The Devi Bhagavata Purana

by Swami Vijñanananda | 1921 | 545,801 words | ISBN-10: 8121505917 | ISBN-13: 9788121505918

The English translation of the Devi Bhagavata Purana. This Sanskrit work describes the Devi (Divine), the Goddess, as the foundation of the world and as identical with Brahman, the Supreme Being. The Devi Bhagavata Purana is one of the most important works in Shaktism, a branch of Hinduism focusing on the veneration of the divine feminine, along w...

Chapter 6 - On the one thousand and eight names of the Gāyatrī

1-3. Nārada said :-- O Bhagavān! O All-knowing One! O Thou versed in all the Śāstras! I have heard from Thy mouth all the secrets of Śrutis and Smritis. Now I ask Thee, O Deva! How can the knowledge of that Veda Vidyā (Learning) be obtained by which all sins are rooted out and destroyed, how is Brahmajñānam obtained and how can Mokṣa be obtained? How can death be conquered and how can

the best results be obtained in this world and in the next. O Lotus-eyed One! Thou ought’st to describe fully all these to me.

4-9. Nārāyaṇa said :-- O Nārada! O Highly Learned One! Sādhu! Sādhu! You have now put a nice question indeed! Now I will describe one thousand and eight names of the Gāyatrī Devī. Listen attentively. These all sin-destroying auspicious names were composed by Brahmā and first recited by Him. Its Ṛṣi is Brahmā; the Chandas is Anuṣṭup; the Devatā is Gāyatrī; its Vīja is Halavarṇa (consonants) and its Śakti is Svaravarṇa (vowels). Perform the Anga Nyāsa and the Kara Nyāsa by the Mātrikā varṇas (that is, by the fifty syllables). Now hear its Dhyānam, that will do good to the Sādhakas (the practisers). [N.B.

:-- Amga Nyāsa - Touching the limbs of the body with the hand accompanied by appropriate Mantras. Kara Nyāsa - assignment of the various parts of fingers and hand to different deities which is usually accompanied with prayers and corresponding gesticulations.] I worship the Kumārī (virgin) Gāyatrī Devī, the Lotus-eyed One, riding on the Swan (the Prāṇas), and seated on a lotus (creation); Who is three-eyed and of a red colour; and Who is bright and decorated with gems and jewels of red, white, green, blue, yellow and other variegated colours; Who is holding in Her hands Kuṇḍikā, the rosary, lotus and making signs as if ready to grant the desired boons and on whose neck is suspended the garland of red flowers. I worship the Devī Gāyatrī.

[Note :-- The colours are the various emotions and feelings.]

10-16. Now I will recite the one thousand and eight names of the Gāyatrī, beginning with the syllable “a” and going on a, ā, i, ī, etc., in due order of the alphabets. Listen! Her ways and actions cannot be comprehended by intellect (Buddhi); She is therefore Achintya Lakṣaṇā; She is Avyaktā (unmanifested; unspeakable); She is Arthamātrimaheśvarī, (because She is the Controller of Brahmā, etc.); She is Amritārnava madhyasthā, Ajitā and Aparājitā. Thou art Aṇimādiguṇādhārā, Arka maṇḍalasamsthitā, Ajarā, Ajā, Aparā, Adharmā (she has no dharma, caste, etc.), Akṣasūtradharā, Adharā; Akārādakṣakārāntā (beginning with the syllable “a” and ending with the syllable “kṣa”, thus comprising the fifty syllables), Aṛṣaḍvargabhedinī (destroying the five passions), Añjanādripratīkāśā, Añjanādrinivāsinī, Aditi, Ajapā, Avidyā, Aravindanibhekṣaṇā, Antarvahiḥsthitā, Avidyādhvamsinī, and Antarātmikā. Thou art Ajā. Ajamukhāvāsā (residing in the mouth of Brahmā), Aravindanibhānanā, (Vyañjanavarnātmikā, therefore called) Ardhamātrā, Arthadānajñā (because She grants all the Puruṣārthas.)

Arimaṇḍalamarddinī, Asuraghnī, Amāvāsyā, Alakṣīghnī, Antyajārcitā. Thus end Her names beginning with “A”. Now the names with

 “Ā” Thou art Ādi Lakṣmī, Ādi Śakti, Ākriti, Āyatānanā, Ādityapadavicārā, Ādityaparisevitā, Ācāryā, Āvartanā; Ācārā, and Ādi Mūrti nivāsinī.

17-18. Thou art Āgneyī, Āmarī, Ādyā, Ārādhyā, Āsanasthitā, Ādhāra nilayā (seated in the Mulādhāra), Ādhārā (the Refuge of all), and Ākāśānta nivāsini (of the nature of Aham tattva; Thou art Ādyākṣara samāyuktā, Āntarākāśarūpinī, Ādityamaṇḍalagatā, Āntaradhvāntanāśinī, (i.e., destroyer of the Moha of Jīvas). Then come the names beginning with “I.”

19-25. Thou art Indirā, Iṣṭadā, Iṣṭā Indīvaranivekṣaṇā, Irāvatī, Indrapadā, Indrāṇī, Indurūpiṇī, Ikṣukodaṇḍasamyuktā, Iṣusandhānakārinī, Indranīlasamakārā, Iḍāpiṅgalarūpinī, Indrākṣī, Īśvarī, Devī Īhātrayavivarjitā. Thou art Umā, Uṣā, Uḍunibhā, Urvārukaphalānanā, Uḍuprabhā, Uḍumatī, Uḍupā, Uḍumadhyagā, Ūrdha, Ūrdhakeśī, Ūrdhadhogatibhedinī, Ūrdhavāhupriyā, Ūrmimālāvāggranthadāyinī. Thou art Ṛta, Ṛṣi, Ṛtumatī (the Creatrix of the world), Ṛṣidevanamaskritā, Ṛgvedā, Ṛṇahartrī, Ṛṣimaṇḍala cārinī, Ṛddhidā, Ṛjumārgasthā, Ṛjudharmā, Ṛjupradā, Ṛgvedanilayā, Ṛjvī, Lupta dharma pravartinī, Lūtārivarasam bhūtā, Lūtādiviṣahāriṇī.

26-30. Thou art Ekākṣarā, Ekamātrā, Ekā, Ekaikaniṣṭhitā, Aindrī, Airāvatārūḍhā, Aihikāmuṣmikapradā, Omkārā, Oṣadhī, Otā, Otaprotanivāsinī, Aurbbā, Auṣadhasampannā, Aupāsanaphalapradā, Aṇḍamadhyasthitā, Aḥkāramanurūpinī. (Visargarūpiṇī). Thus end the names beginning with vowels.

Now begin the names beginning with consonants. Thou art Kātyāyanī, Kālarātri, Kāmākṣī, Kāmasundarī, Kamalā,. Kāminī, Kāntā, Kāmadā, Kālakanthinī, Karikumbha stana bharā, Karavīra Suvāsinī, Kalyaṇī, Kuṇḍalavatī, Kurukṣetranivāsinī, Kuruvinda, dalākārā, Kuṇḍalī, and Kumudālayā.

31-32. Thou art Kālajhibhā, Karālāsyā, Kālikā, Kālarūpinī, Kāmanīyaguṇā, Kānti, Kalādhārā, Kumudvatī, Kauśikī, Kamalākārā, Kāmacāraprabhañjinī. Thou art Kaumarī, Karuṇāpāṅgī, Kakubanta (as presiding over all the quarters), and Karipriyā.

33-37. Thou art Keśarī, Keśavanutā, Kadamba Kuśumapriyā, Kālindī, Kālikā, Kāñchī, Kalaśodbhavasamstutā. Thou art Kāmamātā, Kratumatī, Kāmarūpā, Kripāvatī, Kumārī, Kuṇḍa nilayā, Kirātī, Kīravāhana, Kaikeyī, Kokilālāpā, Ketakī, Kusumapriyā, Kamaṇḍaludharā, Kālī, Karmanirmūlakāriṇī, Kalahansagati, Kakṣā, Kritā, Kṛta, Kautukamangalā, Kastūrītilakā, Kamrā, Karīndra Gamanā, Kuhū, Karpūralepanā, Kṛṣṇā, Kapilā, Kuharāśrayā, Kūṭasthā, Kudharā, Kamrā, Kukṣisthākhilaviṣṭapā.

Thus end the names with Ka. Now come those with Kha.

38-62. Thou art Khaḍga Kheṭadharā, Kharbhā, Khecarī, Khagavāhanā, Khattāṅga dhāriṇī, Khyāta, Khagarājoparisthitā, Khalaghnī, Khaṇḍitajarā, Khaḍāksyānapradāyinī, Khaṇḍendu tilakā.

Thou art Gaṅgā, Gaṇeśa guhapūjita, Gāyatrī, Gomatī, Gītā, Gāndhārī, Gānalolupā, Gautamī, Gāminī, Gādhā, Gandharvāpsarasevitā, Govinda caraṇā krāṇtā, Guṇatraya vibhābitā, Gandharvī, Gahvarī, Gotrā, Girīśā, Gahanā, Gamī, Guhāvāsā, Guṇavatī (of good qualities), Gurupāpapraṇāśinī, Gurbhī, Guṇavatī (of the three guṇas), Guhyā, Goptavyā, Guṇadāyinī, Girijā, Guhyamātaṅgī, Garudadhvajavallabhā, Garvāpahāriṇī, Godā (grating Heaven), Gokulasthā, Gadādharā, Gokarṇanilayā saktā, and Guhyamaṇḍala vartinī.

Now the names with “Gha”. Thou art Gharmadā, Ghanadā, Ghanṭā, Ghora Dānava marddinī, Ghriṇī mantra mayī (of the Sūrya mantra, Ghriṇī is to shine). Ghoṣā, Ghanasampātadāyinī, Ghaṇṭāra-vapriyā, Ghrāṇā, Ghriṇisantuṣṭikāriṇī (giving pleasure to the Sun), Ghanārimaṇḍalā, Ghūrṇā, Ghritācī, Ghaṇaveginī, Gñānadhātumayī. Thou art Charcā, Charcitā, Cāruhāsinī, Caṭulā, Canḍikā, Citrā, Citramālyayi bhūṣitā, Caturbhujā. Cāru dantā, Cāturī, Caritapradā, Cūlikā, Citravastrāntā, Caṇdramah Karṇa Kuṇḍalā, Candrahāsā, Cārudātrī, Cakorī, Ghandrahāsinī, Candrikā, Candradhātrī, Caurī, Corā, Caṇḍikā, Cañcadvāgvādinī, Candracūḍā, Coravināśinī, Cārucandana liptāṅgī, Cañcaccāmaravījitā, Cārumadhyā, Cārugati, Candilā, Candrarūpinī, Cāruhoma priyā, Cārvā, Caritā, Cakrabāhukā, Candramaṇḍalamadhyasthā, Candramaṇḍala Darpaṇā, Cakravākastanī, Ceṣṭā, Citrā, Cāruvilāsinī, Citsvarūpā; Candavatī, Candramā, Candanapriyā, Codayitrī (as impelling the Jīvas always to actions), Chiraprajñā, Cātakā, Cāruhetukī.

Thou art Catrayātā, Chatradharā, Cāyā, Chandhaḥparicchadā, Cāyā Devī, Chidranakhā, Cannendriyavisarpiṇī, Candonuṣṭuppratiṣṭhāntā, Chidropadrava bhedinī, Cedā, Catreśvarī, Cinnā, Curikā, and Celanpriyā. Thou art Jananī, Janmrarahitā, Jātaveda, Jaganmayī, Jāhṇavī, Jaṭilā, Jatrī (Jetrī), Jarāmaraṇa varjitā, Jambu dvīpa vatī, JvāIā, Jayantī, Jalasālinī, Jitendrīyā, Jitakrodhā, Jitāmitrā, Jagatpriyā, Jātarūpamayī, Jihvā, Jānakī, Jagatī, Jarā (Jayā) Janitrī, Jahṇutanayā, Jagattrayahitaiṣinī, Jvālamulī, Japavatī, Jvaraghnī, Jitaviṣṭapā, Jitākrāntamayī, Jvālā, Jāgratī, Jvaradevatā, Jvalantī, Jaladā, Jyeṣṭhā, Jyāghoṣā sphoṭa dinmukhī, Jambhinī, Jrimbhaṇā, Jṛmbhā, Jvalanmāṇikya Kuṇḍalā. Jhinjhikā, Jhaṇanirghoṣā, Jhañjhā

Māruta veginī, Jhallakīvādya kuśalā, Ṇrūpā, Ṇbhujā, Ṭaṅka bhedinī, Tanka bāṇasamāyuktā, Tankinī, Taṅka bhedinī, Taṅkīgaṇakritāghoṣā, Taṅkanīya mahorasā, Taṅkāra Kāriṇī, Ṭha ṭha śavdaninādinī.

63-80. Now come the names beginning with “Ḍa.”

They are :-- Ḍāmarī, Ḍākinī, Ḍimbhā, Ḍuṇḍamāraikanirjitā, Ḍāmarītantramargasthā, Ḍaṇḍadamarunādinī, Ḍiṇḍīravasahā, Ḍimbhalasat krīḍāparāyanā (dancing with joy in battles). Then Ḍhuṇḍhi vighṇeśa jananī, Dhakkā hastā, Dhilivrajā (followed by Śiva gaṇas), Nityajñānā, Nirupamā, Nirguṇā and Narmadā river.

Now :-- Triguṇā, Tripadā, Tantrī, Tulasī, Tarunā, Tara, Trivikramapadā krāṇtā, Tūrīyapadagāminī, Tarunā ditya samkaśā, Tāmasī, Tuhinā, Turā, Trikālajñāna Sampannā, Trivalī, Trilocanā, Tri Śakti, Tripurā, Tuṅgā, Turaṅgavadanā, Timingilagilā, Tibrā, Trisrotā, Tāmasādinī, Tantra mantraviśeṣajñā, Tanumadhyā, Trivipṣṭapā, Trisandhyā, Tristanī, Toṣāsamsthā, Tālapratāpinī, Tāṭaṅkinī, Tuṣārābhā, Tuhinācala vāsinī, Tantujālasamāyuktā, Tārahārā valipriyā, Tilahomapriyā, Tīrthā, Tamāla kusumā kriti, Tārakā, Triyutā, Tanvī, Triśam kuparivāritā, Talodarī, Tirobhāṣā, Tāṭamka priyavādinī, Trijaṭā, Tittirī, Tṛṣṇā, Tribidhā, Taruṇā kritī, Tapta kāñcanasamkāśā, Tapta kāñcaṇa bhūṣanā, Traiyambakā, Trivargā, Trikālajñānadāyinī, Tarpaṇā, Triptidā, Tṛptā, Tāmasī, Tumvarustutā, Tārkṣyasthā, Triguṇākārā, Tribhaṅgī, Tanuvallarī, Thātkārī, Thāravā, Thāntā, Dohinī, Dīnavatsalā, Dānavānta karī, Durgā, Durgāsuranivahriṇī, Devarīti, Divārātri, Draupadī, Duṇḍa bhisvanā, Devayānī, Durāvāsā, Dāridrya bhedinī, Divā, Dāmodarapriyā, Dīptā, Digvāsā, Digvimohinī, Daṇḍa kāraṇya nilayā, Daṇḍinī, Deva pūjitā, Deva vandyā, Diviṣādā, Dveṣiṇī, Dānavā kṛti, Dīnanā thastutā, Dīkṣā, Daivaśā disvarupiṇī, Dhātṛ, Dhanurdharā, Dhenur Dhāriṇī, Dharmacāriṇī, Dhurandharā, Dharādharā, Dhanadā, Dhānya dohinī, Dharmaśīlā, Dhanādhyakṣā, Dhanurvedaviśāradā, Dhriti, Dhanyā, Dhritapadā, Dharmarājapriyā, Dhruvā, Dhūmavatī, Dhūmakeśī Dharmaśāstraprakaśinī.

81-98. Nandā, Nandapriyā, Nidrā, Nrinutā, Nandanātmikā, Narmmadā Nalinī, Nīlā, Nīlakanṭhasamāśrayā, Rudrāṇī, Nārāyaṇapriyā, Nityā, Nirmmalā, Nirguṇā, Nidhi, Nirādhārā, Nirupamā, Nityaśuddhā, Nirajñānā, Nādabindu Kalātītā, Nādavindu Kalātmikā, Nrisimhinī; Nagadharā, Nripanāga vibhūṣitā, Naraka Kleśanāśinī, Nārāyaṇapadodbhavā, Niravadyā, Nirākārā, Nāradapriyakāriṇī, Nānājyotiḥ, Nidhidā, Nirmalātmikā, Navasūtradharā, Nīti, Nirupa drava kāriṇī, Nandajā, Navaratnāḍhyā, Naimīṣāraṇya vāsinī, Navanītapriya, Nārī, Nīla jīmūta nisvanā, Nimeṣiṇī, Nadīrūpā, Nīlagrīvā, Niśiśvarī, Nāmāvalī, Niśumbhaghnī, Nāgaloka nivāsinī, Navajāmbū nadaprakhyā, Nāgalokā

dhidevatā, Nūpūrā Krāntacaranā, Narachitta pramodinī, Nimagnā rakta nayanā, Nirghāta-sama-nisvanā, Nandanodyānilayā, Nirvya hoparicāriṇī.

99-107. Pārvatī, Paramodārā, Parabrahmātmikā, Parā, Pañchkośavinirmuktā, Pañchapātaka-nāśinī, Para chitta vidhānajñā, Pañchikā, Pañcharūpiṇī. Pūrnimā, Paramā Prīti, Paratejaḥ prakaśinī, Purāṇī, Pauruṣī, Puṇyā, Punḍarī kanibhekṣanā, Pātāla tala nirmmagnā, Prītā, Prītivivardhinī, Pāvanī, Pāda sahitā, Peśalā, Pavanāśinī Prajāpati, Pariśrāntā, Parvatastana maṇḍalā, Padmapriyā, Padmasamsthā, Padmākṣī, Padmasambhavā, Padmapatrā, Padmapadā, Padminī, Priyabhāṣiṇī, Paśupāśa vinirmuktā, Purandhrī, Puravāsinī, Puṣkalā, Puruṣā, Parbhā, Pārijāta Kusumapriyā, Pativratā, Pativratā, Pavitrāṅgī, Puṣpahāsa parāyaṇā, Prajñāvatīsutā, Pautrī, Putrapūjyā, Payasvinī, Pattipāśadharā, Pankti, Pitrilokapradāyinī, Purānī, Puṇyaśila, Prāṇatārti vināśinī, Pradyumnajananī; Puṣṭā, Pitāmahaparigrahā, Puṇḍarīkapurāvāsā, Puṇḍarīkasamānanā, Prithujaṅghā, Prithubhujā, Prithupādā, Prithūḍarī, Pravālaśobhā, Piṅgākṣī, Pītavāsāh, Pracāpalā, Prasavā, Puṣṭidā, Puṇyā, Pratiṣṭhā, Prāṇavā, Pati, Pañcavarnā, Pañcavāṇī, Pañchikā, Pañjarasthitā, Paramāyā, Parajyotiḥ, Paraprīti, Parāgati, Parākāṣṭhā, Pareśanī, Pāvanī, Pāvaka Dyutī, Puṇyabhadrā, Paricchedyā. Puṣpahāsā, Prithūdarā, Pītāṅgī, Pītavasanā Pītaśayā, Piśācinī, Pītakriyā, Piśācaghnī, Pāṭalākṣī, Paṭukriyā, Pañchabhakṣapriyācārā, Putanā prāṇaghātinī, Puṇyāgavanamadhyasthā, Puṇyatīrthanisevitā, Pañcāṅgī, Parāśakti, Paramādhāda kāriṇī, Puṣpakāṇḍasthitā, Pūṣā, Poṣitākhilaviṣṭapā, Pānapriyā, Pañchaśikhā, Pannagopariśāyinī, Pañchamātrātmikā, Prithvī, Pathikā, Prithudohinī, Purāṇanyāyamīmansā, Pāṭalī, Puṣpagandhinī, Puṇyaprajā, Pāradātrī, Paramārgaikagocarā, Pravālaśobhā, Pūrṇāśā, Prāṇavā, Palhabodarī.

108-149. Phalinī, Phaladā, Phalgu, Phutkārī, Phalakākritī, Phaniṇdra bhogaśayanā, Phaṇimaṇḍalamaṇditā, Bālabālā, Bahumatā, BāIātapanibhāṃśukā, Balabbadrapriyā, Vandyā, Baḍavā, Buddhisamstutā, Bandīdevī, Bilavatī, Baḍiśaghinī, Baliprīyā, Bāndhavī, Bodhitā, Buddhirbandhūkakusumapriyā, Bāla bhānuprabhākārā, Brāhmī, Brāhmaṇa devatā, Brihaspatistutā. Brindā, Brindavana vihārinī, Bālākinī, Bilāhāra, Bilavasā Bahūdakā, Bahunetrā, Bahupadā, Bahukarṇāvatamsikā, Bahubāhuyutā, Bijarūpinī, Bahurūpiṇī, Bindunādakalātitā, Bindunādasvarūpiṇī, Baddhagodhāṅgulitrāṇā, Badaryāśramavāsinī, Brindārakā, Briḥatskandhā, Brihatī, Bāṇapātinī, Brindādhyakṣā, Bahunutā, Vanitā, Bahuvikramā, Baddhapadmāsanāsīna, Bilvapatratalasthitā, Bodhidrumanijāvāsā, Baḍisthā, Bindu darpaṇā, Bālā, Vāṇāsanavatī, Baḍavānalaveginī, Brahmāṇḍa bahirantasthā, Brahmakankaṇasūtriṇī, Bhavānī, Bhīṣaṇavatī, Bhāvinī, Bhayahārinī, Bhadrakālī, Bhujaṅgākṣī, Bhāratī, Bhāratāśayā, Bhairavī, Bhīṣaṇākārā, Bhūtidā, Bhutimālinī, Bhāminī, Bhoganiratā, Bhadradā, Bhūrivikramā, Bhūtavāsā, Bhṛgulatā, Bhārgavī, Bhūsurārcitā, Bhāgīrathī, Bhogavatī, Bhavanasthā, Bhiṣagvarā, Bhāminā, Bhoginī, Bhāṣā, Bhavānī, Bhūridakṣiṇā, Bhargātmikā, Bhāmavatī, Bhavabandhavimocinī, Bhajanīyā, Bhūtadhātri-rañjitā, Bhuvaneśvarī, Bhujangavalayā, Bhīmā, Bheruṇḍā, Bhāgadheyinī; Thou art Mātā, Māyā, Madhumatī, Madhujihavā, Manupriyā, Mahādevī, Mahābhāgīā, Māliri, Mīnalocanā, Māyātītā, Madhumatī, Madhumānsā, Madhudravā, Mānavī, Madhusambhūtā, Mithilāpuravāsinī, Madhukaiṭabhasamhartrī, Medinī, Meghamālinī, Mandodarā, Mahā Māyā, Maithilī, Masriṇapriyā, Mahā Lakṣmī, Mahā Kālī, Mahā Kaṇyā, Maheśvarī, Māhendrī, Merutanayā Mandārakusumārcitā, Mañjumañjīracaraṇā, Mokṣadā, Mañjubhaṣiṇī, Madhuradrāvinī, Mudrā, Malayā, Malayānvitā, Medhā, Marakataśyāmā, Māgadhī, Menakātmajā, Mahāmārī, Mahāvīrā, Mahāśyāmā, Manustutā, Mātrikā, Mihirābhāsā, Mukundapada Vikramā, Mūlādhārasthitā, Mugdhā, Maṇipūranivāsinā, Mrigāksī, Mahiṣārūdhā, Mahisāsuramardinī. Thou art Yogāsanā, Yogagamyā, Yogā, Yauvanakāśrayā, Yauvanī, Yuddhamadhyasthā, Yamunā, Yugādhariṇī, Yakṣiṇī, Yogayuktā, Yaksarājaprasūtinī, Yātrā, Yāna bidhanajñā, Yaduvaṇśasamudbhavā, Yakārādi-Ha Kārāntā, (all āntahstha varṇas), Yājuṣī, Yajñā rūpiṇī, Yāminī, Yoganiratā. Yātudhāna, bhayamkarī, Rukmiṇī, Ramaṇī, Rāmā, Revaṭī, Reṇukā, Ratī, Raudrī, Raudrapriyākārā Rāma mātā, Ratipriyā, Rohiṇī, Rājyadā, Revā, Rasā, Rājīvalocanā, Rākeśī, Rūpasampannā, Ratnasimhāśanasthitā, Raktamālyāmbaradharā, Raktagandhānu lepanā, Rāja hamsa samārūḍhā, Rambhā, Raktavalipriyā, Ramaṇīyayugādhārā, Rājitākhilabhūtalā, Rurucarmapari-dhānā, Rathinī, Ratnamālikā, Rogeśī, Rogaśamanī, Rāvinī, Romaharṣiṇī, Rāmacandra padā Krāntā, Ravaṇacchedakāriṇī, Ratnavastra paricchinvā, Rathasthā, Rukma bhūṣaṇā, Lajjādhidevatā, Lolā, Lalitā, Liṅgadhāriṇī, Lakṣmī, Lolā, Luptaviṣā, Lokinī, Lokaviśrutā, Lajjā, Lambodarī, Lalanā, Lokadhārinī Varadā, Vanditā, Vidyā, Vaiṣṇavī, Vimalākriti, Vārāhī, Virajā, Varṣā, Varalakṣmī, Vilāsinī, Vinatā, Vyomamadhyasthā, Vārijāsanasamsthitā, Vāruṇī, Veṇusambhutā, Vītihotrā, Virūpiṇī, Vāyumaṇḍalamadhyasthā, Viṣṇurūpā, Vidhikriyā, Viṣṇupatnī, Viṣṇumatī, Viśālākṣi, Vasundharā, Vāmadevapriyā, Velā, Vajriṇī, Vasudohinī, Vedākṣaraparītāmgī, Vājapeya-phalapradā, Vāsavī, Vāmajananī, Vaikuṇṭhanilayā, Varā, Vyāsapriyā Varmadharā, Vālmīkiparisevitā.

Thou art Śakambharī, Śivā, Śantā, Śaradā, Śaraṇāgati, Śātodarī, Śubhācārā, Śumbhāsuramardinī, Śobhābati, Śivākārā, Śamkarārdhaśarīriṇi, Śoṇā (red), Śubhāśayā, Śubhrā, Śiraḥsandhānakāṛṇī, Śarāvatī, Śarānanḍā, Śarajjyotanā, Śubbānanā, Śarabhā, Śūlinī, Śuddhā, Śabarī, Śukavāhanā, Śrīmatī, Śrīdharānandā, Śravaṇānandadāyinī, Śarvāṇī, Śarbharīvandyā, Ṣaḍbhāṣā, Ṣadritupriyā, Ṣaḍādhārasthitādevī, Ṣaṇmukhapriyakāriṇī, Ṣaḍamgarūpasumati, Ṣurāsuranamaṣkritā.

150-155. Thou art Sarasvatī, Sadādhārā, Sarvamangalakāriṇī, Sāmagānapriyā, Sūkṣmā, Sāvitrī, Sāmasambhavā, Sarvavāsā, Sadānandā, Sustanī, Sāgarāmbarā, Sarvaiśyaryapriyā, Siddhi, Sādhubandhuparākramā, Saptarṣimaṇḍalagatā, Somamaṇḍalavāsinī, Sarvajñā, Sāndrakaruṇā, Samānādhikavarjitā, Sarvottuṅgā, Sangahīnā, Sadguṇā, Sakaleṣṭadā, Saraghā (bee), Sūryatanayā, Sukeśī, Somasamhati, Hiraṇyavarṇā, Hariṇī, Hrīmkārī, Hamsavāhinī, Kṣaumavastraparītāṅgī, Kṣīrābdhitanayā, Kṣamā, Gāyatrī, Sāvitrī, Pārvatī, Sarasvatī, Vedagarbhā, Varārohā, Śrī Gāyatrī, and Parāmvikā.

156-159. O Nārada! Thus I have described to you one thousand (and eight) names of Gāyatrī; the hearing of which yields merits and destroys all sins and gives all prosperity and wealth. Specially in the Aṣṭamītithi (eighth lunar day) if after one’s meditation (dhyānam) worship, Homa, and japam, one recites this in company with the Brahmāṇas, one gets all sorts of satisfactions. These one thousand and eight names of the Gāyatrī ought not to be given to anybody indiscriminately. Speak this out to him only who is very devoted, who is a Brahmāṇa, and who is an obedient disciple. Even if any devotee, fallen from the observances of Ācarā (right way of living), be a great friend, still do not disclose this to him.

160-165. In whatever house, these names are kept written, no cause of fear can creep in there and Lakṣmī, the Goddess of wealth, though unsteady, remains steady in that house.

This great secret yields merits to persons, gives wealth to the poor, yields mokṣa to those who are desirous of it, and grants all desires. If anybody reads this, he gets cured of his diseases, and becomes freed from bondages and imprisonment. All the Great Sins, for example, murdering Brāhmaṇas, drinking wine, stealing gold, going to the wife of one’s Guru, taking gifts from bad persons, and eating the uneatables, all are destroyed, yea, verily destroyed! O Nārada! Thus I have recited to you this Great Secret. All persons get, indeed, united with Brahmā (Brahama sāyujya) by this. True. True. True. There is not the least trace of doubt here.

Here ends the Sixth Chapter of the Twelfth Book on the one thousand and eight names of the Gāyatrī in the Mahāpurāṇam Śrī Mad Devī Bhāgavatam of 18,000 verses by Maharṣi Veda Vyāsa.

Like what you read? Consider supporting this website: