Harivamsa [text] [sanskrit]

76,857 words

The Sanskrit edition of the Harivamsa, an important addition to the larger epic Mahabharata, existing in several editions. The text deals with the ancient Indian Solar and Lunar dynasties leading and recounts the history of Krishna.

vaiśaṃpāyana uvāca |
satyavratastu bhaktyā ca kṛpayā ca pratijñayā |
viśvāmitrakalatraṃ tadbabhāra vinaye sthitaḥ || 1 ||
[Analyze grammar]

hatvā mṛgānvarāhāṃśca mahiṣāṃśca vanecarān |
viśvāmitrāśramābhyāśe māṃsaṃ tadavabandhata || 2 ||
[Analyze grammar]

upāṃśuvratamāsthāya dīkṣāṃ dvādaśavārṣikīm |
piturniyogādavasattasminvanagate nṛpe || 3 ||
[Analyze grammar]

ayodhyāṃ caiva rāṣṭraṃ ca tathaivāntaḥpuraṃ muniḥ |
yājyopādhyāyasaṃyogādvasiṣṭhaḥ paryarakṣata || 4 ||
[Analyze grammar]

satyavratastu bālyādvā bhāvino'rthasya vā balāt |
vasiṣṭhe'bhyadhikaṃ manyuṃ dhārayāmāsa nityadā || 5 ||
[Analyze grammar]

pitrā tu taṃ tadā rāṣṭrātparityktaṃ priyaṃ sutam |
na vārayāmāsa munirvasiṣṭhaḥ kāraṇena hi || 6 ||
[Analyze grammar]

pāṇigrahaṇamantrāṇāṃ niṣṭhā syātsaptame pade |
na ca satyavratastasmāddhṛtavān saptame pade || 7 ||
[Analyze grammar]

jānandharmaṃ vasiṣṭhastu na māṃ trātīti bhārata |
satyavratastadā roṣaṃ vasiṣṭhe manasākarot || 8 ||
[Analyze grammar]

guṇabuddhyā tu bhagavānvasiṣṭhaḥ kṛtavāṃstadā |
na ca satyavratastasya tamupāṃśumabudhyata || 9 ||
[Analyze grammar]

tasminnaparitoṣo yaḥ piturāsīnmahātmanaḥ |
tena dvādaśa varṣāṇi nāvarṣatpākaśāsanaḥ || 10 ||
[Analyze grammar]

tena tvidānīṃ vahatā dīkṣāṃ tāṃ durvahāṃ bhuvi |
tenārthaṃ caiva vihitā dikṣāstātahatā bhuvi |
kulasya niṣkṛtistāta kṛtā sā vai bhavediti || 11 ||
[Analyze grammar]

na taṃ vasiṣṭho bhagavānpitrā tyaktaṃ nyavārayat |
abhiṣekṣyāmyahaṃ putramasyetyevaṃ matirmuneḥ || 12 ||
[Analyze grammar]

sa tu dvādaśa varṣāṇi dīkṣām tāmudvahanbalī |
upāṃśuvratamāsthāya mahatsatyavratonṛpa |
avidyamāne māṃse tu vasiṣṭhasya mahātmanaḥ |
sarvakāmaduhāṃ dogdhrīṃ dadarśa sa nṛpātmajaḥ || 13 ||
[Analyze grammar]

tāṃ vai krodhācca mohācca śramāccaiva kṣudhānvitaḥ |
daśadharmagato rājā jaghāna janamejaya || 14 ||
[Analyze grammar]

mattaḥ pramatta unmattaḥ śrāntaḥ kruddho bubhukṣitaḥ || 14 ||
[Analyze grammar]

tvaramāṇaśca bhītaśca lubdhaḥ kāmī ca te daśa || 14 ||
[Analyze grammar]

ta ca māṃsaṃ svayaṃ caiva viśvāmitrasya cātmajān |
bhojayāmāsa tacchrutvā vasiṣṭho'pyasya cukrudhe || 15 ||
[Analyze grammar]

kruddhastu bhagavānvākyamidamāha nṛpātmajan || 15 ||
[Analyze grammar]

vasiṣṭha uvāca |
pātayeyamahaṃ krūra tava śaṅkumayasmayam |
yadi te dvāvimau śaṅkū na syātāṃ vai kṛtau punaḥ || 16 ||
[Analyze grammar]

pituścāparitoṣeṇa gurordogdhrīvadhena ca |
aprokṣitopayogācca trividhaste vyatikramaḥ || 17 ||
[Analyze grammar]

evaṃ trīṇyasya śaṅkūni tāni dṛṣṭvā mahātapāḥ |
triśaṅkuriti hovāca triśaṅkustena sa smṛtaḥ || 18 ||
[Analyze grammar]

viśvāmitrastu dārāṇāmāgato bharaṇe kṛte |
tena tasmai varaṃ prādānmuniḥ prītastriśaṅkave |
chandyamāno vareṇātha guruṃ vavre nṛpātmajaḥ || 19 ||
[Analyze grammar]

saśarīro vraje svargamityevaṃ yācito muniḥ || 19 ||
[Analyze grammar]

anāvṛṣṭibhaye tasmin gate dvādaśavārṣike |
abhiṣicya ca rājye ca yājayāmāsa taṃ muniḥ |
taṃ muniryājayāmāsa pitriye rājye'bhiṣicya tu |
miṣatāṃ devatānāṃ ca vasiṣṭhasya ca kauśikaḥ || 20 ||
[Analyze grammar]

saśarīraṃ tadā taṃ tu divamāropayatprabhuḥ || 20 ||
[Analyze grammar]

divamāropayāmāsa saśarīraṃ mahātapāḥ || 20 ||
[Analyze grammar]

tasya satyarathā nāma patnī kekayavaṃśajā |
kumāraṃ janayāmāsa hariścandramakalmaṣam || 21 ||
[Analyze grammar]

sa vai rājā hariścandrastraiśaṅkava iti smṛtaḥ |
āhartā rājasūyasya sa samrāḍiti viśrutaḥ || 22 ||
[Analyze grammar]

hariścandrasya tu suto rohito nāma viśrutaḥ |
yenedaṃ rohitapuraṃ kāritaṃrājyasiddhaye || kṛtvā rājyaṃ sa rājarṣiḥ pālayitvā tathā prajāḥ |
saṃsārāsāratāṃ jñātvā dvijebhyastatpuraṃ dadau |
harito rohitasyātha cañcurhārīta ucyate |
vijayaśca sudevaśca cañcuputrau babhūvatuḥ |
jetā kṣatrasya sarvasya vijayastena sa smṛtaḥ || rurukastanayastasya rājadharmārthakovidaḥ |
harito jajñivāṃstataḥ tathaiva loke dharmātmā |
rohitasya vṛkaḥ putro vṛkādbāhustu jajñivān || 23 ||
[Analyze grammar]

śakairyavanakāmbojaiḥ pāradaiḥ pahlavaiḥ saha || 23 ||
[Analyze grammar]

hehayāstālajaṅghāśca nirasyanti sma taṃ nṛpam |
nātyarthaṃ dhārmikaś tāta sa hi dharmayuge'bhavat || 24 ||
[Analyze grammar]

sagarastu suto bāhorjajñe saha gareṇa vai |
aurvasyāśramamāsādya bhārgaveṇābhirakṣitaḥ || 25 ||
[Analyze grammar]

āgneyamastraṃ labdhvā ca bhārgavātsagaro nṛpaḥ |
jigāya pṛthivīṃ hatvā tālajaṅghān sahehayān || 26 ||
[Analyze grammar]

śakānāṃ pahlavānāṃ ca dharmaṃ nirasadacyutaḥ |
kṣatriyāṇāṃ kuruśreṣṭhāḥ pāradānāṃ ca dharmavit || 27 ||
[Analyze grammar]

janamejaya uvāca |
kathaṃ sa sagaro jāto gareṇaiva sahācyutaḥ |
kimarthaṃ ca śakādīnāṃ kṣatriyāṇāṃ mahaujasām || 28 ||
[Analyze grammar]

dharmaṃ kulocitaṃ kruddho rājā nirasadacyutaḥ |
etanme sarvamācakṣva vistareṇa tapodhana || 29 ||
[Analyze grammar]

vaiśaṃpāyana uvāca |
bāhorvyasaninastāta hṛtaṃ rājyamabhūtkila |
hehayaistālajaṅghaiśca śakaiḥ sārdhaṃ viśāṃ pate || 30 ||
[Analyze grammar]

yavanāḥ pāradāścaiva kāmbojāḥ pahlavās khaśāḥ |
kātisarpā māhiṣikāḥ pāradāṣṭaṅkaṇāḥ śakāḥ |
ete hyapi gaṇāḥ pañca hehayārthe parākraman || 31 ||
[Analyze grammar]

hṛtarājyastadā rājā sa vai bāhurvanaṃ yayau |
patnyā cānugato duḥkhī vane prāṇānavāsṛjat || 32 ||
[Analyze grammar]

vṛddhaṃ taṃ pañcatāṃ prāptaṃ tatpatnyanumariṣyatī || 32 ||
[Analyze grammar]

aurveṇa jānatātmānaṃ prajāvantaṃ nivāritā || 32 ||
[Analyze grammar]

patnī tu yādavī tasya sagarbhā pṛṣṭhato'nvagāt |
sapatnyā ca garastasyā dattaḥ pūrvamabhūtkila || 33 ||
[Analyze grammar]

sā tu bhartuścitāṃ kṛtvā vane tāmabhyarohata |
aurvastāṃ bhārgavastāta kāruṇyātsamavārayat || 34 ||
[Analyze grammar]

tasyāśrame ca taṃ garbhaṃ gareṇaiva sahācyutam |
vyajāyata mahābāhuṃ sagaraṃ nāma pārthivam || 35 ||
[Analyze grammar]

aurvastu jātakarmādī tasya kṛtvā mahātmanaḥ |
adhyāpya vedaśāstrāṇi tato'straṃ pratyapādayat |
āgneyaṃ taṃ mahābhāgāmamarairapi duḥsaham || 36 ||
[Analyze grammar]

sa tenāstrabalenājau balena ca samanvitaḥ |
hehayānnijaghānāśu kruddho rudraḥ paśūniva |
ājahāra ca lokeṣu kīrtiṃ kīrtimatāṃ varaḥ || 37 ||
[Analyze grammar]

tataḥ śakān sa yavanān kāmbojānpāradāṃstathā |
pahlavāṃścaiva niḥśeṣān kartuṃ vyavasito nṛpaḥ || 38 ||
[Analyze grammar]

te vadhyamānā vīreṇa sagareṇa mahātmanā |
vasiṣṭhaṃ śaraṇaṃ gatvā praṇipeturmanīṣiṇam || 39 ||
[Analyze grammar]

vasiṣṭhastvatha tāndṛṣṭvā samayena mahādyutiḥ |
sagaraṃ vārayāmāsa teṣāṃ dattvābhayaṃ tadā || 40 ||
[Analyze grammar]

sagaraḥ svāṃ pratijñāṃ ca gurorvākyaṃ niśamya ca |
dharmaṃ jaghāna teṣāṃ vai veṣānyātvaṃ cakāra ha || 41 ||
[Analyze grammar]

ardhaṃ śakānāṃ śiraso muṇḍayitvā vyasarjayat |
yavanānāṃ śiraḥ sarvaṃ kāmbojānāṃ tathaiva ca || 42 ||
[Analyze grammar]

pāradā muktakeśāstu pahlavāḥ śmaśrudhāriṇaḥ |
niḥsvādhyāyavaṣaṭkārāḥ kṛtāstena mahātmanā || 43 ||
[Analyze grammar]

śakā yavanakāmbojāḥ pāradāśca viśāṃ pate |
kolisarpā māhiṣakā darvāścolāḥ sakeralāḥ || 44 ||
[Analyze grammar]

sarve te kṣatriyāstāta dharmasteṣāṃ nirākṛtaḥ |
vasiṣṭhavacanād rājan sagareṇa mahātmanā || 45 ||
[Analyze grammar]

khaśāstu ṣārāścīnāśca madrāḥ kiṣkandhakāstathā || 45 ||
[Analyze grammar]

kauntalāśca tathā vaṅgāḥ śālvāḥ kauṅkaṇakāstathā || 45 ||
[Analyze grammar]

sa dharmavijayī rājā vijityemāṃ vasuṃdharām |
aśvaṃ vicārayāmāsa vājimedhāya dīkṣitaḥ || 46 ||
[Analyze grammar]

tasya cārayataḥ so'śvaḥ samudre pūrvadakṣiṇe |
velāsamīpe'pahṛto bhūmiṃ caiva praveśitaḥ |
tasyotsṛṣṭaṃ paśuṃ yajñe jahārāśvaṃpuraṃdaraḥ |
hṛtvā kapilapārśve taṃ baddhvāgānnagarīṃ punaḥ || sumatyāstanayā dṛptāḥ piturādeśakāriṇaḥ |
tāni ṣaṣṭisahasrāṇi hayarakṣaṇatatparāḥ |
sa taṃ deśaṃ tadā putraiḥ khānayāmāsa pārthivaḥ || 47 ||
[Analyze grammar]

āseduste tatastatra khanyamāne mahārṇave |
tamādipuruṣaṃ devaṃ hariṃ kṛṣṇaṃ prajāpatim |
viṣṇuṃ kapilarūpeṇa svapantaṃ puruṣaṃ tadā || 48 ||
[Analyze grammar]

hayamanveṣamāṇāste samantānnyakhananmahīm || 48 ||
[Analyze grammar]

prāgudīcyāṃ diśi hayaṃ dadṛśuḥ kapilāntike || 48 ||
[Analyze grammar]

eṣa vājiharaścora āste mīlitalocanaḥ || 48 ||
[Analyze grammar]

hanyatāṃ hanyatāṃ pāpa iti ṣaṣṭisahasriṇaḥ || 48 ||
[Analyze grammar]

muṣṭiprahārairahanannunmimeṣa tadā muniḥ || 48 ||
[Analyze grammar]

sraṣṭāraṃ sarvabhūtānāṃ sādhyaṃnārāyaṇaṃ tathā || 48 ||
[Analyze grammar]

tasya gatvā samīpe tu so'yaṃ cora iti bruvan || 48 ||
[Analyze grammar]

gṛhyatāṃ badhyatāmeṣa no'śvahartā sudurmatiḥ || 48 ||
[Analyze grammar]

tataste pāśamudyamya grahituṃ taṃ mahādyutim || 48 ||
[Analyze grammar]

upākrāmaṃstadā sarve sagarāḥ kālacoditāḥ || 48 ||
[Analyze grammar]

dadṛśuḥ sāgarāḥ sarve sāyudhāstaṃpradudruvuḥ || 48 ||
[Analyze grammar]

tasya cakṣuḥsamutthena tejasā pratibudhyataḥ |
dagdhāḥ sarve mahārāja catvārastvavaśeṣitāḥ || 49 ||
[Analyze grammar]

barhaketuḥ suketuśca tathā bhāradratho nṛpaḥ |
śūraḥ pañcajanaścaiva tasya vaṃśakarā nṛpā || 50 ||
[Analyze grammar]

aṃśumantaṃ tadājñāpya pātramaśvārthamacyutam || 50 ||
[Analyze grammar]

pratīkṣamāṇastatraiva dīkṣitaḥ saṃvyatiṣṭhata || 50 ||
[Analyze grammar]

pitṝṇāṃ padavīṃ gatvā sa dadarśa hariṃ prabhum || 50 ||
[Analyze grammar]

mūrdhnā praṇamya taṃ devaṃ prahvībhāvena cāsthitaḥ || 50 ||
[Analyze grammar]

prādācca tasmai bhagavān harirnārāyaṇo varam |
akṣayaṃ vaṃśamikṣvākoḥ kīrtiṃ cāpyanivartinīm |
tataḥ sa bhagavāndevo dattvā cāśvaṃvaraṃ dadau |
sagarāya mahārāja |
putraṃ samudraṃ ca vibhuḥ svarge vāsaṃ tathākṣayam || 51 ||
[Analyze grammar]

putrāṇāṃ cākṣayāṃl lokāṃstasya yecakṣuṣā hatāḥ || 51c ||
[Analyze grammar]

samudraścārghyamādāya vavande taṃ mahīpatim |
sāgaratvaṃ ca lebhe sa karmaṇā tena tasya ha || 52 ||
[Analyze grammar]

taṃ cāśvamedhikaṃ so'śvaṃ samudrādupalabdhavān |
ājahārāśvamedhānāṃ śataṃ sa sumahāyaśāḥ |
putrāṇāṃ ca sahasrāṇi ṣaṣṭistasyeti naḥ śrutam || 53 ||
[Analyze grammar]

janamejaya uvāca |
sagarasyātmajā vīrāḥ kathaṃ jātā mahābalāḥ |
vikrāntāḥ ṣaṣṭisāhasrā vidhinā kena vā dvija || 54 ||
[Analyze grammar]

vaiśaṃpāyana uvāca |
dve bhārye sagarasyāstāṃ tapasā dagdhakilbiṣe |
jyeṣṭhāvidarbhaduhitā keśinī nāma viśrutā |
kanīyasī tu yā tasya patnī paramadharmiṇī |
ariṣṭanemiduhitā rūpeṇāpratimā bhuvi |
aurvastābhyāṃ varaṃ prādāttannibodha narādhipa || 55 ||
[Analyze grammar]

ṣaṣṭiṃ putrasahasrāṇi gṛhṇātvekā tarasvinām |
ekaṃ vaṃśadharaṃ tvekā yatheṣṭaṃ varayatviti || 56 ||
[Analyze grammar]

tatraikā jagṛhe putrāṃl lubdhā śūrānbahūṃstathā |
ekaṃ vaṃśadharaṃ tvekā tathetyāha tato muniḥ || 57 ||
[Analyze grammar]

keśinyasūta sagarādasamañjasamātmajam || 57 ||
[Analyze grammar]

rājā pañcajano nāma babhūva sumahābalaḥ |
itarā suṣuve tumbaṃ bījapūrṇāmiti śrutiḥ || 58 ||
[Analyze grammar]

tatra ṣaṣṭisahasrāṇi garbhāste tilasaṃmitāḥ |
saṃbabhūvuryathākālaṃ vavṛdhuśca yathāsukham || 59 ||
[Analyze grammar]

ghṛtapūrṇeṣu kumbheṣu tān garbhānnidadhustataḥ |
dhātrīścaikaikaśaḥ prādāttāvatīḥ poṣaṇe nṛpa || 60 ||
[Analyze grammar]

tato daśasu māseṣu samuttasthuryathākramam |
kumārāste yathākālaṃ sagaraprītivardhanāḥ || 61 ||
[Analyze grammar]

ṣaṣṭiḥ putrasahasrāṇi tasyaivamabhavannṛpa |
śukrādalābūmadhyādvai jātāni pṛthivīpateḥ || 62 ||
[Analyze grammar]

teṣāṃ nārāyaṇaṃ tejaḥ praviṣṭānāṃ mahātmanām |
ekaḥ pañcajano nāma putro rājā babhūva ha || 63 ||
[Analyze grammar]

asamañja iti prāhustasya putro'ṃśumānabhūt || 63 ||
[Analyze grammar]

sutaḥ pañcajanasyāsīdaṃśumānnāma vīryavān |
dilīpastasya tanayaḥ khaṭvāṅga iti viśrutaḥ || 64 ||
[Analyze grammar]

yena svargādihāgatya muhūrtaṃ prāpya jīvitam |
trayo'bhisaṃdhitā lokā buddhyā satyena cānagha || 65 ||
[Analyze grammar]

dilīpasya tu dāyādo mahārājo bhagīrathaḥ |
yaḥ sa gaṅgāṃ saricchreṣṭhāmavātārayata prabhuḥ |
kīrtimān sa mahābhāgaḥ śakratulyaparākramaḥ |
samudramānayaccaināṃ duhitṛtve tvakalpayat || 66 ||
[Analyze grammar]

tasmādbhāgīrathī gaṅgā kathyate vaṃśacintakaiḥ || 66 ||
[Analyze grammar]

bhagīrathasuto rājā śruta ityabhiviśrutaḥ |
nābhāgastu śrutasyāsītputraḥ paramadhārmikaḥ || 67 ||
[Analyze grammar]

ambarīṣastu nābhāgiḥ sindhudvīpapitābhavat |
ayutājittu dāyādaḥ sindhudvīpasya vīryavān || 68 ||
[Analyze grammar]

ayutājitsutastvāsīdṛtaparṇo mahāyaśāḥ |
divyākṣahṛdayajño vai rājā nalasakho balī || 69 ||
[Analyze grammar]

ṛtaparṇasutastvāsīdārtaparṇirmahīpatiḥ |
sudāsastasya tanayo rājā indrasakho'bhavat |
sudāsasya sutastvāsītsaudāso nāma pārthivaḥ |
khyātaḥ kalmāṣapādo vai nāmnā mitrasaho'bhavat || 70 ||
[Analyze grammar]

vasiṣṭhastumahātejāḥ kṣetre kalmāṣapādake || 70 ||
[Analyze grammar]

aśmakaṃ janayāmāsa ikṣvākukulavṛddhaye || 70 ||
[Analyze grammar]

aśmakāccaiva kārūṣo mūlakastatsuto'bhavat || 70 ||
[Analyze grammar]

mūlakasyāpi dharmātmā rājā śataratho'bhavat || 70 ||
[Analyze grammar]

tasmācchatarathājjajñe rājā elabilo balī || 70 ||
[Analyze grammar]

āsīdailabilaḥ śrīmānvṛddhaśarmā pratāpavān || 70 ||
[Analyze grammar]

dalastasyātmajaścāpi tato jajñe śalo nṛpaḥ || 70 ||
[Analyze grammar]

ūrṇo nāma sa dharmātmā śalaputro babhūva ha || 70 ||
[Analyze grammar]

putro viśvasahastasya pitṛkanyā vyajāyata || 70 ||
[Analyze grammar]

rajo nāma sutastasya śṛṅkhalastasya cātmajaḥ || 70 ||
[Analyze grammar]

kalmāṣapādasya sutaḥ sarvakarmeti viśrutaḥ |
anaraṇyastu putro'bhūdviśrutaḥ sarvakarmaṇaḥ || 71 ||
[Analyze grammar]

anaraṇyasuto nighno nighnaputrau babhūvatuḥ |
anamitro raghuścaiva pārthivarṣabhasattamau || 72 ||
[Analyze grammar]

anamitrasutaḥ stambaḥ śaṅkhaṇastasya cātmajaḥ || 72 ||
[Analyze grammar]

anamitrastu dharmātmā vidvānduliduho'bhavat |
dilīpastasya tanayo rāmasya prapitāmahaḥ |
dīrghabāhurdilīpasya raghurnāmnābhavatsutaḥ || 73 ||
[Analyze grammar]

ayodhyāyāṃmahārāja raghurāsīnmahābalaḥ || 73 ||
[Analyze grammar]

ajastu rāghuto jajñe tathā daśaratho'pyajāt |
rāmo daśarathājjajñe dharmārāmo mahāyaśāḥ || 74 ||
[Analyze grammar]

rāmasya tanayo jajñe kuśa ityabhiviśrutaḥ |
atithistu kuśājjajñe niṣadhastasya cātmajaḥ || 75 ||
[Analyze grammar]

niṣadhasya nalaḥ putro nabhaḥ putro nalasya tu |
nabhasaḥ puṇḍarīkastu kṣemadhanvā tataḥ smṛtaḥ || 76 ||
[Analyze grammar]

kṣemadhanvasutastvāsīddevānīkaḥ pratāpavān |
āsīdahīnagurnāma devānīkātmajaḥ prabhuḥ |
devānīkasya dāyādo'hīnagastu pratāpavān |
ahīnagostu dāyādaḥ sahasvānnāma pārthivaḥ || 77 ||
[Analyze grammar]

sudhanvanaḥ sutaścaiva tatojajñe nalo nṛpa || 77 ||
[Analyze grammar]

uktho nāma sa dharmātmā nalaputro babhūva ha || 77 ||
[Analyze grammar]

vajranābhaḥ sutastasya ukthasya ca mahātmanaḥ || 77 ||
[Analyze grammar]

pāriyātro mahāyaśāḥ nalastasyātmajaścaiva || 70 ||
[Analyze grammar]

śaṅkhastasya suto vidvāndhyuṣitāśva iti śrutaḥ || 77 ||
[Analyze grammar]

dhyuṣitāśvasuto vidvān rājā viśvasahaḥ kila || 77 ||
[Analyze grammar]

hiraṇyanābhaḥ kauśalyo brahmiṣṭhastasya cātmajaḥ || 77 ||
[Analyze grammar]

puṣpastasya suto vidvānarthasiddhistu tatsutaḥ || 77 ||
[Analyze grammar]

sudarśanaḥ sutastasya agnivarṇaḥ sudarśanāt || 77 ||
[Analyze grammar]

agnivarṇasya śīghrastu śīghrasya tu maruḥ sutaḥ || 77 ||
[Analyze grammar]

marustu yogamāsthāya kalāpadvīpamāsthitaḥ || 77 ||
[Analyze grammar]

tasyāsīdviśrutavataḥ putro rājā bṛhadbalaḥ || 77 ||
[Analyze grammar]

prasusruto marusutaḥ susaṃdhistasya cātmajaḥ || 77 ||
[Analyze grammar]

susaṃdhestu suto marṣaḥ sahasrānnāma nāmataḥ || 77 ||
[Analyze grammar]

āsītsahasrataḥ putro rājā viśrutavāniti || 77 ||
[Analyze grammar]

nalau dvāveva vikhyātau purāṇe bharatarṣabha |
vīrasenātmajaścaiva yaścekṣvākukulodvahaḥ || 78 ||
[Analyze grammar]

ikṣvākuvaṃśaprabhavāḥ prādhānyeneha kīrtitāḥ |
ete vivasvato vaṃśe rājāno bhūritejasaḥ || 79 ||
[Analyze grammar]

paṭhan samyagimāṃ sṛṣṭimādityasya vivasvataḥ |
śrāddhadevasya devasya prajānāṃ puṣṭidasya ca |
prajānāneti sāyujyamādityasya vivasvataḥ || 80 ||
[Analyze grammar]

vipāpmā virajāścaiva āyuṣmāṃśca bhavatyuta || 80 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Harivamsa Chapter 10

Cover of edition (2013)

Harivamsa Purana in 3 Volumes
by Shanti Lal Nagar (2013)

Text with English Notes and Index; [Eastern Book Linkers]

Buy now!
Cover of edition (2012)

Harivamsa Purana
by Ras Bihari Lal and Sons (2012)

Set of 10 Volumes; Transliterated Text with English Translation; [5425 pages]

Buy now!
Cover of edition (2021)

Shri Harivamsa Purana in Marathi
by Jitendra Nath Thakur (2021)

श्रीहरिवंशपुराण [Dharmik Prakashan Sanstha, Mumbai]

Buy now!
Cover of edition (2012)

Shri Harivamsha Purana (Telugu)
by Gollapudi Veeraswamy Son (2012)

శ్రీ వారివంశవ్రరాణం [Gollapudi Veeraswamy Son]

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Harivamsa Purana in Gujarati
by Gita Press, Gorakhpur (2017)

હરિવંશપુરાણ

Buy now!
Cover of edition (2021)

Harivansha Mahapurana (Kannada)
by Saraswati Prakashan, Belgaum (2021)

1568 pages

Buy now!
Cover of edition (2013)

Shri Harivamsa Purana (Narayani Language)
by Ramtej Pandey (2013)

With Commentary (Set Of 3 Volumes); Sanskrit Text with Hindi Translation; [Chaukhamba Sanskrit Pratishthan]

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: