainaṃ bhūyo bhūyo 'tiduḥkhadam || 234 ||
[Analyze grammar]

kiṃ vādhunā tava tayā pāpayanyānuraktayā |
mānuṣībhūtayā bhrātastvaddrohabhraṣṭavidyayā || 235 ||
[Analyze grammar]

ity uktaḥ sa tayā sādhvyā tyaktānaṅgaprabhāspṛhaḥ |
taccāpalaviraktātmā jīvadatto jagāda tām || 236 ||
[Analyze grammar]

śāntastvadvacasā mohaḥ satyenāmbāmunā mama |
kāmaṃ na śreyase kasya saṃgamaḥ paṇyakarmabhiḥ || 237 ||
[Analyze grammar]

pūrvapāpavaśādetadduḥkhamāpatitaṃ mama |
tatkṣālanāya yāsyāmi tīrthānyujjhitamatsaraḥ || 238 ||
[Analyze grammar]

ko me 'naṅgaprabhāhetorvair eṇārthaḥ paraiḥ saha |
jitakrodhena sarvaṃ hi jagadetadvijīyate || 239 ||
[Analyze grammar]

iti yāvat sa vaktyatra tāvattasyāḥ patirgṛhe |
āyayau priyadattāyā dhārmiko 'tithivatsalaḥ || 240 ||
[Analyze grammar]

kṛtātithyena tenāpi tyajito duḥkhamatra saḥ |
viśramya tīrthayātrāyai prāyādāpṛcchya tāvubhau || 241 ||
[Analyze grammar]

tataḥ krameṇa sarvāṇi pṛthvyāṃ tīrthāni so 'bhramat |
visoḍhānekakāntārakaṣṭo mūlaphalāśanaḥ || 242 ||
[Analyze grammar]

bhrāntatīrthaś ca tām eva sa yayau vindhyavāsinīm |
tatra tepe tapastīvraṃ nirāhāraḥ kuśāstare || 243 ||
[Analyze grammar]

tapastuṣṭā ca sā sākṣāduvācaivaṃ tamambikā |
uttiṣṭha putra yūyaṃ hi castvāro māmakā gaṇāḥ || 244 ||
[Analyze grammar]

pañcamūlacaturvakramahodaramukhāstrayaḥ |
tvaṃ caturthaś ca vikaṭavadanāskhyaḥ kramottamaḥ || 245 ||
[Analyze grammar]

te yūyaṃ jātu gaṅgāyā vihartuṃ pulinaṃ gatāḥ |
tatra snāntī ca yuṣmābhir dṛṣṭaikā munikanyakā || 246 ||
[Analyze grammar]

cāpalekheti kapilajaṭākhyasya muneḥ sutā |
prārthyate sma ca sarvaiḥ sā bhavadbhir madanāturaiḥ || 247 ||
[Analyze grammar]

kanyāhamapayāteti tayokte te trayo 'pare |
tūṣṇīmāsaṃstvayā sā tu haṭhādvāhāvagṛhyata || 248 ||
[Analyze grammar]

krandati sma ca sā tāta tāta trāyasva māmiti |
tac chrutvā nikaṭastho 'tra sa kruddho munirāgamat || 249 ||
[Analyze grammar]

taṃ dṛṣṭvā sā tvayā muktā tato yuṣmāñ śaśāpa saḥ |
manuṣyayoniṃ pāpiṣṭhāḥ sarve yāteti tatkṣaṇāt || 250 ||
[Analyze grammar]

prārthitaḥ so 'tha śāpāntam evaṃ vo munirabhyadhāt |
yadānaṅgaprabhā rājasutā yuṣmābhir arthitā || 251 ||
[Analyze grammar]

gatā vaidyādharaṃ lokaṃ mokṣyāścāmī tadā trayaḥ |
tvaṃ tu vidyādharībhūtāṃ prāpyaitāṃ hārayiṣyasi || 252 ||
[Analyze grammar]

tataḥ prāptāsi vikaṭavadana vyasanaṃ mahat |
cirāc ca devīm ārādhya śāpād asmād vimokṣyase || 253 ||
[Analyze grammar]

tvayāsyāścāpalekhāyā hastasparśo yataḥ kṛtaḥ |
paradārāpahārotthaṃ pāpamasti ca te bahu || 254 ||
[Analyze grammar]

iti ye madgaṇā yūyaṃ śaptāstena maharṣiṇā |
te 'tha jātāḥ stha catvāraḥ pravīrā dakṣiṇāpathe || 255 ||
[Analyze grammar]

pañcapaṭṭikahāṣājñau yau tau khaḍgadharaś ca yaḥ |
sakhāyas te trayastvaṃ ca caturtho jīvadattakaḥ || 256 ||
[Analyze grammar]

te ca trayo 'naṅgaratau prayātāyāṃ nijaṃ padam |
ihāgatyaiva nirmuktā matprasādena śāpataḥ || 257 ||
[Analyze grammar]

tvayā cārādhitāsmyadya jātaḥ śāpakṣayaś ca te |
tadāgneyīṃ gṛhītvemāṃ dhāraṇāṃ svatanuṃ tyaja || 258 ||
[Analyze grammar]

aṣṭajanmopabhogyaṃ ca pātakaṃ tatsakṛddaha |
ity uktvā dhāraṇāṃ dattvā devī tasya tirodadhe || 259 ||
[Analyze grammar]

sa martyadehaṃ pāpaṃ ca dagdhvā dhāraṇayā tayā |
jīvadattaścirācchāpamukto jajñe gaṇottamaḥ || 260 ||
[Analyze grammar]

devānām apy aho yena pāpena kleśa īdṛśaḥ |
parastrīsaṃgamotthena hānyeṣāṃ tena kā gatiḥ || 261 ||
[Analyze grammar]

tāvac ca tatra sānaṅgaprabhā harivare pure |
rājño harivarasyāntaḥpurāṇāṃ prāpa mukhyatām || 262 ||
[Analyze grammar]

sa ca rājā tadekāgramanāstasthau divāniśam |
svamantriṇi sumantrākhye nyastarājyamahābharaḥ || 263 ||
[Analyze grammar]

ekadā tasya rājñasya nikaṭaṃ madhyadeśataḥ |
āgāllabdhavaro nāma nāṭyācāryo 'tra nūtanaḥ || 264 ||
[Analyze grammar]

sa dṛṣṭakauśalastena bhūbhṛtā vādyanāṭyayoḥ |
saṃmānyāntaḥpurastrīṇāṃ nāṭyācāryo vyadhīyata || 265 ||
[Analyze grammar]

tenānaṅgaprabhā nṛtte prakarṣaṃ prāpitā tathā |
nṛtyanty api sapatnīnāṃ spṛhaṇīyābhavadyathā || 266 ||
[Analyze grammar]

sahavāsāc ca tasyātha nṛttaśikṣārasādapi |
nāṭyācāryasya sānaṅgaprabhābhūdanurāgiṇī || 267 ||
[Analyze grammar]

tasyāś ca rūpanṛttābhyāmākṛṣṭaḥ sa śanair aho |
nāṭyācāryo 'pi kāmena kim apy anyadanṛtyata || 268 ||
[Analyze grammar]

vijane caikadānaṅgaprabhā sā nāṭyaveśmani |
prasahya nāṭyācāryaṃ tam upāgād ratalālasā || 269 ||
[Analyze grammar]

suratānte ca sātyantasānurāgā jagāda tam |
tvayā vinā kṛtā nāhaṃ sthātuṃ śakṣyāmy api kṣaṇam || 270 ||
[Analyze grammar]

rājā harivaraścaitad buddhvā naiva kṣamiṣyate |
tadehyanyatra gacchāvo yatra rājā na buddhyate || 271 ||
[Analyze grammar]

asti hemahayoṣṭrādi dhanaṃ tava ca bhūbhṛtā |
nāṭyatuṣṭena yaddattam asti cābharaṇaṃ mama || 272 ||
[Analyze grammar]

tat tatra tvaritaṃ yāmaḥ sthāsyāmo yatra nirbhayāḥ |
etat sa tadvaco hṛṣṭo nāṭyācāryo 'nvamanyata || 273 ||
[Analyze grammar]

tataḥ puruṣaveṣaṃ sā kṛtvānaṅgaprabhā yayau |
nāṭyācāryagṛhaṃ ceṭyā saha susnigdhayaikayā || 274 ||
[Analyze grammar]

tatas tadaina tenoṣṭrapṛṣṭhārpitadhanārthinā |
sākaṃ sā turagārūḍhā prāyānnāṭyopadeśinā || 275 ||
[Analyze grammar]

sādau vaidyādharīṃ lakṣmīṃ tyaktvā rājaśriyaṃ punaḥ |
śiśriye cāraṇarddhiṃ sā dhik strīṇāṃ capalaṃ manaḥ || 276 ||
[Analyze grammar]

gatvā ca nāṭyācāryeṇa tenānaṅgaprabhā saha |
dūraṃ sā nagaraṃ prāpa viyogapurasaṃjñakam || 277 ||
[Analyze grammar]

tatra tatsahitā tasthau sukhaṃ sā so 'pi labdhayā |
tayā labdhavarākhyāṃ svāṃ satyāṃ mene naṭāgraṇīḥ || 278 ||
[Analyze grammar]

tāvac ca tāṃ gatāṃ kvāpi buddhvānaṅgaprabhāṃ priyām |
rājā harivaraḥ so 'bhūddehatyāgonmukhaḥ śucā || 279 ||
[Analyze grammar]

tataḥ sumantro mantrī tam uvācāśvāsayannṛpam |
deva kiṃ yanna vetsi tvaṃ paryālocaya tatsvayam || 280 ||
[Analyze grammar]

khaḍgavidyādharaṃ tyaktvā patiṃ tvāṃ dṛṣṭam eva yā |
upāśritā kathaṃ tasyāḥ sthair yaṃ syāttvayy api prabho || 281 ||
[Analyze grammar]

laghuṃ kaṃcidgṛhītvā sā gatā sadvastuniḥspṛhā |
tṛṇaratnaśalākeva tṛṇadṛṣṭyanurāgataḥ || 282 ||
[Analyze grammar]

nāṭyācāryeṇa sā nūnaṃ nītā sa hi na dṛśyate |
saṃgītakagṛhe prātastau sthitāviti ca śrutam || 283 ||
[Analyze grammar]

taddeva vada kastasyāṃ jānato 'pi tavāgrahaḥ |
vilāsinī hi sarvasya saṃdhyeva kṣaṇarāgiṇī || 284 ||
[Analyze grammar]

ity ukto mantriṇā so 'tha vicārapatito nṛpaḥ |
acintayadaho satyamuktaṃ me sudhiyāmunā || 285 ||
[Analyze grammar]

paryantavirasā kaṣṭā pratikṣaṇavivartinī |
bhavasthitirivānityasaṃbandhā hi vilāsinī || 286 ||
[Analyze grammar]

patitaṃ majjayantīṣu darśitotkalikāsu ca |
prājñaḥ patatyagādhāsu na strīṣu ca nadīṣu ca || 287 ||
[Analyze grammar]

vyasaneṣu nirudvegā vibhaveṣv apyagarvitāḥ |
kāryeṣv akātarā ye ca te dhīrāstair jitaṃ jagat || 288 ||
[Analyze grammar]

ityālocya śucaṃ tyaktvā mantriṇo vacanena saḥ |
svadāreṣv eva saṃtoṣa rājā harivaro vyadhāt || 289 ||
[Analyze grammar]

sāpy anaṅgaprabhā tatra viyogapuranāmani |
nāṭyācāryayutā tāvat kaṃcit kālaṃ sthitā pure || 290 ||
[Analyze grammar]

tāvattatrāpi saṃjajña nāṭyācāryasya daivataḥ |
yūnā sudarśanākhyena dyūtakāreṇa saṃgatiḥ || 291 ||
[Analyze grammar]

tena dyūtahṛtāśeṣadhano 'naṅgaprabhāgrataḥ |
kṛtaḥ sudarśanenātra nāṭyācāryo 'cireṇa saḥ || 292 ||
[Analyze grammar]

tadroṣādiva niḥśrīkaṃ tyaktvānaṅgaprabhātha tam |
sā sudarśanamevaitaṃ prasahyāśiśriyatpatim || 293 ||
[Analyze grammar]

naṣṭadāradhanaḥ so 'tha nāṭyācāryo 'pratiśrayaḥ |
vair āgyāttapase baddhajaṭo gaṅgātaṭaṃ yayau || 294 ||
[Analyze grammar]

sā tvanaṅgaprabhā tena dyūtakāreṇa saṃgatā |
sudarśanena tatraiva tasthau navanavapriyā || 295 ||
[Analyze grammar]

ekadā ca patistasyāstaskaraiḥ sa sudarśanaḥ |
muṣitāśeṣasarvasvaḥ praviśya rajanau kṛtaḥ || 296 ||
[Analyze grammar]

tatas tāṃ draviṇābhāvād duḥsthitām anutāpinīm |
dṛṣṭvā sudarśano 'naṅgaprabhām idam uvāca saḥ || 297 ||
[Analyze grammar]

hiraṇyaguptanāmā yaḥ suhṛnme 'sti mahādhanaḥ |
tatsakāśādṛṇaṃ kiṃcidehyadya mṛgayāmahe || 298 ||
[Analyze grammar]

ity uktvā daivahatadhīḥ sa gatvaiva tayā saha |
ṛṇaṃ hiraṇyaguptaṃ taṃ vaṇiṅmukhyamayācata || 299 ||
[Analyze grammar]

sa cānaṅgaprabhāṃ dṛṣṭvā vaṇiksāpi ca taṃ tadā |
anyonyasābhilāṣau tau babhūvaturubhāvapi || 300 ||
[Analyze grammar]

uvāca caivaṃ sa vaṇiktaṃ sudarśanamādarāt |
prātardāsye hiraṇyaṃ vāmadyehaiva tu bhujyatām || 301 ||
[Analyze grammar]

tac chrutvānyādṛśaṃ bhāvam upalakṣya tayor dvayoḥ |
sudarśano 'bravīnnāhaṃ bhojane 'dya paṭuḥ sthitaḥ || 302 ||
[Analyze grammar]

vaṇikpatistato 'vādīttarhi tvadvanitā sakhe |
bhuṅktāṃ prathamamasmākameṣā hi gṛhamāgatā || 303 ||
[Analyze grammar]

ity uktastena tūṣṇīṃ sa babhūva kitavo 'pi san |
sa cānaṅgaprabhāyukto yayāvabhyantaraṃ vaṇik || 304 ||
[Analyze grammar]

tatra cakre tayā sākaṃ pānāhārādinirvṛtim |
atarkitopanatayā lasanmadavilāsayā || 305 ||
[Analyze grammar]

sudarśanaḥ sa tasyāś ca nirgamaṃ pratipālayan |
bahiḥ sthitaḥ saṃs tadbhṛtyair ūce tatpreritais tataḥ || 306 ||
[Analyze grammar]

bhuktvā gṛhaṃ gatā sā te niryāntī na tvayekṣitā |
tattvayā kimihādyāpi kriyate gamyatāmiti || 307 ||
[Analyze grammar]

sāntaḥ sthitā na niryātā na yāsyāmīti sa bruvan |
dattvā pādapraharāṃs tais tadbhṛtyair nirakālyata || 308 ||
[Analyze grammar]

tataḥ sudarśano gatvā duḥkhitaḥ sa vyacintayat |
kathaṃ me vaṇijā dārā mittreṇāpyamunā hṛtāḥ || 309 ||
[Analyze grammar]

ihaivopanataṃ vā me svapāpaphalamīdṛśam |
yanmayā kṛtamanyasya tadanyena kṛtaṃ mama || 310 ||
[Analyze grammar]

kupyāmi kiṃ tadanyasmai kopārhaṃ tatsvakarma me |
tacchinadmi na yena syātpunarmama parābhavaḥ || 311 ||
[Analyze grammar]

ityālocya krudhaṃ tyaktvā gatvā badarikāśramam |
dyūtakārastadā tatra bhavacchedi vyadhāttapaḥ || 312 ||
[Analyze grammar]

sā ca rūpādhikaṃ prāpya priyaṃ taṃ vaṇijaṃ patim |
reme 'naṅgaprabhā bhṛṅgī puṣpātpuṣpamivāgatā || 313 ||
[Analyze grammar]

krameṇa tasya sā cābhūdvaṇijo vipulaśriyaḥ |
svāminī sānurāgasya prāṇeṣv api dhaneṣv api || 314 ||
[Analyze grammar]

rājātra vīrabāhuś ca tatrasthāmekasundarīm |
buddhvāpi dharmamaryādāṃ rakṣannaiva jahāra tām || 315 ||
[Analyze grammar]

dinaiś ca tadvyayaiḥ so 'bhūdvaṇigalpībhavaddhanaḥ |
mlāyati śrīḥ kulastrīva gṛhe bandhakyadhiṣṭhite || 316 ||
[Analyze grammar]

tataḥ suvarṇabhūmyākhyaṃ dvīpaṃ saṃbhṛtabhāṇḍakaḥ |
hiraṇyaguptaḥ sa vaṇikprasthito 'bhūdvaṇijyayā || 317 ||
[Analyze grammar]

viyogabhītyā cādāya tām anaṅgaprabhāṃ saha |
vrajan pathi kramāt prāpa sa sāgarapuraṃ puram || 318 ||
[Analyze grammar]

tatra sāgaravīrākhyo vāstavyo dhīvarādhipaḥ |
nagare 'mbhodhinikaṭe tasyaiko milito 'bhavat || 319 ||
[Analyze grammar]

tenābdhijīvinā sākaṃ so 'tha gatvāmbudhestaṭam |
taḍḍhaukitaṃ yānapātramāruroha priyāsakhaḥ || 320 ||
[Analyze grammar]

tato 'bdhau yānapātreṇa tena yāvat prayāti saḥ |
vyayaḥ sāgaravīreṇa dināni katicidvaṇik || 321 ||
[Analyze grammar]

ekasmindivase tāvajjaladvidyudvilocanaḥ |
ugraḥ saṃhārabhayadaḥ kālameghaḥ samāyayau || 322 ||
[Analyze grammar]

svasthūlavarṣadhāreṇa vāyunā balinā hatam |
tato majjitumārebhe yānapātraṃ tadūrmiṣu || 323 ||
[Analyze grammar]

muktākrande parijane manoratha iva svake |
majyamāne pravahaṇe kakṣyābaddhottarīyakaḥ || 324 ||
[Analyze grammar]

vaṇigghiraṇyaguptaḥ so 'dṛṣṭvānaṅgaprabhāmukham |
hā priye kva tvamity uktvā cikṣepātmānamambudhau || 325 ||
[Analyze grammar]

gatvā ca bāhuvikṣepātkāṃcitprāpa sa daivataḥ |
vaṇikpravahaṇīmekāṃ tāṃ cālambyāruroha saḥ || 326 ||
[Analyze grammar]

sāpy anaṅgaprabhā rajjvā baddhe phalahakotkare |
tena sāgaravīreṇa jhagityevādhyaropyata || 327 ||
[Analyze grammar]

svayaṃ cāruhya tatraiva bhītāmāśvāsayansa tām |
plavamāno yayāvabdhau bāhubhyāṃ vāri vikṣipan || 328 ||
[Analyze grammar]

kṣaṇātpravahaṇe bhagne naṣṭābhramabhavannabhaḥ |
sādhoḥ praśāntakopasya tulyo 'bhūtstimito 'mbudhiḥ || 329 ||
[Analyze grammar]

sa cārūḍhaḥ pravahaṇaṃ pañcāhenānileritam |
hiraṇyaguptaḥ prāpābdheḥ kūlaṃ daivādvaṇiktataḥ || 330 ||
[Analyze grammar]

avatīrya taṭe so 'tha priyāvirahaduḥkhitaḥ |
aśakyapratikāraṃ ca matvā vidhiviceṣṭitam || 331 ||
[Analyze grammar]

gatvā śanaiḥ svanagaraṃ baddhvā dhīrāśayo dhṛtim |
hiraṇyagupto bhūyo 'rthān upārjyāsta sunirvṛtaḥ || 332 ||
[Analyze grammar]

sā tvanaṅgaprabhaikāhāccitraṃ phalahakasthitā |
tena sāgaravīreṇa prāpitāmbhonidhestaṭam || 333 ||
[Analyze grammar]

tatrāśvāsya ca nītābhūdvīvarendreṇa tena sā |
tatsāgarapuraṃ nāma nagaraṃ bhavanaṃ nijam || 334 ||
[Analyze grammar]

tatra rājasamaśrīkaṃ vīraṃ prāṇapradāyinam |
suyauvanaṃ surūpaṃ ca vicintyājñāvidhāyinam || 335 ||
[Analyze grammar]

tam eva cakre sānaṅgaprabhā dāśapatiṃ patim |
na strī calitacāritrā nimnonnatam avekṣate || 336 ||
[Analyze grammar]

tataḥ kaivartapatinā tena sākamuvāsa sā |
tadveśmanyupabhuñjānā tatsamṛddhiṃ tadarpitām || 337 ||
[Analyze grammar]

ekadā sātra harmyāgrādapaśyadrathyayā tayā |
yāntaṃ vijayavarmākhyaṃ bhavyaṃ kṣatriyaputrakam || 338 ||
[Analyze grammar]

rūpalubdhāvatīryaiva tam upetya jagāda sā |
darśanātkṛṣṭacittāṃ māṃ bhaja praṇayinīmiti || 339 ||
[Analyze grammar]

sa cābhinandya hṛṣṭastāmākāśapatitāmiva |
gṛhītvā ca jagāma svaṃ gṛhaṃ trailokyasundarīm || 340 ||
[Analyze grammar]

so 'tha sāgaravīrastāṃ buddhvā kvāpi gatāṃ priyām |
tyaktvā sarvaṃ tanuṃ tyakṣyaṃstapasā suranimnagām || 341 ||
[Analyze grammar]

yadagāttatkathaṃ mā bhūdduḥkhaṃ tasya tathāvidham |
kva dāśatvaṃ kva tādṛśyā vidyādharyā hi saṃgamaḥ || 342 ||
[Analyze grammar]

sā cānaṅgaprabhā tena samaṃ vijayavarmaṇā |
tasthau tatraiva nagare yathāsukhamanargalā || 343 ||
[Analyze grammar]

tataḥ kadācit tatratyaḥ samārūḍhakareṇukaḥ |
rājā sāgaravarmākhyo niragād bhramituṃ puram || 344 ||
[Analyze grammar]

svanāmasaṃjñaṃ svakṛtaṃ sa paśyaṃstatpuraṃ nṛpaḥ |
tenāyayau pathā yatra gṛhaṃ vijayavarmaṇaḥ || 345 ||
[Analyze grammar]

buddhvā ca nṛpamāyāntaṃ taddarśanakutūhalāt |
ārurohātra sānaṅgaprabhā harmyatalaṃ tadā || 346 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭvaiva sā taṃ rājānaṃ tathābhūttadvaśā yathā |
haṭhādrājakareṇusthaṃ hastyāroham abhāṣata || 347 ||
[Analyze grammar]

bho hastyāroha naivāhamārūḍhā jātu hastinam |
tadārohaya māmatra vīkṣe tāvatkiyatsukham || 348 ||
[Analyze grammar]

tac chrutvādhoraṇe tasminrājānanavilokini |
rājā dadarśa tāmindordivaḥ kāntim iva cyutām || 349 ||
[Analyze grammar]

pibaṃś ca tāmatṛptena cakora iva cakṣuṣā |
nṛpastatprāptibaddhāśo hastyāroham uvāca saḥ || 350 ||
[Analyze grammar]

nītvā kareṇuṃ nikaṭaṃ pūrayāsyā manoratham |
āropayenduvadanāmetāmatrāvilambitam || 351 ||
[Analyze grammar]

iti rājñodite tena hastyāroheṇa ḍhaukitā |
adhastāttasya harmyasya tatkṣaṇaṃ sā kareṇukā || 352 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭvā tāṃ nikaṭaprāptāṃ rājñaḥ sāgaravarmaṇaḥ |
utsaṅge tasya sānaṅgaprabhātmānamapātayat || 353 ||
[Analyze grammar]

kvādau sa bhartṛvidveṣaḥ kaiṣā bhartṛṣvatṛptatā |
hā tasyāḥ pitṛśāpena darśito 'tiviparyayaḥ || 354 ||
[Analyze grammar]

nipātabhīteva ca sā kaṇṭhe taṃ nṛpamagrahīt |
tatsparśāmṛtasiktāṅgaḥ so 'pi prāpa parāṃ mudam || 355 ||
[Analyze grammar]

yuktyā samarpitātmānaṃ paricumbanalālasām |
tāṃ sa rājā gṛhītvaiva jagāmāśu svamandiram || 356 ||
[Analyze grammar]

tatra tām uktavṛttāntāṃ tadaiva dyucarāṅganām |
sa cakāra mahādevīṃ praveśyāntaḥpure nṛpaḥ || 357 ||
[Analyze grammar]

buddhvā rājahṛtāmetāmetya kṣattramivātha saḥ |
bahirvijayavarmātra rājabhṛtyānayodhayat || 358 ||
[Analyze grammar]

yuddhe ca tatra tatyāja śarīramaparāṅmukhaḥ |
na śūrā viṣahante hi strīnimittaṃ parābhavam || 359 ||
[Analyze grammar]

kimetayā varākyā te bhajāsmānehinandanam |
itīva ca surastrībhiḥ sanīto 'bhūtsurālayam || 360 ||
[Analyze grammar]

sāpy anaṅgaprabhā tasminrājñi sāgaravarmaṇi |
nadīva sāgare sthair yaṃ babandhānanyagāminī || 361 ||
[Analyze grammar]

bhavitavyabalānmene tena patyā kṛtārthatām |
so 'pi janmaphalaṃ prāptaṃ tayāmanyata bhāryayā || 362 ||
[Analyze grammar]

dinaiś ca tasya rājñī sā rājñaḥ sāgaravarmaṇaḥ |
dadhre 'naṅgaprabhā garbhaṃ kāle ca suṣuve sutam || 363 ||
[Analyze grammar]

nāmnā samudravarmāṇaṃ taṃ sa rājā pitā śiśum |
cakāra vihitodāraputrajanmamahotsavaḥ || 364 ||
[Analyze grammar]

kramāc ca vṛddhimāyātaṃ saguṇaṃ prāptayauvanam |
yauvarājye 'bhyaṣiñcattaṃ sutaṃ sa bhujaśālinam || 365 ||
[Analyze grammar]

vivāhahetos tasyātha sūnoḥ samaravarmaṇaḥ |
rājñaḥ kamalavatyākhyāṃ sutām āharati sma saḥ || 366 ||
[Analyze grammar]

kṛtodvāhāya tasmai ca putrāyāvarjito guṇaiḥ |
samudravarmaṇe rājyaṃ nijaṃ prādātsa bhūpatiḥ || 367 ||
[Analyze grammar]

so 'pi prāpyaiva tadrājyamojasvī kṣatradharmavit |
samudravarmā pitaraṃ praṇatastaṃ vyajijñapat || 368 ||
[Analyze grammar]

anujānīhi māṃ tāta diśo jetuṃ vrajāmy aham |
ajigīṣuḥ patirbhūmernindyaḥ klība iva striyāḥ || 369 ||
[Analyze grammar]

dharmyā kīrtikarī sā ca lakṣmīriha mahībhujām |
yā jitvā pararāṣṭrāṇi nijabāhubalārjitā || 370 ||
[Analyze grammar]

kiṃ teṣāṃ tāta rājatvaṃ kṣudrāṇāmabhibhūtaye |
svaprajām eva khādanti mārjārā iva lolupāḥ || 371 ||
[Analyze grammar]

icyūcivān sa tenoce pitrā sāgaravarmaṇā |
nūtanaṃ putra rājyaṃ te tattāvattvaṃ prasādhaya || 372 ||
[Analyze grammar]

nāstyapuṇyamakīrtirvā prajā dharmeṇa śāsataḥ |
anavekṣya ca śaktiṃ svāṃ yukto rājñāṃ na vigrahaḥ || 373 ||
[Analyze grammar]

vatsa yady api śūrastvaṃ sainyamasti ca te bahu |
tathāpi naiva viśvāso jayaśrīścapalā raṇe || 374 ||
[Analyze grammar]

ityādi pitrā prokto 'pi tam anujñāpya yatnataḥ |
samudravarmā sa yayau tejasvī digjigīṣayā || 375 ||
[Analyze grammar]

krameṇa ca diśo jitvā sthāpayitvā vaśe nṛpān |
prāptahastyaśvahemādirāyayau nagaraṃ nijam || 376 ||
[Analyze grammar]

tatra pitrormahāratnair nānādeśodbhavaiś ca saḥ |
caraṇau pūjayām āsa praṇataḥ parituṣṭayoḥ || 377 ||
[Analyze grammar]

tadājñayā ca pradadau brāhmaṇebhyo mahāyaśāḥ |
mahādānāni hastyaśvahemaratnamayāni saḥ || 378 ||
[Analyze grammar]

tato vasu tathārthibhyo bhṛtyebhyaś ca vavarṣa saḥ |
eko daridraśabdo 'tra yathabhūdarthavarjitaḥ || 379 ||
[Analyze grammar]

tad dṛṣṭvā putramāhātmyam ātmanaḥ kṛtakṛtyatām |
rājā sāgaravarmā sa mene 'naṅgaprabhāyutaḥ || 380 ||
[Analyze grammar]

utsavena ca nītvā tānyahāni nṛpatiḥ sa tam |
putraṃ samudravarmāṇamavocanmantrisaṃnidhau || 381 ||
[Analyze grammar]

yanmayā putra kartavyaṃ kṛtaṃ tad iha janmani |
bhuktaṃ rājyasukhaṃ dṛṣṭaḥ parebhyo na parābhavaḥ || 382 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭastvaṃ cāttasāmrājyaḥ kimanyatprāpyamasti me |
tadāśrayāmyahaṃ tīrthaṃ yāvanme dhriyate tanuḥ || 383 ||
[Analyze grammar]

vinaśvare śarīre 'smin kim adyāpi gṛhe tava |
itīvaiṣā jarā paśya karṇamūle bravīti me || 384 ||
[Analyze grammar]

ity uktvā sa sute 'nicchaty api tasminnṛpaḥ kṛtī |
yayau sāgaravarmātha prayāgaṃ priyayā saha || 385 ||
[Analyze grammar]

tamanuvrajya pitaraṃ sa cāgatya nijaṃ puram |
samudravarmā svaṃ rājyaṃ yathāvidhi śaśāsa tat || 386 ||
[Analyze grammar]

rājā sāgaravarmāpi so 'naṅgaprabhayā yutaḥ |
prayāge tapasā devaṃ vṛṣadhvajamatoṣayat || 387 ||
[Analyze grammar]

sa svapne tam uvācaivaṃ tripurārirniśākṣaye |
tuṣṭo 'smi te sabhāryasya tapasā tadidaṃ śṛṇu || 388 ||
[Analyze grammar]

eṣānaṅgaprabhā tvaṃ ca yuvāṃ vidyādharāvubhau |
śāpakṣayānnijaṃ lokaṃ prātaḥ putra gamiṣyathaḥ || 389 ||
[Analyze grammar]

tac chrutvā sa prabubudhe rājānaṅgaprabhā ca sā |
tadvadālokitasvapnā taccānyonyamathocatuḥ || 390 ||
[Analyze grammar]

tataś ca nṛpatiṃ taṃ sā hṛṣṭānaṅgaprabhābhyadhāt |
āryaputra mayā jātiḥ kṛtsnātmīyā smṛtādhunā || 391 ||
[Analyze grammar]

ahaṃ vidyādharendrasya samarasyātmasaṃbhavā |
eṣānaṅgaprabhā nāma pure vīrapurābhidhe || 392 ||
[Analyze grammar]

pitṛśāpādihāgatya vidyābhraṃśena mānuṣī |
bhūtvā vidyādharībhāvaṃ sāhaṃ vyasmaramātmanaḥ || 393 ||
[Analyze grammar]

idānīṃ ca prabuddhāhamiti yāvac ca vakti sā |
tāvat so 'vatatārātra samarastatpitā divaḥ || 394 ||
[Analyze grammar]

namaskṛtaḥ sa tenātra rājñā sāgaravarmaṇā |
uvāca pādapatitāṃ tāmanaṅgaprabhāṃ sutām || 395 ||
[Analyze grammar]

ehi putri gṛhĀṇaitā vidyāḥ śāpaḥ sa te gataḥ |
tvayāṣṭajanmaduḥkhaṃ hi bhuktamekatra janmani || 396 ||
[Analyze grammar]

ity uktvotsaṅgamāropya vidyāstasyai punardadau |
tataḥ sāgaravarmāṇaṃ rājānaṃ tam abhāṣata || 397 ||
[Analyze grammar]

bhavānvidyādharādhīśo madanaprabhasaṃjñakaḥ |
ahaṃ ca samaro nāma sutānaṅgaprabhā mama || 398 ||
[Analyze grammar]

pradeyā pūrvameṣā ca varaistaistair ayācyata |
na ca teṣāṃ kam apy aicchadbhartāraṃ rūpagarvitā || 399 ||
[Analyze grammar]

tatastulyaguṇenaiṣā tvayātyutkena yācitā |
vidhiyogāc ca na tadā tvam apy aṅgīkṛto 'nayā || 400 ||
[Analyze grammar]

martyalokāgamāyāsyāstena śāpamadāmaham |
bhūyānme martyaloke 'pi bhāryeyamiti rāgiṇā || 401 ||
[Analyze grammar]

saṃkalpya hṛdaye dhyātvā varadaṃ girijāpatim |
yogena svā tanus tyaktā tato vaidyādharī tvayā || 402 ||
[Analyze grammar]

tatas tvaṃ mānuṣo jāto jātā bhāryā tavāpyasau |
āgacchatamidānīṃ svaṃ lokaṃ yuktau yuvāṃ mithaḥ || 403 ||
[Analyze grammar]

iti samareṇa sa uktaḥ smṛtajātistāṃ tanuṃ prayāgajale |
muktvā sāgaravarmā babhūva madanaprabhaḥ sadyaḥ || 404 ||
[Analyze grammar]

sā punaradhigatavidyā dīptānaṅgaprabhāpi tenaiva |
dehenānyeva babhau jātā vidyādharī jhagiti || 405 ||
[Analyze grammar]

sānando madanaprabhaḥ sa ca tataḥ sā cāpy anaṅgaprabhā divyānyonyavapurvilokanalasadgāḍhānurāgāvubhau |
sa śrīmānsamaraś ca khecarapatiḥ sarve samutpatya khaṃ jagmurvīrapuraṃ sahaiva kila te vaidyādharaṃ tatpuram || 406 ||
[Analyze grammar]

sa tatra samaro yathāvidhi sutām anaṅgaprabhāṃ tadaiva madanaprabhadyucarabhūbhṛte tāṃ dadau |
sa ca kṣapitaśāpayā samamathaitayā prītayā jagāma madanaprabhaḥ svapuramatra cāsītsukham || 407 ||
[Analyze grammar]

itthaṃ svadurnayavipākavaśena divyāḥ śāpacyutā hy avataranti manuṣyaloke |
bhuktvā phalaṃ taducitaṃ ca nijāṃ gatiṃ te pūrvārjitena sukṛtena punaḥ prayānti || 408 ||
[Analyze grammar]

iti sa kathāṃ naravāhanadattaḥ sacivān niśamya gomukhataḥ |
sālaṃkāravatīkas tutoṣa cakre tataś ca dinakṛtyam || 409 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Kathasaritsagara Chapter 2

Cover of edition (2014)

The Ocean of Story
by C.H. Tawney (2014)

Being C.H. Tawney's Translation of Somadeva's Katha Sarit Sagara (Kathasaritsagara): (Ten Volumes)

Buy now!
Cover of edition (2005)

Kathasaritsagar
by Kedarnath Sharma Saraswat (2005)

The Only Edition with the Sanskrit Text and its Hindi Translation (An Old and Rare Book) Set of 3 Vol.

Buy now!
Cover of edition (2013)

Kathasaritsagara of Somadeva Bhatta (Sanskrit Text Only)
by Vasudeva Laksmana Sastri (2013)

Buy now!
Cover of edition (1995)

Katha Sarit Sagar in Marathi
by H. A Bhave (1995)

Set of 5 Volumes; Published by Varada Books, Pune. 2256 pages (Throughout B/W Illustrations).

Buy now!
Cover of edition (2014)

Katha Sarit Sagara (Tamil)
by S. V. Ganapati (எஸ். வி. கணபதி) (2014)

[கதா சரித் சாகரம்] Published by Alliance Publications.

Buy now!
Cover of Bengali edition

Galpa Shono
by Abhijit Chattopadhyay (2014)

[গল্প শোনো] Galpa Shono: Bengali Translation of 'Suno Kahani From Katha Sarit Sagar'; 9788126015436; Published by Sahitya Akademi, Delhi.

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: