Kathasaritsagara [sanskrit]

by C. H. Tawney | 2014 | 226,424 words | ISBN-13: 9789350501351

The Sanskrit edition of the Kathasaritsagara referencing the English translation and grammatical analysis. Written by Somadeva and dating from the 12th century, the Kathasaritsagara (or Katha-sarit-sagara) represents an epic legend narrating the adventures of Naravahanadatta as he strives to become the destined emperor of the Vidyadharas. Alternative titles: (Kathāsaritsāgara, कथासरित्सागर, Kathā-sarit-sāgara)

Chapter 7

tataḥ somaprabhāṃ yātāṃ smarantī tāṃ priyāṃ sakhīm |
kaliṅgasenā saṃtyaktanijadeśasvabāndhavā || 1 ||
[Analyze grammar]

sā vilambita vatseśapāṇigrahamahotsavā |
naredrakanyā kauśāmbyāṃ mṛgīvāsīdvanacyutā || 2 ||
[Analyze grammar]

kaliṅgasenāvivāhavilambanavicakṣaṇān |
gaṇakān prati sāsūya iva vatseśvaro 'pi ca || 3 ||
[Analyze grammar]

autsukyavimanāstasmin dine ceto vinodayan |
devyā vāsavadattāyā nivāsabavanaṃ yayau || 4 ||
[Analyze grammar]

tatra sā taṃ patiṃ devī nirvikārā viśeṣataḥ |
upācarat svopacāraiḥ prāṅmantrivaraśikṣitā || 5 ||
[Analyze grammar]

kaliṅgasenāvṛttānte khyāte 'py avikṛtā katham |
devīyamiti sa dhyātvā rājā jijñāsurāha tām || 6 ||
[Analyze grammar]

kaccidevi tvayā jñātaṃ svayaṃvarakṛte mama |
kaliṅgasenā nāmaiṣā rājaputrī yad āgatā || 7 ||
[Analyze grammar]

tac chrutvaivāvibhinnena mukharāgeṇa sābravīt |
jñātaṃ mayātiharṣo me lakṣmīḥ sā hy āgateha naḥ || 8 ||
[Analyze grammar]

vaśage hi mahārāje tatprāptyā tatpitary api |
kaliṅgadatte pṛthvī te sutarāṃ vartate vaśe || 9 ||
[Analyze grammar]

ahaṃ ca tvadvibhūtyaiva sukhitā tvatsukhena ca |
āryaputra tavaitac ca viditaṃ prāgapi sthitam || 10 ||
[Analyze grammar]

tanna dhanyāsmi kiṃ yasyā mama bhartā tvamīdṛśaḥ |
yaṃ rājakanyā vāñchanti vāñchyamānā nṛpāntaraiḥ || 11 ||
[Analyze grammar]

evaṃ vatseśvaraḥ prokto devyā vāsavadattayā |
yaugandharāyaṇaprattaśikṣayāntastutoṣa saḥ || 12 ||
[Analyze grammar]

tay aiva ca sahāsevya pānaṃ tadvāsake niśi |
tasyāṃ suṣvāpa madhye ca prabuddhaḥ samacintayat || 13 ||
[Analyze grammar]

kiṃsvinmahānubhāvetthaṃ devī māmanuvartate |
kaliṅgasenām api yatsapatnīmanumanyate || 14 ||
[Analyze grammar]

kathaṃ vā śaknuyādetāṃ soḍhuṃ saiṣā tapasvinī |
padmāvatīvivāhe 'pi yā daivānna jahāvasṛn || 15 ||
[Analyze grammar]

tadasyāścedaniṣṭaṃ syātsarvanāśastato bhavet |
etadālambanāḥ putraśvaśuryaśvaśurāś ca me || 16 ||
[Analyze grammar]

padmāvatī ca rājyaṃ ca kimabhyadhikamucyate |
ataḥ kaliṅgasenaiṣā pariṇeyā kathaṃ mayā || 17 ||
[Analyze grammar]

evamālocya vatseśo niśānte nirgatas tataḥ |
aparāhṇe yayau devyāḥ padmāvatyāḥ sa mandiram || 18 ||
[Analyze grammar]

sāpyenam āgataṃ dattaśikṣā vāsavadattayā |
tathaivopācarattadvatpṛṣṭāvocattathaiva ca || 19 ||
[Analyze grammar]

tato 'nyedyustayordevyorekaṃ cittaṃ vacaś ca tat |
yaugandharāyaṇāyāsau śaśaṃsa vimṛśannṛpaḥ || 20 ||
[Analyze grammar]

so 'pi taṃ vīkṣya rājānaṃ vicārapatitaṃ śanaiḥ |
kālavedī jagādaivaṃ mantrī yaugandharāyaṇaḥ || 21 ||
[Analyze grammar]

jāne 'haṃ naitadetāvadabhiprāyo 'tra dāruṇaḥ |
devībhyāṃ jīvitatyāgadārḍhyāduktaṃ hi tattathā || 22 ||
[Analyze grammar]

anyāsakte gate ca dyāṃ striyo maraṇaniścitāḥ |
bhavantyadainyagambhīrāḥ sādhvyaḥ sarvatra niḥspṛhāḥ || 23 ||
[Analyze grammar]

asahyaṃ hi puraṃdhrīṇāṃ premṇo gāḍhasya khaṇḍanam |
tathā ca rājaṃs tatraitāṃ śrutasainakathāṃ śṛṇu || 24 ||
[Analyze grammar]

abhūd dakṣiṇabhūmau prāggokarṇākhye pure nṛpaḥ |
śrutasena iti khyātaḥ kulabhūṣāśrutānvitaḥ || 25 ||
[Analyze grammar]

tasya caikābhavac cintā rājñaḥ saṃpūrṇasaṃpadaḥ |
ātmānurūpāṃ bhāryāṃ yat sa na tāvad avāptavān || 26 ||
[Analyze grammar]

ekadā ca nṛpaḥ kurvaścintāṃ tāṃ tatkathāntare |
agniśarmābhidhānena jagade so 'grajanmanā || 27 ||
[Analyze grammar]

āścarye dve mayā dṛṣṭe te rājanvarṇaye śṛṇu |
tīrthayātrāgataḥ pañcatīrthīṃ tām ahamāptavān || 28 ||
[Analyze grammar]

yasyāmapsarasaḥ pañca grāhatvamṛṣiśāpataḥ |
prāptāḥ satīrudaharattirthayātrāgato 'rjunaḥ || 29 ||
[Analyze grammar]

tatra tīrthavare snātvā pañcarātropavāsinām |
nārāyaṇānucaratādāyini snāyināṃ nṛṇām || 30 ||
[Analyze grammar]

yāvadvrajāmi tāvac ca lāṅgalollikhitāvanim |
gāyantaṃ kaṃcidadrākṣaṃ kārṣikaṃ kṣetramadhyagam || 31 ||
[Analyze grammar]

sa pṛṣṭaḥ kārṣiko mārgaṃ mārgāyātena kenacit |
pravrājakena sadvākyaṃ nāśṛṇodgītatatparaḥ || 32 ||
[Analyze grammar]

tataḥ sa tasmai cukrodha parivrāḍ vidhuraṃ bruvan |
so 'pi gītaṃ vimucyātha kārṣikas tam abhāṣata || 33 ||
[Analyze grammar]

aho pravrājako 'si tvaṃ dharmasyāśaṃ na vetsyasi |
mūrkheṇāpi mayā jñātaṃ sāraṃ dharmasya yatpunaḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

tac chrutvā kiṃ tvayā jñātam iti tena ca kautukāt |
pravrājakena pṛṣṭaḥ san kārṣikaḥ sa jagāda tam || 35 ||
[Analyze grammar]

ihopaviśa pracchāye śṛṇu yāvad vadāmi te |
asmin pradeśe vidyante brāhmaṇā bhrātaras trayaḥ || 36 ||
[Analyze grammar]

brahmadattaḥ somadatto viśvadattaś ca puṇyakṛt |
teṣāṃ jyeṣṭhau dāravantau kaniṣṭhastvaparigrahaḥ || 37 ||
[Analyze grammar]

sa tayor jyeṣṭhayor ājñāṃ kurvan karmakaro yathā |
mayā sahāsīd akrudhyann ahaṃ teṣāṃ hi kārṣikaḥ || 38 ||
[Analyze grammar]

tau ca jyeṣṭhāvabudhyetāṃ mṛduṃ taṃ buddhivarjitam |
sādhumatyaktasanmārgamṛjumāyāsavarjitam || 39 ||
[Analyze grammar]

ekadā bhrātṛjāyābhyāṃ sakāmābhyāṃ raho 'rthitaḥ |
kaniṣṭho viśvadatto 'tha mātṛvatte nirākarot || 40 ||
[Analyze grammar]

tatas te nijayorbhartrorubhe gatvā mṛṣocatuḥ |
vāñchatyāvāṃ rahasyeṣa kanīyānyuvayoriti || 41 ||
[Analyze grammar]

tena taṃ prati tau jyeṣṭhau sāntaḥkopau babhūvatuḥ |
sadasadvā na vidatuḥ kustrīvacanamohitau || 42 ||
[Analyze grammar]

athaitau bhrātarau jātu viśvadattaṃ tamūcatuḥ |
gaccha tvaṃ kṣetramadhyasthaṃ valmīkaṃ taṃ samīkuru || 43 ||
[Analyze grammar]

tathety āgatya valmīkaṃ kuddālenākhanatsa tam |
mā m aivaṃ kṛṣṇasarpo 'tra vasatītyudito mayā || 44 ||
[Analyze grammar]

tac chrutvāpi sa valmīkam akhanad yad bhavatv iti |
pāpaiṣiṇor apy ādeśaṃ jyeṣṭhabhrātror alaṅghayan || 45 ||
[Analyze grammar]

khanyamānāt tataḥ prāpa kalaśaṃ hemapūritam |
na kṛṣṇasarpaṃ dharmo hi sāṃnidhyaṃ kurute satām || 46 ||
[Analyze grammar]

taṃ ca nītvā sa kalaśaṃ bhrātṛbhyāṃ sarvamarpayat |
nivāryamāṇo 'pi mayā jyeṣṭhābhyāṃ dṛḍhabhaktitaḥ || 47 ||
[Analyze grammar]

tau punastata evāṃśaṃ dattvā prerya ca ghātakān |
tasyācchedayatāṃ pāṇipādaṃ dhanajihīrṣayā || 48 ||
[Analyze grammar]

tathāpi na sa cukrodha nirmanyurbhrātarau prati |
tena satyena tasyātra hastapādamajāyata || 49 ||
[Analyze grammar]

tadāprabhṛti tad dṛṣṭvā tyaktaḥ krodho 'khilo mayā |
tvayā tu tāpasenāpi krodho 'dyāpi na mucyate || 50 ||
[Analyze grammar]

akrodhena jitaḥ svargaḥ paśyaitadadhunaiva bhoḥ |
ity uktvaiva tanuṃ tyaktvā kārṣikaḥ sa divaṃ gataḥ || 51 ||
[Analyze grammar]

ity āścaryaṃ mayā dṛṣṭaṃ dvitīyaṃ śṛṇu bhūpate |
ity uktvā śrutasenaṃ sa nṛpaṃ vipro 'bravītpunaḥ || 52 ||
[Analyze grammar]

tato 'pi tīrthayātrārthaṃ paryaṭannambudhestaṭe |
ahaṃ vasantasenasya rājño rāṣṭramavāptavān || 53 ||
[Analyze grammar]

tatra bhoktuṃ praviṣṭaṃ māṃ rājasattre 'bruvan dvijāḥ |
brahman pathāmunā mā gāḥ sthitā hy atra nṛpātmajā || 54 ||
[Analyze grammar]

vidyuddyotābhidhānā tāṃ paśyedapi muniryadi |
sa kāmaśaranirbhinnaḥ prāpyonmādaṃ na jīvati || 55 ||
[Analyze grammar]

tato 'haṃ pratyavocaṃ tānnaitaccitraṃ sadā hy aham |
paśyāmyaparakandarpaṃ śrutasenamahīpatim || 56 ||
[Analyze grammar]

yātrādau nirgate yasmin rakṣibhir dṛṣṭigocarāt |
utsāryante satīvṛttabhaṅgabhītyā kulāṅganāḥ || 57 ||
[Analyze grammar]

ity uktavantaṃ vijñāya bhāvatkaṃ bhojanāya mām |
nṛpāntikaṃ nītavantau sattrādhipapurohitau || 58 ||
[Analyze grammar]

tatra sā rājatanayā vidyudyotā mayekṣitā |
kāmasyeva jaganmohamantravidyā śarīriṇī || 59 ||
[Analyze grammar]

cirāttaddarśanakṣobhaṃ niyamyāhamacintayam |
asmatprabhoś ced bhāryeyaṃ bhaved rājyaṃ sa vismaret || 60 ||
[Analyze grammar]

tathāpi kathanīyo 'yamudantaḥ svāmine mayā |
unmādinīdevasenavṛttānto hy anyathā bhavet || 61 ||
[Analyze grammar]

devasenasya nṛpateḥ purā rāṣṭre vaṇiksutā |
unmādinītyabhūtkanyā jagadunmādakāriṇī || 62 ||
[Analyze grammar]

āveditāpi sā pitrā na tenāttā mahībhṛtā |
vipraiḥ kulakṣaṇety uktā tasya vyasanarakṣibhiḥ || 63 ||
[Analyze grammar]

pariṇītā tadīyena mantrimukhyena sā tataḥ |
vātāyanāgrād ātmānaṃ rājñe 'smai jātv adarśayat || 64 ||
[Analyze grammar]

tayā bhujaṃgyā rājendro durāddṛṣṭiviṣāhataḥ |
muhurmumūrccha na ratiṃ lebhe nāhāramāharat || 65 ||
[Analyze grammar]

prārthito 'pi a tadbhartṛpramukhaiḥ so 'tha mantribhiḥ |
dhārmikastāṃ na jagrāha tatsaktaś ca jahāvasūn || 66 ||
[Analyze grammar]

tadīdṛśe pramāde 'tra vṛtte drohaḥ kṛto bhavet |
ity ālocya mayoktaṃ te citrametya tato 'dya tat || 67 ||
[Analyze grammar]

śrutvaitatsa dvijāttasmānmadanājñānibhaṃ vacaḥ |
vidyuddyotāhṛtamanāḥ śrutasenanṛpo 'bhavat || 68 ||
[Analyze grammar]

tatkṣaṇaṃ ca visṛjy aiva tatra vipraṃ tam eva saḥ |
tathākarodyathānīya śīghraṃ tāṃ pariṇītavān || 69 ||
[Analyze grammar]

tataḥ sā nṛpates tasya vidyuddyotā nṛpātmajā |
śarīrāvyatiriktāsīdbhāskarasya prabhā yathā || 70 ||
[Analyze grammar]

atha svayaṃvarāyāgāt taṃ nṛpaṃ rūpagarvitā |
kanyakā mātṛdattākhyā mahādhanavaṇiksutā || 71 ||
[Analyze grammar]

adharmabhītyā jagrāha sa rājā tāṃ vaṇiksutām |
vidyuddyotātha tad buddhvā hṛtsphoṭena vyapadyata || 72 ||
[Analyze grammar]

rājāpy āgata tāṃ kāntāṃ paśyann eva tathā gatām |
aṅke kṛtvā sa vilapan sadyaḥ prāṇair vyayujyata || 73 ||
[Analyze grammar]

tato vaṇiksutā vahniṃ mātṛdattā viveśa sā |
itthaṃ praṇaṣṭaṃ sarvaṃ tad api rāṣṭraṃ sarājakam || 74 ||
[Analyze grammar]

ato rājan prakṛṣṭasya bhaṅgaḥ premṇaḥ suduḥsahaḥ |
viśeṣeṇa manasvinyā devyā vāsavadattayā || 75 ||
[Analyze grammar]

tasmātkaliṅgaseṇaiṣā pariṇītā yadi tvayā |
devī vāsavadattā tatprāṇāñjahyānna saṃśayaḥ || 76 ||
[Analyze grammar]

devī padmāvatī tadvattayorekaṃ hi jīvitam |
naravāhanadattaś ca putraste syātkathaṃ tataḥ || 77 ||
[Analyze grammar]

tañca devasya hṛdayaṃ soḍhuṃ jāne na śaknuyāt |
evam ekapade sarvamidaṃ naśyenmahīpate || 78 ||
[Analyze grammar]

devyoryaccoktigāmbhīryaṃ tadeva kathayatyalam |
hṛdayaṃ jīvitatyāgagāḍhaniścitaniḥspṛham || 79 ||
[Analyze grammar]

tatsvārtho rakṣaṇīyaste tiryañco 'pi hi jānate |
svarakṣāṃ kiṃ punardeva buddhimanto bhavādṛśāḥ || 80 ||
[Analyze grammar]

iti mantrivarāc chrutvā svairaṃ yaugandharāyaṇāt |
samyagvivekapadavīṃ prāpya vatseśvaro 'bravīt || 81 ||
[Analyze grammar]

evametanna saṃdeho naśyetsarvamidaṃ mama |
tasmātkaliṅgasenāyāḥ ko 'rthaḥ pariṇayena me || 82 ||
[Analyze grammar]

ukto lagnaś ca dūre yat tad yuktaṃ gaṇakaiḥ kṛtam |
svayaṃvarāgatātyāgād adharmo vā kiyān bhavet || 83 ||
[Analyze grammar]

ity ukto vatsarājena hṛṣṭo yaugandharāyaṇaḥ |
cintayām āsa kāryaṃ naḥ siddhaprāyaṃ yathepsitam || 84 ||
[Analyze grammar]

upāyarasasaṃsiktā deśakālopabṛṃhitā |
seyaṃ nītimahāvallīṃ kiṃ nāma na phaletphalam || 85 ||
[Analyze grammar]

iti saṃcintya sa dhyāyandeśakālau praṇamya tam |
rājānaṃ prayayau mantrī gṛhaṃ yaugandharāyaṇaḥ || 86 ||
[Analyze grammar]

rājāpi racitātithyagūḍhakārāmupetya saḥ |
devīṃ vāsavadattāṃ tāṃ sāntvayannevam abravīt || 87 ||
[Analyze grammar]

kimarthaṃ vacmi jānāsi tvam eva hariṇākṣi yat |
vāri vāriruhasyeva tvatprema mama jīvitam || 88 ||
[Analyze grammar]

nāmāpi hi kimanyasyā grahītumahamutsahe |
kaliṅgasenā tu haṭhādupāyātā gṛhaṃ mama || 89 ||
[Analyze grammar]

prasiddhaṃ cātra yadrambhā tapaḥsthena nirākṛtā |
pārthena ṣaṇḍhatāśāpaṃ dadau tasyai haṭhāgatā || 90 ||
[Analyze grammar]

sa śāpastiṣṭhatā tena varṣaṃ vairāṭaveśmani |
strīveṣeṇa mahāścaryarūpeṇāpyativāhitaḥ || 91 ||
[Analyze grammar]

ataḥ kaliṅgasenaiṣā niṣiddhā na tadā mayā |
vinā tvadicchayāhaṃ tu na kiṃcidvaktumutsahe || 92 ||
[Analyze grammar]

ity āśvāsyopalabhyātha hṛdayeneva rāgiṇā |
mukhārpitena madyena satyaṃ krūraṃ tadāśayam || 93 ||
[Analyze grammar]

tay aiva saha rātriṃ tāṃ rājñā vāsavadattayā |
mantrimukhyamatiprauḍhituṣṭo vatseśvaro 'vasat || 94 ||
[Analyze grammar]

atrāntare ca yaṃ pūrvaṃ divārātrau prayuktavān |
kaliṅgasenāvṛttāntajñaptyai yaugandharāyaṇaḥ || 95 ||
[Analyze grammar]

sa brahmarākṣaso 'bhyetya suhṛdyogeśvarābhidhaḥ |
tasyām eva niśi svairaṃ taṃ mantrivaramabhyadhāt || 96 ||
[Analyze grammar]

kaliṅgasenāsadane sthito 'smy antarbahiḥ sadā |
divyānāṃ mānuṣāṇāṃ vā paśyāmi na tathāgamam || 97 ||
[Analyze grammar]

adyāvyakto mayā śabdaḥ śruto 'kasmānnabhastale |
pracchannenātra harmyāgrasaṃnikarṣe niśāmukhe || 98 ||
[Analyze grammar]

prabhāvaṃ tasya vijñātuṃ prayuktāpi tato mama |
vidyā na prābhavattena vimṛśyāhamacintayam || 99 ||
[Analyze grammar]

ayaṃ divyaprabhāvasya śabdaḥ kasyāpi niścitam |
kaliṅgasenālāvaṇyalubdhasya bhramato 'mbare || 100 ||
[Analyze grammar]

yena na kramate vidyā tadvīkṣe kiṃcidantaram |
na duṣprāpaṃ paracchidraṃ jāgradbhirnipuṇairyataḥ || 101 ||
[Analyze grammar]

divyānāṃ vāñchitaiṣeti proktaṃ mantrivareṇa ca |
somaprabhā sakhī cāsyā vadantyetan mayā śrutā || 102 ||
[Analyze grammar]

iti niścitya tat tubhyam ihāhaṃ vaktum āgataḥ |
idaṃ prasaṅgāt pṛcchāmi tan me tāvat tvayocyatām || 103 ||
[Analyze grammar]

tiryañco 'pi hi rakṣanti svātmānam iti yat tvayā |
ukto rajā tad aśrauṣaṃ yogād aham alakṣitaḥ || 104 ||
[Analyze grammar]

nidarśanaṃ ced atrāsti tan me kathaya sanmate |
iti yogeśvareṇoktaḥ smāha yaugandharāyaṇaḥ || 105 ||
[Analyze grammar]

asti mittraṃ tathā cātra kathāmākhyāmi te śṛṇu |
vidiśānagarībāhye nyagrodho 'bhūtpurā mahān || 106 ||
[Analyze grammar]

catvāraḥ prāṇinas tatra vasanti sma mahātarau |
nakulolūkamārjāramūṣakāḥ pṛthagālayāḥ || 107 ||
[Analyze grammar]

bhinne bhinne bile mūla āstāṃ nakulamūṣakau |
mārjāro madhyabhāgasthe tarormahati koṭare || 108 ||
[Analyze grammar]

ulūkastu śirobhāge 'nanyalabhye latālaye |
mūṣako 'tra tribhirvadhyo mārjāreṇa trayo 'pare || 109 ||
[Analyze grammar]

annāya mārjārabhayānmūṣako nakulastathā |
svabhāvenāpyulūkaś ca paribhremurniśi trayaḥ || 110 ||
[Analyze grammar]

mārjāraś ca divārātrau nirbhayaḥ prabhramaty asau |
tatrāsanne yavakṣetre sadā muṣakalipsayā || 111 ||
[Analyze grammar]

ye 'nye 'pi yuktyā jagmustatsvakāle 'nnābhivāñchayā |
ekadā lubdhakas tatra caṇḍālaḥ kaścidāyayau || 112 ||
[Analyze grammar]

sa mārjārapadaśreṇiṃ dṛṣṭvā tatkṣetragāminīm |
tadvadhāyābhitaḥ kṣetraṃ pāśāndattvā tato yayau || 113 ||
[Analyze grammar]

tatra rātrau ca mārjāraḥ sa mūṣakajighāṃsayā |
etya praviṣṭas tatpāśaiḥ kṣetre tasminn abadhyata || 114 ||
[Analyze grammar]

mūṣako 'pi tato 'nnārthī sa tatra nibhṛtāgataḥ |
baddhaṃ taṃ vīkṣya mārjāraṃ jaharṣa ca nanarta ca || 115 ||
[Analyze grammar]

yāvadviśati tatkṣetraṃ dūrādekena vartmanā |
tatra tau tāvadāyātābulūkanakulāvapi || 116 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭamārjārabandhau ca mūṣakaṃ labdhumaicchatām |
mūṣako 'pi ca tad dṛṣṭvā dūrādvigno vyacintayat || 117 ||
[Analyze grammar]

nakulolūkabhayadaṃ mārjāraṃ saṃśraye yadi |
baddho 'py ekaprahāreṇa śatru rmām eṣa mārayet || 118 ||
[Analyze grammar]

mārjārāddūragaṃ hanyādulūko nakulaś ca mām |
tacchatrusaṃkaṭagataḥ kva gacchāmi karomi kim || 119 ||
[Analyze grammar]

hanta mārjāram eveha śrayāmy āpadgato hy ayam |
ātmatrāṇāya māṃ rakṣetpāśacchedopayoginam || 120 ||
[Analyze grammar]

ity ālocya śanairgatvā mārjāraṃ mūṣako 'bravīt |
baddhe tvayyatiduḥkhaṃ me tatte pāśaṃ chinadbhyaham || 121 ||
[Analyze grammar]

ṛjūnāṃ jāyate snehaḥ sahavāsādripuṣvapi |
kiṃ tu me nāsti viśvāsastava cittamajānataḥ || 122 ||
[Analyze grammar]

tac chrutvovāca mārjāro bhadra viśvasyatāṃ tvayā |
adya prabhṛti me mittraṃ bhavān prāṇapradāyakaḥ || 123 ||
[Analyze grammar]

iti śrutvaiva mārjārāttasyotsaṅgaṃ sa śiśriye |
tad dṛṣṭvā nakulolūkau nirāśau yayatus tataḥ || 124 ||
[Analyze grammar]

tato jagāda mārjāro mūṣakaṃ pāśapīḍitaḥ |
gataprāyā niśā mittra tatpāśāṃśchindhi me drutam || 125 ||
[Analyze grammar]

mūṣako 'pi śanaiśchindallubdhakāgamanonmukhaḥ |
mṛṣā kaṭakaṭāyadbhir daśanair akaroc ciram || 126 ||
[Analyze grammar]

kṣaṇādrātrau prabhātāyāṃ lubdhake nikaṭāgate |
mārjāre 'rthayamāne drākpāśāṃściccheda mūṣakaḥ || 127 ||
[Analyze grammar]

chinnapāśe 'tha mārjāre lubdhakatrāsavidrute |
mūṣako mṛtyumuktaḥ san palāyya prāviśad bilam || 128 ||
[Analyze grammar]

nāśvasatpunarāhūto mārjāreṇa jagāda ca |
kālayuktyā hy arirmittraṃ jāyate na ca sarvadā || 129 ||
[Analyze grammar]

evaṃ bahubhyaḥ śatrubhyaḥ prajñayātmābhirakṣitaḥ |
mūṣakena tiraścāpi kiṃ punarmānuṣeṣu yat || 130 ||
[Analyze grammar]

etaduktastadā rājā mayā yattattvayā śrutam |
buddhyā kāryaṃ nijaṃ rakṣeddevi saṃrakṣaṇād iti || 131 ||
[Analyze grammar]

buddhirnāma ca sarvatra mukhyaṃ mittraṃ na pauruṣam |
yogeśvara tathā caitām atrāpi tvaṃ kathāṃ śṛṇu || 132 ||
[Analyze grammar]

śrāvastītyasti nagarī tasyāṃ pūrvaṃ prasenajit |
rājābhūttatra cābhyāgāt ko 'py apūrvo dvijaḥ puri || 133 ||
[Analyze grammar]

so śūdrānnabhugekena vaṇijā guṇavāniti |
brāhmaṇasya gṛhe tatra kasyacitsthāpito dvijaḥ || 134 ||
[Analyze grammar]

tatraiva tena śuṣkānnadakṣiṇādibhiranvaham |
āpūryata tato 'nyaiśca śanairbuddhvā vaṇigvaraiḥ || 135 ||
[Analyze grammar]

tenāsau hemadīnārasahasraṃ kṛpaṇaḥ kramāt |
saṃcitya gatvāraṇye tan nihatya kṣiptavān bhuvi || 136 ||
[Analyze grammar]

ekākī pratyahaṃ gatvā tac ca sthānamavaikṣata |
ekadā hemaśūnyaṃ tatkhātaṃ vyāttaṃ ca dṛṣṭavān || 137 ||
[Analyze grammar]

śūnyaṃ tatkhātakaṃ tasya paśyato hatacetasaḥ |
na paraṃ hṛdi saṃkrāntā citraṃ dikṣv api śūnyatā || 138 ||
[Analyze grammar]

athopāgāc ca vilapaṃstaṃ vipraṃ yadgṛhe sthitaḥ |
pṛṣṭastaṃ ca svavṛttāntaṃ tasmai sarvaṃ nyavedayat || 139 ||
[Analyze grammar]

gatvā tīrthamabhuñjānaḥ prāṇāṃstyaktumiyeṣa ca |
buddhvā ca so 'nnadātāsya vaṇiganyaiḥ sahāyayau || 140 ||
[Analyze grammar]

sa taṃ jagāda kiṃ brahmanvittahetormumūrṣasi |
akālameghavadvittamakasmād eti yāti ca || 141 ||
[Analyze grammar]

ity ādyukto 'pi tenāsau na jahau maraṇagraham |
prāṇebhyo 'py arthamātrā hi kṛpaṇasya garīyasī || 142 ||
[Analyze grammar]

tataś ca mṛtaye tīrthaṃ gacchato 'sya dvijanmanaḥ |
svayaṃ prasenajidrājā tad buddhvāntikamāyayau || 143 ||
[Analyze grammar]

papraccha cainaṃ kiṃ kiṃcid asti tatropalakṣaṇam |
yatra bhūmau nikhātāste dīnārā brāhmaṇa tvayā || 144 ||
[Analyze grammar]

tac chrutva sa dvijo 'vādīdasti kṣudro 'tra pādapaḥ |
aṭavyāṃ deva tanmūle nikhātaṃ tanmayā dhanam || 145 ||
[Analyze grammar]

ity ākarṇyābravīdrājā dāsyāmyanviṣya tattava |
dhanaṃ svakoṣādathavā mā tyākṣīrjīvitaṃ dvija || 146 ||
[Analyze grammar]

ity uktvā maraṇodyogānnivārya vinidhāya ca |
dvijaṃ taṃ vaṇijo haste sa rājābhyantaraṃ gataḥ || 147 ||
[Analyze grammar]

tatrādiśya pratīhāraṃ śirortivyapadeśataḥ |
vaidyānānāyayatsarvāndattvā paṭahaghoṣaṇām || 148 ||
[Analyze grammar]

āturāste kiyanto 'tra kasyādāḥ kiṃ tvamauṣadham |
ity upānīya papraccha tānekaikaṃ viviktagaḥ || 149 ||
[Analyze grammar]

te 'pi tasmai tadaikaikaḥ sarvamūcurmahīpateḥ |
eko 'tha vaidyas tanmadhyāt kramapṛṣṭo 'bravīd idam || 150 ||
[Analyze grammar]

vaṇijo mātṛdattasya deva nāgabalā mayā |
asvasthasyopadiṣṭādya dvitīyaṃ dinamoṣadhiḥ || 151 ||
[Analyze grammar]

tac chrutvā sa tamāhūya rājā vaṇijamabhyadhāt |
nanu nāgabalā kena tavānītocyatāmiti || 152 ||
[Analyze grammar]

deva karmakareṇeti tenokte vaṇijā tadā |
kṣipramānāyya taṃ rājā sa karmakaram abravīt || 153 ||
[Analyze grammar]

tvayā nāgabalāhetoḥ khanatā śākhinastalam |
dīnārajātaṃ yallabdhaṃ brahmasvaṃ tatsamarpaya || 154 ||
[Analyze grammar]

ity ukto bhūbhṛtā bhītaḥ pratipady aiva tatkṣaṇam |
sa tānānīya dīnārāṃs tatra karmakaro jahau || 155 ||
[Analyze grammar]

rājāpy upoṣitāyāsmai dvijāyāhūya tān dadau |
dīnārān hāritaprāptān prāṇān iva bahiś carān || 156 ||
[Analyze grammar]

evaṃ sa labdhavān buddhyā nītaṃ mūlatalāttaroḥ |
dvijārthaṃ bhūpatir jānann oṣadhiṃ tāṃ tadudbhavām || 157 ||
[Analyze grammar]

tadevaṃ sarvadā buddheḥ prādhānyaṃ jitapauruṣam |
īdṛśeṣu ca kāryeṣu kiṃ vidadhyātparākramaḥ || 158 ||
[Analyze grammar]

tadyogeśvara kurvīthāstvam api prajñayā tathā |
yathā kaliṅgasenāyā doṣo jñāyata kaścana || 159 ||
[Analyze grammar]

asti caitadyathā tasyāṃ lubhyantīha surāsurāḥ |
tathā ca divi kasyāpi niśi śabdaḥ śrutastvayā || 160 ||
[Analyze grammar]

labdhe 'tha doṣe tasyāś ca bhavedakuśalaṃ na naḥ |
nopayaccheta tāṃ rājā na cādharmaḥ kṛto bhavet || 161 ||
[Analyze grammar]

ity udāradhiyaḥ śrutvā sarvaṃ yaugandharāyaṇāt |
yogeśvarastaṃ saṃtuṣya jagāda brahmarākṣasaḥ || 162 ||
[Analyze grammar]

kastvayā sadṛśo nītāvanyo devādbṛhaspateḥ |
ayaṃ tvamṛtaseko 'sya tvanmantro rājyaśākhinaḥ || 163 ||
[Analyze grammar]

so 'haṃ kaliṅgasenāyā jijñāsiṣye gatiṃ sadā |
buddhyā śaktyāpi cety uktvā tato yogeśvaro yayau || 164 ||
[Analyze grammar]

tatkālaṃ sā ca harmyādau paryaṭantaṃ svaharmyagā |
kaliṅgasenā vatseśaṃ dṛṣṭvā dṛṣṭvā sma tāmyati || 165 ||
[Analyze grammar]

tanmanāḥ smarasaṃtaptā mṛṇālāṅgadahāriṇī |
sā śrīkhaṇḍāṅgarāgā ca na lebhe nirvṛtiṃ kvacit || 166 ||
[Analyze grammar]

atrāntare sa tāṃ pūrvaṃ dṛṣṭvā vidyādharādhipaḥ |
tasthau madanavegākhyo gāḍhānaṅgaśarārditaḥ || 167 ||
[Analyze grammar]

tatprāptaye tapaḥ kṛtvā vare labdhe 'pi śaṃkarāt |
sānyāsaktānyadeśasthā sukhaprāpyāsya nābhavat || 168 ||
[Analyze grammar]

yatastenāntaraṃ labdhumasau vidyādhareśvaraḥ |
rajanīṣu divi bhrāmyannāsīttanmandiropari || 169 ||
[Analyze grammar]

saṃsmṛtya tu tamādeśaṃ tapastuṣṭasya dhūrjaṭeḥ |
ekasyāṃ niśi vatseśarūpaṃ cakre svavidyayā || 170 ||
[Analyze grammar]

tadrūpaś ca viveśāsya mandiraṃ dvāḥsthavanditaḥ |
kālakṣepākṣamo guptaṃ mantriṇāṃ sa ivāgataḥ || 171 ||
[Analyze grammar]

kaliṅgasenāpy uttasthau taṃ dṛṣṭvotkampaviklavā |
na so 'yamiti sā rāvair vāryamāṇeva bhūṣaṇaiḥ || 172 ||
[Analyze grammar]

tato vatseśarūpeṇa kramādviśvāsya tena sā |
bhāryā madanavegena gāndharvavidhinā kṛtā || 173 ||
[Analyze grammar]

tatkālaṃ ca praviṣṭastad dṛṣṭvā yogādalakṣitaḥ |
yogeśvaro viṣaṇṇo 'bhūd vatseśālokanabhramāt || 174 ||
[Analyze grammar]

yaugandharāyaṇāyaitadgatvoktvā tannideśataḥ |
yuktyā vāsavadattāyā vatseśaṃ vīkṣya pārśvagam || 175 ||
[Analyze grammar]

hṛṣṭo mantrivaroktyaiva rūpaṃ suptasya veditum |
kaliṅgasenāpracchannakāminaḥ so 'gamatpunaḥ || 176 ||
[Analyze grammar]

gatvā kaliṅgasenāyāḥ suptāyāḥ śayanīyake |
suptaṃ madanavegaṃ taṃ svarūpe sthitamaikṣata || 177 ||
[Analyze grammar]

chatradhvajāṅkanirdhūlipādābjaṃ divyamānuṣam |
svāpāntarhitatadvidyāvītarūpavivartanam || 178 ||
[Analyze grammar]

tatra gatvā yathādṛṣṭaṃ niveśa paritoṣavān |
yogeśvaro jagādāsau hṛṣṭo yaugandharāyaṇam || 179 ||
[Analyze grammar]

na vetti mādṛśaḥ kiṃcidvetsi tvaṃ nīticakṣuṣā |
tava mantreṇa duḥsādhyaṃ siddhaṃ kāryamidaṃ prabhoḥ || 180 ||
[Analyze grammar]

kiṃ vā vyoma vinārkeṇa kiṃ toyena vinā saraḥ |
kiṃ mantreṇa vinā rājyaṃ kiṃ satyena vinā vacaḥ || 181 ||
[Analyze grammar]

ity uktavantam āmantrya prīto yogeśvaraṃ tataḥ |
prātar vatseśvaraṃ draṣṭumāgādyaugandharāyaṇaḥ || 182 ||
[Analyze grammar]

tamupetya yathāvac ca kathāprastāvato 'bravīt |
nṛpaṃ kaliṅgasenārthe pṛṣṭakāryaviniścayam || 183 ||
[Analyze grammar]

svacchandāsau na te rājan pāṇisparśam ihārhati |
eṣā hi svecchayā draṣṭuṃ prasenajitam āgatā || 184 ||
[Analyze grammar]

viraktā vīkṣya taṃ vṛddhaṃ tvāṃ prāptā rūpalobhataḥ |
tadanyapuruṣāsaṅgam api svecchaṃ karoty asau || 185 ||
[Analyze grammar]

tac chrutvā kulakanyeyaṃ katham evaṃ samācaret |
śaktiḥ kasya praveṣṭuṃ vā madīyāntaḥpurāntare || 186 ||
[Analyze grammar]

iti rājñodite 'vādīddhīmānyaugandharāyaṇaḥ |
ady aiva darśayāmyetatpratyakṣaṃ niśi deva te || 187 ||
[Analyze grammar]

divyās tām abhivāñchanti siddhādyā mānuṣo 'tra kaḥ |
divyānāṃ ca gatī roddhuṃ rājan keneha śakyate || 188 ||
[Analyze grammar]

tadehi sākṣāt paśyeti vādinā tena mantriṇā |
saha gantuṃ matiṃ cakre tatra rātrau sa bhūpatiḥ || 189 ||
[Analyze grammar]

padmāvatyā ṛte rājñyā na vivāhyapareti yat |
proktaṃ devi pratijñātaṃ mayā nirvyūḍham adya tat || 190 ||
[Analyze grammar]

ity athābhyetya tāṃ devīm uktvā yaugandharāyaṇaḥ |
kaliṅgasenāvṛttāntaṃ taṃ tasyai sarvam uktavān || 191 ||
[Analyze grammar]

tvadīyaśikṣānuṣṭhānaphalam etan mameti sā |
devī vāsavadattāpi praṇatābhinananda tam || 192 ||
[Analyze grammar]

tato niśīthe saṃsupte jane vatseśvaro yayau |
gṛhaṃ kaliṅgasenāyāḥ sa ca yaugandharāyaṇaḥ || 193 ||
[Analyze grammar]

adṛṣṭaś ca praviṣṭo 'tra tasyā nidrājuṣo 'ntike |
suptaṃ madanavegaṃ taṃ svarūpasthaṃ dadarśa saḥ || 194 ||
[Analyze grammar]

hantumicchati yāvac ca sa taṃ sāhasikaṃ nṛpaḥ |
tāvatsa vidyayā vidyādharo 'bhūtpratibodhitaḥ || 195 ||
[Analyze grammar]

prabuddhaś ca sa nirgatya jhagityudapatannabhaḥ |
kṣaṇātkaliṅgasenāpi sā prabuddhābhavat tataḥ || 196 ||
[Analyze grammar]

śūnyaṃ śayanamālokya jagāda ca kathaṃ hi mām |
pūrvaṃ prabudhya vatseśaḥ suptāṃ muktvaiva gacchati || 197 ||
[Analyze grammar]

tadākarṇya sa vatseśamāha yaugandharāyaṇaḥ |
eṣā vidhvaṃsitānena śṛṇu tvadrūpadhāriṇā || 198 ||
[Analyze grammar]

saiṣa yogabalājjñātvā sākṣātte darśito mayā |
kiṃ tu divyaprabhāvatvādasau hantuṃ na śakyate || 199 ||
[Analyze grammar]

ity uktvā sa ca rājā ca saha tāmupajagmatuḥ |
kaliṅgasenā sāpyetau dṛṣṭvā tasthau kṛtādarā || 200 ||
[Analyze grammar]

adhunaiva kva gatvā tvaṃ rājan prāptaḥ samantrikaḥ |
iti bruvāṇām avadattāṃ sa yaugandharāyaṇaḥ || 201 ||
[Analyze grammar]

kaliṅgasene kenāpi māyā vatseśarūpiṇā |
saṃmohya pariṇītāsi na tvaṃ matsvamināmunā || 202 ||
[Analyze grammar]

tac chrutvā sātisaṃbhrāntā viddheva hṛdi pattriṇā |
kaliṅgasenā vatseśaṃ jagādodaśrulocanā || 203 ||
[Analyze grammar]

gāndharvavidhināhaṃ te pariṇītāpi vismṛtā |
kiṃsvidrājanyathā pūrvaṃ duṣyantasya śakuntalā || 204 ||
[Analyze grammar]

ity uktaḥ sa tayā rājā tāmuvācānatānanaḥ |
satyaṃ na pariṇītāsi mayādyaivāgato hy aham || 205 ||
[Analyze grammar]

ity uktavantaṃ vatseśaṃ mantrī yaugandharāyaṇaḥ |
ehīty uktvā tataḥ svairamanaiṣīdrājamandiram || 206 ||
[Analyze grammar]

tataḥ samantrike rājñi gate sātra videśagā |
mṛgīva yūthavibhraṣṭā parityaktasvabāndhavā || 207 ||
[Analyze grammar]

saṃbhogavidalatpatramukhābjā gajapīḍitā |
padminīva parikṣiptakabarībhramarāvaliḥ || 208 ||
[Analyze grammar]

vinaṣṭakanyakābhāvā nirupāyakramā satī |
kaliṅgasenā gaganaṃ vīkṣamāṇedam abravīt || 209 ||
[Analyze grammar]

vatseśarūpiṇā yena pariṇītāsmi kenacit |
prakāśaḥ so 'stu kaumāraḥ sa eva hi patir mama || 210 ||
[Analyze grammar]

evaṃ tayokte gaganāt so 'tra vidyādharādhipaḥ |
avātarad divyarūpo hārakeyūrarājitaḥ || 211 ||
[Analyze grammar]

ko bhavāniti pṛṣṭaś ca tay aivaṃ sa jagāda tām |
ahaṃ madanavegākhyas tanvi vidyādharādhipaḥ || 212 ||
[Analyze grammar]

mayā ca prāgvilokya tvāṃ purā pitṛgṛhe sthitām |
tvatprāptidastapaḥ kṛtvā varaḥ prāpto maheśvarāt || 213 ||
[Analyze grammar]

vatseśvarānuraktā ca tadrūpeṇa mayā drutam |
avṛttatadvivāhaiva pariṇītāsi yuktitaḥ || 214 ||
[Analyze grammar]

iti vāksudhayā tasya śrutimārgapraviṣṭayā |
kiṃcitkaliṅgasenābhūd ucchvāsitahṛdambujā || 215 ||
[Analyze grammar]

atha sa madanavegastāṃ samāśvāsya kāntāṃ vihitadhṛtivitīrṇasvarṇarāśiḥ sa tasyai |
ucita iti tayāntarbaddhasadbhartṛbhaktiḥ punarupagamanāya dyāṃ tadaivotpapāta || 216 ||
[Analyze grammar]

divyāspadaṃ svapatisadma na martyagamyaṃ kāmāt pitur bhavanam ujjhitam ity avekṣya |
tatraiva vastumatha sāpi kaliṅgasena cakre dhṛtiṃ madanavegakṛtābhyanujñā || 217 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Kathasaritsagara Chapter 7

Cover of edition (2014)

The Ocean of Story
by C.H. Tawney (2014)

Being C.H. Tawney's Translation of Somadeva's Katha Sarit Sagara (Kathasaritsagara): (Ten Volumes)

Buy now!
Cover of edition (2005)

Kathasaritsagar
by Kedarnath Sharma Saraswat (2005)

The Only Edition with the Sanskrit Text and its Hindi Translation (An Old and Rare Book) Set of 3 Vol.

Buy now!
Cover of edition (2013)

Kathasaritsagara of Somadeva Bhatta (Sanskrit Text Only)
by Vasudeva Laksmana Sastri (2013)

Buy now!
Cover of edition (1995)

Katha Sarit Sagar in Marathi
by H. A Bhave (1995)

Set of 5 Volumes; Published by Varada Books, Pune. 2256 pages (Throughout B/W Illustrations).

Buy now!
Cover of edition (2014)

Katha Sarit Sagara (Tamil)
by S. V. Ganapati (எஸ். வி. கணபதி) (2014)

[கதா சரித் சாகரம்] Published by Alliance Publications.

Buy now!
Cover of Bengali edition

Galpa Shono
by Abhijit Chattopadhyay (2014)

[গল্প শোনো] Galpa Shono: Bengali Translation of 'Suno Kahani From Katha Sarit Sagar'; 9788126015436; Published by Sahitya Akademi, Delhi.

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: