Kathasaritsagara [sanskrit]

by C. H. Tawney | 2014 | 226,424 words | ISBN-13: 9789350501351

The Sanskrit edition of the Kathasaritsagara referencing the English translation and grammatical analysis. Written by Somadeva and dating from the 12th century, the Kathasaritsagara (or Katha-sarit-sagara) represents an epic legend narrating the adventures of Naravahanadatta as he strives to become the destined emperor of the Vidyadharas. Alternative titles: (Kathāsaritsāgara, कथासरित्सागर, Kathā-sarit-sāgara)

Chapter 1

niśumbhabharanamrūrvīkharvitāḥ parvatā api |
yaṃ namantīva nṛtyantaṃ namāmas taṃ vināyakam || 1 ||
[Analyze grammar]

evaṃ vatseśvarasutaḥ kauśāmbyāṃ bhavane pituḥ |
vasan vidyadharādhīśair ādāv eva kṛtānatiḥ || 2 ||
[Analyze grammar]

naravāhanadattaḥ sa kadācin mṛgayāgataḥ |
viveśa gomukhasakho muktasainyo mahad dhanam || 3 ||
[Analyze grammar]

sa tatra dakṣiṇenākṣṇā sphuratoktaśubhāgamaḥ |
divyavīṇāravonmiśram aśṛṇod ītaniḥsvanam || 4 ||
[Analyze grammar]

gatvā tadanusāreṇa nātidūraṃ dadarśa saḥ |
svayaṃbhyāyatanaṃ śaivaṃ saṃyatāśvo viveśa ca || 5 ||
[Analyze grammar]

tatropavīṇayantīṃ ca deveśaṃ devakanyakām |
apaśyad varakanyābhir bahvībhiḥ parivāritām || 6 ||
[Analyze grammar]

sā dṛṣṭā tasya hṛdayaṃ prasaratkāntinirjharā |
indumūrtir ivāmbhodheḥ kṣobhayām āsa tatkṣaṇam || 7 ||
[Analyze grammar]

sāpi taṃ sarasasnigdhamugdhenālokya cakṣuṣā |
tad ekagatacittābhūd vismṛtasvarasāraṇā || 8 ||
[Analyze grammar]

naravāhanadattasya cittajño gomukhas tataḥ |
keyaṃ kasya sutā ceti yāvat pṛcchati tatsakhīḥ || 9 ||
[Analyze grammar]

tāvac ca sadṛśī tasyāḥ pūrvaṃ hemāruṇaprabhā |
paścād avatatāraikā prauḍhā vidyādharī divaḥ || 10 ||
[Analyze grammar]

sā cāvatīrya kanyāyās tasyāḥ pārśva upāviśat |
kanyāpy utthāya sā tasyāḥ pādayor apatat tadā || 11 ||
[Analyze grammar]

sarvavidyādharādhīśaṃ nirvighnaṃ patim āpnuhi |
iti prauḍhāpi sā tasyāḥ kanyāyā āśiṣaṃ dadau || 12 ||
[Analyze grammar]

naravāhanadatto 'tha tām upetya praṇamya ca |
dattāśiṣaṃ paryapṛcchat saumyāṃ vidyādharīṃ śanaiḥ || 13 ||
[Analyze grammar]

keyaṃ kanyā bhavaty amba tava kā kathyatām iti |
tato vidyādharī sā tam uvāca śṛṇu vacmy adaḥ || 14 ||
[Analyze grammar]

asti gaurīguroḥ śaile śrīsundarapuraṃ puram |
āste 'laṃkāraśīlākhyas tatra vidyādhareśvaraḥ || 15 ||
[Analyze grammar]

tasyodāraguṇasyāsti mahiṣī kāñcanaprabhā |
tasyāṃ tasya ca kālena rājñaḥ sūnur ajāyata || 16 ||
[Analyze grammar]

eṣa dharmaparo bhāvīty ādiṣṭam umayā yadā |
svapne tadā dharmaśīlaṃ nāmnā tam akarot pitā || 17 ||
[Analyze grammar]

krameṇa yauvanaprāptaṃ dharmaśīlaṃ sa taṃ sutam |
rājā saṃyojya vidyābhir yauvarājye 'bhiṣiktavān || 18 ||
[Analyze grammar]

tataḥ sa yauvarājyastho dharmaikaparamo vaśī |
arañjayad dharmaśīlaḥ pitur abhyadhikaṃ prajāḥ || 19 ||
[Analyze grammar]

tato 'laṃkāraśīlasya rājñaḥ sā kāñcanaprabhā |
antarvatnī satī rājñī tasya sūte sma kanyakām || 20 ||
[Analyze grammar]

naravāhanadattasya bhāryaiṣā cakravartinaḥ |
kanyā bhavitrīti tadā divyā vāgudaghoṣayat || 21 ||
[Analyze grammar]

tato 'tra tenālaṃkāravatīti kṛtanāmikā |
pitrā krameṇāvardhiṣṭa bālā śaktikaleva sā || 22 ||
[Analyze grammar]

kālena yauvanasthā ca prāptavidyā nijātpituḥ |
tattadāyatanaṃ śaṃbhorbhaktyā bhramitumudyatā || 23 ||
[Analyze grammar]

tāvac ca dharmaśīlo 'sya bhrātā śānto yuvāpi san |
raho 'laṃkāraśīlaṃ taṃ pitaraṃ svaṃ vyajijñapat || 24 ||
[Analyze grammar]

na māṃ bhogā ime tāta prīṇanti kṣaṇabhaṅgurāḥ |
kiṃ tadasti hi saṃsāre paryantavirasaṃ na yat || 25 ||
[Analyze grammar]

tathā caitattvayā kiṃ na śrutaṃ vyāsamunervacaḥ |
sarve kṣayāntā nicayāḥ patanāntāḥ samucchrayāḥ || 26 ||
[Analyze grammar]

saṃyogā viprayogāntā maraṇāntaṃ hi jīvitam |
tadeṣu kā ratistāta naśvareṣu manasvinām || 27 ||
[Analyze grammar]

paratra ca sahāyānti na bhogā nārthasaṃcayāḥ |
ekastu bāndhavo dharmo na jahāti padātpadam || 28 ||
[Analyze grammar]

tasmādvanāya gatvāhaṃ sādhayāmyuttamaṃ tapaḥ |
āsādayeyaṃ tad yena śāśvataṃ paramaṃ padam || 29 ||
[Analyze grammar]

ity uktavantaṃ taṃ putraṃ dharmaśīlaṃ samākulaḥ |
rājālaṃkāraśīlo 'tha vakti smodaśrulocanaḥ || 30 ||
[Analyze grammar]

bālasyaiva tavākāṇḍe ko 'yaṃ putra matibhramaḥ |
upayukte hi tāruṇye praśamaḥ sadbhir iṣyate || 31 ||
[Analyze grammar]

kṛtadārasya dharmeṇa rājyaṃ pālayatastava |
bhogān bhoktum ayaṃ kālo na vairāgyasya sāṃpratam || 32 ||
[Analyze grammar]

etatpiturvacaḥ śrutvā dharmaśīlo 'bhyadhātpunaḥ |
na śamāśamayor atra niyamo 'sti vayaḥkṛtaḥ || 33 ||
[Analyze grammar]

īśvarānugṛhīto hi kaścidbālo 'pi śāmyati |
vṛddho 'pi na śamaṃ yāti kaś citkāpuruṣaḥ punaḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

na ca rājye ratirme 'sti na vā dāraparigrahe |
mamaitajīvitaphalaṃ yacchivārādhanaṃ tapaḥ || 35 ||
[Analyze grammar]

iti bruvāṇaṃ yatnenāpyanivāryamavekṣya tam |
pitālaṃkāraśīlo 'sau vimucyāśrūṇyabhāṣata || 36 ||
[Analyze grammar]

yadi yūno 'pi te putra vairāgyam idamīdṛśam |
nāsti vṛddhasya me tatkimaham apy āśraye vanam || 37 ||
[Analyze grammar]

ity uktvā martyalokaṃ ca gatvā bhārāyutaṃ dadau |
brāhmaṇebhyo daridrebhyo ratnānāṃ kāñcanasya ca || 38 ||
[Analyze grammar]

etya ca svapuraṃ bhāryāmavocatkāñcanaprabhām |
tvayā madājñayehaiva sthātavyaṃ nagare nije || 39 ||
[Analyze grammar]

rakṣālaṃkāravatyeṣā kanyā pūrṇe ca vatsare |
asti vaivāhalagno 'syāstithāvadyatane śubhaḥ || 40 ||
[Analyze grammar]

naravāhanadattāya dāsyāmyetāmahaṃ tadā |
sa cakravartī jāmātā pāsyatīdaṃ puraṃ ca naḥ || 41 ||
[Analyze grammar]

ity uktvā dattaśapathāṃ bhāryāṃ rājā nivartya saḥ |
sasutāṃ vilapantīṃ tāṃ saputraḥ śiśriye vanam || 42 ||
[Analyze grammar]

sā tu svapuramadhyāsta tadbhāryā kāñcanaprabhā |
duhitrā saha sādhvī strī bhartrājñāṃ kā hi laṅghayet || 43 ||
[Analyze grammar]

tatsutātha tayā mātrā saha snehānuyātayā |
alaṃkāravatī bhrāntā bahūnyāyatanāni ca || 44 ||
[Analyze grammar]

ekadā tāṃ ca vakti sma vidyā prajñaptisaṃjñikā |
kaśmīreṣu svayaṃbhūni gatvā kṣetrāṇi pūjaya || 45 ||
[Analyze grammar]

naravāhanadattaṃ hi nirvighnaṃ taṃ patiṃ tataḥ |
sarvavidyādharendraikacakravartinamāpsyasi || 46 ||
[Analyze grammar]

ity uktā vidyayā gatvā kaśmīrānsā samātṛkā |
alaṃkāravatī śaṃbhuṃ puṇyakṣetreṣv apūjayat || 47 ||
[Analyze grammar]

nandikṣetre mahādevagirāvamaraparvate |
sureśvaryādriṣu tathā vijaye kapaṭeśvare || 48 ||
[Analyze grammar]

evamādiṣu saṃpūjya kṣetreṣu girijāpatim |
vidyādharendrakanyā sā tanmātā cāgate gṛhān || 49 ||
[Analyze grammar]

tāmetāṃ viddhyalaṃkāravatīṃ subhaga kanyakām |
tāṃ ca mātarametasyā viddhi māṃ kāñcanaprabhām || 50 ||
[Analyze grammar]

adya caiṣā mamānuktvaivāgatemaṃ śivālayam |
tataḥ prajñaptividyāto vijñāyāhamihāgatā || 51 ||
[Analyze grammar]

tanmukhādeva ca jñātastvamapīhāgato mayā |
tadetāṃ devatādiṣṭām upayacchasva me sutām || 52 ||
[Analyze grammar]

prātaś ca so 'syāḥ pitroktaḥ prāpto vaivāhavāsaraḥ |
tadadya putra kauśāmbīṃ svām eva nagarīṃ vraja || 53 ||
[Analyze grammar]

āvāmitaś ca gacchāvaḥ prātaretya tapovanāt |
rājālaṃkāraśīlas te dāsyatyetāṃ sutāṃ svayam || 54 ||
[Analyze grammar]

evaṃ tayokte 'laṃkāravatyās tasyāś ca tasya ca |
naravāhanadattasya kāpyavasthā dvayor abhūt || 55 ||
[Analyze grammar]

anyonyarajanīmātraviśleṣāsahanātmanoḥ |
cakrāhvayor ivāsanne dinānte sāśrunetrayoḥ || 56 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭvā tau tādṛśau dvāvapyavādītkāñcanaprabhā |
kimekarātriviśleṣe hy adhair yaṃ yuvayor idam || 57 ||
[Analyze grammar]

aniścitāvadhiṃ dhīrāḥ sahante virahaṃ ciram |
śrūyatāṃ rāmabhadrasya sītādevyās tathā kathā || 58 ||
[Analyze grammar]

rājño daśarathasyāsīdayodhyādhipateḥ sutaḥ |
rāmo bharataśatrughnalakṣmaṇānāṃ purāgrajaḥ || 59 ||
[Analyze grammar]

viṣṇoravatatārāṃśo rāvaṇocchedanāya yaḥ |
sītā tasyābhavadbhāryā prāṇeśā janakātmajā || 60 ||
[Analyze grammar]

sa pitrā bharatanyastarāyena vidhiyogataḥ |
preṣito 'bhūdvanaṃ sākaṃ sītayā lakṣmaṇena ca || 61 ||
[Analyze grammar]

tatra tasyāharatsītāṃ māyayā rāvaṇaḥ priyām |
nināya ca purīṃ laṅkāṃ pathi hatvā jaṭāyuṣam || 62 ||
[Analyze grammar]

tataḥ sa rāmo virahī sugrīvaṃ vālino vadhāt |
svīkṛtya mārutiṃ preṣya tatpravṛttimabudhyata || 63 ||
[Analyze grammar]

gatvā ca sāgare setuṃ baddhvā hatvā ca rāvaṇam |
laṅkāṃ vibhīṣaṇe nyasya sītāṃ pratyājahāra saḥ || 64 ||
[Analyze grammar]

athāvṛttasya vanataḥ śāsato bharatārpitam |
tasya rājyamayodhyāyāṃ sītā garbhamadhatta sā || 65 ||
[Analyze grammar]

tāvac cātra prajāceṣṭāṃ jñātumalpaparicchadaḥ |
svair aṃ paribhramannekaṃ so 'paśyatpuruṣaṃ prabhuḥ || 66 ||
[Analyze grammar]

has te gṛhītvā gṛhiṇīṃ nirasyantaṃ nijād gṛhāt |
parasyeyaṃ gṛhamagāditi doṣānukīrtanāt || 67 ||
[Analyze grammar]

rakṣogṛhoṣitā sītā rāmadevena nojjhitā |
ayam abhyadhiko yo māmujjhati jñātiveśmagām || 68 ||
[Analyze grammar]

iti tadgṛhiṇīṃ tāṃ ca bruvatīṃ taṃ nijaṃ patim |
rāmo rājā sa śuśrāva khinnaścābhyantaraṃ yayau || 69 ||
[Analyze grammar]

lokāpavādabhītaś ca sītāṃ tatyāja tāṃ vane |
sahate virahakleśaṃ yaśasvī nāyaśaḥ punaḥ || 70 ||
[Analyze grammar]

sā ca garbhālasā daivādvālmīkeḥ prāpadāśramam |
tenarṣiṇā samāśvāsya tatraiva grāhitā sthitim || 71 ||
[Analyze grammar]

nūnaṃ sītā sadoṣeyaṃ tyaktā bhartrānyathā katham |
tadetaddarśanānnityaṃ pāpaṃ saṃkrāmatīha naḥ || 72 ||
[Analyze grammar]

vālmīkaḥ kṛpayā caināṃ nirvāsayati nāśramāt |
etaddarśanajaṃ pāpaṃ tapasā ca vyapohati || 73 ||
[Analyze grammar]

tadeta yāvad gacchāmo dvitīyaṃ kaṃcid āśramam |
iti saṃmantrayāmāsustatrānye munayastadā || 74 ||
[Analyze grammar]

tadbuddhvā tānsa vālmīkirabravīnnātra saṃśayaḥ |
śuddhaiṣā prāṇidhānena mayā dṛṣṭā dvijā iti || 75 ||
[Analyze grammar]

tathāpyapratyayasteṣāṃ yadā sīta tadābhyadhāt |
bhagavanto yathā vittha tathā śodhayateha mām || 76 ||
[Analyze grammar]

aśuddhāyāḥ śiraśchedanigrahaḥ kriyatāṃ mama |
tac chrutvā jātakaruṇā jagadurmunayo 'tra te || 77 ||
[Analyze grammar]

astyatra ṭīṭibhasaronāma tīrthaṃ mahadvane |
ṭīṭibhī hi purā kāpi bhartrānyāsaṅgaśaṅkinā || 78 ||
[Analyze grammar]

mithyaiva dūṣitā sādhvī cakrandāśaraṇā bhuvam |
lokapālāṃś ca taistasyāḥ śuddhyarthaṃ tadvinirmitam || 79 ||
[Analyze grammar]

tatraiṣā rāghavavadhūḥ pariśuddhiṃ karotu naḥ |
ity uktavadbhis taiḥ sākaṃ jānakī tatsaro yayau || 80 ||
[Analyze grammar]

yady āryaputrād anyatra na svapne 'pi mano mama |
taduttareyaṃ sarasaḥ pāramamba vasuṃdhare || 81 ||
[Analyze grammar]

ity uktvaiva praviṣṭā ca tasminsarasi sā satī |
nītā ca pāramutsaṅge kṛtvāvirbhūtayā bhuvā || 82 ||
[Analyze grammar]

tatastāṃ te mahāsādhvīṃ praṇemurmunayo 'khilāḥ |
rāghavaṃ śaptum aicchaṃś ca tatparityāgamanyunā || 83 ||
[Analyze grammar]

yuṣmābhir āryaputrasya na dhyātavyamamaṅgalam |
śaptumarhatha mām eva pāpāmañjalireṣa vaḥ || 84 ||
[Analyze grammar]

iti yadvārayām āsa sītā tānsā pativratā |
tena te munayas tuṣṭās tasyāḥ putrāśiṣaṃ daduḥ || 85 ||
[Analyze grammar]

tataḥ sā tatra tiṣṭhantī samaye suṣuve sutam |
taṃ ca nāmnā lavaṃ cakre sa vālmīkimuniḥ śiśum || 86 ||
[Analyze grammar]

bālam ādāya taṃ tasyāṃ gatāyāṃ snātum ekadā |
tena śūnyaṃ taduṭajaṃ dṛṣṭvā so 'cintayanmuniḥ || 87 ||
[Analyze grammar]

sthāpayitvārbhakaṃ yāti snātuṃ sā tat kva so 'rbhakaḥ |
nītaḥ sa śvāpadeneha nūnam anyaṃ sṛjāmi tat || 88 ||
[Analyze grammar]

snātvāgatānyathā sītā na prāṇāndhārayediha |
iti dhyātvā kuśaiḥ kṛtvā pavitraṃ nirmame 'rbhakam || 89 ||
[Analyze grammar]

lavasya sadṛśaṃ taṃ ca sa tathāsthāpayanmuniḥ |
āgatā taṃ ca sā dṛṣṭvā muniṃ sītā vyajijñapat || 90 ||
[Analyze grammar]

svako 'yaṃ me sthito bālastadeṣo 'nyaḥ kuto mune |
tac chrutvā sa yathāvṛttamuktvā munir uvāca tām || 91 ||
[Analyze grammar]

bhavitavyaṃ gṛhāṇaitaṃ dvitīyamanaghe sutam |
kuśasaṃjñaṃ mayāyaṃ yatsvaprabhāvātkuśaiḥ kṛtaḥ || 92 ||
[Analyze grammar]

ity uktā tena muninā sītā lavakuśau sutau |
tenaiva kṛtasaṃskārau vardhayām āsa tatra tau || 93 ||
[Analyze grammar]

bālāveva ca tau divyamastragrāmamavāpatuḥ |
vidyāś ca sarvā vālmīkamuneḥ kṣatrakumārakau || 94 ||
[Analyze grammar]

ekadā āśramamṛgaṃ hatvā tanmāṃsamādatuḥ |
arcāliṅgaṃ ca vālmīkeścakratuḥ krīḍanīyakam || 95 ||
[Analyze grammar]

tena khinno muniḥ so 'tha sītādevyānunāthitaḥ |
prāyaścittaṃ tayor evamādideśa kumārayoḥ || 96 ||
[Analyze grammar]

gatvā kuberasarasaḥ svarṇapadmānyayaṃ lavaḥ |
tadudyānāc ca mandārapuṣpāṇyānayatu drutam || 97 ||
[Analyze grammar]

tair etau bhrātarāv etalliṅgam arcayatām ubhau |
tenaitayor idaṃ pāpam upaśāntiṃ gamiṣyati || 98 ||
[Analyze grammar]

etac chrutvaiva kailāsaṃ sa bālo 'pi lavo yayau |
ācaskanda kuberasya saraścopavanaṃ ca tat || 99 ||
[Analyze grammar]

nihatya yakṣān ādāya padmāni kusumāni ca |
āgacchan pathi sa śrānto viśaśrāma tarostale || 100 ||
[Analyze grammar]

atrāntare ca rāmasya naramedhe sulakṣaṇam |
cinvan puruṣam āgacchat tena mārgeṇa lakṣmaṇaḥ || 101 ||
[Analyze grammar]

sa lavaṃ samarāhūtaṃ mohanāstreṇa mohitam |
kṣatradharmeṇa baddhvā tamayodhyāmanayatpurīm || 102 ||
[Analyze grammar]

tāvac ca sītām āśvāsya lavāgamanaduḥsthitām |
vālmīkaḥ svāśrame tatra jñānī kuśam abhāṣata || 103 ||
[Analyze grammar]

nīto 'yodhyāmavaṣṭabhya lakṣmaṇena suto lavaḥ |
gaccha mocaya taṃ tasmādebhir astrair vinirjitāt || 104 ||
[Analyze grammar]

ity uktvā dattadivyāstrastena gatvā kuśas tataḥ |
rodhyamānāmayodhyāyāṃ yajñabhūmiṃ rurodha saḥ || 105 ||
[Analyze grammar]

jigāya lakṣmaṇaṃ cātra tannimittaṃ pradhāvitam |
yuddhe divyair mahāstraistaistato rāmastamabhyagāt || 106 ||
[Analyze grammar]

so 'pi prabhāvād vālmīker jetuṃ nāstraiḥ śaśāka tam |
kuśaṃ yattena papraccha ko 'rthas te ko bhavāniti || 107 ||
[Analyze grammar]

kuśas tato 'bravīd baddhvā lakṣmaṇenāgrajo mama |
ānīta iha tasyāhaṃ mocanārthamihāgataḥ || 108 ||
[Analyze grammar]

āvāṃ lavakuśau rāmatanayāviti jānakī |
mātā nau vakti cety uktvā tadvṛttāntaṃ śaśaṃsa saḥ || 109 ||
[Analyze grammar]

tataḥ sabāṣpo rāmastaṃ lavamānāyya tāvubhau |
kaṇṭhe jagrāha saiṣo 'haṃ pāpo rāma iti bruvan || 110 ||
[Analyze grammar]

atha sītāṃ praśaṃsatsu vīrau paśyatsu tau śiśū |
paureṣu militeṣv atra sa tau rāmo 'grahītsutau || 111 ||
[Analyze grammar]

ānāyya sītādevīṃ ca vālmīker āśramāt tataḥ |
tayā saha sukhaṃ tasthau putranyastabharo 'tha saḥ || 112 ||
[Analyze grammar]

evaṃ sahante virahaṃ dhīrāściramapīdṛśam |
na sahethe yuvāṃ putrau kathamekām apikṣapām || 113 ||
[Analyze grammar]

ityātmajāmalaṃkāravatīṃ pariṇayotsukām |
naravāhanadattaṃ ca tamuktvā kāñcanaprabhā || 114 ||
[Analyze grammar]

nabhasā prātarāgantumagādādāya tāṃ sutām |
naravāhanadatto 'pi kauśāmbīṃ vimanā yayau || 115 ||
[Analyze grammar]

tatrānidraṃ niśi smāha gomukhastaṃ vinodayan |
pṛthvīrūpakathāṃ deva śṛṇvimāṃ kasthayāmi te || 116 ||
[Analyze grammar]

asti nāmnā pratiṣṭhānaṃ nagaraṃ dakṣiṇāpathe |
pṛthvīrūpābhidhāno 'bhūdrājā tatrātirūpavān || 117 ||
[Analyze grammar]

taṃ parijñāninau jātu śramaṇo dvāvupeyatuḥ |
vilokyādbhutarūpaṃ ca tāvevaṃ nṛpamūcatuḥ || 118 ||
[Analyze grammar]

devāvāṃ pṛthivīṃ bhrāntau na ca rūpeṇa te samam |
anyaṃ pumāṃsaṃ nārīṃ vā dṛṣṭavantau kva citprabho || 119 ||
[Analyze grammar]

kiṃ tu muktipuradvīpe rājño rūpadharasya yā |
asti hemalatādevyāṃ jātā rūpalatā sutā || 120 ||
[Analyze grammar]

saikā te sadṛśī kanyā tasyāścaiko bhavānapi |
yuvayor yadi saṃyogo bhavetsyātsukṛtaṃ tataḥ || 121 ||
[Analyze grammar]

iti śramaṇavākyena samaṃ madanasāyakāḥ |
praviśya śrutimārgeṇa rājñas tasyālagan hṛdi || 122 ||
[Analyze grammar]

tataḥ samutsuko rājā nijaṃ citrakarottamam |
kumāridattanāmānāṃ pṛthvīrūpaḥ samādiśat || 123 ||
[Analyze grammar]

paṭe yathāvallikhitāṃ samādāya madākṛtim |
etābhyāṃ saha bhikṣubhyāṃ dvīpaṃ muktipuraṃ vraja || 124 ||
[Analyze grammar]

tatra rūpadharākhyasya rājñas tadduhitus tathā |
yuktyā rūpalatāyāstvaṃ madākāraṃ pradarśaya || 125 ||
[Analyze grammar]

paśya kiṃ sa nṛpastāṃ me dadāti tanayāṃ na vā |
tāṃ ca rūpalatāṃ citre likhitvā tvamihānaya || 126 ||
[Analyze grammar]

evam uktvābhilekhyaṃ svaṃ rūpaṃ citrapaṭe sa tam |
sabhikṣukaṃ citrakaraṃ dvīpaṃ taṃ prāhiṇonnṛpaḥ || 127 ||
[Analyze grammar]

te ca kramāccitrakaraśramaṇāḥ prasthitās tataḥ |
prāpuḥ patrapuraṃ nāma nagaraṃ vāridhestaṭe || 128 ||
[Analyze grammar]

tataḥ pravahaṇārūḍhā gatvaivāmbudhivartmanā |
te taṃ muktipuradvīpamavāpuḥ pañcabhir dinaiḥ || 129 ||
[Analyze grammar]

tatra citrakaro gatvā rājadvāri sa cīrikām |
mama citrakarastulyo nānyo 'stītyudalambayat || 130 ||
[Analyze grammar]

tadbuddhvaiva samāhūto rājñā rūpadhareṇa saḥ |
praviśya rājabhavanaṃ taṃ praṇamya vyajijñapat || 131 ||
[Analyze grammar]

pṛthvīṃ bhrāntvā mayā deva na dṛṣṭaścitrakṛtsamaḥ |
taddevāsuramartyānāmālikhāmi kamādiśa || 132 ||
[Analyze grammar]

tac chrutvānāyya nṛpatiḥ sa tāṃ rūpalatāṃ puraḥ |
imāmālikhya matputrīṃ darśayetyādideśa tam || 133 ||
[Analyze grammar]

tataḥ kumāridattaḥ sa citrakṛdrājakanyakām |
ālikhya darśayām āsa tadrūpām eva tāṃ paṭe || 134 ||
[Analyze grammar]

atha rūpadharo rājā tuṣṭo matvā vicakṣaṇam |
pṛcchati sma sa taṃ citrakaraṃ jāmātṛlipsayā || 135 ||
[Analyze grammar]

bhadra pṛthvī tvayā bhrāntā tadbrūhi yadi kutracit |
rūpe madduhitustulyā dṛṣṭā strī puruṣo 'pi vā || 136 ||
[Analyze grammar]

ity uktastena rājñā sa citrakṛtpratyuvāca tam |
naitattulyā mayā dṛṣṭā nārī kāpyathavā pumān || 137 ||
[Analyze grammar]

ekas tu pṛthvīrūpākhyaḥ pratiṣṭhāne mahīpatiḥ |
dṛṣṭaḥ samo 'syās tenaiṣā yujyate yadi sādhu tat || 138 ||
[Analyze grammar]

tulyarūpā yadā tena na prāptā rājakanyakā |
tadā nave 'pi tāruṇye sa tiṣṭhaty aparigrahaḥ || 139 ||
[Analyze grammar]

mayā ca deva dṛṣṭvaiva sa rājā locanapriyaḥ |
abhilikhya paṭe samyag gṛhīto rūpakautukāt || 140 ||
[Analyze grammar]

tac chrutvā kiṃ paṭaḥ so 'stīty uktastena sa bhūbhṛtā |
astīty uktvā ca taṃ citrakaraḥ paṭamadarśayat || 141 ||
[Analyze grammar]

tatra dṛṣṭvā sa tadrūpaṃ pṛthvīrūpasya bhūpateḥ |
rājā rūpadharo dadhne vismayāghūrṇitaṃ śiraḥ || 142 ||
[Analyze grammar]

jagāda ca vayaṃ dhanyā yair atra likhito 'py ayam |
dṛṣṭo rājā namastebhyaḥ sākṣātpaśyanti ye tvamum || 143 ||
[Analyze grammar]

etatpitṛvacaḥ śrutvā dṛṣṭvā citre ca taṃ nṛpam |
sotkā rūpalatā nānyacchuśrāva na dadarśa ca || 144 ||
[Analyze grammar]

tāṃ māramohitāṃ dṛṣṭvā sutāṃ sa nṛpatistadā |
kumāridattaṃ taṃ citrakaraṃ rūpadharo 'bhyadhāt || 145 ||
[Analyze grammar]

nāstyālekhyavisaṃvādastava tadduhiturmama |
etasyāḥ pratirūpaḥ sa pṛthvīrūpanṛpaḥ patiḥ || 146 ||
[Analyze grammar]

tadetaṃ matsutācitrapaṭaṃ nītvādya satvaram |
pṛthvīrūpanṛpāyaitāṃ matsutāṃ gaccha darśaya || 147 ||
[Analyze grammar]

ākhyāya ca yathāvṛttaṃ tattasmai yadi rocate |
tadiha drutamāyātu pariṇetuṃ madātmajām || 148 ||
[Analyze grammar]

ity uktvā pūjayitvārthaiḥ sa sahasthitabhikṣukam |
rājā citrakaraṃ taṃ ca svadūtaṃ ca visṛṣṭavān || 149 ||
[Analyze grammar]

te gatvāmbudhimuttīrya citrakṛddūtabhikṣukāḥ |
sarve prāpuḥ pratiṣṭhānaṃ pṛthvīrūpanṛpāntikam || 150 ||
[Analyze grammar]

tatra prābhṛtakaṃ datvā kāryaṃ tatte yathākṛtam |
sarūpadharasaṃdeśaṃ rājñe tasmai nyavedayan || 151 ||
[Analyze grammar]

sa ca citrakṛdetasmai bhūbhṛte tāmadarśayast |
kumāridattaś citrasthāṃ priyāṃ rūpalatāṃ tataḥ || 152 ||
[Analyze grammar]

rājñas tasya vapuṣyasyā lāvaṇyasarasīkṣataḥ |
magnā dṛṣṭis tathā naitāmuddhartumaśakadyathā || 153 ||
[Analyze grammar]

sa hi kāntisudhāsyandamayīṃ tāṃ carvayannṛpaḥ |
nātṛpyadadhikotkaṇṭhyaścakoraścandrikāmiva || 154 ||
[Analyze grammar]

prāha citrakaraṃ taṃ ca vandyo vedhāḥ karaś ca te |
yenedaṃ nirmitaṃ rūpaṃ yena cālikhitaṃ sakhe || 155 ||
[Analyze grammar]

tadrūpadharabhūpasya pratipannaṃ vaco mayā |
yāmi muktipuradvīpam upayacche ca tatsutām || 156 ||
[Analyze grammar]

ity uktvā citrakṛddūtabhikṣūn saṃmānya tāndhanaiḥ |
āsīccitrapaṭaṃ paśyan pṛthvīrūpanṛpo 'tra saḥ || 157 ||
[Analyze grammar]

udyānādiṣu nītvā ca taddinaṃ virahāturaḥ |
lagnaṃ niścitya so 'nyedyuścakre rājā prayāṇakam || 158 ||
[Analyze grammar]

yukto vividhahastyaśvaiḥ sāmantai rājasūnubhiḥ |
sarūpadharadūtaistaiścitrakṛcchramaṇaiś ca saḥ || 159 ||
[Analyze grammar]

gajendraṃ maṅgalaghaṭaṃ rājāruhya vrajandinaiḥ |
prāpya vindhyāṭavīdvāraṃ sāyaṃ tatra sthito 'bhavat || 160 ||
[Analyze grammar]

dvitīye 'hni samāruhya śatrumardanasaṃjñakam |
gajaṃ tāmaṭavīṃ rājā pṛthvīrūpo viveśa saḥ || 161 ||
[Analyze grammar]

yāvadyāti purastāvadagrayāyi nijaṃ balam |
palāyamānamāvṛttamakasmātsa vyalokayat || 162 ||
[Analyze grammar]

kimetaditi saṃbhrāntaṃ taṃ cābhyetyaiva tatkṣaṇam |
rājaputro gajārūḍho nirbhayākhyo vyajijñapat || 163 ||
[Analyze grammar]

devāgrato 'timahatī bhillasenābhidhāvitā |
tair vāraṇā naḥ pañcāśanmātrā bhillai raṇe hatāḥ || 164 ||
[Analyze grammar]

sahasraṃ ca padātīnām aśvānāṃ ca śatatrayam |
asmadīyaiś ca bhillānāṃ dve sahasre nipātite || 165 ||
[Analyze grammar]

eko hy asmadbale dṛṣṭaḥ kabandho dvau ca tadbale |
tato 'smatsainikā bhagnāstadbāṇāśanipīḍitāḥ || 166 ||
[Analyze grammar]

tac chrutvā kupito rājā pṛthvīrūpaḥ pradhāvya saḥ |
jaghāna senāṃ bhillānāṃ kauravāṇāmivārjunaḥ || 167 ||
[Analyze grammar]

nirbhayādibhir anyeṣu nihateṣv atha dasyuṣu |
sa cicchedaikabhallena bhillasenāpateḥ śiraḥ || 168 ||
[Analyze grammar]

bāṇavraṇagaladraktastasyebhaḥ śatrumardanaḥ |
sadhātunirjharodgāramañjanādriṃ vyaḍambayat || 169 ||
[Analyze grammar]

tato labdhajayāvṛtte tatsainye milite 'khile |
palāyya hataśeṣāste bhillā daśa diśo yayuḥ || 170 ||
[Analyze grammar]

tato nivṛttasaṅgrāmaḥ pṛthvīrūpo mahīpatiḥ |
sa rūpadharadūtena stūyamānaparākramaḥ || 171 ||
[Analyze grammar]

vraṇitānīkaviśrāntyai tasyāmevāṭavībhuvi |
vijayī sarasītīre divasaṃ vasati sma tam || 172 ||
[Analyze grammar]

prātas tataḥ prayātaś ca sa rājā kramaśo vrajan |
tatprāpa nagaraṃ patrapuraṃ tīrasthamambudheḥ || 173 ||
[Analyze grammar]

tatraikāhaṃ viśaśrāma tatratyena mahībhṛtā |
udāracaritākhyena racitocitasatkriyaḥ || 174 ||
[Analyze grammar]

tenaivopahṛtair yānapātraistīrtvā ca sāgaram |
aṣṭabhir divasaiḥ prāpa dvīpaṃ muktipuraṃ sa tat || 175 ||
[Analyze grammar]

buddhvā rūpadharastac ca rājā hṛṣṭastamabhyagāt |
milataḥ sma ca tau bhūpau kṛtakaṇṭhagrahau mithaḥ || 176 ||
[Analyze grammar]

tatastena samaṃ pṛthvīrūpo rājā sa tatpuram |
viveśa pauranārīṇāṃ pīyamāna ivekṣaṇaiḥ || 177 ||
[Analyze grammar]

tatra hemalatā rājñī sa ca rūpadharo nṛpaḥ |
dṛṣṭvānurūpaṃ duhiturbhartāraṃ taṃ nanandatuḥ || 178 ||
[Analyze grammar]

atha svasaṃpaducitai rājñā rūpadhareṇa saḥ |
ācārair arcitastasthau pṛthvīrūpo 'tra pārthivaḥ || 179 ||
[Analyze grammar]

anyedyuś ca cirotkāyā vedīmāruhya śobhane |
lagne rūpalatāyāḥ sa sotsavaḥ pāṇimagrahīt || 180 ||
[Analyze grammar]

satyaṃ śrutaṃ tvayā pūrvam iti vaktum iva śrutim |
prāpotphullā tayor dṛṣṭir anyonyarūpadarśinoḥ || 181 ||
[Analyze grammar]

ratnāni lājamokṣeṣu dvayo rūpadharastayoḥ |
dadau tathā yathā saiṣa mene ratnākaro janaiḥ || 182 ||
[Analyze grammar]

nirvṛtte ca sutodvāhe citrakṛcchramaṇānsa tān |
saṃpūjya vastrābharaṇaiḥ sarvānanyānapūjayat || 183 ||
[Analyze grammar]

tataḥ pure sthitas tasmin pṛthvīrūpanṛpo 'tra saḥ |
taddvīpocitam āhāraṃ bheje pānaṃ ca sānugaḥ || 184 ||
[Analyze grammar]

nṛttagītādibhir yāte dine naktaṃ viveśa ca |
sūtko rūpalatāvāsabhavanaṃ so 'vanīpatiḥ || 185 ||
[Analyze grammar]

āstīrṇaratnaparyaṅkaṃ ratnakuṭṭimaśobhitam |
ratnastambhombhitābhogaṃ ratnadīpaprakāśitam || 186 ||
[Analyze grammar]

tatra bheje tayā sākaṃ sa rūpalatayā yuvā |
cirasaṃkalpaguṇitaṃ yathecchaṃ suratotsavam || 187 ||
[Analyze grammar]

surataśramasuptaś ca paṭhadbhir bandimāgadhaiḥ |
bodhitaḥ prātar utthāya tasthāvindro yathā divi || 188 ||
[Analyze grammar]

evaṃ daśa dināny atra pṛthvīrūpanṛpo 'vasat |
dvīpe navanavair bhogair vilasañ śvaśurāhṛtaiḥ || 189 ||
[Analyze grammar]

ekādaśe dine yuktaḥ sa rūpalatayā tataḥ |
gaṇakānumato rājā pratasthe kṛtamaṅgalaḥ || 190 ||
[Analyze grammar]

kṛtānuyātraḥ śvaśureṇā samudrataṭaṃ ca saḥ |
vadhvā saha pravahaṇānyārurohānugānvitaḥ || 191 ||
[Analyze grammar]

dināṣṭakena tīrtvābdhiṃ tīrasthe milite bale |
udāracarite cāgraprāpte patrapuraṃ yayau || 192 ||
[Analyze grammar]

tatropacaritastena rājñā viśramya kānicit |
dināni sa tataḥ prāyātpṛthvīrūpo nareśvaraḥ || 193 ||
[Analyze grammar]

priyāṃ rūpalatāṃ hastinyāropya jayamaṅgale |
kalyāṇagirināmāsnamātmanāruhya ca dvipam || 194 ||
[Analyze grammar]

gacchan kramād avirataiḥ so 'tha rājā prayāṇakaiḥ |
utpatākadhvajaṃ prāpa pratiṣṭhānaṃ nijaṃ puram || 195 ||
[Analyze grammar]

tatra rūpralatāṃ dṛṣṭvā rūpadarpaṃ purāṅganāḥ |
jahustatkālamāścaryanirnimeṣavilocanāḥ || 196 ||
[Analyze grammar]

rājadhānīṃ praviśyātha pṛthvīrūpaḥ kṛtotsavaḥ |
dadau citrakṛte tasmai grāmāsnrājā dhanaṃ ca saḥ || 197 ||
[Analyze grammar]

śramaṇau pūjayitvā ca vasubhistau yathocitam |
sāmantānsacivānrājaputrāṃś ca samamānayat || 198 ||
[Analyze grammar]

tataḥ sa rūpalatayā priyayā sahitastayā |
jīvalokasukhaṃ tatra bheje pṛthvīpatiḥ kṛtī || 199 ||
[Analyze grammar]

ityākhyāya kathāṃ mantrī gomukhastatsukhonmukhaḥ |
naravāhanadattāya tam uvācotsukaṃ punaḥ || 200 ||
[Analyze grammar]

evaṃ viṣahyate dhīraiḥ sakleśo virahaściram |
tvaṃ punaḥ sahase naikām apideva niśāṃ katham || 201 ||
[Analyze grammar]

prātarbhavānalaṃkāravatīṃ hi pariṇeṣyati |
gomukhenaivamukte ca tatra tatsamayāgataḥ || 202 ||
[Analyze grammar]

yaugandharāyaṇasuto marubhūtirabhāṣata |
adṛṣṭasmarasaṃtāpaḥ svasthastvaṃ kiṃ na jalpasi || 203 ||
[Analyze grammar]

tāvaddhate pumāndhair yaṃ vivekaṃ śīlam eva ca |
yāvat patati kāmasya sāyakānāṃ na gocare || 204 ||
[Analyze grammar]

dhanyāḥ sarasvatī skando jinaś ca jagati trayaḥ |
paṭāntalagnatṛṇavatkṣipto vyādhūya yaiḥ smaraḥ || 205 ||
[Analyze grammar]

marubhūtau vadatyevamudvignaṃ vīkṣya gomukham |
naravāhanadattas taṃ samarthayitum abhyadhāt || 206 ||
[Analyze grammar]

vinodanārthametanme gomukho yuktamuktavān |
snigdho hi virahāyāse sādhuvādaṃ dadāti kim || 207 ||
[Analyze grammar]

samāśvāso yathāśakti svajanair virahāturaḥ |
ataḥ paraṃ sa jānāti devaścāsamasāyakaḥ || 208 ||
[Analyze grammar]

ityādi jalpañ chṛṇvaṃś ca tāstāḥ parijanātkathāḥ |
naravāhanadattas tāṃ triyāmāmatyavāhayat || 209 ||
[Analyze grammar]

atha sa prātar utthāya vihitāvaśyakakriyaḥ |
gaganādavarohantīmapaśyastkāñcanaprabhām || 210 ||
[Analyze grammar]

bhartrālaṃkāraśīlena dharmaśīlena sūnunā |
tayālaṃkāravatyā ca svaduhitrā samanvitām || 211 ||
[Analyze grammar]

te cāvatīrya sarve 'pi tatsamīpam upāgaman |
abhyanandac ca tānso 'pi taṃ ca te 'pi yathocitam || 212 ||
[Analyze grammar]

tāvac ca hemaratnādibhāravāhāḥ sahasraśaḥ |
anye 'py avataranti sma tatra vidyādharā divaḥ || 213 ||
[Analyze grammar]

vijñāyaitaṃ ca vṛttāntaṃ vatsarājaḥ samantrikaḥ |
sapatnīkaś ca tatrāgāt tanayotkarṣaharṣitaḥ || 214 ||
[Analyze grammar]

yathārhavihitātithye tasmin vatseśvare 'tha saḥ |
rājālaṃkāraśīlas tam uvāca praṇayānataḥ || 215 ||
[Analyze grammar]

rājannalaṃkāravatī kanyeyaṃ tanayā mama |
jātaiva caiṣā vyādiṣṭā gaganodgatayā girā || 216 ||
[Analyze grammar]

naravāhanadattasya bhāryāmuṣya sutasya te |
sarvavidyādharendrāṇāṃ bhāvinaścakravartinaḥ || 217 ||
[Analyze grammar]

tadetasmai dadāmyenāṃ lagno hy adyānayoḥ śubhaḥ |
etadarthaṃ militvāhametaiḥ sarvair ihāgataḥ || 218 ||
[Analyze grammar]

etadvidyādharendrasya tasya vatseśvaro vacaḥ |
mahānanugraha iti burvannabhinananda saḥ || 219 ||
[Analyze grammar]

atha nijavidyāvibhavātpāṇitalotpāditena toyena |
abhyukṣati sma so 'ṅganabhūmiṃ vidyādharādhīśaḥ || 220 ||
[Analyze grammar]

tatrotpede vedī kanakamayī divyavastrasaṃchannā |
nānāratnamayaṃ cāpy akṛtrimaṃ kautukāgāram || 221 ||
[Analyze grammar]

uttiṣṭha lagnavelā prāptā snāhītyuvāca tadanu kṛtī |
taṃ naravāhanadattaṃ rājālaṃkāraśīlo 'sau || 222 ||
[Analyze grammar]

snātāya kautukabhrte vedīmānīya dhṛtavadhūveṣām |
hṛṣṭo 'laṃkāravatīṃ sa dadau manasātmajāṃ tasmai || 223 ||
[Analyze grammar]

maṇikanakavastrabhūṣaṇabhārasahasrāṇi divyanārīśca |
agnau lājavisargeṣv adadāc ca sa sātmajo duhituḥ || 224 ||
[Analyze grammar]

nirvṛtte ca vivāhe sarvān saṃmānya tadanu cāmantrya |
saha patnyā putreṇa ca nabhasaiva yathāgataṃ sa yayau || 225 ||
[Analyze grammar]

atha vīkṣya tathopacaryamāṇaṃ praṇataiḥ khecararājabhis tanūjam |
udayonmukham atra vatsarājo muditas taṃ ciram utsavaṃ tatāna || 226 ||
[Analyze grammar]

sa ca naravāhanadattaḥ sadvṛttamanoramāmudāraguṇām |
prāpyālaṃkāravatīṃ vāṇīm iva sukavirāsta tadrasikaḥ || 227 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Kathasaritsagara Chapter 1

Cover of edition (2014)

The Ocean of Story
by C.H. Tawney (2014)

Being C.H. Tawney's Translation of Somadeva's Katha Sarit Sagara (Kathasaritsagara): (Ten Volumes)

Buy now!
Cover of edition (2005)

Kathasaritsagar
by Kedarnath Sharma Saraswat (2005)

The Only Edition with the Sanskrit Text and its Hindi Translation (An Old and Rare Book) Set of 3 Vol.

Buy now!
Cover of edition (2013)

Kathasaritsagara of Somadeva Bhatta (Sanskrit Text Only)
by Vasudeva Laksmana Sastri (2013)

Buy now!
Cover of edition (1995)

Katha Sarit Sagar in Marathi
by H. A Bhave (1995)

Set of 5 Volumes; Published by Varada Books, Pune. 2256 pages (Throughout B/W Illustrations).

Buy now!
Cover of edition (2014)

Katha Sarit Sagara (Tamil)
by S. V. Ganapati (எஸ். வி. கணபதி) (2014)

[கதா சரித் சாகரம்] Published by Alliance Publications.

Buy now!
Cover of Bengali edition

Galpa Shono
by Abhijit Chattopadhyay (2014)

[গল্প শোনো] Galpa Shono: Bengali Translation of 'Suno Kahani From Katha Sarit Sagar'; 9788126015436; Published by Sahitya Akademi, Delhi.

Buy now!
Let's grow together!

I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased sources, definitions and images. Your donation direclty influences the quality and quantity of knowledge, wisdom and spiritual insight the world is exposed to.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: