Harivamsa [text] [sanskrit]

76,857 words

The Sanskrit edition of the Harivamsa, an important addition to the larger epic Mahabharata, existing in several editions. The text deals with the ancient Indian Solar and Lunar dynasties leading and recounts the history of Krishna.

tayoḥ pravṛttayorevaṃ kṛṣṇasya ca balasya ca |
vane vicaratormāsau vyatiyātau sma vārṣikau || 1 ||
[Analyze grammar]

vrajamājagmatustau tu vraje śuśruvatustadā |
prāptaṃ śakramahaṃ vīrau gopāṃścotsavalālasān || 2 ||
[Analyze grammar]

kautūhalādidaṃ vākyaṃ kṛṣṇaḥ provāca tatra vai |
ko'yaṃ śakramaho nāma yena vo harṣa āgataḥ || 3 ||
[Analyze grammar]

tatra vṛddhatamastveko gopo vākyamuvāca ha |
śrūyatāṃ tāta śakrasya yadarthaṃ maha iṣyate || 4 ||
[Analyze grammar]

devānāmīśvaraḥ śakro meghānāṃ cārisūdana |
tasya cāyaṃ kratuḥ kṛṣṇa lokapālasya śāśvataḥ || 5 ||
[Analyze grammar]

tena saṃcoditā meghāstasyāyudhavibhūṣitāḥ |
tasyaivājñākarāḥ sasyaṃ janayanti navāmbubhiḥ || 6 ||
[Analyze grammar]

meghasya payaso dātā puruhūtaḥ puraṃdaraḥ |
saṃprahṛṣṭaḥ sa bhagavānprīṇayatyakhilaṃ jagat || 7 ||
[Analyze grammar]

tena saṃpāditaṃ sasyaṃ vayamanye ca mānavāḥ |
vartayāmopabhujjānāstarpayāmaśca devatāḥ || 8 ||
[Analyze grammar]

devo varṣati lokeṣu tataḥ sasyaṃ pravartate |
pṛthivyāṃ tarpitāyāṃ ca sāmṛtaṃ lakṣyate jagat || 9 ||
[Analyze grammar]

kṣīravatya imā gāvo vatsavatyaśca nirvṛtāḥ |
tena saṃvardhitā gāvastṛṇaiḥ puṣṭāḥ sapuṃgavāḥ || 10 ||
[Analyze grammar]

nāsasyā nātṛṇā gāvo na bubhukṣārdito janaḥ |
dṛśyate yatra dṛśyante vṛṣṭimanto balāhakāḥ || 11 ||
[Analyze grammar]

dudoha saviturgā vai śakro divyāḥ payasvalāḥ |
tāḥ kṣaranti navaṃ kṣīraṃ medhyaṃ meghaughadhāritam || 12 ||
[Analyze grammar]

vāyvīritaṃ tu megheṣu karoti ninadaṃ mahat |
javenāvarjitaṃ caiva garjatīti janā viduḥ || 13 ||
[Analyze grammar]

tasya caivohyamānasya vātayuktairbalāhakaiḥ |
vajrāśanisamāḥ śabdā bhavantyagamabhedinaḥ || 14 ||
[Analyze grammar]

vajrāśanisamāñchabdān garjanto gagane sthitāḥ || 14 ||
[Analyze grammar]

tajjalaṃ vajraniṣpeṣairvimuñcati nabhogatam |
bahubhiḥ kāmagairmeghaiḥ śakro bhṛtyairiveśvaraḥ || 15 ||
[Analyze grammar]

kvaciddurdinasaṃkāśaiḥ kvacicchannābhrasaṃsthitaiḥ |
kvacicchīkaramuktābhaṃ kurvadbhirgaganaṃ ghanaiḥ || 16 ||
[Analyze grammar]

kvacidbhinnāñjanākāraiḥ kvacicchīkaravarṣibhiḥ || 16 ||
[Analyze grammar]

maṇḍayatyeva devendro viśvameva nabho ghanaiḥ || 16 ||
[Analyze grammar]

evametatpayo dugdhaṃ gobhiḥ sūryasya vāridaḥ |
parjanyaḥ sarvalokānāṃ bhavāya bhuvi varṣati || 17 ||
[Analyze grammar]

yasmātprāvṛḍiyaṃ kṛṣṇa śakrasya bhuvi bhāvinī || 17 ||
[Analyze grammar]

tasmātprāvṛṣi rājānaḥ sarve śakraṃ mudā yutāḥ |
mahaiḥ sureśamarcanti vayamanye ca mānavāḥ || 18 ||
[Analyze grammar]

gopavṛddhasya vacanaṃ śrutvā śakraparigrahe |
prabhāvajño'pi śakrasya vākyaṃ dāmodaro'bravīt || 19 ||
[Analyze grammar]

vayaṃ vanacarā gopa gopā godhanajīvinaḥ |
gāvo'smaddaivataṃ viddhi girayaśca vanāni ca || 20 ||
[Analyze grammar]

karṣakāṇāṃ kṛṣirvṛttiḥ paṇyaṃ vipaṇijīvinām |
asmākaṃ gauḥ parā vṛttiretattraividhyamucyate |
vidyayā yo yayā yuktastasya sā daivataṃ param || 21 ||
[Analyze grammar]

saiva pūjyārcanīyā ca saiva tasyopakāriṇī || 21 ||
[Analyze grammar]

yo'nyasya phalamaśnānaḥ karotyanyasya satkriyām |
dvāvanarthau sa labhate pretya ceha ca mānavaḥ || 22 ||
[Analyze grammar]

kṛṣyantāḥ prathitāḥ sīmāḥ sīmāntaṃ śrūyate vanam |
vanāntā girayaḥ sarve sā cāsmākaṃ gatirdhruvā || 23 ||
[Analyze grammar]

śrūyante girayaścāpi vane'smin kāmarūpiṇaḥ |
praviśya tāstāstanavo ramante sveṣu sānuṣu || 24 ||
[Analyze grammar]

bhūtvā kesariṇaḥ siṃhā vyāghrāśca nakhināṃ varāḥ |
vanāni svāni rakṣanti trāsayanto drumacchidaḥ || 25 ||
[Analyze grammar]

yadā caiṣāṃ vikurvanti te vanālayajīvinaḥ |
ghnanti tāneva durvṛttānpauruṣādena karmaṇā || 26 ||
[Analyze grammar]

mantrayajñaparā viprāḥ sītāyajñāśca karṣakāḥ |
giriyajñā vayaṃ gopā ijyo'smābhirgirirvane || 27 ||
[Analyze grammar]

tanmahyaṃ rocate gopā giriyajñaṃ vayaṃ vane |
kurmaḥ kṛtvā sukhaṃ sthānaṃ pādape vātha vā girau || 28 ||
[Analyze grammar]

tatra hatvā paśūnmedhyānvitatyāyatane kṛte |
sarvaghoṣasya saṃdohaḥ kriyatāṃ kiṃ vicāryate || 29 ||
[Analyze grammar]

taṃ śaratkusumāpīḍāḥ parivārya pradakṣiṇam |
gāvo girivaraṃ sarvāstato yāntu vanaṃ punaḥ || 30 ||
[Analyze grammar]

prāptā kileyaṃ hi gavāṃ svāduvīryatṛṇā guṇaiḥ |
śaratpramuditā ramyā gatameghajalāśayā || 31 ||
[Analyze grammar]

priyakaiḥ puṣpitairgauraṃ śyāmaṃ bāṇavanaiḥ kvacit |
kaṭhoratṛṇamābhāti nirmayūrarutaṃ vanam || 32 ||
[Analyze grammar]

vimalā vijalā vyomni vibalākā vividyutaḥ |
vivartante jaladharā vimadā iva kuñjarāḥ || 33 ||
[Analyze grammar]

paṭunā meghavātena vārṣikeṇāvakampitāḥ |
parṇotkaraghanāḥ sarve prasādaṃ yānti pādapāḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

vinā ca meghanādena nirmayūrarutaṃ vanam || 34 ||
[Analyze grammar]

nadyo bahuvidhākārā jalaṃ svacchaṃ vahanti ca || 34 ||
[Analyze grammar]

sitavarṇāmbudoṣṇīṣaṃ haṃsacāmaravījitam |
pūrṇacandrāmalacchatraṃ sābhiṣekamivāmbaram || 35 ||
[Analyze grammar]

haṃsairvihasitānīva sumutkuṣṭāni sārasaiḥ |
sarvāṇi tanutāṃ yānti jalāni jaladakṣaye || 36 ||
[Analyze grammar]

cakravākastanataṭāḥ pulinaśroṇimaṇḍalāḥ |
haṃsalakṣaṇahāsinyaḥ patiṃ yānti samudragāḥ || 37 ||
[Analyze grammar]

kumudotphullamudakaṃ tārābhiścatramambaram |
samamabhyutsmayantīva śarvarīṣvitaretaram || 38 ||
[Analyze grammar]

mattakrauñcāvaghuṣṭeṣu kalamāpakvapāṇḍuṣu |
nirviṣṭaramaṇīyeṣu vaneṣu ramate manaḥ || 39 ||
[Analyze grammar]

puṣkariṇyastaḍāgāni vāpyaśca vikacotpalāḥ |
kedārāḥ saritaścaiva sarāṃsi ca śriyājvalan || 40 ||
[Analyze grammar]

paṅkajāni ca padmāni tathānyāni sitāni ca |
śriyā jvalatpaṅkajāni tāmrāṇi ca sitāni ca |
utpalāni ca nīlāni bhejire vārijāṃ śriyam || 41 ||
[Analyze grammar]

madaṃ jahuḥ sitāpāṅgā mandaṃ vavṛdhire'nilāḥ |
abhavadvyabhramākāśamabhūcca nibhṛto rṇavaḥ || 42 ||
[Analyze grammar]

ṛtuparyāyaśithilairvṛttanṛttasamujjhitaiḥ |
mayūrāṅgaruhairbhūmirbahunetreva lakṣyate || 43 ||
[Analyze grammar]

svapaṅkamalinaistīraiḥ kāśapuṣpalatākulaiḥ |
haṃsasārasavinyāsairyamunā yāti saṃyatā || 44 ||
[Analyze grammar]

kalamāpakvasasyeṣu kedāreṣu vaneṣu ca |
sasyādā jalajādāśca mattā viruruvuḥ khagāḥ || 45 ||
[Analyze grammar]

siṣicuryāni jaladā jalena jaladāgame |
tāni śaṣpāṇyabālāni kaṭhinatvaṃ gatāni vai || 46 ||
[Analyze grammar]

tyaktvā meghamayaṃ vāsaḥ śaradguṇavidīpitaḥ |
eṣa vītamale vyomni hṛṣṭo vasati candramāḥ || 47 ||
[Analyze grammar]

kṣīriṇyo dviguṇaṃ gāvaḥ pramattā dviguṇaṃ vṛṣāḥ |
vanānāṃ dviguṇā lakṣmīḥ sasyairguṇavatī mahī || 48 ||
[Analyze grammar]

jyotīṃṣi ghanamuktāni padmavanti jalāni ca |
manāṃsi ca manuṣyāṇāṃ prasādamupayānti vai || 49 ||
[Analyze grammar]

asṛjatsavitā vyomni nirmuktajalade bhṛśam |
śaratprajvalitaṃ tejastīkṣṇaraśmirviśoṣayan || 50 ||
[Analyze grammar]

nīrājayitvā sainyāni niryānti vijigīṣavaḥ |
anyonyarāṣṭrābhimukhāḥ pārthivāḥ pṛthivīkṣitaḥ || 51 ||
[Analyze grammar]

bandhujīvābhitāmrāsu baddhapaṅkavatīṣu ca |
manastiṣṭhati kāntāsu citrāsu vanarājiṣu || 52 ||
[Analyze grammar]

vaneṣu ca virājante pādapā vanaśobhinaḥ |
asanāh saptaparṇāśca kovidārāśca puṣpitāḥ || 53 ||
[Analyze grammar]

iṣusāhvā nikumbhāśca priyakāḥ svarṇakāstathā |
ikṣusasyā nikupyāśca priyaṅguśca viśeṣataḥ |
sṛmarāḥ picukāścaiva ketakyaśca samantataḥ || 54 ||
[Analyze grammar]

vrajepu ca viśeṣeṇa gargarodgārahāsiṣu |
śaratprakāśayoṣeva goṣṭheṣvaṭati rūpiṇī || 55 ||
[Analyze grammar]

nūnaṃ tridaśalokasthaṃ meghakālasukhoṣitam |
patatriketanaṃ devaṃ bodhayanti divaukasaḥ || 56 ||
[Analyze grammar]

śaradyevaṃ susasyāyāṃ prāptāyāṃ prāvṛṣaḥ kṣaye |
nīlacandrārkavarṇaiśca racitaṃ bahubhirdvijaiḥ |
phalaiḥ pravālaiśca ghanamindracāpaghanopamam |
bhavanākāraviṭapaṃ latāparamamaṇḍitam |
viśālamūlāvanataṃ pavanābhogamaṇḍitam |
arcayāma giriṃ devaṃ gāścaiva saviśeṣataḥ || 57 ||
[Analyze grammar]

sāvataṃsairviṣāṇaiśca barhāpīḍaiśca daṃśitaiḥ |
ghaṇṭābhiśca pralambābhiḥ puṣpaiḥ śāradikaistathā || 58 ||
[Analyze grammar]

śivāya gāvaḥ pūjyantāṃ giriyajñaḥ pravartatām |
pūjyantāṃ tridaśaiḥ śakro girirasmābhirijyatām || 59 ||
[Analyze grammar]

kāriṣyāmi goyajñaṃ balādapi na saṃśayaḥ |
yadāsti mayi vaḥ prītiryadi vā suhṛdo vayam || 60 ||
[Analyze grammar]

gāvo hi pūjyāḥ satataṃ sarveṣāṃ nātra saṃśayaḥ |
syāttu sāmnā bhavetprītirbhavatāṃ vaibhavāya ca |
tata etanmama vacaḥ kriyatāmavicāritam || 61 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Harivamsa Chapter 59

Cover of edition (2013)

Harivamsa Purana in 3 Volumes
by Shanti Lal Nagar (2013)

Text with English Notes and Index; [Eastern Book Linkers]

Buy now!
Cover of edition (2012)

Harivamsa Purana
by Ras Bihari Lal and Sons (2012)

Set of 10 Volumes; Transliterated Text with English Translation; [5425 pages]

Buy now!
Cover of edition (2021)

Shri Harivamsa Purana in Marathi
by Jitendra Nath Thakur (2021)

श्रीहरिवंशपुराण [Dharmik Prakashan Sanstha, Mumbai]

Buy now!
Cover of edition (2012)

Shri Harivamsha Purana (Telugu)
by Gollapudi Veeraswamy Son (2012)

శ్రీ వారివంశవ్రరాణం [Gollapudi Veeraswamy Son]

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Harivamsa Purana in Gujarati
by Gita Press, Gorakhpur (2017)

હરિવંશપુરાણ

Buy now!
Cover of edition (2021)

Harivansha Mahapurana (Kannada)
by Saraswati Prakashan, Belgaum (2021)

1568 pages

Buy now!
Cover of edition (2013)

Shri Harivamsa Purana (Narayani Language)
by Ramtej Pandey (2013)

With Commentary (Set Of 3 Volumes); Sanskrit Text with Hindi Translation; [Chaukhamba Sanskrit Pratishthan]

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: