Kathasaritsagara [sanskrit]

by C. H. Tawney | 2014 | 226,424 words | ISBN-13: 9789350501351

The Sanskrit edition of the Kathasaritsagara referencing the English translation and grammatical analysis. Written by Somadeva and dating from the 12th century, the Kathasaritsagara (or Katha-sarit-sagara) represents an epic legend narrating the adventures of Naravahanadatta as he strives to become the destined emperor of the Vidyadharas. Alternative titles: (Kathāsaritsāgara, कथासरित्सागर, Kathā-sarit-sāgara)

Chapter 8

tato 'hani pare prāptaḥ sotkāṃ ratnaprabhāṃ priyām |
śīghraṃ pratyāgamiṣyāmītyāśvāsyākheṭakāya saḥ || 1 ||
[Analyze grammar]

vatseśena samaṃ pitrā vayasyaiścāṭavīṃ yayau |
naravāhanadatto 'śvairgajaiś ca parivāritaḥ || 2 ||
[Analyze grammar]

tatra bhinnebhakumbhānāṃ nakhodaraparicyutaiḥ |
siṃhānāṃ hatasuptānāmuptabījeva mauktikaiḥ || 3 ||
[Analyze grammar]

vyāghrāṇāṃ bhallalūnānāṃ daṃṣtrābhiḥ sāṅkur eva ca |
sapallaveva kṣatajair hariṇānāṃ parisrutaiḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

nimagnakaṅkapatrāṅkaiḥ kroḍaiḥ stabakiteva ca |
śarīraiḥ śarabhāṇāṃ ca patitaiḥ phaliteva ca || 5 ||
[Analyze grammar]

babhūva tasya nipataddhanaśabdaśilīmukhā |
prītaye mṛgayālīlālatā śobhitakānanā || 6 ||
[Analyze grammar]

śanaiḥ śrāntaḥ sa viśramya praviveśa vanāntaram |
hayārūdhaḥ sahaikena gomukhenāśvasādinā || 7 ||
[Analyze grammar]

tatrārebhe ca gulikākrīḍāṃ kām api tatkṣaṇam |
tāvac ca tāpasī kāpi pathā tena kilāyayau || 8 ||
[Analyze grammar]

tasyās tasya karādbhraṣṭā gulikā mūrdhni cāpatat |
tato vihasya kiṃcitsā tāpasī tam abhāṣata || 9 ||
[Analyze grammar]

evam eva mado 'yaṃ cettava tadyadyavāpsyasi |
jātu karpūrikāṃ bhāryāṃ tataḥ kīdṛgbhaviṣyati || 10 ||
[Analyze grammar]

etac chrutvāvaruhy aiva turagāccaraṇānataḥ |
naravāhanadattastāṃ tāpasīṃ nijagāda saḥ || 11 ||
[Analyze grammar]

tvaṃ na dṛṣṭā mayā daivādgulikā cātra me gatā |
pradīda tadbhagavati kṣamasva skhalitaṃ mama || 12 ||
[Analyze grammar]

tac chrutvā nāsti me putra kopa ityabhidhāya ca |
tāpasī sā jitakrodhā tamāśīrbhirasāntvayat || 13 ||
[Analyze grammar]

tataś ca vaśinīṃ matvā prabuddhāṃ satyatāpasīm |
naravāhanadattastāṃ papraccha vinayena saḥ || 14 ||
[Analyze grammar]

kaiṣā karpūrikā nāma bhagavatyudita tvayā |
etādādiśi tuṣṭāsi mayi cetkautukaṃ hi me || 15 ||
[Analyze grammar]

ity uktavantaṃ praṇataṃ tāpasī taṃ jagāda sā |
asti pārembudhi paraṃ nāmnā karpūrasaṃbhavam || 16 ||
[Analyze grammar]

anvarthas tatra rājāsti karpūraka iti śrutaḥ |
tasya karpūrikā nāma sutāsti varakanyakā || 17 ||
[Analyze grammar]

ekāṃ vilokya kamalāṃ nirmathyāpahṛtāṃ suraiḥ |
yā dvitīyeva nikṣipya tatra gopāyitābdhinā || 18 ||
[Analyze grammar]

puruṣadveṣinī sā ca vivāhaṃ nābhivāñchati |
tvayy upete yadi paraṃ bhaviṣyati tadarthinī || 19 ||
[Analyze grammar]

tattatra gaccha putra tvaṃ tāṃ ca prāpsyasi sundarīm |
gacchataś cātra te 'ṭavyāṃ mahākleśo bhaviṣyati || 20 ||
[Analyze grammar]

mohas tatra na kāryas te sarvaṃ svantaṃ hi bhāvi tat |
ity uktvaiva kham utpatya tāpasī sā tirodadhe || 21 ||
[Analyze grammar]

naravāhanadatto 'tha tadvāṇīmadanājñayā |
ākṛṣṭaḥ sa tamāha sma gomukhaṃ pārśvavartinam || 22 ||
[Analyze grammar]

ehi karpūrikāpārśvaṃ puraṃ karpūrasaṃbhavam |
gacchāvastām adṛṣṭvā hi na kṣaṇaṃ sthātumutsahe || 23 ||
[Analyze grammar]

tac chrutvā gomukho 'vādīddevālaṃ sāhasena te |
kva tvaṃ kvābdhiḥ puraṃ tatkva kva so 'dhvā kanyakā kva sā || 24 ||
[Analyze grammar]

nāmni śrute kim ekākī tyaktadivyāṅganājanaḥ |
nirabhiprāyasaṃdigdhāmabhidhāvasi mānuṣīm || 25 ||
[Analyze grammar]

evaṃ sa gomukhenokto vatsarājasutastadā |
abravītsiddhatāpasyā na tasyā vacanaṃ mṛṣā || 26 ||
[Analyze grammar]

tanmayāvaśyagantavyaṃ prāptuṃ tāṃ rājakanyakām |
ity uktvā sa hayārūḍhaḥ pratasthe tatkṣaṇaṃ tataḥ || 27 ||
[Analyze grammar]

anvagāt sa ca taṃ tūṣṇīmanicchannapi gomukhaḥ |
akurvanvacanaṃ bhṛtyairanugamyaḥ paraṃ prabhuḥ || 28 ||
[Analyze grammar]

tāvad vatseśvaro 'py āgāt kṛtākheṭo nijāṃ purīm |
manvānaḥ sa tamāyāntaṃ sutaṃ svabalamadhyagam || 29 ||
[Analyze grammar]

svabalaṃ tac ca tasyāgānmarubhūtyādibhiḥ saha |
purīṃ tām eva matvā taṃ sainyamadhyasthitaṃ prabhum || 30 ||
[Analyze grammar]

tatra prāptā vicinvantaste buddhvā tamanāgatam |
vatseśvarādayo jagmuḥ sarve ratnaprabhāntikam || 31 ||
[Analyze grammar]

sā cādau tac chrutenārtā dhyātayā nijavidyayā |
ākhyātadayitodantā vignaṃ śvaśuram abravīt || 32 ||
[Analyze grammar]

karpūrikāṃ rājasutāṃ tāpasyā kathitāṃ vane |
āryaputro gataḥ prāptuṃ puraṃ karpūrasaṃbhavam || 33 ||
[Analyze grammar]

śīghraṃ ca kṛtakāryaḥ sann ihaiṣyati sagomukhaḥ |
tadalaṃ cintayaitad dhi vidyāto 'dhigataṃ mayā || 34 ||
[Analyze grammar]

ity uktvāśvāsayatsā taṃ vatseśaṃ saparicchadam |
ratnaprabhānyāṃ vidyāṃ ca bhartuḥ prāyuṅkta tasya sa || 35 ||
[Analyze grammar]

naravāhanadattasya pathi kleśopaśāntaye |
neṣyāṃ bhartṛhitaiṣiṇyo gaṇayanti hi sustriyaḥ || 36 ||
[Analyze grammar]

tāvac ca dūramadhvānaṃ sa yayau vājipṛṣṭhagaḥ |
naravāhanadatto 'syām aṭavyāṃ gomukhānvitaḥ || 37 ||
[Analyze grammar]

athākasmādupetyāta kumārī pathyuvāca tam |
ahaṃ māyāvatī nāma vidyā ratnaprabheritā || 38 ||
[Analyze grammar]

rakṣāmyadṛśyā mārge tvāṃ niścintastadvrajādhunā |
ity uktvā rupiṇī vidyā tiro 'bhūtsāsya paśyataḥ || 39 ||
[Analyze grammar]

tatprabhāvāt tataḥ śāntakṣuttṛṣṇaḥ pathi sa vrajan |
naravāhanadattastāṃ stuvanratnaprabhāṃ priyām || 40 ||
[Analyze grammar]

sāyaṃ svacchasaraḥ prāpya vanaṃ svādutaraiḥ phalaiḥ |
jalaiścāhārapānādi snātaścakre sagomukhaḥ || 41 ||
[Analyze grammar]

naktaṃ ca tatra saṃyamya dattaghāsau hayāvadhaḥ |
mantridvitīyo vāsārthamāruroha mahātarum || 42 ||
[Analyze grammar]

tasyoruśākhāsaṃviṣṭo vitrastahayaheṣitaiḥ |
prabuddhaḥ so 'ntarādhastādapaśyatsiṃham āgatam || 43 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭvā cāvatitīrṣuṃ tam aśvārthe gomukho 'bravīt |
aho dehānapekṣaḥ sann amantreṇaiva ceṣṭase || 44 ||
[Analyze grammar]

śarīramūlā hi nṛpā mantramūlā ca rājatā |
yuyutsase tat tīryagbhir nakhadaṃṣṭrāyudhaiḥ katham || 45 ||
[Analyze grammar]

etadrakṣārthamevāvām ihārūḍhau hi saṃprati |
iti gomukhavāgruddho yuvarājaḥ sa tatkṣaṇam || 46 ||
[Analyze grammar]

siṃhaṃ taṃ turagaṃ ghnantaṃ dṛṣṭvā churikayā drutam |
ājaghāna taroḥ pṛṣṭhātkṣiptayā sa nimagnayā || 47 ||
[Analyze grammar]

sa tathā tena viddho 'pi taṃ hatvaiva hayaṃ balī |
siṃho vyāpādayām āsa dvitīyam api vājinam || 48 ||
[Analyze grammar]

tato vatseśvarasutaḥ khaḍgamādāya gomukhāt |
tena kṣiptena madhye taṃ siṃhaṃ dvedhā cakāra saḥ || 49 ||
[Analyze grammar]

avatīrya ca saṃgṛhya kṛpāṇīṃ siṃhadehataḥ |
khaḍgaṃ cāruhya so 'traiva vṛkṣe rātrimuvāsa tām || 50 ||
[Analyze grammar]

prātastato 'vatīrṇaś ca pratasthe gomukhānvitaḥ |
naravāhanadatto 'tastāṃ sa karpūrikāṃ prati || 51 ||
[Analyze grammar]

atha padbhyāṃ prayāntaṃ taṃ siṃhena hatavāhanam |
dṛṣṭvā vinodayannevamuvāca pathi gomukhaḥ || 52 ||
[Analyze grammar]

deva prāsaṅgikīmetāṃ kathāmākhyāmi te śṛṇu |
astīhairāvatī nāma nagarī vijitālakā || 53 ||
[Analyze grammar]

tasyāmabhūtparityāgaseno nāma mahīpatiḥ |
babhūvatuś ca tasya dve devyau prāṇasame priye || 54 ||
[Analyze grammar]

ekā svamantritanayā nāmato 'dhikasaṃgamā |
nāmnā tu kāvyālaṃkārā dvitīyā rājavaṃśajā || 55 ||
[Analyze grammar]

tābhyāṃ samaṃ ca so 'putro rājā putrārthamambikām |
ārādhayannirāhāro darbhaśāyī vyadhāttapaḥ || 56 ||
[Analyze grammar]

tataḥ sā taṃ tapastuṣṭā svapne dattvā phaladvayam |
divyaṃ samādiśatsākṣādbhavānī bhaktavatsalā || 57 ||
[Analyze grammar]

uttiṣṭha dehi dārebhyo bhakṣyam etat phaladvayam |
tato rājan pravīrau te janiṣyete sutāv ubhau || 58 ||
[Analyze grammar]

ity uktvāntardadhe gaurī prabuddhaḥ sa ca bhūpatiḥ |
nananda prātar utthāya haste paśyannubhe phale || 59 ||
[Analyze grammar]

svapnena tena cānandya varṇitena parigraham |
snāto mṛḍānīm abhyarcya cakāra vratapāraṇam || 60 ||
[Analyze grammar]

naktaṃ copetya tāṃ pūrvaṃ rājñīmadhikasaṃgamām |
phalam ekaṃ dadau tasyai sā ca tadbubhuje tadā || 61 ||
[Analyze grammar]

tatas tanmandire tasyām uvāsa sa nṛpo niśi |
tatpiturmantrimukhyasya nijasya kila gauravāt || 62 ||
[Analyze grammar]

tac cātra nidadhe saṃpratyātmaśayyāśirontike |
dvitīyasyāḥ kṛte devyā dvitīyaṃ kalpitaṃ phalam || 63 ||
[Analyze grammar]

suptasyātra nṛpasyātha rājñī sādhikasaṃgamā |
utthāyātmana eva dvāvicchantī sadṛśau sutau || 64 ||
[Analyze grammar]

śīrṣāntādbhakṣayām āsa dvitīyam api tatphalam |
nisargasiddho nārīṇāṃ sapatnīṣu hi matsaraḥ || 65 ||
[Analyze grammar]

prātaś cotthāya cinvānaṃ tatphalaṃ taṃ mahīpatim |
mayaiva tatphalaṃ bhuktaṃ dvitīyamiti sābravīt || 66 ||
[Analyze grammar]

tataḥ sa rājā vimanā nirgatyātītya vāsaram |
naktaṃ tasyā dvitīyasyā devyā vāsagṛhaṃ yayau || 67 ||
[Analyze grammar]

tatra tatphalam ekaṃ tāṃ yācamānāṃ ca so 'bravīt |
suptasya me tadapyaśnātsapatnī te chalād iti || 68 ||
[Analyze grammar]

tataḥ sā tanayotpattihetumaprāpya tatphalam |
babhūva kāvyālaṃkārā rājñī tūṣṇīṃ suduḥkhitā || 69 ||
[Analyze grammar]

gacchatsvastha dineṣv atra rājñī sādhikasaṃgamā |
sagarbhābhūd asūtātha kāle dvau yugapatsutau || 70 ||
[Analyze grammar]

rājāpi sa tadutpattiphalitasvamanorathaḥ |
nandati sma parityāgasenaḥ kṛtamahotsavaḥ || 71 ||
[Analyze grammar]

tayoś ca sutayorjyeṣṭhamindīvaranibhekṣaṇam |
nāmnendīvarasenaṃ sa nṛpaścakre 'dbhutākṛtim || 72 ||
[Analyze grammar]

vidadhe ca kanīyāṃsamanicchāsenamākhyayā |
tajjananyā yato bhuktaṃ phalaṃ tattadanicchayā || 73 ||
[Analyze grammar]

athātra tasya rājñī sā dvitīyā bhūmipasya tat |
ālokya kāvyālaṃkārā sāmarṣā samacintayat || 74 ||
[Analyze grammar]

aho ahaṃ sutaprāpteḥ sapatnyā vañcitaitayā |
tadetasyā mayāvaśyaṃ kāryā manyupratikriyā || 75 ||
[Analyze grammar]

vināśyau tanayāvetāvetadīyau svayuktitaḥ |
iti saṃcintya sā tasthau tadupāyaṃ vicinvatī || 76 ||
[Analyze grammar]

yathā yathā ca tau tatra vavṛdhāte nṛpātmajau |
tathā tathāsyā vavṛdhe hṛdaye vairapādapaḥ || 77 ||
[Analyze grammar]

krameṇa yauvanasthau ca tau vijñāpayataḥ sma tam |
rājaputrau svapitaraṃ jigīṣū bhujaśālinau || 78 ||
[Analyze grammar]

astreṣu śikṣitau tāvad āvāṃ saṃprāptayauvanau |
tadbhujān viphalān etān bibhratau katham āsvahe || 79 ||
[Analyze grammar]

kṣatriyasyājigīṣasya dhigbāhū dhik ca yauvanam |
ato 'nujānīhy adhunā tāta digvijayāya nau || 80 ||
[Analyze grammar]

iti sūnvorvacaḥ śrutvā rājā hṛṣṭo 'numanya saḥ |
yātrārambhaṃ parityāgasenaḥ saṃvidadhe tayoḥ || 81 ||
[Analyze grammar]

yadyatra saṃkaṭaṃ jātu yuvayoḥ syāttadāmbikā |
smartavyārtiharā devī tayā dattau hi me yuvām || 82 ||
[Analyze grammar]

ity uktvā ca sa tau rājā yātrāyai prāhiṇotsutau |
yuktau sainyaiḥ sasāmantairjananyā kṛtamaṅgalau || 83 ||
[Analyze grammar]

nijaṃ mantripradhānaṃ ca paścānmātām ahaṃ tayoḥ |
prajñāsahāyaṃ vyasṛjannāmnā prathamasaṃgamam || 84 ||
[Analyze grammar]

atha tau rājaputrau dvau sabalau bhrātarau kramāt |
gatvā prācīṃ diśaṃ pūrvaṃ jigyatuḥ prājyavikramau || 85 ||
[Analyze grammar]

tato 'pratihatau vīrau militānekapārthivau |
jetuṃ siddhapratāpau tau jagmaturdakṣiṇāṃ diśam || 86 ||
[Analyze grammar]

tāṃ ca vārtāṃ tayoḥ śrutvā pitarau tau nanandatuḥ |
jajvālāparamātā tu sāntarvidveṣavahninā || 87 ||
[Analyze grammar]

etābhyāṃ bhujadarpeṇa pṛthvīṃ jitvā nihatya mām |
rājyaṃ madīyaṃ svīkartuṃ matputrābhyāṃ vicintitam || 88 ||
[Analyze grammar]

tadyūyaṃ mayi bhaktāścettadetāvatra matsutau |
avicāry aiva yuṣmābhirnihantavyāvubhāvapi || 89 ||
[Analyze grammar]

iti tatkaṭakasthebhyaḥ sāmantebhyas tataḥ śaṭhā |
rājādeśaṃ tadā rātrī tannāmnaivābhilikhya sā || 90 ||
[Analyze grammar]

saṃdhivigrahakāyasthenāhṛtenārthasaṃcayaiḥ |
upāṃśu kāvyālaṃkārā vyasṛjallekhahārakam || 91 ||
[Analyze grammar]

sa ca guptaṃ tayorgatvā kaṭakaṃ rājaputrayoḥ |
sāmantebhyo dadau tebhyastāṃllekhāṃllekhahārakaḥ || 92 ||
[Analyze grammar]

te vācayitvā tānsarve rājanītiṃ sukarkaśām |
vicintya tāṃ prabhorājñāmanullaṅghyāmavetya ca || 93 ||
[Analyze grammar]

rātrau militvā saṃmantrya nihatuṃ tau nṛpātmajau |
vivaśā niścayaṃ cakrustadguṇāvarjitā api || 94 ||
[Analyze grammar]

tac ca buddhv aiva tanmadhyādekasya suhṛdo mukhāt |
tau sa mātāmaho mantrī rājaputrau saha sthitaḥ || 95 ||
[Analyze grammar]

bhodhayitvā yathātattvam āropya varavājinoḥ |
apasāritavān guptaṃ tatkālaṃ kaṭakāt tataḥ || 96 ||
[Analyze grammar]

tenāpasāritau tau ca vrajantau niśi tadyutau |
vindhyāṭavīṃ viviśaturmārgājñānānnṛpātmajau || 97 ||
[Analyze grammar]

tatra rātrāvatītāyāṃ kramātprakrāmyatostayoḥ |
madhyāhne 'titṛṣākrāntau hayau pañcatvamāpatuḥ || 98 ||
[Analyze grammar]

sa ca mātāmaho vṛddhaḥ kṣuttṛṣṇāśuṣkatālukaḥ |
vyapadyatātapaklāntaḥ śrāntayoḥ paśyatostayoḥ || 99 ||
[Analyze grammar]

anāgasau kathaṃ pitrā gamitau svo daśāmimām |
sakāmāṃ kurvatā tāṃ nau duṣṭāmaparamātaram || 100 ||
[Analyze grammar]

iti tau tatra śocantau duḥkhitau bhrātarau tataḥ |
prākpitraivopadiṣṭāṃ tāṃ devīṃ dadhyaturambikām || 101 ||
[Analyze grammar]

tasyā dhyānaprabhāveṇa śaraṇyāyāstadaiva tau |
vigatakṣutklamatṛṣau balinau ca babhūvatuḥ || 102 ||
[Analyze grammar]

tatas tatpratyayāśvastāvavijñātapathaśramau |
tām eva yayaturdraṣṭuṃ vindhyakāntāravāsinīm || 103 ||
[Analyze grammar]

tatra prāptau tadagre ca bhrātarau tāvubhāvapi |
prārabhetāṃ nirāhārau tāmārādhayituṃ tapaḥ || 104 ||
[Analyze grammar]

atrāntare ca te tatra sāmantāḥ kaṭake sthitāḥ |
saṃbhūya yāvadāyānti tayoḥ pāpaṃ cikīrṣavaḥ || 105 ||
[Analyze grammar]

tāvatkvacinna dadṛśurvicinvanto 'pi sarvataḥ |
tau samātāmahau kvāpi rājaputrau palāyitau || 106 ||
[Analyze grammar]

tataś cāśaṅkya taṃ mantrabhedaṃ sarve 'pi te bhayāt |
rājñas tasya parityāgasenasyāntikamāyayuḥ || 107 ||
[Analyze grammar]

pradarśya tasmai lekhāṃś ca yathāvṛttaṃ tamabruvan |
so 'tha buddhvā tadudbhrāntaḥ kruddhastānevam abravīt || 108 ||
[Analyze grammar]

naite matprahitā lekhā indrajālaṃ kim apy adaḥ |
yūyaṃ ca na kimetāvadapi jānītha bāliśāḥ || 109 ||
[Analyze grammar]

yadanalpatapaḥprāptāvahaṃ hanmi kathaṃ sutau |
yuṣmābhistau hatāveva sukṛtaiḥ svaistu rakṣitau || 110 ||
[Analyze grammar]

mātāmahena ca tayor darśitaṃ mantritāphalam |
ity uktvā tān sa sāmantān kāyasthaṃ kūṭalekhakam || 111 ||
[Analyze grammar]

taṃ palāyitam apy āśu svaśaktyānāyya bhūpatiḥ |
samyakpṛṣṭvā yathāvṛttaṃ yathāvannigṛhītavān || 112 ||
[Analyze grammar]

bhāryāṃ ca kāvyālaṃkārāṃ tādṛkkāryavidhāyinīm |
bhūgṛhe sa nicikṣepa pāpāṃ tāṃ putraghātinīm || 113 ||
[Analyze grammar]

avicārya tu paryantamatidveṣāndhayā dhiyā |
sahasā hi kṛtaṃ pāpaṃ kathaṃ mā bhūd vipattaye || 114 ||
[Analyze grammar]

ye ca te rājaputrābhyāṃ saha gatvābhyupāgatāḥ |
sāmantāstānnivāryānyāṃstatpade sa nṛpo vyadhāt || 115 ||
[Analyze grammar]

tasthau ca vārtām anviṣyan satataṃ putrayos tayoḥ |
tanmātrā saha duḥkhārto dharmāsakto 'mbikāṃ smaran || 116 ||
[Analyze grammar]

tāvac ca rājaputrasya tapasā sānujasya sā |
tasyendīvarasenasya tuṣṭābhūd vindhyavāsinī || 117 ||
[Analyze grammar]

dattvā ca khaḍgaṃ svapne sā sākṣādevaṃ tamādiśat |
asya prabhāvāt khaḍgasya śatrūñjeṣyasi durjayān || 118 ||
[Analyze grammar]

cintayiṣyasi yatkiṃcittac ca saṃpatsyate tava |
dvāvapyetena ca yuvāmiṣṭasiddhimavāpsyathaḥ || 119 ||
[Analyze grammar]

ity uktvāntarhitāyāṃ ca devyaṃ tasyāṃ prabudhya saḥ |
tatrendīvarasenastaṃ hastasthaṃ khaḍgamaikṣata || 120 ||
[Analyze grammar]

atha khaḍgena tatsvapnavarṇanena ca so nujam |
āśvāsya cakre tadyuktaḥ prātarvanyena pāraṇam || 121 ||
[Analyze grammar]

tataḥ praṇamya devīṃ tāṃ tatprasādahṛtaklamaḥ |
hṛṣṭastatkhaḍgahastaś ca samaṃ bhrātrā yayau tataḥ || 122 ||
[Analyze grammar]

gatvā ca dūraṃ sa prāpadekaṃ puravaraṃ mahat |
kurvāṇaṃ meruśikharabhrāntiṃ hemamayairgṛhaiḥ || 123 ||
[Analyze grammar]

tatra raudraṃ dadarśaikaṃ pratolīdvāri rākṣasam |
papraccha taṃ ca vīro 'sya purasyākhyāṃ patiṃ ca saḥ || 124 ||
[Analyze grammar]

idaṃ śailapuraṃ nāma nagaraṃ rākṣasādhipaḥ |
adhyāste yamadaṃṣṭrākhyaḥ svāmī naḥ śatrumardanaḥ || 125 ||
[Analyze grammar]

ity ukte rakṣasā tena yamadaṃṣṭrajighāṃsayā |
tatrendīvaraseno 'tha sa praveṣṭuṃ pravṛttavān || 126 ||
[Analyze grammar]

nirundhantaṃ ca taṃ dvāḥsthaṃ rākṣasaṃ sa mahābhujaḥ |
ekakhaḍgaprahāreṇa śiraśchittvā nyapātayat || 127 ||
[Analyze grammar]

taṃ hatvā rājabhavanaṃ praviśyāntardadarśa saḥ |
śūraḥ siṃhāsanasthaṃ taṃ yamadaṃṣṭraṃ niśācaram || 128 ||
[Analyze grammar]

daṃṣṭrāghoramukhaṃ vāmapārśvasthitavarāṅganam |
āśritetarapārśvaṃ ca kumāryā divyarūpayā || 129 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭvā ca so 'mbikādattakhaḍgahasto raṇāya tam |
āhūtavānsa cottasthau khaḍgamākṛṣya rākṣasaḥ || 130 ||
[Analyze grammar]

pravṛtte ca tayoryuddhe chinnaśchinno 'tha rakṣasaḥ |
tasyendīvarasenena mūrdhā muhurajāyata || 131 ||
[Analyze grammar]

tāṃ tasya māyām ālokya tatpārśvasthitayā tayā |
kurmāyā kṛtasaṃjñaḥ sandarśanenānuraktayā || 132 ||
[Analyze grammar]

sa rājaputraś chittvaiva rakṣasas tasya tacchiraḥ |
bhūyaḥ khaḍgaprahāreṇa laghuhasto dvidhākarot || 133 ||
[Analyze grammar]

tayāsya naṣṭamāyasya rakṣasaḥ pratimāyayā |
nājāyata punarmūrdhā tena rakṣo vyapādi tat || 134 ||
[Analyze grammar]

hate tasmin prahṛṣṭe te tadvarastrīkumārike |
sānujo rājaputro 'sāv upaviśyātha pṛṣṭavān || 135 ||
[Analyze grammar]

āsīt kim īdṛśe 'muṣmin pure dvāḥsthaikarakṣitaḥ |
rākṣaso 'yaṃ yuvāṃ ke ca hate 'smin kiṃ ca hṛṣyathaḥ || 136 ||
[Analyze grammar]

etac chrutvā tayor madhyāt kumārī sā jagāda tam |
asmiñ śailapure vīrabhujo nāmābhavan nṛpaḥ || 137 ||
[Analyze grammar]

eṣā madanadaṃṣṭreti bhāryā tasya sa cāmunā |
māyayā rākṣasenaitya yamadaṃṣṭreṇa bhakṣitaḥ || 138 ||
[Analyze grammar]

grastaḥ paricchadaścāsya surūpeti na bhakṣitā |
ekā madanadaṃṣṭraiṣā bhāryā ca vihitātmanaḥ || 139 ||
[Analyze grammar]

tato vivikte ramye 'smin pure nirmāya kāñcanān |
gṛhāneṣo 'nayā krīḍannāstāpāstaparicchadaḥ || 140 ||
[Analyze grammar]

ahaṃ ca khaḍgadaṃṣṭrākhyā kanīyasyasya rakṣasaḥ |
bhaginī kanyakā dṛṣṭe tvayi sadyo 'nurāgiṇī || 141 ||
[Analyze grammar]

ato hate 'smin hṛṣṭeyam ahaṃ ca tadihādhunā |
upayacchasva māmāryaputra premasamarpitām || 142 ||
[Analyze grammar]

evam uktavatīṃ khaḍgadaṃṣṭrā sa pariṇītavān |
tāmindīvaraseno 'tha gāndharvavidhinā tadā || 143 ||
[Analyze grammar]

tasthau cātraiva nagare devīkhaḍgaprabhāvataḥ |
cintitopanamadbhogaḥ kṛtadāro 'nujānvitaḥ || 144 ||
[Analyze grammar]

ekadā ca kanīyāṃsaṃ bhrātaraṃ vyomagāmini |
svakhaḍgacintāratnasya prabhāvāddhyānanirmite || 145 ||
[Analyze grammar]

vimāne vīramāropya so 'nicchāsenamaśramāt |
prāhiṇodantikaṃ pitroḥ svodantāvedanāya tam || 146 ||
[Analyze grammar]

so 'pi gatvā vimānena tena kṣiprādvihāyasā |
purīm anicchāsenas tāṃ pituḥ prāpadirāvatīm || 147 ||
[Analyze grammar]

tatra tau nandayām āsa pitarau darśanena saḥ |
tīvraduḥkhātapaklāntau cakoraviva candramāḥ || 148 ||
[Analyze grammar]

upetya cāṅghripatitaḥ paryāyāliṅgitastayoḥ |
nirāsa pṛcchatoḥ śaṅkāṃ bhrātṛkalyāṇavārtayā || 149 ||
[Analyze grammar]

śaśaṃsa taṃ ca vṛttāntametayoḥ purato 'khilam |
āpātaduḥkhaṃ saukhyāntaṃ bhraturātmana eva ca || 150 ||
[Analyze grammar]

śuśrāva cātra vihitaṃ tādṛśaṃ pāpayā tayā |
dveṣeṇāparamātrā tadātmanāśāya kaitavam || 151 ||
[Analyze grammar]

tataḥ pitrotsavavatā yukto mātrā ca nirvṛtaḥ |
tasthāv anicchāseno 'tra pūjyamāno janena sa || 152 ||
[Analyze grammar]

yāte katipayāhe ca dṛṣṭaduḥsvapnaśaṅkitaḥ |
bhrātaraṃ prati sotkaś ca pitaraṃ sa vyajijñapat || 153 ||
[Analyze grammar]

gacchāmi yuṣmadutkaṇṭhāmabhidhāyānayāmy aham |
āryendīvarasenaṃ tamanujānīhi tāta mām || 154 ||
[Analyze grammar]

tac chrutvānumatas tena pitrā putrotsukena saḥ |
jananyā ca vimānaṃ svaṃ tadevāruhya satvaraḥ || 155 ||
[Analyze grammar]

prāyād anicchāsenas tadvyomnā śailapuraṃ puram |
prātaś ca tatra prāvikṣatsvabhrātus tasya mandiram || 156 ||
[Analyze grammar]

dadarśa tatra niḥsaṃjñaṃ patitasthitamagrajam |
rudatyorantike khaḍgadaṃṣṭrāmadanadaṃṣṭrayoḥ || 157 ||
[Analyze grammar]

kimetad iti saṃbhrāntaṃ pṛcchantaṃ tamadhomukhī |
jagāda khaḍgadaṃṣṭrā sā ninditāparayā tayā || 158 ||
[Analyze grammar]

tvayyasthite mayi snātuṃ gatāyām ekadānayā |
tvadbhrātāyaṃ sahāraṃsta raho madanadaṃṣṭrayā || 159 ||
[Analyze grammar]

kṣaṇātsnātvāgatā cāhaṃ sākṣādenaṃ tathā sthitam |
etayā yuktamadrākṣaṃ vācā ca nirabhartsayam || 160 ||
[Analyze grammar]

tato 'nunītāpy etena niyatyevāvilaṅghyayā |
īrṣyayā mohitātyarthamaham evam acintayam || 161 ||
[Analyze grammar]

aho agaṇayitvaiva māmayaṃ bhajate 'parām |
jāne 'sya khaḍgamāhātmyakṛtto darpo 'yamīdṛśaḥ || 162 ||
[Analyze grammar]

tad asya gopayāmy enam iti saṃcintya mūḍhayā |
etatkhaḍgo niśi kṣiptaḥ supte 'smin dahane mayā || 163 ||
[Analyze grammar]

kalaṅkitaś ca khaḍgo 'sau gataś caiṣa daśām imām |
anutaptāsmi cākruṣṭā tato madanadaṃṣtrayā || 164 ||
[Analyze grammar]

ahaitasyāṃ ca mayi ca dvayoḥ śokāndhacetasoḥ |
maraṇādhyavasāyinyorāgatastvam ihādhunā || 165 ||
[Analyze grammar]

tadgṛhāṇa tvam evaitatkhaḍgaṃ nistriṃśakarmikām |
atyaktajātidharmāṃ māmetenaiva nipātaya || 166 ||
[Analyze grammar]

ity uktaḥ sa tayānicchāseno 'tra bhrātṛjāyayā |
tāpādavadhyāṃ matvā tāṃ chettum aicchan nijaṃ śiraḥ || 167 ||
[Analyze grammar]

m aivaṃ kārṣīrmṛto nāyaṃ rājaputra tavāgrajaḥ |
khaḍgapramādakopena devyā tveṣa vimohitaḥ || 168 ||
[Analyze grammar]

asyāṃ ca khaḍgadaṃṣṭrāyāṃ mantavyā nāparādhitā |
yataḥ śāpāvatīrṇānāmetaddhastavijṛmbhitam || 169 ||
[Analyze grammar]

ete cāsya tava bhrātuḥ pūrvabhārye ubhe api |
tatprasādaya tām eva devīmabhimatāptaye || 170 ||
[Analyze grammar]

iti tatkālamudbhūtām antarikṣātsarasvatīm |
śrutvā nivavṛte 'nicchāsenaḥ sa maraṇodyamāt || 171 ||
[Analyze grammar]

āruhy aiva vimānaṃ tadgṛhītvāgnikalaṅkitam |
khaḍgaṃ taṃ vindhyavāsinyāḥ pādamūlaṃ jagāma saḥ || 172 ||
[Analyze grammar]

tatra mūrdhopahāreṇa toṣayiṣyannupoṣitaḥ |
devīṃ tāmudgatāmetāṃ gaganādaśṛṇodgiram || 173 ||
[Analyze grammar]

mā putra sāhasaṃ kārṣīrgaccha jīvatu te 'grajaḥ |
jāyatāṃ nirmalaḥ khaḍgo bhaktyā tuṣṭā hy ayaṃ tava || 174 ||
[Analyze grammar]

etaddivyaṃ vacaḥ śrutvā tatkṣaṇaṃ niṣkalaṅkatām |
prāptaṃ dṛṣṭvā kare khaḍgaṃ kṛtvā tasyāḥ pradakṣiṇam || 175 ||
[Analyze grammar]

manorathamivāruhya vimānaṃ siddhamāśugam |
ājagāmotsuko 'nicchāsenaḥ śailapuraṃ sa tat || 176 ||
[Analyze grammar]

tatra dṛṣṭotthitaṃ sadyo labdhasaṃjñaṃ tamagrajam |
jagrāha pādayoḥ sāśruḥ kaṇṭhe so 'py enamagrahīt || 177 ||
[Analyze grammar]

tvayā nau rakṣito bhartetyubhe te pādayos tataḥ |
nipatya bhrātṛjāye tamanicchāsenamūcatuḥ || 178 ||
[Analyze grammar]

śuśrāva caitasya mukhātpitarau darśanotsukau |
māyāmaparamātrā ca kṛtāṃ tāṃ tadviyogadām || 179 ||
[Analyze grammar]

tato bhrātrārpitaṃ khaḍgaṃ gṛhītvā tatprabhāvataḥ |
dhyātopanatamāruhya vimānaṃ sumahac ca saḥ || 180 ||
[Analyze grammar]

sahemamandiro bhāryādvayena saha sānujaḥ |
tāmindīvarasenaḥ svāṃ purīmāgādirāvatīm || 181 ||
[Analyze grammar]

tatrāvatīrya nabhaso vismayālokito janaiḥ |
rājaveśma pituḥ pārśvaṃ viveśa saparicchadaḥ || 182 ||
[Analyze grammar]

tathabhūtaś ca pitaraṃ taṃ dṛṣṭvā mātaraṃ ca saḥ |
papāta pādayoścāśrudhārādhautamukhastayoḥ || 183 ||
[Analyze grammar]

tau ca taṃ sahasā dṛṣṭaṃ putramāśliṣya sānujam |
amṛteneva siktāṅgau tāpanirvāṇamīyatuḥ || 184 ||
[Analyze grammar]

divyarūpe ca tadbhārye kṛtapādābhivandane |
snuṣe ubhe te paśyantau hṛṣāvabhinanandatuḥ || 185 ||
[Analyze grammar]

kathāprasaṅgād buddhvā ca tasya te pūrvanirmite |
divyavākkathite bhārye yayatustau parāṃ mudam || 186 ||
[Analyze grammar]

vimānagatisauvarṇamandirānayanādinā |
prabhāveṇa sutasyāsya vismayena nanandatuḥ || 187 ||
[Analyze grammar]

tatas tābhyāṃ sa sahitaḥ pitṛbhyāṃ saparigrahaḥ |
āstendīvaraseno 'tra pradattajanatotsavaḥ || 188 ||
[Analyze grammar]

ekadā ca parityāgasenaṃ taṃ janakaṃ nṛpam |
vijñapya sānujaḥ prāyātpunardigvijayāya saḥ || 189 ||
[Analyze grammar]

khaḍgaprabhāvāj jitvā ca pṛthvīṃ kṛtsnāṃ mahābhujaḥ |
āyayau hemahastyaśvaratnānyāhṛtya bhūbhujām || 190 ||
[Analyze grammar]

avāpa nagarīṃ tāṃ ca nijāṃ vijitayā bhayāt |
anuyāta ivodbhūtasainyadhūlinibhādbhuvā || 191 ||
[Analyze grammar]

praviśya rājadhānīṃ ca pitrā pratyudgato 'tha saḥ |
jananīṃ nandayām āsa sanujo 'dhikasaṃgamām || 192 ||
[Analyze grammar]

saṃmānya rājalokaṃ ca svabhāryāsvajanānvitaḥ |
tatrendīvarasenastatpramodenānayaddinam || 193 ||
[Analyze grammar]

anyedyustatkaradvāreṇārpayitvā ca medinīm |
pitre sa rājaputraḥ svāmakasmājjātimasmarat || 194 ||
[Analyze grammar]

tataḥ suptaprabuddhābho janakaṃ tam uvāca ca |
mayā jātiḥ smṛtā tāta tadidaṃ śṛṇu vacmi te || 195 ||
[Analyze grammar]

asti muktāpuraṃ nāma sānau himavataḥ puram |
tatrāsti muktāsenākhyo rājā vidyādhareśvaraḥ || 196 ||
[Analyze grammar]

kambuvatyabhidānāyāṃ devyāṃ tasya sutau kramāt |
jātau dvau padmasenaś ca rūpasenaś ca sadguṇau || 197 ||
[Analyze grammar]

padmasenaṃ tayoḥ premṇā svayaṃ vṛtavatī patim |
kanyādityaprabhā nāma vidyādharavarātmajā || 198 ||
[Analyze grammar]

tad buddhvā tadvayasyāpi nāmnā candravatī svayam |
etyāvṛṇīta kāmārtā taṃ vidyādharakanyakā || 199 ||
[Analyze grammar]

dvibhāryaḥ sa tadā padmaseno nityamakhidyata |
sapatnīserṣyayādityaprabhayā bhāryayā tayā || 200 ||
[Analyze grammar]

īrṣyāndhabhāryākalahaṃ soḍhuṃ śaknomi nānvaham |
tapovanāya gacchāmi nirvedasyāsya śāntaye || 201 ||
[Analyze grammar]

tattāta dehi me 'nujñāmiti nirbandhato muhuḥ |
janakaṃ padmasenaḥ svaṃ muktāsenaṃ jagāda saḥ || 202 ||
[Analyze grammar]

so 'pi taṃ tadgrahakruddhaḥ sabhāryamaśapatpitā |
kiṃ te tapovanaṃ gatvā martyalokamavāpnuhi || 203 ||
[Analyze grammar]

tatraiṣā kalahāsaktā bhārtyādityaprabhā tava |
rākṣasīṃ yonimāsādya tvadbhāry aiva bhaviṣyati || 204 ||
[Analyze grammar]

dvitīyā candravatyeṣā tvayi raktātivallabhā |
rājastrī rākṣasī bhūtvā bhūmau tvāṃ prāpsyati priyam || 205 ||
[Analyze grammar]

sābhilāṣo 'nusartuṃ tvāṃ jyeṣṭhaṃ yallakṣito mayā |
tadeṣa rūpaseno 'pi bhāvī bhrātaiva tatra te || 206 ||
[Analyze grammar]

dvibhāryatvakṛtaṃ kiṃcidduḥkhaṃ tatrāpyavāpsyasi |
evam uktvā viramyetthaṃ śāpāntamakarotsa naḥ || 207 ||
[Analyze grammar]

rājaputro bhuvaṃ jitvā pṛthvīṃ pitroḥ pradāsyasi |
yadā tadā sahāmībhirjātiṃ smṛtvā vimokṣyase || 208 ||
[Analyze grammar]

iti pitroditas tena padmaseno nijena saḥ |
tatkālaṃ saha tairanyairmartyalokamavātarat || 209 ||
[Analyze grammar]

sa padmasenas tātāyam ahaṃ jātaḥ sutastava |
nāmnendīvaraseno 'tra kartavyaṃ ca kṛtaṃ mayā || 210 ||
[Analyze grammar]

yo 'paro rūpasenaś ca vidyādharakumārakaḥ |
anicchāsena ityeva jātaḥ so 'nuja eva me || 211 ||
[Analyze grammar]

yā sādityaprabhā bhāryā yā ca candrāvatīti me |
viddhi te dve ime khaḍgadaṃṣṭrāmadanadaṃṣṭrike || 212 ||
[Analyze grammar]

idānīṃ cāyamavadhiḥ prāptaḥ śāpasya so 'sya naḥ |
tadvrajāmo vayaṃ tāta nijaṃ vaidyādharaṃ padam || 213 ||
[Analyze grammar]

ity uktvā sa samaṃ bhāryābhrātṛbhiḥ smṛtajātibhiḥ |
tyaktvaiva mānuṣīṃ mūrtiṃ bhūtvā vidyādharākṛtiḥ || 214 ||
[Analyze grammar]

praṇamya pitroścaraṇau kṛtvāṅke dayitādvayam |
sānujaḥ prayayau vyomnā nijaṃ vaidyādharaṃ puram || 215 ||
[Analyze grammar]

tatrābhinanditaḥ pitrā muktāsenena sanmatiḥ |
mātṛnetrotsavo bhrātrā rūpasenena saṃgataḥ || 216 ||
[Analyze grammar]

uvāsa padmaseno 'sau bhūyo 'nāviṣkṛterṣyayā |
ādityaprabhayā candravatyā ca saha nirvṛtaḥ || 217 ||
[Analyze grammar]

ity etāṃ gomukho ramyāṃ kathayitvā kathāṃ pathi |
naravāhanadattaṃ tam uvāca sacivaḥ punaḥ || 218 ||
[Analyze grammar]

itthaṃ syānmahatām eva mahākleśastathodayaḥ |
anyeṣāṃ tu kiyāndeva kleśo vāpyudayo 'pi vā || 219 ||
[Analyze grammar]

tvaṃ tu ratnaprabhādevīvidyāśaktyānupālitaḥ |
karpūrikāṃ rājasutām akleśāttām avāpsyasi || 220 ||
[Analyze grammar]

iti naravāhanadattaḥ śrutvā sumukhasya gomukhasya mukhāt |
prākrāmatpathi tasminn ajñātapariśramaḥ sa tatsahitaḥ || 221 ||
[Analyze grammar]

gacchaṃś ca tatra kalakūjitarāj ahaṃ samacchaṃ sudhāsarasaśītalabhūrivāri |
āmrāvalīpanasadāḍimaramyarodhaḥ sāyaṃ saro vikacavārijamāsasāda || 222 ||
[Analyze grammar]

tasmin snātvā himagirisutākāntam abhyarcya bhaktyā kṛtvāhāraṃ surabhimadhurāsvādahṛdyaiḥ phalais taiḥ |
sakhyā sārdhaṃ mṛdukisalayāstīrṇaśayyāprasuptas tattīre tāṃ rajanimanayasto 'tra vatseśasūnuḥ || 223 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Kathasaritsagara Chapter 8

Cover of edition (2014)

The Ocean of Story
by C.H. Tawney (2014)

Being C.H. Tawney's Translation of Somadeva's Katha Sarit Sagara (Kathasaritsagara): (Ten Volumes)

Buy now!
Cover of edition (2005)

Kathasaritsagar
by Kedarnath Sharma Saraswat (2005)

The Only Edition with the Sanskrit Text and its Hindi Translation (An Old and Rare Book) Set of 3 Vol.

Buy now!
Cover of edition (2013)

Kathasaritsagara of Somadeva Bhatta (Sanskrit Text Only)
by Vasudeva Laksmana Sastri (2013)

Buy now!
Cover of edition (1995)

Katha Sarit Sagar in Marathi
by H. A Bhave (1995)

Set of 5 Volumes; Published by Varada Books, Pune. 2256 pages (Throughout B/W Illustrations).

Buy now!
Cover of edition (2014)

Katha Sarit Sagara (Tamil)
by S. V. Ganapati (எஸ். வி. கணபதி) (2014)

[கதா சரித் சாகரம்] Published by Alliance Publications.

Buy now!
Cover of Bengali edition

Galpa Shono
by Abhijit Chattopadhyay (2014)

[গল্প শোনো] Galpa Shono: Bengali Translation of 'Suno Kahani From Katha Sarit Sagar'; 9788126015436; Published by Sahitya Akademi, Delhi.

Buy now!
Help me keep this site Ad-Free

For over a decade, this site has never bothered you with ads. I want to keep it that way. But I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased truth, wisdom and knowledge.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: