Harivamsa [text] [sanskrit]

76,857 words

The Sanskrit edition of the Harivamsa, an important addition to the larger epic Mahabharata, existing in several editions. The text deals with the ancient Indian Solar and Lunar dynasties leading and recounts the history of Krishna.

mārkaṇḍeya uvāca |
ityukto'haṃ bhagavatā devadevena bhāsvatā |
sanatkumāreṇa punaḥ pṛṣṭavāndevamavyayam || 1 ||
[Analyze grammar]

saṃdehamamaraśreṣṭhaṃ bhagavantamariṃdama |
nibodha tanme gāṅgeya nikhilaṃ sarvamāditaḥ || 2 ||
[Analyze grammar]

kiyanto vai pitṛgaṇāḥ kasmiṃl loke ca te gaṇāḥ |
vartanti devapravarā devānāṃ somavardhanāḥ || 3 ||
[Analyze grammar]

sanatkumāra uvāca |
saptaite japatāṃ śreṣṭha svarge pitṛgaṇāḥ smṛtāḥ |
catvāro mūrtimanto vai traya eṣāṃ amūrtayaḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

teṣāṃ lokaṃ visargaṃ ca kīrtayiṣyāmi tacchṛṇu |
prabhāvaṃ ca mahattvaṃ ca vistareṇa tapodhana || 5 ||
[Analyze grammar]

dharmamūrtidharāsteṣāṃ trayo ye paramā gaṇāḥ |
teṣāṃ nāmāni lokāṃśca kīrtayiṣyāmi tacchṛṇu || 6 ||
[Analyze grammar]

lokāḥ sanātanā nāma yatra tiṣṭhanti bhāsvarāḥ |
amūrtayaḥ pitṛgaṇāste vai putrāḥ prajāpateḥ || 7 ||
[Analyze grammar]

virājasya dvijaśreṣṭha vairājā iti viśrutāḥ |
yajanti tāndevagaṇā vidhidṛṣṭena karmanā || 8 ||
[Analyze grammar]

manojavāḥ svadhābhakṣāḥ sarvakāmasamanvitāḥ || 8 ||
[Analyze grammar]

ete yogaṃ parityajya mahātmano bhavantyuta || 8 ||
[Analyze grammar]

ete vai yogavibhraṣṭā lokānprāpya sanātanān |
punaryugasahasrānte jāyante brahmavādinaḥ || 9 ||
[Analyze grammar]

te prāpya tāṃ smṛtiṃ bhūyaḥ sāṃkhyayogamanuttamam |
yānti yogagatiṃ siddhāḥ punarāvṛttidurlabhām || 10 ||
[Analyze grammar]

ete sma pitarastāta yogināṃ yogavardhanāḥ |
āpyāyayanti ye pūrvaṃ somaṃ yogabalena vai || 11 ||
[Analyze grammar]

tasmācchrāddhāni deyāni yogināṃ dvijasattama |
eṣa vai prathamaḥ kalpaḥ somapānāṃ anuttamaḥ || 12 ||
[Analyze grammar]

eteṣāṃ mānasī kanyā menā nāma mahāgireḥ |
patnī himavataḥ śreṣṭhā yasyā maināka ucyate || 13 ||
[Analyze grammar]

mainākasya sutaḥ śrīmān krauñco nāma mahāgiriḥ |
parvatapravaraḥ śubhro nānāratnasamācitaḥ || 14 ||
[Analyze grammar]

tisraḥ kanyāstu menāyāṃ janayāmāsa śailarāṭ |
aparṇāmekaparṇāṃ ca tṛtīyāmekapāṭalām || 15 ||
[Analyze grammar]

tapaścarantyaḥ sumahadduścaraṃ devadānavaiḥ |
lokān saṃtāpayāmāsustāstisraḥ sthāṇujaṃgamān || 16 ||
[Analyze grammar]

nyagrodhamekaparṇā tu pāṭalaṃ caikapāṭalā || 16 ||
[Analyze grammar]

āśrite dve aparṇā tu aniketā tapo'carat || 16 ||
[Analyze grammar]

daśavarṣasahasrāṇi duścaraṃ devadānavaiḥ || 16 ||
[Analyze grammar]

āhāramekaparṇena saikaparṇā samācarat |
pāṭalāpuṣpamekaṃ ca vidadhe caikapāṭalā || 17 ||
[Analyze grammar]

pūrṇe pūrṇasahasre tu āhāraṃ dve pracakratuḥ || 17 ||
[Analyze grammar]

ekā tatra nirāhārā tāṃ mātā pratyaṣedhayat |
u mā iti niṣedhantī mātṛsnehena duḥkhitā || 18 ||
[Analyze grammar]

sā tathoktā tayā mātrā devī duṣcaracāriṇī |
umetyevābhavatkhyātā triṣu lokeṣu sundarī || 19 ||
[Analyze grammar]

tathaiva nāmnā teneha viśrutā yogadharmiṇī || 19 ||
[Analyze grammar]

etattu trikumārīkaṃ jagatsthāsyati bhārgava || 19 ||
[Analyze grammar]

etāsāṃ tapasā dagdhaṃ yāvadbhūmirdhariṣyati || 19 ||
[Analyze grammar]

tapaḥśarīrāḥ sarvāstāstisro yogabalānvitāḥ |
sarvāstā vai mahābhāgāḥ sarvāśca sthirayauvanāḥ |
tā lokamātaraścaiva brahmacāriṇya eva ca |
sarvāśca brahmavādinyaḥ sarvāścaivordhvaretasaḥ || 20 ||
[Analyze grammar]

umā tāsāṃ variṣṭhā ca jyeṣṭhā ca varavarṇinī |
mahāyogabalopetā mahādevamupasthitā || 21 ||
[Analyze grammar]

dattakaścośanāstasyāḥ putrastu bhṛgunandanaḥ || 21 ||
[Analyze grammar]

asitasyaikaparṇā tu devalasya mahātmanaḥ |
patnī dattā mahābrahmanyogācāryāya dhīmate || 22 ||
[Analyze grammar]

puṣṭistāsāṃ kumārīṇāṃ tṛtīyā caikapāṭalā || 22 ||
[Analyze grammar]

putraṃ śataśalākasya jaigīṣavyamupasthitā || 22 ||
[Analyze grammar]

tasyāpi śaṅkhalikhitau smṛtau putrāvayonijau || 22 ||
[Analyze grammar]

jaigīṣavyasya tu tathā viddhi tāmekapāṭalām |
ete cāpi mahābhāge yogācāryāv upasthite || 23 ||
[Analyze grammar]

lokāḥ somapadā nāma marīceryatra vai sutāḥ |
pitaro divi vartante devāstānbhāvayantyuta |
agniṣvāttā iti khyātāḥ sarva evāmitaujasaḥ || 24 ||
[Analyze grammar]

agniṣvāttāḥ śrutāstatra pitaro ye pariśrutāḥ || 24 ||
[Analyze grammar]

eteṣāṃ mānasī kanyā acchodā nāma nimnagā |
acchodaṃ nāma taddivyaṃ saro yasyāḥ samutthitam || 25 ||
[Analyze grammar]

tayā na dṛṣṭapūrvāste pitarastu kadācana || 25 ||
[Analyze grammar]

apyamūrtānatha pitṝn sā dadarśa śucismitā || 25 ||
[Analyze grammar]

saṃbhūtā mānasī teṣāṃ pitṝn svānnābhijānatī || 25 ||
[Analyze grammar]

vrīḍitā tena duḥkhena babhūva varavarṇinī || 25 ||
[Analyze grammar]

sā dṛṣṭvā pitaraṃ vavre vasuṃ nāmāntarikṣagam |
nāmnā vasumiti khyātamāyoḥ putraṃ yaśasvinam || 26 ||
[Analyze grammar]

adrikāpsarasāyuktaṃ vimāne'dhiṣṭhitaṃ divi || 26 ||
[Analyze grammar]

sā tena vyabhicāreṇa manasaḥ kāmacāriṇī |
pitaraṃ prārthayitvānyaṃ yogabhraṣṭā papāta ha || 27 ||
[Analyze grammar]

trīṇyapaśyadvimānāni patamānā divaścyutā |
trasareṇupramāṇāni sāpaśyatteṣu tānpitṝn || 28 ||
[Analyze grammar]

apaśyatpatamānā sā vimānatrayamantikāt || 28 ||
[Analyze grammar]

trasareṇupramāṇāṃstāṃstatrāpaśyatsvakānpitṝn || 28 ||
[Analyze grammar]

susūkṣmānaparivyaktānagnīnagniṣvivāhitān |
trāyadhvaṃ ityuvācārtā patantī tānavākśirāḥ || 29 ||
[Analyze grammar]

tairuktā sā tu mā bhaiṣīriti vyomni vyavasthitā |
tataḥ prasādayāmāsa svānpitṝndīnayā girā || 30 ||
[Analyze grammar]

ūcuste pitaraḥ kanyāṃ bhraṣṭaiśvaryāṃ vyatikramāt |
bhraṣṭaiśvaryā svadoṣeṇa patasi tvaṃ śucismite || 31 ||
[Analyze grammar]

yaiḥ kriyante hi karmāṇi śarīrairdivi daivataiḥ |
taireva tatkarmaphalaṃ prāpnuvantīha devatāḥ || 32 ||
[Analyze grammar]

manuṣyastvanyadehena śubhāśubhamiti sthitiḥ || 32 ||
[Analyze grammar]

sadyaḥ phalanti karmāṇi devatve pretya mānuṣe |
yāni karmāṇi devatve tāni santyeva mānuṣe |
tasmāttvaṃ tapasaḥ putri pretyeha prāpsyase phalam || 33 ||
[Analyze grammar]

ityuktā pitṛbhiḥ sā tu pitṝn svān saṃprasādayat |
dhyātvā prasādaṃ te cakrustasyāḥ sarve'nukampayā || 34 ||
[Analyze grammar]

avaśyaṃbhāvinaṃ jñātvā te'rthamūcustataśca tām |
tasya rājño vasoḥ kanyā tvamapatyaṃ bhaviṣyasi |
utpannasya pṛthivyāṃ tu mānuṣeṣu mahātmanaḥ |
kanyaiva bhūtvā lokān svānpunaḥ prāpsyasi durlabhān || 35 ||
[Analyze grammar]

matsyayonau samutpannā sutā rājño bhaviṣyasi || 35 ||
[Analyze grammar]

parāśarasya dāyādaṃ tvaṃ vipraṃ janayiṣyasi |
sa vedamekaṃ brahmarṣiścaturdhā vibhajiṣyati || 36 ||
[Analyze grammar]

mahābhiṣasya putrau ca śaṃtanoḥ kīrtivardhanau |
vicitravīryaṃ dharmajñaṃ tathā citrāṅgadaṃ prabhum || 37 ||
[Analyze grammar]

jyeṣṭhaṃ vicitravīryaṃ ca citrāṅgadamataḥ param || 37 ||
[Analyze grammar]

etānutpādya putrāṃstvaṃ punarlokānavāpsyasi |
prāpyaitatsumahābhāge kutsitena svakarmaṇā |
vyatikramātpitṝṇāṃ ca janma prāpsyasi kutsitam || 38 ||
[Analyze grammar]

tasyaiva rājñastvaṃ kanyā adrikāyāṃ bhaviṣyasi |
aṣṭāviṃśe bhavitrī tvaṃ dvāpare matsyayonijā || 39 ||
[Analyze grammar]

evamuktā tu dāseyī jātā satyavatī tadā |
matsyayonau anupamā rājñastasya vasoḥ sutā || 40 ||
[Analyze grammar]

adrikā matsyabhūtā sā gaṅgāyamunasaṃgame || 40 ||
[Analyze grammar]

tasyāṃ jajñe tu sā kanyā rājño vīreṇa caiva hi || 40 ||
[Analyze grammar]

baibhrājā nāma te lokā divi bhānti sudarśanāḥ |
yatra barhiṣado nāma pitaro divi viṣrutāḥ || 41 ||
[Analyze grammar]

tāndānavagaṇāḥ sarve yakṣagandharvarākṣasāḥ |
nāgāḥ sarpāḥ suparṇāśca bhāvayantyamitaujasaḥ || 42 ||
[Analyze grammar]

ete putrā mahātmānaḥ pulastyasya prajāpateḥ |
mahātmāno mahābhāgāstejoyuktāstapasvinaḥ || 43 ||
[Analyze grammar]

traya ete gaṇāḥ proktā dharmamūrtidharāḥ śubhāḥ || 43 ||
[Analyze grammar]

eteṣāṃ mānasī kanyā pīvarī nāma viśrutā |
yogā ca yogapatnī ca yogamātā tathaiva ca |
bhavitrī dvāparaṃ prāpya yugaṃ dharmabhṛtāṃ varā || 44 ||
[Analyze grammar]

parāśarakulodbhūtaḥ śuko nāma mahātapāḥ |
bhaviṣyati yuge tasminmahāyogī dvijarṣabhaḥ |
vyāsādaraṇyāṃ saṃbhūto vidhūmo'gniriva jvalan || 45 ||
[Analyze grammar]

sa tasyāṃ pitṛkanyāyāṃ pīvaryāṃ janayiṣyati |
kanyāṃ putrāṃśca caturo yogācāryānmahābalān || 46 ||
[Analyze grammar]

putrāṃśca caturo yogā cāryā vedeṣu kovidāḥ || 46 ||
[Analyze grammar]

kṛṣṇaṃ gauraṃ prabhuṃ śaṃbhuṃ kanyāṃ kṛtvīṃ tathaiva ca |
kanyāṃ kīrtimatīṃ ṣaṣṭhīṃ yogamātāṃ ca yoginīm |
kṛtvīṃ kanyāṃ kīrtimatīṃ yogāṃ yogasya mātaram |
brahmadattasya jananī mahiṣī tvaṇuhasya yā || 47 ||
[Analyze grammar]

etānutpādya dharmātmā yogācāryāṇ mahāvratāṇ |
śrutvā sa janakāddharmānvyāsādamitabuddhimān |
mahāyogī tadā gantā punarāvartinīṃ gatim || 48 ||
[Analyze grammar]

ādityakiraṇopetamapunarmārgamāsthitaḥ || 48 ||
[Analyze grammar]

ādityaraśmibhiḥ pīto hyapunarvārameṣyati || 48 ||
[Analyze grammar]

yattatpadamanudvignamavyayaṃ brahma śāśvatam || 48 ||
[Analyze grammar]

amūrtimantaḥ pitaro dharmamūrtidharā mune |
kathā yatra samutpannā vṛṣṇyandhakakulānvayā || 49 ||
[Analyze grammar]

traya ete mayā proktāścaturo'nyānnibodha me |
yānvakṣyāmi dvijaśreṣṭha mūrtimanto hi te smṛtāḥ |
samutpannāḥ svadhāyāṃ tu kāvyādagneḥ kaveḥ sutāḥ || 50 ||
[Analyze grammar]

sukālā nāma pitaro vasiṣṭhasya prajāpateḥ |
niratā devalokeṣu jyotirbhāsiṣu bhārgava |
sarvakāmasamṛddheṣu dvijāstānbhāvayantyuta || 51 ||
[Analyze grammar]

teṣāṃ vai mānasī kanyā gaurnāma divi viśrutā |
tavaiva vaṃśe yā dattā śukasya mahiṣī dvija || 52 ||
[Analyze grammar]

ekaśṛṅgā iti khyātā sādhyānāṃ kīrtivardhanī |
marīcigarbhān sā lokān samāvṛtya vyavasthitā || 53 ||
[Analyze grammar]

ye tvathāṅgirasaḥ putrāḥ sādhyaiḥ saṃvardhitāḥ purā |
upahūtāḥ smṛtāste vai pitaro bhāsvarā divi |
tān kṣatriyagaṇāstāta bhāvayanti phalārthinaḥ || 54 ||
[Analyze grammar]

eteṣāṃ mānasī kanyā yaśodā nāma viśrutā |
patnī yā viśvamahataḥ snuṣā vai vṛddhaśarmaṇaḥ |
rājarṣerjananī tāta dilīpasya mahātmanaḥ || 55 ||
[Analyze grammar]

tasya yajñe purā gītā gāthāḥ prītairmaharṣibhiḥ |
tadā devayuge tāta vājimedhe mahāmakhe || 56 ||
[Analyze grammar]

agnerjanma tathā śrutvā śāṇḍilyasya mahātmanaḥ |
dilīpaṃ yajamānaṃ ye paśyanti susamāhitāḥ |
satyavantaṃ mahātmānaṃ te'pi svargajito narāḥ || 57 ||
[Analyze grammar]

yajamāno dilīpastu tadā dṛṣṭo manīṣibhiḥ || 57 ||
[Analyze grammar]

yasyāśvamedhāvabhṛthe saha tena divaṃ gatāḥ || 57 ||
[Analyze grammar]

susvadhā nāma pitaraḥ kardamasya prajāpateḥ |
samutpannasya pulahānmahātmāno dvijarṣabhāḥ || 58 ||
[Analyze grammar]

lokeṣu divi vartante kāmageṣu vihaṃgamāḥ |
tāṃstu vaiśyagaṇāstāta bhāvayanti phalārthinaḥ || 59 ||
[Analyze grammar]

teṣāṃ vai mānasī kanyā virajā nāma viśrutā |
yayāterjananī brahmanmahiṣī nahuṣasya ca || 60 ||
[Analyze grammar]

tapasā vā prayatnena dṛśyante māṃ svacakṣuṣā || 60 ||
[Analyze grammar]

ityete pitaro devā devāśca pitaraḥ punaḥ || 60 ||
[Analyze grammar]

traya ete gaṇāḥ proktāścaturthaṃ tu nibodha me |
utpannā ye svadhāyāṃ tu somapā vai kaveḥ sutāḥ || 61 ||
[Analyze grammar]

hiraṇyagarbhasya sutāḥ śūdrāstānbhāvayantyuta |
mānasā nāma te lokā yatra vartanti te divi || 62 ||
[Analyze grammar]

teṣāṃ vai mānasī kanyā narmadā saritāṃ varā |
yā bhāvayati bhūtāni dakṣiṇāpathagāminī |
purukutsasya yā patnī trasaddasyorjananyapi || 63 ||
[Analyze grammar]

jananī trasadasyośca purukutsaparigrahaḥ || 63 ||
[Analyze grammar]

purukutsasya sā bhāryā trasaddasyuśca tatsutaḥ || 63 ||
[Analyze grammar]

teṣāmathābhyupagamānmanustāta yuge yuge |
pravartayati śrāddhāni naṣṭe dharme prajāpatiḥ || 64 ||
[Analyze grammar]

pitṝṇāmādisargeṇa sarveṣāṃ dvijasattama |
tasmādenaṃ svadharmeṇa śrāddhadevaṃ vadanti vai || 65 ||
[Analyze grammar]

sarveṣāṃ rājataṃ pātramatha vā rajatānvitam |
dattaṃ svadhāṃ purodhāya śrāddhe prīṇāti vai pitṝn || 66 ||
[Analyze grammar]

somasyāpyāyanaṃ kṛtvā vahnervaivasvatasya ca |
udagāyanamapyagnāvagnyabhāve'psu vā punaḥ || 67 ||
[Analyze grammar]

ajeṣu tāmravarṇeṣu goṣu vā kapilāsu ca || 67 ||
[Analyze grammar]

śṛṅgāmbhaḥpariṣiktāsu snuṣāsu ramaṇīṣu ca || 67 ||
[Analyze grammar]

aprajāsu savatsāsu dātavyāḥ śucipiṇḍakāḥ || 67 ||
[Analyze grammar]

pitṝnprīṇāti yo bhaktyā pitaraḥ prīṇayanti tam |
yacchanti pitaraḥ puṣṭiṃ prajāśca vipulāstathā |
svargamārogyamevātha yadanyadapi cepsitam || 68 ||
[Analyze grammar]

pitaraḥ puṣṭikāmasya prajākāmasya vā punaḥ || 68 ||
[Analyze grammar]

puṣṭiṃ prajāṃ ca svargaṃ ca prayacchanti pitāmahāḥ || 68 ||
[Analyze grammar]

āyurdhanaṃ sukhaṃ caiva svargamārogyameva ca || 68 ||
[Analyze grammar]

dadyuḥ pitāmahāḥ prītyā yadanyadvāpi cepsitam || 68 ||
[Analyze grammar]

devakāryādapi mune pitṛkāryaṃ viśiṣyate |
devatānāṃ hi pitaraḥ pūrvamāpyāyanaṃ smṛtam || 69 ||
[Analyze grammar]

śīghraprasādā hyakrodhā lokasyāpyāyanaṃ param |
sthiraprasādāśca sadā tānnamasyasva bhārgava || 70 ||
[Analyze grammar]

pitṛbhakto'si viprarṣe sadbhaktaśca na saṃśayaḥ |
śreyaste'dya vidhāsyāmi pratyakṣaṃ kuru tatsvayam || 71 ||
[Analyze grammar]

cakṣurdivyaṃ savijñānaṃ pradiśāmi ca te'nagha |
gatimetāmapramatto mārkaṇḍeya niśāmaya || 72 ||
[Analyze grammar]

na hi yogagatirdivyā na pitṝṇāṃ parā gatiḥ |
tvadvidhenāpi siddhena dṛśyate māṃsacakṣuṣā || 73 ||
[Analyze grammar]

evamuktvā sa deveśo māmupasthitamagrataḥ |
cakṣurdattvā savijñānaṃ devānāmapi durlabham |
jagāma gatimiṣṭāṃ vai dvitīyo'gniriva jvalan || 74 ||
[Analyze grammar]

tannibodha kuruśreṣṭha yanmayāsīnniśāmitam |
prasādāttasya devasya durjñeyaṃ bhuvi mānuṣaiḥ || 75 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Harivamsa Chapter 13

Cover of edition (2013)

Harivamsa Purana in 3 Volumes
by Shanti Lal Nagar (2013)

Text with English Notes and Index; [Eastern Book Linkers]

Buy now!
Cover of edition (2012)

Harivamsa Purana
by Ras Bihari Lal and Sons (2012)

Set of 10 Volumes; Transliterated Text with English Translation; [5425 pages]

Buy now!
Cover of edition (2021)

Shri Harivamsa Purana in Marathi
by Jitendra Nath Thakur (2021)

श्रीहरिवंशपुराण [Dharmik Prakashan Sanstha, Mumbai]

Buy now!
Cover of edition (2012)

Shri Harivamsha Purana (Telugu)
by Gollapudi Veeraswamy Son (2012)

శ్రీ వారివంశవ్రరాణం [Gollapudi Veeraswamy Son]

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Harivamsa Purana in Gujarati
by Gita Press, Gorakhpur (2017)

હરિવંશપુરાણ

Buy now!
Cover of edition (2021)

Harivansha Mahapurana (Kannada)
by Saraswati Prakashan, Belgaum (2021)

1568 pages

Buy now!
Cover of edition (2013)

Shri Harivamsa Purana (Narayani Language)
by Ramtej Pandey (2013)

With Commentary (Set Of 3 Volumes); Sanskrit Text with Hindi Translation; [Chaukhamba Sanskrit Pratishthan]

Buy now!
Help me keep this site Ad-Free

For over a decade, this site has never bothered you with ads. I want to keep it that way. But I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased truth, wisdom and knowledge.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: